Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta)

14 2019

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 2019


AN tACHT UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE (LEASÚ), 2019

[An tiontú oifigiúil]


Clár an Ábhair

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme

2. Mínithe

CUID 2

Leasú ar an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004

3. Leasú ar alt 3 d’Acht 2004

4. Leasú ar alt 3A d’Acht 2004

5. Leasú ar alt 4 d’Acht 2004

6. Leasú ar alt 19 d’Acht 2004

7. Leasú ar alt 20 d’Acht 2004

8. Leasú ar alt 24A d’Acht 2004

9. Leasú ar alt 24B d’Acht 2004

10. Limistéar iomchuí de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2019 a meastar gur crios brú cíosa é

11. Leasú ar alt 32 d’Acht 2004

12. Leasú ar alt 34 d’Acht 2004

13. Leasú ar alt 35 d’Acht 2004

14. Leasú ar alt 56 d’Acht 2004

15. Leasú ar Chaibidil 3 de Chuid 5 d’Acht 2004

16. Leasú ar alt 66 d’Acht 2004

17. Leasú ar alt 75 d’Acht 2004

18. Leasú ar alt 78 d’Acht 2004

19. Leasú ar alt 93 d’Acht 2004

20. Leasú ar alt 109 d’Acht 2004

21. Leasú ar alt 123 d’Acht 2004

22. Leasú ar alt 134 d’Acht 2004

23. Leasú ar alt 135 d’Acht 2004

24. Leasú ar alt 136 d’Acht 2004

25. Leasú ar alt 137 d’Acht 2004

26. Leasú ar alt 137A d’Acht 2004

27. Forfheidhmiú an cheanglais maidir le sonraí a nuashonrú

28. Cuid 7A d’Acht 2004

29. Leasú ar alt 151 d’Acht 2004

30. Oifigigh údaraithe agus cinnteoirí

31. Leasú ar alt 168 d’Acht 2004

32. Leasú ar alt 176 d’Acht 2004

33. Leasú ar an Sceideal a ghabhann le hAcht 2004

34. Iompar míchuí

35. Éisteachtaí ó bhéal

CUID 3

Forálacha Ilghnéitheacha

36. Forálacha áirithe den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2015 a aisghairm

37. Feidhm Acht 2004 maidir le ceadúnais áirithe

38. Leasú ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Rialú Foirgníochta, 2007 (Uimh. 21)

An tAcht um Míchumas, 2005 (Uimh. 14)

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2019 (Uimh. 1)

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (Uimh. 30)

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2018

An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012 (Uimh. 28)

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2015 (Uimh. 42)

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 (Uimh. 27)

Na hAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 go 2016

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 2019


AN tACHT UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE (LEASÚ), 2019

[An tiontú oifigiúil]


Acht do leasú na nAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 go 2016; do dhéanamh socrú maidir le cumhachtaí chun imscrúduithe a dhéanamh ar thiarnaí talún agus smachtbhannaí riaracháin a fhorchur; do dhéanamh socrú maidir le cionta i ndáil le neamhchomhlíonadh srianta ar mhéadú cíosa i gcriosanna brú cíosa; d’fhadú na dtréimhsí fógra a bheidh le soláthar i gcás tiarna talún d’fhoirceannadh tionóntachta; do dhéanamh socrú maidir le clárú bliantúil tionóntachtaí ag tiarnaí talún agus do leasú an phróisis clárúcháin; do dhéanamh socrú maidir le foilsiú sainordaitheach orduithe cinnidh ag an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe; do dhéanamh socrú chun gurb ionann teach nó cuid de theach a ligean ar feadh aon tréimhse nach faide ná 14 lá i gcrios brú cíosa agus athrú ábhartha in úsáid an tí nó na coda agus, chun na críche sin, do leasú an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [24 Bealtaine 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: