An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 6 Cáin Ghnóchan Caipitiúil ) Ar Aghaidh (CUID 3 Cáin Bhreisluacha )

25 2008

TODO

CUID 2

Mál

Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 2 (dlí máil ginearálta a chomhdhlúthú agus a nuachóiriú) den Acht Airgeadais 2001.

46 .— Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2001—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 99:

“Dliteanas daoine.

99.— (1) Dlífidh coimeádaí stórais údaraithe an dleacht mháil ar tháirgí inmháil a scaoileann an coimeádaí stórais údaraithe sin ó stóras cánach a íoc, ar táirgí iad—

(a) lena dtomhailt, nó

(b) lena seachadadh faoi shocrú fionraí.

(2) Beidh an dliteanas faoi fho-alt (1)(b) urscaoilte go hiomlán nó go páirteach i gcás go mbeidh, agus a mhéid a bheidh, na táirgí inmháil (de réir mar a bheidh)—

(a) faighte ag stóras cánach eile sa Stát,

(b) faighte ag duine nó trádálaí, dá dtagraítear in alt 115(2), nó

(c) onnmhairithe ón gComhphobal,

agus i gcás ina mbeidh fianaise sa chéill sin faighte laistigh den tréimhse ama fhorordaithe agus san fhoirm fhorordaithe.

(3) Dlífidh trádálaí cláraithe nó trádálaí neamhchláraithe dleacht mháil a íoc ar tháirgí inmháil a bheidh faighte ag trádálaí den sórt sin faoi shocrú fionraí, agus déanfar an íocaíocht sin nuair a gheofar na táirgí sin amhlaidh.

(4) Dlífidh ionadaí cánach, a bheidh ag gníomhú thar ceann na ndaoine dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1) d’alt 113, dleacht mháil a íoc ar tháirgí inmháil a bheidh seachadta chuig an Stát ag na daoine sin nó thar ceann na ndaoine sin.

(5) I gcás ina ndéanfar táirgí inmháil a allmhairiú isteach sa Stát ó áit lasmuigh den Chomhphobal, agus nach gcuirtear na táirgí faoi shocrú fionraí ansin, is é an duine a dhlífidh an dleacht mháil a íoc—

(a) an duine a dhearbhóidh gur táirgí le haghaidh saorchúrsaíochta na táirgí sin, de réir Airteagal 79 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92, nó

(b) i gcás nach ndearbhófar gur táirgí le haghaidh saorchúrsaíochta na táirgí inmháil—

(i) aon duine a allmhairíonn na táirgí, agus

(ii) aon duine a rinne socrú chun na táirgí a allmhairiú, nó ar socraíodh an t-allmhairiú sin thar a cheann nó thar a ceann.

(6) I gcás ina dtáirgtear táirgí inmháil, seachas faoi shocrú fionraí i stóras cánach, is é nó is í an duine a dhlífidh an dleacht mháil a íoc—

(a) táirgeoir na dtáirgí inmháil, agus

(b) aon duine a rinne socrú maidir leis an táirgeadh, nó a ndearnadh an táirgeadh thar a cheann nó thar a ceann.

(7) I gcás ina ndearna aon duine, seachas faoi shocrú fionraí—

(a) táirgí inmháil a dhíol nó a sheachadadh, nó

(b) táirgí inmháil a choimeád lena ndíol nó lena seachadadh,

ar táirgí inmháil iad nár íocadh an dleacht mháil chuí orthu, ansin—

(i) dlífidh an duine sin,

(ii) dlífidh aon duine eile ar díoladh, ar coimeádadh nó ar seachadadh na táirgí inmháil sin amhlaidh thar a cheann nó thar a ceann, agus

(iii) dlífidh aon duine ar seachadadh na táirgí sin air nó uirthi,

an dleacht mháil ar na táirgí inmháil sin a íoc.

(8) I gcás ina bhfuair duine táirgí inmháil a ndearnadh ina leith faoiseamh ó dhleacht mháil, lacáiste dleachta máil nó aisíocaíocht i leith dleachta máil a thabhairt nó dleacht mháil a mhuirearú de réir ráta is ísle ná an ráta caighdeánach cuí, faoi réir ceanglais go n-úsáidfear na táirgí inmháil sin chun críche sonraithe nó ar mhodh sonraithe, agus i gcás nár comhlíonadh an ceanglas sin, ansin dlífidh an duine a fuair na táirgí inmháil sin an dleacht mháil a íoc ar na táirgí sin de réir an ráta is cuí maidir leo, gan tairbhe aon fhaoisimh, aon lacáiste, aon aisíocaíochta nó aon ráta íseal den sórt sin.

(9) Más rud é, faoi fho-ailt (1) go (8), go ndlífidh níos mó ná duine amháin, i gcás áirithe, dliteanas dleachta máil a íoc, tá na daoine sin faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach.

(10) Ní dochar fo-ailt (1) go (9) don dliteanas i leith dleachta máil i gcás táirgí inmháil, ná don dliteanas forghéillte ina leith, faoin dlí máil.

Measúnacht ar an dleacht mháil is iníoctha.

99A.— (1) (a) San alt seo ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach a bheidh údaraithe ag na Coimisinéirí chun na cumhachtaí a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú.

(b) Níl feidhm ag an alt seo maidir le dleacht gealltóireachta is inmhuirearaithe faoi Chaibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2002.

(2) I gcás cúis a bheith ag oifigeach údaraithe chun a chreidiúint go ndlífidh duine dleacht mháil a íoc, ansin féadfaidh an t-oifigeach sin measúnacht a dhéanamh ar an méid a dhlífidh an duine sin a íoc i dtuairim an oifigigh sin.

(3) Tabharfaidh an t-oifigeach údaraithe do gach duine arna mheasúnú nó arna measúnú fógra, maidir le gach measúnacht a dhéanann an t-oifigeach sin, ina leagfar amach méid na measúnachta, an cineál dleachta máil a thagann faoi réim na measúnachta, an ceart achomharc a dhéanamh in aghaidh na measúnachta, faoi alt 146, agus an tréimhse ama a cheadaítear chun fógra a thabhairt maidir le hachomharc den sórt sin.

(4) (a) I gcás cúis a bheith ag oifigeach údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil méid aon mheasúnachta iomarcach nó easnamhach, nó nach bhfuil aon dliteanas den sórt sin ann, ansin déanfaidh an t-oifigeach sin an mheasúnacht sin a laghdú, a mhéadú nó a chur ar neamhní, de réir mar a bheidh.

(b) In aon chás ina ndéantar measúnacht a laghdú nó a mhéadú faoi mhír (a), déanfaidh oifigeach údaraithe, dá réir sin, athbhreithniú ar an bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a eisiúint chuig an duine a measúnaíodh.

(c) In aon chás ina gcuirfear measúnacht ar neamhní faoi mhír (a), cuirfidh oifigeach údaraithe an méid sin in iúl i scríbhinn don duine a measúnaíodh.

(5) Maidir le haon mheasúnacht faoi fho-alt (2), agus maidir le haon ghníomh chun an méid arna mheasúnú a bhailiú, is measúnacht í nó gníomh é gan dochar—

(a) don dliteanas aon earraí nó feithiclí, a mbeidh baint acu leis an measúnacht, a fhorghéilleadh faoin dlí a bhaineann le mál,

(b) d’aon imeachtaí i ndáil le cion faoin dlí a bhaineann le mál, a bhfuil aon earraí nó feithiclí a bhfuil baint acu leis an measúnacht i gceist ann.”,

(b) in alt 145 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ní bheidh ábhar achomhairc ann faoin alt seo in aghaidh measúnachta arna déanamh faoi alt 99A (a chuirtear isteach le halt 46 den Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008).”,

agus

(c) in alt 146 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) Aon duine arb éagóir leis nó léi—

(a) cinneadh a dhéanfaidh na Coimisinéirí faoi alt 145, nó

(b) measúnacht arna déanamh ar an duine sin faoi alt 99A (a chuirtear isteach le halt 46 den Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008),

féadfaidh sé nó sí, de réir an ailt seo, achomharc a dhéanamh chuig na gCoimisinéirí Achomhairc i gcoinne an chinnidh nó na measúnachta sin, agus beidh an t-achomharc le héisteacht agus le cinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc mura gceanglaítear cás a shonrú i ndáil leis le tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí.

(2) Aon duine a bheartaíonn achomharc a dhéanamh faoin alt seo i gcoinne cinnidh a dhéanfaidh na Coimisinéirí, nó i gcoinne measúnachta faoi alt 99A, déanfaidh sé nó sí, laistigh de 30 lá—

(a) ón tráth a gheofar an fógra maidir leis an gcinneadh sin nó ó dheireadh na teorann ama chun an cinneadh sin a dhéanamh, cibé acu is luaithe, nó

(b) ón tráth a gheofar an fógra maidir leis an measúnacht sin,

fógra i scríbhinn á rá go bhfuil beartaithe aige nó aici déanamh amhlaidh a thabhairt do na Coimisinéirí.”.

Rátaí cánach ola mianra.

47 .— Leasaítear an tAcht Airgeadais 1999—

(a) le héifeacht amhail ar an agus ón 15 Deireadh Fómhair 2008 tríd méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin (arna leasú le halt 59(a) den Acht Airgeadais 2007):

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Ola Mianra

Le héifeacht ar an agus ón 15 Deireadh Fómhair 2008

Tuairisc na hOla Mianra

An Ráta Cánach

Ola Éadrom:

Peitreal le luaidhe

€553.04 an 1,000 lítear

Peitreal díluaidhe

€508.79 an 1,000 lítear

Sárpheitreal díluaidhe

€547.79 an 1,000 lítear

Gásailín eitlíochta

€276.52 an 1,000 lítear

Ola Throm:

A úsáidtear mar thiomántán ina bhfuil cion uasta sulfair 50 milleagram an cileagram

€368.05 an 1,000 lítear

Ola throm eile a úsáidtear mar thiomántán

€420.44 an 1,000 lítear

Ceirisín a úsáidtear ar shlí seachas mar thiomántán

€00.00

Ola bhreosla

€14.78 an 1,000 lítear

Ola throm eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:

A úsáidtear mar thiomántán

€63.59 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe eile

€00.00

Gual:

Le haghaidh úsáide gnó

€4.18 an tona

Le haghaidh úsáide eile

€8.36 an tona

”,

agus

(b) le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Samhain 2008 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin (arna leasú le mír (a)):

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Ola Mianra

Le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Samhain 2008

Tuairisc na hOla Mianra

An Ráta Cánach

Ola Éadrom:

Peitreal

€508.79 an 1,000 lítear

Gásailín eitlíochta

€508.79 an 1,000 lítear

Ola Throm:

A úsáidtear mar thiomántán

€368.05 an 1,000 lítear

A úsáidtear le haghaidh aerloingseoireachta

€368.05 an 1,000 lítear

A úsáidtear le haghaidh loingseoireachta áineasa príobháidí

€368.05 an 1,000 lítear

Ceirisín a úsáidtear ar shlí seachas mar thiomántán

€00.00

Ola bhreosla

€14.78 an 1,000 lítear

Ola throm eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:

A úsáidtear mar thiomántán

€63.59 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe eile

€00.00

Gual:

Le haghaidh úsáide gnó

€4.18 an tona

Le haghaidh úsáide eile

€8.36 an tona

”.

Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ola mianra) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999.

48 .— Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999—

(a) in alt 94(1) trí na mínithe ar “uimhir ochtáin mótair” agus “uimhir ochtáin taighde” a scriosadh,

(b) in alt 96(2A)—

(i) i mír (a) tríd an bhfocal “díluaidhe” a scriosadh sa dá áit ina bhfuil sé,

(ii) i mír (b) trí na focail “agus a bhfuil cion sulfair uasta ann mar a fhoráiltear sa Sceideal sin” a scriosadh,

(c) in alt 97B(3) trí “méid arna ríomh de réir ráta €232.27 an 1,000 lítear ar an gcainníocht a úsáideadh” a chur in ionad “an méid cánach ola mianra a íocadh lúide méid arna ríomh de réir ráta €166.16 an 1,000 lítear”.

Leasú ar Chaibidil 1 (cáin leictreachais) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2008.

49 .— Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2008—

(a) in alt 60 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) (a) Más rud é, an tráth a thugtar an tuairisceán faoi fho-alt (1), nach mbeidh an fhaisnéis uile is gá ag soláthróir chun an dliteanas cánach a chinneadh i leith soláthairtí a dhéantar i rith an 2 mhí dheireanacha de thréimhse chuntasaíochta, féadfar an tuairisceán a chríochnú ar bhonn meastacháin ar an dliteanas sin.

(b) I gcás go mbeidh feidhm ag mír (a), déanfaidh an soláthróir, a luaithe a bheidh an fhaisnéis is gá ar fáil agus ar a dhéanaí laistigh de 3 mhí ó dheireadh na tréimhse cuntasaíochta, tuairisceán deiridh a chur isteach don tréimhse chuntasaíochta sin agus aon cháin a bheidh gan íoc, a íoc.

(c) Ní mhuirearófar aon ús ar aon mhéid cánach a íoctar de réir mhír (b), i gcás nach mó an méid sin ná 5 faoin gcéad den dliteanas iomlán cánach don bhliain féilire.”,

(b) i mír (c) d’fho-alt (4) d’alt 63 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(ii) Chun críocha fhomhír (i), is iad na sonraí ar an meascadh breosla na sonraí sin i leith na bliana is déanaí, ag deireadh na tréimhse cuntasaíochta lena mbaineann sa tuairisceán, ar fhoilsigh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh sonraí den sórt sin ina leith.”,

agus

(c) in alt 64 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) Déanfar aisíocaíochtaí i leith faoisimh faoi mhíreanna (b) agus (c) d’fho-alt (1) d’alt 63 le soláthróir an leictreachais lena mbaineann.

(b) Déanfar aisíocaíochtaí i leith faoisimh faoi mhír (d) d’fho-alt (1) d’alt 63 le tomhaltóir an leictreachais lena mbaineann.”.

Rátaí cánach táirgí alcóil.

50 .— Leasaítear an tAcht Airgeadais 2003 le héifeacht amhail ar an agus ón 15 Deireadh Fómhair 2008 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin:

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Táirgí Alcóil

(Le héifeacht amhail ar an agus ón 15 Deireadh Fómhair 2008)

Tuairisc an Táirge

An Ráta Cánach

Biotáille:

€39.25 an lítear alcóil sa bhiotáille

Beoir:

Is mó ná 0.5% toirte ach nach mó ná 1.2% toirte

€0.00

Is mó ná 1.2% toirte ach nach mó ná 2.8% toirte

€9.93 an heictilítear faoin gcéad d’alcól sa bheoir

Is mó ná 2.8% toirte

€19.87 an heictilítear faoin gcéad d’alcól sa bheoir

Fíon:

Neamhdhrithleach agus drithleach, nach mó ná 5.5% toirte

€109.34 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 5.5% toirte ach nach mó ná 15% toirte

€328.09 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 15% toirte

€476.06 an heictilítear

Drithleach, is mó na 5.5% toirte

€656.18 an heictilítear

Deochanna Giosáilte Eile:

(1) Leann Úll agus Leann Piorraí:

Neamhdhrithleach agus drithleach, nach mó ná 2.8% toirte

€41.62 an heictilítear

Neamhdhrithleach agus drithleach, is mó ná 2.8% toirte ach nach mó ná 6.0% toirte

€83.25 an heictilítear

Neamhdhrithleach agus drithleach, is mó ná 6.0% toirte ach nach mó ná 8.5% toirte

€192.47 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 8.5% toirte

€273.00 an heictilítear

Drithleach, is mó na 8.5% toirte

€546.01 an heictilítear

(2) Deochanna seachas Leann Úll agus Leann Piorraí:

Neamhdhrithleach agus Drithleach, nach mó ná 5.5% toirte

€109.34 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 5.5% toirte

€328.09 an heictilítear

Drithleach, is mó na 5.5% toirte

€656.18 an heictilítear

Deochanna Idirmheánacha:

Neamhdhrithleach, nach mó ná 15% toirte

€328.09 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 15% toirte

€476.06 an heictilítear

Drithleach

€656.18 an heictilítear

”.

Leasú ar alt 78A (faoiseamh do ghrúdlanna beaga) den Acht Airgeadais 2003.

51 .— Leasaítear alt 78A (arna leasú le halt 73 den Acht Airgeadais 2008) den Acht Airgeadais 2003 i bhfo-alt (1) trí “i gcás beorach atá faoi réir cánach táirgí alcóil de réir an ráta i gcomhair beorach is mó ná 2.8% toirte, déanfar faoiseamh de réir leath an mhéid cánach táirgí alcóil a íoctar ar an mbeoir sin,” a chur in ionad “déanfar faoiseamh de réir leath an mhéid cánach táirgí alcóil a íoctar ar bheoir,”.

Rátaí cánach táirgí tobac.

52 .— Leasaítear an tAcht Airgeadais 2005 le héifeacht amhail ar an agus ón 15 Deireadh Fómhair 2008 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin (arna leasú le halt 74 den Acht Airgeadais 2008):

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Táirgí Tobac

(Le héifeacht amhail ar an agus ón 15 Deireadh Fómhair 2008)

Tuairisc an Táirge

An Ráta Cánach

Toitíní

€175.30 an míle i dteannta méid atá comhionann le 18.28 faoin gcéad den phraghas ar a miondíoltar na toitíní

Todóga

€250.729 an cileagram

Tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh

€211.578 an cileagram

Tobac eile chun a chaite ina dheatach

€173.946 an cileagram

”.

Leasú ar alt 67 (dleacht gealltóireachta) den Acht Airgeadais 2002.

53 .— (1) Leasaítear alt 67 den Acht Airgeadais 2002 (arna leasú le halt 90 den Acht Airgeadais 2006)—

(a) i bhfo-alt (1) trí “2 faoin gcéad” a chur in ionad “1 faoin gcéad”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) D’fhonn amhras a sheachaint, beidh dleacht gealltóireachta a fhorchuirtear le fo-alt (1) inmhuirearaithe ar gach geall a chuirfidh duine le geallghlacadóir in áitreabh cláraithe an gheallghlacadóra, is cuma cén modh ar a gcuirtear an geall.”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1)(a) i ngníomh an 1 Bealtaine 2009.

Leasú ar alt 71 (dleacht gealltóireachta a íoc) den Acht Airgeadais 2002.

54 .— Ní bheidh éifeacht le halt 71(2) (a cuireadh isteach le halt 91 den Acht Airgeadais 2006) den Acht Airgeadais 2002 i leith dleachta gealltóireachta a thiocfaidh chun bheith dlite an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

Cáin aerthaistil.

55 .— (1) San alt seo—

ciallaíonn “aerárthach” aerárthach atá in ann 20 paisinéir nó níos mó a iompar, ach ní fholaíonn sé aerárthach a úsáidtear chun críocha Stáit nó míleata;

ciallaíonn “oibritheoir aerlíne” oibritheoir nó úinéir cláraithe aerárthaigh a thairgeann nó a oibríonn seirbhís paisinéirí aeir;

ciallaíonn “aerfort” aerfort de réir bhrí an Achta Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú) 1998, ach ní fholaíonn sé aerfort ar lú ná 10,000 líon na n-imeachtaí paisinéirí amach as sa bhliain féilire roimhe sin;

ciallaíonn “údarás aerfoirt” an duine ar leis nó léi, go hiomlán nó go páirteach, nó an duine a bhainistíonn, ina aonar nó ina haonar nó i gcomhpháirt le duine eile, aerfort lena mbaineann forálacha an Achta Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú) 1998;

ciallaíonn “foireann” foireann eitilte agus freastalaithe cábáin eitilte;

ciallaíonn “Coimisinéirí” na Coimisinéirí Ioncaim;

ciallaíonn “duine míchumasaithe” aon duine a bhfuil a shoghluaisteacht nó a soghluaisteacht le linn dó nó di iompar a úsáid laghdaithe mar gheall ar aon mhíchumas coirp (céadfaí nó gluaisluaile, buan nó sealadach), míchumas nó mallachar intleachtúil, nó aon chúis mhíchumais eile, nó aois, agus ar gá aird chuí a thabhairt ar a riocht agus an tseirbhís a chuirtear ar fáil do gach paisinéir a oiriúnú dá riachtanais áirithe;

ciallaíonn “soláthróir láimhsithe ar talamh” soláthróir seirbhísí láimhsithe ar talamh de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar an Margadh Láimhsithe ar Talamh in Aerfoirt Chomhphobail) 1998 (I.R. Uimh. 505 de 1998);

ciallaíonn “oifigeach” oifigeach do na Coimisinéirí;

ciallaíonn “paisinéir” duine, seachas duine d’fhoireann an aerárthaigh (lena n-áirítear aon fhoireann faoisimh), a bheidh ag taisteal ar aerárthach, ach ní fholaíonn sé—

(a) duine míchumasaithe a bhfuil cúnamh iarrtha aige nó aici ar an oibritheoir aerlíne de réir Rialachán (CE) Uimh. 1107/2006 1 agus leas bainte aige nó aici as an gcúnamh sin, nó an duine atá ag taisteal in éineacht leis an duine míchumasaithe chun aire nó cúnamh a thabhairt don duine míchumasaithe,

(b) duine faoi bhun 2 bhliain d’aois nach n-áitíonn ceann de na suíocháin a sholáthraítear do phaisinéirí ar aerárthach,

(c) paisinéir idirthurais nó aistrithe;

ciallaíonn “úinéir cláraithe”, i ndáil le haerárthach, an duine atá cláraithe mar úinéir an aerárthaigh—

(a) sa chlár a bunaíodh faoi alt 58 den Acht um Údarás Eitlíochta na hÉireann 1993, nó

(b) i gclár (cibé ainm a thugtar air) de chuid stáit eile a fhreagraíonn don chlár a bunaíodh amhlaidh;

ciallaíonn “paisinéir aistrithe” paisinéir a shroicheann aerfort ar eitilt agus a imíonn as an aerfort ar eitilt eile chuig aerfort seachas an t-aerfort inar thosaigh turas an phaisinéara, i gcás gur cuid d’áirithint shingil an dá eitilt agus i gcás nach faide ná 6 huaire an chloig an fad ama idir an tráth sceidealta a mbeidh an eitilt le teacht chuig an aerfort agus an tráth sceidealta a mbeidh an eitilt le himeacht ón aerfort sin;

ciallaíonn “paisinéir idirthurais” paisinéir atá ar bord aerárthaigh a thuirlingíonn ag aerfort i gcúrsa a thurais agus a leanann dá thuras nó dá turas ar an aerárthach sin.

(2) (a) Faoi réir fhorálacha an ailt seo agus aon rialachán arna ndéanamh faoin alt seo, déanfar dleacht máil, ar a dtabharfar cáin aerthaistil, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc i leith gach imeacht paisinéara ar aerárthach ó aerfort an 30 Márta 2009, nó dá éis.

(b) Déanfar cáin aerthaistil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc faoi threoir an fhaid slí idir áit imeachta na heitilte agus an áit a chríochnaíonn an eitilt, de réir ráta—

(i) €2 i gcás eitilte ó aerfort go dtí ceann scríbe atá suite in áit nach faide ná 300 ciliméadar ó Aerfort Bhaile Átha Cliath,

(ii) €10 in aon chás eile.

(c) Tiocfaidh cáin aerthaistil chun bheith dlite an tráth a imeoidh paisinéir as aerfort ar aerárthach.

(d) Beidh oibritheoir aerlíne cuntasach sa cháin aerthaistil, agus dlífidh sé an cháin a íoc, i leith paisinéirí a imeoidh ar aerárthaí dá chuid nó dá cuid, agus féadfaidh na Coimisinéirí a cheangal ar oibritheoir aerlíne urrús a sholáthar go n-íocfar cáin aerthaistil.

(e) Má mhainníonn oibritheoir aerlíne cibé urrús a cheanglóidh na Coimisinéirí faoi mhír (d) a sholáthar, féadfaidh na Coimisinéirí fógra a sheirbheáil ar sholáthróir láimhsithe ar talamh an oibritheora aerlíne sin á chur in iúl, amhail ar an agus ón dáta a shonrófar san fhógra, go ndlíonn an soláthróir láimhsithe ar talamh cáin aerthaistil a íoc agus go mbeidh sé cuntasach inti i leith imeachtaí ar aerárthaí arna n-oibriú ag an oibritheoir aerlíne.

(3) Déanfaidh gach oibritheoir aerlíne lena mbaineann fo-alt (2)(d) clárú leis na Coimisinéirí de réir cibé nósanna imeachta a shonróidh na Coimisinéirí i rialacháin faoi fho-alt (5) nó a fhorchuirfidh siad ar shlí eile.

(4) Gach duine a dhlíonn cáin aerthaistil a íoc, déanfaidh sé nó sí, laistigh de 20 lá nó cibé tréimhse eile a chinnfidh na Coimisinéirí, tuairisceán ceart cruinn a thabhairt do na Coimisinéirí ina dtaispeánfar an líon imeachtaí paisinéirí le linn na míosa roimhe sin nó le linn cibé tréimhse eile arna cinneadh amhlaidh, agus cibé faisnéis eile a bheidh ag teastáil ó na Coimisinéirí, agus déanfaidh sé nó sí, an tráth céanna, an méid cánach aerthaistil is iníoctha aige nó aici i leith na míosa nó na tréimhse sin a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí.

(5) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt don alt seo agus chun cáin aerthaistil a bhainistiú, a áirithiú agus a bhailiú nó chun an t-ioncam a gheofar ón gcáin sin a chosaint.

(b) Go háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), féadfar, le rialacháin faoin bhfo-alt seo, foráil a dhéanamh—

(i) maidir le cáin aerthaistil a áirithiú, a íoc, a bhailiú, a chur ar aghaidh agus a aisíoc,

(ii) maidir le hoibritheoirí aerlíne do thabhairt tuairisceáin i ndáil le cáin aerthaistil,

(iii) chun a cheangal ar oibritheoir aerlíne, ar sholáthróir láimhsithe ar talamh nó ar údarás aerfoirt cibé cuntais agus taifid (lena n-áirítear taifid i bhfoirm mheaisín-inléite) is iomchuí maidir le cáin aerthaistil a shonrófar, a choimeád ar mhodh sonraithe agus a chaomhnú go ceann tréimhse sonraithe, agus a cheadú d’aon oifigeach na cuntais agus na taifid sin a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu (lena n-áirítear, i gcás taifead i bhfoirm mheaisín-inléite, cóipeanna i bhfoirm inléite).

(6) (a) Is cion é faoin bhfo-alt seo d’aon duine aon fhoráil den alt seo, nó aon rialachán arna dhéanamh faoi fho-alt (5), nó aon choinníoll a fhorchuirtear faoin alt seo nó faoi rialachán den sórt sin i ndáil leis an bhforáil sin, a shárú nó mainneachtain déanamh dá réir.

(b) Gan dochar d’aon phionós eile a bhféadfadh duine a bheith faoi dhliteanas ina leith, aon duine a chiontófar i gcion faoi mhír (a), dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil €5,000 a chur air nó uirthi.

(c) I gcás cion faoi mhír (a) a bheith déanta ag comhlacht corpraithe agus go gcruthófar go ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú aon duine a bhí, tráth déanta an chiona, ina stiúrthóir, ina bhainisteoir nó ina bainisteoir, ina rúnaí nó ina oifigeach eile nó ina hoifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe, nó ina chomhalta nó ina comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile an chomhlachta chorpraithe, measfar an duine sin a bheith ciontach i gcion freisin agus féadfar imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(7) Déantar cáin aerthaistil a fhorchuirtear leis an alt seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí.

Leasú ar alt 7 (ceadúnaisí geallghlacadóirí do thabhairt amach) den Acht um Gheall-Chur 1931.

56 .— Leasaítear alt 7 den Acht um Gheall-Chur 1931—

(a) trí fho-alt (2) a scriosadh, agus

(b) i bhfo-alt (4) trí “agus beidh greamuithe dhe an ghriandealbh den duine sin gur gá do réir an ailt seo go ndéanfadh an duine sin í chur isteach i dteanta an iarratais ar an gceadúnas san” a scriosadh.

Aisghairm a bhaineann le dlí máil.

57 .— (1) Déantar na hachtacháin atá leagtha amach i Sceideal 1 a aisghairm a mhéid a luaitear sa tríú colún os coinne na tagartha don achtachán lena mbaineann.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Ceadúnais mhórdhíoltóirí.

58 .— Scoirfidh mír 4 de Chuid B (a bhaineann le ceadúnais mhórdhíoltóirí) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Finance (1909-10) Act 1910 d’éifeacht a bheith léi.

Méaduithe ar dhleachtanna ar cheadúnais áirithe deochanna meisciúla.

59 .— (1) San alt seo ciallaíonn “alt 43” alt 43 den Finance (1909-10) Act 1910.

(2) Déanfar na dleachtanna máil a fhorchuirtear—

(a) le halt 43 ar na ceadúnais chun deochanna meisciúla a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Finance (1909-10) Act 1910 a mhonarú nó a dhíol, seachas ar-cheadúnas atá le baint amach gach bliain ag miondíoltóir biotáille, agus

(b) le halt 10(3) den Acht Airgeadais 1940 ar cheadúnas atá le baint amach gach bliain ag gach duine a dhéanann leann úll nó leann piorraí lena dhíol,

a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir na rátaí atá sonraithe sa tríú colún de Sceideal 2 ar gach ceadúnas de thuairisc atá leagtha amach sa dara colún den Sceideal sin os coinne an ráta atá leagtha amach sa tríú colún in ionad na rátaí a shonraítear iontu seo a leanas—

(i) Cuid 1 den Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais 1992 i gcás ceadúnas seachas eischeadúnais mhiondíoltóirí,

(ii) an Tábla a ghabhann le halt 75 den Acht Airgeadais 2008 i gcás eischeadúnas miondíoltóirí.

(3) (a) Déanfar na dleachtanna máil a fhorchuirtear le halt 43 ar ar-cheadúnais miondíoltóirí biotáille, i leith na gceadúnas a shonraítear i mír (b), a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir na rátaí a shonraítear i mír (b).

(b) Is mar seo a leanas a bheidh na rátaí dleachta ar na ceadúnais dá dtagraítear i mír (a)—

(i) i gcás ceadúnas a dheonú tráth a athnuachana faoi alt 9 den Acht Deochanna Meisciúla 1988, ráta dleachta €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 155(2)(b)(i) den Acht Airgeadais 1992;

(ii) i gcás ceadúnas a dheonú faoi alt 7 den Excise Act 1835, dleacht €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 155(2)(b)(ii) den Acht Airgeadais 1992;

(iii) i gcás ceadúnas a dheonú nó a athnuachan faoi alt 25 den Acht Deocha Meisciúla 1943, dleacht €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 155(2)(b)(iia) (a cuireadh isteach le halt 78 den Acht Airgeadais 1993) den Acht Airgeadais 1992;

(iv) i gcás ceadúnas a dheonú nó a athnuachan faoi alt 2 den Acht Deocha Meisciúla 1946, ráta €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 155(2)(b)(iib) (a cuireadh isteach le halt 78 den Acht Airgeadais 1993) den Acht Airgeadais 1992;

(v) i gcás ceadúnas a dheonú faoi alt 44 den Acht um Thrácht Cuartaíochta 1952, nó i gcás an ceadúnas sin a athnuachan go cuí, ráta €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 155(2)(b)(iic) (a cuireadh isteach le halt 78 den Acht Airgeadais 1993) den Acht Airgeadais 1992;

(vi) i gcás ceadúnas a dheonú nó a athnuachan faoi alt 18 den Acht Deochanna Meisciúla 1962, ráta €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 155(2)(b)(iid) (a cuireadh isteach le halt 78 den Acht Airgeadais 1993) den Acht Airgeadais 1992;

(vii) i gcás ceadúnas a dheonú nó a athnuachan faoi alt 65 den Acht um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann 1994, ráta €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 111 den Acht Airgeadais 1995.

(4) Maidir leis na dleachtanna máil a fhorchuirtear leo seo a leanas—

(a) alt 171(1) den Acht Airgeadais 2001 ar cheadúnas arna dheonú faoi alt 2 den Acht Deochanna Meisciúla (An Ceoláras Náisiúnta) 1983 agus ar gach ceadúnas den sórt sin a athnuachan go cuí, déanfar iad a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir ráta €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 171(1);

(b) alt 105(1) den Acht Airgeadais 2000 ar cheadúnas arna dheonú faoi alt 62 den Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997 agus ar gach ceadúnas den sórt sin a athnuachan go cuí, déanfar iad a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir ráta €500 in ionad an ráta a shonraítear in alt 105(1);

(c) alt 21(5) den Acht Deochanna Meisciúla 2003 ar cheadúnas arna dheonú faoi alt 21(3) den Acht sin agus ar gach ceadúnas den sórt sin a athnuachan go cuí, déanfar iad a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir an ráta €500 in ionad ráta a shonraítear in alt 21(5).

Leasú ar alt 130 (léiriú) den Acht Airgeadais 1992.

60 .— Leasaítear alt 130 den Acht Airgeadais 1992—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘astaíochtaí CO2’:

“ciallaíonn ‘astaíochtaí CO2’ an leibhéal astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) atá ag feithicil, ar leibhéal é arna thomhas de réir fhorálacha Threoir 80/1268/CEE an 16 Nollaig 19801 ón gComhairle (arna leasú) agus arna liostú in Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Treoir 70/156/CEE an 6 Feabhra 19702 ón gComhairle (arna leasú) agus arna thaispeáint de réir fhorálacha Threoir 1999/94/CE an 13 Nollaig 19993 ón gComhairle (arna leasú) agus atá ar áireamh sa deimhniú iomchuí cineál-cheadaithe CE nó sa deimhniú iomchuí comhréireachta CE nó in aon doiciméid chuí eile, lena ndaingnítear comhlíonadh aon bheart arna ndéanamh chun éifeacht a thabhairt sa Stát d’aon ionstraim de chuid na gComhphobal Eorpach a bhaineann le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i leith cineál-cheadaithe don chineál feithicle lena mbaineann;”,

(b) trí “gluaisrothar” a chur in ionad “dhárothach, trírothach, nó ceathair-rothach a thiomáintear le hinneall nó le mótar nó le gabhálas chun é a thiomáint le cumhacht mheicniúil, cibé acu atá nó nach bhfuil an gabhálas á úsáid, móipéid, scútar agus uathrothar,” sa mhíniú ar ‘feithicil inneallghluaiste’, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ghluaisrothar”:

“ciallaíonn ‘gluaisrothar’ feithicil inneallghluaiste is dhárothach, trírothach, nó ceathair-rothach a thiomáintear le hinneall nó le mótar nó le gabhálas chun é a thiomáint le cumhacht mheicniúil, cibé acu atá nó nach bhfuil an gabhálas á úsáid, móipéid, scútar agus uathrothar.”.

Leasú ar alt 131 (na Coimisinéirí Ioncaim do chlárú feithiclí) den Acht Airgeadais 1992.

61 .— (1) Leasaítear alt 131 den Acht Airgeadais 1992 i bhfo-alt (1) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) (i) Maidir le feithicil a thagann faoi réim aon earnála áirithe feithicle atá forordaithe chun críocha na míre seo nó a thagann faoi réim aon aicme eile feithicle atá forordaithe, féadfaidh na Coimisinéirí, mar choinníoll i dtaca le clárú, daingniú a éileamh de réir na míre seo maidir leis an bhfeithicil sin—

(i) gur feithicil inneallghluaiste mar a mhínítear in alt 130 í, agus

(ii) go gcomhlíonann sí aon ní a fhorordaítear chun críocha fhomhír (ii)(II).

(ii) Féadfaidh na Coimisinéirí pearsa aonair nó comhlacht amháin (dá ngairtear ‘duine inniúil’ sa mhír seo) nó níos mó a cheapadh chun scrúdú réamhchlárúcháin a dhéanamh ar an bhfeithicil lena mbaineann fomhír (i)—

(I) chun a chinneadh an feithicil inneallghluaiste chun críocha alt 130 gach feithicil a scrúdaítear go cuí faoin mír seo nó nach ea, agus

(II) chun a fhionnadh cibé acu atá nó nach bhfuil cibé nithe forordaithe eile (is nithe a gceanglaítear iad a fhionnadh) comhlíonta is gá—

(A) chun an fheithicil lena mbaineann a chlárú, agus

(B) le haghaidh oibriú cuí cánach cláraithe feithiclí.

(iii) I gcás ina n-éileoidh na Coimisinéirí daingniú i leith feithicle mar a fhoráiltear le fomhír (i), ansin ní chláróidh siad an fheithicil gan ráiteas arna eisiúint ag duine inniúil a thabhairt ar aird á rá maidir leis an bhfeithicil—

(i) gur feithicil inneallghluaiste í, agus

(ii) go gcomhlíonann sí aon ní atá forordaithe chun críocha fhomhír (ii)(II) agus a bhaineann leis an bhfeithicil.

(iv) Déanfar an táille a bheidh le muirearú ag an duine inniúil i leith scrúdú a dhéanamh ar fheithicil a chomhaontú leis na Coimisinéirí. Féadfar táillí éagsúla a chomhaontú amhlaidh i leith cineálacha éagsúla scrúdaithe agus earnálacha éagsúla nó aicmí eile feithiclí. Is é nó is í an duine a thabharfaidh an fheithicil lena mbaineann i láthair le go ndéanfar scrúdú réamhchlárúcháin uirthi a íocfaidh an táille. Déanfar an táille a chreidiúnú in aghaidh na cánach cláraithe feithicle is iníoctha i leith chlárú na feithicle ach ní dhéanfar aon táillí, muirir nó costais eile a thabhóidh an duine a thabharfaidh an fheithicil i láthair le go ndéanfar scrúdú uirthi a chreidiúnú amhlaidh.

(v) Déanfaidh duine inniúil de réir aon treoracha agus ordachán a thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim don duine sin chun críocha na míre seo.

(vi) Féadfaidh na Coimisinéirí ceapachán duine inniúil a chúlghairm.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2010.

Leasú ar alt 132 (dleacht mháil a mhuirearú) den Acht Airgeadais 1992.

62 .— Leasaítear alt 132 den Acht Airgeadais 1992—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (2):

“(2) Tiocfaidh cáin cláraithe feithiclí chun bheith dlite, agus íocfaidh duine díobh seo a leanas í, an tráth a chláraítear feithicil nó an tráth a dhéantar an dearbhú faoi alt 131(3), de réir mar is cuí—

(a) duine údaraithe de réir alt 136(5)(b),

(b) an duine a chláraíonn an fheithicil,

(c) an duine rinne an fheithicil a athchóiriú i gcás nár dearbhaíodh na sonraí forordaithe i ndáil leis an athchóiriú do na Coimisinéirí de réir alt 131(3),

(d) an duine atá i seilbh na feithicle is feithicil athchóirithe nár dearbhaíodh do na Coimisinéirí í de réir alt 131(4),

agus más rud é, faoi mhíreanna (a) go (d), go ndlífidh níos mó ná aon duine amháin den sórt sin, in aon chás, dliteanas cánach cláraithe feithiclí a íoc, ansin beidh na daoine sin faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) D’ainneoin fho-alt (3), i gcás gurb é tuairim na gCoimisinéirí nár cláraíodh feithicil an tráth a shonraítear i Rialachán 8 de na Rialacháin um Chlárú agus Cánachas Feithiclí 1992 (I.R. Uimh. 318 de 1992), déanfar an méid cánach cláraithe feithiclí a bheidh dlite agus iníoctha de réir fho-alt (3) a mhéadú de mhéid a ríomhfar de réir na foirmle seo a leanas:

A [html] P [html] N

i gcás—

gurb é A an méid cánach cláraithe feithiclí a ríomhfar de réir fho-alt (3),

gurb é P 0.1 faoin gcéad, agus

gurb é N an líon laethanta ón dáta ar chóir an fheithicil a chlárú de réir Rialachán 8 de na Rialacháin um Chlárú agus Cánachas Feithiclí 1992 agus an dáta ar cláraíodh an fheithicil.”.

Leasú ar alt 134 (buanfhaoisimh) den Acht Airgeadais 1992.

63 .— (1) Leasaítear alt 134 den Acht Airgeadais 1992—

(a) i bhfo-alt (7) trí “D’fhonn amhras a sheachaint, ní fholaíonn an gnó arb éard é fruiliú feithiclí, agus measfar nár fholaigh sé riamh, feithiclí a fhruiliú ar soláthar iad den chineál a shonraítear i mír (i)(e) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Cánach Breisluacha 1972, i leith feithiclí arna soláthar de bhun comhaontaithe de réir alt 3(1)(b) den Acht sin.” a chur isteach i ndiaidh “teorainneacha forordaithe.”,

(b) i bhfo-alt (11) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) (seachas an coinníoll a ghabhann leis an mír sin):

“(b) I mír (a) ciallaíonn ‘conarthaí féintiomána gearrthéarma’ conarthaí faoina bhfruilítear feithiclí le daoine chun go dtiomáinfidís iad ar feadh aon téarma nó cuid de théarma, ar téarma é, nuair a chuirtear é le téarma aon fhruilithe den sórt sin ar an bhfeithicil chéanna nó ar aon fheithicil eile leis an duine céanna, nach mó ná 5 seachtaine in aon tréimhse 6 mhí ó dháta thosach feidhme an fhruilithe deiridh.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (14):

“(15) (a) Laghdófar méid na haisíocaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (11)(a) de 33 faoin gcéad i gcomhair feithiclí a tharraingeofar siar ó charrfhruiliú gearrthéarma le linn na tréimhse 1 Deireadh Fómhair 2009 go 30 Meán Fómhair 2010.

(b) Laghdófar méid na haisíocaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (11)(a) de 66 faoin gcéad i gcomhair feithiclí a tharraingeofar siar ó charrfhruiliú gearrthéarma le linn na tréimhse 1 Deireadh Fómhair 2010 go 30 Meán Fómhair 2011.”.

(2) Déantar alt 134 den Acht Airgeadais 1992 a leasú tuilleadh, le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Deireadh Fómhair 2011, trí fho-ailt (11) go (14), agus fo-alt (15) (a chuirtear isteach le fo-alt (1)(c)), a scriosadh.

Leasú ar alt 135 (díolúine shealadach ó chlárú) den Acht Airgeadais 1992.

64 .— (1) Leasaítear Caibidil IV de Chuid II den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 135:

“135.— (1) Féadfaidh na Coimisinéirí feithicil a thugtar isteach sa Stát go sealadach a dhíolmhú ón gceanglas í a chlárú, ar cibé modh agus faoi réir cibé coinníollacha, srianta agus teorainneacha a fhorordóidh an tAire le rialacháin arna ndéanamh faoi alt 141(3) más rud é, maidir leis an bhfeithicil—

(a) gur duine atá bunaithe lasmuigh den Stát a thugann isteach sa Stát í chun úsáide príobháidí nó gnó an duine sin,

(b) gur pearsa aonair atá bunaithe sa Stát a thugann isteach sa Stát í chun úsáide príobháidí nó gnó na pearsan aonair sin más rud é, maidir le pearsa aonair den sórt sin—

(i) go bhfuil sé nó sí ar fostú ag fostóir atá bunaithe i mBallstát eile a sholáthraíonn feithicil mar chuid dá gconradh fostaíochta, i gcás an fheithicil sin a bheith ar úinéireacht nó ar léas ag an bhfostóir, nó

(ii) go bhfuil sé nó sí féinfhostaithe agus go bhfuil gnóthas atá cuntasach de réir dlí bunaithe aige nó aici i mBallstát eile ar gnóthas é a seoltar a ghnó go heisiach nó go príomha sa Bhallstát eile,

agus i gcás inar feithicil earnáil A nó gluaisrothar an fheithicil, go n-úsáidtear í go príomha chun úsáide gnó i mBallstát eile,

(c) gur chun críche comórtais, taispeántais, seó, taispeána, nó chun críche dá samhail, agus chun na críche sin amháin, a thugtar isteach sa Stát í agus nach mbeartaítear í a dhíol nó a thairiscint chun díola sa Stát agus go mbeartaítear í a thógáil amach as an Stát ar an gcríoch sin a chomhlíonadh, nó

(d) go bhfuil sí deartha nó oiriúnaithe go speisialta mar threalamh gairmiúil arna thabhairt isteach sa Stát ag duine atá bunaithe lasmuigh den Stát lena úsáid go heisiach ag an duine sin nó faoina mhaoirsiú pearsanta nó faoina maoirsiú pearsanta.

(2) Maidir le feithicil a thugtar isteach sa Stát go sealadach ar feadh tréimhse is mó ná 42 lá (nó cibé tréimhse is faide a shonróidh na Coimisinéirí) féadfar, faoi réir rialachán, a cheangal í a chlárú de réir alt 131 gan cáin cláraithe feithiclí a íoc.

(3) Déanfar, i leith feithicle lena mbaineann fo-alt (2), ráiteas arna eisiúint ag duine inniúil faoi alt 131(1)(ba) a thabhairt ar aird do na Coimisinéirí sula gclárófar an fheithicil.

(4) Déanfar aon táille a mhuirearóidh an duine inniúil i leith an scrúdaithe a chomhaontú leis na Coimisinéirí agus déanfaidh an duine a bheidh ag tíolacadh na feithicle i gcomhair scrúdú réamhchlárúcháin í a íoc. Creidiúnófar an táille sin i gcoinne aon chánach cláraithe feithiclí is iníoctha dá éis sin ag an duine a thíolacfaidh an fheithicil amhlaidh má thagann an fheithicil faoi dhliteanas i leith na cánach sin dá éis sin gan an fheithicil a bheith aistrithe go buan amach as an Stát.

(5) San alt seo forléireofar tagairt d’allmhairiú sealadach feithicle de réir Rialachán 5 de na Rialacháin um Dhíolúine Shealadach ó Chlárú Feithiclí 1993 (I.R. Uimh. 60 de 1993).”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Leasú ar alt 135B (méideanna a aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí i gcásanna áirithe) den Acht Airgeadais 1992.

65 .— Leasaítear alt 135B den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) (a) Faoi réir ailt 105B, 105C agus 105D den Acht Airgeadais 2001 i gcás go n-íocfaidh duine údaraithe méid cánach cláraithe feithiclí i leith feithicle nach raibh dlite, déanfar aon aisíocaíocht ar an méid ró-íoctha agus ar an ús (más ann) is iníoctha faoi alt 105D a íoc, faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, leis an duine údaraithe ar choinníoll go n-íocfaidh an duine údaraithe méid na haisíocaíochta agus an úis leis an duine arbh é úinéir cláraithe na feithicle tráth cláraithe na feithicle.

(b) (i) I gcás gurb é úinéir cláraithe na feithicle ar dháta na haisíocaíochta leis an duine údaraithe an t-úinéir céadchláraithe is é méid na haisíocaíochta an méid cánach cláraithe feithiclí a ró-íocadh.

(ii) I gcás go mbeidh an t-úinéir céadchláraithe tar éis an fheithicil a dhiúscairt roimh dháta na haisíocaíochta déanfar méid na haisíocaíochta a ríomh mar a leanas:

(OP + V) — (S [html] R)

i gcás—

gurb é OP an praghas ceannaigh bunaidh,

gurb é V an méid cánach cláraithe feithiclí a íocadh,

gurb é S an praghas, más ann, a fuair an t-úinéir céadchláraithe tráth na diúscartha, agus

gurb é R an ráta cánach cláraithe feithiclí arna mhuirearú tráth an chláraithe ar cheannach.

(c) Chun críocha mhír (b) déanfaidh an t-úinéir céadchláraithe mar choinníoll a ghabhann leis an aisíocaíocht cruthúnas doiciméadach a thíolacadh do na Coimisinéirí ar dhiúscairt na feithicle agus ar an bpraghas (más ann) a fuair an t-úinéir sin i leith na diúscartha sin.

(d) Beidh duine údaraithe i dteideal méid nach mó ná 10 faoin gcéad den aisíocaíocht a asbhaint as an íocaíocht le húinéir céadchláraithe na feithicle chun íoc as costais an duine údaraithe le linn an t-éileamh ar aisíocaíocht a phróiseáil.

(e) I gcás ina mainneoidh duine údaraithe íocaíocht a dhéanamh laistigh de 30 lá leis an úinéir céadchláraithe de réir mhír (a) tar éis do na Coimisinéirí aisíocaíocht den sórt sin a íoc, déileálfar le haon mhéid a bheidh gan íoc, chun críocha an Achta seo, amhail is gur cáin cláraithe feithiclí í atá dlite den duine údaraithe an lá tar éis dheireadh na tréimhse 30 lá.”.

Leasú ar alt 141 (rialacháin) den Acht Airgeadais 1992.

66 .— Leasaítear alt 141 den Acht Airgeadais 1992 i bhfo-alt (2) trí “alt 130,” a chur in ionad “alt 130.” i mír (v) agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na míre sin:

“(w) foráil a dhéanamh maidir le nithe a bheidh le forordú chun críocha alt 131(1)(ba), agus chun críocha alt 135, i leith scrúdú réamhchlárúcháin a dhéanamh ar fheithiclí.”.

1IO Uimh. L204 de 26 Iúil 2006, lch 1.

1IO Uimh. L375 an 31 Nollaig, 1980 lch. 36

2IO Uimh. L42 an 23 Feabhra, 1970 lch 1

3IO Uimh. L12 an 18 Eanáir 2000, lch. 16