Ar Aghaidh ( Réamhráiteach agus Ginearálta)

33 2019

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 2019


AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019

[An tiontú oifigiúil]


Clár An Ábhair

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme

2. Mínithe

3. Aisghairm

4. Caiteachais

CUID 2

Comhairle na mBreithiúna

5. An lá bunaithe

6. An Chomhairle a bhunú

7. Feidhmeanna na Comhairle

8. Comhaltas den Chomhairle

9. Cruinnithe agus nósanna imeachta na Comhairle

CUID 3

Bord na Comhairle agus Coistí de chuid na Comhairle

10. Bord na Comhairle

11. Feidhmeanna an Bhoird

12. Comhaltas den Bhord

13. Téarma comhaltais den Bhord

14. Corrfholúntais i gcomhaltas den Bhord

15. Cruinnithe agus nósanna imeachta an Bhoird

16. Coistí de chuid na Comhairle

17. An Coiste um Léann Breithiúnach

18. An Coiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta

19. Comhaltas den Choiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta

20. Téarma comhaltais den Choiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta

21. Corrfholúntais i gcomhaltas den Choiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta

22. Cruinnithe agus nósanna imeachta an Choiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta

23. An Coiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna

24. Comhaltas den Choiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna

25. Moltaí maidir le comhaltaí tuata den Choiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna a cheapadh

26. Téarma comhaltais den Choiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna

27. Corrfholúntais i gcomhaltas den Choiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna

28. Cruinnithe agus nósanna imeachta an Choiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna

29. Athbhreithniú ar an mbeartas maidir le gearradh pianbhreitheanna

30. Coistí um Thacaíocht Bhreithiúnach

31. Luach saothair agus caiteachais comhaltaí den Bhord agus de choistí

CUID 4

Foireann, Maoiniú agus Cuntasacht na Comhairle

32. An Rúnaí don Chomhairle

33. Rúnaí Eatramhach don Chomhairle

34. Feidhmeanna an Rúnaí don Chomhairle

35. Foireann na Comhairle

36. Airleacain don Chomhairle

37. Tuarascáil bhliantúil na Comhairle

38. Cuntais na Comhairle

39. Cuntasacht na Comhairle don Choiste um Chuntais Phoiblí

40. Cuntasacht na Comhairle do choistí Oireachtais eile

41. Toirmeasc ar nochtadh faisnéise faoi rún

CUID 5

An Coiste um Iompar Breithiúnach

Caibidil 1

Feidhm na Coda seo

42. Feidhm na Coda seo

Caibidil 2

An Coiste um Iompar Breithiúnach

43. An Coiste um Iompar Breithiúnach

44. Comhaltas den Choiste um Iompar Breithiúnach

45. Moltaí maidir le comhaltaí tuata den Choiste um Iompar Breithiúnach a cheapadh

46. Téarma comhaltais den Choiste um Iompar Breithiúnach

47. Corrfholúntais i gcomhaltas den Choiste um Iompar Breithiúnach

48. Cruinnithe agus nósanna imeachta an Choiste um Iompar Breithiúnach

49. An Cláraitheoir don Choiste um Iompar Breithiúnach

Caibidil 3

Gearáin

50. Gearáin

51. Teorainn ama chun gearáin a dhéanamh

52. Nósanna imeachta an Choiste um Iompar Breithiúnach maidir le gearáin nó le nithe a bhaineann le hiompar breithiúnach

53. Inghlacthacht gearán

54. Fógra a thabhairt tar éis cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil nó nach bhfuil gearán inghlactha

55. An Coiste um Athbhreithniú ar Ghearáin

56. Athbhreithniú ar chinneadh go bhfuil gearán, nó cuid de ghearán, neamh-inghlactha

57. Gearán atá faoi bhreithniú ag an gCláraitheoir nó ag an gCoiste um Athbhreithniú ar Ghearáin a tharraingt siar

58. Más amhlaidh go dtoilíonn an breitheamh lena mbaineann le hiomardú ón gCoiste um Iompar Breithiúnach sula ndéanfar gearán a imscrúdú

59. Imscrúduithe ar mhí-iompar breithiúnach in éagmais gearáin nó tar éis gearán a tharraingt siar

60. Gearán a tharchur lena réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil nó trí imscrúdú

Caibidil 4

Gearáin a réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil

61. Gearán a tharchur lena réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil

62. Gearáin a réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil

63. Tuarascáil don Choiste um Iompar Breithiúnach ó bhreitheamh sainainmnithe nó ó bhreithiúna sainainmnithe

Caibidil 5

Gearáin a imscrúdú

64. An Coiste um Iompar Breithiúnach do tharchur gearáin chuig painéal fiosrúcháin

65. Moltaí maidir le comhaltaí tuata de phainéil fiosrúcháin a ainmniú

66. Comhaltaí tuata de phainéil fiosrúcháin a ainmniú lena gceapadh

67. Comhaltaí de phainéal fiosrúcháin a cheapadh

68. Imscrúdú a sheoladh

69. Cumhachtaí agus cosaintí a bhaineann le finnéithe agus le fianaise

70. An gearánach do mhainneachtain nó do dhiúltú comhoibriú le painéal fiosrúcháin

71. An breitheamh lena mbaineann do mhainneachtain nó do dhiúltú comhoibriú le painéal fiosrúcháin

72. Ní a bhaineann le sláinte breithimh a bheith os comhair painéal fiosrúcháin

73. Más amhlaidh go dtoilíonn an breitheamh lena mbaineann le hiomardú ón gCoiste um Iompar Breithiúnach sula mbeidh imscrúdú tugtha chun críche

74. Gearán a tharraingt siar le linn do phainéal fiosrúcháin é a imscrúdú

75. Painéal fiosrúcháin do chur imscrúdú ar ghearán ar atráth

76. Tuarascáil ó phainéal fiosrúcháin arna cur faoi bhráid an Choiste um Iompar Breithiúnach

77. Dréacht-tuarascáil a bheidh le cur chuig an ngearánach agus chuig an mbreitheamh lena mbaineann

78. Leasú ar dhréacht-tuarascáil

79. An Coiste um Iompar Breithiúnach do chinneadh gearáin

80. An Coiste um Iompar Breithiúnach do tharchur ní a bhaineann le hiompar nó inniúlacht breithimh chuig an Aire chun críocha Airteagal 35.4

Caibidil 6

Forálacha ilghnéitheacha a bhaineann leis an gCoiste um Iompar Breithiúnach agus le painéil fiosrúcháin

81. Fianaise arna tabhairt gan bheith inghlactha in imeachtaí áirithe

82. Seoladh na n-imeachtaí

83. Dualgas substaint fianaise a nochtadh d’fhinnéithe eile, etc.

84. Pribhléidí agus díolúintí finnéithe

85. Luach saothair agus caiteachais comhaltaí den Choiste um Iompar Breithiúnach agus de phainéal fiosrúcháin

86. Caiteachais finnéithe

87. Tuarascáil bhliantúil an Choiste um Iompar Breithiúnach

88. Costais ionadaíochta dlíthiúla

CUID 6

Ilghnéitheach

89. Ní dhéanfar difear do chumhacht an Oireachtais chun breitheamh a chur as oifig

90. Treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta

91. Treoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna

92. Beidh aird ag na cúirteanna ar threoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna

93. Neamhspleáchas na cúirte agus feidhmeanna breithiúnacha

94. Srian leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

95. Srianta leis na cearta agus na hoibleagáidí faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí

96. Fógra a thabhairt don tSeirbhís Chúirteanna maidir le breitheanna arna dtabhairt agus gníomhartha arna ndéanamh ag an gComhairle

97. Leasú ar an Acht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998

98. Leasú ar an Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003

99. Leasú ar alt 22 den Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta, 1961 (Uimh. 41)

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004 (Uimh. 31)

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 2005

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 (Uimh. 8)

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 (Uimh. 39)

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995 (Uimh. 31)

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais (An Chúirt Dúiche), 1946 (Uimh. 21)

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 (Uimh. 10)

An tAcht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998 (Uimh. 8)

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 (Uimh. 7)

An tAcht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003 (Uimh. 20)

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 (Uimh. 2)

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 (Uimh. 30)

An tAcht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh, 1998 (Uimh. 40)

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 (Uimh. 37)

An tAcht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003 (Uimh. 46)

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004 (Uimh. 33)

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 2019


AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019

[An tiontú oifigiúil]


Acht do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a bhunú ar a dtabharfar Comhairle na mBreithiúna nó, sa Bhéarla, the Judicial Council; do dhéanamh socrú maidir lena feidhmeanna agus i dtaobh nithe gaolmhara.

[23 Iúil 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: