20 1954


Uimhir 20 de 1954.


AN tACHT LEITHREASA, 1954.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE, NAOI gCÉAD, CAOGA A CÚIG, DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONADH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1954 , AGUS A DEONTAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE ÁIRITHE MAIDIR LE hIASACHT D'FHÁIL. [13ú Iúil, 1954.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£73,362,473 d'eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1954-55.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim seachtó agus trí mhilliún, trí chéad, seasca agus dhá mhíle, ceithre chéad, seachtó agus trí puint d'eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dár críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle, naoi gcéad, caoga a cúig.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó nó £73,362,473 a thógaint ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná seachtó agus trí mhilliún, trí chéad, seasca agus dhá mhíle, ceithre chéad, seachtó agus trí puint a thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna d'airleacan don Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthnú agus d'eisiúint agus iad faoi pé ráta úis, agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear príomhshuime agus úis urrús ar bith a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na hurrúis sin d'eisiúint.

(3) Déanfar aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo a chur i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasu.

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £116,832,550, a leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis na hAchta eile a luaitear i Sceideal (A) a ghabhas leis an Acht seo, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim céad agus sé mhilliún déag, ocht gcéad, tríocha agus dhá mhíle, cúig chéad agus caoga punt, déantar iad a leithreasú agus measfar iad a bheith arna leithreasú, amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal sin (A) a rith, chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal (B) a ghabhas leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhas léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhas leis na sceidil sin, measfar gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste agus dá dtagartar sa bhfo-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a taispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhas leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim ceithre mhilliún, sé chéad, caoga agus ocht míle, naoi gcéad, tríocha agus trí puint d'úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é d'úsáid mar leithreasa-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na críocha a sonraítear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1954 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil (A) agus (B) dá dTagartar san Acht seo.

Sceideal A.

DEONTAIS.

Deontais as an bPríomh-Chiste     ...     ...     ...

£116,832,550

0

0

Sceideal B.

DEONTAIS A LEITHREASU.

An Bhiliain

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasa-i gCabhair

 

£

s.

d.

£

s.

d.

1953-54 (Forlíontach)

...

...

7,470,077

0

0

30,000

0

0

1954-55

...

...

...

...

109,362,473

0

0

4,628,933

0

0

An tIomlán

...

£116,832,550

0

0

£4,658,933

0

0

Sceideal A.

DEONTAIS AS AN bPRÍOMH-CHISTE.

 

£

s.

d.

Chun Seirbhíse na bliana dár chríoch an 31ú lá de Mhárta,

1954: Faoi Acht Uimh. 13 de 1954

...

...

...

7,470,077

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dár críoch an 31ú lá de Mhárta, 1955:

 

 

 

Faoi Acht Uimh. 13 de 1954

...

...

...

...

36,000,000

0

0

Faoin Acht seo

...

...

...

...

...

73,362,473

0

0

An tIomlán

...

...

...

£116,832,550

0

0

Sceideal B.

DEONTAIS A LEITHREASU.

Cuid I.

Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poibli ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, i gcóir na bliana dár chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1954.

 

 

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasa-i gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

£

£

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair  ...     ...     ...     ...     ...

6,000

--

3

Chun Tuarastal agus Costas Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; Uimh. 38 de 1938 ; agus Uimh. 24 de 1947 )     ...     ...     ...

10

--

6

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Pháighmháistir Ghinearálta     ...     ...

10

--

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchta Aoisliúntais, 1834 go 1947, agus faoi Reachta iolartha eile; Pinsean, Liúntas agus Aiscí Eisreachtúla arna ndámhadh ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála Pearsanta; etc.     ...

125,000

--

22

Chun Deontas d'Ollscola agus do Choláistí, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...     ...     ...

10

--

41

Chun Meán-Oideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceanntsraithe, Breis-Thuarastal do Mhúinteorí Meán-Scoile agus Deontas do Chiste Pinsin na Meán-Mhúinteoiri

6,000

--

50

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionscail agus Tráchtála, lena -náirítear Seirbhísí áirithe atá fao riaradh na hOifige sin, agus chun íocaíocht Cúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair

753,000

30,000

60

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh     ...     ...     ...

10

--

61

Chun íocaíocht leis an gCiste Árachais Shóisialaigh ( Uimh. 14 de 1950 agus Uimh. 11 de 1952 )     ...     ...     ...

1,577,800

--

65

Chun Costas Cothabhála, etc. Othar i nGealtlann Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107; agus Uimh. 19 de 1945 )     ...

1,250

--

70

Chun an Chiste Forbartha Náisiúnta     ...

5,000,000

--

71

Chun Airleacain Ilghnéitheacha áirithe d'aisíoc leis an gCiste Teagmhais     ...

987

--

 

 

£7,470,077

30,000

Sceideal B.

Cuid II.

Sceideal de shuimeanna a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfas chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1955.

 

 

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasa-i gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

£

£

1

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Rúnaí don Uachtarán agus chun Costas áirithe eile a bhaineas le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 )     ...     ...

7,420

--

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

227,400

--

3

Chun Tuarastal agus Costas Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; Uimh. 38 de 1938 ; agus Uimh. 24 de 1947 )     ...     ...     ...

27,390

--

4

Chun Tuarastal agus Costas na Príomh-Oifige Staidrimh     ...     ...     ...

102,280

150

5

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ( Uimh. 1 de 1923 )     ...     ...     ...     ...     ...

34,150

6,200

6

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Pháighmháistir Ghinearálta     ...     ...

174,540

1,260

7

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

1,847,770

69,500

8

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nOibreacha Poiblí (1 & 2 Will. 4, c. 33, ailt 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, ailt 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, ailt 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

371,000

95,400

9

Chun Caitheachais i leith Foirgintí Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealltóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil     ...     ...     ...     ...

4,647,000

125,067

10

Chun Scéimeanna Fostaíochta agus Eigeandála (len an-áirítear Fóirithint ar Ghátar)     ...     ...     ...     ...     ...

695,900

25,500

11

Chun Luach Saothair i leith Stoic Rialtais a Bhainistí     ...     ...     ...     ...

36,250

--

12

Chun Tuarastal agus Costas na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...     ...

20,250

--

13

Chun Tuarastal agus Costas Choimisiún na Stát-Sheirbhíse ( Uimh. 5 de 1924 agus Uimh. 41 de 1926 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 , Uimh. 15 de 1940 agus Uimh. 9 de 1946 )     ...     ...     ...     ...     ...

37,500

16,570

14

Chun Deontais don Chomhairle Ealaíon ( Uimh. 9 de 1951 )     ...     ...     ...

20,000

--

15

Chun Tuarastal agus Costas Coimisiún, Coistí agus Fiosrúchán Speisialta     ...

12,950

--

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchta Aoisliúntais, 1834 go 1947, agus faoi Reachta iolartha eile; Pinsean, Liúntas agus Aiscí Eisreachtúla arna ndámhadh ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála Pearsanta; etc.

813,030

114,675

17

Chun Rátaí agus Ranníoc in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníoc i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ...

333,000

10,000

18

Chun Seirbhíse Sicréidí     ...     ...     ...

7,500

--

19

Chun Costas faoin Acht Timpeall Toghchán, 1923, agus faoi Acht na nGiúirithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ...     ...     ...     ...     ...

19,000

--

20

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; Uimh. 23 de 1939 ; Uimh. 36 de 1946 ; agus Uimh. 36 de 1953 )     ...     ...     ...     ...

4,730,989

--

21

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Aighne, etc., agus chun Costas Inchúiseamh Coiriúla agus Dlí-mhuirear eile, lena n-áirítear Deontas Faoisimh maidir le Costais áirithe is iníoctha as Rátaí Áitiúla do réir Reachta     ...     ...

116,760

4,000

22

Chun Deontas d'Ollscola agus do Choláistí, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...     ...     ...     ...

568,774

--

23

Chun Costas Ilghnéitheach áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe, Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála do Mhaoin ( Uimh. 24 de 1941 ), agus íocaíocht Cúitimh mar gheall ar Bhás nó Díobhála Pearsanta

25,000

--

24

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Clódóireachta agus Ceangailteoireachta, agus chun Scríobhábhair, Páipéar, Leabhair, Inneallra Oifige agus Soláthairtí eile Oifige a sholáthar i gcóir na Seirbhíse Poiblí; agus chun Ilchuspóirí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais, Billí, Achta agus Foilseacháin eile Rialtais d'fhoilsiú agus a dhíol     ...     ...     ...     ...     ...

509,760

105,406

25

Chun Tuarastal agus Costas na Luachála Ginearálta agus na Suirbhéireachta Teorann (15 & 16 Vict., c. 63; 17 Vict., c. 8 agus c. 17; 20 & 21 Vict., c. 45; 22 & 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 & 28 Vict., c. 52; 37 & 38 Vict., c. 70; 61 & 62 Vict., c. 37; Uimh. 19 de 1923 ; Uimh. 3 de 1927 ; Uimh. 27 de 1930 ; Uimh. 27, 47 agus 55 de 1931; Uimh. 19 de 1932 ; Uimh. 28 de 1937 ; Uimh. 21 de 1939 ; agus Uimh. 8 de 1940 ; an tOrdú Rialtais Áitiúil (Achtacháin d'Oiriúnú agus a Chur i mBaint), 1925); lena n-áirítear Luacháil Dleacht Eastáit (10 Edw. 7, c. 8), etc.     ...     ...

67,780

7,655

26

Chun Tuarastal agus Costas na Suirbhéireachta Ordonáis agus Mion-tSeirbhísí, lena n-áirítear Macasamhla de Lámhscríbhinní Seanda a dhéanamh     ...

62,390

7,505

27

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thalmhaíochta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun íocaíocht Cúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

7,250,930

453,885

28

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...

107,600

37,720

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Dhlí agus Cirt, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...     ...

85,280

--

30

Chun Tuarastal agus Costas an Gharda Shíochána lena n-áirítear Pinsin, etc., (9 & 10 Geo. 5, c. 68; Uimh. 25 de 1924 ; Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 10 de 1926 ; Uimh. 32 de 1933 ; Uimh. 5 de 1937 ; Uimh. 19 de 1941 ; Uimh. 1 agus 17 de 1945; agus Uimh. 41 de 1947 ) agus chun íocaíocht cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ( Uimh. 19 de 1946 , agus Uimh. 15 de 1949 )     ...     ...     ...     ...

4,450,250

97,975

31

Chun Costas Príosún, Forais Naomh Pádraig, agus Cothabhála Príosúnach a coinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, alt 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, alt 3; 8 Edw. 7, c. 59; agus 4 & 5 Geo. 5, c. 58)

195,530

25,963

32

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste (7 Edw. 7, c. 17, alt 3; Uimh. 27 de 1926 , ailt 49, 50 agus 66; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77; Uimh. 4 de 1946 , ailt 35 agus 36; Uimh. 21 de 1946 ; Uimh. 8 de 1951 , agus Uimh. 32 de 1953 ) agus chun deontais Cheanntsraithe     ...     ...

93,540

--

33

Chun Tuarastal, Liúntas agus Costas Oifigeach Cúirte Cuarda, Leas-Bhreithiún Cuarda, Sirriam agus Fo-Shirriam; Costas Taistil Breithiún Cuarda; agus na gCostas a bhaineas le Liostai Vótálaithe agus Giúróirí d'Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...     ...

123,250

30,025

34

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , Uimh. 48 de 1936 , Uimh. 25 de 1945 agus Uimh. 32 de 1953 )     ...

94,560

910

35

Chun Tuarastal agus Costas Chlárlann na Talún (40 & 41 Vict., c. 57; 54 & 55 Vict., c. 66; Uimh. 10 de 1924 , alt 102; agus Uimh. 26 de 1942 , alt 22); agus Chlárlann na nDintiúirí (2 & 3 Will. 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5; agus 46 & 47 Vict., c. 20)

96,330

--

36

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nAnnálacha Poiblí agus Coimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59 agus 39 & 40 Vict., c. 58), agus chun Scríbhinní Stairiúla, etc., a cheannach     ...

9,330

--

37

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, ailt 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, alt 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...

5,030

38

38

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe agus Deontais Ilghnéitheacha     ...     ...     ...     ...

4,925,590

50,915

39

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Oideachais agus chun Costas a bhaineas leis an gComhairle Oideachais     ...     ...

359,090

82

40

Chun Bun-Oideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta agus Deontas-i-gCabhair, etc.     ...     ...

8,262,490

107,140

41

Chun Meán-Oideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceanntsraithe, Breis-Thuarastal do Mhúinteoirí Meán-Scoile agus Deontas do Chiste Pinsin na Meán-Mhúinteoirí

1,689,870

44,770

42

Chun Iocaíocht faoi na hAchta Gairm-Oideachais, 1930 go 1953 ( Uimh. 29 de 1930 ; Uimh. 50 de 1936 ; Uimh. 9 de 1944 ; Uimh. 1 de 1947 ; Uimh. 33 de 1950 ; agus Uimh. 37 de 1953 ), agus chun críocha eile i dtaobh Ceard-Oideachais agus Oideachais Leanúnaigh     ...

1,016,230

36,710

43

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhis agus Ghluaiseacht na nÉireannach Og, agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

189,970

8,450

44

Chun Costas i dtaobh Scol Ceartúcháin agus Scol Saothair, lena n-áirítear Aiteanna Coinneála (8 Edw. 7, c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; Uimh. 12 de 1941 agus Uimh. 6 de 1949 )     ...     ...     ...

221,940

7,350

45

Chun Deontas d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath ( Uimh. 13 de 1940 )

79,880

--

46

Chun Tuarastal agus Costas na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

10,400

--

47

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, alt 46, agus c. 71, alt 4; 48 & 49 Vict., c. 73, ailt 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus 42 de 1923; Uimh, 25 de 1925; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus 38 de 1933; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; Uimh. 26 de 1939 ; Uimh. 12 de 1946 ; Uimh. 25 de 1949 ; Uimh. 16 de 1950 ; agus Uimh. 18 de 1953 )     ...     ...     ...     ...     ...

1,956,700

160,110

48

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta ( Uimh. 13 de 1946 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Thógaint     ...     ...     ...

1,272,850

163,200

49

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, lena n-áirítear Deontais um Thógáil Tithe     ...     ...

302,900

262,950

50

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionscail agus Tráchtála, lena n-áiritear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus chun íocaíocht Chúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

8,990,240

44,098

51

Chun Seirbhísí áirithe Iompair; chun Deontas i leith Cuanta; chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1952, agus an tAcht Imeall Trá, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun Trealaimh áirithe Chosanta do Longa; chun íocaíocht áirithe Cúitimh, lena n-áirítear costas cóireála leighis ( Uimh. 19 de 1946 ); agus chun na Seirbhíse Tarrthála Cósta     ...     ...     ...     ...     ...

1,912,100

43,725

52

Chun Seirbhísí Eitlíochta agus Metéaraíochta     ...     ...     ...     ...     ...

414,530

324,60

53

Chun Tuarastal agus Costas na hOifige Cláraitheachta Maoine Tionscail agus Tráchtála ( Uimh. 16 de 1927 , Uimh. 13 de 1929 , Uimh. 45 de 1947 agus Uimh. 32 de 1949 )     ...     ...     ...     ...

23,950

--

54

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Phoist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchta Telegrafa, 1863 go 1953; Uimh. 45 de 1926 ; Uimh. 14 de 1940 , ailt 30 agus 31; Uimh. 14 de 1942 , alt 23; Uimh. 17 de 1951 , etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

7,340,000

471,348

55

Chun Tuarastal agus Costas eile i dtaobh Forleatha Neamhshreangaigh (Uimh. 45 de. 1926), lena n-áirítear Ceolchoirmeacha Poiblí     ...     ...     ...     ...

387,400

99,300

56

Chun na bhFórsaí Cosanta (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoi na hAchta Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), agus chun Costas áirithe riaracháin ina dtaobh sin; chun Costas áirithe faoi na h Achta um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ), agus faoi na h Achta um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 agus 1946 ( Uimh. 21 de 1939 agus Uimh. 28 de 1946 ); chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach, etc.; chun Costas an Bhúró Staire Míleata; agus chun Deontais-i-gCabhair do Chumann Croise Deirge na hÉireann ( Uimh. 32 de 1938 )     ...

8,267,300

176,472

57

Chun Pinsean Créachta agus Éagumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 , Uimh. 3 de 1946 , Uimh. 19 agus 28 de 1949 agus Uimh. 23 de 1953 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , Uimh. 11 agus 34 de 1945, Uimh. 7 agus 29 de 1949 agus Uimh. 5 de 1953 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 , Uimh. 9 de 1948 , Uimh. 30 de 1950 , Uimh. 27 de 1952 agus Uimh. 4 de 1953 ); Íocaíocht i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Cosanta Áitiúil ( Uimh. 19 de 1946 , agus Uimh. 15 de 1949 ); agus chun Ranníoc agus Costas iolartha ina dtaobh sin, etc.     ...     ...

1,474,400

--

58

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Ghnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

403,000

6,100

59

Chun ranníoc do Chomhairle na hEorpa agus don Eagras um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip agus i leith tionscadal áirithe ag Eagras na Náisiún Aontaithe; agus chun costas eile ina dtaobh sin     ...     ...     ...     ...

33,200

--

60

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh     ...     ...     ...

523,050

775,759

61

Chun íocaíocht leis an gCiste Arachais Shóisialaigh ( Uimh. 14 de 1950 agus Uimh. 11 de 1952 )     ...     ...     ...

2,798,000

--

62

Chun Pinsean Sean-Aoise agus Pinsean do Dhaill, Liúntas Leanaí, Cúnaimh Dhífhostaíochta, Pinsean Neamh-ranníocach Baintreach agus Dílleachtaí agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear Deontais     ...

17,795,400

273,100

63

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Shláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais Ilghnéitheacha agus Deontais-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

10,157,700

335,740

64

Chun Costas Cothabhála, etc., Othar i nGealtlann Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107; agus Uimh. 19 de 1945 )     ...

41,260

1,610

65

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng     ...

7,620

--

66

Chun Deontas don Bhord Fáilte agus d'Fhógra Fáilte ( Uimh. 15 de 1952 )     ...

478,000

--

 

£

109,362,473

4,628,933

 

Iomlán Sceidil B     ...     ...£

116,832,550

4,658,933