2 1966


Uimhir 2 (Priobháideach) de 1966.


AN tACHT UM INSTITIÚID NA gCUNTASÓIRÍ CAIRTE IN ÉIRINN (LEASÚ CAIRTE), 1966

[An tiontú oifigiúil.]


ACHT DO LEASÚ NA CAIRTE FAOINA bhFUIL INSTITIÚID NA gCUNTASÓIRÍ CAIRTE IN ÉIRINN CORPRAITHE D'FHONN FORÁLACHA NA CAIRTE A ATHRÚ MAIDIR LE DAOINE A GHLACADH IN ANRACHT, LEIS AN gCRUINNIÚ GINEARÁLTA BLIANTÚIL AGUS LE CEAPADH CHOMHAIRLE AGUS RÚNAÍ NA hINSTITIÚIDE AGUS DO THABHAIRT CUMHACHTA DON INSTITIÚID DIOPLÓMAÍ, DEIMHNITHE AGUS DÁMHACHTAINTÍ A DHEONÚ NÓ DUL I gCOMHAR LE COMHLACHTAÍ EILE DEN tSAMHAIL CHÉANNA MAIDIR LENA nDEONÚ AGUS CHUN CRÍOCHA EILE A BHAINEANN LEIS AN INSTITIÚID. [22 Meitheamh, 1966].

Réamhrá.

DE BHRÍ go ndearnadh le Cairt nó Litreacha Paitinne faoi Shéala Mór na hÉireann dar dáta an 14ú lá de Bhealtaine 1888 agus a dheonaigh a Soilse an Bhanríon Victoria nach maireann daoine áirithe a ainmníodh sa chéanna agus cibé daoine eile a ghlacfaí mar chomhaltaí a chorprú in aon chomhlacht polaiteach corpraithe amháin faoin ainm “The Institute of Chartered Accountants in Ireland” d'fhonn go n-urrófaí ard-chaighdeán oideachais ghairme agus oideachais ghinearálta agus éifeachtúlacht agus freagracht na ndaoine a ghabhann le gairm cuntasóirí in Éirinn agus go n-ardófaí i réim an ghairm sin go hiomlán:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil comhaltaí na hInstitiúide roinnte ina dhá n-aicme ar a dtugtar faoi seach Anraí agus Comhlaigh agus go meastar gurb oiriúnach go mbeadh cumhacht ag an Institiúid cáilíochtaí a fhorordú, trí scrúdú nó ar shlí eile, mar choinníoll chun daoine a ghlacadh feasta in ánracht agus i gcomhlachas freisin:

AGUS DE BHRÍ go sroicheann comhaltas san Institiúid chun daoine i dTuaisceart Éireann mar shroicheann sé chun daoine sa Stát mianaítear go ndéanfaí foráil chun an cruinniú ginearálta bliantúil den Institiúid a thionól i mBéal Feirste nó in áit eile i dTuaisceart Éireann chomh maith lena thionól i mBaile Átha Cliath nó in áit eile sa Stát:

AGUS DE BHRÍ go mianaítear, chun deireadh a chur le hamhras, go bhforálfaí nach gá d'iomlán Chomhairle na hInstitiúide scor ag cruinniú ginearálta bliantúil na hInstitiúide gach bliain agus cumas a thabhairt comhaltaí ex officio den Chomhairle a cheapadh:

AGUS DE BHRÍ go mianaítear, chun deireadh a chur le Ramhras, cumas a thabhairt do Chomhairle na hInstitiúide Rúnaí a cheapadh go ceann cibé tréimhse a mheastar is oiriúnach:

AGUS DE BHRÍ gur fóirsteanach go mbeadh cumhacht ag an Institiúid go ndeonódh sí, nó uamadh le comhlachtaí gairme eile ag deonú, dioplómaí, deimhnithe agus dámhachtaintí do chomhaltaí den Institiúid agus do dhaoine eile:

AGUS DE BHRÍ gur fóirsteanach go n-achtófaí na forálacha eile atá san Acht seo:

AGUS DE BHRÍ nach féidir éifeacht a thabhairt do na críocha réamhráite gan údarás ón Oireachtas:

ACHTAÍTEAR AR AN ÁBHAR SIN AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Mínithe.

1. —San Acht seo mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “An Chairt” Cairt Ríoga Chorpraíochta Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn;

ciallaíonn “An Institiúid” an comhlacht corpraithe atá comhdhéanta leis an gCairt;

ciallaíonn “an Chomhairle” Comhairle na hInstitiúide;

ciallaíonn “na fodhlíthe” na fodhlíthe, na rialacha agus na rialacháin de chuid na hInstitiúide atá i bhfeidhm de thuras na huaire;

ciallaíonn “an dáta feidhme” dáta an Achta seo a theacht i ngníomh.

Daoine a ghlacadh in ánracht.

2. —(1) Faoi réir na bhfo-alt seo a leanas den alt seo, beidh cumhacht ag an Institiúid fodhlíthe a dhéanamh ag forordú scrúduithe nach mór do dhuine a ghnóthú nó cáilíochtaí nach mór do dhuine a thabhú mar choinníoll chun é a ghlacadh in ánracht na hInstitiúide agus, d'ainneoin aon ní sa Chairt ní ghlacfar, ar na fodhlíthe sin a bheith déanta, aon duine chun ánrachta ach amháin de réir na bhfodhlíthe sin.

(2) Ní bheidh éifeacht ag aon fhodhlíthe a dhéanfar chun críche an ailt seo mura mbeidh an Chomhairle tar éis iad a cheadú agus tar éis glacadh leo trí rún a rith ag trí cheathrú ar a laghad de na comhaltaí sin a votálfaidh, agus teideal acu chuige sin, ag cruinniú ginearálta den Institiúid a mbeidh fógra ceithre lá dhéag ar a laghad, ag sonrú go bhfuiltear chun an rún a mholadh, a thabhairt go cuí ina thaobh.

(3) D'ainneoin aon ní sa Chairt nó in aon fhodhlí arna dhéanamh chun críocha an ailt seo, féadfar aon duine acu seo a leanas is comhalta den Institiúid agus a measfaidh an Chomhairle dá rogha féin gur duine oiriúnach cuí é le glacadh in ánracht, féadfar é a ghlacadh in ánracht gan scrúdú ná cáilíocht eile:

(a) aon duine atá ag cleachtadh mar chuntasóir agus is comhalta den Institiúid ar an dáta feidhme agus a bhí go comhleanúnach ag cleachtadh (roimh an dáta feidhme nó dá éis) ar feadh cúig bliana ar a laghad:

(b) aon duine is comhalta den Institiúid ar an dáta feidhme agus a bhí ina chomhalta (den Institiúid nó de Shean-Chumann na gCuntasóirí Cairte) ar feadh deich mbliana ar a laghad;

(c) aon chomhalta den Institiúid a measfaidh an Chomhairle sár-sheirbhísí cuntasóra cairte a bheith tugtha aige.

Ionad an chruinnithe ghinearálta bhliantúil agus comhdhéanamh na Comhairle.

3. —D'ainneoin aon ní sa Chairt—

(1) Tionólfar cruinniú ginearálta bliantúil na hInstitiúide gach bliain ar cibé dáta (nach déanaí ná cúig mhí dhéag tar éis dáta an chruinnithe ghinearálta bhliantúil díreach roimhe sin) i mBéal Feirste nó in áit eile i dTuaisceart Éireann nó i mBaile Átha Cliath nó in áit eile sa Stát mar a shocróidh an Chomhairle ó am go ham.

(2) Beidh an Chomhairle comhdhéanta de cibé comhaltaí agus roghnófar agus comhdhéanfar í ar cibé modh a bheidh forordaithe leis na fodhlithe agus, go háirithe, féadfar foráil a dhéanamh leis na fodhlíthe chun go scoirfidh cuid, agus nach scoirfidh ach cuid, de réir uainíochta, gach bliain de chomhaltaí na Comhairle agus chun comhaltaí ex-officio a cheapadh ar an gComhairle.

Rúnaí agus Cisteoir a cheapadh.

4. —D'ainneoin aon ní sa Chairt—

(1) Ceapfaidh an Chomhairle Rúnaí don Institiúid go ceann cibé tréimhse agus faoi réir agus faoi réim cibé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis an gComhairle agus ní gá gur comhalta den Chomhairle ná den Institiúid an duine a cheapfar amhlaidh.

(2) Ní cheapfar aon Chisteoir don Institiúid mura mbeidh foráil chuige sin sna fodhlíthe agus ansin féin de réir na bhfodhlíthe.

Cumhacht chun dioplómaí, etc., a dheonú.

5. —(1) Gan dochar do ghinearáltacht na gcumhachtaí a thugtar don Institiúid leis an gCairt, beidh cumhacht ag an Institiúid, go haonarach nó i gcomhar le comhlachtaí gairme eile, scéimeanna a eagrú a airgeadasú, agus a chothabháil chun dioplómaí, deimhnithe agus dámhachtaintí eile a dheonú (gan scrúdú nó tar éis scrúdú) do chomhaltaí den Institiúid agus d'aon chomhlachtaí gairme eile is páirtithe i scéimeanna den sórt sin in aon ghníomhaíochtaí lena bhfuil baint ag gairm na cuntasaíochta agus daoine dá ndeonófar na dioplómaí, na deimhnithe agus na dámhachtaintí sin d'úsáid litreacha sonrachais.

(2) Ní thiocfaidh aon scéim den sórt sin chun bheith i ngníomh mura ndéanfar agus go dtí go ndéanfar í a cheadú le rún ag comhaltaí na hInstitiúide ag cruinniú a chomórfar go speisialta chuige sin trí fhógra ceithre lá dhéag ar a laghad i scríbhinn.

(3) Faoi réir fho-alt (2) beidh na cumhachtaí a thugtar don Institiúid leis an alt seo infheidhmithe ag an gComhairle; agus gach scéim den sórt sin is i cibé foirm is iomchuí leis an gComhairle a bheidh sí agus go háirithe féadfaidh foráil a bheith inti chun an scéim a athrú nó breis a chur léi agus leis na rialacháin (más ann) a dhéanfar fúithi chun an céanna a chur i gcrích, ach ní cheadóidh an Chomhairle aon athrú nó breis den sórt sin a d'athródh go bunúsach, i dtuairim na Comhairle, an scéim arna ceadú ag comhaltaí na hInstitiúide mar a dúradh, ach amháin le ceadú breise rúin ó chomhaltaí na hInstitiúide a rithfear ar an modh réamhráite.

An Rialtas do cheadú fodhlíthe.

6. —Ní bheidh éifeacht ag aon fhodhlíthe a dhéanfaidh an Institiúid ná ag athrú ná leasú ar na fodhlíthe sin go dtí go gcuirfear faoi bhráid an Rialtais iad agus go dtí go gceadóidh an Rialtas iad.

An Chairt a dhaingniú i slite eile.

7. —Ach amháin mar a leasaítear leis seo an Chairt, leanfaidh sí de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith aici.

Caiteachais an Achta seo.

8. —Íocfaidh an Institiúid as cistí na hInstitiúide na costais, na muirir agus na caiteachais faoina ndeachthas roimh ré chun an tAcht seo a ullmhú, a fháil agus a rith agus a bhain agus a ghabh lena ullmhú, lena fháil agus lena rith.

Tosach feidhme.

9. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an Rialtas le hordú.

Gearrtheideal.

10. —Féadfar an tAcht um Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (Leasú Cairte), 1966 , a ghairm den Acht seo.