43 1947


Uimhir 43 de 1947.


AN tACHT LEITHREASA (UIMH. 2), 1947.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA MÍLE NAOI gCÉAD A hOCHT CEATHRACHAD AGUS DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONTAR LEIS AN ACHT SEO CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ. [20ú Nollaig, 1947.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£6,425,580 d'eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1947-48.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim sé mhilliún, cheithre chéad agus cúig mhíle fichead, cúig chéad agus ochtó punt d'eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a hocht ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £6,425,580 a thógaint ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná sé mhilliún, cheithre chéad agus cúig mhíle fichead, cúig chéad agus ochtó punt a thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna d'airleacan don Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthnú agus d'eisiúint agus iad faoi pé ráta úis, agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear bunairgid agus úis urrús ar bith a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na n-urrús sin d'eisiúint.

(3) Aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo, cuirfear i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasu

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £6,425,580, a leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste leis an Acht seo, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ó Sceideal (A) a ghabhas leis an Acht seo, suim sé mhilliún, cheithre chéad agus cúig mhíle fichead, cúig chéad agus ochtó punt, déantar leis seo iad a leithreasú chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal (B) a ghabhas leis an Acht seo. Is tuigthe gur cuid den Acht seo amhail is dá mbeidí i gcorp an Achta seo na Sceidil agus an achomaireacht ar Sceideal (B) a ghabhas leis an Acht seo.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste agus dá dtagartar sa bhfo-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a taispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhas leis an Acht seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim cheithre mhíle cheathrachad, agus cúig chéad punt d'úsáid as aon airgead a hordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, d'úsáid mar leithreasa-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na críocha a luaitear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht Leithreasa (Uimh. 2), 1947 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceideal (B) da dTagartar san Acht seo.

DEONTAIS A LEITHREASU.

Bliain

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasa-igCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1947-48 (Meastacháin Bhreise agus aon Mheastachán Nua amháin) ...

6,425,580

0

0

44,500

0

0

Sceideal (A).

DEONTAIS.

Deontais as an bPríomh-Chiste faoin Acht seo

...

...

£6,425,580

0

0

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

Sceideal de shuimeanna a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar leithreasa-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na seirbhísí poiblí uile agus faoi seach a luaitear anseo go sonrach, a thiocfas chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1948.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre) agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchta Aoisliúntas, 1834 go 1947, agus faoi Reachta iolartha eile; Pinsean, Liúntas agus Aiscí Eis-Reachtúla, arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Dhochtúirí Réitigh agus corr-tháillí do Dhochtúirí; etc.     ...

146,500

--

17

Chun Rátaí agus Ranníocaíocht in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníocaíocht i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ...     ...     ...     ...

12,600

--

21

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Ceangailteoireachta agus Leabhar Clóbhuailte i gcóir na Seirbhise Poiblí; agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais     ...     ...

117,600

1,000

41

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe, Deontas Ilghnéitheach agus Deontais-i-gCabhair     ...     ...

18,845

--

49

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheachta áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhís agus Gluaiseacht na nEireannach Og, agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

21,650

--

53

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta ( Uimh. 13 de 1946 ), lena n-áirítear Deontais-igCabhair áirithe     ...

19,000

43,500

55

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus íoc Cúnamh áirithe airgid agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

6,089,375

--

74

Chun Deontais i leith costais soláthair faiche lúthchleas i gcomhgar Bhaile Atha Cliath     ...     ...     ...     ...

10

--

An tIomlan     ...     £

6,425,580

44,500