An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 2 Leasú ar an bPríomh-Acht)

17 2019

AN tACHT UM FHEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE SLÁINTE (RIALACHAS), 2019

CUID 3

Ilghnéitheach

Leasú ar an Acht Sláinte, 1970

33.(1) Leasaítear alt 47 den Acht Sláinte, 1970, i bhfo-alt (1), trí “príomh-oifigeach feidhmiúcháin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte” a chur in ionad “Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh ar thosach feidhme alt 2 den Acht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2014.

Leasú ar an Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977

34. Leasaítear alt 2 den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977, i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (k):

“(k) príomh-oifigeach feidhmiúcháin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 21A den Acht Sláinte, 2004,”.

Leasú ar an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015

35. Leasaítear an tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015—

(a) in alt 21(3)(d), trí “príomh-oifigeach feidhmiúcháin” a chur in ionad “Ard-Stiúrthóir”, agus

(b) in alt 24(2)(d)(ii), trí “ó phríomh-oifigeach feidhmiúcháin” a chur in ionad “ó Ard-Stiúrthóir”.

Leasú ar Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Cosmaideacha), 2013

36. Leasaítear Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Cosmaideacha), 2013 (I.R. Uimh. 440 de 2013)—

(a) i Rialachán 2(1), i mír (b) den mhíniú ar “duine iomchuí”, trí “príomh-oifigeach feidhmiúcháin” a chur in ionad “ard-stiúrthóir”, agus

(b) i Rialachán 12—

(i) i mír (1), trí “le príomh-oifigeach feidhmiúcháin” a chur in ionad “le hard-stiúrthóir”, agus

(ii) i bhfo-alt (7), trí “príomh-oifigeach feidhmiúcháin” a chur in ionad “ard-stiúrthóir”.

Leasú ar Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac agus Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol), 2016

37. Leasaítear Rialachán 42 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac agus Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol), 2016 (I.R. Uimh. 271 de 2016)—

(a) i mír (1), trí “phríomh-oifigeach feidhmiúcháin” a chur in ionad “Ard-Stiúrthóir”,

(b) i mír (6), trí “an phríomh-oifigigh feidhmiúcháin” a chur in ionad “an Ard-Stiúrthóra”, agus

(c) i mír (9), trí “príomh-oifigeach feidhmiúcháin” a chur in ionad “Ard-Stiúrthóir”.