22 1985

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 1985


AN tACHT UM CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1985


RIAR NA nALT

Alt

1.

Léiriú agus forléiriú.

2.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

3.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

4.

Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht.

5.

Airleacain chun na Cuideachta.

6.

Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna Dá dTagraítear

An tAcht um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta, 1960

1960, Uimh. 32

An tAcht um Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1983

1983, Uimh. 17

An tAcht um Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1984

1984, Uimh. 14

Na hAchtanna um Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 go 1984

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 1985


AN tACHT UM CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1985

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA, 1960 GO 1984. [26 Nollaig, 1985]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú agus forléiriú.

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1984 ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 .

(2) Forléireofar an tAcht seo agus an Príomh-Acht mar aon Acht amháin.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

2. —Leasaítear leis seo alt 2 den Phríomh-Acht (a fhorálann gur £120,000,000 scairchaipiteal na Cuideachta) trí “£125,000,000” a chur in ionad “£120,000,000” (a cuireadh isteach le hAcht 1984), agus tá alt 2 den Phríomh-Acht, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

2. D'ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí nó i meabhrán comhlachais nó in airteagail chomhlachais na Cuideachta, is é scairchaipiteal na cuideachta £125,000,000 arna roinnt ina scaireanna punt an ceann agus beidh cumhacht ag an gCuideachta, le toiliú an Aire Airgeadais, na scaireanna i gcaipiteal na Cuideachta a roinnt ina n-aicmí leithleacha agus aon chearta, pribhléidí nó coinníollacha tosaíochta, siarainn, cáilithe nó speisialta a chur ag gabháil leo faoi seach.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

3. —Leasaítear leis seo alt 3 (1) den Phríomh-Acht (a chuireann £120,000,000 de theorainn leis na scaireanna a fhéadfaidh an tAire Airgeadais a thógáil sa Chuideachta) trí “£125,000,000” a chur in ionad “£120,000,000” (a cuireadh isteach le hAcht 1984) agus tá alt 3 (1) den Phríomh-Acht, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

3. (1) Féadfaidh an tAire Airgeadais ó am go ham, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, scaireanna d'aon aicme nó aicmí sa Chuideachta a thógáil trí shuibscríobh nó trína gceannach ón sealbhóir suas go dtí méid nach mó san iomlán ná £125,000,000 lena n-áirítear aon suim a caitheadh roimh an Acht seo a rith le ceannach den sórt sin as airgead a sholáthraigh an tOireachtas.

Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht.

4. —Leasaítear leis seo alt 9 den Phríomh-Acht (a chuireann £100,000,000 de theorainn leis an ráthaíocht ón Aire go n-aisíocfar airgead a gheobhaidh an Chuideachta ar iasacht) trí “£32,000,000” a chur, i bhfo-alt (3), in ionad £100,000,000 (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht um Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1983 ), agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(3) Ní dhéanfaidh an tAire na cumhachtaí a thugtar le fo-ailt (1) agus (2) den alt seo a fheidhmiú i slí go mbeidh méid, nó méid comhiomlán, na príomhshuime a dhlífidh sé aon tráth áirithe a aisíoc ar scór aon ráthaíochta nó ráthaíochtaí faoi na fo-ailt sin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, mar aon le méid na príomhshuime (más ann) a bheidh íoctha cheana ag an Aire ar scór aon ráthaíochtaí den sórt sin agus nach mbeidh aisíoctha ag an gCuideachta, níos mó ná £32,000,000.

Airleacain chun na Cuideachta.

5. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais ó am go ham, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, airgead a airleacan chun na Cuideachta as an bPríomh-Chiste ar cibe téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an Aire Airgeadais, le comhaontú an Aire.

(2) Ní bheidh comhiomlán an airgid a airleacfar chun na Cuideachta faoin alt seo níos mó ná £18,000,000.

Gearrtheideal agus comhlua.

6. —(1) Féadfar an tAcht um Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1985 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 go 1985, a ghairm de na hAchtanna um Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 go 1984, agus den Acht seo le chéile.