An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh ( Bord na Comhairle agus Coistí de chuid na Comhairle)

33 2019

AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019

Comhairle na mBreithiúna

An lá bunaithe

5. Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

An Chomhairle a bhunú

6.(1) Beidh arna bhunú, ar an lá bunaithe, comhlacht ar a dtabharfar Comhairle na mBreithiúna nó, sa Bhéarla, the Judicial Council (dá ngairtear “an Chomhairle” san Acht seo) chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh an Chomhairle, faoi réir fhorálacha an Achta seo, neamhspleách i gcomhlíonadh a feidhmeanna.

(3) Beidh an Chomhairle ina comhlacht corpraithe ag a mbeidh comharbas suthain agus séala oifigiúil agus beidh cumhacht agartha aici, agus féadfar í a agairt ina hainm corpraithe agus, le toiliú an Aire agus le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, beidh cumhacht aici talamh nó leas i dtalamh a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt agus aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

(4) Beidh séala ag an gComhairle agus déanfar an séala a fhíordheimhniú—

(a) le síniú chathaoirleach na Comhairle nó comhalta eile den Chomhairle arna údarú nó arna húdarú aici chun gníomhú chuige sin, agus

(b) le síniú Rúnaí na Comhairle nó comhalta eile d’fhoireann na Comhairle arna údarú nó arna húdarú aici chun gníomhú chuige sin.

(5) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala na Comhairle agus glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartóidh—

(a) gur ionstraim é a rinne an Chomhairle, agus

(b) a bheith séalaithe le séala na Comhairle arna fhíordheimhniú de réir fho-alt (4),

agus measfar gur ionstraim den sórt sin é gan a thuilleadh cruthúnais, mura suífear a mhalairt.

Feidhmeanna na Comhairle

7.(1) Is iad feidhmeanna na Comhairle na nithe seo a leanas a chur chun cinn agus a chothabháil—

(a) breithiúna do bhaint amach sármhaitheasa i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna breithiúnacha dóibh,

(b) ardchaighdeáin iompair i measc breithiúna, ag féachaint do phrionsabail an iompair bhreithiúnaigh lena gceanglaítear ar bhreithiúna neamhspleáchas breithiúnach, neamhchlaontacht bhreithiúnach, ionracas breithiúnach, cuibheas breithiúnach (lena n-áirítear cuma an chuibhis), inniúlacht bhreithiúnach agus dúthracht bhreithiúnach a chumhdach agus a bheith ina n-eiseamláir den chéanna agus a chinntiú go dtabharfar an chóir chéanna do gach duine a bheidh os comhair na gcúirteanna,

(c) úsáid éifeachtach éifeachtúil a bhaint as acmhainní a chuirfear ar fáil do bhreithiúna chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh,

(d) oideachas leanúnach a chur ar bhreithiúna,

(e) urraim do neamhspleáchas na breithiúnachta, agus

(f) muinín an phobail as an mbreithiúnacht agus as riaradh an cheartais.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfaidh an Chomhairle—

(a) athbhreithniú ar thogra, tuarascáil nó moladh a chuirfidh an Bord faoina bráid faoi alt 11 (1)(c),

(b) breithniú ar ní a tharchuirfidh coiste chuici faoi alt 16 (5),

(c) más cuí, breitheanna a thabhairt i ndáil le togra, tuarascáil nó moladh dá dtagraítear i mír (a) nó le ní dá dtagraítear i mír (b),

(d) iad seo a leanas a ghlacadh agus a fhoilsiú ar cibé modh is cuí léi—

(i) treoirlínte maidir le hiompar breithiúnach agus eitic bhreithiúnach a ullmhóidh an Coiste um Iompar Breithiúnach agus a chuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird faoi alt 43 (3)(d) fairis na modhnuithe (más ann) arna ndéanamh ag an mBord faoi alt 11(1)(f),

(ii) leasuithe ar threoirlínte maidir le hiompar breithiúnach agus eitic bhreithiúnach arna n-ullmhú agus arna gcur faoi bhráid an Bhoird amhlaidh faoi alt 43 (3)(e) fairis na modhnuithe (más ann) arna ndéanamh ag an mBord faoi alt 11(1)(f),

a luaithe is indéanta, agus in aon chás tráth nach déanaí ná 12 mhí, tar éis na treoirlínte sin a chur faoi bhráid an Bhoird amhlaidh,

(e) scéimeanna chun oideachas agus oiliúint a chur ar bhreithiúna a fhorbairt agus a bhainistiú,

(f) faisnéis agus ábhair a ullmhú agus a scaipeadh i measc breithiúna lena n-úsáid acu i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna dóibh,

(g) iad seo a leanas a ghlacadh—

(i) dréacht-treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta a ullmhóidh an Coiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta agus a chuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird faoi alt 18 (2)(a) fairis na modhnuithe (más ann) arna ndéanamh ag an mBord faoi alt 11(1)(d),

(ii) aon dréachtleasuithe ar threoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta a ullmhóidh an Coiste sin agus a chuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird faoi alt 18 (2)(b) fairis na modhnuithe (más ann) arna ndéanamh ag an mBord faoi alt 11(1)(d),

a luaithe is indéanta, agus in aon chás tráth nach déanaí ná 12 mhí, tar éis na treoirlínte sin a chur faoi bhráid an Bhoird amhlaidh agus foilseoidh sí na treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta agus na leasuithe ar cibé modh is cuí léi a luaithe is indéanta tar éis iad a ghlacadh amhlaidh,

(h) iad seo a leanas a ghlacadh agus a fhoilsiú ar cibé modh is cuí léi—

(i) treoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna a ullmhóidh an Coiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna agus a chuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird faoi alt 23 (2)(a) fairis na modhnuithe (más ann) arna ndéanamh ag an mBord faoi alt 11(1)(e),

(ii) leasuithe ar threoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna arna n-ullmhú agus arna gcur faoi bhráid an Bhoird amhlaidh faoi alt 23 (2)(b) fairis na modhnuithe (más ann) arna ndéanamh ag an mBord faoi alt 11(1)(e),

a luaithe is indéanta, agus in aon chás tráth nach déanaí ná 12 mhí, tar éis na treoirlínte sin a chur faoi bhráid an Bhoird amhlaidh,

(i) tuiscint ar na prionsabail lena rialaítear measúnú agus dámhachtain damáistí le haghaidh díobhálacha pearsanta a chur chun cinn i measc breithiúna ar cibé modh is cuí léi,

(j) faoi réir alt 23 , tuiscint ar na prionsabail agus ar an gcleachtas maidir le gearradh pianbhreitheanna a chur chun cinn i measc breithiúna agus daoine seachas breithiúna ar cibé modh is cuí léi,

(k) cumarsáid a bhunú, a chothabháil agus a fheabhsú—

(i) le comhlachtaí atá ionadaitheach do bhreithiúna arna gceapadh chun cúirteanna in áiteanna seachas an Stát, agus

(ii) le comhlachtaí idirnáisiúnta atá ionadaitheach do bhreithiúna, agus

(l) cúnamh a thabhairt chun tacaíocht a sholáthar do bhreithiúna i gcoitinne.

(3) Beidh ag an gComhairle na cumhachtaí sin go léir a bheidh riachtanach nó fóirsteanach chun a feidhmeanna a chomhlíonadh, lena n-áirítear an chumhacht—

(a) chun coistí a bhunú de réir an Achta seo, agus

(b) chun aon cheann dá feidhmeanna a tharmligean chun coiste.

(4) Féadfaidh an Chomhairle, chun a feidhmeanna nó feidhmeanna coiste a chomhlíonadh—

(a) conarthaí nó socruithe a dhéanamh, agus

(b) sainchomhairleoirí nó comhairleoirí a fhostú, ar cumhacht í nach mbeidh infheidhmithe ach amháin le toiliú an Aire.

(5) D’ainneoin aon fhoráil eile den Acht seo, maidir leis na feidhmeanna dá dtagraítear i míreanna (a) go (d) agus míreanna (g) agus (h) d’fho-alt (2), seachas sa mhéid go dtagraítear d’fhoilsiú sna feidhmeanna dá dtagraítear i míreanna (d), (g) agus (h)

(a) ní chomhlíonfaidh an Bord iad thar ceann na Comhairle,

(b) ní tharmligfear chun coiste iad, ná

(c) ní chomhlíonfaidh aon duine seachas an Chomhairle iad ar shlí eile.

Comhaltas den Chomhairle

8.(1) Is iad na comhaltaí seo a leanas a bheidh ar an gComhairle:

(a) an Príomh-Bhreitheamh agus gnáthbhreithiúna na Cúirte Uachtaraí;

(b) Uachtarán na Cúirte Achomhairc agus gnáthbhreithiúna na Cúirte Achomhairc;

(c) Uachtarán na hArd-Chúirte agus gnáthbhreithiúna na hArd-Chúirte;

(d) Uachtarán na Cúirte Cuarda agus gnáthbhreithiúna agus sainbhreithiúna na Cúirte Cuarda;

(e) Uachtarán na Cúirte Dúiche agus breithiúna na Cúirte Dúiche seachas Uachtarán na Cúirte sin.

(2) Faoi réir alt 9 (5), féadfaidh an Chomhairle gníomhú d’ainneoin folúntas nó folúntais ina comhaltas.

(3) Nuair a scoirfidh comhalta den Chomhairle de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh, scoirfidh sé nó sí, air sin, de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle.

(4) Beidh an Príomh-Bhreitheamh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gComhairle agus beidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc ina leaschathaoirleach uirthi.

Cruinnithe agus nósanna imeachta na Comhairle

9.(1) Tionólfaidh an Chomhairle cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe a bheidh riachtanach chun a feidhmeanna a chomhlíonadh ach tionólfaidh sí aon chruinniú amháin ar a laghad gach bliain.

(2) Tionólfar an chéad chruinniú den Chomhairle tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an lae bunaithe.

(3) Ag cruinniú den Chomhairle—

(a) is é nó is í cathaoirleach na Comhairle, más rud é go bhfuil sé nó sí i láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú,

(b) mura bhfuil agus fad nach bhfuil cathaoirleach na Comhairle i láthair, nó más rud é go bhfuil oifig chathaoirleach na Comhairle folamh, is é nó is í leaschathaoirleach na Comhairle a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú, agus

(c) mura bhfuil agus fad nach bhfuil cathaoirleach ná leaschathaoirleach na Comhairle i láthair, nó más rud é go bhfuil oifigí chathaoirleach agus leaschathaoirleach na Comhairle folamh, is é nó is í an chéad bhreitheamh eile is sinsearaí atá i láthair a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

(4) Déanfar gach ceist ag cruinniú den Chomhairle a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí den Chomhairle atá i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(5) Is éard is córam do chruinniú den Chomhairle—

(a) líon nach lú ná leath de líon iomlán a comhaltaí, agus

(b) líon nach lú ná an ceathrú cuid, nó cibé cionmhaireacht is mó ná sin a chinnfidh an Chomhairle, de líon iomlán chomhaltaí gach Cúirte, eadhon, an Chúirt Uachtarach, an Chúirt Achomhairc, an Ard-Chúirt, an Chúirt Chuarda agus an Chúirt Dúiche, arna chothromú suas go dtí an chéad slánuimhir eile.

(6) Chun críocha fho-alt (5)(b), ní áireofar ar chomhaltaí gach Cúirte comhaltaí ex officio den Chúirt sin.

(7) Faoi réir an Achta seo, féadfaidh an Chomhairle a nósanna imeachta féin a rialáil.

(8) Féadfaidh comhalta den Chomhairle, i cibé foirm agus ar cibé modh a chinnfidh an Chomhairle de réir fho-alt (7), comhalta eile den Chomhairle a shainainmniú chun vótáil mar sheachvótálaí dó nó di ag cruinniú den Chomhairle.