An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 5 Cáin Chorparáide ) Ar Aghaidh (CUID 2 Mál )

25 2008

TODO

Caibidil 6

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Mar a dhéileálfar ó thaobh cánach le bainisteoirí ciste fiontair áirithe.

41 .— Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 541B:

“541C.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘ús iompartha’, i ndáil le hinfheistíocht iomchuí, an scair de na brabúis (i gcás gur comhaontaíodh an cóimheas scaireanna i dtosach na hinfheistíochta iomchuí) dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘brabúis iomlána ó infheistíocht’ a fhaigheann cuideachta nó comhpháirtíocht i leith bhainistiú na hinfheistíochta iomchuí;

ciallaíonn ‘ús iompartha lena mbaineann an t-alt seo’, i ndáil le hinfheistíocht iomchuí, méid úis iompartha nach mó ná 20 faoin gcéad de na brabúis iomlána ón infheistíocht iomchuí;

ciallaíonn ‘gníomhaíochtaí nuálaíochta’ próisis nua teicneolaíochta, teileachumarsáide, eolaíochta nó ghnó a fhorbairt;

ciallaíonn ‘infheisteoir’, i ndáil le hinfheistíocht iomchuí, duine seachas duine atá i dteideal úis iompartha nó duine atá bainteach leis an duine sin;

ciallaíonn ‘infheistíocht iomchuí’ infheistíocht, a leanann de bheith i bhfeidhm ar feadh 6 bliana ar a laghad, i scaireanna neamhluaite nó in urrúis de chuid cuideachta trádála príobháidí agus, maidir leis an gcuideachta sin—

(a) go bhfuil gnó a bunaíodh agus a tosaíodh an 1 Eanáir 2009 nó dá éis sin á sheoladh aici, seachas gnó—

(i) a bhí á sheoladh roimhe sin ag duine eile agus a bhfuil an chuideachta tagtha i gcomharbas air,

(ii) a raibh a ghníomhaíochtaí á seoladh roimhe sin mar chuid de ghnó duine eile, nó

(iii) is trádáil eiscthe de réir bhrí alt 21A,

agus

(b) go bhfuil gnó is gníomhaíochtaí taighde, forbartha nó nuálaíochta á sheoladh aici;

tá le ‘gníomhaíochtaí taighde agus forbartha’ an bhrí chéanna atá leis in alt 766(1);

ciallaíonn ‘brabúis iomlána ó infheistíocht’, i ndáil le hionstraim iomchuí, suimiú—

(a) na mbrabús is inchurtha síos d’infheisteoirí san infheistíocht iomchuí faoi threoir ráta tosaigh chomhaontaithe toraidh, agus

(b) iarmhéid bhrabúis na hinfheistíochta iomchuí de bhreis orthu sin a ríomhtar faoi threoir an ráta tosaigh chomhaontaithe toraidh.

(2) (a) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach nó de na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, measfar, maidir le hús iompartha lena mbaineann an t-alt seo agus a fhaigheann comhpháirtíocht, gur méid gnóchan inmhuirearaithe lena mbaineann alt 28(1) é.

(b) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach nó de na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, measfar, maidir le hús iompartha lena mbaineann an t-alt seo agus a fhaigheann cuideachta, gur méid gnóchan inmhuirearaithe lena mbaineann alt 28(1) é.

(3) (a) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach nó de na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, is é an ráta cánach gnóchan caipitiúil i leith gnóchan inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (2)(a) 15 faoin gcéad.

(b) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach nó de na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, is é an ráta cánach corparáide i leith gnóchan inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (2)(b) 12.5 faoin gcéad.”.

Leasú ar alt 29 (daoine is inmhuirearaithe) den Phríomh-Acht.

42 .— (1) Leasaítear alt 29 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (4) trí “agus den Ríocht Aontaithe” a scriosadh sa dá áit ina bhfuil sé.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an 20 Samhain 2008 nó dá éis.

Leasú ar alt 549 (idirbhearta idir daoine bainteacha) den Phríomh-Acht.

43 .— (1) Leasaítear alt 549 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) I gcás ina mbeidh an tsócmhainn a luaitear i bhfo-alt (1) faoi réir aon chirt nó sriain is infhorfheidhmithe ag an duine a bheidh ag déanamh na diúscartha nó ag duine a bheidh bainteach leis an duine sin, ansin, is é a bheidh sa mhargadhluach sin, i gcás go mbeidh méid na comaoine i leith na fála, á mheas de réir fho-alt (2), comhionann le margadhluach na sócmhainne, an margadhluach a bheadh uirthi mura mbeadh sí faoi réir an chirt nó an tsriain, arna laghdú—

(a) den mhéid is lú acu seo a leanas—

(i) margadhluach an chirt nó an tsriain, agus

(ii) an méid a chuirfeadh a mhúchadh le luach na sócmhainne dá húinéir, nó

(b) de mhargadhluach an chirt nó an tsriain, i gcás gur comhionann an margadhluach dá dtagraítear i mír (a)(i) agus an méid dá dtagraítear i mír (a)(ii).”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(7A) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo i gcás ina mbeidh an tsócmhainn a luaitear i bhfo-alt (1) faoi réir aon chirt nó sriain is infhorfheidhmithe ag an duine a bheidh ag déanamh na diúscartha nó ag an duine a bheidh bainteach leis an duine sin, agus ina mbeidh margadhluach na sócmhainne ar dháta a fála (gan féachaint d’aon cheart nó srian) níos mó ná an chomaoin, in airgead nó i luach airgid, a tugadh mar íocaíocht i leith na sócmhainne sin.

(b) Más rud é, ar an duine a fuair sócmhainn lena mbaineann mír (a) an tsócmhainn sin a dhiúscairt dá éis sin, go mbeidh d’éifeacht le fo-alt (7) (gan an fo-alt seo a chur i gcuntas)—

(i) caillteanas a mhéadú, nó

(ii) caillteanas a chur in ionad gnóchain,

ansin, ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt sin.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an 20 Samhain 2008 nó dá éis.

Gnóchain chaipitiúla: ráta muirir.

44 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 28(3) trí “22 faoin gcéad” a chur in ionad “20 faoin gcéad”, agus

(b) in alt 649A—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (1):

“(b) i gcás diúscartha iomchuí arna déanamh an 15 Deireadh Fómhair nó dá éis, 22 faoin gcéad.”,

agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí mhír (b)(i) a scriosadh.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an 15 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis.

Mar a dhéileálfar le diúscairtí áirithe arna ndéanamh ag Cumann Cógaiseoirí na hÉireann.

45 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 611:

“611A.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Cumann nua’ Cumann Cógaiseoirí na hÉireann nó, sa Bhéarla, The Pharmaceutical Society of Ireland a bunaíodh le halt 5(2) den Acht Cógaisíochta 2007;

ciallaíonn ‘sean-Chumann’ an Pharmaceutical Society of Ireland a bunaíodh agus a corpraíodh le halt 4 den Pharmacy (Ireland) Act 1875.

(2) Maidir le sócmhainn arna diúscairt ag an gCumann nua ar sócmhainn í a fuair sé ón sean-Chumann de bhua alt 5 den Acht Cógaisíochta 2007, measfar go bhfuair an Cumann nua í an tráth céanna agus ar an gcomaoin chéanna ar a bhfuair an sean-Chumann í, agus beidh feidhm ag forálacha alt 566 dá réir sin.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an 20 Samhain 2008 nó dá éis.