14 1970


Uimhir 14 de 1970


AN tACHT AIRGEADAIS, 1970

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [4 Lúnasa, 1970.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Cáin Ioncaim agus Cáin Bhrabús Corparáide

Caibideal I

Cáin Ioncaim

Cáin íoncaim agus forcháin don bhliain 1970-71.

1. —(1) Déanfar cáin ioncaim don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1970, a mhuirearú de réir seacht scilling sa phunt nó de réir (ráta a chomhionann) tríocha a cúig faoin gcéad.

(2) Déanfar forcháin don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1970, a mhuirearú ar ioncam aon aonaí ar mó ná dhá mhíle cúig chéad punt iomlán a ioncaim ó gach bunadh agus muirearófar amhlaidh í de réir na rátaí céanna ar dá réir a mhuirearaítear í don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1969.

Ráta faoisimh laghdaithe.

1967, Uimh. 6 .

2. —(1) Aon aonaí a dhéanfaidh, sa tslí a fhorordaítear leis na hAchtanna Cánach Ioncaim, éileamh chuige sin agus a thabharfaidh tuairisceán san fhoirm fhorordaithe ar a ioncam iomlán beidh sé i dteideal go muirearófar é de réir dhá thrian an ráta chaighdeánaigh chánach ar an gcéad £100 dá ioncam inchánach.

(2) Beidh feidhm maidir le laghdú ráta a lamháiltear faoi fho-alt (1) ag na forálacha sin uile de na hAchtanna Cánach Ioncaim ag a bhfuil feidhm maidir le gach asbhaint a shonraítear in ailt 138 go 143 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(3) Leasaítear leis seo alt 153 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d)—

“(dd) ní bheidh sé i dteideal shochar na forála atá in alt 2 den Acht Airgeadais, 1970 , trínar de réir ráta cánach laghdaithe is inmhuirir in imthosca áirithe an chéad £100 d'ioncam inchánach.”.

(4) Leasaítear leis seo alt 193 (6) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “, nó faoi alt 2 den Acht Airgeadais, 1970 ” a chur isteach i ndiaidh “1969”.

(5) Leasaítear leis seo alt 497 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo, de réir an ráta chaighdeánaigh cánach don bhliain sin, nó de réir dhá thrian an ráta sin, de réir mar a bheidh, agus aon aisíoc cánach ioncaim in aghaidh aon bhliana measúnachta a mbeidh teideal ag duine ar bith chuige maidir le haon laghdú ar an ráta cánach ar an gcéad £100 d'ioncam inchánach faoi alt 2 den Acht Airgeadais, 1970 , déanfar é, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo, de réir an ráta chaighdeánaigh cánach don bhliain sin” a chur in ionad “mar a bhforáiltear a mhalairt leis an Acht seo”.

Leasú ar alt 6 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

3. —(1) Leasaítear leis seo alt 6 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “pingin nua” a chur in ionad “pingin”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 15ú lá d'Fheabhra, 1971.

Leasú ar alt 11 den Acht Airgeadais, 1967 , agus ar alt 4 den Acht Airgeadais, 1969 .

1967, Uimh. 17 .

1969, Uimh. 32

1969, Uimh. 21 .

4. —(1) Leasaítear leis seo alt 11 (1) den Acht Airgeadais, 1967

(a) trí “ainmnithe” a chur in ionad “neamhfhorbartha”, agus

(b) tríd an míniú ar “limistéar neamhfhorbartha” a scriosadh agus an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘limistéar ainmnithe’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um Fhorbairt Tionscail, 1969 .”.

(2) Leasaítear leis seo alt 4 (1) den Acht Airgeadais, 1969

(a) trí “seachas limistéar ainmnithe” a chur in ionad “seachas limistéar neamhfhorbartha”, agus

(b) tríd an míniú ar “limistéar neamhfhorbartha” a scriosadh agus an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘limistéar ainmnithe’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um Fhorbairt Tionscail, 1969 .”.

(3) Beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an alt seo amhail ar an agus ón lú lá d'Aibreán, 1970.

Leasú ar alt 127 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

5. —Leasaítear leis seo alt 121 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f):

“(ff) chun a cheangal ar fhostóir fógra a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim—

(i) faoi fhostaithe d'aicme shonraithe nó d'aicmí sonraithe nach dóigh dá gcuid díolaíochtaí lena mbaineann an Chaibidil seo a bheith níos mó, don bhliain mheasúnachta, ná méid sonraithe, agus

(ii) faoi fhostaithe d'aicme shonraithe nó d'aicmí sonraithe ar mhó, aon tráth in imeacht bliana measúnachta, ná méid sonraithe comhiomlán a gcuid díolaíochtaí lena mbaineann an Chaibidil seo;”.

Leasú ar alt 134 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

6. —Leasaítear leis seo alt 134 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur leis:

“Ar choinníoll—

(a) gurb í, i gcás aonaí ag a bhfuil teideal faoi alt 138 (1) chun asbhainte £424 nó £524, an asbhaint is l ú is inlamháilte faoin alt seo £225 nó méid a ioncaim thuillte, cibé acu is lú, agus

(b) gurb í, i gcás aonaí a bhfuil teideal aige faoi alt 138 chun asbhainte £249 nó £274, an asbhaint is lú is inlamháilte faoin alt seo £125 nó méid a ioncaim thuillte, cibé acu is lú.”.

Leasú ar alt 135 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

7. —Leasaítear leis seo alt 135 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur in ionad an choinníll a ghabhann le fo-alt (1):

“Ar choinníoll—

(a) má éilíonn an t-aonaí asbhaint faoin alt seo, go mbeidh éifeacht ag alt 134 maidir leis an aonaí ionann is dá bhfágfaí ar lár an coinníoll (a cuireadh isteach le halt 6 den Acht Airgeadais, 1970 ) a ghabhann leis;

(b) más £500 an méid, an ceathrú cuid dá ioncaim thuillte, d'asbhaint a bheidh an t-aonaí i dteideal faoi alt 134, nach lamhálfar aon asbhaint faoin alt seo;

(c) más lú ná £500 a méid, an ceathrú cuid dá ioncam tuillte, d'asbhaint a bheidh an t-aonaí i dteideal faoi alt 134, nach mbeidh an asbhaint faoin alt seo níos mó nó an méid a bheidh an asbhaint faoi alt 134 níos lú ná £500;

(d) má bhíonn teideal faoi alt 138 ag an aonaí chun asbhainte £249 nó £274—

(i) mura mó ná £500 a ioncam iomlán, gurb í an asbhaint faoin alt seo an méid a bheidh ceathrú cuid dá ioncam tuillte d'asbhaint faoi alt 134 níos lú ná £125, agus

(ii) más mó ná £500 a ioncam iomlán, nach mbeidh an asbhaint faoin alt seo níos mó ná £150 nó an méid a mbeidh sé ina theideal faoi mhír (c), cibé acu is lú;

(e) má bhíonn teideal faoi alt 138 (1) ag an aonaí chun asbhainte £424 nó £524—

(i) mura mó ná £900 a ioncam iomlán, gurb í an asbhaint faoin alt seo an méid a bheidh an ceathrú cuid dá ioncam tuillte d'asbhaint faoi alt 134 níos lú ná £225, agus

(ii) más mó ná £900 a ioncam iomlán, nach mbeidh an asbhaint faoin alt seo níos mó ná £225 nó an méid a mbeidh sé ina theideal faoi mhír (c), cibé acu is lú”.

Leasú ar alt 136 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

8. —Leasaítear leis seo alt 136 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£500” a chur in ionad “£450” gach áit a bhfuil sé, agus

(b) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (2)—

“Ar choinníoll gurb í, i gcás inar lú ná £500 an t-ioncam iomchuí, an asbhaint íosta £125 faoin bhfo-alt seo nó méid an ioncaim iomchuí, cibé acu is lú.”.

Leasú ar alt 138 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

9. —Leasaítear leis seo alt 138 (3) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£74” a chur in ionad “£45”.

Leasú ar alt 141 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

10. —Leasaítear alt 141 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur in ionad an choinníll a ghabhann le fo-alt (1A) (a) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 ):

“Ar choinníoll go ndéanfar, i gcás ina mbeidh an t-éilitheoir nó ina mbeadh sé ar iarratas cuí a dhéanamh i dteideal liúntais leanaí in imeacht na bliana measúnachta i leith níos mó ná leanbh amháin, an asbhaint a thabharfar faoi fho-ailt (1) agus (2)—

(i) i gcás aon linbh amháin aonair den sórt sin a laghdú £15, agus

(ii) i gcás aon leanaí den sórt sin de bhreis ar bheirt, a laghdú £19 an duine don bhliain 1970-71 agus £23 do gach bliain ina dhiaidh sin”.

Leasú ar alt 142 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

11. —Leasaítear leis seo alt 142 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£282” a chur in ionad “£256” sa dá áit a bhfuil sé agus trí £222” a chur in ionad “£196”.

12. —Leasaítear leis seo alt 221 (2) (h) (i) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£70” a chur in ionad “£5”.

Leasú ar alt 236 agus ar Sceideal 5 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

13. —(1) Leasaítear leis seo alt 236 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£750” a chur in ionad “£500” gach áit a bhfuil sé.

(2) Leasaítear leis seo Sceideal 5 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£750” a chur in ionad “£500” gach áit a bhfuil sé, agus

(b) trí “£825” a chur in ionad “£550”, “£900” a chur in ionad “£600”, “£975” a chur in ionad “£650”, “£1,050” a chur in ionad “£700” agus “£1,125” a chur in ionad “£750”.

Leasú ar alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

14. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “liúntas caithimh agus cuimilte” liúntas a lamháiltear faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ar shlí seachas de bhua alt 11 den Acht Airgeadais, 1967 , nó de bhua alt 4 den Acht Airgeadais, 1969 ;

ciallaíonn “gnáth-liúntas caithimh agus cuimilte” cibé liúntas caithimh agus cuimilte nó cibé liúntas caithimh agus cuimilte níos mó ná sin, más ann, a bheadh le tabhairt do dhuine i leith aon innealra nó gléasra a d'úsáid sé i rith aon bhliana measúnachta dá mba go ndearnadh na coinníollacha go léir a shonraítear i bhfo-alt (3) a chomhlíonadh maidir leis an mbliain sin.

(2) Mura dtabharfar aon liúntas caithimh agus cuimilte nó más liúntas níos lú ná an gnáth-liúntas caithimh agus cuimilte a thabharfar do duine i leith aon innealra nó gléasra d'aon bhliain mheasúnachta (lena n-áirítear bliain mheasúnachta roimh an mbliain 1970-71) a d'úsáid an duine sin an t-innealra nó an gléasra, measfar, chun críocha fho-ailt (6) agus (7) den alt sin 241, gur tugadh an gnáth-liúntas caithimh agus cuimilte dó i leith an innealra nó an ghléasra don bhliain sin.

(3) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1):

(a) go raibh an trádáil á seoladh ag an duine a bheidh i gceist ariamh ón dáta a fuair sé an t-innealra nó an gléasra agus go raibh sí á seoladh aige in imthosca de shórt gurbh inmhuirir i leith cánach na brabúis nó na gnóchain go léir ón trádáil sin,

(b) nárbh oibríochtaí trádála díolmhaithe aon tráth de réir brí Chaibidil I de Chuid XXV den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , an trádáil go léir nó aon chuid di,

(c) gur chun críocha na trádála go heisiatach a d'úsáid sé an t-innealra nó an gléasra ariamh ón dáta sin,

(d) go ndearna sé éileamh cuí ar liúntas caithimh agus cuimilte i leith an innealra nó an ghléasra in aghaidh gach bliana measúnachta iomchuí, agus

(e) nár éirigh aon cheist i ndáil le haon bhliain mheasúnachta i dtaobh aon suimeanna i leith caitheamh agus cuimilt, nó ar chuntas a thógáil ar chaitheamh agus cuimilt, innealra nó gléasra a bheith iníoctha díreach nó neamhdhíreach leis.

(4) Beidh feidhm ag na forálacha sin roimhe seo den alt seo, agus aon mhodhnú déanta orthu is gá, maidir le gairmeacha, fostaíochtaí agus oifigí mar atá feidhm acu maidir le trádála.

(5) Leasaítear leis seo alt 241 (7) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “ghairme, fostaíochta nó oifige” a chur in ionad “nó ghairme”.

Leasú ar alt 331 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

15. —(1) Leasaítear leis seo alt 331 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (3):

“Ar choinníoll go bhféadfar faoiseamh nó aisíoc a thabhairt i leith na díbhinne nó an úis sin i gcás—

(a) inar íocadh an díbhinn nó an t-ús sin laistigh den tréimhse dhá bhliain roimh dháta an deimhnithe sin, agus

(b) gur íocadh an díbhinn nó an t-ús ar stoic, scaireanna nó urrúis a ndearnadh na coinníollacha a shonraítear i míreanna (a) go (c) d'alt 329 (2) agus in alt 330 (2) a chomhlíonadh ina leith—

(i) i gcaitheamh na tréimhse dhá bhliain sin, nó

(ii) más i rith na tréimhse sin a eisíodh na stoic, na scaireanna nó na hurrúis sin, i gcaitheamh na tréimhse ó dháta na heisiúna go dtí dáta an deimhnithe sin.”.

(2) Beidh éifeacht agus measfar go raibh éifeacht ag an alt seo maidir le haon díbhinn nó ús a íocadh nó a íocfar an 6ú lá d'Aibreán, 1966, nó dá éis, agus féadfar faoiseamh ó cháin a thabhairt dá réir sin trí aisíoc nó ar shlí eile, mar is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Leasú ar alt 332 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

16. —(1) Leasaítear leis seo alt 332 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (8):

“Ar choinníoll go bhféadfar faoiseamh nó aisíoc a thabhairt i leith na díbhinne nó an úis sin i gcás—

(a) inar íocadh an díbhinn nó an t-ús sin laistigh den tréimhse dhá bhliain roimh dháta an deimhnithe sin, agus

(b) gur íocadh an díbhinn nó an t-ús ar stoic, scaireanna nó urrúis a ndearnadh na coinníollacha a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (2) a chomhlíonadh ina leith—

(i) i gcaitheamh na tréimhse dhá bhliain sin, nó

(ii) más i rith na tréimhse sin a eisíodh na stoic, na scaireanna nó na hurrúis sin, i gcaitheamh na tréimhse ó dháta na heisiúna go dtí dáta an deimhnithe sin.”.

(2) Beidh éifeacht agus measfar go raibh éifeacht ag an alt seo maidir le haon díbhinn nó ús a íocadh nó a íocfar an 6ú lá d'Aibreán, 1966, nó dá éis, agus féadfar faoiseamh ó cháin a thabhairt dá réir sin trí aisíoc nó ar shlí eile, mar is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Cáin a bhaint as íocaíochtaí le fochonraitheoirí sa tionscal foirgníochta.

17. —(1) San Alt seo—

ciallaíonn “conradh foirgníochta” conradh (nach conradh fostaíochta) trína ndlíonn duine (dá ngairtear an conraitheoir san alt seo) do dhuine eile (dá ngairtear an príomhaí san alt seo)—

(a) oibríochtaí foirgníochta a dhéanamh; nó

(b) a bheith freagrach sna hoibríochtaí sin a dhéanamh ag daoine eile, faoi fhochonradh idir iad is eisean nó faoi chomhshocraíochtaí eile atá déanta aige nó a dhéanfaidh sé;

(c) a shaothar féin nó saothar daoine eile a chur ag déanamh na n-oibríochtaí sin;

ciallaíonn “oibríochtaí foirgníochta” oibríochtaí d'aon tuairisc acu seo a leanas—

(a) foirgnimh nó déanmhais a fhoirgniú, a athrú, a dheisiú, a mhéadú, a scartáil nó a dhíchómáil;

(b) aon oibreacha a fhoirgniú, a athrú, a dheisiú, a mhéadú nó a scartáil arb oibreacha iad is cuid, nó a bheidh ina gcuid, den talamh, lena n-áirítear ballaí, oibreacha bóthair, línte cumhachta, ruidbhealaí aerárthach, duganna agus cuanta, iarnróid, uiscebhealaí intíre, píplínte, toibreacha, séaraigh, gléasra tionscail agus feistis chun talamh a shilt;

(c) córais téacháin, soilsiúcháin, aeroiriúnaithe, fuaimdhíonaithe, aeraithe, cumhacht-sholáthair, siltin, sláintíochta, sholáthar uisce, cosaint in aghaidh buirgléireachta nó dóiteáin a fheisteadh in aon fhoirgneamh nó déanmhas;

(d) an taobh amuigh d'fhoirgnimh a ghlanadh (seachas aon chuid d'fhoirgneamh a ghlanadh i gcúrsa gnáthchothabhála); an taobh istigh d'fhoirgnimh agus de dhéanmhais a ghlanadh, a mhéid a dhéantar sin le linn iad a fhoirgniú, a athrú, a mhéadú, a dheisiú nó a aisiriú;

(e) oibríochtaí is cuid dílis d'oibríochtaí den sórt a thuairiscítear thuas nó is ullmhúchán chucu nó is oibríochtaí chun iad a chríochnú, lena n-áirítear glanadh láithreán, uachtar talún a aistriú, tochailt, tunaileoireacht agus tolladh, leagan bunsraitheanna, tógáil scafall, aisiriú láithreán, tírdhreachú, agus bóithre agus oibreacha rochtana eile a sholáthar.

(2) Faoi réir forálacha an ailt seo, má tharlaíonn le linn conradh foirgníochta a bheith á chomhlíonadh, cibé acu roimh thosach feidhme nó tar éis tosach feidhme an ailt seo a rinneadh é, i gcás inarb é duine an príomhaí—

(a) duine arb é féin, maidir leis na hoibríochtaí foirgníochta go léir, nó aon chuid de na hoibríochtaí foirgníochtaí, lena mbaineann an conradh, an conraitheoir faoi chonradh foirgníochta eile, nó

(b) duine a sheolann gnó ar cuid de foirgnimh a thógáil,

go dtabharfaidh an príomhaí íocaíocht do dhuine eile (cibé acu is é an conraitheoir é nó nach é agus dá ngairtear an fochonraitheoir anseo feasta), bainfidh an príomhaí as an íocaíocht agus íocfaidh sé leis an mBailitheoir cáin de réir 7s. 0d. sa phunt (nó de réir ráta, arb é a chomhionann de ráta é, tríocha a cúig faoin gcéad) ar mhéid na híocaíochta sin.

(3) Le linn ríomh a bheith á dhéanamh, chun críocha Sceideal D, ar na brabúis nó na gnóchain a tháinig nó a d'fhaibhrigh chun fochonraitheora a fuair íocaíocht ar baineadh cáin aisti de réir fho-alt (2), measfar gurb é méid na híocaíochta suim is comhionann le comhiomlán an mhéid a fuarthas tar éis an cháin a asbhaint agus mhéid na cánach a asbhaineadh amhlaidh.

(4) A mhéid is inmhuirir cáin ar fhochonraitheoir i leith brabúis nó gnóchain a tháinig nó a d'fhaibhrigh chuige ó aon cheird nó gairm déileálfar leis ionann is gur íoc sé ar chuntas cáin ab inmhuirir amhlaidh aon cháin a baineadh as íocaíochtaí a cuireadh i gcuntas le linn na brabúis nó na gnóchain sin a bheith á ríomh agus nár aisíocadh agus nár tugadh fritháireamh ina leith; agus déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin chun éifeacht a thabhairt don fho-alt seo agus go háirithe féadfaidh foráil a bheith iontu—

(a) i dtaobh na slí a ndéanfar, agus na tréimhsí arb ina n-aghaidh a dhéanfar cáin a asbhaineadh faoin alt seo a chur i gcuntas mar shuim a íocadh ar chuntas dliteanais fochonraitheora i leith cánach,

(b) chun go n-aisíocfar, ar éileamh cuí a dhéanamh in aghaidh tréimhse (dá ngairtear an tréimhse aisíoca anseo feasta) dar tosach an 6ú lá d'Aibreán bliain mheasúnachta agus dar críoch an 5ú lá den mhí i ndiaidh dáta an íoca nó, más é an 5ú lá de mhí nó aon lá roimhe sin a rinneadh an t-íoc, dar críoch an 5ú lá den mhí sin, an chuid sin den cháin a baineadh as íocaíochtaí a fuair fochonraitheoir i rith na tréimhse aisíoca (arna laghdú d'aon mhéid den cháin sin a aisíocadh nó a fritháiríodh) a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a bheith níos mó ná an chuid chomhréireach den mhéid cánach a bhfuil dliteanas air, nó a meastar dliteanas a bheith air, ina leith don bhliain mheasúnachta sin, agus

(c) le haghaidh aisíoc i gcásanna inar mó iomlán na cánach a asbhaineadh as íocaíochtaí a fuair fochonraitheoir ná an méid cánach a dhlíonn sé a íoc.

(5) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin maidir le measúnú (lena n-áirítear measúnú measta), muirearú, bailiú agus gnóthú cánach is inasbhainte faoi fho-alt (2) agus féadfaidh, go háirithe, aon fhoráil, maidir leis an gcáin sin, a d'fhéadfadh a bheith i rialacháin faoi alt 127 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a bheith sna rialacháin sin.

(6) Beidh feidhm ag alt 132 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir le suimeanna a bheidh dlite ar chuntas cánach is inasbhainte faoi fho-alt (2) mar atá feidhm aige maidir le suimeanna a bhfuil fostóir faoi dhliteanas ina leith faoin alt sin.

(7) I gcás ina ndeimhneoidh fochonraitheoir, aon bhliain mheasúnachta, do na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil áit bhunaithe gnó aige agus—

(a) gur sheachaid sé dóibh cuntais ar a thrádáil nó ar a ghairm d'fhonn go ríomhfaí na brabúis nó na gnóchain arb inmhuirir cáin air ina leith don bhliain roimh an mbliain mheasúnachta, nó

(b) gur sheachaid sé, nó go bhfuil geallta aige go seachadfaidh sé, dóibh cuntais ar a thrádáil nó ar a ghairm d'fhonn go ríomhfaí na brabúis nó na gnóchain arb inmhuirir cáin air ina leith,

eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim chuige deimhniú in aghaidh bliana measúnachta a thabharfaidh teideal dó, ar é á thabhairt ar aird do phríomhaí, go bhfaighidh sé gan cáin a asbhaint aon íocaíochtaí a íocfaidh an príomhaí leis an bhliain mheasúnachta lena mbainfidh an deimhniú agus a dhéanfar tar éis an deimhniú a thabhairt ar aird.

(8) Leasaítear leis seo Sceideal 15 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “Rialacháin faoi alt 17 den Acht Airgeadais, 1970 ” a chur i gcolún (2) de.

(9) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den lá is fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar d'aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

(10) Aon duine a sheolann gnó ní mheasfar gur duine é de shórt a shonraítear i bhfo-alt (2) (b) ar an aon-chúis go dtógann sé, i gcúrsa an ghnó sin, foirgnimh chun é féin nó fostaithe dá chuid á n-úsáid nó á n-áitiú.

(11) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Díolúine do bhónas nó d'ús a íocadh faoi scéimeanna tráthchoigiltis.

18. —Déanfar neamhshuim chun críocha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim d'aon bhónas nó ús is iníoctha le haonaí faoi scéim thráthchoigiltis (de réir brí alt 53) má bhíonn, agus a mhéid a bheidh, an bónas nó an t-ús iníoctha i leith suime nach mó ná an tsuim is cead dó faoin scéim a íoc.

Liúntas foirgníochta tionscail maidir le foirgnimh agus déanmhais a cheannófar gan bheith úsáidte.

19. —(1) I gcás ina mbeidh caiteachas tabhaithe ag foirgniú foirgnimh nó déanmhais agus go ndéanfar, sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an déanmhas sin, an leas iomchuí ann a dhíol—

(a) fágfar as cuntas chun críocha ailt 254, 264, 265, agus 266 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , an caiteachas a tabhaíodh iarbhír á fhoirgniú; ach

(b) an duine a cheannóidh an leas sin measfar chun na críocha sin gur thabhaigh sé, ar an dáta a tháinig an praghas ceannaigh chun bheith iníoctha, caiteachas á fhoirgniú ar cóimhéid leis an gcaiteachas sin nó leis an bpraghas glan a d'íoc sé ar an leas sin, cibé acu is lú:

Ar choinníoll, i gcás ina ndíolfar an leas iomchuí san fhoirgneamh nó sa déanmhas níos minice ná uair amháin sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an déanmhas, gur maidir leis an díolachán deiridh acu sin amháin a bheidh éifeacht ag forálacha mhír (b).

(2) I gcás an caiteachas a tabhaíodh ag foirgniú foirgnimh nó déanmhais a thabhú ag duine a sheolann gnó arb éard é, maidir lena iomlán nó aon chuid de, foirgniú foirgneamh nó déanmhas lena ndíol, agus go ndéanfaidh sé, sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an déanmhas sin, an leas iomchuí ann a dhíol i gcúrsa na trádála sin, nó, de réir mar a bheidh, i gcúrsa na coda sin den trádáil sin, beidh éifeacht ag mír (b) d'fho-alt (1) faoi réir na modhnuithe seo a leanas—

(a) más é a díol sin an t-aon díol ar an leas iomhchuí sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an déanmhas beidh éifeacht ag an mír sin (b) ionann is dá bhfágfaí “leis an gcaiteachas sin nó” agus “cibé acu is lú” ar lár, agus

(b) má bhíonn níos mó ná díol amháin ann ar an leas iomchuí sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an déanmhas, beidh éifeacht ag an mír sin (b) ionann is dá mba thagairt don phraghas a íocadh ar an díol sin an tagairt don chaiteachas a tabhaíodh iarbhír ag foirgniú an fhoirgnimh nó an déanmhais.

(3) Beidh éifeacht ag na hAchtanna Cánach Ioncaim, agus forléireofar na forálacha sin roimhe seo den alt seo, ionann is dá mbeadh na forálacha sin i gCaibidil II de Chuid XV den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(4) Maidir le caiteachas a bheidh tabhaithe iarbhír ag foirgniú foirgnimh nó déanmhais an 6ú lá d'Aibreán, 1970, nó dá éis beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an alt seo amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1970.

(5) Maidir le caiteachas a tabhaíodh iarbhír ag foirgniú foirgnimh nó déanmhais roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1970, beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an alt seo amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1964, agus tabharfar na liúntais agus na haisíocaíochtaí cánach ioncaim (lena n-áirítear forcháin) agus cánach brabús corporáide sin go léir is iomchuí ag féachaint d'fhorálacha an ailt seo:

Ar choinníoll nach mbeidh éifeacht ag an bhfo-alt seo maidir le haon chaiteachas den sórt sin má tugadh liúntas foirgníochta tionscail ina leith.

Caibidil II

Cáin Ioncaim, Forcháin agus Cáin Bhrabús Corparáide maidir le Fáltais Airithe tar éis Scor de Thrádáil nó de Ghairm agus Nithe Gaolmhara

Fáltais a fhaibhreoidh taréis scor de thrádáil nó de ghairm.

20. —(1) I gcás aon trádáil nó gairm arb inmhuirir cáin faoi Chás I nó faoi Chás II de Sceideal D ar a bhrabúis nó a gnóchain a bheith buanscortha, muirearófar cáin faoi Chás IV den Sceideal sin i leith aon suimeanna lena mbaineann an t-alt seo a gheofar tar éis an scoir faoi réir aon asbhaint den sórt a údaraítear le fo-alt (4).

(2) Faoi réir fho-alt (3), baineann an t-alt seo leis na suimeanna a d'éirigh ón trádáil nó ón ngairm a sheoladh i rith aon tréimhse roimh an scor (nach suimeanna ar arb inmhuirir cáin ar son slí eile) a mhéid nár cuireadh méid nó luach na suimeanna i gcuntas le linn ríomh a dhéanamh ar na brabúis nó na gnóchain d'aon tréimhse roimh an scor agus cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh na brabúis nó na gnóchain don tréimhse a ríomh ar fhoras tuillimh nó ar gnáthfhoras.

(3) Ní bhaineann an t-alt seo le haon suim acu seo a leanas—

(a) suimeanna a fuair aon duine a raibh teideal tairbheach aige chucu agus nach sa Stát a chónaoínn sé, nó a fuair duine ag gníomhú thar a cheann, is suimeanna in ionannas ioncaim go díreach nó go neamhdhíreach ó thír nó críoch lasmuigh den Stát, nó

(b) cnapshuim a íocadh le hionadaithe pearsanta údair shaothair litríochta, dramaíochta, ceoil nó ealaíne i gcomaoin iad do shannadh an chóipchirt sa saothar go hiomlán nó go páirteach, nó

(c) suimeanna a tháinig ó stoc trádála de chuid trádála le linn an trádáil sin scor a aistriú, nó, i gcás ina ndearnadh brabúis nó gnóchain gairme a ríomh ar fhoras tuillimh an tráth a scoireadh di, suimeanna a fuarthas tríd an saothar de chuid na gairme a bhí ar siúl le linn an scoir a aistriú, nó

(d) suimeanna a tháinig chun aonaí ó shaothar ar saothar é a ndéanfaí, de réir alt 2 (3) den Acht Airgeadais, 1969 , aon bhrabúis nó gnóchain a bheadh tagtha chuig an aonaí sin óna fhoilsiú, óna tháirgeadh nó óna dhíol, de réir mar a d'fhéadfadh a bheith, a fhágáil gan ríomh chun críocha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim dá mba roimh an dáta a scoireadh dá ghairm a tháinig siad, nó

(e) suimeanna a fuarthas roimh dháta an Achta seo a rith.

(4) Le linn ríomh a dhéanamh ar an muirear i leith cánach maidir le suimeanna a fuair aon duine arb inmhuirir cáin orthu de bhua an ailt seo (ar a n-áirítear méideanna lena ndéileáiltear mar shuimeanna a fuair sé de bhua alt 24), bainfear as an méid ar arbh inmhuirir cáin ar leith ón bhfo-alt seo—

(a) aon chaillteanas, caiteachas nó féichiúnas (nach caillteanas, caiteachas ná féichiúnas díreach nó neamhdhíreach de bharr an scoir féin) a dhéanfaí, dá mba nár scoireadh den trádáil nó den ghairm, a asbhaint le linn ríomh a dhéanamh chun críocha cánach ar bhrabúis nó ar ghnóchain an duine a bhí á seoladh roimh an scor nó a bhainfí as na brabúis nó na gnóchain sin, nó a fhrithaireofaí i gcoinne na mbrabús nó na ngnóchan sin, arna ríomh amhlaidh; agus

(b) aon liúntas caipitiúil a raibh an duine ag a raibh an trádáil nó an ghairm á seoladh ina theideal díreach roimh an scor agus nach raibh éifeacht tugtha dó ar mhodh faoisimh roimh an scor,

(5) Chun críocha na Caibidle seo—

(a) ciallaíonn “liúntas caipitiúil” aon liúntas, seachas liúntas a bheidh le tabhairt le linn brabúis nó gnóchain a ríomh, faoi alt 241 nó faoi Chuid XIV, XV, XVI nó XVII den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ;

(b) áireofar brabúis nó gnóchain thrádála nó ghairme in aon tréimhse a bheith arna ríomh faoi threoir tuillimh i gcás ina ndéanfar na creidiúnais agus na dliteanais go léir a d'fhaibhrigh in imeacht na tréimhse sin de dhroim an trádáil nó an ghairm a sheoladh a chur i gcuntas le linn na brabúis nó na gnóchain sin a ríomh chun críocha cánach, agus ní ar aon slí eile, agus forléireofar “foras tuillimh” dá réir sin;

(c) áireofar brabúis nó gnóchain thrádála nó ghairme in aon tréimhse a bheith arna ríomh ar ghnáthfhoras más ar shlí seachas faoi threoir tuillimh a bheidh siad ríofa, agus

(d) déanfar luach aon suime a fuarthas d'íocaíocht ar fhiach a áireamh mar luach nár cuireadh i gcuntas sa ríomh a mhéid a bheidh asbhaint ceadaithe i leith na suime sin faoi alt 61 (i) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

Forálacha forlíontacha maidir le cáin faoi alt 20 no 26.

1920, c. 18.

21. —(1) I gcás an ceart aon suimeanna den sórt a thuairiscítear in alt 20 (2) nó 26 a aistriú ar luach, déanfar aon cháin is inmhuirir de bhua na n-alt sin a mhuirearú i leith méid nó luach na comaoine (nó, i gcás aistriú ar shlí seachas ar neamhthuilleamaí, i leith luach na comaoine a aistrítear amhail idir na páirtithe ar neamhthuilleamaí le chéile), agus déanfar tagairtí sna hailt sin do shuimeanna a fuarthas a fhorléiriú dá réir sin.

(2) I gcás cáin a bheith inmhuirir ar dhuine de bhua alt 20 i leith aon suimeanna a fuarthas tar éis scor de thrádáil nó de ghairm, agus go raibh na brabúis nó na gnóchain ón trádáil nó ón ngairm a raibh teideal aige chucu roimh an scor le háireamh mar ioncam tuillte chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim, áireofar na suimeanna sin freisin mar ioncam tuillte chun na gcríocha sin ach sin tar éis aon laghdú air faoi alt 25.

(3) Má bhíonn aon duine a bhí ag gabháil don trádáil nó don ghairm, nó má bhíonn a ionadaithe pearsanta, tar éis aon suim ar arb inmhuirir cáin de bhua alt 20 nó 26 a fháil aon bhliain mheasúnachta dar thosach tráth nár dhéanaí ná deich mbliana tar éis an scoir nó, de réir mar a bheidh, an foras a athrú, féadfaidh an duine sin nó (i gceachtar cás) a ionadaithe pearsanta, trí fhógra i scríbhinn a chuirfear chuig an gcigire laistigh de dhá bhliain tar éis deireadh na bliana measúnachta sin, a roghnú go ndéanfar an cháin is inmhuirir mar a dúradh a mhuirearú ionann is gurbh é tráth a fuarthas an tsuim sin an dáta ar ar tharla an scor, nó de réir mar a bheidh, lá deireadh na tréimhse arb ina deireadh a tharla an t-athrú; agus, in aon chás den sórt sin, déanfar measúnú breise (d'ainneoin aon ní in alt 186 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ) dá réir sin; agus i ndáil leis an measúnú sin ní dhéanfar ná ní thabharfar aon asbhaint ná faoiseamh breise i leith aon chaillteanas ná aon liúntas a asbhaint de bhun alt 20 (4).

(4) I gcás ina ndéanfar saothar a bheidh ar siúl le linn scor de ghairm, nó an fhreagracht ina chríochnú, a aistriú, folóidh na suimeanna lena mbaineann alt 20 aon suimeanna a gheofar ar mhodh comaoine i leith an aistrithe agus aon suimeanna a gheobhaidh an t-aistrí ar mhodh réadú a dhéanamh thar ceann an aistreora ar an obair a bheidh ar siúl a aistreofar.

(5) Ní asbhainfear aon mhéid faoi alt 20 (4) má bhíonn an méid sin lamháilte faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim nó de Chuid V den Finance Act, 1920, arna leasú nó arna leathnú le hachtacháin ina dhiaidh sin.

(6) Ní asbhainfear aon mhéid thar uair amháin faoi alt 20 (4) agus maidir le suimeanna is inmhuirir in aghaidh bliana measúnachta nó tréimhse cuntasaíochta agus suimeanna is inmhuirir in aghaidh bliana measúnachta ina dhiaidh sin nó tréimhse cuntasaíochta ina dhiaidh sin, is in aghaidh suimeanna is inmhuirir in aghaidh na bliana measúnachta nó na tréimhse cuntasaíochta is luaithe a dhéanfar aon asbhaint i leith caillteanais nó liúntais chaipitiúil ach, i gcás caillteanas a lamhálfar de bhua an fho-ailt seo nó an ailt sin 20 (4) tar éis an scoir, ní dhéanfar asbhaint as aon suim is inmhuirir in aghaidh bliana measúnachta nó tréimhse cuntasaíochta roimh an gceann inar tharla an caillteanas.

Fáltais agus caillteanais a fhaibhreoidh taréis athrú aáireofar mar scor.

22. —(1) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas in aon chás ina ndéileáiltear, de thoradh malairt daoine dul i mbun trádáil nó gairm a sheoladh, leis an trádáil nó leis an ngairm chun aon cheann de chríocha na nAchtanna Cánach Ioncaim ionann is dá mbeifí tar éis buanscor de agus go raibh gnó nua bunaithe agus tosaithe.

(2) Beidh feidhm ag ailt 20 agus 21 i gcás aon athrú den sórt a dúradh ionann is dá mbeifí tar éis buanscor den trádáil nó den ghairm:

Ar choinníoll nach ndéanfar, i gcás ina ndéanfar nó ina ndearnadh aon suimeanna lena mbaineann alt 20 a aistriú, tráth an athraithe, chuig na daoine a bhí nó a bheidh ag seoladh na trádála nó na gairme tar éis an athraithe, cáin a mhuirearú de bhua an ailt sin, ach (ach amháin más roimh dháta an Achta seo a rith a tharla an t-athrú) go ndéanfar aon suimeanna a bheidh faighte ag na daoine sin de bhua an aistrithe a áireamh chun gach críche mar fháltais a bheidh le cur sa ríomh ar bhrabúis nó gnóchain na trádála nó na gairme sa tréimhse a fuarthas iad.

(3) Le linn ríomh a dhéanamh chun críocha cánach ar bhrabúis nó gnóchain thrádála in aon tréimhse tar éis an athraithe, féadfar suim a asbhaint ar cóimhéid le haon mhéid a cruthaíodh i rith na tréimhse sin a bheith neamhinghnóthaithe maidir le haon fhiacha a creidiúnaíodh le linn ríomh a dhéanamh chun críocha cánach ar bhrabúis nó gnóchain d'aon tréimhse roimh an athrú (is é sin, fiacha a ndearnadh a sochar a shannadh do na daoine a bhí ag seoladh na trádála nó na gairme tar éis an athraithe), a mhéid gur mó an méid iomlán a cruthaíodh a bheith neamhinghnóthaithe i leith na bhfiacha sin ná aon asbhaint a lamháladh ina leith faoi alt 61 (i) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i ríomh in aghaidh aon tréimhse roimh an athrú.

Obair ar siúl le linn scoir.

23. —(1) I gcás ina ndéanfar, le linn ríomh a dhéanamh chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim ar bhrabúis nó gnóchain gairme atá buanscortha, luacháil ar obair na gairme a bhí ar siúl le linn an scoir, luachálfar an obair sin mar a leanas—

(a) má bhítear tar éis an obair a aistriú ar airgead nó ar luach airgid nó ar chomaoin luachmhar eile chuig duine a sheolann gairm, nó a bheartaíonn gairm a bheith á seoladh aige, sa Stát, agus go bhféadfaidh an duine sin costas na hoibre a asbhaint mar chaiteachas le linn ríomh a dhéanamh chun aon chríche den sórt sin ar bhrabúis nó gnóchain na gairme sin, measfar gurb é luach na hoibre an méid a íocadh nó an chomaoin eile a tugadh i leith an aistrithe;

(b) mura mbeidh an obair le luacháil faoi mhír (a), measfar gurb é a luach an méid a íocfaí i leith í a aistriú ar dháta an scoir amhail idir páirtithe ar neamhthuilleanaí le chéile.

(2) I gcás ina mbeifear tar éis scor de ghairm agus go roghnóidh an duine a bhí á seoladh díreach roimh an scor, trí fhógra i scríbhinn a chuirfear chuig an gcigire aon tráth laistigh de dhá mhí dhéag tar éis an scoir, ní dhéanfar an méid, más ann, a bheidh de bhreis ag luach na hoibre a bhí ar siúl le linn an scoir (arna dhéanamh amach faoi fho-alt (1)) ar chostas iarbhír na hoibre a chur i gcuntas le linn ríomh a bheith á dhéanamh ar bhrabúis nó gnóchain na tréimhse díreach roimh an scor, ach déanfar an méid a bheidh de bhreis ar chostas iarbhír na hoibre ag aon suimeanna a bheidh faighte i leith an obair a aistriú a áireamh ar na suimeanna ar arb inmhuirir cáin faoi alt 20 ionann is dá mba shuim é lena mbaineann an t-alt sin agus a fuarthas tar éis an scoir.

(3) Tá feidhm ag na forálacha sin roimhe seo den alt seo i gcás ina meastar chun aon cheann de chríocha na nAchtanna Cánach Ioncaim go bhfuil buanscortha di mar atá feidhm acu i gcás scoir iarbhír, ach ní bheidh feidhm acu i gcás gairm a bhí á seoladh ag aonaí aonair scor mar gheall ar é d'fháil bháis.

(4) Chun críocha alt 62 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , folaíonn “stoc trádála”, maidir le trádáil, aon seirbhísí, earra nó ábhar a áireofaí, dá mba ghairm an trádáil, mar obair le linn í a bheith ar siúl chun críocha an ailt seo, agus forléireofar dá réir sin tagairtí do stoc trádála a dhíol nó a aistriú.

(5) Déanfar tagairtí san alt seo d'obair ar siúl le linn scor de ghairm a fhorléiriú mar thagairtí—

(a) d'aon seirbhísí a dhéantar i ngnáthchúrsa na gairme, a raibh a ndéanamh críochnaithe go hiomlán nó go páirteach tráth an scoir agus a mba réasúnach an rud a cheapadh go n-éileofaí táille ar iad a bheith críochnaithe dá mba nár scoireadh den ghairm, agus

(b) d'aon earra a tháirgtear, agus d'aon earra a úsáidtear, ag déanamh aon seirbhísí den sórt sin,

agus aon tagairtí san alt seo d'obair atá ar siúl a aistriú folóidh siad tagairtí d'aon sochair agus ceartanna a fhaibhreoidh, nó ar réasúnach an rud a cheapadh go bhfaibhreodh siad, ón obair a dhéanamh.

(6) Ní bhaineann an t-alt seo ach amháin le scor a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

Fiacha a fhritháireofar i gcoinne brabús agus a scaoilfear ina dhiaidh sin.

24. —(1) I gcás ina mbeifear, le linn ríomh a bheith á dhéanamh chun críocha cánach ar bhrabúis nó gnóchain trádála nó gairme, tar éis asbhaint a lamháil i leith aon fhéich a tabhaíodh chun críocha na trádála nó na gairme, ansin, má scaoiltear ina dhiaidh sin iomlán an fhéich sin nó aon chuid de, déanfar an méid a scaoilfear a áireamh mar fháltas de chuid na trádála nó na gairme sin a d'éirigh sa tréimhse a dhéanfar an scaoileadh.

(2) (a) Má tharlaíonn in aon chás den sórt sin a dúradh gur buanscoireadh den trádáil nó den ghairm i ndeireadh nó tar éis deireadh na tréimhse dar lamháladh an asbhaint agus sula ndearnadh an scaoileadh, nó go ndéileáfar léi chun críocha cánach ionann is dá mbeifí tar éis buanscor di amhlaidh, beidh feidhm ag alt 20 ionann is gurbh shuim a fuarthas tar éis an bhuanscoir an méid a scaoileadh.

(b) Chun críocha cánach brabús corporáide, déanfar, i gcás ina ndéanfar measúnú faoi Chás IV de Sceideal D de bhua mhír (a), nó ina ndéanfaí sin amhlaidh dá mbeadh cáin inmhuirir ar na brabúis nó na gnóchain, an méid a mheasúnófar amhlaidh nó a mheasúnófaí amhlaidh a áireamh mar ioncam de chuid na cuideachta a fuarthas ar an dáta ar a ndearnadh an scaoileadh.

(3) Baineann an t-alt seo le scaoileadh a dhéanfar tar éis dáta an Achta seo a rith.

Foras airgid, etc.: faoiseamh d'aonaithe.

25. —(1) Má bhíonn aonaí a rugadh roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1919, nó ionadaí pearsanta aonaí den sórt sin inmhuirir i leith cánach faoi alt 20 nó 26 agus—

(a) go raibh an t-aonaí ag gabháil don trádáil nó don ghairm a sheoladh ar dháta an Achta seo a rith, agus

(b) nár ríomhadh brabúis nó gnóchain na trádála nó na gairme faoi threoir tuillimh sa tréimhse inar tharla an dáta a shonraítear i mír (a), nó in aon tréimhse ina dhiaidh sin dar críoch an dáta iomchuí nó dáta roimhe sin,

déanfar an glanmhéid arb inmhuirir cáin air ina leith a laghdú tríd an nglanmhéid sin a iolrú ar an gcodán a thugtar thíos.

(2) I gcás feidhm a bheith ag alt 26 maidir le hathrú forais a tharla ar dháta roimh dháta an Achta seo a rith, ansin, maidir le cáin is inmhuirir faoi threoir an athraithe forais sin, beidh éifeacht ag fo-alt (1)—

(a) ionann is dá gcuirfí an dáta is luaithe in ionad an dáta a shonraítear i mír (a), agus

(b) ionann is dá scriosfaí mír (b).

(3) Is é an codán sin—

(a) i gcás nach raibh dhá bhliain is caoga d'aois slán ag an aonaí an 6ú lá d'Aibreán, 1970, a naoi déag d'fhichithe,

(b) i gcás ina raibh dhá bhliain is caoga d'aois slán aige ach nach raibh ceithre bliana is caoga d'aois slán aige ar an dáta sin, a hocht déag d'fhichithe, agus mar sin de, ag laghdú an chodáin fichiú cuid in aghaidh gach bliana a bhí slán aige, suas go dtí ceithre bliana is seasca d'aois.

(c) i gcás ina raibh cúig bliana is seasca d'aois nó aon aois is mó ná sin slán aige ar an dáta sin, cúig fichiú.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “an glanmhéid” arb inmhuirir cáin ar dhuine ina leith faoi alt 20 an méid arb inmhuirir é ina leith amhlaidh tar éis aon asbhaint a dhéanamh a údaraítear le halt 20 (4) ach sula dtabharfar faoiseamh faoin alt seo;

ciallaíonn “dáta iomchuí”—

(a) maidir le cáin faoi alt 20, dáta an bhuanscoir,

(b) maidir le cáin faoi alt 26, dáta an foras a athrú.

Gnáthfhoras: muirear ginearálta ar fháltais tar éis foras a athrú.

26. —(1) Más rud é, i gcás aon trádáil nó gairm arb inmhuirir cáin faoi Chás I nó faoi Chás II de Sceideal D ar a brabúis nó a gnóchain—

(a) gur athraíodh ó ghnáthfhoras go dtí an foras tuillimh, nó

(b) gur athraíodh gnáthfhoras ionas gur dóigh d'fháltais imeacht ó ríomh,

muirearófar cáin faoi Chás IV de Sceideal D i leith suimeanna lena mbaineann an fo-alt seo agus a gheofar tar éis an t-athrú, agus sula mbuanscoirfear den trádáil nó den ghairm.

Baineann an t-alt seo leis na suimeanna uile a bheidh tagtha ón trádáil nó ón ngairm a sheoladh i rith aon tréimhse roimh an athrú (nach suimeanna is inmhuirir i leith cánach ar aon slí eile) a mhéid nár cuireadh a méid nó a luach i gcuntas le linn ríomh a dhéanamh ar na brabúis nó na gnóchain d'aon tréimhse.

(2) Más rud é, i gcás aon ghairm arb inmhuirir cáin faoi Chás II de Sceideal D ar a brabúis nó a gnóchain—

(a) gur athraíodh ó ghnáthfhoras go dtí an foras tuillimh, nó gur athraíodh gnáthfhoras, agus

(b) go ndearnadh luach na hoibre a bhí ar siúl tráth an athraithe a fhéichiúnú sna cuntais agus a lamháil mar asbhaint le linn ríomh a bheith á dhéanamh chun críocha cánach do thréimhse tar éis an athraithe,

ansin, a mhéid nár cuireadh creidmheas cothromaíochta i gcuntas le linn ríomh a bheith á dhéanamh ar bhrabúis chun críocha cánach d'aon tréimhse dar chríoch dáta an athraithe nó dáta roimhe sin, muirearófar cáin faoi fho-alt (1) i leith an mhéid sin don bhliain mheasúnachta a tharla an t-athrú ionann is dá mba shuim lena mbaineann an fo-alt sin (1) an méid sin, agus gurbh athrú den chineál a thuairiscítear san fho-alt sin an t-athrú forais sin.

(3) San alt seo déanfar tagairtí d'obair a bhí ar siúl le linn foras a athrú a fhorléiriú de réir alt 23 (5) agus tagairtí don athrú forais a chur ann chuige sin in ionad tagairtí don scor.

(4) Bíonn athrú ó ghnáthfhoras ann go dtí an foras tuillimh ag deireadh tréimhse arb ar ghnáthfhoras a ríomhadh a brabúis nó a gnóchain más faoi threoir tuillimh a ríomhfar brabúis nó gnóchain na céad tréimhse eile ina diaidh; agus, más ar ghnáthfhorais éagsúla a ríomhfar brabúis nó gnóchain dhá thréimhse chomhleanúnacha, bíonn athrú gnáthfhorais ann ag deireadh na tréimhse is luaithe.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo más roimh dháta an Achta seo a rith a tharla an t-athrú agus roimh an dáta sin—

(a) go raibh an cinneadh déanta cuntais a ullmhú ag taispeáint an athraithe, nó

(b) go rabhthas tar éis buanscor den trádáil nó den ghairm,

ach faoi réir mar a dúradh, tá feidhm aige maidir le suimeanna a fuarthas aon tráth roimh an dáta sin nó dá éis.

CUID II

Custaim agus Mál

Biotáille a bhuidéalú i stórais.

1880, c.24.

1926, Uimh. 35 .

1929, Uimh. 32 .

27. —(1) Leasaítear leis seo alt 68 den Spirits Act, 1880—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgid, 1926 ):

“(3) If the spirits are for home consumption they shall be drawn off into such bottles or containers and packed in such cases as the Commissioners may from time to time approve.”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgid, 1926 ):

“(7) Spirits so bottled shall not be removed for home consumption in a quantity less than such quantity as the Commissioners may from time to time prescribe.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 28 den Acht Airgid, 1929 , trí “i mbuidéil cháirt no phiúint reachtúla no i mbuidéil adeirtar is buidéil cháirt no phiúint” agus “i gcásanna ina mbeidh dosaen no dosaein bhuidéil cáirt den tsórt san no dhá cheann no níos mó de dhosaein de bhuidéil phiúint den tsórt san” a scriosadh.

(3) Aisghairtear leis seo alt 19 den Acht Airgid, 1926 .

Ioc dleachta máil ar bhiotáille a chur siar.

28. —(1) Déanfar an dleacht máil a fhorchuirtear le halt 3 (2) den Finance Act, 1920, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, de réir ceithre phunt déag agus cúig phingin an galún (arna ríomh de réir profa) in ionad an ráta is inmhuirir de bhua alt 35 (4) den Acht Airgeadais, 1969 .

(2) (a) Baineann an fo-alt seo le biotáille ar arb inmhuirir an dleacht custam a fhorchuirtear le halt 3 (2) den Finance Act, 1920.

(b) I gcás ina ndéanfar biotáille lena mbaineann an fo-alt seo a sheachadadh as bannastóras an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, nó dá éis, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir comhlíonadh cibé coinníollacha is cuí leo a fhorchur d'áirithiú go n-íocfar an dleacht, a cheadú íoc na dleachta máil a mhuirearófar ar an mbiotáille a chur siar go dtí lá nach déanaí ná—

(i) más i mí Feabhra aon bhliain a sheachadfar amhlaidh an bhiotáille, an 25ú lá de Mhárta an bhliain chéanna, nó

(ii) in aon chás eile, lá deiridh na míosa i ndiaidh na míosa a sheachadfar an bhiotáille amhlaidh.

(c) I gcás ina ndéanfar biotáille lena mbaineann an fo-alt seo a sheachadadh as bannastóras i mí Márta aon bhliain, ní dhéanfar íoc dleachta a chur siar mar a fhoráiltear chuige sin leis an bhfo-alt seo a lamháil i leith na biotáille.

(3) Lamhálfar lacáiste de réir ocht bpingin an galún (arna ríomh de réir profa) ar an mbiotáille go léir a sheachadfar as bannastóras an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, nó dá éis, agus ar a muirearófar an dleacht máil sin nach ndéanfar íoc dleachta ina leith a chur siar de bhun fho-alt (2) den alt seo.

(4) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun faoiseamh a thabhairt ón dleacht máil bhreise, ná ní dhéanfaidh sé dochar ná difear don dleacht máil bhreise, i leith biotáille neamhaibí a fhorchuirtear le halt 9 den Acht Airgid, 1926 .

Ola éadrom hiodracarbóin mhianrach.

1931, Uimh. 43 .

1935, Uimh. 7 .

29. —Chun críocha alt 1 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1931 , agus alt 1 den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 , measfar nach bhfolaíonn ola éadrom hiodracarbóin mhianrach biotáille bhán.

Leasú ar alt 10 den Acht Airgeadais, 1957 .

1957, Uimh. 20 .

30. —Leasaítear leis seo alt 10 den Acht Airgeadais, 1957 , trí “nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim in aon chás áirithe” a chur isteach ag deireadh fho-alt (8).

Leasú ar alt 5 den Acht Airgeadais, 1962 .

1962, Uimh. 15 .

31. —(1) Leasaítear leis seo alt 5 (5) den Acht Airgeadais, 1962 , trí “4s. 6d. an lb. in aghaidh gach lb. di” a chur in ionad “1s. 6d. an 1b. in aghaidh gach 1b. di”.

(2) Beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an alt seo i leith tobac a fuair monaróirí ceadúnaithe tobac an 11ú lá d'Aibreán, 1970, nó dá eis.

Orduithe a dhaingniú.

I.R. Uimh. 252 de 1969.

I.R. Uimh. 263 de 1969.

32. —Daingnitear leis seo an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 182) (Biotáille Neamhaibí), 1969, agus an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 183) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1969.

CUID III

Dleachtanna Báis

Leasú ar alt 21 den Acht Airgeadais, 1956 .

1956, Uimh. 22 .

1894, c. 30.

33. —(1) I gcás—

(a) stoic, scaireanna nó urrúis a d'aistrigh ar bhás a tharla tar éis an 5ú lá d'Aibreán, 1966, agus nach stoic, scaireanna ná urrúis iad a bhfuil deimhniú faoi alt 329 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó deimhniú faoi alt 332 den Acht sin tugtha ina leith ach ar stoic, scaireanna nó urrúis iad a raibh na coinníollacha a shonraítear i míreanna (a) go (c) d'fho-alt (2) den alt sin 329 agus in alt 330 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó na coinníollacha a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (2) den alt sin 332 comhlíonta ina leith le linn an aistrithe sin, agus

(b) deimhniú faoin alt sin 329 nó deimhniú faoin alt sin 332 a thabhairt laistigh de dhá bhliain tar éis an aistrithe sin.

beidh feidhm ag forálacha alt 21 den Acht Airgeadais, 1956 , maidir leis na stoic, leis na scaireanna nó leis na hurrúis sin ionann is dá mbeadh feidhm ag an alt sin 329 nó ag an alt sin 332, de réir mar a bheidh, maidir leo le linn an aistrithe sin.

(2) I gcás ina mbeidh, in aon chás den sórt sin, dleacht eastáit íoctha ar luach iomlán aon stoic, scaireanna nó urrús ar na mheas de réir forálacha alt 7 (5) den Finance Act, 1894, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim abé aisíoc is iomchuí ag féachaint d'fhorálacha an ailt seo

Leasú ar alt 20 den Acht Airgeadais, 1965 .

1965, Uimh. 22 .

34. —(1) Leasaítear leis seo alt 20 den Acht Airgeadais, 1965

(a) trí “cuideachta ar chuideachta í a bhí an tráth sin nó a tháinig dá éis sin faoi rialú an éagaigh” a chur in ionad “cuideachta faoi rialú an éagaigh” i bhfo-ailt (3) (a) agus (4) (a) (i), agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach ag deireadh fho-alt (4):

“(d) Más rud é, i gcás lena mbaineann mír (a) (i), gur chuideachta neamhthrádálach an chuideachta a bhí faoi rialú an éagaigh, beidh éifeacht ag an bhfo-alt seo ionann is dá scriosfaí ‘seachas díbhinní nó ús ar stoc, scaireanna, nó bintiúir de chuid na cuideachta’ as mír (a) (ii).”

(2) I gcás ina measfar, chun críocha fho-alt (5) den alt sin 20, cuideachta a bheith foirceanta go saorálach agus a sócmhainní a bheith réadaithe ar dháta áirithe, is é an méid a mheasfar a bheith réadaithe amhlaidh an méid is dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim a rachadh na sócmhainní dá ndíolfaí iad ar an margadh oscailte ar an dáta sin.

(3) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le bás a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

Leasú ar alt 24 den Acht Airgeadais, 1965

35. —(1) Leasaítear leis seo alt 24 (1) den Acht Airgeadais, 1965 , tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “leanbh cleithiúnach”:

“ciallaíonn ‘leanbh cleithiúnach’—

(i) leanbh (lena n-áirítear leas-leanbh agus leanbh arna uchtáil faoi fhorálacha na nAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964) nach raibh 16 bliana d'aois slán aige ar dháta báis an éagaigh nó a bhí an tráth sin ag fáil teagaisc lánaimsire in aon ollscoil, coláiste, scoil nó bunachas eile oideachais nó á oiliúint ag aon duine d'aon cheird nó gairm in imthosca de shórt go raibh ar an leanbh a am go léir a chaitheamh leis an oiliúint ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad; agus

(ii) leanbh (lena n-áirítear leas-leanbh agus leanbh arna uchtáil faoi fhorálacha na nAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964) a bhí ar dháta báis an éagaigh buanéagumasach, mar gheall ar éiglíocht mheabhrach nó choirp, ar é féin a chothabháil nó a tháinig chun bheith buanéagumasach amhlaidh sula raibh 21 bliain d'aois slán aige nó le linn dó a bheith ag fáil teagaisc lánaimsire in aon ollscoil, coláiste, scoil nó bunachas eile oideachais nó á oiliúint ag aon duine d'aon cheird nó gairm in imthosca de shórt go raibh ar an leanbh a am go léir a chaitheamh leis an oiliúint ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad;”.

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le bás a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

Leasú ar alt 45 den Acht Airgeadais, 1969 .

36. —(1) Leasaítear leis seo alt 24 (1) den Acht Airgeadais, 1969 , tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “leanbh”:

“ciallaíonn ‘leanbh’—

(i) leanbh (lena n-áirítear leas-leanbh arna uchtáil faoi fhorálacha na nAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964) leis an éagach a bhí beo le linn báis an éagaigh agus nach raibh 16 bliana d'aois slán aige an tráth sin nó a bhí an tráth sin ag fáil teagaisc lánaimsire in aon ollscoil, coláiste, scoil nó bunachas eile oideachais nó á oiliúint ag aon duine d'aon cheird nó gairm in imthosca de shórt go raibh ar an leanbh a am go léir a chaitheamh leis an oiliúint ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad, agus

(ii) leanbh (lena n-áirítear leas-leanbh agus leanbh arna uchtáil faoi fhorálacha na nAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964) a bhí ar dháta báis an éagaigh buanéagumasach, mar gheall ar éiglíocht mheabhrach nó choirp, ar é féin a chothabháil nó a tháinig chun bheith buanéagumasach amhlaidh sula raibh 21 bliain d'aois slán aige nó le linn dó a bheith ag fáil teagaisc lánaimsire in aon ollscoil, cólaiste, scoil nó bunachas eile oideachais nó á oiliúint ag aon duine d'aon cheird nó gairm in imthosca de shórt go raibh ar an leanbh a am go léir a chaitheamh leis an oiliúint ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad;”.

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le bás a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

Faoiseamh ó mhuirear dleachta dúbailte i gcásanna áirithe.

37. —(1) Más rud é, i ndáil le bás a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo a rith, go n-éireoidh, de dhroim fho-alt (4) d'alt 20 den Acht Airgeadais, 1965 , éileamh ar dhleacht eastáit i leith sócmhainní cuideachta a bhí faoi rialú an éagaigh de réir brí an ailt sin 20, agus gurb iníoctha dleacht eastáit i ndáil leis an mbás céanna i leith stoic nó scaireanna (seachas bintiúir) sa chuideachta, ansin chun críocha alt 7 (10) den Finance Act, 1894, measfar gur féichiúnas i leith glansócmhainní na cuideachta an féichiúnas mar gheall ar dhleacht eastáit i leith an stoic nó na scaireanna sin ionann is mba ar iontaobhas do chomhaltaí na cuideachta a bhí na sócmhainní sin ar teachtadh aici ag glacadh le leasanna na gcomhaltaí sin mar a bhí siad díreach roimh bhás an éagaigh agus beidh éifeacht ag alt 7 (10) dá réir sin.

(2) Chun críocha an ailt seo ciallaíonn “comhalta”, maidir le cuideachta, úinéir tairbhiúil aon stoic nó scaireanna sa chuideachta agus beidh éifeacht ag an tagairt do chuideachta a theachtann a sócmhainní ar iontaobhas dá comhaltaí ionann is dá mbeadh na sócmhainní ar teachtadh ar iontaobhas do na comhaltaí de réir na gceartanna a ghabhann leis an stoc nó leis na scaireanna sa chuideachta agus ionann agus dá mbeadh gníomhaithe ag an gcuideachta i bhfeidhmeannas iontaobhaí go heisiatach le cumhacht gnó na cuideachta a sheoladh agus sócmhainní na cuideachta a úsáid sa chéanna.

Díolúine a shíneadh go dtí bronntanais don Stát.

1961, Uimh. 23 .

38. —(1) I gcás bronntanas don Stát (de réir brí alt 23 (4) den Acht Airgeadais, 1961 ) a bheith teorannaithe chun éifeacht dochloíte a ghlacadh ar bhás mharthanóir an deontóra agus céile an deontóra agus an dá bhás tarlú tar éis dáta an Achta seo a rith, ní dhéanfar an mhaoin is ábhar an bhronntanais a áireamh ar an maoin a aistreoidh nó a mheasfar a aistreoidh ar cheachtar bás tarlú.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (2) den alt sin 23 maidir leis an díolúine a dheonaítear le fo-alt (1) den alt seo agus beidh feidhm ag fo-alt (3) den alt sin 23 maidir leis an dleacht a thiocfaidh chun bheith iníoctha ar an díolúine sin foirceannadh.

Urrúis áirithe srianta ó dhíolúine ó dhleacht.

39. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta faoi rialú an éagaigh de réir brí alt 20 den Acht Airgeadais, 1965 ;

ciallaíonn “éagach” duine ar bhás a fháil dó tar éis dáta an Achta seo a rith agus a raibh sainchónaí nó gnáthchónaí air sa Stát díreach roimh a bhás;

ciallaíonn “comhalta”, maidir le cuideachta, duine is sealbhóir dá cheart féin ar aon scair sa chuideachta nó ar bhintiúr de chuid na cuideachta agus duine ag a bhfuil leas in aon scair nó bintiúr sa chuideachta atá ar teachtadh aige féin nó ag duine eile, seachas de cheart an tsealbhóra féin agus aon duine eile a bhfuil an chuideachta faoi dhliteanas aige seachas chun críocha gnó na cuideachta go hiomlán, eisiatach;

ciallaíonn “urrúis” urrúis (lena n-áirítear bintiúir, stoc bintiúir, bannaí morgáiste agus stoc morgáiste agus deimhnithe muirir faoi na hAchtanna Cáirde Talmhaíochta, 1927 go 1965) arna n-eisiúint, roimh dháta nó tar éis dáta an Achta seo rith, agus coinníoll leo go mbeidh siad díolmhaithe ó chánachas le linn dóibh a bheith ar úinéireacht tairbhiúil ag daoine nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí orthu sa Stát.

(2) I gcás ina mbeidh, maidir le haon urrúis, feidhm i ndáil le bás an éagaigh ag an díolúine ó chánachas, ansin, faoi réir na n-eisceachtaí a fhoráiltear leis na forálacha seo a leanas den alt seo—

(a) measfar chun críocha dleachta eastáit, dleachta leagáide nó dleachta comharbais, de réir mar a bheidh, suim airgid ar cóimhéid leis an luach ar a mbeadh dleacht iníoctha mura mbeadh an díolúine ar áireamh ar an maoin arb intobhaigh dleacht ina leith ar an mbás.

(b) maidir le dleacht eastáit—

(i) chun críocha comhshuimithe agus chun na daoine atá freagrach i ndleacht a chinneadh, déanfar an tsuim a mheasfar amhlaidh a bheith ar áireamh a chur i gcuntas mar shuim ba mhaoin a raibh teideal iomlán ag an éagach chuici le linn a bháis, ach murarbh é an t-éagach a bhunaigh na himthosca ina mbeidh feidhm amhlaidh ag an díolúine maidir leis na hurrúis, ní bheidh d'fheidhm ag mír (a) den fho-alt seo ionadaithe pearsanta an éagaigh a dhéanamh freagrach sa dleacht nó chun méid na dleachta a mhéadú thar an méid a bheadh dlite mura mbeadh aon díolúine ann;

(ii) a mhéid nach mbeidh an dleacht a fhorchuirtear leis an mír sin (a) íoctha ag ionadaithe pearsanta an éagaigh, forchuirfear freagracht sa dleacht ar aon duine a bheadh, dá mbeadh an díolúine gan feidhm maidir leis na hurrúis, freagrach sa dleacht orthu faoi na hachtacháin a bhaineann le dleacht eastáit;

(iii) áireofar chun críocha an fho-ailt seo aon íocaíocht ó ionadaithe pearsanta an éagaigh mar íoc na dleachta a fhorchuirtear leis an mír sin (a) ach sin amháin an méid nach intobhaigh aon dleacht eastáit ar an mbás a bhfuil siad freagrach inti agus nach mbeidh íoctha;

(c) maidir le dleacht leagáide nó dleacht comharbais, de réir mar a bheidh, déanfar, chun an ráta dleachta agus na daoine atá freagrach i ndleachta agus na daoine atá freagrach i ndleacht a chinneadh, an tsuim a mheasfar amhlaidh a bheith ar áireamh a chur i gcuntas mar leagáid nó comharbas a dhíorthaigh ón tiomnóir céanna nó ón gcomharba céanna ónar dhíorthaigh na hurrúis agus atá faoi réir na n-iontaobhas céanna leis na hurrúis.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) den alt seo i gcás ina suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim nó, ar achomharc faoi alt 10 den Finance Act, 1894, chun sástacht na cúirte a bhreithneoidh an t-achomharc, nach ndearnadh na himthosca ina bhfuil feidhm ag an díolúine i leith na n-urrús a bhunú d'aon-chrích, nó chun críocha ar ceann díobh críoch, sochar na díolúine a fháil, díreach nó neamhdhíreach, le haghaidh, nó le haghaidh eastáit, duine ar a bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí sa Stát nó le haghaidh cuideachta a bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí sa Stát ar aon chomhalta di.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) den alt seo i leith aon urrúis mura duine ar a bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí sa Stát aon duine a bheadh freagrach sa dleacht ab intobhaigh, ar an éagach d'fháil bháis, i leith na n-urrús sin agus ar an mbonn tuisceana nach raibh feidhm ag an díolúine maidir leo.

(5) Má fhaigheann deontaí nó duine eile, agus freagracht teagmhasach air i ndleacht ar an mbonn tuisceana a shonraítear i bhfo-alt (4) den alt seo, bás roimh an éagach beidh feidhm ag an bhfo-alt sin, a mhéid a bhaineann sé leis an deontaí nó leis an duine eile sin, maidir leis féin agus ní bheidh maidir lena ionadaithe pearsanta nó lena chomharbaí i dteideal agus de réir na háite a raibh sainchónaí nó gnáthchónaí air le linn a bháis.

(6) (a) Dá mba iad na daoine, nó dá mbeadh ar áireamh na ndaoine, a bheadh ar an mbonn tuisceana a shonraítear i bhfo-alt (4) den alt seo, freagrach amhlaidh iontaobhaithe socraíochta a bunaíodh roimh an mbás, cibé ann nó gan bheith ann di le linn an bháis, ní bheidh éifeacht ag an bhfo-alt sin (4) ach ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) den alt seo maidir leis na hurrúis má shuítear agus a mhéid a shuífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, nó, ar achomharc, faoi alt 10 den Finance Act, 1894, chun sástacht na cúirte a bhreithneoidh an t-achomharc, gurb aon duine nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí air sa Stát a mbeadh iompar eire na dleachta air ag féachaint do na leasa a bhí ann díreach tar éis an bháis, agus chun críocha an fho-ailt seo, cuirfear i gcuntas leasanna in ioncam, leasanna i gcaipiteal, leasanna i seilbh agus leasanna frithdhílse.

(b) I gcás ina mbeadh, ar an mbonn tuisceana a shonraítear i bhfo-alt (4) den alt seo, iompar eire na dleachta, go hiomlán nó go páirteach, ar chuideachta, beidh éifeacht ag mír (a) den fho-alt seo ionann is dá mba ar iontaobhas do chomhaltaí na cuideachta a bhí sócmhainní na cuideachta ar teachtadh aici ag glacadh le leasanna na gcomhaltaí sin mar a bhí siad díreach roimh bhás an éagaigh.

(7) Má bhíonn leasanna faoi iontaobhas a bhí ann le linn an bháis le cur i gcuntas faoi fho-alt (6) den alt seo, agus gur leasanna a bhraitheann ar aon iontaobhaí nó ar aon duine eile d'fheidhmiú rogha na leasanna eile san iontaobhas seachas leasanna frithdhílse, ní chuirfidh fo-alt (6) fo-alt (2) den alt seo do leataobh má tá sainchónaí nó gnáthchónaí sa Stát ar aon duine de na daoine ag a bhfuil leas san iontaobhas.

(8) Beidh feidhm ag fo-alt (6), agus ní bheidh feidhm ag fo-alt (4), den alt seo dá mba chuideachta na daoine, nó dá mbeadh cuideachta ar áireamh ar na daoine a bheadh, ar an mbonn tuisceana a shonraí-i bhfo-alt (4) den alt seo, freagrach amhlaidh ionann is dá mbeadh sócmhainní na cuideachta ar teachtadh ar iontaobhas aici dá comhaltaí ag glacadh le leasanna na gcomhaltaí sin sa chuideachta mar a bhí siad ann díreach roimh bhás an éagaigh.

(9) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (4) go (8) den alt seo fo-alt (2) den alt seo ó fheidhm a bheith aige maidir le haon urrúis atá socraithe faoi shocraíocht is inaisghairthe go hiomlán nó go páirteach aon tráth tar éis báis an éagaigh ar thionscnamh aon duine.

(10) Beidh feidhm ag alt 8 (4) den Finance Act, 1894, ionann is dá scriosfaí “and his executor is not accountable for the estate duty in respect of such property” chun críocha freagrachta i leith dleachta is iontobhaigh de bhua an ailt seo agus freisin chun críocha an ailt seo mar a bhaineann sé leis na daoine a bheadh freagrach i ndleacht ar na boinn thuisceana a shonraítear i bhfo-ailt (2), (4) agus (6) den alt seo.

(11) Chun críocha an ailt seo—

(a) beidh éifeacht ag na tagairtí atá i bhfo-alt (6) agus i bhfo-alt (8) den alt seo do chuideachta a theachtann a sócmhainní ar iontaobhas dá comhaltaí ionann is dá mbeadh na scaireanna ar teachtadh ar iontaobhas do na comhaltaí de réir na gceartanna a ghabhann leis na scaireanna sa chuideachta agus le bintiúir na cuideachta agus leis na téarmaí ar ar tabhaíodh aon dliteanas den sórt a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo agus ionann agus nár gníomhaigh an chuideachta ach amháin i bhfeidhmeanas iontaobhaí agus cumhacht aici gnó na cuideachta a sheoladh agus sócmhainní na cuideachta a úsáid chuige sin;

(b) aon leasanna a bhraitheann ar fheidhmiú rogha dá dtagraítear i bhfo-alt (7) den alt seo folaíonn siad leasanna, cibé acu leasanna i gcaipiteal nó in ioncam iad, dá ndéanann sé difear rogha a fheidhmiú i bhfabhar duine éigin seachas an duine atá i dteideal an leasa.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

1891, c.39.

40. —(1) Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, tríd an ábhar atá sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad an ábhair atá sa Sceideal sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh theacht i ngníomh don alt seo.

Dleacht stampa ar bhilli malairte agus ar nótaí geallúna.

1958, Uimh. 25 .

41. —(1) Cuirfear pingin nua de dhleacht in ionad na dleachta is inmhuirir faoin Stamp Act, 1891, ar bhille malairte nó ar nóta geallúna a tharraingeofar sa Stát agus a shonraítear faoin mírcheann sin sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(2) Féadfar an dleacht ar bhille malairte nó ar nóta geallúna faoi fho-alt (1) den alt seo a chur in iúl le stampa greamaitheach a dhéanfaidh an duine a shíneoidh an bille nó an nóta a chealu sula seachadfaidh as a lámha, as a choinneáil nó as a chumhacht é.

(3) Aon duine a eiseoidh, a fhormhuineoidh, a aistreoidh, a iomairleoidh, a thairgfidh lena íoc, nó a íocfaidh aon bhille malairte nó nóta geallúna is inchurtha faoi dhleacht agus nach mbeidh stampáilte go cuí, tabhóidh sé fíneáil deich bpunt, agus an duine a thógfaidh nó a gheobhaidh ó aon duine eile aon bhille nó nóta den sórt sin mar íocaíocht nó urrús, nó trí cheannach nó ar aon slí eile, ní bheidh teideal aisghabhála aige ina leith ná an céanna a chur ar fáil chun aon chríche ar aon chor: Ar choinníoll, má dhéantar aon bhille malairte gan stampáil a thíolacadh le haghaidh íocaíochta, go bhféadfaidh an duine dá dtíolaicfear é stampa greamaitheach pingne in airgead reatha nua a ghreamú de, agus an stampa sin a chealú, ionann is dá mba eisean tarraingteoir an bhille, agus air sin go bhféadfaidh sé an tsuim a bheidh sa bhille a luaitear a íoc agus an dleacht i gcuntas a mhuirearú i gcoinne an duine a tharraing an bille, nó an dleacht a bhaint as an tsuim sin, agus go measfar an bille a bheith, a mhéid a bhaineann leis an dleacht, bailí agus ar fáil. Ach ní thabharfaidh an coinníoll sin roimhe seo aon fhaoiseamh d'aon duine ó aon fhíneáil nó pionós a thabhaigh sé i ndáil leis an mbille sin.

(4) In alt 57 (1) den Acht Airgeadais, 1958 , léifear an tagairt don mhírcheann “Bill of Exchange payable on demand” ionann is dá mba thagairt í don mhírcheann i bhfo-alt (1) den alt seo.

(5) Tiocfaidh na forálacha sin roimhe seo den alt seo i ngníomh an 15ú lá d'Fheabhra, 1971.

(6) An dleacht is inmhuirir faoin Stamp Act, 1891, ar bhille malairte nó ar nóta geallúna a tarraingíodh lasmuigh den Stát agus a shonraítear faoin mírcheann sin sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin scoirfidh sé de bheith inmhuirir ar an agus ón 1ú lá d'Fheabhra, 1971.

(7) Déantar leis seo alt 35 den Stamp Act, 1891, a aisghairm le héifeacht ar an agus ón 1ú lá d'Fheabhra, 1971, agus alt 38 den Stamp Act, 1891, agus alt 31 den Acht Airgeadais, 1961 , a aisghairm le héifeacht ar an agus ón 15ú lá d'Fheabhra, 1971.

Dleacht ar chaipiteal iasachta.

1899, c. 9.

1907, c. 13.

42. —(1) Leasaítear leis seo alt 8 (2) den Finance Act, 1899, trí “five shillings” a chur in ionad “two shillings and sixpence” agus “two hundred pounds” a chur in ionad “hundred pounds” agus “a hundred pounds” gach áit ina bhfuil na focail sin is déanaí a luaitear.

(2) Leasaítear leis seo alt 10 (1) den Finance Act, 1907, trí “four shillings” a chur in ionad “two shillings” agus “two hundred pounds” a chur in ionad “hundred pounds”.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngnníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Polasaithe árachais saoil gearr-théarma.

43. —(1) Chun críche an mhuirir i leith dleachta stampa measfar polasaí árachais saoil a bheith arna dhéanamh in aghaidh téarma is faide ná dhá bhliain má bhíonn aon fhoráil ann trína bhféadfaidh sé teacht chun bheith ar fáil in aghaidh tréimhse is faide ná dhá bhliain san iomlán.

(2) I gcás ina ndéanfar, aon tráth tar éis polasaí a dhéanamh in aghaidh tréimhse nach faide ná dhá bhliain, an polasaí a athrú ionas go dtiocfaidh sé, nó go bhféadfaidh sé teacht chun bheith, ar fáil in aghaidh tréimhse is faide ná dhá bhliain san iomlán, tiocfaidh an polasaí chun an dleacht céanna a bheith inmhuirir air ab inmhuirir dá mbeadh sé arna dhéanamh ar dháta an athraithe in aghaidh tréimhse is faide ná dhá bhliain, agus féadfar é a stampáil dá réir sin, gan phionós, aon tráth laistigh de thríocha lá tar éis an dáta sin.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Deireadh le dleacht stampa i gcás stoc áirithe a aistriú.

44. —(1) San alt seo ciallaíonn “stoc” stoc de chuid cuideachta atá cláraithe nó bunaithe sa Stát nó Bhord atá bunaithe le hAcht nó faoi Acht ón Oireachtas nó ó Oireachtas Shaorstát Éireann a bhfuil íoc an úis air ráthaithe ag an Aire Airgeadais.

(2) Beidh aistriú stoic díolmhaithe ó gach dleacht stampa.

(3) Scoirfidh aon chomhaontú faoi alt 115 den Stamp Act, 1891, i leith stoic d'éifeacht a bheith aige.

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Leasú ar alt 50 den Acht Airgeadais, 1969 .

1952, Uimh. 1 .

45. —(1) Leasaítear leis seo alt 50 den Acht Airgeadais, 1969 , trí na míreanna seo a leanas a chur le fo-alt (7):

“(d) maidir le foirgniú, athrú nó méadú foirgnimh lena úsáid mar oifigí má bhíonn úinéir an fhoirgnimh chun formhór an fhoirgnimh a áitiú;

(e) maidir le foirgniú, athrú nó méadú foirgnimh lena úsáid mar oifigí más comhlacht corpraithe úinéir an fhoirgnimh agus go bhfuil sé beartaithe go mbeidh formhór an fhoirgnimh á áitiú ag comhlacht corpraithe atá i gcomhlachas leis an úinéir an mhéid sin gur ceann acu úinéir tairbhiúil nócha faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal eisithe an chinn eile nó go bhfuil nócha faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal eisithe gach aon cheann acu ar úinéireacht tairbhiúil ag tríú comhlacht corpraithe.”

(2) Más rud é, i gcás inar géilleadh d'éileamh ar dhíolúine ó dhleacht de bhua mhír (d) nó (e) (a cuireadh isteach leis an alt seo) d'alt 50 (7) den Acht Airgeadais, 1969 , go mbeidh athrú ar an áitíocht maidir le formhór an fhoirgnimh lenar bhain an t-éileamh laistigh de chúig bliana tar éis dáta an chonartha lenar bhain an t-éileamh, measfar nár ceadaíodh an díolúine, agus beidh suim ar cóimhéid leis an dleacht a maitheadh ina fiach a bheidh dlite láithreach don Aire Airgeadais chun sochair don Phríomh-Chiste agus iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim, agus beidh an tsuim sin (mar aon le hús uirthi de réir cúig faoin gcéad sa bhliain ó dháta an chonartha chun an foirgneamh a fhoirgniú, a athrú nó a mhéadú) inghnóthaithe ar agra an Ard-Aighne in aon chúirt dlínse inniúil ón úinéir nó, má bhíonn níos mó ná úinéir amháin ann, ó gach úinéir i gcomhar agus go leithleach.

(3) (a) Leasaítear leis seo tuilleadh an t-alt sin 50 trí “limistéar ainmnithe de réir brí an Achta um Fhorbairt Tionscail, 1969 ,” a chur i bhfo-alt (7) (c) in ionad “limistéar neamhfhorbartha de réir bhrí an Achta um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 ”.

(b) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Leasuithe illghnéitheacha ar an Stamp Act, 1891.

46. —(1) Leasaítear leis seo an Stamp Act, 1891—

(a) trí “one shilling” a chur in ionad “two shillings and sixpence” in alt 7,

(b) trí “shall be exempt from duty” a chur in ionad “shall be deemed to be an agreement, and shall be charged with duty accordingly” i bhfo-ailt (1) agus (2) d'alt 23,

(c) trí “but shall not otherwise be chargeable with duty except (where appropriate) with the fixed duty of ten shillings” a chur in ionad “and in any other case with the fixed duty of ten shillings or of sixpence, as the case may require” in alt 59 (2), agus

(d) trí “Provided that where any such contract or agreement is stamped with the fixed duty of ten shillings (where appropriate)” a chur in ionad “Provided also that where any such contract or agreement is stamped with the said fixed duty” in alt 59 (5).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Leasú ar alt 7 denFinance Act, 1907.

47. —(1) Leasaítear leis seo alt 7 den Finance Act, 1907, trí “shall only be charged with stamp duty if under seal and shall then be so charged as a deed” a chur in ionad na bhfocal ó “shall be charged” go dtí deireadh an ailt.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Dleacht stampa ar bhlianachtaí saoil ceannaithe.

48. —(1) Beidh dleacht stampa inmhuirir ar ionstraim, is deontas nó conradh chun blianacht saoil cheannaithe a íoc, faoi mhír (3) den mhírcheann “BOND, COVENANT or INSTRUMENT of any kind whatsoever” atá sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus ní bheidh ar aon slí eile, cibé acu is blianacht aoisliúntais mar a mhínítear sa mhír sin nó nach ea an bhlianacht.

(2) San alt seo ciallaíonn “blianacht saoil cheannaithe” blianacht saoil arna deonú ar chomaoin in airgead nó luach airgid i ngnáthchúrsa gnó dheonta blianachtaí ar shaol daoine.

CUID V

Cáin Láimhdeachais

Ráta cánach láimhdeachais.

1963, Uimh. 23 .

49. —(1) Leasaítear leis seo an tAcht Airgeadais, 1963

(a) trí “cúig faoin gcéad” a chur in ionad “dó go leith faoin gcéad” in alt 53 (1),

(b) trí “mar aon le dó go leith faoin gcéad den láimhdeachas inchánach” a chur i ndiaidh “5s.” in alt 53 (2) (a),

(c) trí “£2 15s. 0d.” a chur in ionad “5s.” in alt 53 (2) (b), agus

(d) trí “cúig faoin gcéad” a chur in ionad “dó go leith faoin gcéad” in alt 64 (1).

(2) Beidh éifeacht, agus measfar éifeacht a bheith, ag an alt seo amhail ar an agus ón 1ú lá de Bhealtaine, 1970.

Leasú ar alt 48 den Acht Airgeadais, 1963 .

50. —(1) Leasaítear leis seo alt 48 den Acht Airgeadais, 1963

(a) trí “£1,000” a chur in ionad “£750” i bhfo-alt (3) (b) (i), agus

(b) trí “£1,000” a chur in ionad “£750” i bhfo-alt (3) (e).

(2) Gach duine ar dhuine freagrach é an lá díreach roimh lá an ailt seo a theacht i ngníomh ach, dá mbeadh an t-alt sin i bhfeidhm an lá is luaithe acu sin, nár dhuine freagrach é ó tharla nár ghlac sé rogha de réir alt 48 (3) (b) (i) den Acht Airgeadais, 1963 , measfar rogha den sórt sin a bheith glactha aige agus leanfaidh sé de bheith freagrach i gcáin ar an airgead a bheidh faighte aige i ndáil leis na gníomhaíochtaí dá mbeidh sé ag gabháil go dtí deireadh na míosa a ndéanfar lena linn a chlárú a chealú de réir na rialachán.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an chéad lá den mhí díreach tar éis na míosa a rithfear an tAcht seo.

Suimeanna a chur le híocaíochtaí áirithe.

51. —Más airgead a íocadh faoi chonradh a rinneadh roimh an 1ú lá de Bhealtaine, 1970, iomlán láimhdeachais inchánaigh, nó cuid de láimhdeachas inchánach, duine fhreagraigh, féadfaidh an duine freagrach, mura mbeidh comhaontú a mhalairte ann, suim ar cóimhéid le haon mhéid breise is iníoctha aige i leith an airgid mar gheall ar an méadú ar an ráta cánach láimhdeachais a dhéantar le halt 49 den Acht seo a aisghabháil mar bhreis leis na híocaíochtaí a shonraítear sa chonradh.

CUID VI

Ilghnéitheach

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

1950, Uimh. 18 .

52. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1969” alt 61 den Acht Airgeadais, 1969 ;

ciallaíonn “an fichiú blianacht bhreise” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1969 maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1961, ach “£3,291,553” a chur in ionad “£3,000,128”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1969 ach “£2,088,170” a chur in ionad “£1,904,575”.

(4) Déanfar suim £3,590,509, chun iasachtaí, mar aon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt, a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais chomhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1971.

(5) Déanfar an fichiú blianacht bhreise a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den fhichiú blianacht bhreise, nach mó ná £2,322,880 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an fhichiú blianacht bhreise a úsáid i gceann amháin nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Scéimeanna tráthchoigiltis.

53. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “scéim thráthchoigiltis” scéim choigiltis—

(a) (i) atá arna bunú agus á riaradh ag an Aire, nó

(ii) atá arna bunú agus á riaradh ag banc, ag banc taisce iontaobhais nó ag cumann foirgníochta agus atá arna ceadú ag an Aire,

(b) atá arna deimhniú ag an Aire mar scéim atá cáilithe chun díolúine faoi alt 18 den Acht seo, agus

(c) a dhéanann socrú chun aonaithe d'íoc ranníocaí tréimhsiúla ar feadh tréimhse sonraithe leis an duine a riarann an scéim agus chun na ranníocaí a aisíoc agus, faoi réir coinníollacha sonraithe, chun méideanna breise ar mhodh bónais nó úis a íoc;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “banc taisce iontaobhais” banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965.

(2) Féadfaidh an tAire airgead a chruinniú don Státchiste trí scéim thráthchoigiltis agus beidh aige na cumhachtaí go léir is gá chuige sin.

(3) Cuirfear chun creidiúna don Státchiste an t-airgead go léir a chruinneoidh an tAire nó banc taisce iontaobhais trí scéim thráthchoigiltis agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus ar fáil in aon slí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

(4) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheidh muirear na ranníocaí a íocfar faoi scéim thráthchoigiltis a bhunaigh an tAire nó banc taisce iontaobhais agus aon bhónais nó úis is iníoctha faoi scéim den sórt sin.

(5) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheidh muirear na gcaiteachas a thabhóidh an tAire nó banc taisce iontaobhais ag riaradh scéime tráthchoigiltis.

An tAire Airgeadais do bhunú agus d'eisiúint urrús.

54. —(1) D'fhonn airgead a chruinniú don Státchiste, féadfaidh an tAire Airgeadais, aon uair agus a mhinice is oiriúnach leis, urrúis a bhunú agus a eisiúint agus iad faoi cibé ráta úis agus faoi cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile is oiriúnach leis nó gan bheith faoi ús.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheidh muirear príomh-shuime agus úis (más ann) agus phréimh fhuascailte (más ann) aon urrúis a eiseofar faoin alt seo agus na gcostas a thabhófar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

(3) Cuirfear chun creidiúna do chuntas an Státchiste an t-airgead a gheobhfar ar iasacht faoin alt seo agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus ar fáil in aon slí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Fuascailt iasachtaí áirithe Rialtais a chur siar.

1951, Uimh. 12 .

55. —(1) (a) Más é tuairim an Aire Airgeadais nach féidir, mar gheall ar Bhanc na hÉireann a dhúnadh, an stoc neamhíoctha de Bhannaí Státchiste 3½%, 1965/70, den Cheathrú Iasacht Náisiúnta 3½%, 1960/70 agus de Bhannaí Státchiste 3%, 1965/70 a fhuascailt an 15ú lá d'Iúil, 1970, féadfaidh sé, le hordú a dhéanfar roimh an lá sin, nó más i ndiaidh an lae sin a rithfear an tAcht seo, le hordú a dhéanfar a luaithe is féidir le réasún tar éis an tAcht seo a rith, an fhuascailt sin a chur siar.

(b) Más tar éis an 15ú lá d'Iúil, 1970, a dhéanfar ordú faoin bhfo-alt seo, beidh éifeacht aige, agus measfar éifeacht a bheith aige, amhail ar an agus ón lá sin.

(2) A luaithe is féidir le réasún tar éis deireadh a bheith leis an dúnadh réamhráite, socróidh an tAire, le hordú, dáta nach faide ná trí mhí tar éis deireadh a bheith leis an dúnadh sin, chun an stoc réamhráite a fhuascailt agus, faoi réir an Achta um Iasachta Rialtais (Comhshó), 1951 , fuasclófar an stoc ar an dáta sin.

(3) Má dhéantar ordú faoi fho-alt (2) den alt seo, íocfar ús de réir cibé ráta a shonrófar san ordú ar an stoc neamhíoctha réamhráite in aghaidh na tréimhse ón 15ú lá d'Iúil, 1970, go dtí an dáta a fhuasclófar, mar a shocrófar faoin alt seo, an stoc sin.

(4) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a aisghairm nó a leasú.

(5) Leagfar gach ordú faoin alt seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Tobhach ar mhuca.

1935, Uimh. 24 .

1930, Uimh. 10 .

1939, Uimh. 35 .

56. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an Coimisiún” an Coimisiún Muc agus Bagúin;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas de réir brí alt 23 den Acht Muc agus Bagúin, 1935 , nó ceadúnas onnmhaireora bagúin de réir brí alt 12 (2) den Acht Tora Talmhaíochta (Feoil Ur), 1930 .

(2) Féadfaidh an tAire Airgeadais le hordú, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, aon ní amháin nó níos mó acu seo a leanas a dhéanamh:

(a) tobhach a mbeidh cibé méid ann is cuí leis a fhorchur ar gach muc a thabharfar isteach in áitreabh lena mbaineann ceadúnas agus a fhoráil go n-íocfaidh sealbhóir an cheadúnais leis an gCoimisiún méid aon tobhaigh den sórt sin ar aon mhuca a thabharfar isteach san áitreabh lena mbaineann an ceadúnas,

(b) socrú a dhéanamh le haghaidh tobhaigh a fhorchuirfear faoin alt seo a íoc i gceann eatramh sonraithe agus i slí shonraithe,

(c) rátaí éagsúla tobhaigh a fhorchur ar mhuca d'aicmí éagsúla agus a fhoráil nach mbeidh tobhaigh iníoctha ar mhuca d'aicme shonraithe nó d'aicmí sonraithe,

(d) a údarú don Choimisiún—

(i) díolúine a dheonú, más cuí leis agus aon uair is cuí leis, ó íoc tobhach faoin alt seo (go ceann tréimhse sonraithe nó gan teorainn maidir le ham) ar uimhir shonraithe muc nó ar mhuca d'aicme nó d'aicmí a shonrófar faoi mhír (e) den fho-alt seo nó ar mhuca d'earnáil nó d'earnálacha a shonróidh an Coimisiún (faoi threoir cibé nithe is cuí leis an gCoimisiún) sa díolúine, agus

(ii) díolúine a deonaíodh de bhua na míre seo a chúlghairm más cuí agus aon uair is cuí leis an gCoimisiún,

(e) aicmí éagsúla muc á shonrú (faoi threoir cibé nithe is oiriúnach leis an Aire) chun críocha mhíreanna (c) agus (d) den fho-alt seo,

(f) forálacha alt 38 agus alt 39 den Acht Muc agus Bagúin (Leasú), 1939 , a chur chun feidhme maidir le tobhaigh is iníoctha faoin alt seo,

(g) aon ordú faoin alt seo a chúlghairm nó a leasú.

(3) Is tobhach i dteannta agus ní tobhach in ionad aon tobhach is iníoctha faoi na hAchtanna Muc agus Bagúin, 1935 go 1961, aon tobhach is iníoctha de bhun ordaithe faoin alt seo.

(4) Íocfar isteach sa Státchiste nó cuirfear chun tairbhe don Státchiste de réir orduithe an Aire Airgeadais an t-airgead go léir a gheobhaidh an Coimisiún i leith tobhach faoin alt seo.

(5) Leagfar gach ordú faoin alt seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Mar a dhéileálfar chun críocha faoisimh dhúbailte le faoiseamh brostaitheach ó cháin choigríche.

57. —(1) San alt seo ciallaíonn “na hAchtanna Cánach Brabús Corporáide” Cuid V den Finance Act, 1920, agus na hachtacháin ag leasú nó ag leathnú na Coda sin.

(2) Chun críocha alt 361 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus Sceideal 10 a ghabhann leis an Acht sin, agus an mhínithe ar “faoiseamh ó chánachas dúbailte” in alt 363 den Acht sin, áireofar gurbh iníoctha aon mhéid cánach faoi dhlí aon chríche lasmuigh den Stát ab iníoctha mura mbeadh faoiseamh lena mbaineann an t-alt seo agus a tugadh faoin dlí sin (is faoiseamh a bhfuil socrú déanta ina leith i gcomhshocraíochtaí i dtaobh faoiseamh ó chánachas dúbailte is comhshocraíochtaí is ábhar d'ordú faoin alt sin 361); agus forléireofar dá réir sin tagairtí sna hailt sin agus sa Sceideal sin do chánachas dúbailte, do cháin is iníoctha nó is inmhuirir nó do cháin nach inmhuirir go díreach nó trí asbhaint.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh go ginearálta chun forálacha an ailt seo nó aon chomhshocraíochtaí ag a bhfuil feidhm dlí faoin alt sin 361 a chur i bhfeidhm agus féadfaidh, go háirithe ach gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, foráil a chur sna rialacháin—

(a) chun críocha an ailt seo nó na rialachán, chun go gcuirfear chun feidhme (gan mhodhnú nó mar aon le modhnú) aon fhoráil atá sna hAchtanna Cánach Ioncaim nó in aon rialacháin a rinneadh fúthu nó sna hAchtanna Cánach Brabús Corporáide nó in aon rialacháin a rinneadh fúthu, lena n-áirítear na forálacha a bhaineann le hathéisteacht achomhairc agus le cás a shonrú le haghaidh tuairime na hArd-Chúirte ar phonc dlí, agus

(b) nach ndéanfar iomlán aon díbhinne, ná aon chuid de dhíbhinn, a íocadh as brabúis nó gnóchain arb éard iad nó ar cuid díobh brabúis nó gnóchain a dtabharfar faoiseamh ó chánachas dúbailte ina leith de bhua an ailt seo a áireamh mar ioncam nó brabúis chun aon chríche de chuid na nAchtanna Cánach Ioncaim nó na nAchtanna Cánach Brabús Corporáide.

(4) Baineann an t-alt seo le haon fhaoiseamh a thabharfar d'fhonn forbairt thionscail, thráchtála, eolaíochta, oideachais nó aon fhorbairt eile a chur ar aghaidh i gcríoch lasmuigh den Stát.

(5) Chun críocha aon chomhshocraíochtaí ag a bhfuil feidhm dlí faoin alt sin 361 agus a bhaineann le haon tréimhse roimh dháta an Achta seo a rith, beidh éifeacht ag an alt seo maidir leis an tréimhse sin.

Leasú ar alt 35 den Acht Airgeadais, 1968 .

1968, Uimh. 33 .

1958 Uimh. 28.

58. —(1) Leasaítear leis seo alt 35 (3) (b) den Acht Airgeadais, 1968

(a) trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “amhlaidh,”, agus

(b) tríd an bhformhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an fhomhír (ii)—

“(iii) brabúis a d'éirigh as gníomhaíochtaí trádála díolmhaithe nach ndéantar, de bhua Chaibidil I de Chuid XXV den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó Chodanna I agus II den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1958 , a chur i gcuntas, maidir leis an gcuideachta a dhéanann na gníomhaíochtaí sin, chun aon chríocha de chuid na nAchtanna Cánach Ioncaim nó chun aon chríche de chuid Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an Chuid sin V.”.

(2) Beidh éifeacht ag an alt seo maidir le cáin ioncaim don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1970, agus blianta measúntachta dá éis sin agus maidir le cáin bhrabús corporáide d'aon bhliain chuntasaíochta dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1970, nó aon lá dá éis sin agus don chuid gan chaitheamh d'aon tréimhse chuntasaíochta ar rith ar an dáta sin.

Ús ar urrúis Státurraithe a íoc gan cáin a asbhaint.

59. —(1) Baineann an t-alt seo le haon urrúis (seachas urrúis lena mbaineann alt 467, 468, 471 nó 473 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ), a d'eisigh comhlacht corpraithe agus a bhfuil íoc úis agus aisíoc príomhsuime ina leith urraithe ag Aire Stáit faoi údarás reachtúil.

(2) Measfar gurb urrúis arna n-eisiúint faoi údarás an Aire Airgeadais de réir brí alt 466 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , aon urrúis lena mbaineann an t-alt seo agus beidh feidhm dá réir sin ag an alt sin.

(3) D'ainneoin aon ní atá sna hAchtanna Cánach Ioncaim, nuair a bheidh ríomh á dhéanamh chun críocha measúnachta faoi Chás I de Sceideal D ar mhéid brabús nó gnóchan comhlachta chorpraithe a d'eisigh na hurrúis lena mbaineann an t-alt seo, in aghaidh aon tréimhse dá mbeidh na cuntais ríofa, lamhálfar mar asbhaint méid an úis ar na hurrúis den sórt sin a dhéanfaidh an comhlacht corpraithe, ar ordú ón Aire Airgeadais faoi alt 466 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna chur chun feidhme leis an alt seo, a íoc gan cáin a asbhaint in aghaidh na tréimhse sin.

(4) Leasaítear leis seo alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 , trí “nó alt 59 den Acht Airgeadais, 1970 ” a chur isteach ag deireadh fho-alt (1).

(5) Leasaítear leis seo alt 474 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “nó alt 59 den Acht Airgeadais, 1970 ” a chur isteach ag deireadh fho-alt (1).

(6) Bainfidh alt 63 den Acht Airgeadais, 1969 , le hurrúis lena mbaineann an t-alt seo.

Aisghairm.

60. —(1) Déantar leis seo gach achtachán a luaitear i gcolún (2) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1970, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

61. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo (seachas tobhach faoi alt 56 den Acht seo) a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

62. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1970 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Caibidil I de Chuid I agus (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim, lena n-áirítear forcháin) Caibidil II de Chuid I, agus ailt 57 go 59 den Acht seo a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) A mhéid a bhaineann le cáin bhrabús corparáide, déanfar Caibidil II de Chuid I agus ailt 57 go 59 den Acht seo a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an Chuid sin.

(4) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le custaim, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, a fhorléiriú i dteannta na Reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(5) Déanfar Cuid IV den Acht seo a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an tAcht sin.

(6) Déanfar Cuid V den Acht seo a fhorléiriú i dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais, 1963 , agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an Chuid sin.

(7) Ach amháin sa mhéid go bhforáiltear a mhalairt iontu go sainráiteach, measfar gur tháinig Cuid I agus ailt 57 go 59 den Acht seo i ngníomh, agus beidh éifeacht acu, ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1970.

(8) Aon tagairt atá san Acht seo d'aon achtachán eile déanfar, ach amháin a mhéid go n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, í a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán eile, lena n-éirítear an tAcht seo.

AN CHEAD SCEIDEAL

Dleachtanna Stampa ar Ionstraimí

Alt 40.

Duty

£

s.

d.

AGREEMENT or CONTRACT, accompanied with a deposit.

See MORTGAGE, &c.

AGREEMENT for a Lease, or for any letting.

See LEASE.

AGREEMENT for sale of property.

See CONVEYANCE ON SALE.

ANNUITY, conveyance in consideration of.

See CONVEYANCE ON SALE.

purchase of.

See CONVEYANCE ON SALE.

creation of, by way of security.

See MORTGAGE, &c.

instruments relating to, upon any other occasion.

See BOND, COVENANT, &c.

APPOINTMENT of a new trustee, and APPOINTMENT in execution of a power of any property, or of any use, share, or interest in any property, by any instrument not

being a will.

..

..

..

..

..

..

..

0

10

0

ASSIGNMENT.

By way of security, or of any security.

See MORTGAGE, &c.

Upon a sale or otherwise.

See CONVEYANCE.

ASSURANCE.

See POLICY.

BILL OF EXCHANGE or PROMISSORY NOTE.

drawn in the State

..

..

..

..

..

..

0

0

3

drawn outside the State

..

..

..

..

..

0

0

2

Exemptions.

(1) Bill or note issued by the Bank of England or the Bank of Ireland.

(2) Draft or order drawn by any banker in the State upon any other banker in the State, not payable to bearer or to order, and used solely for the purpose of settling or clearing any account between such bankers.

(3) Letter written by a banker in the State to any other banker in the State, directing the payment of any sum of money, the same not being payable to bearer or to order, and such letter not being sent or delivered to the person to whom payment is to be made or to any person on his behalf.

(4) Letter of credit granted in the State, authorising drafts to be drawn out of the State payable in the State.

(5) Draft or order drawn by the Accountant of the Courts of Justice.

(6) Coupon or warrant for interest attached to and issued with any security, or with an agreement or memorandum for the renewal or extension of time for payment of a security.

(7) Bill drawn on any form supplied by the Commissioners for the purpose of remitting amounts of tax in accordance with Regulation 31 (1) of the Income Tax (Employments) Regulations, 1960 (S.I. No. 28 of 1960).

(8) Bill drawn on any form supplied by the Commissioners for the purpose of remitting amounts of turnover tax or wholesale tax.

BILL OF SALE—

Absolute.

See CONVEYANCE ON SALE.

By way of security.

See MORTGAGE, &c.

BOND for securing the payment or repayment of money or the transfer or retransfer of stock.

See MORTGAGE, &c. and MARKETABLE SECURITY.

BOND in relation to any annuity upon the original creation and sale thereof.

See CONVEYANCE ON SALE.

BOND, COVENANT, or INSTRUMENT of any kind whatsoever.

(1) Being the only or principal or primary security for any annuity (except upon the original creation thereof by way of sale or security, and except a superannuation annuity), or for any sum or sums of money at stated periods, not being interest for any principal sum secured by a duly stamped instrument, nor rent reserved by a lease.

For a definite and certain period, so that the total amount to be ultimately payable can be ascertained.

The same ad valorem duty as a bond or covenant for such total amount.

For the term of life or any other indefinite period.

For every £10, and also for any fractional part of £10,

of the annuity or sum periodically payable

..

..

0

5

0

(2) Being a collateral or auxiliary or additional or substituted security for any of the above-mentioned purposes where the principal or primary instrument is duly stamped.

Where the total amount to be ultimately payable can be ascertained.

The same ad valorem duty as a bond or covenant of the same kind for such total amount.

In any other case:

For every £10, and also for any fractional part of

£10, of the annuity or sum periodically payable.

..

0

1

0

(3) Being a grant or contract for payment of a superannuation annuity, that is to say a deferred life annuity granted or secured to any person in consideration of annual premiums payable until he attains a specified age and so as to commence on his attaining that age.

For every £10, and also for any fractional part of £10,

of the annuity.

..

..

..

..

..

..

0

1

0

BOND of any kind whatsoever not specifically charged with any duty or specifically exempted from any duty:

Where the amount limited to be recoverable does not exceed £300.

The same ad valorem duty as a bond for the amount limited.

In any other case

..

..

..

..

..

0

10

0

Exemption.

Bond on obtaining letters of administration.

BOND, accompanied with a deposit of title deeds, for making a mortgage, or other security on any estate or property therein comprised.

See MORTGAGE, &c.

BOND, DECLARATION, or other DEED or WRITING for making redeemable any disposition apparently absolute, but intended only as a security.

See MORTGAGE, &c.

CHEQUE.

See BILL OF EXCHANGE.

CONTRACT.

See AGREEMENT.

CONVEYANCE or TRANSFER on sale.

Of any stocks or marketable securities.

Where the amount or value of the consideration for the sale does not exceed £5

0

1

0

Exceeds £5 and does not exceed £100:—

For every £10 or part of £10 of such amount or value

0

2

0

Exceeds £100 and does not exceed £300:—

For every £20 or part of £20 of such amount or value

0

4

Exceeds £300:—

For every £50 or part of £50 of such amount or value

0

10

0

CONVEYANCE or TRANSFER on sale,

Of any property other than stocks or marketable securities.

(1) Where the amount or value of the consideration for the sale does not exceed five hundred pounds and the instrument contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions, in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration exceeds five hundred pounds:—

If the amount or value of the consideration does not

exceed £50

..

..

..

..

..

..

0

5

0

Exceeds

£50 and

does not exceed

£100

..

..

0

10

0

,,

£100

,,

£200

0

15

0

,,

£200

,,

£300

1

0

0

,,

£300

,,

£400

1

5

0

,,

£400

,,

£500

1

10

0

(2) Where the amount or value of the consideration for the sale exceeds five hundred pounds but does not exceed two thousand five hundred pounds and the instrument contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration exceeds two thousand five hundred pounds:—

If the amount or value of the consideration—

Exceeds

£500

and does not exceed

£600

..

..

4

0

0

,,

£600

,,

£700

..

..

5

0

0

,,

£700

,,

£800

..

..

6

0

0

,,

£800

,,

£900

..

..

7

0

0

,,

£900

,,

£1,000

..

..

8

0

0

,,

£1,000

,,

£1,100

..

..

10

0

0

,,

£1,100

,,

£1,200

..

..

12

10

0

,,

£1,200

,,

£1,300

..

..

15

0

0

,,

£1,300

,,

£1,400

..

..

17

10

0

,,

£1,400

,,

£,1500

..

..

20

0

0

,,

£1,500

,,

£1,600

..

..

22

10

0

,,

£1,600

,,

£1,700

..

..

25

0

0

,,

£1,700

,,

£1,800

..

..

27

10

0

,,

£1,800

,,

£1,900

..

..

30

0

0

,,

£1,900

,,

£2,000

..

..

33

0

0

,,

£2,000

,,

£2,100

..

..

36

10

0

,,

£2,100

,,

£2,200

..

..

40

0

0

,,

£2,200

,,

£2,300

..

..

43

10

0

,,

£2,300

,,

£2,400

..

..

47

0

0

,,

£2,400

,,

£2,500

..

..

50

0

0

(3) Where the amount or value of the consideration for the sale does not exceed six thousand pounds and the instrument contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration exceeds six thousand pounds:—

For every £50, or fractional part of £50, of the

consideration

..

..

..

..

..

..

..

1

0

0

(4) Where the amount or value of the consideration for the sale exceeds six thousand pounds but does not exceed fifty thousand pounds and the instrument contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration exceeds fifty thousand pounds:—

For every £50, or fractional part of £50, of the

consideration

..

..

..

..

..

..

1

10

0

(5) If, in the case of a conveyance or transfer on sale or a conveyance or transfer operating as a voluntary disposition inter vivos, where the person becoming entitled to the entire beneficial interest in the property (or, where more than one person becomes entitled to a beneficial interest therein, each of them) is related to the person or each of the persons immediately theretofore entitled to the entire beneficial interest in the property in one or other of the following ways, that is to say, as a lineal descendant, parent, grandparent, step-parent, husband or wife, brother or sister of a parent of brother or sister, or lineal descendant of a parent, husband or wife or brother or sister, and the instrument contains a certificate to that effect by the party to whom the property is being conveyed or transferred, and—

(a) The amount or value of the consideration for the sale, or, in the case of a conveyance or transfer operating as a voluntary disposition inter vivos the value of the property, does not exceed five hundred pounds and the instrument contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions, in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration for the sale, or, in the case of a voluntary disposition inter vivos, the value of the property conveyed or transferred exceeds five hundred pounds:—

If the amount or value does not exceed

£50

..

..

0

5

0

Exceeds

£50

and does not exceed

£100

..

..

0

10

0

,,

£100

,,

£200

..

..

0

15

0

,,

£200

,,

£300

..

..

1

0

0

,,

£300

,,

£400

..

..

1

5

0

,,

£400

,,

£500

..

..

1

10

0

or

(b) The amount or value of the consideration for the sale, or, in the case of a conveyance or transfer operating as a voluntary disposition inter vivos the value of the property, exceeds five hundred pounds but does not exceed one thousand one hundred pounds and the instrument contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration for the sale, or, in the case of a voluntary disposition inter vivos, the value of the property conveyed or transferred exceeds one thousand one hundred pounds:—

If the amount or value—

Exceeds

£500

and does not exceed

£600

..

..

4

0

0

,,

£600

,,

£700

..

..

5

0

0

,,

£700

,,

£800

..

..

6

0

0

,,

£800

,,

£900

..

..

7

0

0

,,

£900

,,

£1,000

..

..

8

0

0

,,

£1,000

,,

£1,100

..

..

10

0

0

or

(c) The case is not a case specified in subparagraph (a) or (b) of this paragraph:

For every £50, or fractional part of £50 of the amount

or value

..

..

..

..

..

..

..

0

10

0

(6) Of any other kind whatsoever not hereinbefore described:—

For every £50, or fractional part of £50, of the amount or value of the consideration for the sale, or, in the case of a conveyance or transfer operating as a voluntary disposition inter vivos, of the value of the

property conveyed or transferred

..

..

..

2

10

0

CONVEYANCE or TRANSFER by way of security of any property, or of any security.

See MORTGAGE, &c. and MARKETABLE

SECURITY.

CONVEYANCE or TRANSFER of any kind not herein-

before described

..

..

..

..

..

..

0

10

0

COUNTERPART.

See DUPLICATE.

COVENANT for securing the payment or repayment of money, or the transfer or retransfer of stock.

See MORTGAGE, &c.

COVENANT in relation to any annuity upon the original creation and sale thereof.

See CONVEYANCE ON SALE.

COVENANT in relation to any annuity (except upon the original creation and sale thereof) or to other periodical payments.

See BOND, COVENANT, &c.

COVENANT. Any separate deed of covenant (not being an instrument chargeable with ad valorem duty as a conveyance on sale or mortgage) made on the sale or mortgage of any property, and relating solely to the conveyance or enjoyment of, or the title to, the property sold or mortgaged, or to the production of the muniments of title relating thereto, or to all or any of the matters aforesaid.

Where the ad valorem duty in respect of the consideration or mortgage money does not exceed 10s.

A duty equal to the amount of such ad valorem duty.

In any other case

..

..

..

..

..

..

0

10

0

DEBENTURE for securing the payment or repayment of money or the transfer or retransfer of stock.

See MORTGAGE, &c. and MARKETABLE

SECURITY.

DECLARATION of any use or trust of or concerning any property by any writing, not being a will, or an instrument

chargeable with ad valorem duty as a settlement

..

..

0

10

0

DEED of any kind whatsoever, not described in this schedule (other than an award, a charter-party or an agreement or contract made or entered into pursuant to the Highway Acts for or relating to the making,

maintaining or repairing of highways)

..

..

..

0

10

0

DEFEAZANCE. Instrument of defeazance of any conveyance, transfer or disposition, apparently absolute, but intended only as a security for money or stock.

See MORTGAGE, &c.

DEPOSIT of title deeds.

See MORTGAGE, &c.

DRAFT for money.

See BILL OF EXCHANGE.

DUPLICATE or COUNTERPART of any instrument chargeable with any duty.

Where such duty does not amount to 5s.

The same duty as the original instrument.

In any other case

..

..

..

..

0

5

0

EQUITABLE MORTGAGE.

See MORTGAGE, &c.

EXCHANGE—Instruments effecting.

In the case specified in section 12 of the Finance Act, 1953, see that section.

In any other case

..

..

..

..

..

..

0

10

0

FOREIGN SECURITY.

See MARKETABLE SECURITY.

FURTHER CHARGE or FURTHER SECURITY.

See MORTGAGE, &c.

INSURANCE.

See POLICY.

LEASE.

(1) For any definite term not exceeding a year:

Of any dwelling-house or part of a dwelling-house at

a rent not exceeding the rate of £10 per annum

..

0

1

0

(2) For any definite term less than a year:

(a) Of any furnished dwelling-house or apartments

where the rent for such term exceeds £25

..

..

0

5

0

(b) Of any lands, tenements, or heritable subjects except or otherwise than as aforesaid.

The same duty as a lease for a year at the rent reserved for the definite term.

(3) For any other definite term or for any indefinite term of any lands, tenements, or heritable subjects—

Where the consideration, or any part of the consideration (other than rent), moving either to the lessor or to any other person, consists of any money, stock, or security, and—

(a) The amount or value of such consideration does not exceed five hundred pounds, and

(i) the lease contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration other than rent exceeds five hundred pounds, and

(ii) the lease is not a lease as respects which part of the consideration therefor consists of a rent exceeding twenty pounds a year:—

If the amount or value does not exceed

£50

..

0

5

0

Exceeds

£50 and

does not exceed

£100

..

0

10

0

,,

£100

,,

£200

..

0

15

0

,,

£200

,,

£300

..

1

0

0

,,

£300

,,

£400

..

1

5

0

,,

£400

,,

£500

..

1

10

0

(b) The amount or value of such consideration exceeds five hundred pounds but does not exceed two thousand five hundred pounds, and

(i) the lease contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration other than rent exceeds two thousand five hundred pounds, and

(ii) the lease is not a lease as respects which part of the consideration therefor consists of a rent exceeding twenty pounds a year:—

If the amount or value—

Exceeds

£500

and does not exceed

£600

..

..

4

0

0

,,

£600

,,

£700

..

..

5

0

0

,,

£700

,,

£800

..

..

6

0

0

,,

£800

,,

£900

..

..

7

0

0

,,

£900

,,

£1,000

..

..

8

0

0

,,

£1,000

,,

£1,100

..

..

10

0

0

,,

£1,100

,,

£1,200

..

..

12

10

0

,,

£1,200

,,

£1,300

..

..

15

0

0

,,

£1,300

,,

£1,400

..

..

17

10

0

,,

£1,400

,,

£1,500

..

..

20

0

0

,,

£1,500

,,

£1,600

..

..

22

10

0

,,

£1,000

,,

£1,700

..

..

25

0

0

,,

£1,700

,,

£1,800

..

..

27

10

0

,,

£1,800

,,

£1,900

..

..

30

0

0

,,

£1,900

,,

£2,000

..

..

33

0

0

,,

£2,000

,,

£2,100

..

..

36

10

0

,,

£2,100

,,

£2,200

..

..

40

0

0

,,

£2,200

,,

£2,300

..

..

43

10

0

,,

£2,300

,,

£2,400

..

..

47

0

0

,,

£2,400

,,

£2,500

..

..

50

0

0

(c) The amount or value of such consideration does not exceed six thousand pounds and the lease contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration other than rent exceeds six thousand pounds:—

For every £50, or fractional part of £50, of the

amount or value

..

..

..

..

..

1

0

0

(d) The amount or value of such consideration exceeds six thousand pounds but does not exceed fifty thousand pounds and the lease contains a statement certifying that the transaction thereby effected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value, of the consideration other than rent exceeds fifty thousand pounds:—

For every £50, or fractional part of £50, of the

amount or value

..

..

..

..

..

1

10

0

(e) The case is of any other kind whatsoever not hereinbefore described:

For every £50, or fractional part of £50, of the

amount of value

..

..

..

..

..

2

10

0

Where the consideration or any part of the consideration is any rent:

In respect of such consideration:

If the rent, whether reserved as a yearly rent or otherwise, is at a rate or average rate:

If the term does not exceed 35 years, or is indefinite.

If the term exceeds 35 years, but does not exceed 100 years.

If the term exceeds 100 years.

£

s.

d.

£

s.

d.

£

s.

d.

Not exceeding £5 per annum

..

0

1

0

0

6

0

0

12

0

Exceeding—

£5 and

not exceeding

£10

..

0

2

0

0

12

0

1

4

0

£10

,,

£15

..

0

3

0

0

18

0

1

16

0

£15

,,

£20

..

0

4

0

1

4

0

2

8

0

£20

,,

£25

..

0

5

0

1

10

0

3

0

0

£25

,,

£50

..

0

10

0

3

0

0

6

0

0

£50

,,

£75

..

0

15

0

4

10

0

9

0

0

£75

,,

£100

..

1

0

0

6

0

0

12

0

0

£100

For every full sum of £50, and also for any fractional part of

£50 thereof   ..

..

..

0

10

0

3

0

0

6

0

0

(4) Lease made subsequently to, and in conformity with an agreement duly stamped under the provisions

£

s.

d.

of section 75 of the Stamp Act, 1891

..

..

0

1

0

(5) Of any other kind whatsoever not hereinbefore

described

..

..

..

..

..

..

1

0

0

LETTER OF CREDIT.

See BILL OF EXCHANGE.

MARKETABLE SECURITY.

(1) Being a security not transferable by delivery —For or in respect of the money thereby secured

The same ad valorem. duty according to the nature of the security as upon a mortgage.

(2)Transfer, Assignment, or Disposition of a marketable security of any description—

Upon a sale thereof—See conveyance or transfer on sale

Upon a mortgage thereof—See mortgage of stock or marketable security.

In any other case than a sale or mortgage

..

..

0

10

0

(3) Being a security transferable by delivery:

(a) made or issued by or on behalf of any company or body of persons corporate or unincorporate formed or established in the State, or

(b) made or issued by or on behalf of any foreign State or Government, or foreign municipal body, corporation, or company, and assigned, transferred, or in any manner negotiated in the State:—

(i) For every £20, or fractional part of £20 of the money secured, if that money is to be paid off within a term not exceeding one year from the date on which

the duty is payable

..

..

..

..

0

1

0

(ii) For every £10, or fractional part of £10 of the money secured, if that money is to be paid off within a term exceeding one year but not exceeding three

years from the date on which the duty is payable

..

0

1

0

(iii) For every £10, or fractional part of £10 of the money secured, if that money is to be paid off at a time exceeding three years after the date on which

the duty is payable

..

..

..

..

..

0

4

0

(iv) For every £20, or fractional part of £20 of the money secured, in the case of a security given in substitution for a like security stamped under (iii)

above

..

..

..

..

..

..

..

0

2

0

(4) Being a foreign share warrant or stock certificate to bearer (including any instrument by whatever name called, having the like effect as a share warrant issued under the provisions of the Companies Act, 1963, or as a stock certificate to bearer):

For every £10, or fractional part of £10, of the nominal value of the share or stock to which the warrant,

certificate, or instrument relates

..

..

..

0

4

0

(5) Being an instrument to bearer (not being a share warrant, stock certificate to bearer, or other instrument chargeable with duty under the foregoing heading) by means of which any share or stock of any company or body of persons formed or established out of the State assigned, transferred, or in any manner negotiated in the State:

For every £100, or fractional part of £100, of the

nominal value of the share or stock

..

..

..

0

1

0

MARRIAGE SETTLEMENT. See SETTLEMENT.

MORTGAGE, BOND, DEBENTURE, COVENANT (except a marketable security otherwise specially charged with duty), and WARRANT OF ATTORNEY to confess and enter up judgment.

(1) Being the only or principal or primary security (other than an equitable mortgage) for the payment or repayment of money—

Not exceeding £300:—

For every £50 or part of £50 of the amount secured

..

0

1

0

Exceeding £300:—

For every £200 or part of £200 of the amount secured

0

5

0

(2) Being a collateral, or auxiliary, or additional, or substituted security (other than an equitable mortgage), or by way of further assurance for the above-mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped—

Where the amount secured does not exceed two thousand pounds:

For every £200, and also for any fractional part of

£200

..

..

..

..

..

..

..

0

1

0

In any other case

..

..

..

..

..

0

10

0

(3) Being an equitable mortgage:

For every £100, and any fractional part of £100, of the

amount secured

..

..

..

..

..

..

0

1

0

(4) TRANSFER, ASSIGNMENT, or DISPOSITION of any mortgage, bond, debenture, or covenant (except a marketable security), or of any money or stock secured by any such instrument, or by any warrant of attorney to enter up judgment, or by any judgment.

For every £200, and also for any fractional part of £200, of the amount transferred, assigned, or disposed,

exclusive of interest which is not in arrear

..

..

0

1

0

And also where any further money is added to the money already secured.

The same duty as a principal security for such further money.

(5) RECONVEYANCE, RELEASE, DISCHARGE, SURRENDER, RESURRENDER, or RENUNCIATION of any such security as aforesaid, or of the benefit thereof, or of the money thereby secured:

£

s.

d.

For every £200, and also for any fractional part of £200, of the total amount or value of the money at any time

secured

..

..

..

..

..

..

..

0

1

0

MORTGAGE OF STOCK or Marketable Security.

By deed. See MORTGAGE.

ORDER for the payment of money.

See BILL OF EXCHANGE.

PARTITION or DIVISION—Instruments effecting.

In the case specified in section 73 of the Stamp Act, 1891, see that section.

In any other case

..

..

..

..

..

..

0

10

0

POLICY OF LIFE INSURANCE.

Where the sum insured exceeds £50 but does not exceed £1,000:

For every full sum of £100, and also for any fractional

part of £100, of the amount insured

..

..

..

0

1

0

Exceeds £1,000:

For every full sum of £1,000, and also for any fractional

part of £1,000, of the amount insured

..

..

..

0

10

0

POLICY OF LIFE INSURANCE made for a period not

exceeding two years

..

..

..

..

..

0

1

0

PROMISSORY NOTE.

See BILL OF EXCHANGE.

RECONVEYANCE, RELEASE, or RENUNCIATION of any security.

See MORTGAGE, &c.

RELEASE or RENUNCIATION of any property, or of any right or interest in any property—

Upon a sale. See CONVEYANCE ON SALE.

By way of security. See MORTGAGE, &c.

In any other case ..

..

..

..

..

..

0

10

0

RENUNCIATION. See RECONVEYANCE and RELEASE.

REVOCATION of any use or trust of any property by

any writing, not being a will

..

..

..

..

0

10

0

SETTLEMENT. Any instrument, whether voluntary or upon any good or valuable consideration, other than a bona fide pecuniary consideration, whereby any definite and certain principal sum of money (whether charged or chargeable on lands or other hereditaments or heritable subjects, or not, or to be laid out in the purchase of lands or other hereditaments or heritable subjects or not), or any definite and certain amount of stock, or any security, is settled or agreed to be settled in any manner whatsoever:

For every £100, and also for any fractional part of £100, of the amount or value of the property settled or

agreed to be settled

..

..

..

..

..

0

5

0

Exemption.

Instrument of appointment relating to any property in favour of persons specially named or described as the objects of a power of appointment, where duty has been duly paid in respect of the same property upon the settlement creating the power or the grant of representation of any will or testamentary instrument creating the power.

SHARE CERTIFICATE. FOREIGN.

See MARKETABLE SECURITY.

SHARE WARRANT issued under the provisions of the Companies Acts, and STOCK CERTIFICATE to bearer.

A duty of an amount equal to three times the amount of the ad valorem stamp duty which would be chargeable on a deed transferring the share or shares or stock specified in the warrant or certificate if the consideration for the transfer were the nominal value of such share or shares or stock.

£

s.

d.

SUPERANNUATION ANNUITY.

See BOND, COVENANT, &c.

SURRENDER, not being an instrument chargeable with

duty as a conveyance on sale or a mortgage.

..

..

0

10

0

TRANSFER.

See CONVEYANCE or TRANSFER.

WARRANT OF ATTORNEY to confess and enter up a judgment given as a security for the payment or repayment of money, or for the transfer or retransfer of stock.

See MORTGAGE, &c.


GENERAL EXEMPTIONS FROM ALL STAMP DUTIES

(1) Transfers of shares in

(i) stocks or funds of the Government or Oireachtas,

(ii) stocks or funds of the Government or Parliament of the late United Kingdom of Great Britain and Ireland which are registered in the books of the Bank of Ireland in Dublin, and

(iii) stocks or funds of the Government or Parliament of Great Britain which are registered in the books of the Bank of Ireland in Dublin.

(2) Instruments for the sale, transfer, or other disposition, either absolutely or by way of mortgage, or otherwise, of any ship or vessel, or any part, interest, share, or property of or in any ship or vessel.

(3) Testaments and testamentary instruments.

(4) Bonds given to sheriffs or other persons upon the replevy of any goods or chattels, and assignments of such bonds.

(5) Instruments made by, to, or with the Commissioners of Public Works in Ireland.

AN DARA SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 60

Seisiún agus Caibideal nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

33 & 34 Vict., c. 46.

Landlord and Tenant (Ireland) Act, 1870.

Alt 57.

42 & 43 Vict., c. 19.

Habitual Drunkards Act, 1879.

Alt 14.

50 & 51 Vict., c. 57.

Deeds of Arrangement Act, 1887.

Alt 6(2).

54 & 55 Vict., c. 39.

Stamp Act, 1891.

Ailt 18 go 22, 24, 25, 27, 28, 42, 49 go 51 agus 59 (4); alt 61(1) agus na focail “In any other case” in alt 61(2); ailt 63, 65 go 68 agus 75(2); in alt 78(1) na focail “or (b) any furnished dwelling-house or apartments for any definite term less than a year; and upon the duplicate or counterpart of any such instrument,”; alt 82; in alt 86(1)(a) na focail “Conditional surrender any way of mortgage”; alt 87(4) agus (5); ailt 89, 99, 101(2), 102, 103, 111, 116 agus 120. Sa Dara Sceideal, an Dara Cuid.

58 & 59 Vict., c. 16.

Finance Act, 1895.

Ailt 9 agus 14.

61 & 62 Vict., c. 46.

Revenue Act, 1898.

Alt 8.

62 & 63 Vict., c. 9.

Finance Act, 1899.

Alt 4.

3 Edw. VII, c. 46.

Revenue Act, 1903.

Alt 7.

5 Edw. VII, c. 4.

Finance Act, 1905.

Alt 5.

6 Edw. VII, c. 20.

Revenue Act, 1906.

Alt 9.

7 Edw. VII, c. 13.

Finance Act, 1907.

Ailt 6 agus 11.

8 Edw. VII, c. 16.

Finance Act, 1908.

Alt 5.

10 Edw. VII, c. 8.

Finance (1909-10) Act, 1910

Ailt 73 agus 75 go 79.

1 Geo. V, c. 2.

Revenue Act, 1911.

Alt 15.

1 & 2 Geo. V, c. 48.

Finance Act, 1911.

Alt 13.

7 & 8 Geo. V, c. 31.

Finance Act, 1917.

Alt 30.

10 & 11 Geo. V,c. 18.

Finance Act, 1920.

Ailt 34, 36, 38 agus 40.

Uimh. 35 de 1926 .

An tAcht Airgid, 1926 .

Alt 38.

Uimh. 5 de 1929 .

An tAcht Airgid (Diúitéthe Custum agus Stampa), 1929 .

Alt 5 (2).

Uimh. 32 de 1929 .

An tAcht Airgid, 1929 .

Alt 35.

Uimh. 31 de 1931 .

An tAcht Airgid, 1931 .

Alt 31.

Uimh. 15 de 1933 .

An tAcht Airgid, 1933 .

Alt 42.

Uimh. 14 de 1940 .

An tAcht Airgeadais, 1940 .

Alt 30 (3) (e).

Uimh. 15 de 1947 .

An tAcht Airgeadais, 1947 .

Alt 18.

Uimh. 33 de 1947 .

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 .

Alt 13.

Uimh. 12 de 1948 .

An tAcht Airgeadais, 1948 .

Alt 12.

Uimh. 13 de 1949 .

An tAcht Airgeadais, 1949 .

Alt 24 (1), (2) agus (3) agus ailt 25 agus 27.

Uimh. 18 de 1950 .

An tAcht Airgeadais, 1950 .

Ailt 17 agus 18.

Uimh. 15 de 1951 .

An tAcht Airgeadais, 1951 .

Ailt 17 go 20.

Uimh. 14 de 1952 .

An tAcht Airgeadais, 1952 .

Ailt 20 agus 21.

Uimh. 21 de 1953 .

An tAcht Airgeadais, 1953 .

Ailt 13 agus 14.

Uimh. 22 de 1954 .

An tAcht Airgeadais, 1954 .

Ailt 24 go 27.

Uimh. 13 de 1955 .

An tAcht Airgeadais, 1955 .

In alt 17, fomhír (b) (i).

Uimh. 22 de 1956 .

An tAcht Airgeadais, 1956 .

Alt 29.

Uimh. 47 de 1956 .

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956.

Alt 24 (b), (c) agus (d).

Uimh. 20 de 1957 .

An tAcht Airgeadais, 1957 .

Alt 24.

Uimh. 25 de 1958 .

An tAcht Airgeadais, 1958 .

Alt 58.

Uimh. 14 de 1959 .

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 .

Alt 294 (4).

Uimh. 18 de 1959 .

An tAcht Airgeadais, 1959 .

Alt 75 (1), (2), (3) agus (4) (c).

Uimh. 19 de 1960 .

An tAcht Airgeadais, 1960 .

Ailt 35 agus 37.

Uimh. 23 de 1963 .

An tAcht Airgeadais, 1963 .

Ailt 44 agus 49 (6).

Uimh. 7 de 1968 .

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968 .

Alt 10.

Uimh. 21 de 1969 .

An tAcht Airgeadais, 1969 .

Ailt 47 agus 48.