3 1963


Uimhir 3 de 1963.


AN tACHT UM LIMISTÉIR NEAMHFHORBARTHA (LEASÚ), 1963.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT D'FHADÚ RÉ FEIDHME AGUS DO LEASÚ NA nACHTANNA UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952 AGUS 1957. [20 Feabhra, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS :—

Léiriú.

1952, Uimh. 1 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Bord” An Foras Tionscal ;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 .

Méideanna deontas faoi ailt 5 agus 6 den Phríomh-Acht.

2. —(1) Faoi réir fo-alt (2) den alt seo, ní rachaidh méid iomlán na ndeontas a thabharfaidh an Bord i leith gnóthais tionscail faoi ailt 5 agus 6 den Phríomh-Acht—

(a) mura mó ná dhá chéad is caoga míle punt méid iomlán na ndeontas, thar dhá thrian méid iomlán na gcostas a dtabharfar na deontais ina leith (is costais den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt sin 6 nó faoina ndeachthas maidir le nithe den sórt a luaitear i mír (vii) d'fho-alt (1) den alt sin 5), agus

(b) más mó ná dhá chéad is caoga míle punt an t-iomlán—

(i) thar leath méid iomlán na gcostas réamhráite, nó

(ii) an tsuim i bpuint is comhionann leis an bhfigiúr a gheofar tríd an uimhir daoine a bheidh, i dtuairim an Bhoird, ar fostú sa ghnóthas nuair a bheidh sé ag oibriú faoi lán-réim, a iolrú faoi mhíle, lúide cibé uimhir daoine a bhí ar fostú (má bhí) sa ghnóthas díreach roimh dul faoin gcaiteachas ar ina leith a íocfar na deontais,

cibé acu is lú.

(2) Féadfaidh an Rialtas a cheadú don Bhord deontais a thabhairt, i leith gnóthais tionscail faoi na hailt sin 5 agus 6 a rachaidh a n-iomlán thar dhá chéad is caoga míle punt agus thar cheann de na teorainneacha nó thar an dá theorainn a shonraítear i mír (b) d'fho-alt (1) den alt seo, agus, i gcás ina mbeidh ceadú tugtha faoin bhfo-alt seo maidir le haon deontais, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir leis na deontais sin.

Toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais le haghaidh deontas áirithe nach mó ná £500,000 do ghnóthas.

3. —Ní thabharfaidh an Bord deontais faoi alt 5 ná 6 den Phríomh-Acht (seachas deontais a mbeidh ceadú tugtha ina leith faoi fho-alt (2) d'alt 2 den Acht seo) i leith gnóthais tionscail is mó san iomlán ná cúig céad míle punt gan toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

Deontais chun gnóthais a mhéadú nó a oiriúnú.

4. —(1) Féadfaidh an Bord deontais a thabhairt ar cibé téarmaí is cuí leo faoi chomhair an chostais a bhainfidh le gnóthas i limistéar neamhfhorbartha a mhéadú nó a bhainfidh le hinnealra, gléasra, trealamh foirgnimh nó oibreacha eile de chuid an ghnóthais a oiriúnú chun go bhféadfar gnó an ghnóthais a sheoladh níos éifeachtúla nó chun a chumasú don ghnóthas gabháil le monarú táirgí nach monaraíodh sé roimh an méadú nó an t-oiriúnú.

(2) Ní bheidh deontas faoin alt seo níos mó ná ceathrú cuid de chostas an mhéadaithe nó an oiriúnaithe ar ina leith a thabharfar an deontas.

(3) Ní thabharfar deontas faoin alt seo i leith gnóthas tionscail a mhéadú nó gléasra, trealamh, foirgnimh nó oibreacha eile de chuid an ghnóthais sin a oiriúnú más féidir deontas a thabhairt faoi aon fhoráil eile atá sna hAchtanna um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 agus 1957, i leith an mhéadaithe nó an oiriúnaithe.

(4) Féadfar deontas a thabhairt faoin alt seo i leith aon mhéadú nó oiriúnú a tosaíodh an 14ú lá de Nollaig, 1961, nó dá éis agus roimh dháta an Achta seo a rith.

(5) Ní thabharfar deontas faoin alt seo tar éis an 31ú lá de Mhárta, 1965, i leith méadaithe nó oiriúnaithe mura mbeidh an méadú nó an t-oiriúnú ceadaithe ag an mBord roimh an 31ú lá de Mhárta, 1965.

(6) Is amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a thabharfar deontais faoin alt seo.

Aisghairm.

1957, Uimh. 23 .

5. —Aisghairtear leis seo alt 1 agus fo-alt (2) d'alt 6 den Phríomh-Acht agus ailt 2 go 13 den Acht um Limistéirí Neamhfhorbartha (Leasú), 1957 .

Gearrtheideal agus comhlua.

1961, Uimh. 30 .

6. —(1) Féadfar an tAcht um Limistéir Neamhfhorbartha (Leasú), 1963 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Limistéir Neamhfhorbartha, 1952 go 1963, a ghairm de na hAchtanna um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 agus 1957, den Acht um Dheontais Tionscail (Leasú), 1961 (a mhéid a leasaíonn sé na hAchtanna sin) agus den Acht seo le chéile.