27 1975


Uimhir 27 de 1975


AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DÁ CHUMASÚ DON AIRE SAOTHAIR RIALÚ A DHÉANAMH GO CEANN TRÉIMHSE TEORANTA AR LUACH SAOTHAIR AGUS TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA EILE FOSTAÍOCHTA FOSTAITHE BANC AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [11 Nollaig, 1975]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Tosach feidhme agus éag.

1. —(1) Más deimhin leis an Aire gur gá dó sin a dhéanamh ionas go leanfaí i gcoitinne, ar mhaithe le leas an náisiúin, de na Comhaontuithe Náisiúnta, féadfaidh sé, le hordú, lá a cheapadh a thiocfaidh an tAcht seo i ngníomh agus tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an lá sin.

(2) Eagfaidh an tAcht seo cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Mínithe.

1971, Uimh. 24 .

1963, Uimh. 33 .

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “banc” sealbhóir ceadúnais atá i bhfeidhm de thuras na huaire faoi alt 9 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , agus aon chuideachta (de réir brí Acht na gCuideachtaí, 1963 ) arb éard í, nó, dá mba chuideachta (de réir na brí réamhráite) gach sealbhóir den sórt sin, arbh éard í, fochuideachta (de réir brí Acht na gCuideachtaí, 1963 , a dúradh) d'aon sealbhóir den sórt sin;

ciallaíonn “na Comhaontuithe Náisiúnta” an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 7ú lá de Mhárta, 1974, agus an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 22ú lá d'Aibreán, 1975, agus a athbhreithníodh an 24ú lá de Mheán Fómhair, 1975;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Saothair.

Méaduithe ar luach saothair, etc., a bheidh á n-íoc ag bainc a chur faoi bhráid na Cúirte Oibreachais agus cumhacht iad a thoirmeasc go sealadach.

1946, Uimh. 26 .

3. —(1) I gcás aon bhainc a bheith, roimh dháta thosach feidhme an Achta seo, ar an dáta sin nó dá éis, tar éis méaduithe ar luach saothair a íoc nó tar éis comhaontú méaduithe den sórt sin a íoc le haon chuid dá bhfostaithe nó tar éis leasú nó athrú a dhéanamh nó tar éis comhaontú leasú nó athrú a dhéanamh ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta de chuid aon choda dá bhfostaithe le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta feabhsaithe nó níos fabhraí a chur ar fáil dóibh—

(a) féadfaidh an tAire an t-ábhar a chur faoi bhráid na Cúirte Oibreachais, agus

(b) déanfaidh an Chúirt Oibreachais, má chuirtear an t-ábhar faoina bráid—

(i) é a bhreithniú agus a chinneadh an bhfuil íoc nó déanamh na méaduithe, na bhfeabhsuithe nó na n-athruithe, nó (mura mbeidh siad íoctha nó déanta) an mbeidís, dá n-íocfaí nó dá ndéanfaí iad, ar neamhréir le forálacha nó críocha na gComhaontuithe Náisiúnta nó an Achta seo, agus

(ii) tuarascáil air a thabhairt don Aire mar aon le cibé moltaí (más ann) is cuí léi,

agus beidh feidhm agus éifeacht ag na hAchtanna Caidrimh Thionscail, 1946 agus 1969, maidir leis an gcur faoi bhráid ionann is dá mba chur faoi bhráid é faoi alt 24 den Acht Caidrimh Thionscail, 1946 , agus

(c) má chinneann an tAire, tar éis dó tuarascáil na Cúirte Oibreachais i dtaobh an ábhair a bhreithniú, gan ordú faoi alt 4 den Acht seo a dhéanamh ina thaobh, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh a chinnte a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus, má rinneadh ordú faoin alt seo i dtaobh an ábhair, measfar, air sin, chun críocha teidil aon fhostaithe lenar bhain sé chun aon mhéaduithe ar luach saothair nó chun leasuithe nó athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta, nach raibh sé i bhfeidhm riamh.

(2) (a) I gcás ina bhfuil caibidlí ar siúl i ndáil le haon éileamh ó fhostaithe aon bhanc ar mhéaduithe ar a luach saothair nó ar leasuithe nó ar athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta dá gcuid, nó aon bhainc a bheith, roimh dháta thosach feidhme an Achta seo, ar an dáta sin nó dá éis, tar éis méaduithe ar luach saothair a íoc nó tar éis comhaontú méaduithe den sórt sin a íoc le haon chuid dá bhfostaithe nó tar éis leasú nó athrú a dhéanamh nó tar éis comhaontú leasú nó athrú a dhéanamh ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta de chuid aon choda dá bhfostaithe le téarmaí nó coinníollacha feabhsaithe nó níos fabhraí a chur ar fáil dóibh, féadfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a thoirmeasc ar na bainc sin na méaduithe réamhráite a íoc ar dháta, nó tar éis dáta, nach luaithe ná dáta thosach feidhme an orduithe agus a thoirmeasc orthu freisin na leasuithe nó na hathruithe réamhráite a chur i bhfeidhm nó leanúint dá gcur i bhfeidhm ar dháta, nó tar éis dáta, nach luaithe ná dáta thosach feidhme an ordaithe.

(b) Ordú faoin alt seo i dtaobh aon ábhair rachaidh sé, mura gcúlghairfear é, in éag—

(i) ar dháta thosach feidhme ordaithe faoi alt 4 den Acht seo i dtaobh an ábhair,

(ii) ar dháta fógra i dtaobh cinneadh ag an Aire faoi fho-alt (1) (c) den alt seo i dtaobh an ábhair a fhoilsiú san Iris Oifigiúil,

(iii) ar dháta fógra i dtaobh cinneadh ag an Aire faoi mhír (c) den fho-alt seo i dtaobh an ábhair a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, nó

(iv) sé mhí tar éis dó teacht i bhfeidhm,

cibé acu sin is luaithe.

(c) Má chinneann an tAire, tar éis dó ordú a dhéanamh faoin alt seo, gan an t-ábhar lena mbainfidh an t-ordú a chur faoi bhráid na Cúirte Oibreachais faoin alt seo, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh a chinnte a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus measfar, air sin, chun críocha teidil aon fhostaithe lenar bhain sé chun aon mhéaduithe ar luach saothair nó chun leasuithe nó athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta, nach raibh sé i bhfeidhm riamh.

(d) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith in ordú faoin alt seo is dóigh leis an Aire is gá chun críocha an ordaithe.

(e) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo a chúlghairm.

(3) Banc a sháróidh nó a fhágfaidh gan chomhlíonadh foráil d'ordú faoin alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo.

Cumacht a thoirmeasc ar bhainc méaduithe ar luach saothair a íoc.

4. —(1) I gcás—

(a) aon bhainc a bheith, roimh dháta thosach feidhme an Achta seo, ar an dáta sin nó dá éis, tar éis méaduithe luach saothair a íoc nó tar éis comhaontú méaduithe den sórt sin a íoc le haon chuid dá bhfhostaithe nó tar éis leasú nó athrú a dhéanamh nó tar éis comhaontú leasú nó athrú a dhéanamh ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta de chuid aon choda dá bhfostaithe le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta feabhsuithe nó níos fabhraí a chur ar fáil dóibh, agus

(b) an Chúirt Oibreachais do chinneadh, i dtuarascáil chun an Aire faoi alt 3 den Acht seo, nó i dtuarascáil nó i moladh arna dhéanamh roimh dháta an tosach feidhme sin, ar an dáta sin nó dá éis, faoi alt 24 den Acht Caidrimh Thionscail, 1946 , go mbeadh íoc nó déanamh na méaduithe, na bhfeabhsuithe nó na n-athruithe nó (mura mbeidh siad íoctha nó déanta) go mbeidís, dá n-íocfaí nó dá ndéanfaí iad, ar neamhréir le forálacha nó críocha cheachtar de na Comhaontuithe Náisiúnta nó an Achta seo,

féadfaidh an tAire, le hordú, luach saothair agus téarmaí agus coinníollacha eile fostaíochta na bhfostaithe sin a chinneadh go ceann nó i leith na tréimhse lena mbainfidh an t-ordú agus a thoirmeasc ar na bainc sin aon mhéaduithe ar an luach saothair a chinnfear amhlaidh a íoc, tar éis tosach feidhme an ordaithe, leis na fostaithe sin agus a thoirmeasc orthu freisin aon leasuithe nó athruithe a dhéanamh, le linn nó i leith na tréimhse réamhráite, ar théarmaí nó ar choinníollacha eile fostaíochta na bhfostaithe sin arna gcinneadh amhlaidh a chuirfeadh téarmaí nó coinníollacha fostaíochta feabhsaithe nó níos fabhraí ar fáil dóibh.

(2) Banc a sháróidh nó a fhágfaidh gan chomhlíonadh foráil d'ordú faoin alt seo beidh sé ciontach i gcion.

(3) (a) Féadfaidh ordú faoin alt seo baint a bheith aige le banc amháin nó níos mó agus le haicme amháin fostaithe nó níos mó de chuid bainc amháin nó níos mó agus foráil éagsúil a bheith ann i dtaobh aicmí éagsúla fostaithe sa bhanc céanna nó i mbainc éagsúla nó i dtaobh na n-aicmí céanna fostaithe i mbainc éagsúla.

(b) Féadfar luach saothair agus téarmaí agus coinníollacha eile fostaíochta a shonrú in ordú faoin alt seo i cibé slí (ar a n-áirítear forálacha a leagan amach trínar féidir iad a fhionnadh) agus faoi threoir cibé ábhair a shonrófar san ordú.

(c) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith in ordú faoin alt seo is dóigh leis an Aire is gá chun críocha an ordaithe.

(d) Ní bheidh éifeacht le hordú faoin alt seo—

(i) maidir le híocaíochtaí a bheidh íoctha ag na bainc lena bhfostaithe roimh dháta an ábhair lena mbainfidh an t-ordú a chur faoi bhráid na Cúirte Oibreachais,

(ii) maidir le leasuithe nó athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta de chuid na bhfostaithe sin feidhmiú nó oibriú roimh an dáta sin.

(e) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo, ar a n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(f) Beidh ordú a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo ar comhréir le téarmaí iomchuí aon tuarascála nó molta ón gCúirt Oibreachais i dtaobh an ábhair.

(g) Nuair a dhéanfar ordú faoi alt 3 den Acht seo i dtaobh aon ábhair, ní bheidh éifeacht le hordú faoin alt seo i dtaobh an ábhair sin i leith aon tréimhse roimh thosach feidhme an ordaithe faoin alt sin 3.

Pionóis.

5. —(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £400 a chur air, nó

(b) ar é chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000, agus, ina theannta sin, i gcás ciona faoi alt 3 nó 4 den Acht seo is cion leanúnach, fíneáil bhreise nach mó na £10,000 in aghaidh gach lae a leanfar den chion, a chur air.

(2) (a) Ní dhlífidh duine ar ar cuireadh fíneáil ar é a chiontú i gcion faoin Acht seo príosúnacht a chur air mura n-íocfaidh sé an fhíneáil, ach féadfaidh an chúirt a chiontaigh an duine a ordú, le hordú, go n-áiritheofar íoc na fíneála tríd an sirriam nó an cláraitheoir contae iomchuí d'urghabháil maoin an duine, dul i seilbh na maoine sin agus, i gcás inar gá sin, dá díol agus féadfaidh an chúirt sin, le hordú, socrú a dhéanamh le haghaidh cibé ábhair fhoghabhálacha, chumhalda is gá chun an t-íoc sin a áirithiú.

(b) San fho-alt seo—

folaíonn “maoin” scaireanna, bintiúir agus cearta nó leasanna i scaireanna nó i mbintiúir, urrúis de chuid an Rialtais, urrúis de chuid aon údaráis áitiúil agus cearta i leith airgead a tugadh ar iasacht d'aon chumann, nó a taisceadh le haon chumann, is cumann tionscail agus coigiltis, cara-chumann nó cumann foirgníochta ach, i gcás fíneála ar chiontú go hachomair, ní fholaíonn sé talamh;

ciallaíonn “scaireanna” scaireanna i scairchaipiteal comhlachta chorpraithe nó stoc comhlachta chorpraithe.

Feidhm alt 382 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 .

6. —Beidh feidhm le halt 382 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , maidir le bainc nach cuideachtaí de réir brí an Achta sin mar atá feidhm aige maidir le bainc is cuideachtaí den sórt sin.

Cionta ag stiúrthóirí agus ag oifigigh áirithe banc.

7. —I gcás banc do dhéanamh ciona faoin Acht seo agus go gcruthófar go ndearnadh an cion sin amhlaidh le toiliú nó le ceadú, nó gur urasaíodh a dhéanamh trí aon fhaillí ar thaobh, aon duine agus é ina stiúrthóir ar an mbanc sin nó ina chomhalta de choiste bainistíochta nó d'údarás rialaithe eile an bhainc sin, nó ina bhainisteoir ar an mbanc sin nó ina rúnaí nó ina oifigeach eile dó, measfar go ndearna an duine sin freisin an cion agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne agus é a phionósú dá réir sin.

Oifigigh údaraithe.

8. —(1) Féadfaidh an tAire cibé oifigigh, agus cibé méid oifigeach, de chuid Roinne Stáit is cuí leis a cheapadh ina n-oifigigh údaraithe chun críocha an Achta seo.

(2) Tabharfar d'oifigeach údaraithe barántas a cheaptha mar oifigeach údaraithe agus, nuair a bheidh aon chumhacht a thugtar d'oifigeach údaraithe leis an Acht seo á feidhmiú aige, tabharfaidh sé an barántas ar aird d'aon duine lena mbainfidh má iarrann an duine sin air é.

Cumhachtaí oifigeach údaraithe.

9. —(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe, d'fhonn aon eolas a fháil a theastóidh ón Aire le go bhféadfaidh sé a fheidhmeanna faoin Acht seo a fheidhmiú, aon ní nó nithe acu seo a leanas a dhéanamh:

(a) dul isteach in áitreabh bainc gach tráth réasúnach,

(b) a cheangal ar aon duine, is stiúrthóir ar an mbanc nó is comhalta de choiste bainistíochta nó d'údarás rialaithe eile an bhainc nó is fostaí don bhanc, aon taifid, leabhair nó doiciméid a bheidh ar chumas an duine sin nó faoina urláimh agus a mbeidh cúis réasúnach ag an oifigeach a chreidiúint gur taifid, leabhair nó doiciméid iad ina bhfuil eolas den chineál réamhráite a thabhairt ar aird dó agus cibé eolas a thabhairt dó a theastóidh uaidh le réasún maidir le haon ní in aon taifid, leabhair nó doiciméid den sórt sin,

(c) aon taifid, leabhair nó doiciméid den sórt sin a iniúchadh agus cóipeanna díobh a dhéanamh nó sleachta a thógáil astu.

(2) Má choisceann nó má bhacann aon duine oifigeach údaraithe agus é ag feidhmiú a chumhachtaí faoi fho-alt (1) den alt seo nó mura gcomhlíonfaidh sé ceanglas oifigigh údaraithe faoin bhfo-alt sin (1), beidh an duine sin ciontach i gcion.

Ní bheidh dliteanas sibhialta ar bhainc i gcásanna áirithe.

10. —Ní bheidh ábhar caingne in aon chúirt i leith aon mhainneachtana ag banc méadú luach saothair a íoc le fostaí nó leasú nó athrú a dhéanamh ar aon téarma nó coinníoll eile fostaíochta de chuid fostaí má ba de thoradh an banc do chomhlíonadh forálacha an Achta seo nó ordaithe faoi an mhainneachtain.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

11. —Gach ordú a dhéanfar faoi alt 3 nó faoi alt 4 den Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Caiteachais.

12. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal.

13. —Féadfar an tAcht um Rialú Banc (Luach Saothair agus Coinníollacha Fostaíochta) (Forálacha Sealadacha), 1975 , a ghairm den Acht seo.