5 1984

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1984


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1984


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2.

Mínithe.

CUID II

Méaduithe agus Leasuithe Ilghnéitheacha

3.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5.

Leasú ar alt 4 agus 67 den Phríomh-Acht (caiteachais).

6.

Leasú ar alt 65 den Príomh-Acht (ranníocaí fostaíochta).

7.

Leasú ar alt 73 den Phríomh-Acht (sochar pá-choibhneasa).

8.

Leasú ar alt 76 den Phríomh-Acht (sochar pá-choibhneasa).

9.

Leasú ar alt 146 agus 210 den Phríomh-Acht agus ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin (acmhainn a ríomh).

10.

Leasú ar alt 223 den Phríomh-Acht (leanbh cáilithe).

11.

Leasú ar alt 226 den Phríomh-Acht (teorainn ama le haghaidh liúntais leanaí a íoc).

12.

Alt 306A a chur isteach sa Phríomh-Acht.

CUID III

Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh

13.

Cuid IVA a chur isteach sa Phríomh-Acht.

14.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht (rialacháin).

15.

Leasú ar alt 130 den Phríomh-Acht (forálacha forluiteacha).

16.

Alt 146 den Phríomh-Acht, agus an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin (acmhainn a ríomh) a leasú tuilleadh.

17.

Tosach feidhme na Coda seo.

CUID IV

Coistí Pinsin Áitiúla do Scor, etc., agus Forálacha Iarmhartacha

18.

Aisghairm (coistí pinsin áitiúla do scor, etc.,).

19.

Oifigigh leasa shóisialaigh a cheapadh agus a ndualgais.

20.

Oifigí áirithe do choistí pinsin áitiúla do scor agus foráil le haghaidh cúitimh.

21.

Alt 4 den Phríomh-Acht (caiteachais) a leasú tuilleadh.

22.

Leasú ar alt 159 den Phríomh-Acht (coinníollacha reachtúla maidir le pinsin seanaoise).

23.

Leasú ar alt 167 den Phríomh-Acht (tosach feidhme pinsean seanaoise).

24.

Leasú ar alt 169 den Phríomh-Acht (imeachtaí dlíthiúla).

25.

Leasú ar alt 170 den Phríomh-Acht (rialacháin).

26.

Leasú ar alt 175 den Phríomh-Acht (pinsean dall).

27.

Leasú ar alt 296 den Phríomh-Acht (cinntí oifigeach breithiúnachta).

28.

Leasú ar alt 298 den Phríomh-Acht (achomhairc, etc.).

29.

Leanúnachas na Coda seo le forálacha aisghairthe agus leasaithe.

30.

Tosach feidhme na Coda seo.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 1964

1964, Uimh. 17

Achtanna na dTithe, 1966 go 1984

Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1965

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teilenchumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981

1981, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1982

1982, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1983

1983, Uimh. 6

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1984


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1984

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1983, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ GO gCUIRFEAR ÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE FAOI NA hACHTANNA SIN I gCUNTAS LE LINN DAMÁISTÍ A BHEITH Á MEASÚNÚ I LEITH DÍOBH-ÁLACHA PEARSANTA DE DHROIM FEITHICIL INNE-ALLGHLUAISTE A ÚSÁID AR ÚSÁID Í NACH FOLÁIR AN DLITEANAS INA LEITH A BHEITH CUMH-DAITHE LE POLASAÍ ÁRACHAIS FORMHEASTA. [30 Márta, 1984]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1983, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1984, a ghairm díobh le chéile.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht Leasaithe 1981” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981 ;

ciallaíonn “Acht 1983” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1983 ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 .

CUID II

Méaduithe agus Leasuithe Ilghnéitheacha

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

3. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad Chodanna I go V den Dara Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1983).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, le sochar dífhostaíochta, le liúntas máithreachais, le sochar banchéile thréigthe, le pinsean easláine, le pinsean scoir, le sochar díobhála, le haisce mhíthreorach agus le pinsean míthreorach, an 5ú lá d'Iúil, 1984, agus

(b) a mhéid a bhaineann sé le sochar báis faoi alt 50, 51 nó 52 den Phríomh-Acht, le pinsean seanaoise (ranníocach), le pinsean baintrí (ranníocach) agus le liúntas dílleachta (ranníocach), an 6ú lá d'Iúil, 1984.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

4. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal B a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad na gCodanna seo—

(a) Cuid I den Cheathrú Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1983 agus a athraíodh leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Athrú sna Rátaí Cúnaimh Dhífhostaíochta), 1983 (I.R. Uimh. 268 de 1983)),

(b) Cuid III den Sceideal sin (a cuireadh isteach le hAcht 1983), agus

(c) Cuid IV den Sceideal sin (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1982 ).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le cúnamh dífhostaíochta agus le liúntas leasa forlíontach, an 4 lá d'Iúil, 1984,

(b) a mhéid a bhaineann sé le liúntas banchéile thréigthe, le liúntas do bhanchéile príosúnaigh, le liúntas cúnaimh shóisialaigh agus le liúntas do bhean shingil, an 5ú lá d'Iúil, 1984,

(c) a mhéid a bhaineann sé le pinsean seanaoise, le pinsean dall, le pinsean baintrí (neamhranníocach) agus le pinsean dílleachta (neamhranníocach), an 6ú lá d'Iúil, 1984, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le liúntais leanaí, an 7ú lá de Lúnasa, 1984.

Leasú ar alt 4 agus 67 den Phríomh-Acht (caiteachais).

5. —(1) Leasaítear leis seo alt 4 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Déanfaidh an tAire aon chaiteachais a thabhóidh An Post faoi fhorálacha Chuid II, seachas Caibidil 5 (arna gcinneadh ar cibé foras ar a gcomhaontófar idir an tAire, an tAire Airgeadais agus An Post) a íoc leis an bPost as an gCiste Árachais Shóisialaigh cibé tráthanna agus i cibé slí a ordóidh an tAire Airgeadais.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 67 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (10):

“(10A) Déanfaidh an tAire aon chaiteachais a thabhóidh An Post faoi fhorálacha na Caibidle seo (arna gcinneadh ar cibé foras ar a gcomhaontófar idir an tAire, an tAire Airgeadais agus An Post) a íoc leis an bPost as Ciste na nDíobhálacha Ceirde cibé tráthanna agus i cibé slí a ordóidh an tAire Airgeadais.”.

Leasú ar alt 65 den Príomh-Acht (ranníocaí fostaíochta).

6. —(1) Leasaítear leis seo alt 65 den Phríomh-Acht (arna leasú le hAcht Leasaithe 1981) trí 0.4 faoin gcéad a chur in ionad na rátaí céatadáin a shonraítear i bhfo-alt 2 (a) (ii) agus i bhfo-alt (2) (b).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1984.

Leasú ar alt 73 den Phríomh-Acht (sochar páchoibhneasa.)

7. —(1) Leasaítear leis seo alt 73 den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le hAcht 1983) trí “£43” a chur in ionad “£36”.

(2) Beidh éifeacht le fo-alt (1) den alt seo i ndáil le haon tréimhse bhearnaithe fostaíochta dar tosach an 2ú lá d'Aibreán, 1984 nó dá éis.

Leasú ar alt 76 den Phríomh-Acht (sochar páchoibhneasa).

8. —Leasaítear leis seo alt 76 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) D'ainneoin alt 72, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, rialacháin a dhéanamh lena bhforálfar, chun críocha scéime arna riaradh ag an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Liúntas Fiontair, go mbeidh duine a ghlacfar isteach sa Scéim sin agus a bheadh, i gcás é leanúint de bheith dífhostaithe, i dteideal leanúint de shochar pá-choibhneasa a fháil, i dteideal, faoi réir cibé coinníollacha a bheidh sonraithe sna rialacháin, an sochar sin a fháil i bhfoirm cnapshuime is ionann agus an méid a gheobhadh sé thairis sin i leith an chion neamhchaite (faoi réir uasmhéid 26 sheachtain) den tréimhse bhearnaithe fostaíochta iomchuí.”.

Leasú ar alt 146 agus 210 den Phríomh-Acht agus ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin (acmhainn a ríomh).

9. —(1) Leasaítear leis seo alt 146 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d'fho-alt (1):

“(a) an luach bliantúil arna fhionnadh sa tslí fhorordaithe, a bhaineann le gach maoin dá chuid (nach maoin a úsáideann nó a theachtann sé go pearsanta ná feirm thalún a bheidh á léasú aige faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún) atá infheistithe nó atá á húsáid go sochrach ar shlí eile nó a d'fhéadfaí a infheistiú nó a úsáid go sochrach ach nach ndéantar amhlaidh;”,

agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c) d'fho-alt (1):

“(c) an luach bliantúil arna fhionnadh sa tslí fhorordaithe d'aon tairbhe a fhaibhreoidh chuige—

(i) as úsáid maoine (seachas teach cónaithe nó foirgneamh feirme atá ar úinéireacht agus ar áitiú, troscán agus earraí pearsanta) a úsáideann nó a theachtann sé go pearsanta, agus

(ii) as feirm thalún a bheith á léasú aige faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún;”.

(2) Leasaítear leis seo alt 210 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iii) d'fho-alt (2) (a):

“(iii) aon suimeanna ó mhaoin (nach maoin a úsáideann nó a theachtann an duine sin go pearsanta ná feirm thalún a bheidh á léasú aige faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún) a infheistiú nó a úsáid go sochrach;”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d'fho-alt (2):

“(b) luach aon mhaoine de chuid an duine sin (nach maoin a úsáideann nó a theachtann sé go pearsanta ná feirm thalún a bheidh á léasú aige faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún) atá infheistithe nó á húsáid go sochrach ar shlí eile nó, cé gur féidir í a infheistiú nó a úsáid go sochrach, nach bhfuil infheistithe ná á húsáid go sochrach, agus á mheas gurb é luach bliantúil an chéad £400 den mhaoin an fichiú cuid den luach caipitiúil agus á mheas gurb é luach bliantúil na coda sin de luach caipitiúil na maoine is mó ná £400 an deichiú cuid den luach caipitiúil; agus á ríomh gurb é luach seachtainiúil na maoine an caoga dóú cuid den luach bliantiúil arna ríomh amhlaidh;”,

agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c) d'fho-alt (2):

“(c) luach aon tairbhe a fhaibhríonn chun an duine sin—

(i) as úsáid nó as teachtadh maoine (seachas teach cónaithe nó foirgneamh feirme atá ar úinéireacht agus ar áitiú, nó troscán agus earraí pearsanta) a úsáideann nó a theachtann sé go pearsanta, agus

(ii) as feirm thalún a bheith á léasú aige faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún;”.

(3) Leasaítear leis seo Riail 1 de na Rialacha atá sa Tríú Sceideal—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (1):

“(1) luach bliantúil aon mhaoine de chuid an duine (nach maoin a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta ná feirm thalún a bheidh á léasú aige faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún) atá infheistithe nó á húsáid go sochrach ar shlí eile ag an duine nó, cé gur feidir í a infheistiú nó a úsáid go sochrach nach bhfuil infheistithe ná á húsáid go sochrach ag an duine, agus is mar a leanas a ríomhfar luach bliantúil na maoine:

(a) eisiafar an chéad £200 de luach caipitiúil na maoine, agus

(b) glacfar gurb é luach bliantúil an chéad £375 eile de luach caipitiúil na maoine an fichiú cuid den luach caipitiúil, agus

(c) glacfar gurb é luach bliantúil na coda sin de luach caipitiúil na maoine is mó ná £575 an deichiú cuid den luach caipitiúil,

ach ní chuirfear i gcuntas faoi aon fhoráil eile de na Rialacha seo aon leithreasú ar an maoin chun críche caiteachais reatha.”,

(b) tríd an gclásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (a) de mhír (4):

“(a) aon suimeanna ó mhaoin (nach maoin a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta ná feirm thalún a bheidh á léasú aige faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún) a infheistiú nó a úsáid go sochrach,”,

agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (5):

“(5) Luach bliantiúil aon tairbhe a fhaibhreoidh chun an duine—

(a) as úsáid nó as teachtadh maoine (seachas teach cónaithe nó foirgneamh feirme atá ar úinéireacht agus ar áitiú, troscán agus earraí pearsanta) a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta, agus

(b) as feirm thalún a bheidh á léasú ag an duine faoi léas a mbeidh sé deimhnithe ag Coimisiún Talún na hÉireann gur léas bona fide é agus go bhfuil sé de réir chleachtas úsáid fhónta talún,

ach chun críocha na Rialach seo, ní dhéanfar iostán a cuireadh ar fáil faoi Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1965, agus a dílsíodh don duine nó do chéile an duine sin de bhun na nAchtanna sin nó de bhun Achtanna na dTithe, 1966 go 1984, a áireamh mar mhaoin a úsáideann nó a theachtann an duine sin nó céile an duine sin go pearsanta fad is nach mbeidh íoc na blianachta ceannaigh comhlánaithe.”.

Leasú ar alt 223 den Phríomh-Acht (leanbh cáilithe).

10. —Leasaítear leis seo alt 223 den Phríomh-Acht trí “a chónaíonn le duine cáilithe le linn an duine sin” a chur i bhfo-alt (2) in ionad “a chónaíonn lena athair le linn an t-athair”.

Leasú ar alt 226 den Phríomh-Acht (teorainn ama le haghaidh liúntais leanaí a íoc).

11. —Leasaítear leis seo alt 226 den Phríomh-Acht trí “6 mhí” a chur in ionad “3 mhí (nó, más cuí leis an Aire, 6 mhí)”.

Alt 306A a chur isteach sa Phríomh-Acht.

12. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 306:

“Sochair áirithe, etc a chur i gcuntas i gcás measúnú damáistí.

306A.—(1) D'ainneoin alt 2 den Acht um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 1964 , agus alt 306 den Acht seo, más rud é in aon chaingean a bhaineann le húsáid feithicle inneallghluaiste, go measúnófar damáistí i leith aon dliteanais maidir le díobhálacha pearsanta nach foláir a bheith cumhdaithe le polasaí árachais formheasta, cuirfear i gcuntas nuair a bheidh na damáistí sin á measúnú luach aon chearta de dhroim na ndíobhálacha sin a d'fhaibhrigh nó is dóigh a d'fhaibhreodh chun an duine dhíobháilte i leith sochair míchumais (lena n-áirítear aon mhéid is iníoctha chomh maith leis an sochar míchumais sin ar mhodh sochair pá-choibhneasa) agus pinsin easláine do na cúig bliana dar tosach an tráth a d'fhaibhrigh an chúis caingne.

(2) An tagairt i bhfo-alt (1) do mheasúnú damáistí glacfar léi i gcásanna ina bhfuil damáistí, is inghnóthaithe thairis sin, inlaghdaithe faoin dlí a bhaineann le faillí rannpháirteach nó ina bhfuil siad teorannaithe le haon Acht nó faoi, mar thagairt do na damáistí ar fad a bheadh inghnóthaithe ar leith ón laghdú nó ón teorannú.

(3) I bhfo-alt (1):

ciallaíonn “polasaí árachais formheasta” polasaí árachais ar polasaí árachais formheasta é chun críocha an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , de bhua alt 62 den Acht sin, arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trácht ar Bhóithre) (Árachas Éigeantach), 1975 (I.R. Uimh. 178 de 1975);

tá le “feithicil inneallghluaiste” an bhrí a shanntar le halt 3 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 1961.”

(2) Déantar leis seo an Príomh-Acht a leasú tuilleadh trí “agus alt 306A” a chur isteach in alt 306 i ndiaidh “alt 68” i bhfo-alt (2).

(3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le haon chaingean a tionscnaíodh roimh dháta an Achta Leasa Shóisialaigh, 1984 , a rith.

CUID III

Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh

Cuid IVA a chur isteach sa Phríomh-Acht.

13. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid IV:

“CUID IVA

Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh

Léiriú.

232A.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “leanbh” duine atá, de bhua alt 223 (1) (arna leasú leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1983 ) ina leanbh cáilithe chun críocha Chuid IV;

ciallaíonn “teaghlach”—

(a) duine atá ag gabháil d'fhostaíocht chúititheach lánaimsire mar fhostaí, agus

(b) más duine pósta an duine sin a chónaíonn lena chéile nó a chothabhálann an céile sin go hiomlán nó go formhór, an céile sin, agus

(c) leanbh nó leanaí a bhfuil ceachtar acu sin roimhe seo cáilithe faoi alt 224 chun liúntas leanaí a fháil ina leith;

déanfar “forlíonadh ar ioncam teaghlaigh” a fhorléiriú de réir alt 232B;

ciallaíonn “ioncam seachtainiúil teaghlaigh”, faoi réir rialacháin faoi alt 232F, an méid ioncaim a fhaigheann teaghlach in aon seachtain amháin lúide aon ioncam de chuid duine ar leanbh é i leith an teaghlaigh sin.

Teideal chun forlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

232B.—Faoi réir na Coda seo, beidh liúntas (dá ngairtear “forlíonadh ar ioncam teaghlaigh” sa Chuid seo) iníoctha as airgead a sholáthróidh an tOireachtas i leith teaghlaigh más lú an t-ioncam seachtainiúil teaghlaigh ná—

(a) i gcás teaghlach nach bhfuil ach aon leanbh amháin ar áireamh ann, £95, nó

(b) i gcás teaghlach a bhfuil níos mó ná aon leanbh amháin ar áireamh ann, £95 arna mhéadú de £15 in aghaidh gach linbh sa bhreis suas go dtí an cúigiú leanbh agus an cúigiú leanbh a áireamh.

An ráta seachtainiúil d'fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

232C.—(1) Faoi réir na Coda seo, is é a bheidh sa ráta seachtainiúil d'fhorlíonadh ar ioncaim teaghlaigh, 25 faoin gcéad den mhéid ar lú an t-ioncam seachtainiúil teaghlaigh ná an méid is iomchuí sa chás ar leith faoi alt 232B.

(2) Ní bheidh an ráta seachtainiúil arna ríomh de bhun fho-alt (1) níos mó i gcás ar bith ná na méideanna seo a leanas:

(a) i gcás teaghlach nach bhfuil ach aon leanbh amháin ar áireamh ann, £8, agus

(b) i gcás teaghlach a bhfuil níos mó ná aon leanbh amháin ar áireamh ann, £8 arna mhéadú de £1.75 in aghaidh gach linbh sa bhreis suas go dtí an cúigiú leanbh agus an cúigiú leanbh á áireamh.

(3) Ní bheidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha más lú ná £1 an ráta seachtainiúil arna ríomh de bhun fho-alt (1).

(4) Chun críocha an ailt seo, áireofar mar £1 aon chodán de £1 d'ioncam seachtainiúil teaghlaigh os cionn 50p agus ní thabharfar aird ar aon chodán eile de £1.

An tréimhse chun forlíonadh ar ioncam teaghlaigh a íoc.

232D.—(1) Beidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha ar feadh tréimhse 52 sheachtain (nó cibé tréimhse eile a fhorordófar) dar tosach an dáta a mbeidh sé infhaighte de réir rialachán agus, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt le rialacháin, ní dhéanfaidh aon athrú ar dhálaí i gcaitheamh na tréimhse sin difear don ráta seachtainiúil d'fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh a bheidh iníoctha.

(2) Má bhíonn forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha i leith teaghlaigh ar leith ar feadh aon treimhse, ní ghlacfar mar chomhalta d'aon teaghlach eile i gcaitheamh na tréimhse sin le haon duine a bhí ar áireamh sa teaghlach sin ag tús na tréimhse sin.

An duine lenar iníoctha forlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

232E.—Beidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha leis an gcomhalta den teaghlach (seachas leanbh) atá ag gabháil d'fhostaíocht chúititheach lánaimsire mar fhostaí nó i gcás dhá chomhalta den teaghlach a bheith ag gabháil d'fhostaíocht amhlaidh, leis an gcomhalta arb é a ioncam seachtainiúil, arna ríomh chun críocha forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, an chuid is mó den ioncam seachtainiúil teaghlaigh arna ríomh amhlaidh.

Rialacháin.

232F.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt don Chuid seo.

(2) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo, go sonrach agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)—

(a) foráil a dhéanamh maidir leis an modh chun ioncam seachtainiúil teaghlaigh a ríomh nó a mheas;

(b) foráil a dhéanamh maidir le neamhaird a thabhairt go hiomlán nó go páirteach ar aon mhéid d'ioncam seachtainiúil teaghlaigh ó aon fhoinse a shonraítear sna rialacháin le linn an t-ioncam sin a bheith á ríomh nó á mheas;

(c) na cúinsí a chinneadh ina measfar duine a bheith ag gabháil d'fhostaíocht chúititheach lánaimsire mar fhostaí;

(d) a cheangal ar fhostóirí cibé faisnéis a chur ar fáil a cheanglóidh an tAire chun éileamh ar fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh a chinneadh;

(e) aon fhorálacha de Chodanna I, II, VII agus VIII nó aon fhorálacha arna ndéanamh fúthu a chur i bhfeidhm (fara modhnú nó gan mhodhnú) nó forálacha a dhéanamh a bheidh ar comhréir (fara modhnú nó gan mhodhnú) le haon fhorálacha acu sin.

(3) Féadfaidh an tAire le rialacháin—

(a) na méideanna a shonraítear in alt 232B,

(b) an ráta céatadáin a shonraítear in alt 232C (1), agus

(c) na rátaí seachtainiúla a shonraítear in alt 232C (2),

a athrú ach ní laghdóidh aon athrú den sórt sin na méideanna, an ráta céatadáin ná na rátaí seachtainiúla ab infheidhme díreach roimh thosach feidhme na rialachán sin.”.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht (rialacháin).

14. —Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht trí “130 (4),” a chur isteach i ndiaidh “108 (4) (6),” agus trí “232F (2) (a) (b) (c), (3),” a chur isteach i ndiaidh “210 (3),” i bhfo-alt (4) (a).

Leasú ar alt 130 den Phríomh-Acht (forálacha forluiteacha).

15. —Leasaítear leis seo alt 130 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Déanfaidh an tAire rialacháin i leith cásanna ina mbeidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha le duine chomh maith le sochar dífhostaíochta, sochar míchumais, cúnamh dífhostaíochta nó pinsean scoir ar rialacháin iad ina mbeidh foráil i dtaobh coigeartú a dhéanamh, tar éis cibé tréimhse a bheidh sonraithe sna rialacháin, ar an bhforlíonadh sin (lena n-áirítear a íoc a dhícheadú go hiomlán).”.

Alt 146 den Phríomh-Acht, agus an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin (acmhainn a ríomh) a leasú tuilleadh.

16. —(1) Leasaítear leis seo alt 146 den Phríomh-Acht trí “, mar liúntas leanaí nó mar fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh,” a chur in ionad “nó mar liúntas leanaí,” i bhfo-alt (1) (b) (v).

(2) Leasaítear leis seo Riail 1 (4) de na Rialacha atá sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an gclásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (b):

“(b) aon suimeanna a fhaightear mar phinsean, liúntas, cúnamh, sochar nó forlíonadh faoi Chuid II, III, IV nó IVA,”.

Tosach feidhme na Coda seo.

17. —Tiocfaidh an Chuid seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

CUID IV

Coistí Pinsin Áitiúla do Scor, etc. agus Forálacha Iarmhartacha

Aisghairm (coistí pinsin áitiúla do scor, etc.,).

18. —Aisghairtear leis seo ailt 162 (2), 164, 165 agus 166 den Phríomh-Acht.

Oifigigh leasa shóisialaigh a cheapadh agus a ndualgais.

19. —(1) Féadfaidh an tAire, le ceadú Aire na Seirbhíse Poiblí, cibé daoine agus cibé méid daoine is cuí leis a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh leasa shóisialaigh chun críocha Chaibidil 3 de Chuid III den Phríomh-Acht.

(2) Déanfaidh gach oifigeach a cheapfar amhlaidh gach éileamh ar phinsean seanaoise nó ina leith agus aon cheist a thógfar de thoradh nó i leith an phinsin sin a bheidh tarchurtha chuige ag an Aire a imscrúdú agus tuairisc a thabhairt don Aire orthu.

Oifigí áirithe do choistí pinsin áitiúla do scor agus foráil le haghaidh cúitimh.

20. —(1) Scoirfidh oifig chléireach do choiste pinsin áitiúil agus oifig chléireach d'fhochoiste pinsin áitiúil de bheith ann.

(2) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh chun cúiteamh a íoc le cléireach a bhí, tráth scor a oifige de bhua an ailt seo, ag fáil an luach saothair is iníoctha i leith a oifige agus a bhí i dteideal an luach saothair sin a choimeád.

(3) Beidh méid an chúitimh is iníoctha le duine faoin alt seo comhionann le—

(a) luach saothair seachtaine in aghaidh gach bliana comhlánaithe dá sheirbhís suas go dtí cúig bliana déag, agus

(b) luach saothair coicíse in aghaidh gach bliana comhlánaithe dá sheirbhís de bhreis ar chúig bliana déag,

faoi réir uasmhéid de luach saothair ocht seachtaine is seachtó agus á ghlacadh gurb é a luach saothair an luach saothair ab iníoctha leis tráth scor a oifige de bhua an ailt seo.

Alt 4 den Phríomh-Acht (caiteachais) a leasú tuilleadh.

21. —Leasaítear leis seo alt 4 den Phríomh-Acht trí “agus caiteachais na gcoistí pinsean áitiúla faoi Chaibidil 3 de Chuid III suas go dtí méid a cheadóidh an tAire” a scriosadh i bhfo-alt (1).

Leasú ar alt 159 den Phríomh-Acht (coinníollacha reachtúla maidir le pinsin seanaoise).

22. —Leasaítear leis seo alt 159 den Phríomh-Acht (arna leasú le hAcht Leasaithe 1981) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c) d'fho-alt (1):

“(c) nach mbeidh acmhainn an duine arna ríomh de réir na Rialacha atá sa Tríú Sceideal níos mó ná an t-uasmhéid iomchuí acmhainne ag ar féidir pinsean a íoc leis an duine sin de réir alt 161.”.

Leasú ar alt 167 den Phríomh-Acht (tosach feidhme pinsean seanaoise).

23. —Leasaítear leis seo alt 167 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Faoi réir rialacháin faoi alt 170 (4), má lamháiltear pinsean seanaoise den chéad uair, tosóidh an pinsean ag faibhriú an chéad Aoine tar éis an dáta a bhfaighidh an tAire an t-éileamh ar an bpinsean nó an chéad Aoine tar éis an dáta a dtiocfaidh an t-éilitheoir chun bheith i dteideal an phinsin den chéad uair, cibé acu is déanaí nó, más Aoine an dáta is déanaí den dá dháta sin. an Aoine sin.”.

Leasú ar alt 169 den Phríomh-Acht (imeachtaí dlíthiúla).

24. —Leasaítear leis seo alt 169 den Phríomh-Acht—

(a) trí fho-alt (6) a scriosadh, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Má dhlíonn aon duine atá ag fáil pinsin seanaoise aon suimeanna faoi fho-alt (3) a aisíoc leis an Aire beidh an tAire, gan dochar dá chumhachtaí faoin bhfo-alt sin, i dteideal a ordú go mbainfear na suimeanna sin as aon suimeanna a mbeidh teideal ag an duine sin chucu ar chuntas pinsin seanaoise, mar a fhoráiltear le rialacháin arna ndéanamh chun na críche faoi alt 170: ar choinníoll, i gcás ionadaí pearsanta, gur as aon suim a mbeidh teideal ag an duine sin chuici mar ionadaí pearsanta a dhéanfar an asbhaint.”.

Leasú ar alt 170 den Phríomh-Acht (rialacháin).

25. —Leasaítear leis seo alt 170 den Phríomh-Acht (arna leasú leis an Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 ) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) go (3):

“(1) Féadfaidh an tAire, i gcomhar leis an bPost (a mhéid a bhainfidh leis an bPost), rialacháin a dhéanamh chun críocha na Caibidle seo—

(a) ina sonrófar an fhianaise a éileofar maidir le coinníollacha reachtúla a chomhlíonadh, agus

(b) ina sonrófar an tslí a bhféadfar éilimh ar phinsin a dhéanamh.

(2) Forálfar le rialacháin go gcumasófar d'éilitheoirí ar phinsin a n-éilimh a dhéanamh agus faisnéis i dtaobh pinsin seanaoise faoin gCaibidil seo a fháil tríd an bPost agus go lamhálfar éilimh ar phinsin go sealadach roimh an dáta a thiocfaidh an t-éilitheoir chun bheith iarbhír i dteideal an phinsin i cibé slí agus faoi réir cibé coinníollacha a leagfar síos leis na rialacháin.

(3) Féadfar rialacháin a dhéanamh freisin trína gcumasófar duine a cheapadh a dhéanfaidh, thar ceann aon éilitheora nó pinsinéara nach bhfuil in ann gníomhú, de dheasca aon éagumais meabhrach nó éagumais eile, aon cheart a fheidhmiú a mbeidh teideal ag an éilitheoir nó ag an bpinsinéir sin chuige faoin gCaibidil seo agus go n-údarófar d'aon duine a bheidh ceaptha amhlaidh aon suimeanna is iníoctha mar phinsean seanaoise a ghlacadh thar ceann agus chun tairbhe an éilitheora nó an phinsinéara.”.

Leasú ar alt 175 den Phríomh-Acht (pinsean dall).

26. —Leasaítear leis seo alt 175 den Phríomh-Acht (arna leasú le hAcht Leasaithe 1981) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Beidh gach dall a bhfuil 18 mbliana d'aois slánaithe aige i dteideal cibé pinsean (dá ngairtear pinsean dall san Acht seo) a fháil, agus leanúint á fháil, a bheadh sé i dteideal a fháil faoin gCaibidil seo dá mbeadh aois inphinsin slánaithe aige; agus beidh feidhm ag forálacha na Caibidle seo ar gach bealach i gcás an duine sin faoi réir an mhodhnaithe go gcuirfear in ionad an choinníll reachtúil atá in alt 159 (1) (a) na coinníollacha nach foláir gur duine é an duine sin a bhfuil 18 mbliana d'aois slánaithe aige agus go bhfuil sé chomh dall sin nach féidir leis aon obair a dhéanamh a bhfuil radharc na súl riachtanach di nó nach féidir leis leanúint dá ghnáth-shlí bheatha.”.

Leasú ar alt 296 den Phríomh-Acht (cinntí oifigeach breithiúnachta).

27. —Leasaítear leis seo alt 296 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d'fho-alt (2):

“(b) faoi Chuid III (cúnamh sóisialach) seachas Caibidil 6 (liúntas leasa forlíontach),”.

Leasú ar alt 298 den Phríomh-Acht (achomhairc, etc.).

28. —Leasaítear leis seo alt 298 den Phríomh-Acht trí—

(a) “nó coiste pinsin áitiúil” i bhfo-alt (1), agus

(b) fo-alt (2),

a scriosadh.

Leanúnachas na Coda seo le forálacha aisghairthe agus leasaithe.

29. —Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun leanúnachas na Coda seo le haon fhorálacha a aisghairfear nó a leasófar leis an gCuid seo a áirithiú.

Tosach feidhme na Coda seo.

30. —Tiocfaidh an Chuid seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

SCEIDEAL A

Alt 3.

“An Dara Sceideal

Na Rátaí Sochar

CUID I

Na RÁTAÍ Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

An ráta seachtainiúil

 

 

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2) nó 103 (2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

£

£

£

£

£

£

£

£

1. (A) Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile

37.25

24.15

8.85

9.90

8.20

6.55

--

--

(ii) aon bhean phósta eile

32.75

--

--

--

--

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí

aosaithe

...

...

37.25

24.15

8.85

9.90

8.20

6.55

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an

duine

...

...

37.75

--

--

--

--

--

--

--

(B) Rátaí laghdaithe Sochair Dífhostaíochta:

(a) duine a bhfuil teideal aige chun méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil teideal aige chun méadú i leith cleithiúnaí aosaithe

31.25

--

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

(b) aon duine eile

...

...

30.90

22.30

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

2. Liúntas Máithreachais

...

37.25

--

--

--

--

--

--

--

3. Sochar Díobhála:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile

51.25

24.15

8.85

9.90

8.20

6.55

--

--

(ii) aon bhean phósta eile

40.55

--

--

--

--

--

--

--

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí

aosaithe

...

...

51.25

24.15

8.85

9.90

8.20

6.55

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an

duine

...

...

40.55

--

--

--

--

--

--

--

4. Sochar Báis:

(a) Pinsean is iníoctha le baintreach (alt 50 (2)) nó le baintreach fir (alt 50 (6))

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

55.05

--

11.65

12.80

12.80

11.05

--

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

56.25

--

11.95

12.95

12.95

11.30

23.10

3.20

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina dhuine pósta agus go bhfuil an tuismitheoir—

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

24.55

--

--

--

--

--

--

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

25.05

--

--

--

--

--

23.10

3.20

(c) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina bhaintreach fir, ina bhaintreach nó ina dhuine singil—

(i) i gcás inarb é an tuismitheoir an t-athair agus go raibh sé, ar bhás an éagaigh, éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach agus gur dóigh dó a bheith éagumasach amhlaidh go buan agus go bhfuil sé—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

55.05

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

56.25

--

--

--

--

--

23.10

3.20

(ii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus í, ar bhás an éagaigh, ina baintreach nó gur tháinig sí chun bheith ina baintreach ina dhiaidh sin agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

55.05

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

56.25

--

--

--

--

--

23.10

3.20

(iii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair agus gan í bheith ina baintreach, agus nach bhfuil pinsean de réir ráta atá leagtha amach ag (i) thuas iníoctha lena fearchéile agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

55.05

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

56.25

--

--

--

--

--

23.10

3.20

(iv) in aon chás eile má tá an tuismitheoir:—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

24.55

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

25.05

--

--

--

--

--

23.10

3.20

(d) Pinsean is iníoctha le

dílleachta

...

...

29.00

--

--

--

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach) agus Pinsean Scoir:

(a) i gcás daoine faoi bhun 80

bliain d'aois

...

...

48.25

30.80

9.95

11.00

9.15

7.50

23.10

3.20

(b) in aon chás eile

...

...

51.55

30.80

9.95

11.00

9.15

7.50

23.10

3.20

(c) méadú breise i leith cleithiúnaí aosaithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe

aige

...

...

--

5.20

--

--

--

--

--

--

6. Pinsean Easláine:

(a) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine:—

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

42.55

27.60

9.80

10.80

8.95

7.30

23.10

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

43.40

28.15

9.95

11.00

9.15

7.50

23.10

3.20

(b) aon bhean phósta eile

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

37.45

--

--

--

--

--

23.10

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

38.10

--

--

--

--

--

23.10

3.20

7. Pinsean Baintrí (Ranníocach) agus Sochar Banchéile Thréigthe i gcás daoine:

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

43.45

--

11.65

12.80

12.80

11.05

--

--

(b) idir 66 bliana agus 80

bliain d'aois

...

...

44.30

--

11.95

12.95

12.95

11.30

23.10

3.20

(c) os cionn 80 bliain d'aois

47.30

--

11.95

12.95

12.95

11.30

23.10

3.20

8. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)

27.45

--

--

--

--

--

--

--

CUID II

Sochair Dhíobhálacha Ceirde—Aiscí agus Deontas

£

1. Sochar Míthreorach:

Aisce Uasta i gcás daoine:—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

3,940

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

4,020

2. Sochar Báis:

(i) Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

2,870

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

2,930

(ii) Deontas i leith costas sochraide

...

...

...

220

CUID III

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil (daoine os cionn 18 mbliana d'aois)

An ráta seachtainiúil (daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe)

(1)

(2)

(3)

Daoine faoi bhun 66 bliana d'aois

Daoine os cionn 66 bliana d'aois

Daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe faoi bhun 66 bliana d'aois

Mná pósta áirithe os cionn 66 bliana d'aois

£

£

£

£

100 faoin gcéad

56.80

58.00

45.00

45.90

90     ,,     ,,

51.12

52.20

40.50

41.31

80     ,,     ,,

45.44

46.40

36.00

36.72

70     ,,     ,,

39.76

40.60

31.50

32.13

60     ,,     ,,

34.08

34.80

27.00

27.54

50     ,,     ,,

28.40

29.00

22.50

22.95

40     ,,     ,,

22.72

23.20

18.00

18.36

30     ,,     ,,

17.04

17.40

13.50

13.77

20     ,,     ,,

11.36

11.60

9.00

9.18

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

£

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

37.25

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

38.00

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

32.75

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

33.45

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) i gcás an duine a bheith i dteideal méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe

37.25

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine

...

...

32.75

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

(a) teorainn an mhéadaithe ach amháin i gcásanna míthreorach fíor-dhona, má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

22.70

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

23.10

(b) teorainn in aon chás má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

45.40

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

46.20

CUID V

Rátaí Laghdaithe Sochair Díobhála agus Pinsin Míthreorach

£

(a) I gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

11.36

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

11.60

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

9.00

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

9.18

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó, i gcás pinsean míthreorach a bheith iníoctha, a mbeadh an teideal sin aige dá mbeadh sochar díobhála seachas pinsean míthreorach iníoctha

11.36

(ii) mura bhfuil, nó mura mbeadh, an teideal sin ag an duine

9.00

”.

SCEIDEAL B

Alt 4.

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Rátaí an Chúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe 162(1)(a), 179(a), 195(2), 196(2) nó 197(2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

A. Daoine seachas iad sin ag B:

(1) i gcás daoine seachas iad sin ag (3) a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

32.80

23.65

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

31.75

23.05

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(2) i gcás daoine seachas iad sin ag (1) nó ag (3)

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

30.90

22.30

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

29.95

21.75

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(3) i gcás daoine dá ndéantar an tairbhe bhliantúil ó thalamh a ríomh de réir mhír (a), (b) nó (c) d'alt 147 (1)

(a) i gcás nach mó ná £10 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

21.90

15.75

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

21.20

15.40

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(b) i gcás ar mó ná £10 ach nach mó ná £15 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

18.55

13.20

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

17.80

13.05

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(c) i gcás ar mó ná £15 ach nach mó ná £20 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

15.50

11.05

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

15.00

10.90

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

B. Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cáilithe amháin nó níos mó acu:

(1) i gcás daoine seachas iad sin ag (3) a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

33.10

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

32.20

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(2) i gcás daoine seachas iad sin ag (1) nó ag (3):

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

31.25

--

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

30.40

--

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(3) i gcás daoine dá ndéantar an tairbhe bhliantúil ó thalamh a ríomh de réir mhír (a), (b) nó (c) d'alt 147 (1):

(a) i gcás nach mó ná £10 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

22.15

--

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

21.50

--

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(b) i gcás ar mó ná £10 ach nach mó £15 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

18.80

--

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

18.05

--

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(c) i gcás ar mó ná £15 ach nach mó ná £20 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

15.80

--

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

15.20

--

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

2. Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall

41.30

--

8.75

9.85

7.65

6.10

23.10

3.20

3.00

3. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh agus Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh i leith daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

40.50

--

10.55

11.60

11.60

9.95

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

41.30

--

10.80

11.90

11.90

10.15

23.10

3.20

3.00

4. Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)

23.00

--

--

--

--

--

--

--

--

5. Liúntas do Bhean Shingil

35.35

--

--

--

--

--

--

--

--

6. Liúntas Leasa Forlíontach:

(a) Daoine seachas iad sin ag (b)

29.95

21.75

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(b) Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cleithiúnach amháin nó níos mó acu

30.40

--

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

CUID III

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

20.75

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

19.75

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

18.75

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

17.75

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

16.75

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

15.75

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

14.75

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

13.75

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

12.75

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

11.75

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

10.75

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

9.75

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

8.75

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

7.75

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

6.75

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

5.75

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

4.75

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

3.75

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

2.75

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

1.75

níos mó ná £44

...

...

...

...

...

Neamhní

CUID IV

Méideanna Liúntas Leanaí

An méid i leith gach leanbh den chéad chúigear leanbh

An méid i leith gach leanbh de bhreis ar chúigear leanbh

(1)

(2)

£12.05

£18.75

”.