17 1958


Uimhir 17 de 1958.


AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA n ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931 GO 1955. [2 Iúil, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an tAire” an tAire Talmhaíochta;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Talmhaíochta, 1931 (Uimh. 8 de 1931) .

Ranníoca ó chomhairlí contae le coistí talmhaíochta.

2. —(1) Déanfaidh comhairle chontae, an bhliain airgeadais áitiúil dar tosach an 1ú lá d'Aibreán, 1958, agus gach bliain airgeadais áitiúil ina dhiaidh sin, ranníoc faoin bhfo-alt seo le coiste talmhaíochta an chontae nach 1ú ná dhá oiread agus nach mó ná cúig oiread déag an fháltais ó ráta pingin sa phunt an bhliain airgeadais áitiúil roimhe sin sa límistéar arb é an contae é gan aon cheantar uirbeach ann (más ann) d'áireamh.

(2) I gcás ina mbeidh ordú um scéim foraoiseachta déanta ag an Aire maidir le contae, déanfaidh comhairle an chontae gach bliain airgeadais áitiúil tar éis dáta an ordaithe má iarr an tAire sin orthu an bhliain airgeadais áitiúil roimhe sin ach ní dhéanfaidh in aon chás eile, ranníoc le coiste talmhaíochta an chontae faoin bhfo-alt seo nach mó ná leath an fháltais ó ráta pingin sa phunt an bhliain airgeadais áitiúil roimhe sin sa límistéar arb é an contae é gan aon cheantar uirbeach ann (más ann) d'áireamh.

(3) I bhfo-alt (1) agus i bhfo-alt (2) den alt seo ciallaíonn “fáltas” an glan-fháltas arna ríomh sa tslí agus arna dheimhniú sa bhfoirm a forordaítear chun críocha fo-ailt (6) d'alt 10 den Acht Rialtais Áitiúil, 1946 ( Uimh. 24 de 1946 ), arna leasú le halt 50 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 ( Uimh. 9 de 1955 ).

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d'alt 36 den Phríomh-Acht maidir leis an mbliain airgeadais áitiúil dar tosach an 1ú lá d'Aibreán, 1958, ná maidir le aon bhliain airgeadais áitiúil ina dhiaidh sin.

(5) Na gníomhartha agus na nithe a rinne comhairle chontae roimh dháta an Achta seo a rith maidir le aon ráta a ghearradh don bhliain airgeadais áitiúil dar tosach an 1ú lá d'Aibreán, 1958, beid chomh bailí éifeachtach agus dá mbeadh na forálacha roimhe seo den alt seo i bhfeidhm an tráth a rinneadh na gníomhartha nó na nithe sin.

Coistí talmhaíochta a chorprú.

3. —De bhuaidh an ailt seo, tiocfaidh coiste talmhaíochta chun bheidh ina chomhlacht corpraithe leis an ainm “Coiste Talmhaíochta Chontae . . . . . . .” (ainm an chontae a chur isteach) le comharbas suthain agus séala oifigiúil (ar a dtabharfar aird bhreithiúnach) agus beidh cumhacht agartha aige, agus féadfar agra a dhéanamh air, faoina ainm chorpraithe.

Cumhacht chun talamh a thógaint agus a dhiúscairt agus chun foirgnimh a thógáil.

4. —(1) Féadfaidh coiste talmhaíochta, le toiliú an Aire agus faoi réir aon choinníollacha a fhorchuirfeas sé—

(a) talamh (lena n-áirítear talamh lasmuigh dá límistéar feidhmiúcháin) a thógaint, pé acu trína cheannach nó ar léas nó ar shlí eile é, agus

(b) talamh (lena n-áirítear talamh lasmuigh dá límistéar feidhmiúcháin) a thóg sé faoin alt seo nó a dílsíodh ann faoi alt 41 den Phríomh-Acht a dhiúscairt, pé acu trína dhíol nó a ligean ar léas nó ar shlí eile é.

(2) Féadfaidh coiste talmhaíochta, le toiliú an Aire agus faoi réir aon choinníollacha a fhorchuirfeas sé, aon fhoirgnimh (lena n-áirítear foirgnimh lasmuigh dá límistéar feidhmiúcháin) a thógáil a mheasfas sé is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(3) Aon airgead a gheobhfas coiste talmhaíochta maidir le aon talamh a dhiúscairt faoin alt seo úsáidfidh an coiste é chun aon chríche dá sonraítear i bhfo-alt (1) d'alt 38 den Phríomh-Acht, arna leasú le fo-alt (8) d'alt 2 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1944 ( Uimh. 3 de 1944 ), fo-alt (6) d'alt 3 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1948 ( Uimh. 24 de 1948 ), agus fo-ailt (5) agus (9) d'alt 8 den Acht seo, nó, muran amhlaidh sin a húsáidfear é, chun aon chríche eile a chinnfeas an Coiste le toiliú an Aire.

Cumhacht chun iasacht a fháil.

5. —(1) Féadfaidh coiste talmhaíochta, le toiliú an Aire agus faoi réir aon choinníollacha a fhorchuirfeas sé, airgead a fháil ar iasacht trí ró-tharraingt ó bhanc nó ar shlí eile, le haghaidh na scéimeanna a bheas á riaradh aige nó le haghaidh aon chríocha eile a bhainfeas lena fheidhmeanna.

(2) Má bhíonn aisíoc an airgid a gheobhfas coiste talmhaíochta ar iasacht faoin alt seo le roinnt thar téarma blian, féadfaidh an coiste an t-airgead a fháil ar iasacht ar urrús na ranníoc a déanfar faoi alt 2 den Acht seo leis an gcoiste agus féadfaidh sé íoc na príomh-shuime a fuarthas ar iasacht amhlaidh maraon leis an ús air a chur de mhuirear ar na ranníoca sin.

Eifeacht chúlghabhálach a bheith ag rialacháin áirithe.

6. —Féadfaidh éifeacht chúlghabhálach a bheith ag rialacháin faoi alt 27 nó alt 28 den Phríomh-Acht, má deirtear iontu go mbeidh.

Costais taistil, etc.

7. —Beidh éifeacht ag fo-alt (3) d'alt 3 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1948 ( Uimh. 24 de 1948 ), faoi réir na leasaithe seo a leanas:

(i) cuirfear “míle” i mír (a) in ionad “trí mhíle”;

(ii) cuirfear na fo-mhíreanna seo a leanas le mír (a):

“Más rud é—

(i) go ndéanfaidh comhalta de choiste talmhaíochta nó d'fho-choiste formheasta den choiste talmhaíochta sin cruinniú den choiste nó den fho-choiste sin a fhreastal in áit nach gaire ná cúig mhíle, de bhealach ar bith, dá ghnáth-áit chónaithe agus go mbeidh air, mar gheall ar an bhfreastal sin, bheith as baile ar feadh tréimhse leanúnaí nach lú ná trí huaire an chloig, agus

(ii) go mbeidh rún i bhfeidhm de thuras na huaire ón gcoiste á chinneadh go mbeidh feidhm ag an bhfo-mhír seo maidir leis an gcoiste nó leis an bhfo-choiste,

íocfaidh an coiste leis an gcomhalta, maidir leis an gcruinniú, liúntas uileghabhálach (nach mó ná méid a bheas sonraithe le rialacha a húdaraítear leis seo don Aire a dhéanamh) i leith costas taistil agus cothaithe, agus i gcás ina mbeadh, ar leithligh ón bhfo-mhír seo, liúntas iníoctha faoin gcéad fho-mhír den mhír seo, is liúntas in ionad an liúntais sin a bheas ann agus ní liúntas ina theannta.

Féadfar rún faoin dara fo-mhír den mhír seo a chúlghairm tráth ar bith le rún eile ón gcoiste lena mbainfidh.”;

(iii) cuirfear isteach “nó do réir an fho-ailt sin arna leasú le fo-alt (1) d'alt 67 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 ( Uimh. 9 de 1955 ),” i mír (c) i ndiaidh “do réir fo-ailt (7) den alt sin 67”.

Leasaithe iarmartacha.

8. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (2) d'alt 19 den Phríomh-Acht, maidir le haon íocaíochtaí dá dtagartar sa bhfo-alt agus a déanfar an 1ú lá d'Aibreán, 1958, trí “a mhuirearú ar an líomatáiste arb é atá ann an contae sin gan aon cheantar uirbeach ann (más ann) d'áireamh” a chur in ionad “do chruinniú tríd an ráta céanna tré n-a gcruinneofar an ráta talmhaíochta a chruinneoidh an chomhairle sin agus d'íoc amach as na cistí céanna as a n-íocfar an ráta san agus do mhuirearú ar an líomatáiste céanna ar a muirearófar an ráta san, ach ní háireofar aon tsuim den tsórt san chun crícheanna achtacháin ar bith (agus an tAcht so d'áireamh) tré n-a gcuirtear teora le méid an ráta san.”

(2) Ní bheidh feidhm ag na forála seo a leanas in alt 30 den Phríomh-Acht maidir le conarthaí a dhéanfas coiste talmhaíochta tar éis dáta an Achta seo a rith:

(i) an fhoráil atá i bhfo-alt (1) ag tosnú leis na focail “agus gach connra den tsórt san”,

(ii) mír (b) d'fho-alt (2).

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 32 den Phríomh-Acht i gcás imeachtaí dlíthiúla a tosnófar tar éis dáta an Achta seo a rith.

(4) Ní dhéanfaidh comhairle chontae aon airgead a fháil ar iasacht faoi alt 37 den Phríomh-Acht tar éis dáta an Achta seo a rith.

(5) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 38 den Phríomh-Acht—

(i) trí “agus gach ranníoc a dhéanfas an chomhairle sin faoi fho-alt (1) d'alt 2 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1958 ,” a chur isteach roimh “d'íoc leis an gcoiste talmhaíochta”, agus

(ii) tríd na míreanna seo a leanas a chur leis:

“(g) chun íoctha caiteachais faoina raghaidh an coiste sin faoi alt 4 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1958 ;

(h) chun airgead a gheobhfas an coiste sin ar iasacht d'aisíoc agus ús d'íoc ar an airgead sin.”

(6) Leasaítear leis seo fo-alt (2) d'alt 38 den Phríomh-Acht trí “agus gach ranníoc ón gcomhairle sin faoi fho-alt (2) d'alt 2 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1958 ,” a chur roimh “d'íoc leis an gcoiste talmhaíochta”.

(7) Leasaítear leis seo alt 39 den Phríomh-Acht trí “nó chun aon chríocha dleathacha eile de chuid coistí talmhaíochta” a chur isteach roimh “pé airgead”.

(8) Leasaítear leis seo fo-alt (3) d'alt 5 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1944 ( Uimh. 3 de 1944 ), maidir le haon íocaíochtaí dá dtagartar sa bhfo-alt a déanfar an 1ú lá d'Aibreán, 1958, nó dá éis, trí “ranníoca faoi fho-alt (1) d'alt 2 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1958 , ó chomhairle an chontae sin” a chur in ionad “an airgead a chruinneoidh comhairle na contae sin tríd an ráta talmhaíochta”.

(9) Forléireofar an tagairt i bhfo-alt (6) d'alt 3 den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1948 ( Uimh. 24 de 1948 ), do na forálacha roimhe sin den alt sin mar thagairt a fholaíos tagairt do na forálacha sin arna leasú le halt 7 den Acht seo, agus forléireofar dá réir sin alt 17 agus mír (d) d'fho-alt (1) d'alt 38 den Phríomh-Acht.

Gearrtheideal, forléirú agus comhlua.

9. —(1) Féadfar an tAcht Talmhaíochta (Leasú), 1958 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na h Achta Talmhaíochta, 1931 go 1955, agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.

(3) Féadfar na h Achta Talmhaíochta, 1931 go 1958, a ghairm de na h Achta Talmhaíochta, 1931 go 1955, agus den Acht seo le chéile.