36 1958


Uimhir 36 de 1958.


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 AGUS 1956. [23 Nollaig, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1952, Uimh. 11 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952.

An Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (fostaíochtaí agus fostaíochtaí eiscithe) a leasú.

I. R. Uimh. 373 de 1952.

2. —Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) trí mhír 9 de Chuid I a scriosadh (is é sin, an mhír a cuireadh isteach sa Chuid sin le hAirteagal 4 de na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Aireamh agus Eisiamh i leith Arachais), 1952), agus

(b) an mhír seo a leanas a chur in ionad míre 1 de Chuid II:

“1. Fostaíocht, nach obair láimhe, de réir ráta luach saothair is fiú níos mó ná ocht gcéad punt sa bhliain nó, i gcásanna nach ngabhann ach seirbhís pháirt-aimsire leis an bhfostaíocht sin, de réir ráta luach saothair is comhionann le ráta luach saothair is mó ná ocht gcéad punt sa bhliain do sheirbhis lán-aimsire.”

Ranníoca a chreidiúnú.

3. —(1) Más rud é, i dtosach feidhme an Achta seo, go dtiocfaidh duine de bhua ailt 2 den Acht seo chun bheith ina ranníocóir fostaithe agus gur duine é a bhí, de bhua míre 1 de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, tar éis scor de bheith ina ranníocóir fostaithe—

(a) faoi réir na céad mhíre eile, creidiúnófar ranníoca fostaíochta dó in aghaidh na tréimhse dar thosach an chéad lá den bhliain ranníoca dheiridh roimh an mbliain ar lá di lá tosach feidhme an Achta seo agus dar chríoch an lá díreach roimh an lá tosach feidhme sin,

(b) ní chreidiúnófar ranníoc fostaíochta dó in aghaidh aon tseachtaine ranníoca dá mbeidh ranníoc fostaíochta, seachas ranníoc fostaíochta nach ináirithe ach amháin chun críocha pinsin (ranníocach) baintrí, íoctha nó creidiúnaithe ina leith cheana féin.

(2) Más rud é, agus forálacha an Phríomh-Achta modhnaithe le rialacháin arna ndéanamh chun críocha ailt 12 den Acht sin maidir lena bhfeidhm i gcás daoine ar fostú i bhfostaíochtaí sonraithe, go scoirfidh an modhnú d'éifeacht a bheith aige go hiomlán nó go páirteach de dhroim tuilleadh rialachán a dhéanamh—

(a) faoi réir na céad mhíre eile, maidir le duine a thiocfaidh ar an scor chun bheith árachaithe le haghaidh sochair nua de bhua an scoir, déanfar, chun críocha na gcoinníollacha ranníoca don sochar sin, ranníoca fostaíochta a chreidiúnú don duine sin in aghaidh na tréimhse dar thosach an chéad lá den bhliain ranníoca dheiridh roimh an mbliain ar lá di lá an scoir agus dar chríoch an lá díreach roimh lá an scoir,

(b) ní chreidiúnófar ranníoc fostaíochta dó in aghaidh aon tseachtaine ranníoca dá mbeidh ranníoc fostaíochta is ináirithe chun críocha na gcoinníollacha ranníoca don sochar nua íoctha nó creidiúnaithe ina leith cheana féin.

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

4. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1958 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1958, a ghairm de na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 agus 1956, agus den Acht seo le chéile agus forléireofar i dteannta a chéile iad mar aon Acht amháin.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.