17 1952


Uimhir 17 de 1952.


AN tACHT LEITHREASA, 1952.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE, NAOI gCÉAD, CAOGA A TRÍ, DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONADH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1952 , AGUS A DEONTAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE ÁIRITHE MAIDIR LE hIASACHT D'FHÁIL.    [1ú Lúnasa, 1952.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£57,267,183 d'eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1952-53.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim caoga agus seacht milliún, dhá chéad, seasca agus seacht míle, céad, ochtó agus trí puint d'eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dár críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle, naoi gcéad, caoga a trí.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £57,267,183 a thógaint ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná caoga agus seacht milliún, dhá chéad, seasca agus seacht míle, céad, ochtó agus trí puint a thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna d'airleacan don Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthnú agus d'eisiúint agus iad faoi pé ráta úis, agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear príomhshuime agus úis urrús ar bith a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na n-urrús sin d'eisiúint.

(3) Déanfar aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo a chur i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasu.

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £101,757,713, a leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal (A) a ghabhas leis an Acht seo, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim céad agus aon mhilliún, seacht gcéad, caoga agus seacht míle, seacht gcéad agus trí puint déag, déantar iad a leithreasú agus measfar iad a bheith arna leithreasú, amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal sin (A) a rith, chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal (B) a ghabhas leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhas léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhas leis na sceidil sin, measfar gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste agus dá dtagartar sa bhfo-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a taispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhas leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim ceithre mhilliún, ceithre chéad, seasca agus naoi míle, dhá chéad agus ocht bpuint d'úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é d'úsáid mar leithreasa-i gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na críocha a sonraítear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1952 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil (A) agus (B) da dTagartar san Acht seo.

Sceideal (A).

DEONTAIS.

Deontais as an bPríomh-Chiste

...

...

...

...

£101,757,713

0   0

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

An Bhliain

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

£

s.   d.

£

s.   d.

1951-52 (Forlíontach)

...

...

11,350,190

0   0

* 181,430

0   0

1952-53     ...

...

...

...

90,407,523

0   0

4,650,638

0   0

An tIomlan

...

101,757,713

0   0

4,469,208

0   0

Sceideal (A).

DEONTAIS AS AN bPRÍOMH-CHISTE.

£

s.

d.

Chun Seirbhíse na bliana dár chríoch an 31ú lá de

Mhárta, 1952: Faoi Acht Uimh. 6 de 1952

...

...

11,350,190

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dár críoch an 31ú lá de Mhárta, 1953:

Faoi Acht Uimh. 6 de 1952      ...

...

...

...

33,140,340

0

0

Faoin Acht seo     ...       ...     ...

...

...

...

57,267,183

0

0

An tIomlan     

...

...

...

101,757,713

0

0

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

Cuid I.

Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íochta muirear na Seirbhísí Poiblí ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, i gcóir na bliana dár chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1952.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasa-igCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

10

Chun Scéimeanna Fostaíochta agus Eigeandála (lena n-áirítear Fóirthint ar Ghátar)     ...     ...     ...     ...

35,000

--

14

Chun Deontas-i-gCabhair i leith Bhord Cuartaíochta na hÉireann     ...     ...

27,000

--

17

Chun Rátaí agus Ranníoc in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníoc i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha

5,000

--

20

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; Uimh. 23 de 1939 ; Uimh. 36 de 1946 ; etc.)     ...     ...     ...     ...

80,000

--

23

Chun Costas Ilghnéitheach áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe, Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála do Mhaoin ( Uimh. 24 de 1941 ) agus Iocaíocht Cúitimh mar gheall ar Bhás nó Díobhála Pearsanta     ...

4,300

--

24

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Ceangailteoireachta, agus Leabhar, Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Poiblí; agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais     ...     ...

111,400

7,300

26

Chun Tuarastal agus Costas na Suirbhéireachta Ordonáis agus Mion-tSeirbhísí, lena n-áirítear Macasamhla de Láimhscríbhinní a dhéanamh     ...     ...     ...

4,140

980

27

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Talmhaíochta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun íocaíocht Chúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

10

* 257,700

28

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

10

--

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Dlí agus Cirt     ...     ...     ...     ...

1,200

--

43

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhis agus Ghluaiseacht na nÉireannach Og, chun Deontais do Chomhaltas Uladh, agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

1,250

--

47

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, alt 46, agus c. 71, alt 4; 48 & 49 Vict., c. 73, ailt 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus 42 de 1923; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus 38 de 1933; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; Uimh. 26 de 1939 ; Uimh. 12 de 1946 ; Uimh. 25 de 1949 ; agus Uimh. 16 de 1950 )     ...     ...

25,000

--

48

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta ( Uimh. 13 de 1946 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Thógaint     ...     ...     ...

10

59,490

50

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus chun íocaíocht Chúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

3,730,195

--

51

Chun Seirbhísí áirithe Iompair; chun Deontas i leith Cuanta; chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1947, agus an tAcht Imeall Trá, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun íocaíocht áirithe Cúitimh, lena n-áirítear costas cóireála leighis ( Uimh. 19 de 1946 ); chun costas i dtaobh Boinn agus Deimhnithe a thabhairt amach; agus chun na Seirbhíse Tarrthála Cósta     ...     ...

2,350,000

--

56

Chun na bhFórsaí Cosanta (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoi na hAchta Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), agus chun Costas áirithe riaracháin ina dtaobh sin; chun Costas áirithe faoi na h Achta um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ), agus faoi na h Achta um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 agus 1946 ( Uimh. 21 de 1939 agus Uimh. 28 de 1946 ); chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach, etc.; chun Costas an Bhúró Staire Míleata; agus chun Deontais-i-gCabhair do Chumann Croise Deirge na hÉireann ( Uimh. 32 de 1938 )     ...     ...

20,000

--

57

Chun Pinsean Créachta agus Eagumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 , Uimh. 3 de 1946 , agus Uimh. 19 agus 28 de 1949); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , Uimh. 11 agus 34 de 1945, agus Uimh. 7 agus 29 de 1949); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 , Uimh. 9 de 1948 agus Uimh. 30 de 1950 ); Iocaíocht i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Cosanta Áitiúil ( Uimh. 19 de 1946 , agus Uimh. 15 de 1949 ); agus chun Ranníoc agus Costas iolartha ina dtaobh sin, etc.     ...     ...

20,000

--

58

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

10

500

61

Chun Pinsean Sean-Aoise agus Pinsean do Dhaill (Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1951); chun Forlíontas ( Uimh. 22 de 1946 ); agus chun Deontas áirithe

337,000

--

66

Chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear Deontais     ...

75,000

--

67

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Sláinte, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais Ilghnéitheacha agus Deontas-i-gCabhair

835,000

8,000

70

Chun Deontas-i-gCabhair maidir le Cúnamh Teicniúil ó Riarachán Chomhar Eacnamaíochta na Stát Aontaithe agus caitheachais eile ar Chúnamh Teicniúil

10

--

71

Chun Méaduithe ar Luach Saothair Stát-Sheirbhíseach, Comhaltaí an Gharda Shíochána agus na bhFórsaí Cosanta, agus Múinteoirí     ...     ...     ...     ...

3,683,000

--

72

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng     ...

4,140

--

73

Chun Deontais don Chomhairle Ealaíonn ( Uimh. 9 de 1951 )     ...     ...     ...

1,100

--

74

Chun Airleacain Ilghnéitheacha áirithe d'aisíoc leis an gCiste Teagmhais     ...

415

--

Iomlan Coda I     ...     ...

£11,350,190

* 181,430

Sceideal (B).

Cuid II.

Sceideal de shuimeanna a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfas chun bheith iníochta i rith na bliana dar críoch an 31 ú lá de Mhárta, 1953.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasa-igCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Rúnaí don Uachtarán agus chun Costas áirithe eile a bhaineas le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 )     ...     ...

6,440

--

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

201,020

--

3

Chun Tuarastal agus Costas Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; Uimh. 38 de 1938 ; agus Uimh. 24 de 1947 )     ...     ...     ...

26,240

--

4

Chun Tuarastal agus Costas na Príomh-Oifige Staidrimh     ...     ...     ...

131,180

150

5

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ( Uimh. 1 de 1923 )     ...     ...     ...     ...     ...

33,600

5,740

6

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Airgeadaiis, lena n-áirítear Oifig an Pháighmháistir Ghinearálta     ...     ...

164,350

1,505

7

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

1,679,870

55,000

8

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nOibreacha Poiblí (1 & 2 Will. 4, c. 33, ailt 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, ailt 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, ailt 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

287,100

82,200

9

Chun Caitheachais i leith Foirgintí Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealltóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil     ...     ...     ...     ...

2,977,050

88,097

10

Chun Scéimeanna Fostaíochta agus Eigeandála (lena n-áirítear Foirthint ar Ghátar)

1,008,000

--

11

Chun Luach Saothair i leith Stoic Rialtais a Bhainistí     ...     ...     ...     ...

32,620

--

12

Chun Tuarastal agus Costas na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...     ...

15,190

--

13

Chun Tuarastal agus Costas Choimisiún na Stát-Sheirbhíse Uimh. 5 de 1924 agus Uimh. 41 de 1926 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 , Uimh. 15 de 1940 agus Uimh. 9 de 1946 )     ...     ...     ...     ...     ...

39,150

12,325

14

Chun Deontais don Chomhairle Ealaíon ( Uimh. 9 de 1951 )     ...     ...     ...

10,000

--

15

Chun Tuarastal agus Costas Coimisiún, Coistí agus Fiosrúchán Speisialta     ...

10,100

--

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchta Aoisliúntais, 1834 go 1947, agus faoi Reachta iolartha eile; Pinsean. Liúntas agus Aiscí Eisreachtúla arna ndámhadh ag an Aire Airgeadais; táillí do Dhochtúirí Réitigh agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála Pearsanta; etc.     ...     ...     ...     ...     ...

1,070,100

41,505

17

Chun Rátaí agus Ranníoc in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníoc i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ...

258,600

900

18

Chun Seirbhíse Sicréidí     ...     ...     ...

5,000

--

19

Chun Costas faoin Acht Timpeall Toghchán, 1923, agus faoi Acht na nGiúirithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ...     ...     ...     ...     ...

19,000

--

20

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; Uimh. 23 de 1939 ; Uimh. 36 de 1946 ; etc.)     ...

3,850,989

--

21

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Aighne, etc., agus chun Costas Inchúiseamh Coiriúla agus Dlí-mhuirear eile, lena n-áirítear Deontas Faoisimh maidir le Costais áirithe is iníoctha as Rátaí Áitiúla do réir Reachta     ...     ...

105,930

4,000

22

Chun Deontas d'Ollscola agus do Choláistí, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...     ...     ...     ...

547,074

--

23

Chun Costas Ilghnéitheach áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe, Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála do Mhaoin ( Uimh. 24 de 1941 ), agus íocaíocht Cúitimh mar gheall ar Bhás nó Díobhála Pearsanta     ...     ...     ...

26,250

--

24

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Ceangailteoireachta, agus Leabhar Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Poiblí; agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais     ...     ...

570,220

78,405

25

Chun Tuarastal agus Costas na Luachála Ginearálta agus na Suirbhéireachta Teorann (15 & 16 Vict., c. 63; 17 Vict., c. 8 agus c. 17; 20 & 21 Vict., c. 45; 22 & 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 & 28 Vict., c. 52; 37 & 38 Vict., c. 70; 61 & 62 Vict., c. 37; Uimh. 19 de 1933 ; Uimh. 3 de 1927 ; Uimh. 27 de 1930 ; Uimh. 27, 47 agus 55 de 1931; Uimh. 19 de 1932 ; Uimh. 28 de 1937 ; Uimh. 21 de 1939 ; agus Uimh. 8 de 1940 ; an tOrdú Rialtais Áitiúil (Achtacháin d'Oiriúnú agus a Chur i mBaint), 1925); lena n-áirítear Luacháil Dleacht Eastáit (10 Edw. 7, c. 8), etc.     ...     ...     ...

59,910

7,495

26

Chun Tuarastal agus Costas na Suirbhéireachta Ordonáis agus Mion-tSeirbhísí, lena n-áirítear Macasamhla de Lámhscríbhinní Seanda a dhéanamh     ...

54,820

7,500

27

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Talmhaíochta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun íocaíocht Chúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

5,689,230

817,137

28

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...

211,530

37,462

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Dlí agus Cirt     ...     ...     ...     ...

80,360

--

30

Chun Tuarastal agus Costas an Gharda Síochána ( Uimh. 7 de 1925 , Uimh. 10 de 1926 , Uimh. 5 de 1937 , Uimh. 19 de 1941 , agus Uimh. 1 agus 17 de 1945), agus chun íocaíocht cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ( Uimh. 19 de 1946 , agus Uimh. 15 de 1949 )     ...     ...     ...     ...

3,608,840

75,956

31

Chun Costas Príosún, Forais Naomh Pádraig, agus Cothabhála Príosúnach a coinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, alt 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, alt 3; 8 Edw. 7, c. 59; agus 4 & 5 Geo. 5, c. 58)

197,020

20,039

32

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste (7 Edw. 7, c. 17, alt 3; Uimh. 27 de 1926 , ailt 49, 50 agus 66; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77; Uimh. 4 de 1946 , ailt 35 agus 36; Uimh. 21 de 1946 agus Uimh. 8 de 1951 ) agus chun deontais Ceanntsraithe

80,930

--

33

Chun Tuarastal, Liúntas agus Costas Oifigeach Cúirte Cuarda, Leas-Bhreithiún Cuarda, Sirriam agus Fo-Shirriam; Costas Taistil Breithiún Cuarda; agus na gCostas a bhaineas le Liostaí Vótálaithe agus Giúróirí d'Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...     ...

115,840

28,525

34

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , Uimh. 48 de 1936 , agus Uimh. 25 de 1945 )     ...     ...     ...     ...     ...

87,780

605

35

Chun Tuarastal agus Costas Chlárlann na Talún (40 & 41 Vict., c. 57; 54 & 55 Vict., c. 66; Uimh. 10 de 1924 , alt 102; agus Uimh. 26 de 1942 , alt 22); agus Chlárlann na nDintiúirí (2 & 3 Will. 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5; agus 46 & 47 Vict., c. 20)     ...

88,380

--

36

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nAnnálacha Poiblí agus Coimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59 agus 39 & 40 Vict., c. 58), agus chun Scríbhinní Stairiúla, etc., a cheannach     ...

9,090

--

37

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, ailt 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, alt 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...

4,310

38

38

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtas Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe agus Deontais Ilghnéitheacha     ...     ...     ...     ...

4,395,020

43,665

39

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Oideachais agus chun Costas a bhaineas leis an gComhairle Oideachais     ...     ...

324,390

88

40

Chun Bun-Oideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta agus Deontas-i-gCabhair, etc.     ...     ...

7,333,160

97,400

41

Chun Meán-Oideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceanntsraithe, Breis-Thuarastal do Mhúinteoirí Meán-Scoile agus Deontas do Chiste Pinsin na Meán-Mhúinteoirí

1,268,970

42,115

42

Chun Iocaíocht faoi na hAchta Gairm-Oideachais, 1930 go 1950 ( Uimh. 29 de 1930 ; Uimh. 50 de 1936 ; Uimh. 9 de 1944 ; Uimh. 1 de 1947 ; Uimh. 8 de 1948 ; agus Uimh 33 de 1950 ), agus chun críocha eile i dtaobh Ceard-Oideachais agus Oideachais Leanúnaigh

851,900

35,114

43

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhis agus Ghluaiseacht na nÉireannach Og, agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

163,190

6,330

44

Chun Costas i dtaobh Scol Ceartúcháin agus Scol Saothair, lena n-áirítear Aiteanna Coinneála (8 Edw. 7, c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; Uimh. 12 de 1941 agus Uimh. 6 de 1949 )     ...     ...     ...

236,700

8,850

45

Chun Deontas d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath ( Uimh. 13 de 1940 )

62,830

--

46

Chun Tuarastal agus Costas na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

10,860

--

47

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, alt 46, agus c. 71, alt 4; 48 & 49 Vict., c. 73, ailt 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus 42 de 1923; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus 38 de 1933; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; Uimh. 26 de 1939 ; Uimh. 12 de 1946 ; Uimh. 25 de 1949 ; agus Uimh. 16 de 1950 )     ...     ...

1,738,470

143,980

48

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta ( Uimh. 13 de 1946 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun talamh a Thógaint     ...     ...     ...

925,700

172,750

49

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, lena n-áirítear Deontais um Thógáil Tithe agus ceannach agus díol Bréidíní Baile     ...     ...

289,660

245,149

50

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOfige sin agus chun íocaíocht Chúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

9,552,180

223,120

51

Chun Seirbhísí áirithe Iompair; chun Deontas i leith Cuanta; chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1947, agus an tAcht Imeall Trá, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun íocaíocht áirithe Cúitimh, lena n-áirítear costas cóireála leighis ( Uimh. 19 de 1946 ); agus chun na Seirbhíse Tarrthála Cósta

2,068,830

5,370

52

Chun Seirbhísí Eitlíochta agus Metéaraíochta     ...     ...     ...     ...     ...

540,570

192,518

53

Chun Tuarastal agus Costas na hOifige Cláraitheachta Maoine Tionscail agus Tráchtála ( Uimh. 16 de 1927 , Uimh. 13 de 1929 , Uimh. 45 de 1947 , agus Uimh. 32 de 1949 )     ...     ...     ...     ...

24,870

--

54

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Poist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchta Telegrafa, 1863 to 1928; Uimh. 45 de 1926 ; Uimh. 14 de 1940 , ailt 30 agus 31; Uimh. 14 de 1942 , alt 23; Uimh. 17 de 1951 , etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

7,360,000

307,840

55

Chun Tuarastal agus Costas eile i dtaobh Forleatha Neamhshreangaigh ( Uimh. 45 de 1926 ), lena n-áirítear Ceolchoirmeacha Poiblí     ...     ...     ...     ...

226,260

56,000

56

Chun na bhFórsaí Cosanta (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoi na hAchta Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), agus chun Costas áirithe riaracháin ina dtaobh sin; chun Costas áirithe faoi na h Achta um Chiontaí in aghaidh an Stait, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ), agus faoi na h Achta um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 agus 1946 ( Uimh. 21 de 1939 agus Uimh. 28 de 1946 ); chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach, etc.; chun Costas an Bhúró Staire Míleata; agus chun Deontais-i-gCabhair do Chumann Croise Deirge na hÉireann ( Uimh. 32 de 1938 )     ...

6,503,570

143,385

57

Chun Pinsean Créachta agus Eagumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 , Uimh. 3 de 1946 , agus Uimh. 19 agus 28 de 1949); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , Uimh. 11 agus 34 de 1945, agus Uimh. 7 agus 29 de 1949); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 , Uimh. 9 de 1948 agus Uimh. 30 de 1950 ); Iocaíocht i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Cosanta Áitiúil ( Uimh. 19 de 1946 , agus Uimh. 15 de 1949 ); agus chun Ranníoc agus Costas iolartha ina dtaobh sin, etc.     ...     ...

995,080

--

58

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

384,150

1,900

59

Chun ranníoc do Chomhairle na hEorpa agus don Eagras um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip agus i leith tionscadal áirithe Eagrais na Náisiún Aontaithe; agus chun costas eile ina dtaobh sin     ...     ...     ...     ...     ...

37,400

--

60

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh     ...     ...     ...

446,200

660,125

61

Chun Pinsean Sean-Aoise agus Pinsean do. Dhaill (Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1951); agus chun Forlíontas 22 de 1946)     ...     ...     ...     ...

8,290,000

3,000

62

Chun Liúntas Leanaí ( Uimh. 2 de 1944 ; Uimh. 8 de 1946 ; agus Uimh. 12 de 1952 )     ...     ...     ...     ...     ...

4,426,000

--

63

Chun Costas i dtaobh Arachais Dífhostaíochta (lena n-áirítear Ranníoca leis an gCiste Dífhostaíochta) agus i dtaobh Cúnaimh Dhífhostaíochta (9 Edw. 7, c. 7; 10 & 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 & 12 Geo. 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimh. 26 agus 59 de 1924; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimh. 44 agus 46 de 1933; Uimh. 38 de 1935 ; Uimh. 2 de 1938 ; Uimh. 4 de 1940 ; Uimh. 3 de 1941 ; Uimh. 20 de 1943 ; Uimh. 23 de 1945 ; Uimh. 37 de 1946 ; agus Uimh. 17 de 1948 )     ...     ...     ...     ...     ...

1,109,900

555,270

64

Chun Iocaíochta leis an gCuntas Infheistíochta Pinsean ( Uimh. 29 de 1935 ), agus le Ciste Pinsean na mBaintreach agus na nDílleachtaithe ( Uimh. 22 de 1946 )

1,027,010

--

65

Chun Deontas áirithe don Chiste Arachais Sláinte Náisiúnta agus chun íocaíocht eile faoi na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1950, agus faoin Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Uimh. 22 de 1946)      ...

586,000

--

66

Chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear Deontais

264,000

--

67

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Sláinte, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais Ilghnéitheacha agus Deontas-i-gCabhair

5,101,400

312,575

68

Chun Tuarastal agus Costas Oifig Ard-Chláraitheora na mBeireatas, etc. (7 & 8 Vict., c. 81, alt 54; 26 Vict., c. 11, alt 9, agus c. 27; 26 & 27 Vict., c. 90, alt 20; agus 43 & 44 Vict., c. 13)     ...     ...

20,830

7,710

69

Chun Costas Cothabhála, etc., Othar i nGealtalinn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107;agus Uimh. 19 de 1945 )     ...

36,860

1,800

70

Chun Caiteachais ar Chúnamh Teicniúil

200,000

20,000

71

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng     ...

7,450

--

72

Chun Deontas-i-gCabhair chun an Chuartaíocht a chur ar aghaidh     ...     ...

235,000

--

Iomlan Coda II     ...     ...         £

90,407,523

4,650,638

  Iomlán Sceidil (B)     ...     ...     £

101,757,713

4,469,208

*Easnamh

*Easnamh

*Easnamh