30 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2000


AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

 

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Forbairt.

4.

Forbairt dhíolmhaithe.

5.

Dearbhú agus tarchur ar fhorbairt agus ar fhorbairt dhíolmhaithe.

6.

Cumhachtaí scrúdaithe, imscrúdaithe agus suirbhéireachta.

7.

Clár pleanála.

8.

Oibleagáid chun faisnéis a thabhairt d'údarás áitiúil.

CUID II

Pleananna agus Treoirlínte

Caibidil I

Pleananna Forbartha.

9.

Oibleagáid plean forbartha a dhéanamh.

10.

An t-ábhar a bheidh i bpleananna forbartha.

11.

Dréachtphlean forbartha a ullmhú.

12.

Plean forbartha a dhéanamh.

13.

Athrú ar phlean forbartha.

14.

Cearta slí poiblí i bpleananna forbartha.

15.

Dualgas ginearálta údaráis pleanála cuspóirí plean forbartha a áirithiú.

16.

Cóipeanna de phleananna forbartha.

17.

Fianaise ar phleananna forbartha.

Caibidil II

Pleananna Limistéir Áitiúil.

18.

Pleananna limistéir áitiúil.

19.

Feidhm pleananna limistéir áitiúil agus an t-ábhar a bheidh iontu.

20.

Comhchomhairliúchán agus glacadh le pleananna limistéir áitiúil.

Caibidil III

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha.

21.

Cumhacht chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

22.

Comhoibriú údarás pleanála le húdarás réigiúnach.

23.

An t-ábhar a bheidh i dtreoirlínte pleanála réigiúnacha agus a gcuspóirí.

24.

Comhchomhairliúchán maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha.

25.

Nós imeachta chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

26.

Athbhreithniú ar threoirlínte pleanála réigiúnacha.

27.

Treoirlínte pleanála réigiúnacha agus pleananna forbartha.

Caibidil IV

Treoirlínte agus Treoracha.

28.

Treoirlínte ón Aire.

29.

Treoracha beartais ón Aire.

30.

Teorannú ar chumhacht an Aire.

31.

Ordacháin ón Aire maidir le pleananna forbartha.

CUID III

Forbairt a Rialú.

32.

Oibleagáid ghinearálta cead a fháil.

33.

Rialacháin maidir le hiarratais ar chead.

34.

Cead forbartha.

35.

Cead pleanála a dhiúltú mar gheall ar mhainneachtainí comhlíonadh a dhéanamh san am atá thart.

36.

Cead sracléaráide.

37.

Achomharc chun an Bhoird.

38.

Doiciméid a bhaineann le hiarratais phleanála a bheith ar fáil.

39.

Forálacha forlíontacha maidir le cead a dheonú.

40.

Teorainn le ré cheada.

41.

Cumhacht chun an tréimhse chuí a athrú.

42.

Cumhacht chun an tréimhse chuí a fhadú.

43.

Rialacháin maidir le hailt 40, 41 agus 42.

44.

Cead a chúlghairm nó a mhodhnú.

45.

Talamh a fháil le haghaidh spásanna oscailte.

46.

Ceanglas déanmhas a dhíchur nó a athrú nó scor dá úsáid.

47.

Comhaontuithe lena rialáiltear forbairt nó úsáid talún.

48.

Ranníocaí forbartha.

49.

Scéimeanna ranníocaí forbartha forlíontacha.

50.

Athbhreithniú bhreithiúnach ar achomhairc, tarchuir agus nithe eile.

CUID IV

Oidhreacht Ailtireachta

Caibidil I

Déanmhais Chosanta.

51.

Taifead ar dhéanmhais chosanta.

52.

Treoirlínte ón Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

53.

Moltaí d'údaráis phleanála i dtaobh déanmhas sonrach.

54.

Ábhar a chur leis an taifead ar dhéanmhais chosanta agus a scriosadh as an gcéanna.

55.

Nós imeachta chun ábhar a chur leis an taifead nó a scriosadh as.

56.

Clárú faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964.

57.

Oibreacha a dhéanann difear do shainghné déanmhas cosanta nó déanmhas cosanta beartaithe.

58.

Dualgas ar úinéirí agus áititheoirí déanmhais a chosaint ar chur i mbaol.

59.

Fógra chun a cheangal oibreacha a dhéanamh i ndáil le déanmhais chosanta a chur i mbaol.

60.

Fógra chun a cheangal sainghné déanmhas cosanta agus áiteanna eile a aisiriú.

61.

Achomhairc i gcoinne fógraí.

62.

Dáta éifeachtach fógraí.

63.

Cion a bhaineann le déanmhais chosanta a chur i mbaol.

64.

Cumhachtaí úinéirí i ndáil le fógraí i dtaobh déanmhais a chur i mbaol nó a aisiriú.

65.

Iarratas chuig an gCúirt Dúiche ar an toiliú is gá.

66.

Dlínse na Cúirte Dúiche.

67.

Iarratas chun na cúirte ar ranníoc i leith costais a ghabhann le hoibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais atá i mbaol.

68.

Déanamh oibreacha áirithe le bheith ina fhorbairt dhíolmhaithe.

69.

Cumhacht údaráis pleanála oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais chosanta agus ar áiteanna eile.

70.

Údarás pleanála do ghnóthú caiteachas as oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais atá i mbaol.

71.

Cumhacht chun déanmhas cosanta a fháil.

72.

Fógra go bhfuil ar intinn déanmhas cosanta a fháil go héigeantach.

73.

Agóid i gcoinne déanmhas cosanta a fháil go héigeantach.

74.

Ordú dílseacháin le haghaidh déanmhas cosanta.

75.

Foirm agus éifeacht ordaithe dílseacháin.

76.

Teideal faighte a chlárú agus ordú dílseacháin a leasú.

77.

Cúiteamh i leith leasa i ndéanmhas cosanta.

78.

Déanmhas cosanta a bheidh faighte ag údarás pleanála a úsáid.

79.

Oibleagáidí údarás sláintíochta i leith déanmhas cosanta.

80.

Deontais d'údaráis phleanála i leith feidhmeanna faoin gCuid seo.

Caibidil II

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta agus Limistéir Rialaithe Pleanála Speisialta

81.

Limistéir chaomhantais ailtireachta.

82.

Forbairt i limistéir chaomhantais ailtireachta.

83.

Cumhacht chun déanmhas nó talamh eile a fháil i limistéar caomhantais ailtireachta.

84.

Limistéar rialaithe pleanála speisialta.

85.

Scéim rialaithe pleanála speisialta.

86.

Scéim a athrú agus a athbhreithniú.

87.

Forbairt i limistéar rialaithe pleanála speisialta.

88.

Fógra a sheirbheáil i ndáil le déanmhais nó talamh eile i limistéar rialaithe pleanála speisialta.

89.

An fógra faoi alt 88 a chur i ngníomh.

90.

Féadfaidh cúirt a ordú fógra faoi alt 88 a chomhlíonadh.

91.

Is cion é mainneachtain fógra faoi alt 88 a chomhlíonadh.

92.

Ní gá cead a fháil chun aon fhorbairt a cheanglófar faoin gCaibidil seo a dhéanamh.

CUID V

Soláthar Tithíochta.

93.

Léiriú.

94.

Straitéisí tithíochta.

95.

Straitéisí tithíochta agus pleananna forbartha.

96.

Tithíocht shóisialta agus tithíocht incheannaithe a sholáthar.

97.

Forbairt nach mbeidh feidhm ag alt 96 maidir léi.

98.

Tithíocht incheannaithe a leithroinnt.

99.

Rialuithe maidir le hathdhíol tithe áirithe.

100.

Rialacháin faoin gCuid seo.

101.

Feidhmeanna údarás tithíochta agus údarás pleanála.

CUID VI

An Bord Pleanála

Caibidil I

Bunú agus Comhdhéanamh.

102.

An Bord Pleanála do leanúint ar marthain.

103.

An Bord le bheith ina chomhlacht corpraithe. etc.

104.

Cathaoirleach agus 7 gcomhalta eile a bheidh ar an mBord.

105.

Cathaoirleach a cheapadh.

106.

Gnáthchomhaltaí a cheapadh.

107.

Leaschathaoirleach a cheapadh.

108.

Córam don Bhord, folúntais, etc.

Caibidil II

Eagraíocht, Foireann, etc.

109.

Comhlíonadh ag an mBord.

110.

An cathaoirleach do chinntiú go ndéanfar gnó an Bhoird a chur i gcrích go héifeachtúil, etc.

111.

Cruinnithe agus nós imeachta an Bhoird.

112.

Rannáin den Bhord.

113.

Toirmeasc ar fhaisnéis a nochtadh a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird.

114.

Toirmeasc ar chumarsáidí áirithe i ndáil le hachomhairc, etc.

115.

Comhaltaí agus fostaithe an Bhoird agus daoine eile a shlánú.

116.

Deontais don Bhord.

117.

Cuntais agus iniúchtaí an Bhoird.

118.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis don Aire.

119.

Aoisliúntas chomhaltaí an Bhoird.

120.

Fostaithe an Bhoird.

121.

Aoisliúntas fhostaithe an Bhoird.

122.

An tAire do sholáthar seirbhísí don Bhord.

123.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, etc.

124.

Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí don Bhord.

Caibidil III

Nósanna Imeachta Achomhairc, etc.

125.

Achomhairc agus tarchuir is cúram don Bhord.

126.

Dualgas agus cuspóir an Bhoird i ndáil le hachomhairc agus tarchuir.

127.

Forálacha maidir le hachomhairc agus tarchuir a dhéanamh.

128.

Údaráis phleanála do chur doiciméad, etc. faoi bhráid an Bhoird.

129.

Aighneachtaí nó tuairimí ó pháirtithe eile.

130.

Aighneachtaí nó tuairimí ó dhaoine seachas páirtithe.

131.

Cumhacht an Bhoird aighneachtaí nó tuairimí a iarraidh.

132.

Cumhacht an Bhoird a cheangal doiciméid, etc. a chur faoina bhráid.

133.

Cumhacht an Bhoird i gcás ina seirbheálfar fógra faoi alt 131132.

134.

Éisteachtaí ó bhéal ar achomhairc nó ar tharchuir.

135.

Forálacha forlíontacha a bhaineann le héisteachtaí ó bhéal.

136.

Cruinnithe a chomóradh maidir le tarchuir.

137.

Nithe seachas nithe a bheidh dúisithe ag páirtithe.

138.

Féadfaidh an Bord achomhairc nó tarchuir a dhíbhe más achomhairc nó tarchuir chráiteacha, etc., iad.

139.

Achomhairc i gcoinne coinníollacha.

140.

Achomhairc, iarratais agus tarchuir a tharraingt siar.

141.

Am le haghaidh cinntí agus achomharc, etc.

142.

Rialacháin i ndáil le hachomhairc agus tarchuir.

143.

Beidh aird ag an mBord ar bheartais agus cuspóirí áirithe.

144.

Táillí is iníoctha leis an mBord.

145.

Caiteachais achomhairc nó tarchuir.

146.

Tuarascálacha agus doiciméid de chuid an Bhoird.

CUID VII

Nochtadh Leasanna, etc..

147.

Comhaltaí, etc. do dhearbhú leasanna áirithe.

148.

Ceanglais a dhéanann difear do chomhaltaí, etc. a bhfuil leasanna tairbhiúla áirithe acu.

149.

Forálacha forlíontacha a bhaineann le hailt 147 agus 148.

150.

Cóid chleachtais.

CUID VIII

Forfheidhmiú.

151.

Cion.

152.

Litir rabhaidh.

153.

Cinneadh maidir le forfheidhmiú.

154.

Fógra forfheidhmiúcháin.

155.

Fógra forfheidhmiúcháin a eisiúint i gcásanna práinne.

156.

Pionóis i leith cionta.

157.

Cionta a ionchúiseamh.

158.

Cionta ag comhlachtaí corpraithe.

159.

Fíneálacha a íoc le húdaráis phleanála.

160.

Urghairí i ndáil le forbairt neamhúdaraithe.

161.

Costais ionchúiseamh agus iarratas ar urghairí.

162.

Fianaise ar chead.

163.

Ní bheidh gá le cead le haghaidh aon oibreacha a cheanglaítear faoin gCuid seo.

164.

Socruithe idirthréimhseacha maidir le cionta.

CUID IX

Criosanna Forbartha Straitéisí.

165.

Léiriú.

166.

Láithreáin a ainmniú le haghaidh criosanna forbartha straitéisí.

167.

Láithreán a fháil le haghaidh creasa forbartha straitéisí.

168.

Scéim pleanála le haghaidh criosanna forbartha straitéisí.

169.

Scéim pleanála a dhéanamh.

170.

Iarratas ar fhorbairt i gcrios forbartha straitéisí.

171.

Scéim pleanála a chúlghairm.

CUID X

Measúnacht Tionchair Timpeallachta.

172.

Ceanglas maidir le ráiteas tionchair timpeallachta.

173.

Cead le haghaidh forbartha ar gá measúnacht tionchair timpeallachta ina leith.

174.

Tionchair thimpeallachta trasteorann.

175.

Measúnacht tionchair timpeallachta ar fhorbairt áirithe arna déanamh ag údaráis áitiúla nó thar a gceann.

176.

Aicmí forordaithe forbartha ar gá measúnacht ina leith.

177.

Faisnéis fhorordaithe maidir le ráitis tionchair timpeallachta.

CUID XI

Forbairt ag Údaráis Áitiúla agus Údaráis Stáit, etc.

178.

Srianta ar fhorbairt ag údaráis áitiúla áirithe.

179.

Forbairt ag an údarás áitiúil féin.

180.

An t-údarás pleanála do ghlacadh eastát faoina chúram.

181.

Forbairt ag údaráis Stáit.

182.

Cáblaí, sreanga agus píblínte.

CUID XII

Cúiteamh

Caibidil I

Cúiteamh i gcoitinne.

183.

Éilimh ar chúiteamh: teorainneacha ama.

184.

Breith a thabhairt ar éileamh ar chúiteamh.

185.

Rialacháin i ndáil le cúiteamh.

186.

Toirmeasc ar chúiteamh dúbailte.

187.

Cúiteamh a ghnóthú ó údarás pleanála.

188.

Cúiteamh a chlárú.

189.

Údarás pleanála do ghnóthú cúitimh ar fhorbairt ina dhiaidh sin.

Caibidil II

Cúiteamh i ndáil le cinntí faoi Chuid III.

190.

Ceart chun cúitimh.

191.

Cúiteamh a shrianadh.

192.

Fógra ag cur cosc le cúiteamh.

193.

Foráil speisialta le haghaidh déanmhas a ghlacann go substaintiúil ionad déanmhas a scartáladh nó a díothaíodh le tine.

194.

Srian le cúiteamh a shannadh faoi alt 190.

195.

Cúiteamh i gcás cead a chúlghairm nó a mhodhnú.

Caibidil III

Cúiteamh i ndáil le hailt 46, 85, 88, 182, 207 agus 252.

196.

Cúiteamh maidir le déanmhas a dhíchur nó a athrú.

197.

Cúiteamh maidir le scor d'úsáid.

198.

Éileamh ar chúiteamh a bhaineann le limistéar rialaithe pleanála speisialta.

199.

Cúiteamh maidir le cáblaí, sreanga agus píblínte.

200.

Cúiteamh maidir le cearta slí poiblí a bhunú.

201.

Cúiteamh maidir le dul isteach ar thalamh.

CUID XIII

Taitneamhachtaí.

202.

Limistéar taitneamhachta speisialta.

203.

Ordú faoi alt 202 a dhaingniú.

204.

Limistéir chaomhantais tírdhreacha.

205.

Orduithe slánchoimeádta crann.

206.

Cearta slí poiblí a bhunú de bhun comhaontaithe.

207.

Cumhachtaí éigeantacha chun cearta slí poiblí a bhunú.

208.

Forálacha forlíontacha maidir le cearta slí poiblí.

209.

Déanmhais fógráin agus fógráin a dheisiú agus a dhéanamh slachtmhar.

CUID XIV

Talamh a Fháil, etc..

210.

Talamh a leithreasú chun críocha údaráis áitiúil.

211.

Údarás áitiúil do dhiúscairt talún.

212.

Forbairt ag údarás pleanála, etc.

213.

Údaráis áitiúla d'fháil talún.

214.

Feidhmeanna an Aire i ndáil le fáil éigeantach talún a aistriú chuig an mBord.

215.

Feidhmeanna áirithe de chuid an Aire faoi Achtanna na mBóithre, 1993 agus 1998, a aistriú chuig an mBord.

216.

Ordú ceannaigh éigeantaigh a dhaingniú más rud é nach mbeidh aon agóidí ann.

217.

Teorainneacha ama áirithe maidir le ceannach éigeantach talún, etc.

218.

Éisteachtaí ó bhéal i ndáil le fáil éigeantach talún.

219.

Cumhacht chun a ordú go n-íocfar costais áirithe i ndáil le héisteacht ó bhéal.

220.

Nósanna imeachta áirithe le rith go comhuaineach.

221.

Cuspóir an Bhoird i ndáil le feidhmeanna aistrithe.

222.

Leasú ar alt 10 den Acht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2), 1960.

223.

Tagairtí d'fheidhmeanna aistrithe i rialacháin, etc.

CUID XV

Forbairt ar an Imeall Trá.

224.

Míniú.

225.

Oibleagáid cead a fháil maidir le forbairt ar imeall trá.

226.

Forbairt de chuid údaráis áitiúil ar imeall trá.

227.

Talamh a fháil etc. ar imeall trá.

228.

Dul isteach ar imeall trá chun críocha áirithe.

CUID XVI

Ócáidí agus Aontaí Súgraidh.

229.

Léiriú.

230.

Oibleagáid ceadúnas a fháil chun ócáid a sheoladh.

231.

Ceadúnas a dheonú.

232.

Cóid chleachtais i ndáil le hócáidí.

233.

Fógra a sheirbheáil i ndáil le hócáidí.

234.

Oibleagáidí ginearálta maidir le sábháilteacht ag ócáidí.

235.

Cumhachtaí iniúchta i dtaca le hócáidí.

236.

Imeachtaí sibhialta a theorannú.

237.

Forálacha iarmhartacha maidir le cionta.

238.

Údarás áitiúil do sheoladh ócáide.

239.

Aontaí súgraidh a rialú.

240.

Ócáidí agus aontaí súgraidh a eisiamh ó rialú pleanála.

241.

Rialacháin maidir le hócáid.

CUID XVII

Forálacha Airgeadais.

242.

Caiteachais riaracháin an Aire.

243.

Muirearú caiteachas údaráis pleanála ar comhairle contae é.

244.

Comhchaiteachais údarás pleanála a chionroinnt.

245.

Cumhacht chun fritháirimh.

246.

Táillí is iníoctha le húdaráis phleanála.

CUID XVIII

Ilghnéitheach.

247.

Comhchomhairliúcháin i ndáil le forbairt bheartaithe.

248.

Faisnéis atá le soláthar i bhfoirm leictreonach.

249.

Ceanglais bhreise maidir le fógra a thabhairt don phobal.

250.

Fógraí a sheirbheáil, etc.

251.

Tréimhse chuí agus teorainneacha ama eile thar laethanta saoire a ríomh.

252.

Cumhacht duine údaraithe chun dul isteach ar thalamh.

253.

Cumhachtaí chun dul isteach i ndáil le forfheidhmiú.

254.

Fearais agus cáblaí, etc., ar bhóithre poiblí a cheadúnú.

255.

Comhlíonadh feidhmeanna ag údaráis phleanála.

256.

Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992.

257.

Leasú ar an Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996.

258.

Teorannú ar cheangal le séaraigh de chuid údaráis sláintíochta.

259.

Teorannú le halt 53 den Waterworks Clauses Act, 1847.

260.

Cosaint do shéadchomharthaí náisiúnta.

261.

Cairéil a rialú.

262.

Rialacháin i gcoitinne.

CUID XIX

Tosach Feidhme, Aisghairm agus Buanú.

263.

Léiriú.

264.

Aisghairm.

265.

Leanúnachas achtachán aisghairthe.

266.

Forálacha idirthréimhseacha maidir le pleananna forbartha.

267.

Forálacha idirthréimhseacha i dtaca le fáil éigeantach talún.

268.

Forálacha idirthréimhseacha ilghnéitheacha.

269.

Rialacháin chun deireadh a chur le deacrachtaí.

270.

Tosach feidhme.

CUID XX

Leasuithe ar Acht na mBóithre, 1993

271.

Leasú ar alt 57 d'Acht na mBóithre, 1993.

272.

Scéim arna hullmhú faoi alt 57 d'Acht na mBóithre, 1993, le glacadh ag údarás bóithre.

273.

Leasú ar alt 60 d'Acht na mBóithre, 1993.

274.

Leasú ar alt 61 d'Acht na mBóithre, 1993.

275.

Leasú ar alt 63 d'Acht na mBóithre, 1993.

276.

Leasú ar alt 65 d'Acht na mBóithre, 1993.

277.

Leasú breise ar Chuid V d'Acht na mBóithre, 1993.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Na críocha ar féidir cuspóirí a thaispeáint ina leith i bPlean Forbartha

Cuid I

Suíomh agus Pátrún Forbartha

Cuid II

Limistéir agus Déanmhais a Rialú

Cuid III

Saoráidí Pobail

Cuid IV

An Comhshaol agus Taitneamhachtaí

Cuid V

Bonneagar agus Iompar

AN DARA SCEIDEAL

Rialacha maidir le Breith a Thabhairt ar Mhéid Cúitimh

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Forbairt nach mbeidh Cúiteamh Iníoctha i gcás Cead a Dhiúltú ina Leith

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Cúiseanna le Cead a Dhiúltú nach mbeidh Cúiteamh Iníoctha ina leith

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Coinníollacha is féidir a Fhorchur, gan Cúiteamh a Íoc, ar Dheonú Ceada chun Talamh a Fhorbairt

AN SÉÚ SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919

9 & 10 Geo. c. 5

An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987

1987, Uimh. 6

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht Corr-Thrádála, 1995

1995, Uimh. 19

An tAcht um Bainistí Chathrach agus Contae (Leasú), 1955

1955, Uimh. 12

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990

1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999

 

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1994

 

An tAcht um Láithreáin Thréigthe, 1990

1990, Uimh. 14

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath, 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992

1992, Uimh. 7

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995

1995, Uimh. 22

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht Imeall Trágha, 1933

1933, Uimh. 12

Na hAchtanna Imeall Trá, 1933 go 1998

 

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht Cuanta, 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

1973, Uimh. 25

Acht na d'Tithe, 1966

1966, Uimh. 21

Acht na dTithe, 1988

1988, Uimh. 28

Achtanna na dTithe, 1966 go 1998

 

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992

1992, Uimh. 18

Housing of the Working Classes Act, 1890

53 & 54 Vict. c. 70

Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998

1998, Uimh. 33

An tAcht um Míntíriú Talún, 1949

1949, Uimh. 25

Na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí, 1967 go 1994

 

Land Clauses Consolidation Act, 1845

8 Vict. c. 18

Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

1926, Uimh. 39

An tAcht Rialtais Áitiúla, 1925

1925, Uimh. 5

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1946

1946, Uimh. 24

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1955

1955, Uimh. 9

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1991

1991, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1994

1994, Uimh. 8

Local Government (Ireland) Act, 1898

61 & 62 Vict. c. 37

An tAcht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2), 1960

1960, Uimh. 40

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976

1976, Uimh. 20

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1982

1982, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1983

1983, Uimh. 28

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1990

1990, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1992

1992, Uimh. 14

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1993

1993, Uimh. 12

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1998

1998, Uimh. 9

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1999

1999, Uimh. 17

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1999

 

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962

1962, Uimh. 26

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964

1964, Uimh. 29

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1878 go 1995

 

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977

1977, Uimh. 1

An tAcht um Mianaigh agus Cairéil, 1965

1965, Uimh. 7

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956

1956, Uimh. 21

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 1994

 

Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú), 1987

1987, Uimh. 17

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict. c. 93

An tAcht um Luachanna Maoine (Eadránacha agus Achomhairc), 1960

1960, Uimh. 45

Public Health (Ireland) Act, 1878

41 & 42 Vict. c. 52

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

Acht na mBóithre, 1993

1993, Uimh. 14

Achtanna na mBóithre, 1993 agus 1998

 

Acht na mBóithre (Leasú), 1998

1998, Uimh. 23

An tAcht Maoine Stáit, 1954

1954, Uimh. 25

An tAcht um Bailte agus Líomatáistí do Shíneadh Amach, 1934

1934, Uimh. 22

An tAcht um Athnuachan Uirbeach, 1998

1998, Uimh. 27

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola, 1996

1996, Uimh. 10

An tAcht Soláthairtí Uisce, 1942

1942, Uimh. 1

Waterworks Clauses Act, 1847

10 & 11 Vict. c. 17

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976

1976, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2000


AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000


ACHT D'ATHMHEAS AGUS DO CHOMHDHLÚTHÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE PLEANÁIL AGUS FORBAIRT TRÍ NA hACHTANNA RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963 GO 1999, A AISGHAIRM AGUS A ATHACHTÚ, MAILLE LE LEASUITHE; DO DHÉANAMH SOCRÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, MAIDIR LE PLEANÁIL CHUÍ AGUS FORBAIRT INCHOTHAITHE LENA nÁIRÍTEAR TITHÍOCHT A SHOLÁTHAR; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÓCÁIDÍ A CHEADÚNÚ AGUS AONTAÍ SÚGRAIDH A RIALÚ; DO LEASÚ AN ACHTA FÁN nGNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ COMHSHAOIL, 1992, ACHT NA mBÓITHRE, 1993, AN ACHTA UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA, 1996, AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[28 Lúnasa, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

2. —(1)  San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

forléireofar “talamh a fháil” de réir alt 213(2) agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “Acht 1919” an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919;

ciallaíonn “Acht 1934” an tAcht um Bailte agus Líomatáistí do Shíneadh Amach, 1934;

ciallaíonn “Acht 1963” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963;

ciallaíonn “Acht 1976” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976;

ciallaíonn “Acht 1982” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1982;

ciallaíonn “Acht 1983” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1983;

ciallaíonn “Acht 1990” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1990;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1992;

ciallaíonn “Acht 1993” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1993;

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1998;

ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1999;

ciallaíonn “fógrán” aon fhocal, litir, múnla, balún, déanmhas inteannta, eitleog, póstaer, fógra, feiste nó samhlachas a úsáidtear chun críche fógraíochta, craolta nó treoraithe;

ciallaíonn “déanmhas fógráin” aon déanmhas, is clárlach, scafall, fráma, cleith, cuaille, feiste nó comhartha (soilsithe nó gan soilsiú) agus a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid chun fógráin a thaispeáint nó aon ghabhálas le foirgneamh nó déanmhas a úsáidtear chun críocha fógraíochta;

folaíonn “talmhaíocht” gairneoireacht, fás torthaí, fás síolta, feirmeoireacht déiríochta, beostoc (lena n-áirítear aon ainmhí a choimeádtar chun bia, olann, craicne nó fionnadh a tháirgeadh, nó chun é a úsáid ag saothrú talún) a phórú agus a choimeád, capaill a thraenáil agus stoc folaíochta a thógáil, talamh a úsáid mar thalamh féaraigh, mar thalamh móinéir, mar thalamh saileánaigh, mar gharraithe margaidh nó mar phlandlanna agus forléireofar “talmhaíochta” dá réir sin;

folaíonn “athrú”—

(a)  pláistéireacht nó péinteáil nó díchur plástair nó stucó, nó

(b)  athsholáthar dorais, fuinneoige nó dín,

a dhéanann athrú ábhartha ar dhreach imeachtrach an déanmhais ionas go mbíonn an dreach sin ar neamhréir le sainghné an déanmhais nó le sainghné déanmhas ina chomharsanacht;

ciallaíonn “achomharc” achomharc chun an Bhoird;

forléireofar “limistéar caomhantais ailtireachta” de réir alt 81(1);

forléireofar “limistéar rialaithe pleanála speisialta” de réir alt 85(8);

folaíonn “fearann comhghafach” i ndáil le déanmhas, talamh atá lasmuigh de chúirtealáiste an déanmhais;

ciallaíonn “Treoir um Éin” Treoir Uimh. 79/409/CEE an 2 Aibreán 1979 ón gComhairle(1) maidir le héin fhiáine a chaomhnú;

ciallaíonn “Bord” an Bord Pleanála;

ciallaíonn “cathaoirleach” cathaoirleach an Bhoird;

ciallaíonn “Coimisinéirí” Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn;

ciallaíonn “cuideachta”, ach amháin in alt 149 (5), cuideachta de réir bhrí alt 2 d'Acht na gCuideachtaí, 1963, nó cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát;

ciallaíonn “Treoir ón gComhairle” Treoir Uimh. 85/337/CEE an 27 Meitheamh 1985 ón gComhairle(2) maidir le héifeachtaí tionscadal poiblí agus príobháideach áirithe ar an gcomhshaol a mheasúnú; arna leasú le Treoir Uimh. 97/11/CE an 3 Márta 1997 ón gComhairle(3) agus le haon treoir lena leasaítear na treoracha sin nó a chuirtear ina n-ionad;

tá le “substaint chontúirteach” an bhrí a shanntar dó leis an Treoir um Mórthionóiscí;

ciallaíonn “leaschathaoirleach” leaschathaoirleach an Bhoird;

tá le “forbairt” an bhrí a shanntar dó le halt 3, agus forléireofar “forbair” dá réir sin;

ciallaíonn “plean forbartha” plean forbartha faoi alt 9(1);

ciallaíonn “i mbaol” faoi lé díobhála, meathlúcháin nó damáiste, cibé acu láithreach nó thar thréimhse ama, trí fhaillí nó ar shlí dhíreach nó neamhdhíreach;

ciallaíonn “fógra forfheidhmiúcháin” fógra forfheidhmiúcháin faoi alt 154;

ciallaíonn “ráiteas tionchair timpeallachta” ráiteas i dtaobh na néifeachtaí, más ann, a bheadh ag forbairt bheartaithe, dá ndéanfaí í, ar an gcomhshaol;

ciallaíonn “láithreán Eorpach”—

(a)  láithreán—

(i)  arna chur in iúl chun críocha Rialachán 4 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha), 1997 (I.R. Uimh. 94 de 1997), faoi réir aon leasuithe arna ndéanamh air de bhua Rialachán 5 de na rialacháin sin, nó

(ii)  arna tharchur chuig an gCoimisiún de réir Rialachán 5(4) de na rialacháin sin, nó

(iii)  arna chur de bhua Rialachán 6 de na rialacháin sin leis an liosta a tarchuireadh chuig an gCoimisiún de réir Rialachán 5(4) de na Rialacháin sin,

ach sin go dtí go nglacfaidh an Coimisiún cinneadh i leith an láithreáin faoi Airteagal 21 den Treoir um Ghnáthóga chun críocha an tríú mír d'Airteagal 4(2) den Treoir sin, agus go dtí sin amháin,

(b)  láithreán arna ghlacadh ag an gCoimisiún mar láithreán a bhfuil tábhacht Chomhphobail leis chun críocha Airteagal 4(2) den Treoir um Ghnáthóga de réir an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 21 den Treoir sin,

(c)  limistéar caomhantais speisialta de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha), 1997,

(d)  limistéar arna aicmiú de bhun mhír (1) nó (2) d'Airteagal 4 den Treoir um Éin;

tá le “forbairt dhíolmhaithe” an bhrí a shonraítear in alt 4;

folaíonn “taispeáin” i ndáil le fógrán, greamaigh, inscríobh, clóbhuail, péinteáil, soilsigh agus línigh ar shlí eile;

tá le “bunachas láithreach” an bhrí atá leis sa Treoir um Mórthionóiscí;

folaíonn “fál” clárlach nó déanmhas dá shamhail ach ní fholaíonn sé aon chlaí, balla nó déanmhas eile dá shamhail atá déanta go hiomlán nó go príomha de chré nó de chloch;

ciallaíonn “limistéar feidhme”, i ndáil le húdarás pleanála—

(a)  i gcás comhairle chontae, a contae riaracháin, gan aon bhuirg nó ceantar uirbeach a áireamh,

(b)  i gcás aon údaráis pleanála eile, a limistéar riaracháin;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “Gaeltacht” an Ghaeltacht de réir bhrí an Achta Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956;

ciallaíonn “teach ináitrithe” teach—

(a)  a úsáidtear mar theaghais,

(b)  nach bhfuil in úsáid ach a bhí, nuair a úsáideadh go deireanach é, gan aird a thabhairt ar aon úsáid neamhúdaraithe, á úsáid mar theaghais agus nach bhfuil tréigthe, nó

(c)  a cuireadh ar fáil lena úsáid mar theaghais ach nár áitíodh;

ciallaíonn “Treoir um Ghnáthóga” Treoir Uimh. 92/43/CEE an 21 Bealtaine 1992 ón gComhairle(1) maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a chaomhnú;

ciallaíonn “teach” foirgneamh nó cuid d'fhoirgneamh atá nó a bhí á áitiú mar theaghais nó a cuireadh ar fáil lena úsáid mar theaghais ach nár áitíodh, agus más cuí, folaíonn sé foirgneamh a dearadh lena úsáid mar 2 theaghais nó níos mó nó mar árasán, mar theaghaisín nó mar theaghais eile laistigh d'fhoirgneamh den sórt sin;

ciallaíonn “ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú” ceadúnas faoi Chuid IV den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992;

folaíonn “talamh” aon déanmhas agus aon talamh atá faoi uisce (cibé acu is uisce intíre nó uisce cósta é);

ciallaíonn “plean limistéir áitiúil” plean limistéir áitiúil faoi alt 18;

ciallaíonn “údarás áitiúil” údarás áitiúil chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil, 1941;

tá le “mórthionóisc” an bhrí a shanntar dó leis an Treoir um Mórthionóiscí;

ciallaíonn “Treoir um Mórthionóiscí” Treoir Uimh. 96/82/CE an 9 Nollaig 1996 ón gComhairle(2) maidir le rialú guaiseacha mórthionóiscí ina bhfuil substaintí contúirteacha i gceist;

ciallaíonn “bainisteoir”—

(a)  maidir le bardas contaebhuirge, an bainisteoir chun críche na nAchtanna a bhaineann le bainistiú na contaebhuirge, agus

(b)  maidir le comhairle chontae, le bardas buirge nó le comhairle cheantair uirbigh, an bainisteoir chun críocha na nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1994;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil;

tá le “bunachas nua” an bhrí atá leis sa Treoir um Mórthionóiscí;

ciallaíonn “áititheoir”, i ndáil le déanmhas cosanta nó déanmhas cosanta beartaithe—

(a)  aon duine atá sa déanmhas nó atá i dteideal an déanmhas a úsáid nó a theachtadh láithreach,

(b)  aon duine atá i dteideal an déanmhas a áitiú, agus

(c)  aon duine eile a bhfuil, de thuras na huaire, an déanmhas faoina rialú;

ciallaíonn “gnáthchomhalta” comhalta den Bhord seachas an cathaoirleach;

ciallaíonn “úinéir”, i ndáil le talamh, duine, seachas morgáistí nach bhfuil i seilbh, a bhfuil teideal aige nó aici, ina cheart nó ina ceart féin nó mar iontaobhaí nó mar ghníomhaire d'aon duine eile, cíos forlán na talún a ghlacadh nó, i gcás nach ar cíos forlán atá an talamh ligthe, a mbeadh an teideal sin aige nó aici dá mbeadh an talamh ligthe amhlaidh;

ciallaíonn “páirtí in achomharc nó i dtarchur” an t-údarás pleanála agus aon duine de na daoine seo a leanas, de réir mar is cuí—

(a)  an t-achomharcóir,

(b)  an t-iarratasóir ar aon chead a mbeidh achomharc i ndáil leis déanta ag duine eile (seachas duine atá ag gníomhú thar ceann an achomharcóra),

(c)  i gcás tarchuir faoi alt 5, an duine a bheidh ag déanamh an tarchuir, agus aon duine eile dá dtabharfar fógra faoi fho-alt (2) den alt sin,

(d)  i gcás tarchuir faoi alt 34 (5), an t-iarratasóir ar an gcead a deonaíodh,

(e)  i gcás tarchuir faoi alt 37(5), an duine a rinne an t-iarratas ar chead, ar iarratas é a chuir an t-údarás pleanála ar ais,

(f)  aon duine a ndéanfaidh údarás pleanála fógra nó ordú, nó cóip den chéanna, a sheirbheáil air nó uirthi nó a eisiúint chuige nó chuici, faoi ailt 44, 45, 46, 88 agus 207,

(g)  i gcás tarchuir faoi alt 96(5), páirtí ionchasach i gcomhaontú faoi alt 96(2),

(h)  i gcás achomhairc faoi alt 169, an ghníomhaireacht forbartha,

(i)  i gcás tarchuir faoi alt 193, an duine a rinne an t-iarratas ar chead chun an déanmhas nua a thógáil,

(j)  an t-iarratasóir ar cheadúnas faoi alt 254 a mbeidh achomharc i ndáil leis déanta ag duine eile (seachas duine atá ag gníomhú thar ceann an achomharcóra),

agus forléireofar “páirtí” dá réir sin;

ciallaíonn “rialacháin cheada” rialacháin faoi alt 33, 172(2)174;

ciallaíonn “iarratas pleanála” iarratas chuig údarás pleanála de réir rialachán ceada ar chead chun talamh a fhorbairt is gá faoi na rialacháin sin;

ciallaíonn “údarás pleanála”—

(a)  i gcás contae, gan aon bhuirg nó ceantar uirbeach ann a áireamh, comhairle an chontae,

(b)  i gcás contaebhuirge nó buirge eile, bardas na buirge, agus

(c)  i gcás ceantair uirbigh, comhairle an cheantair uirbigh,

agus forléireofar tagairtí do limistéar an údaráis pleanála dá réir sin agus folóidh siad limistéar feidhme an údaráis;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire agus forléireofar “forordaigh” dá réir sin;

ciallaíonn “déanmhas cosanta beartaithe” déanmhas a ndéantar fógra a eisiúint ina leith faoi alt 12 (3) nó faoi alt 55 á rá go mbeartaítear an déanmhas, nó cuid shonraithe de, a chur le taifead ar dhéanmhais chosanta, agus folaíonn sé, i gcás ina gcuirtear an méid sin in iúl san fhógra sin, aon airí sonraithe atá laistigh d'fhearann comhghafach an déanmhais agus nach bhfolófaí thairis sin sa mhíniú seo;

ciallaíonn “déanmhas cosanta”—

(a)  déanmhas, nó

(b)  cuid shonraithe de dhéanmhas,

atá ar áireamh i dtaifead ar dhéanmhais chosanta, agus folaíonn sé, i gcás ina gcuirtear an méid sin in iúl sa taifead sin, aon airí sonraithe atá laistigh d'fhearann comhghafach an déanmhais agus nach bhfolófaí thairis sin sa mhíniú seo;

folaíonn “cosaint”, i ndáil le déanmhas nó le cuid de dhéanmhas, caomhnú, slánchoimeád agus feabhsú atá ar comhréir le cothabháil shainghné agus spéisiúlacht an déanmhais nó na coda;

ciallaíonn “áit phoiblí” aon sráid, bóthar, trá mhara nó áit eile ar a bhfuil rochtain ag an bpobal cibé acu de cheart nó le cead é agus cibé faoi acu réir muirir nó saor ó mhuirear é;

tá le “bóthar poiblí” an bhrí chéanna atá leis in Acht na mBóithre, 1993;

ciallaíonn “taifead ar dhéanmhais chosanta” an taifead a áirítear faoi alt 51 i bplean forbartha;

ciallaíonn “tarchur” tarchur chuig an mBord faoi alt 5, 34(5), 37(5), 96(5)193(2);

ciallaíonn “údarás réigiúnach” comhlacht arna bhunú de réir alt 43 den Acht Rialtais Áitiúil, 1991;

ciallaíonn “treoirlínte pleanála réigiúnacha” treoirlínte pleanála réigiúnacha arna ndéanamh faoi Chaibidil III de Chuid II;

ciallaíonn “clár” an clár a choimeádfar faoi alt 7;

ciallaíonn “údarás clárúcháin” údarás clárúcháin de réir bhrí an Achta um Chlárú Teidil, 1964;

ciallaíonn “feidhm fhorchoimeádta”—

(a)  maidir le comhairle chontae nó le comhlacht toghaí chun críocha na nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1994, feidhm fhorchoimeádta chun críocha na nAchtanna sin, agus

(b)  maidir le bardas contaebhuirge, feidhm fhorchoimeádta chun críocha na nAchtanna a bhaineann le bainistiú na contaebhuirge;

tá le “priacal” an bhrí a shanntar dó leis an Treoir um Mórthionóiscí;

tá le “bóthar” an bhrí chéanna atá leis in Acht na mBóithre, 1993;

tá le “trá mhara” an bhrí chéanna atá le “tráigh mhara” san Acht Imeall Trágha, 1933;

folaíonn “scaireanna” stoc agus forléireofar “scairchaipiteal” dá réir sin;

ciallaíonn “ordú um limistéar taitneamhachta speisialta” ordú arna dhaingniú faoi alt 203;

ciallaíonn “údarás Stáit”—

(a)  Aire den Rialtas, nó

(b)  na Coimisinéirí;

ciallaíonn “gnóthaire reachtúil” duine atá, de thuras na huaire, údaraithe le haon achtachán nó faoi nó le haon ionstraim faoi achtachán nó fúithi—

(a)  chun iarnród, canáil, uiscebhealach intíre, duga, cuan nó aerfort a fhoirgniú nó a oibriú,

(b)  chun seirbhísí gáis, leictreachais nó teileachumarsáide a sholáthar nó oibreacha a dhéanamh chun iad a sholáthar, nó

(c)  chun seirbhísí a sholáthar a bhaineann le haon ghnóthas poiblí nó chun oibreacha a dhéanamh chun críocha gníomhaíochtaí aon ghnóthais phoiblí a sheoladh;

ciallaíonn “déanmhas” aon fhoirgneamh, déanmhas, tochailt, nó ní eile atá foirgnithe nó déanta ar aon talamh nó ann nó faoi, nó aon chuid de dhéanmhas arna mhíniú amhlaidh, agus—

(a)  i gcás ina gceadaíonn an comhthéacs é, folaíonn sé an talamh a bhfuil an déanmhas suite air nó ann nó faoi, agus

(b)  i ndáil le déanmhas cosanta nó le déanmhas cosanta beartaithe, folaíonn sé—

(i)  an taobh istigh den déanmhas,

(ii)  an talamh atá laistigh de chúirtealáiste an déanmhais,

(iii)  aon déanmhais eile atá laistigh den chúirtealáiste sin agus an taobh istigh díobh, agus

(iv)  na daingneáin agus na hairíonna go léir is cuid den taobh istigh nó den taobh amuigh d'aon déanmhas nó déanmhais dá dtagraítear i bhfomhír (i)(iii);

ciallaíonn “fo-stratam talún” aon fho-ithir nó aon ní faoi dhromchla talún atá ag teastáil—

(a)  chun críocha tolláin nó tollánú nó aon ní a bhaineann leis sin, nó

(b)  chun aon chríche a bhaineann le scéim de réir bhrí Acht na mBóithre, 1993;

ciallaíonn “Coinbhinsiún Trasteorann” Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann, arna dhéanamh in Espoo (An Fhionlainn) an 25 Feabhra, 1991;

ciallaíonn “duine den lucht siúil” duine den lucht siúil de réir bhrí alt 2 d'Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998;

ciallaíonn “forbairt neamhúdaraithe”, i ndáil le talamh, aon oibreacha neamhúdaraithe a dhéanamh (lena n-áirítear aon déanmhas neamhúdaraithe a fhoirgniú, a thógáil nó a dhéanamh) nó aon úsáid neamhúdaraithe a dhéanamh;

ciallaíonn “déanmhas neamhúdaraithe” déanmhas seachas—

(a)  déanmhas a bhí ann an 1 Deireadh Fómhair 1964, nó

(b)  déanmhas a raibh a fhoirgniú, a thógáil nó a dhéanamh ina ábhar nó ina hábhar do chead forbartha arna dheonú faoi Chuid IV d'Acht 1963 nó a mheastar gurbh amhlaidh dó nó di faoi alt 93 den Acht sin nó faoi alt 34 den Acht seo, ar cead é nár cúlghaireadh, nó atá ann de dhroim forbairt dhíolmhaithe (de réir bhrí alt 4 d'Acht 1963 nó alt 4 den Acht seo) a dhéanamh;

ciallaíonn “úsáid neamhúdaraithe”, i ndáil le talamh, úsáid a tosaíodh an 1 Deireadh Fómhair 1964, nó dá éis, ar úsáid í is athrú ábhartha in úsáid aon déanmhais nó talún eile agus ar forbairt í seachas—

(a)  forbairt dhíolmhaithe (de réir bhrí alt 4 d'Acht 1963 nó alt 4 den Acht seo), nó

(b)  forbairt is ábhar do chead arna dheonú faoi Chuid IV d'Acht 1963 nó faoi alt 34 den Acht seo ar cead é nár cúlghaireadh, agus a dhéanfar i gcomhlíonadh an cheada sin nó aon choinníll a mbeidh an cead sin faoina réir;

ciallaíonn “oibreacha neamhúdaraithe” aon oibreacha ar thalamh nó ann nó thairis nó faoi a tosaíodh an 1 Deireadh Fómhair 1964 nó dá éis, ar forbairt iad seachas—

(a)  forbairt dhíolmhaithe (de réir bhrí alt 4 d'Acht 1963 nó alt 4 den Acht seo), nó

(b)  forbairt is ábhar do chead arna dheonú faoi Chuid IV d'Acht 1963 nó faoi alt 34 den Acht seo, ar cead é nár cúlghaireadh, agus a dhéanfar i gcomhlíonadh an cheada sin nó aon choinníll a mbeidh an cead sin faoina réir;

ní fholaíonn “úsáid”, i ndáil le talamh, an talamh a úsáid trí aon oibreacha a dhéanamh air;

ciallaíonn “litir rabhaidh” fógra i scríbhinn faoi alt 152(1);

ciallaíonn “ceadúnas dramhaíola” ceadúnas dramhaíola faoi Chuid V den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996;

folaíonn “oibreacha” aon ghníomh nó oibríocht foirgníochta, tochailte, scartála, méadaithe, athraithe, deisithe nó athnuachana agus, i ndáil le déanmhas cosanta nó déanmhas cosanta beartaithe, folaíonn sé aon ghníomh nó oibríocht lena ngabhann plástar, péint, ballapháipéar, tíleanna nó ábhar eile a chur le dromchlaí an taobh istigh nó an taobh amuigh de dhéanmhas nó a bhaint den chéanna.

(2)  San Acht seo—

(a)  aon tagairt d'alt, do Sceideal, do Chaibidil nó do Chuid is tagairt í d'alt, do Sceideal, do Chaibidil nó do Chuid den Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'achtachán éigin eile atá beartaithe, agus

(b)  aon tagairt d'fho-alt, do mhír nó d'fhomhír is tagairt í don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(3)  San Acht seo, aon tagairt d'fhorbairt a dhéanamh thar ceann údaráis Stáit forléireofar í, i gcás inarb Aire den Rialtas an t-údarás sin, mar thagairt a fholaíonn tagairt do na Coimisinéirí do dhéanamh forbartha thar ceann an Aire.

(4)  Aon tagairt san Acht seo do shárú forála, folaíonn sí, más cuí, tagairt do dhiúltú nó do mhainneachtain an fhoráil sin a chomhlíonadh.

(5)  Aon tagairt san Acht seo do chomhlíonadh feidhmeanna, folaíonn sí tagairt d'fheidhmiú cumhachtaí agus do chomhlíonadh dualgas.

(6)  Aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile forléireofar í, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

(7)  Is feidhm fhorchoimeádta é aon ní a dhéanamh a cheanglaítear faoin Acht seo a dhéanamh le rún.

Forbairt.

3. —(1)  San Acht seo, ciallaíonn “forbairt”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, aon oibreacha a dhéanamh ar thalamh, nó ann, nó thairis nó faoi nó aon athrú ábhartha a dhéanamh ar úsáid aon déanmhas nó talún eile.

(2)  Chun críocha fho-alt (1) agus gan dochar do ghinearáltacht an fho-ailt sin—

(a)  i gcás ina dtagann aon déanmhas nó talamh eile nó aon chrann nó rud eile ar thalamh chun bheith á úsáid chun fógráin a thaispeáint, nó

(b)  i gcás ina dtagann talamh chun bheith á úsáid chun aon chríche díobh seo a leanas—

(i)  aon veaineanna, pubaill nó rudaí eile, cibé acu atá siad sochorraithe nó nach bhfuil agus cibé acu atá siad infhillte nó nach bhfuil, a shuíomh nó a choimeád chun críche carbhánachta nó campála nó chun earraí a dhíol,

(ii)  carbháin nó pubaill a stóráil, nó

(iii)  feithiclí, cibé acu atá nó nach bhfuil siad inúsáidte chun na críche dá ndearnadh iad nó dár úsáideadh iad go deireanach, sean-mhiotal, dramhaíl mhianadóireachta nó tionscail, dramhaíl foirgneoirí, truflais nó smionagar a chur ann,

measfar athrú ábhartha a bheith tagtha ar úsáid na talún.

(3)  Chun amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo gurb ionann, chun críocha an ailt seo, úsáid aon tí mar dhá theaghais nó níos mó, is teach a úsáideadh roimhe sin mar theaghais amháin, agus athrú ábhartha ar úsáid an déanmhais agus gach cuid de a úsáidtear amhlaidh.

Forbairt dhíolmhaithe.

4. —(1)  Is forbairtí díolmhaithe chun críocha an Achta seo na forbairtí seo a leanas—

(a)  forbairt arb éard í úsáid aon talún chun críche talmhaíochta agus forbairt arb éard í úsáid a bhaint chun na críche sin as aon fhoirgneamh a áitítear i dteannta aon talún a úsáidtear amhlaidh;

(b)  forbairt ag comhairle chontae ina limistéar feidhme, gan aon bhuirg nó ceantar uirbeach a áireamh;

(c)  forbairt ag bardas contaebhuirge nó buirge eile sa bhuirg sin;

(d)  forbairt ag comhairle cheantair uirbigh sa cheantar sin;

(e)  forbairt arb éard í aon oibreacha a dhéanamh ag bardas contaebhuirge nó buirge eile nó ag comhairle chontae nó cheantair uirbigh, ar oibreacha iad is gá chun bóthar nua a dhéanamh nó chun bóthar a chothabháil nó a fheabhsú;

(f)  forbairt arna déanamh thar ceann údaráis áitiúil is údarás pleanála, nó i gcomhpháirt nó i gcomhpháirtíocht le húdarás den sórt sin, de bhun conartha arna dhéanamh ag an údarás áitiúil lena mbaineann, cibé acu ina cháil mar údarás pleanála nó in aon cháil eile;

(g)  forbairt arb éard í aon oibreacha a dhéanamh ag aon údarás áitiúil nó gnóthaire reachtúil chun aon séaraigh, príomhphíopaí, píopaí, cáblaí, sreanga lasnairde nó gaireas eile a iniúchadh, a dheisiú, a athnuachan, a athrú nó a dhíchur, lena n-áirítear aon sráid nó talamh eile a thochailt chun na críche sin;

(h)  forbairt arb éard í oibreacha a dhéanamh chun aon déanmhas a chothabháil, a fheabhsú nó a athrú ar shlí eile, ar oibreacha iad nach ndéanann difear ach don taobh istigh den déanmhas nó nach ndéanann difear ábhartha do dhreach imeachtrach an déanmhais ionas go mbíonn an dreach ar neamhréir le sainghné an déanmhais nó le sainghné déanmhas ina chomharsanacht;

(i)  forbairt arb éard í crainn, foraoisí agus talamh coille a thanú, a leagan agus a athphlandú, bóithre neamhphoiblí a fhónann d'fhoraoisí agus do talamh coille a dhéanamh, a chothabháil agus a fheabhsú agus oibreacha a ghabhann leis an bhforbairt sin, gan speicis bhuaircíneacha a chur in ionad foraoise airde leathanduillí a áireamh;

(j)  forbairt arb éard í úsáid aon déanmhais nó talún eile laistigh de chúirtealáiste tí chun aon chríche a bhaineann le teachtadh an tí mar theach;

(k)  forbairt arb éard í úsáid talún chun críocha limistéir chorrthrádála (de réir bhrí an Achta Corr-Thrádála, 1995);

(l)  forbairt arb éard í aon cheann de na hoibreacha dá dtagraítear san Acht um Míntíriú Talún, 1949, a dhéanamh, nach oibreacha iad a áirítear ar fhálú nó iamh talún a bhí ar oscailt don phobal nó á úsáid ag an bpobal laistigh de na deich mbliana roimh an dáta a tosaíodh ar na hoibreacha.

(2)  (a)  Féadfaidh an tAire, le rialacháin, a fhoráil go mbeidh aon aicme forbartha ina forbairt dhíolmhaithe chun críocha an Achta seo i gcás inar dóigh leis nó léi—

(i)  mar gheall ar mhéid nó ar chineál forbartha a bhaineann leis an aicme sin nó mar gheall ar éifeacht theoranta forbartha a bhaineann leis an aicme sin ar a timpeallacht, nár shárú é ar phrionsabail na pleanála cuí agus na forbartha inchothaithe an fhorbairt sin a dhéanamh, nó

(ii)  go bhfuil an fhorbairt údaraithe, nó go gceanglaítear í a údarú, le haon achtachán nó faoi aon achtachán (cibé acu is i bhfoirm ceadúnas, toiliú, ceadú nó aon sórt eile údaraithe a dheonú a bheidh an t-údarú) i gcás ina gceanglaítear leis an achtachán lena mbaineann go mbeidh comhairliúchán (cibé tuairisc atá air) ann le comhaltaí den phobal i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe sula ndeonófar an t-údarú (cibé tuairisc atá air).

(b)  Féadfaidh rialacháin faoi mhír (a) a bheith faoi réir coinníollacha agus féadfaidh siad feidhm ghinearálta a bheith acu nó feidhm a bheith acu maidir le cibé limistéar nó áit a bheidh sonraithe sna rialacháin.

(c)  Féadfar, le rialacháin faoin bhfo-alt seo, foráil a dhéanamh, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), i gcás déanmhas nó talún eile a úsáidtear chun críche is d'aicme shonraithe ar bith, maidir lena n-úsáid nó lena húsáid chun aon chríche eile ar forbairt dhíolmhaithe í chun críocha an Achta seo.

(3)  Déanfar tagairt san Acht seo d'fhorbairt dhíolmhaithe a fhorléiriú mar thagairt d'fhorbairt arb éard í—

(a)  aon cheann de na forbairtí a shonraítear i bhfo-alt (1), nó

(b)  forbairt ar forbairt dhíolmhaithe chun críocha an Achta seo í ag féachaint d'aon rialacháin faoi fho-alt (2).

(4)  Féadfaidh an tAire, i dtaca leis an Treoir ón gComhairle, forbairt nó aicmí forbartha a fhorordú, is forbairt nó aicmí forbartha nach mbeidh, d'ainneoin fho-alt (1)(a), ina forbairt nó ina bhforbairt dhíolmhaithe.

(5)  Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo rachaidh sé nó sí i gcomhairle le haon údarás Stáit eile i gcás inar dóigh leis nó léi nó leis an údarás Stáit eile sin go mbaineann aon rialachán den sórt sin le feidhmeanna an údaráis Stáit sin.

Dearbhú agus tarchur ar fhorbairt agus ar fhorbairt dhíolmhaithe.

5. —(1)  Má éiríonn aon cheist i dtaobh cad is forbairt ann nó cad nach forbairt ann, nó cad is forbairt dhíolmhaithe ann nó cad nach forbairt dhíolmhaithe ann, de réir bhrí an Achta seo, in aon chás áirithe, féadfaidh aon duine, ar an táille fhorordaithe a íoc, dearbhú maidir leis an gceist sin a iarraidh i scríbhinn ón údarás pleanála iomchuí, agus soláthróidh an duine sin don údarás pleanála aon fhaisnéis is gá chun a chumasú don údarás a chinneadh a dhéanamh maidir leis an ní.

(2)  (a)  Faoi réir mhír (b), déanfaidh údarás pleanála an dearbhú maidir leis an gceist a d'éirigh agus leis na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a mbeidh a chinneadh bunaithe a eisiúint chuig an duine a rinne an iarraidh faoi fho-alt (1) agus, más cuí, chuig úinéir agus áititheoir na talún a bheidh i gceist, laistigh de 4 sheachtain ón dáta a bhfaighfear an iarraidh.

(b)  Féadfaidh údarás pleanála a cheangal ar aon duine a rinne iarraidh faoi fho-alt (1) faisnéis bhreise maidir leis an iarraidh a chur isteach d'fhonn a chumasú don údarás an dearbhú maidir leis an gceist a eisiúint agus, i gcás ina bhfaighfear faisnéis bhreise faoin mír seo, eiseoidh an t-údarás pleanála an dearbhú laistigh de 3 sheachtain ón dáta a bhfaighfear an fhaisnéis bhreise.

(c)  Féadfaidh údarás pleanála freisin a iarraidh ar dhaoine, i dteannta na ndaoine sin dá dtagraítear i mír (b), faisnéis a chur isteach d'fhonn a chumasú don údarás an dearbhú maidir leis an gceist a eisiúint.

(3)  (a)  I gcás ina n-eiseofar dearbhú faoin alt seo, féadfaidh aon duine ar eisíodh dearbhú chuige nó chuici faoi fho-alt (2)(a), ar cibé táille a bheidh forordaithe a íoc leis an mBord, dearbhú a tharchur lena athbhreithniú ag an mBord laistigh de 4 sheachtain ón dáta a n-eiseofar an dearbhú.

(b)  Gan dochar d'fho-alt (2), sa chás nach n-eiseoidh an t-údarás pleanála aon dearbhú, féadfaidh aon duine a rinne iarraidh faoi fho-alt (1), ar cibé táille a bheidh forordaithe a íoc, an cheist a tharchur chuig an mBord lena cinneadh laistigh de 4 sheachtain ón dáta a raibh dearbhú le heisiúint faoi fho-alt (2).

(4)  D'ainneoin fho-alt (1), féadfaidh údarás pleanála, ar cibé táille a bheidh forordaithe a íoc leis an mBord, aon cheist i dtaobh cad is forbairt ann nó cad nach forbairt ann, nó cad is forbairt dhíolmhaithe ann nó cad nach forbairt dhíolmhaithe ann, in aon chás áirithe, a tharchur lena cinneadh ag an mBord.

(5)  Déanfar mionsonraí aon dearbhaithe arna eisiúint ag údarás pleanála nó sonraí cinnidh ag an mBord ar tharchur faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

(6)  (a)  Coimeádfaidh an Bord taifead ar aon chinneadh arna dhéanamh aige ar tharchur faoin alt seo agus ar na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a mbeidh a chinneadh bunaithe agus cuirfidh sé ar fáil é lena cheannach agus lena iniúchadh.

(b)  Féadfaidh an Bord táille shonraithe a mhuirearú, nach mó ná an costas a ghabhann leis an gcóip a dhéanamh, as cóip den taifead dá dtagraítear i mír (a) a cheannach.

(c)  Déanfaidh an Bord, ó am go ham, agus uair amháin sa bhliain ar a laghad, cóip den taifead dá dtagraítear i mír (a) a chur chuig gach údarás pleanála.

(d)  Ar iarraidh ó chomhalta d'údarás pleanála, tabharfaidh bainisteoir an údaráis pleanála lena mbaineann, cóip den taifead sin don chomhalta sin.

(7)  Sula ndéanfaidh údarás pleanála dearbhú faoin alt seo, déanfaidh sé an taifead a cuireadh chuige de réir fho-alt (6)(c) a bhreithniú.

Cumhachtaí scrúdaithe, imscrúdaithe agus suirbhéireachta.

6. —Beidh ag údarás pleanála agus ag an mBord araon na cumhachtaí sin go léir maidir le scrúdú, imscrúdú agus suirbhéireacht is gá chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil leis an Acht seo nó le haon Acht eile.

Clár pleanála.

7. —(1)  Coimeádfaidh údarás pleanála clár chun críocha an Achta seo i leith na talún go léir laistigh dá limistéar feidhme, agus déanfaidh sé ann na taifid agus na ceartuithe sin go léir a bheidh cuí de réir fho-alt (2), agus de réir fhorálacha eile an Achta seo agus na rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo.

(2)  Taifeadfaidh údarás pleanála na nithe seo a leanas sa chlár—

(a)  sonraí aon iarratais arna dhéanamh chuige faoin Acht seo ar chead forbartha, ar chead chun forbairt a choinneáil nó ar chead sracléaráide forbartha (lena n-áirítear ainm agus seoladh an iarratasóra, an dáta a fuarthas an tiarratas agus sonraí gearra i dtaobh na forbartha nó na coinneála is ábhar don iarratas),

(b)  i gcás ina ndearnadh ráiteas tionchair timpeallachta a chur isteach i leith an iarratais, léiriú ar an méid sin,

(c)  más rud é, maidir le forbairt lena mbaineann iarratas, gurb éard í gníomhaíocht, nó gur chun críocha gníomhaíochta í, a gceanglaítear ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó ceadúnas um bainistiú dramhaíola a bheith ann maidir léi, nó a gceanglaítear ceadúnas faoin Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977, a bheith ann maidir léi i leith scardadh ón bhforbairt, ráiteas i dtaobh an cheanglais sin,

(d)  i gcás ina ndéanfadh an fhorbairt lena mbaineann an tiarratas difear ábhartha do dhéanmhas cosanta nó ina bhfuil sí suite i limistéar a ndearbhaítear gur limistéar taitneamhachta speisialta é faoi alt 202, léiriú ar an méid sin,

(e)  cinneadh iomlán an údaráis pleanála i leith aon iarratais den sórt sin, lena n-áirítear aon choinníollacha a forchuireadh, agus dáta an chinnidh,

(f)  cinneadh iomlán an Bhoird, ar achomharc, i leith aon iarratais den sórt sin, lena n-áirítear aon choinníollacha a forchuireadh, agus dáta an chinnidh,

(g)  i gcás inar comhlíonadh ceanglais alt 34(6) maidir leis an sárú ábhartha ar an bplean forbartha, ráiteas i dtaobh an méid sin,

(h)  sonraí aon dearbhaithe arna dhéanamh ag údarás pleanála faoi alt 5 nó aon chinnidh arna dhéanamh ag an mBord ar tharchur faoin alt sin,

(i)  sonraí aon iarratais arna dhéanamh faoi alt 42 chun tréimhse chuí ceada a fhadú,

(j)  sonraí aon chinnidh chun cead a chúlghairm nó a mhodhnú de réir alt 44,

(k)  sonraí faoi alt 45 i dtaobh aon ordaithe, aon chinnidh ar achomharc nó aon fhógra fála i leith talamh le haghaidh spáis oscailte a fháil go héigeantach,

(l)  sonraí aon fhógra faoi alt 46 lena gceanglaítear aon déanmhas a dhíchur nó a athrú, nó lena gceanglaítear scor d'aon úsáid nó coinníollacha a fhorchur ar leanúint den úsáid, lena n-áirítear ráiteas gur tarraingíodh siar an fógra, más cuí,

(m)  sonraí aon chomhaontaithe arna dhéanamh faoi alt 47, chun forbairt nó úsáid na talún a shrianadh nó a rialáil,

(n)  sonraí aon dearbhaithe arna eisiúint ag an údarás pleanála faoi alt 57, lena n-áirítear mionsonraí aon athbhreithnithe ar an dearbhú,

(o)  sonraí aon dearbhaithe arna eisiúint ag an údarás pleanála faoi alt 87, lena n-áirítear mionsonraí aon athbhreithnithe ar an dearbhú,

(p)  sonraí aon fhógra faoi alt 88 i leith talún i limistéar rialaithe pleanála speisialta, lena n-áirítear, i gcás ina mbeidh an fógra sin tarraingthe siar, ráiteas gur tarraingíodh siar é,

(q)  sonraí aon deimhnithe arna deonú faoi alt 97,

(r)  sonraí aon litreach rabhaidh arna heisiúint faoi alt 152, lena n-áirítear dáta eisithe na litreach agus ráiteas gur tarraingíodh siar í, más cuí,

(s)  an cinneadh iomlán arna dhéanamh faoi alt 153 i dtaobh ar chóir go n-eiseofaí fógra forfheidhmiúcháin, lena n-áirítear dáta an chinnidh,

(t)  sonraí aon fhógra forfheidhmiúcháin arna eisiúint faoi alt 154, lena n-áirítear dáta an fhógra agus ráiteas gur tarraingíodh siar é nó go ndearnadh dá réir, más cuí,

(u)  sonraí aon ráitis arna ullmhú faoi alt 188 maidir le héileamh ar chúiteamh faoin Acht seo,

(v)  sonraí aon ordaithe faoi alt 205 lena gceanglaítear aon chrann nó crainn a shlánchoimeád, lena n-áirítear ráiteas maidir le haon leasú nó cúlghairm ar an ordú,

(w)  sonraí aon chomhaontaithe faoi alt 206 chun ceart slí poiblí thar talamh a chruthú,

(x)  sonraí aon chirt slí phoiblí arna chruthú le hordú faoi alt 207,

(y)  sonraí aon fhaisnéise a bhaineann le hoibriú cairéil arna soláthar de réir alt 261, agus

(z)  aon nithe eile a fhorordóidh an tAire.

(3)  Déanfaidh an t-údarás pleanála na taifid agus na ceartuithe a luaithe is féidir tar éis aon iarratas a fháil, aon chinneadh nó comhaontú a dhéanamh nó aon litir, fógra nó ráiteas a eisiúint, de réir mar is cuí.

(4)  Beidh sa chlár léarscáil chun a chumasú do dhuine teacht ar aon taifead sa chlár.

(5)  Féadfaidh an t-údarás pleanála an fhaisnéis a choimeád ar an gclár, lena n-áirítear an léarscáil a bheidh ann faoi fho-alt (4), i bhfoirm ina bhféadfar í a úsáid chun cóip inléite nó atáirgeadh a dhéanamh d'aon taifead sa chlár.

(6)  (a)  Coimeádfar an clár in oifigí an údaráis pleanála agus beidh sé ar fáil lena iniúchadh le linn uaireanta oifige.

(b)  Féadfaidh an tAire ceanglais bhreise a fhorordú i ndáil leis an gclár a bheith ar fáil lena iniúchadh ag comhaltaí den phobal.

(7)  Gach doiciméad a airbheartóidh gur cóip é de thaifead i gclár arna chothabháil ag údarás pleanála faoin alt seo agus a airbheartóidh a bheith deimhnithe mar chóip dhílis den taifead ag oifigeach don údarás pleanála, glacfar i bhfianaise é, gan cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartóidh gurb é nó í a dheimhnigh é amhlaidh nó gur oifigeach den sórt sin é nó í, in aon imeachtaí dlí agus measfar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur cóip dhílis é den taifead agus gur fianaise é ar théarmaí an taifid.

(8)  Féadfar fianaise a thabhairt ar thaifead i gclár faoin alt seo trí chóip de a bheidh deimhnithe de bhun an ailt seo a thabhairt ar aird agus ní gá an clár féin a thabhairt ar aird.

(9)  I gcás ina ndéanfar iarratas chuig údarás pleanála ar chóip faoin alt seo, eiseofar an chóip chuig an iarratasóir ar é nó í d'íoc na táille sonraithe leis an údarás pleanála i leith gach taifid.

Oibleagáid chun faisnéis a thabhairt d'údarás áitiúil.

8. —(1)  Féadfaidh údarás áitiúil, chun aon críche a éireoidh i ndáil lena fheidhmeanna faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile, trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar áititheoir aon déanmhais nó talún eile nó ar aon duine a ghlacann, dó féin nó di féin nó do dhuine eile, cíos ó aon déanmhas nó talamh eile, sonraí an eastáit, an leasa nó an chirt ar dá bhua a áitíonn sé nó sí an déanmhas nó an talamh eile nó a ghlacann sé nó sí an cíos, de réir mar a bheidh, agus ainm agus seoladh (chomh fada agus is eol dó nó di iad) gach duine arb eol dó nó di aon eastát nó leas a bheith aige nó aici sa déanmhas nó sa talamh eile nó aon cheart a bheith aige nó aici thar an déanmhas nó an talamh eile nó ina leith, a chur in iúl i scríbhinn don údarás laistigh de thréimhse shonraithe nach lú ná 2 sheachtain tar éis é nó í a chur faoi cheangal amhlaidh.

(2)  Gach duine ar a gceanglófar faoin alt seo aon ní nó rud a chur in iúl i scríbhinn d'údarás áitiúil agus a mhainneoidh an ní nó an rud a chur in iúl amhlaidh laistigh den tréimhse a bheidh ceaptha faoin alt seo nó a dhéanfaidh, le linn aon ní nó rud den sórt sin a chur in iúl amhlaidh, aon ráiteas i scríbhinn is eol dó nó di a bheith bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

CUID II

Pleananna agus Treoirlínte

Caibidil I

Pleananna Forbartha

Oibleagáid plean forbartha a dhéanamh.

9. —(1)  Déanfaidh gach údarás pleanála plean forbartha gach 6 bliana.

(2)  Faoi réir fho-alt (3), bainfidh plean forbartha le limistéar feidhme iomlán an údaráis.

(3)  (a)  Féadfaidh údarás pleanála ar bardas contaebhuirge, bardas buirge nó comhairle cheantair uirbigh é, le comhaontú údaráis pleanála amháin nó níos mó ar comhairlí contae tadhlacha iad, nó ní foláir dó ar ordachán ón Aire, plean forbartha aonair a dhéanamh don limistéar agus do mhaighean na contaebhuirge, na buirge nó an cheantair uirbigh, de réir mar a bheidh.

(b)  I gcás ina mbeartaítear plean forbartha a dhéanamh faoi mhír (a), déanfaidh na húdaráis phleanála lena mbaineann cibé socruithe a mheasfaidh siad is cuí chun an plean a ullmhú lena n-áirítear ceanglais na Caibidle seo a chomhlíonadh mar chomhfheidhm de chuid na n-údarás lena mbaineann (agus forléireofar an Chaibidil seo dá réir sin) ach amháin, i gcás ina ndéanfar cinntí a fhorchoimeád do chomhaltaí na n-údarás pleanála lena mbaineann, nach foláir do chomhaltaí gach údaráis ar leith lena mbaineann na cinntí a dhéanamh faoi réir aon chomhaontaithe a dhéanfaidh na húdaráis sin chun difríochtaí idir aon chinntí forchoimeádta den sórt sin a réiteach.

(4)  Le linn plean forbartha a dhéanamh de réir na Caibidle seo, beidh aird ag údarás pleanála ar phleananna forbartha údarás pleanála tadhlach agus déanfaidh sé na cuspóirí sa phlean forbartha a chomhordú leis na cuspóirí i bpleananna na n-údarás sin ach amháin i gcás ina measfaidh an t-údarás pleanála nach bhfuil sé cuí nó indéanta déanamh amhlaidh.

(5)  Le linn plean forbartha a dhéanamh de réir na Caibidle seo, cuirfidh údarás pleanála i gcuntas aon éifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh ag an bplean, dá gcuirfí i ngníomh é, ar limistéar aon údaráis pleanála tadhlaigh, ag féachaint go háirithe d'aon tuairimí nó aighneachtaí arna dtabhairt nó arna ndéanamh ag an údarás tadhlach.

(6)  Beidh plean forbartha, a mhéid is indéanta, ar comhréir le cibé pleananna, beartais nó straitéisí náisiúnta a chinnfidh an tAire baint a bheith acu le pleanáil chuí agus le forbairt inchothaithe.

(7)  (a)  Féadfaidh an tAire a cheangal ar 2 údarás pleanála nó níos mó na pleananna forbartha dá limistéir a chomhordú i gcoitinne nó i leith nithe sonraithe agus ar mhodh a shonróidh an tAire.

(b)  Is é nó is í an tAire a chinnfidh aon díospóid idir na húdaráis phleanála a bheidh i gceist ar díospóid í a éireoidh as an gceanglas faoi mhír (a).

An t-ábhar a bheidh i bpleananna forbartha.

10. —(1)  I bplean forbartha, leagfar amach straitéis fhoriomlán do phleanáil chuí agus d'fhorbairt inchothaithe limistéar an phlean forbartha agus is é a bheidh ann ráiteas i scríbhinn agus plean nó pleananna lena léireofar na cuspóirí forbartha don limistéar a bheidh i gceist.

(2)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), folóidh plean forbartha cuspóirí maidir leis na nithe seo a leanas—

(a)  criosú talún d'fhonn limistéir áirithe a úsáid d'aon toisc nó go príomha chun críoch áirithe (cibé acu críocha cónaithe, tráchtála, tionscail, talmhaíochta, áineasa, mar spás oscailte nó ar shlí eile, nó meascán de na húsáidí sin), más rud é gur gá, agus a mhéid is gá, i dtuairim an údaráis pleanála, na húsáidí a lua ar mhaithe le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir;

(b)  bonneagar a sholáthar nó soláthar bonneagair a éascú, lena n-áirítear saoráidí iompair, fuinnimh agus cumarsáide, soláthairtí uisce, saoráidí aisghabhála agus diúscartha dramhaíola (ach aird a bheith tugtha ar an bplean bainistíochta dramhaíola don limistéar arna dhéanamh de réir an Achta um Bainistiú Dramhaíola, 1996), seirbhísí dramhuisce, agus saoráidí coimhdeacha;

(c)  caomhnú agus cosaint an chomhshaoil lena n-áirítear, go háirithe, an oidhreacht seandálaíochta agus nádúrtha agus caomhnú agus cosaint láithreán Eorpach agus aon láithreán eile a fhorordófar chun críocha na míre seo;

(d)  comhtháthú phleanáil agus fhorbairt inchothaithe an limistéir le riachtanais shóisialta, pobail agus cultúrtha an limistéir agus a dhaonra;

(e)  slánchoimeád shainghné an tírdhreacha más rud é gur gá agus a mhéid is gá é, i dtuairim an údaráis pleanála, ar mhaithe le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, lena n-áirítear slánchoimeád radharc agus amharc agus taitneamhachtaí áiteanna agus gnéithe áilleachta nádúrtha nó spéisiúlachta ó thaobh an nádúir de;

(f)  cosaint déanmhas, nó codanna de dhéanmhais, is díol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla;

(g)  slánchoimeád shainghné limistéar caomhantais ailtireachta;

(h)  forbairt agus athnuachan limistéar a bhfuil athghiniúint de dhíth orthu;

(i)  cóiríocht a sholáthar don lucht siúil, agus úsáid limistéar áirithe chun na críche sin;

(j)  slánchoimeád, feabhsú agus leathnú taitneamhachtaí agus taitneamhachtaí áineasa;

(k)  rialú na nithe seo a leanas, ag féachaint d'fhorálacha na Treorach um Mórthionóiscí agus d'aon rialacháin, faoi aon achtachán, lena dtugtar éifeacht don Treoir sin, eadhon—

(i)  bunachais nua a shuíomh,

(ii)  bunachais atá ann cheana féin a mhodhnú, agus

(ii)  forbairt i gcomharsanacht bunachas den sórt sin,

d'fhonn priacal mórthionóisce a laghdú nó d'fhonn iarmhairtí mórthionóisce a theorannú;

(l)  seirbhísí don phobal a sholáthar nó soláthar seirbhísí den sórt sin a éascú, lena n-áirítear, go háirithe, scoileanna, creiseanna agus saoráidí oideachais agus cúraim leanaí eile, agus

(m)  oidhreacht teanga agus chultúrtha na Gaeltachta a chosaint, lena n-áirítear an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga an phobail, i gcás ina mbeidh limistéar Gaeltachta i limistéar an phlean forbartha.

(3)  Gan dochar d'fho-alt (2), féadfar cuspóirí chun aon cheann de na críocha dá dtagraítear sa Chéad Sceideal a lua i bplean forbartha.

(4)  Féadfaidh an tAire cuspóirí breise a fhorordú chun críocha fho-alt (2) nó chun críocha an Chéad Sceidil.

(5)  (a)  Beidh faisnéis i bplean forbartha maidir leis na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh ag an bplean, dá gcuirfí i ngníomh é, ar an gcomhshaol.

(b)  Féadfaidh an tAire, le rialacháin, forálacha breise a dhéanamh i ndáil leis an modh ina bhféadfar mír (a) a chomhlíonadh.

(6)  Más rud é go mbeartaíonn údarás pleanála aon chuspóir forbartha a chur san áireamh i bplean forbartha ar cuspóir é a mbeadh an fhreagracht as é a chur in éifeacht ar údarás áitiúil eile, ní chuirfidh an t-údarás pleanála an cuspóir sin san áireamh sa phlean ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil eile.

(7)  Féadfar a lua i bplean forbartha go mbeidh forbairt shonraithe i limistéar áirithe faoi réir plean limistéir áitiúil a dhéanamh.

(8)  Maidir le haon talamh a ndéantar criosú air i bplean forbartha áirithe (lena áirítear plean forbartha a bheidh athraithe), ní bheidh aon toimhde sa dlí, go leanfaidh sé de bheith arna chriosú amhlaidh in aon phlean forbartha ina dhiaidh sin.

Dréachtphlean forbartha a ullmhú.

11. —(1)  Tráth nach déanaí ná 4 bliana tar éis plean forbartha a dhéanamh, tabharfaidh údarás pleanála fógra á rá go bhfuil ar intinn aige a phlean forbartha láithreach a athbhreithniú agus plean forbartha nua a ullmhú dá limistéar.

(2)  Tabharfar fógra faoi fho-alt (1) don Aire, d'aon údaráis fhorordaithe, d'aon údaráis phleanála thadhlacha, don Bhord, d'aon údarás réigiúnach iomchuí agus d'aon choimisinéirí baile agus do bhoird fhorbartha cathrach agus contae laistigh de limistéar feidhme an údaráis agus foilseofar é i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar lena mbaineann an plean forbartha agus—

(a)  dearbhófar ann go bhfuil ar intinn ag an údarás pleanála an plean forbartha láithreach a athbhreithniú agus plean forbartha nua a ullmhú,

(b)  luafar ann go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an athbhreithniú ar an bplean láithreach agus le hullmhú an phlean forbartha nua a dhéanamh i scríbhinn chuig an údarás pleanála nó a thabhairt dó laistigh de thréimhse shonraithe (is tréimhse nach lú ná 8 seachtain),

(c)  luafar ann an tráth ar lena linn a fhéadfar, agus an áit nó na háiteanna ina bhféadfar, aon pháipéir chúlra nó dréachttograí (más ann) maidir leis an athbhreithniú ar an bplean láithreach agus maidir le hullmhú an phlean forbartha nua a iniúchadh.

(3)  (a)  A luaithe is féidir tar éis fógra a thabhairt faoin alt seo á rá go bhfuil ar intinn aige plean forbartha a athbhreithniú agus plean forbartha nua a ullmhú, glacfaidh údarás pleanála cibé bearta breise a mheasfaidh sé is gá chun dul i gcomhairle leis an bpobal i gcoitinne agus le comhlachtaí leasmhara eile.

(b)  Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), tionólfaidh údarás pleanála cruinnithe poiblí agus lorgóidh sé aighneachtaí i scríbhinn maidir le gach gné nó le haon ghné den phlean forbartha beartaithe agus féadfaidh sé a iarraidh go ndéanfar aighneachtaí ó bhéal chuig an údarás pleanála maidir leis an bplean.

(c)  I dteannta mhíreanna (a) agus (b), glacfaidh údarás pleanála cibé bearta a mheasfaidh sé is gá chun dul i gcomhairle le soláthraithe fuinnimh, teileachumarsáide, iompair agus aon bhonneagair iomchuí eile agus le soláthraithe oideachais, sláinte, póilíneachta agus seirbhísí eile d'fhonn aon phleananna fadtéarma a fháil amach i dtaca le soláthar bonneagair agus seirbhísí i limistéar an údaráis pleanála agus tabharfaidh na soláthraithe an fhaisnéis is gá don údarás pleanála.

(4)  (a)  Tráth nach déanaí ná 16 sheachtain tar éis fógra a thabhairt faoi fho-alt (1), ullmhóidh bainisteoir údaráis pleanála tuarascáil maidir le haon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh faighte faoi fho-alt (2)(3) agus maidir leis na nithe a éireoidh as aon chomhchomhairliúcháin faoi fho-alt (3).

(b)  I dtuarascáil faoi mhír (a)—

(i)  liostófar na daoine nó na comhlachtaí a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí faoin alt seo mar aon le haon daoine nó comhlachtaí a ndeachaigh an t-údarás i gcomhairle leo,

(ii)  tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a dúisíodh sna haighneachtaí agus le linn na gcomhchomhairliúchán, más cuí,

(iii)  tabharfar tuairim an bhainisteora maidir leis na saincheisteanna a dúisíodh, agus aird á tabhairt ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtais, agus

(iv)  leagfar amach moltaí an bhainisteora maidir leis na beartais a bheidh le háireamh sa dréachtphlean forbartha.

(c)  Cuirfear tuarascáil faoi mhír (a) faoi bhráid chomhaltaí an údaráis pleanála, nó faoi bhráid coiste den údarás pleanála, de réir mar a chinnfidh comhaltaí an údaráis, lena breithniú acu.

(d)  Tar éis tuarascáil faoi mhír (c) a bhreithniú, féadfaidh comhaltaí an údaráis pleanála nó an choiste, de réir mar a bheidh, ordacháin a eisiúint don bhainisteoir maidir le hullmhú an dréachtphlean forbartha, agus ní mór aird a thabhairt in aon ordacháin den sórt sin ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas, agus comhlíonfaidh an bainisteoir aon ordacháin den sórt sin.

(e)  Eiseofar ordacháin faoi mhír (d) tráth nach déanaí ná 10 seachtain tar éis tuarascáil a chur isteach de réir mhír (c).

(f)  Le linn ordacháin a eisiúint faoi mhír (d), ní dhéanfaidh na comhaltaí breithniú ach ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir lena mbaineann an plean forbartha.

(5)  (a)  Déanfaidh an bainisteoir, tráth nach déanaí ná 12 sheachtain tar éis aon ordacháin a fháil faoi fho-alt (4)(d), dréachtphlean forbartha a ullmhú agus a chur faoi bhráid chomhaltaí an údaráis pleanála lena bhreithniú acu.

(b)  Déanfaidh comhaltaí údaráis pleanála, a luaithe is féidir, an dréachtphlean forbartha a bheidh curtha faoina mbráid ag an mbainisteoir de réir mhír (a) a bhreithniú.

(c)  I gcás ina mbeidh breithniú déanta ar an dréachtphlean forbartha de réir mhír (b), measfar gurb é an dréachtphlean forbartha é, mura rud é, laistigh de 8 seachtain ón dréachtphlean forbartha a chur isteach faoi mhír (a), go ndéanfaidh an t-údarás pleanála, le rún, an dréachtphlean forbartha sin a leasú.

Plean forbartha a dhéanamh.

12. —(1)  Más rud é go ndearnadh dréachtphlean forbartha a ullmhú de réir alt 11, déanfaidh an t-údarás pleanála laistigh de 2 sheachtain ón tréimhse dá dtagraítear in alt 11(5)(c)

(a)  fógra faoin dréachtphlean forbartha agus cóip de a chur chuig an Aire, chuig an mBord, chuig na húdaráis fhorordaithe, chuig aon choimisinéirí baile sa limistéar agus chuig aon bhoird fhorbartha cathrach nó contae sa limistéar, chuig aon choimisinéirí baile agus aon bhoird forbartha cathrach agus contae laistigh den limistéar, agus

(b)  fógra maidir le hullmhú an dréachta a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear ina limistéar.

(2)  Luafar i bhfógra faoi fho-alt (1)—

(a)  go bhféadfar cóip den dréacht a iniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar agus ag tráthanna a luafar le linn tréimhse a luafar, is tréimhse nach lú ná 10 seachtain (agus coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin), agus

(b)  go ndéanfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis an dréacht, arna ndéanamh chuig an údarás pleanála nó arna dtabhairt dó laistigh den tréimhse a luafar, a chur san áireamh sula ndéanfar an plean.

(3)  (a)  Más rud é go n-áireofar sa dréacht aon fhoráil a bhaineann le haon ábhar a chur leis an taifead ar dhéanmhais chosanta nó a scriosadh as, déanfaidh an t-údarás pleanála fógra maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis nó a scriosadh as, lena n-áirítear na sonraí, a sheirbheáil ar gach duine is úinéir nó áititheoir an déanmhais chosanta bheartaithe nó an déanmhais chosanta, de réir mar a bheidh.

(b)  Luafar i bhfógra faoi mhír (a)

(i)  go bhféadfar cóip den ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as a iniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar agus ag tráthanna a luafar le linn tréimhse a luafar, is tréimhse nach lú ná 10 seachtain (agus coimeádfar an chóip lena hiniúchadh dá réir sin),

(ii)  go ndéanfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, arna ndéanamh chuig an údarás pleanála nó arna dtabhairt dó laistigh den tréimhse a luafar, a chur san áireamh sula ndéanfar aon ábhar a chur leis an taifead nó a scriosadh as,

(iii)  maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, cibé acu a mhol nó nár mhol an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán an méid sin a dhéanamh, agus

(iv)  más rud é, maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, gur mhol an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán an méid sin a dhéanamh, go ndéanfaidh an t-údarás pleanála cóip d'aon aighneacht a dhéanfar nó tuairim a thabharfar faoi fhomhír (ii) a chur ar aghaidh chuig an Aire sin chun a thuairimí nó a tuairimí a fháil (agus cuirfear aon tuairimí den sórt sin san áireamh dá réir sin).

(4)  (a)  Tráth nach déanaí ná 22 sheachtain tar éis fógra a thabhairt faoi fho-alt (1), agus más cuí, faoi fho-alt (3), ullmhóidh bainisteoir údaráis pleanála tuarascáil maidir le haon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh faighte faoi fho-alt (2)(3) agus cuirfidh sé nó sí an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí an údaráis lena bhreithniú acu.

(b)  I dtuarascáil faoi mhír (a)

(i)  liostófar na daoine nó na comhlachtaí a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí faoin alt seo,

(ii)  tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a bheidh dúisithe ag na daoine nó na comhlachtaí sna haighneachtaí nó sna tuairimí, agus

(iii)  tabharfar freagra an bhainisteora ar na saincheisteanna a dúisíodh, agus aird á tabhairt ar aon ordacháin de chuid chomhaltaí an údaráis nó an choiste faoi alt 11(4), ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas, agus más cuí, ar aon tuairimí a bheidh tugtha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán faoi fho-alt (3)(b)(iv).

(5)  (a)  Déanfaidh comhaltaí údaráis pleanála an dréachtphlean agus tuarascáil an bhainisteora faoi fho-alt (4) a bhreithniú.

(b)  Críochnófar an breithniú ar dhréachtphlean agus ar thuarascáil an bhainisteora faoi mhír (a) laistigh de 12 sheachtain ó thuarascáil an bhainisteora a chur faoi bhráid chomhaltaí an údaráis.

(6)  Más rud é, tar éis an dréachtphlean forbartha agus tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú, gur dealraitheach do chomhaltaí an údaráis gur cóir glacadh leis an dréachtphlean nó é a leasú, faoi réir fho-alt (7), féadfaidh siad, le rún, glacadh leis an dréacht nó é a leasú agus an dréachtphlean a dhéanamh dá réir sin.

(7)  (a)  I gcás ina mbeadh an leasú beartaithe, dá ndéanfaí é, ina athrú ábhartha ar an dréacht lena mbaineann, déanfaidh an t-údarás pleanála, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis rún a rith faoi fho-alt (6), fógra faoin leasú beartaithe a fhoilsiú i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear sa limistéar.

(b)  Luafar i bhfógra faoi mhír (a)—

(i)  go bhféadfar cóip den leasú beartaithe ar an dréachtphlean forbartha a iniúchadh in áit a luafar agus ag tráthanna a luafar le linn tréimhse a luafar, is tréimhse nach lú ná 4 sheachtain (agus coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin), agus

(ii)  go ndéanfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis an leasú beartaithe ar an dréacht, arna ndéanamh chuig an údarás pleanála laistigh den tréimhse a luafar, a chur san áireamh sula ndéanfar aon leasú.

(8)  (a)  Tráth nach déanaí ná 8 seachtain tar éis fógra a thabhairt faoi fho-alt (7), ullmhóidh bainisteoir údaráis pleanála tuarascáil maidir le haon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh faighte faoin bhfo-alt sin agus cuirfidh sé an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí an údaráis lena breithniú acu.

(b)  I dtuarascáil faoi mhír (a)—

(i)  liostófar na daoine nó na comhlachtaí a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí faoin alt seo,

(ii)  tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a bheidh dúisithe ag na daoine nó ag na comhlachtaí sna haighneachtaí,

(iii)  tabharfar freagra an bhainisteora ar na saincheisteanna a dúisíodh, agus aird á tabhairt ar aon ordacháin de chuid chomhaltaí an údaráis nó an choiste faoi alt 11(4), ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas.

(9)  (a)  Déanfaidh comhaltaí údaráis pleanála an leasú agus tuarascáil an bhainisteora faoi fho-alt (8) a bhreithniú.

(b)  Críochnófar an breithniú ar an leasú agus ar thuarascáil an bhainisteora faoi mhír (a) tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis tuarascáil an bhainisteora a chur faoi bhráid chomhaltaí an údaráis.

(10) (a)  Déanfaidh comhaltaí an údaráis, le rún, tar éis an leasú agus tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú, an plean a dhéanamh fairis an leasú beartaithe nó dá éagmais, ach amháin i gcás ina gcinnfidh siad glacadh leis an leasú, go bhféadfaidh siad déanamh amhlaidh faoi réir aon mhodhnuithe ar an leasú a mheasfaidh siad is cuí.

(b)  Ní bheidh feidhm ag ceanglais fho-ailt (7) go (9) i ndáil le modhnuithe arna ndéanamh de réir mhír (a).

(11)  Le linn an dréachtphlean forbartha a dhéanamh faoi fho-ailt (6)(10), ní dhéanfaidh na comhaltaí breithniú ach ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir lena mbaineann an plean forbartha, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas.

(12)  (a)  I gcás ina ndéanfaidh údarás pleanála plean forbartha, foilseoidh sé fógra i dtaobh an phlean a dhéanamh i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear ina limistéar.

(b)  Luafar i bhfógra faoin bhfo-alt seo go bhfuil cóip den phlean ar fáil lena hiniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar (agus coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin).

(c)  I dteannta cheanglais mhíreanna (a) agus (b), cuirfidh údarás pleanála cóip den phlean forbartha chuig an Aire, chuig na húdaráis fhorordaithe, chuig aon údaráis phleanála thadhlacha, chuig an mBord, chuig aon choimisinéirí baile agus chuig boird fhorbartha cathrach agus contae laistigh dá limistéar.

(13)  A luaithe is féidir tar éis ábhar a chur leis an taifead ar dhéanmhais chosanta nó a scriosadh as faoin alt seo, déanfaidh údarás pleanála fógra maidir leis an ábhar a cuireadh leis nó a scriosadh as, lena n-áirítear na sonraí, a sheirbheáil ar úinéir agus ar áititheoir an déanmhais lena mbaineann.

(14)  I gcás ina mainneoidh údarás pleanála plean forbartha a dhéanamh laistigh de 2 bhliain ó fhógra a thabhairt faoi alt 11(1), d'ainneoin aon fhorála eile den Chuid seo, déanfaidh an bainisteoir an plean faoi réir an choinníll go ndéanfar an oiread sin den phlean a bheidh comhaontaithe ag comhaltaí an údaráis pleanála a áireamh mar chuid den phlean mar a bheidh déanta ag an mbainisteoir.

(15)  Le linn an dréachtphlean forbartha, nó leasuithe air, a bhreithniú, féadfaidh údarás pleanála a iarraidh ar cibé daoine a mheasfaidh sé is cuí aighneachtaí ó bhéal a dhéanamh maidir leis an bplean sin nó leis an leasú sin.

(16)  Ní cheisteoidh duine bailíocht an phlean forbartha de bhíthin amháin nach ndearnadh na nósanna imeachta mar atá leagtha amach faoi fho-ailt (3) go (5) d'alt 11 agus faoi fho-ailt (1), (4), (5), (6), (8) agus (9) den alt seo a chríochnú laistigh den tréimhse ama a cheanglaítear faoin bhfo-alt iomchuí.

(17)  Beidh éifeacht le plean forbartha arna dhéanamh faoin alt seo 4 sheachtain ón lá a dhéanfar é.

Athrú ar phlean forbartha.

13. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála tráth ar bith, ar chúiseanna a luafar, a chinneadh athrú a dhéanamh ar phlean forbartha a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

(2)  Más rud é go mbeartaíonn údarás pleanála athrú a dhéanamh i bplean forbartha—

(a)  cuirfidh sé fógra maidir leis an athrú beartaithe ar an bplean forbartha, agus cóipeanna de, chuig an Aire, chuig an mBord agus, más cuí, chuig aon údarás pleanála tadhlach, chuig na húdaráis fhorordaithe, chuig aon choimisinéirí baile agus chuig boird fhorbartha cathrach agus contae laistigh de limistéar an phlean forbartha,

(b)  déanfaidh sé fógra maidir leis an athrú beartaithe ar an bplean forbartha a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar sin.

(3)  Luafar i bhfógra faoi fho-alt (2)—

(a)  an chúis nó na cúiseanna atá leis an athrú beartaithe,

(b)  go bhféadfar cóip den athrú beartaithe a iniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar agus ag tráthanna a luafar le linn tréimhse a luafar, is tréimhse nach lú ná 4 sheachtain (agus coimeádfar an chóip den dréacht-athrú ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin), agus

(c)  go ndéanfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis an athrú beartaithe, arna ndéanamh chuig an údarás pleanála nó arna dtabhairt dó laistigh den tréimhse sin a dúradh, a chur san áireamh sula ndéanfar an t-athrú.

(4)  (a)  Tráth nach déanaí ná 8 seachtain tar éis fógra a thabhairt faoi fho-alt (2)(b), ullmhóidh bainisteoir údaráis pleanála tuarascáil maidir le haon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh faighte faoin bhfo-alt sin agus cuirfidh sé an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí an údaráis lena breithniú acu.

(b)  I dtuarascáil faoi mhír (a)—

(i)  liostófar na daoine nó na comhlachtaí a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí faoin alt seo,

(ii)  tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a bheidh dúisithe ag na daoine nó ag na comhlachtaí sna haighneachtaí,

(iii)  tabharfar freagra an bhainisteora ar na saincheisteanna a dúisíodh, agus aird á tabhairt ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas.

(5)  (a)  Déanfaidh comhaltaí údaráis pleanála an t-athrú beartaithe agus tuarascáil an bhainisteora faoi fho-alt (4) a bhreithniú.

(b)  Críochnófar an breithniú ar an athrú agus ar thuarascáil an bhainisteora faoi mhír (a) tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis tuarascáil an bhainisteora a chur faoi bhráid chomhaltaí an údaráis.

(6)  (a)  Féadfaidh comhaltaí údaráis pleanála le rún, de réir mar is cuí leo, tar éis an t-athrú beartaithe agus tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú, an t-athrú a dhéanamh, fara modhnuithe nó dá n-éagmais, nó féadfaidh siad diúltú é a dhéanamh.

(b)  Ní bheidh feidhm ag ceanglais fho-ailt (2) go (5) i ndáil le modhnuithe arna ndéanamh de réir mhír (a).

(7)  Le linn athrú a dhéanamh faoin alt seo, ní dhéanfaidh comhaltaí an údaráis breithniú ach ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir lena mbaineann an plean forbartha, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas.

(8)  (a)  I gcás ina ndéanfaidh údarás pleanála athrú i bplean forbartha, foilseoidh sé fógra i dtaobh an t-athrú a dhéanamh i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear ina limistéar.

(b)  Luafar i bhfógra faoin bhfo-alt seo go bhfuil cóip den phlean forbartha, mar a athraíodh é, ar fáil lena hiniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar (agus coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin).

(c)  I dteannta cheanglais mhíreanna (a) agus (b), cuirfidh údarás pleanála cóip den athrú chuig an Aire, chuig an mBord agus, más cuí, chuig na húdaráis fhorordaithe, chuig aon údaráis phleanála thadhlacha, chuig aon choimisinéirí baile agus chuig boird fhorbartha cathrach agus contae laistigh dá limistéar.

(9)  Le linn athrú ar phlean forbartha a bhreithniú de réir an ailt seo, féadfaidh údarás pleanála a iarraidh ar cibé daoine a mheasfaidh sé is cuí aighneachtaí ó bhéal a dhéanamh maidir leis an athrú.

(10)  Ní cheisteoidh duine bailíocht athraithe i bplean forbartha de bhíthin amháin nach ndearnadh na nósanna imeachta mar atá leagtha amach san alt seo a chríochnú laistigh den tréimhse ama a cheanglaítear.

(11)  Beidh éifeacht le hathrú arna dhéanamh ar phlean forbartha ón lá a dhéanfar an t-athrú.

Cearta slí poiblí i bpleananna forbartha.

14. —(1)  Más rud é go mbeartaíonn údarás pleanála foráil a áireamh, den chéad uair, i bplean forbartha, ar foráil í a bhaineann le ceart slí poiblí sonrach a chaomhnú, déanfaidh sé fógra (lena n-áireofar sonraí na forála agus léarscáil ina léireofar an ceart slí) á rá go bhfuil ar intinn aige déanamh amhlaidh a sheirbheáil ar aon úinéir agus áititheoir ar an talamh a bhfuil an ceart slí thairis.

(2)  Luafar i bhfógra faoi fho-alt (1)

(a)  go mbeartaíonn an t-údarás pleanála foráil a áireamh sa phlean forbartha, ar foráil í a bhaineann leis an gceart slí poiblí a chaomhnú,

(b)  go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis an togra a dhéanamh chuig an údarás pleanála nó a thabhairt dó laistigh de thréimhse a luafar is tréimhse nach lú ná 6 sheachtain agus go ndéanfaidh an t-údarás pleanála na haighneachtaí nó na tuairimí a chur san áireamh, agus

(c)  más rud é, tar éis aon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh faighte faoi mhír (b) a bhreithniú, go measfaidh an t-údarás pleanála gur cóir an fhoráil a ghlacadh, nó í a ghlacadh faoi réir modhnuithe, go mbeidh cead achomhairc chun na Cúirte Cuarda ann i ndáil leis an bhforáil sin.

(3)  Féadfaidh comhaltaí údaráis pleanála le rún, de réir mar is cuí leo, tar éis an togra agus aon aighneachtaí nó tuairimí a rinneadh nó a tugadh ina leith a bhreithniú, a mholadh go n-áireofar an fhoráil sa phlean forbartha, fara modhnuithe nó dá n-éagmais, nó féadfaidh siad a mholadh nach n-áireofar í, agus cuirfear an moladh in iúl dá réir sin d'aon duine ar a mbeidh fógra seirbheáilte faoi fho-alt (1) agus déanfar cóip den fhógra sin a fhoilsiú i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear sa limistéar.

(4)  Aon duine a mbeidh moladh an údaráis pleanála curtha in iúl dó nó di faoi fho-alt (3), féadfaidh sé nó sí, roimh dheireadh an 21 lá díreach tar éis an moladh a chur in iúl dó nó di, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda i gcoinne an fhoráil bheartaithe a áireamh sa phlean forbartha agus déanfaidh an Chúirt, más deimhin léi nach bhfuil aon cheart slí poiblí ann, a dhearbhú amhlaidh agus ní áireofar an fhoráil dá réir sin.

(5)  (a)  Ní dhéanfaidh tionscnamh achomhairc faoi fho-alt (4) dochar do phlean forbartha a dhéanamh faoi alt 12 ach amháin maidir leis an bhforáil bheartaithe a bheidh os comhair na Cúirte a áireamh.

(b)  Más rud é go mbeidh plean forbartha déanta faoi alt 12 agus go gcinnfidh an Chúirt, tar éis achomharc a bhreithniú faoi fho-alt (4), go bhfuil ceart slí poiblí ann, measfar gur cuid den phlean forbartha an fhoráil bheartaithe faoin alt seo.

(6)  Más rud é go mbeidh aon fhoráil a bhaineann le ceart slí poiblí a chaomhnú in aon phlean forbartha láithreach, féadfar an fhoráil a áireamh in aon phlean forbartha ina dhiaidh sin gan é a bheith riachtanach an t-alt seo a chomhlíonadh.

(7)  (a)  Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do cheart slí poiblí nach bhfuil ar áireamh sa phlean forbartha ach atá ann nó atá bailí.

(b)  Maidir le ceart slí poiblí a áireamh i bplean forbartha, beidh sé ina fhianaise ar cheart den sórt sin a bheith ann mura suífear a mhalairt.

Dualgas ginearálta údaráis pleanála cuspóirí plean forbartha a áirithiú.

15. —(1)  Beidh de dhualgas ar údarás pleanála cibé bearta a ghlacadh a thagann faoi réim a chumhachtaí agus is gá chun cuspóirí an phlean forbartha a áirithiú.

(2)  Déanfaidh bainisteoir údaráis pleanála, 2 bhliain ar a mhéad tar éis plean forbartha a dhéanamh, tuarascáil a thabhairt do chomhaltaí an údaráis maidir leis an dul chun cinn a bheidh bainte amach ó thaobh na cuspóirí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a áirithiú.

Cóipeanna de phleananna forbartha.

16. —(1)  Déanfaidh údarás pleanála cóipeanna de phlean forbartha agus d'athruithe ar phlean forbartha agus sleachta as an gcéanna a chur ar fáil lena n-iniúchadh agus lena gceannach ag daoine den phobal.

(2)  Déanfaidh údarás pleanála cóipeanna de thuarascáil ó bhainisteoir údaráis pleanála arna hullmhú faoi ailt 11(4), 12(4) agus (8) agus 13(4) agus sleachta as an gcéanna a chur ar fáil lena n-iniúchadh agus lena gceannach ag daoine den phobal.

(3)  Déanfar cóipeanna den phlean forbartha agus d'athruithe ar phlean forbartha agus de thuarascálacha ón mbainisteoir dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus sleachta as an gcéanna a chur ar fáil lena gceannach ar tháille shonraithe a íoc, is táille nach mó ná an costas réasúnach a ghabhann le cóip a dhéanamh.

Fianaise ar phleananna forbartha.

17. —(1)  Aon doiciméad a airbheartóidh gur cóip é de chuid de phlean forbartha nó de phlean forbartha iomlán agus a bheidh deimhnithe ag oifigeach d'údarás pleanála mar chóip chruinn, beidh sé ina fianaise ar an bplean nó ar an gcuid, mura suífear a mhalairt, agus ní gá síniú an oifigigh a chruthú ná a chruthú gurbh oifigeach den sórt sin é nó í iarbhír.

(2)  Féadfar fianaise ar phlean forbartha iomlán nó ar chuid de phlean forbartha a thabhairt trí chóip de, a bheidh deimhnithe de réir an fho-ailt seo, a thabhairt ar aird agus ní gá an plean féin a thabhairt ar aird.

Caibidil II

Pleananna Limistéir Áitiúil

Pleananna limistéir áitiúil.

18. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála tráth ar bith, agus d'aon limistéar áirithe laistigh dá limistéar feidhme, plean limistéir áitiúil a ullmhú i leith an limistéir sin.

(2)  Féadfaidh dhá údarás pleanála nó níos mó comhoibriú lena chéile chun plean limistéir áitiúil a ullmhú i leith aon limistéir a bheidh i gcomhlimistéar feidhme na n-údarás lena mbaineann.

(3)  (a)  Le linn iarratas ar chead faoi alt 34 a bhreithniú, beidh aird ag údarás pleanála, nó ag an mBord ar achomharc, ar fhorálacha aon phlean limistéir áitiúil a bheidh ullmhaithe don limistéar lena mbaineann an t-iarratas, agus féadfaidh an t-údarás nó an Bord aon dréachtphlean áitiúil iomchuí a bheidh ullmhaithe ach nach mbeidh déanta fós de réir alt 20 a bhreithniú.

(b)  Le linn iarratas ar chead a bhreithniú, beidh aird freisin ag údarás pleanála, nó ag an mBord ar achomharc, ar aon phlean limistéir comhtháite (de réir bhrí an Achta um Athnuachan Uirbeach, 1998) don limistéar lena mbaineann an t-iarratas.

(4)  (a)  Cuirfear in iúl i bplean limistéir áitiúil arna ullmhú faoin alt seo an tréimhse dá bhfanfaidh an plean i bhfeidhm.

(b)  Féadfaidh plean limistéir áitiúil fanacht i bhfeidhm de réir mhír (a) d'ainneoin athrú ar phlean forbartha nó d'ainneoin plean forbartha nua a dhéanamh, ar athrú nó plean é a dhéanann difear don limistéar lena mbaineann an plean limistéir áitiúil ach amháin, i gcás ina mbeidh aon fhoráil de phlean limistéir áitiúil ar neamhréir le forálacha an phlean forbartha mar a athraíodh é nó leis an bplean forbartha nua, go scoirfidh an fhoráil den phlean limistéir áitiúil d'éifeacht a bheith léi.

(5)  Féadfaidh údarás pleanála tráth ar bith plean limistéir áitiúil a leasú nó a chúlghairm.

(6)  Féadfaidh údarás pleanála socrú a dhéanamh le haon duine a bheidh cáilithe go cuí nó le haon ghrúpa pobail áitiúil chun plean limistéir áitiúil a ullmhú nó chun aon ghné den ullmhú sin a chur i gcrích.

Feidhm pleananna limistéir áitiúil agus an t-ábhar a bheidh iontu.

19. —(1)  (a)  Féadfar plean limistéir áitiúil a ullmhú maidir le haon limistéar, lena n-áirítear limistéar Gaeltachta, nó le bruachbhaile láithreach limistéir uirbigh, a mheasfaidh an t-údarás pleanála a bheith oiriúnach agus, go háirithe, do na limistéir sin a bhfuil athnuachan eacnamaíoch, fhisiceach nó shóisialach de dhíth orthu agus do limistéar is dócha a bheidh faoi réir forbartha mórscála laistigh de shaolré an phlean.

(b)  Déanfar plean limistéir áitiúil maidir le limistéar—

(i)  a ainmnítear mar bhaile sa daonáireamh is déanaí, seachas baile a ainmnítear mar bhruachbhaile nó mar mhaighean sa daonáireamh sin,

(ii)  a bhfuil daonra is mó ná 2,000 aige, agus

(iii)  atá suite laistigh de limistéar feidhme údaráis pleanála ar comhairle contae é.

(c)  Comhlíonfar alt 20(3)(a)

(i)  i gcás an chéad phlean limistéir áitiúil, tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis plean forbartha a dhéanamh faoin gCuid seo, agus

(ii)  d'ainneoin alt 18(5), gach 6 bliana ar a laghad tar éis an plean limistéir áitiúil roimhe sin a dhéanamh.

(2)  Beidh plean limistéir áitiúil ar comhréir le cuspóirí an phlean forbartha agus is é a bheidh ann ráiteas i scríbhinn agus plean nó pleananna lena léirítear na cuspóirí le cibé mionchruinneas a chinnfidh an t-údarás pleanála le haghaidh phleanáil chuí agus fhorbairt inchothaithe an limistéir lena mbaineann sé, lena n-áirítear mionsonraí maidir le saoráidí agus taitneamhachtaí pobail agus maidir le caighdeáin chun forbairtí agus déanmhais a dhearadh.

(3)  Féadfaidh an tAire a fhoráil i rialacháin go n-ullmhófar pleananna limistéir áitiúil i leith aicmí áirithe limistéar nó in imthosca áirithe agus comhlíonfaidh údarás pleanála aon rialacháin den sórt sin.

(4)  (a)  Beidh faisnéis i bplean limistéir áitiúil maidir leis na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh ag an bplean, dá gcuirfí i ngníomh é, ar an gcomhshaol.

(b)  Féadfaidh an tAire, le rialacháin, forálacha breise a dhéanamh i ndáil leis an modh a bhféadfar mír (a) a chomhlíonadh

Comhchomhairliúchán agus glacadh le pleananna limistéir áitiúil.

20. —(1)  Glacfaidh údarás pleanála cibé bearta a mheasfaidh sé is gá chun dul i gcomhairle leis an bpobal sula ndéanfar plean limistéir áitiúil a ullmhú, a leasú nó a chúlghairm, lena n-áirítear comhchomhairliúcháin le haon chónaitheoirí áitiúla, gníomhaireachtaí earnála poiblí, gníomhaireachtaí neamhrialtasacha, grúpaí pobail áitiúla agus leasanna tráchtála agus gnó laistigh den limistéar.

(2)  Rachaidh údarás pleanála i gcomhairle le hÚdarás na Gaeltachta sula ndéanfar plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm faoi fho-alt (3) do limistéar a bhfuil limistéar Gaeltachta ar áireamh ann.

(3)  (a)  Déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis aon nithe a éireoidh as comhchomhairliúcháin faoi fho-ailt (1)(2) a bhreithniú, ach roimh plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm—

(i)  fógra i dtaobh an togra chun plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm a chur chuig an mBord agus chuig na húdaráis fhorordaithe (agus, i gcás inarb infheidhme, déanfaidh sé cóip den phlean beartaithe nó den phlean arna leasú a chur faoi iamh),

(ii)  fógra maidir leis an togra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear ina limistéar.

(b)  Luafar i bhfógra faoi mhír (a)

(i)  go mbeartaíonn an t-údarás pleanála plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm,

(ii)  go bhféadfar cóip den togra chun an plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm, agus (i gcás inarb iomchuí) an plean limistéir áitiúil beartaithe nó an plean beartaithe arna leasú, a iniúchadh i cibé áit nó áiteanna a shonrófar san fhógra le linn cibé tréimhse a luafar amhlaidh (ar tréimhse í nach lú ná 6 sheachtain),

(iii)  go ndéanfar aighneachtaí nó tuairimí i leith an togra arna ndéanamh chuig an údarás pleanála nó arna dtabhairt dó laistigh den tréimhse sin a chur san áireamh le linn cinneadh a dhéanamh maidir leis an togra.

(c)    (i) Tráth nach déanaí ná 12 sheachtain tar éis fógra a thabhairt faoi mhír (b), ullmhóidh bainisteoir údaráis pleanála tuarascáil maidir le haon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh faighte de bhun fógra faoin mír sin agus cuirfidh sé nó sí an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí an údaráis pleanála lena breithniú acu.

(ii)  I dtuarascáil faoi fhomhír (i)

(I)  liostófar na daoine a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí faoin alt seo,

(II)  tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a bheidh dúisithe ag na daoine sna haighneachtaí nó sna tuairimí,

(III)  beidh tuairim an bhainisteora i ndáil leis na saincheisteanna a bheidh dúisithe, mar aon lena chuid moltaí nó a cuid moltaí i ndáil leis an bplean limistéir áitiúil beartaithe, leis an leasú ar phlean limistéir áitiúil nó le cúlghairm plean limistéir áitiúil, de réir mar a bheidh, agus aird a tabhairt ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas.

(d)    (i) Déanfaidh comhaltaí údaráis pleanála an togra chun plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm agus tuarascáil an bhainisteora faoi mhír (c) a bhreithniú.

(ii)  Tar éis tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú faoi fhomhír (i), measfar an plean limistéir áitiúil a bheith déanta, leasaithe nó cúlghairthe, mar is cuí, de réir mholtaí an bhainisteora mar a bheidh leagtha amach ina thuarascáil nó ina tuarascáil, 6 sheachtain tar éis an tuarascáil a chur ar fáil do chomhaltaí uile an údaráis, mura ndéanfaidh an t-údarás pleanála, le rún, an togra a athrú nó a mhodhnú ar shlí seachas mar a bheidh molta i dtuarascáil an bhainisteora nó, i gcás inar cuí, mura gcinnfidh an t-údarás gan an plean a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm, de réir mar a bheidh.

(4)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh nó treoirlínte a eisiúint i ndáil le hullmhú pleananna limistéir áitiúil.

(5)  Cuirfidh údarás pleanála cóip d'aon phlean limistéir áitiúil arna dhéanamh faoin gCaibidil seo chuig aon chomhlachtaí a ndeachthas i gcomhairle leo faoi fho-alt (1), (2)(3), chuig an mBord, agus, i gcás inar cuí, chuig aon chomhlacht forordaithe.

Caibidil III

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha

Cumhacht chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

21. —(1)  Féadfaidh údarás réigiúnach, tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis phleanála laistigh dá réigiún, nó déanfaidh sé, ar ordachán ón Aire, treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

(2)  Féadfar treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh do réigiún iomlán nó do chuid amháin nó níos mó de réigiún.

(3)  (a)  Féadfaidh an tAire a ordú d'údarás réigiúnach amháin nó níos mó treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh i leith chomhlimistéar na n-údarás réigiúnach lena mbaineann nó i leith aon chuid nó codanna ar leith den limistéar atá laistigh de limistéar na n-údarás réigiúnach sin.

(b)  I gcás ina mbeartaítear treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh, déanfaidh na húdaráis réigiúnacha lena mbaineann cibé socruithe is cuí leo chun na treoirlínte a ullmhú, lena n-áirítear feidhmeanna na Caibidle seo a chomhall mar chomhfheidhm de chuid na n-údarás lena mbaineann, agus forléireofar an Chaibidil seo dá réir sin.

(4)  D'ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, maidir leis na treoirlínte pleanála straitéisí do mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a ullmhaíodh do Bhardas Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Contae Chill Dara, Comhairle Contae na Mí, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Comhairle Contae Chill Mhantáin agus don Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, i gcomhar le hÚdarás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath agus le hÚdarás Réigiúnach an Mheán-Oirthir agus a foilsíodh an 25 Márta, 1999, beidh éifeacht leo amhail is dá mba faoin gCuid seo a rinneadh iad.

(5)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh agus maidir le nithe gaolmhara.

Comhoibriú údarás pleanála le húdarás réigiúnach.

22. —(1)  I gcás ina mbeidh ar intinn ag údarás réigiúnach treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh de réir alt 24, nó treoirlínte láithreacha a athbhreithniú faoi alt 26, rachaidh sé i gcomhairle, a luaithe is féidir, leis na húdaráis phleanála go léir laistigh den réigiún (nó den chuid de, de réir mar a bheidh) d'fhonn na socruithe is gá a dhéanamh chun na treoirlínte a dhéanamh.

(2)  (a)  Cabhróidh agus comhoibreoidh údarás pleanála le húdarás réigiúnach le linn na socruithe a dhéanamh chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a ullmhú agus le linn ullmhú na dtreoirlínte a chur i gcrích.

(b)  Áireofar ar an gcabhair a sholáthrófar faoi mhír (a) cúnamh airgeadais a sholáthar, seirbhísí foirne agus cóiríocht a sholáthar, i gcás inar gá sin, agus comhaontóidh na húdaráis réigiúnacha agus na húdaráis phleanála ar nithe den sórt sin bunaithe ar an gcion de dhaonra an limistéir dá n-ullmhófar na treoirlínte pleanála réigiúnacha a chónaíonn i limistéir feidhme na n-údarás pleanála lena mbaineann.

(c)  Cheal comhaontú faoi mhír (b), féadfaidh údarás réigiúnach a iarraidh ar na húdaráis phleanála iomchuí cabhair a sholáthar faoin alt seo, agus beidh an iarraidh bunaithe ar an gcion de dhaonra an limistéir dá n-ullmhófar na treoirlínte pleanála réigiúnacha a chónaíonn i limistéir feidhme na n-údarás pleanála lena mbaineann, agus ní dhiúltóidh údarás pleanála d'iarraidh réasúnach ar chabhair.

An t-ábhar a bheidh i dtreoirlínte pleanála réigiúnacha agus a gcuspóirí.

23. —(1) (a)  Is é an cuspóir a bheidh le treoirlínte pleanála réigiúnacha ná creatlach pleanála straitéisí fadtéarma a sholáthar d'fhorbairt an réigiúin dá n-ullmhófar na treoirlínte.

(b)  Déanfar breithniú sa chreatlach phleanála dá dtagraítear i mír (a) ar an bhforbairt a dhéanfar ar an réigiún dá n-ullmhófar na treoirlínte go ceann tréimhse nach lú ná 12 bhliain agus nach faide ná 20 bliain.

(2)  Díreofar sna treoirlínte, de réir phrionsabail na pleanála cuí agus na forbartha inchothaithe, ar na nithe seo a leanas, maidir le hiomlán an réigiúin lena mbaineann na treoirlínte—

(a)  treochtaí réamh-mheasta daonra agus straitéisí lonnaíochta agus tithíochta;

(b)  treochtaí eacnamaíocha agus fostaíochta;

(c)  suíomh forbartha tionscail agus tráchtála;

(d)  iompar, lena n-áirítear iompar poiblí;

(e)  soláthar uisce agus saoráidí dramhuisce;

(f)  diúscairt dramhaíola;

(g)  gréasáin fuinnimh agus chumarsáide;

(h)  saoráidí oideachais, cúraim sláinte, mionreaca agus saoráidí pobail eile a sholáthar;

(i)  an comhshaol agus a thaitneamhachtaí, lena n-áirítear an oidhreacht seandálaíochta, ailtireachta agus nádúrtha, a chaomhnú agus a chosaint;

(j)  cibé nithe eile a fhorordófar.

(3)  (a)  Beidh sna treoirlínte pleanála réigiúnacha faisnéis maidir leis na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh ag na treoirlínte, dá gcuirfí i ngníomh iad, ar an gcomhshaol.

(b)  Féadfaidh an tAire, le rialachán, forálacha breise a dhéanamh i ndáil leis an modh ina bhféadfar mír (a) a chomhlíonadh.

(4)  (a)  Le linn treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh, tabharfaidh an t-údarás réigiúnach aird ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an réigiúin ar fad lena mbaineann na treoirlínte, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa réigiún agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí, de thuras na huaire, de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas, lena n-áirítear aon phleananna, beartais nó straitéisí náisiúnta a shonróidh an tAire mar nithe is iomchuí maidir le cinneadh beartas pleanála straitéisí.

(b)  Le linn treoirlínte pleanála réigiúnacha a fhearfaidh ar an nGaeltacht a dhéanamh, beidh aird ag an údarás áitiúil ar an ngá atá ann oidhreacht teanga agus chultúrtha na Gaeltachta a chosaint.

(5)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (2) agus (3), féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint maidir leis an ábhar a bheidh i dtreoirlínte pleanála réigiúnacha agus beidh aird ag údaráis réigiúnacha ar na treoirlínte sin.

Comhchomhairliúchán maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha.

24. —(1)  A luaithe is féidir tar éis aon socruithe is gá faoi alt 21 a chomhaontú, tabharfaidh údarás réigiúnach fógra á rá go bhfuil ar intinn aige na treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

(2)  Tabharfar fógra faoi fho-alt (1) don Aire, don Bhord, do na húdaráis fhorordaithe agus d'aon choimisinéirí baile sa limistéar agus foilseofar é i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa réigiún dá n-ullmhófar na treoirlínte pleanála réigiúnacha agus—

(a)  luafar ann go bhfuil ar intinn ag an údarás réigiúnach treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh,

(b)  léireofar ann na nithe a bheidh le breithniú sna treoirlínte, ag féachaint d'alt 23,

(c)  léireofar ann go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn chuig an údarás réigiúnach laistigh de thréimhse shonraithe (nach lú ná 8 seachtain) maidir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

(3)  Breithneoidh údarás réigiúnach aon aighneachtaí a gheofar faoi fho-alt (2) sula ndéanfaidh sé na dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha a ullmhú.

(4)  Nuair a ullmhóidh údarás réigiúnach an dréacht de na treoirlínte pleanála réigiúnacha, déanfaidh sé, a luaithe is féidir—

(a)  fógra i dtaobh na ndréacht-treoirlínte agus cóipeanna díobh a sheoladh chuig an Aire, chuig an mBord, chuig na húdaráis fhorordaithe agus chuig aon choimisinéirí baile ina limistéar, agus

(b)  fógra i dtaobh ullmhú an dréachta a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear ina limistéar.

(5)  Luafar i bhfógra faoi fho-alt (4)

(a)  go bhféadfar cóip de na dréacht-treoirlínte a iniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar agus ag tráthanna a luafar le linn tréimhse a luafar, is tréimhse nach lú ná 10 seachtain (agus coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin), agus

(b)  go ndéanfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis an dréacht, arna ndéanamh chuig an údarás réigiúnach nó arna dtabhairt dó laistigh den tréimhse a luafar, a chur san áireamh sula nglacfar na treoirlínte.

(6)  Tar éis aighneachtaí nó tuairimí faoi fho-alt (5) a bhreithniú, agus faoi réir alt 25, déanfaidh an t-údarás réigiúnach na treoirlínte pleanála réigiúnacha faoi réir aon mhodhnaithe a mheasfar a bheith riachtanach.

(7)  (a)  I gcás ina ndéanfaidh údarás réigiúnach treoirlínte pleanála réigiúnacha, foilseoidh sé fógra i dtaobh na treoirlínte a dhéanamh i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear i limistéar feidhme gach údaráis pleanála sa réigiún dá n-ullmhófar na treoirlínte.

(b)  Luafar i bhfógra faoin bhfo-alt seo go mbeidh cóip de na treoirlínte ar fáil lena hiniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar (agus coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin).

Nós imeachta chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

25. —(1)  Mar chuid den chomhchomhairle idir údarás réigiúnach agus na húdaráis phleanála iomchuí faoi alt 22, comhaontóidh na húdaráis lena mbaineann ar nós imeachta chun na treoirlínte pleanála réigiúnacha a ullmhú agus a dhéanamh faoi alt 24.

(2)  Áireofar ar na nithe a bheidh le breithniú faoi fho-alt (1) coistí a bhunú chun ullmhú na dtreoirlínte a mhaoirsiú agus a bhreithniú.

(3)  Comhaontóidh na húdaráis lena mbaineann ar chomhaltas na gcoistí faoi fho-alt (2) agus comhaontóidh siad freisin ar rólanna na gcoistí sin i dtaca leis na dréacht-treoirlínte a ullmhú, le haighneachtaí nó tuairimí a bhreithniú faoi alt 24, agus le tuarascálacha maidir leis na treoirlínte a tharraingt suas.

(4)  Is faoi chomhaltaí an údaráis réigiúnaigh lena mbaineann a bheidh sé treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh faoi alt 24(6), tar éis aon tuarascáil nó tuarascálacha ó na coistí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a bhreithniú.

(5)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh, nó treoirlínte a eisiúint, maidir leis na nósanna imeachta a bheidh le glacadh faoin alt seo, lena n-áirítear líon, feidhmeanna agus comhaltas aon choistí a bhunófar de réir fho-alt (2).

Athbhreithniú ar threoirlínte pleanála réigiúnacha.

26. —(1)  I gcás ina mbeidh treoirlínte pleanála réigiúnacha déanta ag údarás réigiúnach, athbhreithneoidh sé na treoirlínte sin tráth nach déanaí ná 6 bliana tar éis na treoirlínte sin a dhéanamh agus uair amháin ar a laghad le linn gach tréimhse 6 bliana dá éis sin agus, le linn dó athbhreithniú a dhéanamh amhlaidh, féadfaidh sé na treoirlínte a chúlghairm nó treoirlínte pleanála réigiúnacha nua a dhéanamh.

(2)  Sula gcúlghairfidh údarás réigiúnach treoirlínte dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (seachas chun treoirlínte pleanála réigiúnacha nua a dhéanamh), rachaidh sé i gcomhairle leis na húdaráis phleanála laistigh dá réigiún.

(3)  I gcás ina ndéanfaidh an t-údarás réigiúnach treoirlínte nua, leanfaidh sé na nósanna imeachta a leagtar síos in ailt 22, 24 agus 25.

(4)  I gcás ina ndéanfar treoirlínte nua faoi fho-alt (1), glacfaidh siad ionad aon treoirlínte pleanála réigiúnacha roimhe sin don limistéar iomchuí.

Treoirlínte pleanála réigiúnacha agus pleananna forbartha.

27. —(1)  Beidh aird ag údarás pleanála ar aon treoirlínte pleanála réigiúnacha a bheidh i bhfeidhm maidir lena limistéar le linn dó plean forbartha a dhéanamh agus a ghlacadh.

(2)  Féadfaidh an tAire, le hordú, a chinneadh go gcomhlíonfaidh údaráis phleanála aon treoirlínte pleanála réigiúnacha a bheidh i bhfeidhm maidir lena limistéar, nó le haon chuid de, le linn dó plean forbartha a ullmhú agus a dhéanamh, nó féadfaidh sé nó sí a cheangal, de réir alt 31, go gcomhlíonfaidh plean forbartha láithreach aon treoirlínte pleanála réigiúnacha a bheidh i bhfeidhm maidir leis an limistéar.

(3)  Féadfaidh ordú faoi fho-alt (2) baint a bheith aige le treoirlínte pleanála réigiúnacha i gcoitinne, nó le treoirlínte sonraithe amháin nó níos mó, nó féadfaidh sé baint a bheith aige le heilimintí sonracha de na treoirlínte sin.

(4)  Tar éis treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh dá limistéar, athbhreithneoidh údaráis phleanála an plean forbartha láithreach agus déanfaidh siad breithniú i dtaobh an gá aon athrú a dhéanamh ar an bplean forbartha chun cuspóirí na dtreoirlínte pleanála réigiúnacha a bhaint amach.

(5)  Chun críocha an ailt seo, féadfaidh údarás pleanála aird a bheith aige, ach ní bheidh oibleagáid air aird a bheith aige, ar aon treoirlínte pleanála réigiúnacha tar éis 6 bliana ón tráth a rinneadh na treoirlínte sin.

Caibidil IV

Treoirlínte agus Treoracha

Treoirlínte ón Aire.

28. —(1)  Féadfaidh an tAire, tráth ar bith, treoirlínte a eisiúint chuig údaráis phleanála maidir le haon cheann dá bhfeidhmeanna faoin Acht seo agus beidh aird ag údaráis phleanála ar na treoirlínte sin i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna.

(2)  Más infheidhme, beidh aird ag an mBord ar aon treoirlínte a eiseofar chuig údaráis phleanála faoi fho-alt (1) i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(3)  Aon treoirlínte pleanála a bheidh déanta ag an Aire agus aon treoracha ginearálta beartais a bheidh eisithe faoi alt 7 d'Acht 1982 roimh thosach feidhme na Coda seo agus a bheidh i bhfeidhm fós díreach roimh an tosach feidhme sin, measfar gur treoirlínte faoin alt seo iad.

(4)  Féadfaidh an tAire treoirlínte a eiseofar faoin alt seo a chúlghairm nó a leasú.

(5)  Cuirfidh an tAire faoi deara go ndéanfar cóip d'aon treoirlínte a eiseofar faoin alt seo agus d'aon leasú nó cúlghairm ar na treoirlínte sin a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(6)  Cuirfidh údarás pleanála aon treoirlínte a eiseofar chuige faoin alt seo ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal.

(7)  Foilseoidh an tAire, nó cuirfidh an tAire faoi deara go bhfoilseofar, i cibé modh is cuí leis nó léi, treoirlínte a eiseofar faoin alt seo.

Treoracha beartais ón Aire.

29. —(1)  Féadfaidh an tAire, ó am go ham, treoracha beartais a eisiúint chuig údaráis phleanála maidir le haon cheann dá bhfeidhmeanna faoin Acht seo agus comhlíonfaidh údaráis phleanála aon treoracha den sórt sin i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna.

(2)  Más infheidhme, comhlíonfaidh an Bord freisin aon treoracha beartais a eiseofar chuig údaráis phleanála faoi fho-alt (1) i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(3)  Féadfaidh an tAire treoir beartais a eiseofar faoin alt seo a chúlghairm nó a leasú.

(4)  I gcás ina mbeartaíonn an tAire treoir beartais a eisiúint, a leasú nó a chúlghairm faoin alt seo, déanfar dréacht den treoir, den leasú nó den chúlghairm a leagan faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais, agus ní dhéanfar an treoir beartais, a eisiúint, a leasú nó a chúlghairm, de réir mar a bheidh, go dtí go mbeidh rún ag ceadú an treoir beartais a eisiúint, a leasú nó a chúlghairm rite ag gach Teach.

(5)  Cuirfidh an tAire faoi deara go ndéanfar cóip d'aon treoir beartais a eiseofar faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(6)  Cuirfidh údarás pleanála aon treoir beartais a eiseofar chuige faoin alt seo ar fáil lena hiniúchadh ag daoine den phobal.

(7)  Foilseoidh an tAire, nó cuirfidh an tAire faoi deara go bhfoilseofar, i cibé modh is cuí leis nó léi, treoracha beartais a eiseofar faoin alt seo.

Teorannú ar chumhacht an Aire.

30. —D'ainneoin alt 2829, ní dhéanfaidh an tAire aon chumhacht nó rialú a fheidhmiú i ndáil le haon chás ar leith lena bhfuil nó lena mbeidh údarás pleanála nó an Bord bainteach.

Ordacháin ón Aire maidir le pleananna forbartha.

31. —(1)  Más rud é go measfaidh an tAire nach ndéantar, i gcás aon dréachtphlean forbartha, straitéis fhoriomlán a leagan amach maidir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe limistéir údaráis pleanála, nó nach gcomhlíonann sé an tAcht seo ar shlí shuntasach eile, féadfaidh an tAire, ar chúiseanna a shonrófar, a ordú don údarás cibé bearta sonraithe a cheanglóidh sé nó sí a ghlacadh chun a chinntiú go mbeidh an plean forbartha, nuair a dhéanfar é, de réir an Achta seo agus, d'ainneoin cheanglais Chaibidil I, comhlíonfaidh an t-údarás aon ordachán den sórt sin.

(2)  Más rud é go measfaidh an tAire nach ndéantar, i gcás aon phlean forbartha, straitéis fhoriomlán a leagan amach maidir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe limistéar an údaráis, nó nach gcomhlíonann sé an tAcht seo ar shlí shuntasach eile, féadfaidh an tAire, ar chúiseanna a shonrófar, a ordú don údarás cibé bearta sonraithe a cheanglóidh sé nó sí a ghlacadh chun an plean forbartha a athbhreithniú nó a athrú chun a chinntiú go gcomhlíonfar an tAcht seo, agus comhlíonfaidh an t-údarás aon ordachán den sórt sin.

(3)  I gcás ina n-ordóidh an tAire d'údarás pleanála bearta sonraithe a ghlacadh faoi fho-alt (2), féadfaidh sé nó sí aon cheann de na forálacha sin de Chaibidil I a shonrú mar fhorálacha a mbeidh feidhm acu maidir leis na bearta sonraithe sin agus tabharfar neamhaird ar aon fhorálacha eile den Chaibidil sin.

(4)  Le linn dóibh aon chumhacht a thugtar dóibh leis an Acht seo a fheidhmiú, ní dhéanfaidh bainisteoir ná comhaltaí tofa aon údaráis pleanála an chumhacht a fheidhmiú ar shlí a bheidh contrártha d'aon ordachán a thabharfaidh an tAire faoi fho-alt (1)(2).

(5)  Cuirfidh an tAire faoi deara go ndéanfar cóip d'aon ordachán a eiseofar faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(6)  Cuirfidh údarás pleanála aon ordachán a eiseofar chuige faoin alt seo ar fáil lena iniúchadh ag daoine den phobal.

CUID III

Forbairt a Rialú

Oibleagáid ghinearálta cead a fháil.

32. —(1)  Faoi réir fhorálacha eile an Achta seo, beidh gá le cead faoin gCuid seo—

(a)  i leith haon fhorbartha talún, nach forbairt dhíolmhaithe, agus

(b)  i gcás forbartha atá neamhúdaraithe, chun an fhorbairt neamhúdaraithe sin a choinneáil.

(2)  Ní dhéanfaidh aon duine aon fhorbairt a mbeidh gá le cead ina leith faoi fho-alt (1), ach amháin faoi réim agus de réir ceada arna dheonú faoin gCuid seo.

Rialacháin maidir le hiarratais ar chead.

33. —(1)  Déanfaidh an tAire, le rialacháin, foráil maidir le cibé nithe ó thaobh nós imeachta agus riaracháin de a fheicfear don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach i leith iarratas ar chead chun talamh a fhorbairt.

(2)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh—

(a)  á cheangal faisnéis a chur isteach i leith iarratas ar chead chun talamh a fhorbairt;

(b)  á cheangal ar aon iarratasóirí aon fhógraí sonraithe a fhoilsiú maidir lena n-iarratais;

(c)  á chumasú do dhaoine aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt ar an táille fhorordaithe a íoc agus laistigh de thréimhse fhorordaithe;

(d)  á cheangal ar údaráis phleanála admháil i scríbhinn a thabhairt ar aighneachtaí nó tuairimí a gheofar;

(e)  á cheangal ar aon iarratasóirí aon fhaisnéis shonraithe maidir lena n-iarratais a thabhairt d'aon daoine sonraithe;

(f)  á cheangal ar údaráis phleanála—

(i)  (I)  cibé forbairt bheartaithe nó aicmí forbartha beartaithe a fhorordófar a chur in iúl d'údaráis fhorordaithe, nó

(II)  dul i gcomhairle leo maidir leis an gcéanna,

agus

(ii)  cibé doiciméid, sonraí, pleananna nó faisnéis eile maidir leis an gcéanna a fhorordófar a thabhairt dóibh;

(g)  á cheangal ar aon iarratasóirí aon fhaisnéis bhreise a chur isteach maidir lena n-iarratais (lena n-áirítear aon fhaisnéis maidir le haon eastát nó leas i dtalamh nó ceart thar thalamh) nó faisnéis a chur isteach maidir le haon éifeacht ar an gcomhshaol a d'fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt;

(h)  á chumasú d'údaráis phleanála a iarraidh ar iarratasóir pleananna athbhreithnithe nó líníochtaí eile lena ndéantar modhnú, nó sonraí eile lena ndéantar socrú chun modhnú a dhéanamh, ar an bhforbairt lena mbaineann an t-iarratas a chur faoin mbráid agus, i gcás ina gcuirfear na pleananna, na líníochtaí nó na sonraí faoi bhráid údaráis pleanála mar fhreagra ar iarraidh den sórt sin, á chumasú don údarás, le linn dó an t-iarratas a chinneadh, cead a dheonú le haghaidh na forbartha iomchuí arna modhnú le gach ceann nó le haon cheann de na pleananna, de na líníochtaí nó de na sonraí sin;

(i)  á cheangal aon fhianaise a thabhairt ar aird chun aon sonraí faisnéise a bheidh tugtha ag aon iarratasóirí a fhíorú;

(j)  á cheangal ar údaráis phleanála aon fhaisnéis shonraithe maidir le hiarratais agus leis an modh inar déileáladh leo a thabhairt don Aire agus d'aon daoine sonraithe eile;

(k)  á cheangal ar údaráis phleanála a gcinntí maidir le hiarratais ar chead a fhoilsiú nó fógra a thabhairt ina dtaobh, lena n-áirítear fógra a thabhairt ina dtaobh do chomhlachtaí forordaithe agus do dhaoine a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí maidir leis na hiarratais sin;

(l)  á cheangal ar iarratasóir faisnéis shonraithe a chur faoi bhráid an údaráis pleanála maidir le forbairt, nó le haon aicme forbartha, arna déanamh ag duine lena mbaineann alt 35(7) de bhun ceada a deonaíodh don iarratasóir nó d'aon duine eile faoin gCuid seo nó faoi Chuid IV d'Acht 1963.

(3)  (a)  Féadfar le rialacháin faoin alt seo, d'fhonn a áirithiú go mbainfear amach cuspóir a áirítear i bplean forbartha de bhun alt 10(2) (m), a cheangal ar aon iarratasóir ar chead cibé faisnéis a shonróidh an t-údarás pleanála maidir le forbairt (lena n-áirítear forbairt d'aicme ar leith) a bheidh beartaithe ag an iarratasóir a dhéanamh i limistéar Gaeltachta a sholáthar dó.

(b)  Féadfaidh ceanglas, a bhfuil feidhm ag mír (a) maidir leis, baint a bheith aige le forbairt is d'aicme ar leith.

(c)  Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin ina mbeidh ceanglas a bhfuil feidhm ag mír (a) maidir leis, rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

(4)  Féadfar le rialacháin faoin alt seo forálacha breise nó forálacha ar leithligh a dhéanamh maidir le hiarratais ar chead sracléaráide de réir bhrí alt 36.

Cead forbartha.

34. —(1)  Más rud é—

(a)  go ndéanfar iarratas chuig údarás pleanála, de réir rialachán ceada, ar chead chun talamh a fhorbairt, agus

(b)  go gcomhlíonfar ceanglais uile na rialachán,

féadfaidh an t-údarás a chinneadh an cead a dheonú faoi réir coinníollacha nó gan choinníollacha, nó an cead a dhiúltú.

(2)  (a)  Le linn dó a chinneadh a dhéanamh i ndáil le hiarratas faoin alt seo, ní dhéanfaidh an t-údarás pleanála breithniú ach ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, agus aird á tabhairt—

(i)  ar fhorálacha an phlean forbartha,

(ii)  ar fhorálacha aon ordaithe um limistéar taitneamhachta speisialta a bhaineann leis an limistéar,

(iii)  ar aon láithreán Eorpach nó limistéar eile a bheidh forordaithe chun críocha alt 10(2)(c),

(iv)  más iomchuí, ar bheartas an Rialtais, an Aire nó aon Aire eile den Rialtas,

(v)  ar na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (4), agus

(vi)  ar aon fhoráil nó ceanglas iomchuí eile den Acht seo, agus ar aon rialacháin arna ndéanamh faoi.

(b)  Le linn dó a chinneadh a bhreithniú de réir mhír (a), rachaidh údarás pleanála i gcomhairle le haon údarás pleanála eile i gcás ina measfaidh sé go bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith ag cinneadh ar leith dá chuid ar limistéar an údaráis sin, agus beidh aird ag an údarás ar thuairimí an údaráis eile sin agus, gan dochar don mhéid sin roimhe seo, beidh aird aige ar an éifeacht a d'fhéadfadh a bheith ag cinneadh ar leith dá chuid ar aon limistéar lasmuigh dá limistéar (lena n-áirítear limistéir lasmuigh den Stát).

(c)  Faoi réir alt 98 (arna leasú le halt 256 den Acht seo) den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, agus alt 54 (arna leasú le halt 257 den Acht seo) den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, i gcás ina mbaineann iarratas faoin alt seo le forbairt arb éard í gníomhaíocht, nó ar chun críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó le ceadúnas dramhaíola ina leith, cuirfidh údarás pleanála san áireamh gur feidhm de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil é rialú a dhéanamh ar astaíochtaí a éireoidh as an ngníomhaíocht.

(3)  Le linn dó iarratas ar chead faoin alt seo a bhreithniú, beidh aird ag údarás pleanála—

(a)  i dteannta an iarratais féin, ar aon fhaisnéis a bhaineann leis an iarratas arna tabhairt ag an iarratasóir dó de réir na rialachán ceada,

(b)  ar aon aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis an bhforbairt bheartaithe a bheidh déanta chuige nó tugtha dó, de réir na rialachán ceada, ag daoine nó comhlachtaí seachas an t-iarratasóir.

(4)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh gach coinníoll nó aon choinníoll acu seo a leanas a bheith ar áireamh sna coinníollacha faoin bhfo-alt sin—

(a)  coinníollacha chun rialáil a dhéanamh ar fhorbairt nó úsáid aon talún atá tadhlach leis an talamh atá le forbairt, atá ag teagmháil leis, nó atá in aice leis, agus atá faoi rialú an iarratasóra, a mhéid a fheicfear don údarás pleanála gur fóirsteanach sin chun críocha na forbartha a údaraítear leis an gcead, nó i dtaca leis an bhforbairt sin;

(b)  coinníollacha chun a cheangal go ndéanfar oibreacha (lena n-áirítear saoráidí a chur ar fáil) is dóigh leis an údarás pleanála is gá chun críocha na forbartha a údaraítear leis an gcead;

(c)  coinníollacha chun a cheangal go nglacfar bearta le go laghdófaí nó go gcoiscfí—

(i)  astaíocht aon torainn nó tonnchreatha ó aon déanmhas nó láithreán a bheidh ar áireamh san fhorbairt a údaraítear leis an gcead, is astaíocht a d'fhéadfadh cúis réasúnach bearráin a thabhairt do dhaoine in aon áitreabh i gcomharsanacht na forbartha nó do dhaoine a bheidh, go dleathach, ag úsáid aon áit phoiblí sa chomharsanacht sin, nó

(ii)  intíocht aon torainn nó tonnchreatha a d'fhéadfadh cúis réasúnach bearráin a thabhairt d'aon duine a bheidh, go dleathach, ag áitiú aon déanmhais nó láithreáin den sórt sin;

(d)  coinníollacha chun a cheangal go gcuirfear spásanna oscailte ar fáil;

(e)  coinníollacha chun a cheangal go ndéanfar crainn, toir nó plandaí eile a phlandú, a chothabháil agus a athsholáthar, nó go ndéanfaí déanmhais nó talamh eile a thírdhreachú;

(f)  coinníollacha chun a cheangal go gcríochnófar go sásúil laistigh de thréimhse shonraithe, nach lú ná 2 bhliain ón tráth a thosófar aon oibreacha, an fhorbairt bheartaithe (lena n-áirítear aon bhóithre, spásanna oscailte, carrchlóis, séaraigh, príomhphíopaí uisce nó draenacha nó saoráidí poiblí eile), i gcás ina mbeidh foirgniú 2 theach nó níos mó i gceist san fhorbairt;

(g)  coinníollacha chun a cheangal go dtabharfar urrús leordhóthanacha go gcríochnófar go sásúil an fhorbairt bheartaithe;

(h)  coinníollacha chun an t-ord ina ndéanfar agus an t-uainiú ar dá réir a dhéanfar agus an tráth a ndéanfar oibreacha a chinneadh;

(i)  coinníollacha chun an fhorbairt bheartaithe a chothabháil nó a bhainistiú (lena n-áirítear cuideachta a bhunú nó duine nó comhlacht daoine a cheapadh chun an chothabháil nó an bainistiú sin a dhéanamh);

(j)  coinníollacha chun bóithre, spásanna oscailte, carrchlóis, séaraigh, príomhphíopaí uisce nó draenacha agus saoráidí poiblí eile a chothabháil, go dtí go nglacfaidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann faoina chúram iad, nó, i gcás ina mbeidh comhaontú ann leis an údarás áitiúil maidir leis an gcothabháil sin, coinníollacha le haghaidh cothabhála de réir an chomhaontaithe;

(k)  coinníollacha chun a cheangal go soláthrófar cibé saoráidí chun ábhair inathchúrsála a bhailiú nó a stóráil chun críocha na forbartha beartaithe;

(l)  coinníollacha chun a cheangal go ndéanfar dramhaíl foirgníochta agus scartála a aisghabháil nó a dhiúscairt ar cibé modh agus a mhéid a shonróidh an t-údarás pleanála;

(m)  coinníollacha chun a cheangal go soláthrófar bóithre, lena n-áirítear bearta maolaithe tráchta, spásanna oscailte, carrchlóis, séaraigh, príomhphíopaí uisce nó draenacha, saoráidí chun ábhair inathchúrsála a bhailiú nó a stóráil agus saoráidí poiblí eile, de bhreis ar riachtanais láithreacha na forbartha beartaithe, faoi réir an t-údarás áitiúil d'íoc as costas na n-oibreacha breise agus iad dá nglacadh faoina chúram, nó do dhéanamh comhaontú thairis sin leis an iarratasóir maidir leis na saoráidí poiblí sin a sholáthar;

(n)  coinníollacha chun a cheangal go ndíchuirfear aon déanmhais a údaraítear leis an gcead, nó go scoirfear den talamh a úsáid ar aon slí a údaraítear amhlaidh, ag deireadh tréimhse sonraithe, agus go ndéanfar aon oibreacha is gá chun talamh a athbhunú ag deireadh na tréimhse sin;

(o)  coinníollacha i ndáil le hainmniú agus uimhriú cuí na forbartha beartaithe agus i ndáil le comharthaíocht chuí a sholáthar don fhorbairt bheartaithe;

(p)  coinníollacha chun a cheangal go ndéanfar na nithe seo a leanas, in aon chás ina ndéanfadh an fhorbairt a údaraítear leis an gcead aon déanmhas cosanta nó aon eilimint de dhéanmhas cosanta a chuireann leis an spéisiúlacht ar leith atá ann ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla, a dhíchur nó a athrú—

(i)  an déanmhas sin nó an eilimint sin a shlánchoimeád le taifead scríofa agus le hamharcthaifead (arb éard iad líníochtaí tomhaiste ailtireachta nó grianghraif dhaite agus/nó áiseanna closamhairc de réir mar a mheastar a bheith cuí) sula dtarlóidh an fhorbairt a údaraítear leis an gcead, agus

(ii)  más cuí, aon eilimint a tarrtháil ó thaobh ailtireachta de nó aon eilimint a athbhunú ar mhodh a shonróidh an t-údarás;

(q)  coinníollacha chun na huaireanta agus na laethanta a bhféadfaidh áitreabh gnó oibriú lena linn a rialáil.

(5)  Féadfar a fhoráil leis na coinníollacha faoi fho-alt (1) gur féidir poncanna sonraí a bhaineann le deonú ceada a chomhaontú idir an t-údarás pleanála agus an duine dá ndeonaítear an cead agus, cheal comhaontú, go mbeidh an ní le tarchur chuig an mBord le breith a thabhairt air.

(6)  (a)  I gcás ina ndéanfadh an fhorbairt lena mbaineann sárú ábhartha ar an bplean forbartha, féadfaidh údarás pleanála, d'ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, a chinneadh cead a dheonú faoin alt seo, ar choinníoll go gcomhlíonfar na ceanglais seo a leanas sula ndéanfar an cinneadh, eadhon—

(i)  déanfar fógra san fhoirm fhorordaithe, á rá go bhfuil ar intinn ag an údarás pleanála a bhreithniú an ndéanfaidh siad cinneadh an cead a dheonú, a fhoilsiú i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a scaiptear ina limistéar agus luafar go sonrach san fhógra cén cuspóir den phlean forbartha a ndéanfaí sárú ábhartha air tríd an gcead sin a dheonú,

(ii)  tabharfar cóipeanna den fhógra don iarratasóir agus d'aon duine a rinne aighneacht nó a thug tuairim i scríbhinn i ndáil leis an bhforbairt lena mbaineann an t-iarratas,

(iii)  breithneoidh an t-údarás pleanála go cuí aon aighneacht nó tuairim a bhaineann le cinneadh a dhéanamh cead a dheonú agus a gheobhaidh an t-údarás pleanála tráth nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis an fógra a fhoilsiú den chéad uair, agus

(iv)  rithfidh an t-údarás rún á cheangal go ndéanfar cinneadh cead a dheonú.

(b)  Beidh sé riachtanach, chun rún dá dtagraítear i mír (a) a rith, nach lú líon na gcomhaltaí den údarás pleanála a vótálfaidh i bhfabhar an rúin ná trí cheathrú de líon iomlán na gcomhaltaí den údarás pleanála, nó, i gcás nach slánuimhir an uimhir a gheofar amhlaidh, is leor an chéad slánuimhir eile faoi bhun na huimhreach a gheofar amhlaidh, agus is ceanglas i dteannta, agus ní ceanglas in ionad, aon cheanglais eile a mbeidh feidhm aige i ndáil le rún den sórt sin ceanglas na míre seo.

(c)  Más rud é—

(i)  go dtabharfar fógra de bhun alt 4 den Acht um Bainistí Chathrach agus Contae (Leasú), 1955, á rá go bhfuil ar intinn rún a mholadh a cheanglódh, dá rithfí é, ar an mbainisteoir a chinneadh cead a dheonú faoin alt seo, agus

(ii)  gurb é tuairim an bhainisteora, maidir leis an bhforbairt lena mbaineann, go ndéanfadh sí sárú ábhartha ar an bplean forbartha,

déanfaidh sé nó sí, le hordú, laistigh de sheachtain ón tráth a gheobhaidh sé nó sí an fógra, dearbhú ina luafar a thuairim nó a tuairim (agus tabharfaidh sé nó sí cóip de do gach duine de shínitheoirí an fhógra) agus, air sin, beidh feidhm ag forálacha fhomhíreanna (i), (ii) agus (iii) de mhír (a) agus beidh éifeacht leo agus oibreoidh siad le nach mbeidh éifeacht feasta leis an bhfógra.

(d)  Má dhéantar rún dá dtagraítear i bhfomhír (iv) de mhír (a) a rith go cuí, cinnfidh an bainisteoir an cead iomchuí a dheonú.

(7)  D'ainneoin alt 4 den Acht um Bainistí Chathrach agus Contae (Leasú), 1955—

(a)  maidir leis an bhfógra a shonraítear i bhfo-alt (2) den alt sin, beidh sé sínithe, i gcás rúin faoin alt sin a bhaineann le cinneadh ó údarás pleanála faoin alt seo nó alt 42

(i)  más rud é go mbeidh an talamh lena mbaineann suite in aon toghlimistéar áitiúil amháin, ag trí cheathrú ar a laghad de líon iomlán na gcomhaltaí a bheidh arna dtoghadh chuig an údarás don limistéar sin, nó, i gcás nach slánuimhir an uimhir a gheofar amhlaidh, is leor an chéad slánuimhir eile faoi bhun na huimhreach a gheofar amhlaidh, agus

(ii)  más rud é go mbeidh an talamh lena mbaineann suite i níos mó ná aon toghlimistéar áitiúil amháin, ag trí cheathrú ar a laghad, maidir le gach limistéar den sórt sin, de líon iomlán na gcomhaltaí den údarás a bheidh arna dtoghadh don limistéar sin, nó, i gcás nach slánuimhir an uimhir a gheofar amhlaidh, is leor an chéad slánuimhir eile faoi bhun na huimhreach a gheofar amhlaidh,

agus

(b)  beidh sé riachtanach, chun rún a bhaineann le cinneadh dá dtagraítear i mír (a) a rith faoin alt sin, nach lú líon na gcomhaltaí a vótálfaidh i bhfabhar an rúin ná trí cheathrú de líon iomlán na gcomhaltaí den údarás, nó, i gcás nach slánuimhir an uimhir a gheofar amhlaidh, is leor an chéad slánuimhir eile faoi bhun na huimhreach a gheofar amhlaidh.

(8)  (a)  Faoi réir mhíreanna (b), (c), (d) agus (e), más rud é—

(i)  go ndéanfar iarratas ar chead faoin alt seo chuig údarás pleanála de réir na rialachán ceada, agus

(ii)  go gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid na rialachán sin a bhaineann leis an iarratas,

déanfaidh údarás pleanála a chinneadh ar an iarratas laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach an dáta a gheobhaidh an t-údarás pleanála an t-iarratas.

(b)  I gcás ina ndéanfaidh údarás pleanála, laistigh de 8 seachtain tar éis iarratas pleanála a fháil, fógra a sheirbheáil de réir na rialachán ceada á cheangal ar an iarratasóir faisnéis bhreise a thabhairt don údarás nó fianaise a thabhairt ar aird i leith an iarratais, déanfaidh an t-údarás a chinneadh ar an iarratas laistigh de 4 sheachtain ón tráth a gcomhlíonfar an fógra, ar choinníoll nach lú ná 8 seachtain an tréimhse iomlán.

(c)  Más rud é, i gcás iarratais a mbeidh ráiteas tionchair timpeallachta ag gabháil leis, go seirbheálfaidh údarás pleanála fógra dá dtagraítear i mír (b), déanfaidh an t-údarás a chinneadh laistigh de 8 seachtain ón tráth a gcomhlíonfar an fógra.

(d)  I gcás ina bhfoilseofar fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (6) i ndáil leis an iarratas, déanfaidh an t-údarás a chinneadh laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach an lá a fhoilseofar an fógra den chéad uair.

(e)  Más rud é, i gcás iarratais ar chead forbartha—

(i)  ar forbairt í is dócha a mhéadódh priacal mórthionóisce, nó

(ii)  ar forbairt í de chineál is dócha, dá dtarlódh mórthionóisc, agus ag féachaint do na himthosca go léir, a bheadh ina cúis le móriarmhairtí a bheith ann,

go rachaidh údarás pleanála i gcomhairle, de réir na rialachán ceada, le húdarás forordaithe chun comhairle theicniúil a fháil maidir leis an bpriacal sin nó leis na hiarmhairtí sin, déanfaidh an t-údarás cinneadh i ndáil leis an iarratas laistigh de 4 sheachtain dar tosach an lá a gheofar an chomhairle theicniúil.

(f)  I gcás ina mainneoidh údarás pleanála cinneadh a dhéanamh laistigh den tréimhse a shonraítear i mír (a), (b), (c), (d)(e), measfar cinneadh ag an údarás pleanála an cead a dheonú a bheith tugtha an lá deireanach den tréimhse sin.

(9)  Más rud é go ndéanfaidh an t-iarratasóir ar chead faoin alt seo, laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach an lá a gheobhaidh an t-údarás pleanála an t-iarratas, a thoiliú nó a toiliú a thabhairt i scríbhinn don údarás pleanála leis an tréimhse chun cinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (8) a fhadú, déanfar an tréimhse chun an cinneadh a dhéanamh a fhadú ar feadh na tréimhse a dtoileoidh an t-iarratasóir léi.

(10)  (a)  Luafar i gcinneadh arna thabhairt faoin alt seo nó faoi alt 37 agus san fhógra i dtaobh an chinnidh, na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a bhfuil an cinneadh bunaithe, agus, i gcás ina bhforchuirfear coinníollacha i ndáil le deonú aon cheada, luafar sa chinneadh na príomhchúiseanna a bhaineann le haon choinníollacha den sórt sin a fhorchur, ar choinníoll, i gcás inar coinníoll a thuairiscítear i bhfo-alt (4) aon choinníoll a fhorchuirfear, gur leor mar chomhlíonadh ar cheanglais an fho-ailt seo tagairt don mhír d'fho-alt (4) ina dtuairiscítear an coinníoll.

(b)  I gcás ina mbeidh cinneadh ag údarás pleanála faoin alt seo nó cinneadh ag an mBord faoi alt 37 cead a dheonú nó a dhiúltú éagsúil, i ndáil le cead a dheonú nó a dhiúltú, leis an moladh—

(i)  sna tuarascálacha ar iarratas pleanála chuig an mbainisteoir (nó chuig cibé duine eile a mbeidh an chumhacht chun an cinneadh a dhéanamh tarmligthe dó nó di) i gcás údaráis pleanála, nó

(ii)  i dtuarascáil ó dhuine a bheidh sannta chun tuarascáil a thabhairt maidir le hachomharc thar ceann an Bhoird,

cuirfidh ráiteas faoi mhír (a) in iúl na príomhchúiseanna nach bhfuiltear ag glacadh leis an moladh sa tuarascáil nó sna tuarascálacha cead a dheonú nó a dhiúltú.

(11)  (a)  Más rud é go gcinnfidh an t-údarás pleanála faoin alt seo cead a dheonú—

(i)  i gcás nach ndéanfar aon achomharc i gcoinne an chinnidh, déanfaidh sé an deonú a luaithe is féidir tar éis dheireadh na tréimhse chun achomharc a dhéanamh,

(ii)  i gcás ina ndéanfar achomharc nó achomhairc i gcoinne an chinnidh, ní dhéanfaidh sé an deonú mura rud é, maidir leis an achomharc, nó, de réir mar is cuí, maidir le gach ceann de na hachomhairc—

(I)  go dtarraingeofar siar é, nó

(II)  go ndéanfaidh an Bord é a dhíbhe de bhun alt 113138, nó

(III)  go dtabharfaidh an Bord ordachán i ndáil leis don údarás de bhun alt 139, agus, i gcás ina ndéanfar achomharc nó gach achomharc den sórt sin, de réir mar is cuí, a tharraingt siar nó a dhíbhe, déanfaidh sé an deonú a luaithe is féidir tar éis an t-achomharc nó na hachomhairc sin a tharraingt siar nó a dhíbhe agus, i gcás ordacháin den sórt sin, déanfaidh sé an deonú, de réir an ordacháin, a luaithe is féidir tar éis don Bhord an t-ordachán a thabhairt.

(b)  I gcás ina gcinnfidh an Bord, ar achomharc faoi alt 37, cead a dheonú, déanfaidh sé an deonú a luaithe is féidir tar éis an chinnidh.

(12)  Féadfar iarratas chun talamh a fhorbairt de réir na rialachán ceada a dhéanamh chun forbairt neamhúdaraithe a choinneáil agus beidh feidhm ag an alt seo maidir le hiarratas den sórt sin, faoi réir aon mhodhnuithe is gá.

(13)  Ní bheidh duine i dteideal aon fhorbairt a dhéanamh de bhíthin ceada faoin alt seo agus dá bhíthin sin amháin.

Cead pleanála a dhiúltú mar gheall ar mhainneachtainí comhlíonadh a dhéanamh san am atá thart.

35. —(1)  Más rud é, ag féachaint—

(a)  d'aon fhaisnéis arna tabhairt de bhun rialachán arna ndéanamh faoi alt 33(2) (l), nó

(b)  d'aon fhaisnéis a bheidh ar fáil don údarás pleanála maidir le forbairt arna déanamh ag duine lena mbaineann an t-alt seo, de bhun ceada (dá ngairtear “cead roimhe sin” san fho-alt seo agus i bhfo-alt (2)) arna dheonú don iarratasóir nó d'aon duine eile faoin gCuid seo nó faoi Chuid IV d'Acht 1963,

gur deimhin leis an údarás pleanála nach gcomhlíonann duine nó cuideachta lena mbaineann an t-alt seo an cead roimhe sin, nó coinníoll a bhfuil an cead roimhe sin faoina réir, féadfaidh an t-údarás teacht ar an tuairim—

(i)  go bhfuil priacal réadach substaintiúil ann nach ndéanfaí an fhorbairt a bhfuil cead á lorg ina leith a thabhairt chun críche de réir an cheada sin, dá ndeonófaí é, nó de réir coinníll a mbeadh an cead sin, dá ndeonófaí é, faoina réir, agus

(ii)  nár cheart cead pleanála a dheonú don iarratasóir lena mbaineann i leith na forbartha sin.

(2)  Le linn teacht ar a thuairim faoi fho-alt (1), ní dhéanfaidh an t-údarás pleanála breithniú ach ar na mainneachtainí sin aon chead roimhe sin, nó aon choinníoll a mbeidh an cead sin faoina réir, a chomhlíonadh, ar mainneachtainí iad de chineál substaintiúil.

(3)  Ní bheidh tuairim faoin bhfo-alt seo ina chinneadh maidir le hiarratas ar chead chun críocha na Coda seo.

(4)  I gcás ina mbeidh an t-údarás pleanála tar éis teacht ar thuairim faoi fho-alt (1), déanfaidh an t-údarás pleanála iarratas, trí fhoriarratas iar bhfógra chuig an duine lena mbaineann an tuairim lena mbaineann, chun na hArd-Chúirte ar údarú chun cead a dhiúltú, agus féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(a)  údarú a dheonú don údarás chun cead a dhiúltú ar an gcúis sin, nó

(b)  diúltú údarú a dheonú don údarás cead a dhiúltú, agus cuirfidh an Ard-Chúirt an t-iarratas ar ais chuig an údarás lena chinneadh, nó

(c)  cibé treoracha eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don údarás.

(5)  (a)  Ní bheidh feidhm ag fo-alt (8)(a) in alt 34 i gcás ina ndéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte faoi fho-alt (4) laistigh den tréimhse 8 seachtain ón dáta a dhéanfar iarratas ar chead faoin alt seo.

(b)  I gcás ina ndéanfar, faoi fho-alt (4)(b), ní a chur ar ais chuig an údarás pleanála, déanfar cinneadh maidir leis an gcead laistigh den tréimhse 8 seachtain ó dháta an chinnidh ag an Ard-Chúirte, agus forléireofar fo-alt (8)(b) in alt 34, agus beidh éifeacht leis, de réir an fho-ailt seo.

(6)  I gcás ina ndeonóidh an Chúirt údarú d'údarás faoi fho-alt (4)(a) chun cead a dhiúltú, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann chun an Bhoird i gcoinne an diúltaithe sin.

(7)  San alt seo, ciallaíonn “duine lena mbaineann an t-alt seo”—

(a)  an t-iarratasóir ar an gcead lena mbaineann,

(b)  comhpháirtíocht ar comhalta nó ar chomhalta di an t-iarratasóir agus a rinne, le linn don iarratasóir sin a bheith ina chomhalta nó ina comhalta, forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b),

(c)  sa chás gur cuideachta an t-iarratasóir ar chead—

(i)  go bhfuil an chuideachta lena mbaineann gaolmhar le cuideachta (de réir bhrí alt 140(5) d'Acht na gCuideachtaí, 1990) a rinne forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), nó

(ii)  go bhfuil an chuideachta lena mbaineann faoin rialú céanna le cuideachta a rinne forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), i gcás ina bhfuil an bhrí chéanna le “rialú” atá leis in alt 26(3) d'Acht na gCuideachtaí, 1990,

(d)  cuideachta a rinne forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), ar cuideachta í atá á rialú ag an iarratasóir—

(i)  i gcás ina bhfuil an bhrí chéanna le “rialú” atá leis in alt 26(3) d'Acht na gCuideachtaí, 1990, nó

(ii)  mar chúlstiúrthóir de réir bhrí alt 27(1) d'Acht na gCuideachtaí, 1990.

Cead sracléaráide.

36. —(1)  Féadfar iarratas faoi alt 34 a dhéanamh chuig údarás pleanála de réir na rialachán ceada ar cead sracléaráide chun talamh a fhorbairt.

(2)  I gcás ina ndeonófar cead sracléaráide faoi alt 34, ní oibreoidh an cead sin chun a údarú go ndéanfar aon fhorbairt lena mbaineann an cead sracléaráide go dtí go ndeonófar cead dá éis sin faoin alt sin.

(3)  (a)  I gcás ina mbeidh cead sracléaráide deonaithe ag údarás pleanála, ní foláir aon iarratas ar chead dá éis sin a dhéanamh tráth nach déanaí ná 3 bliana dar tosach an dáta a deonaíodh an cead sracléaráide, nó cibé tréimhse is faide ná sin, nach mó ná 5 bliana, a shonróidh an t-údarás pleanála.

(b)  Scoirfidh an cead sracléaráide d'éifeacht a bheith leis ag deireadh na tréimhse dá dtagraítear i mír (a) mura rud é go ndéanfar an t-iarratas ar chead dá éis sin laistigh den tréimhse sin.

(c)  Ní bheidh feidhm ag ailt 40, 41 agus 42 maidir le deonú ceada sracléaráide.

(4)  I gcás ina ndéanfar iarratas ar chead chuig údarás pleanála de dhroim cead sracléaráide a dheonú, ní dhiúltóidh an t-údarás pleanála cead a dheonú ar bhonn aon ní a cinneadh le linn an cead sracléaráide a dheonú, ar choinníoll gur deimhin leis an údarás go bhfuil an fhorbairt bheartaithe de réir théarmaí an cheada sracléaráide.

(5)  Ní fhéadfar aon achomharc a dhéanamh chun an Bhoird faoi alt 37 i gcoinne cinnidh ag údarás pleanála cead a dheonú de dhroim cead sracléaráide a dheonú i leith aon ghné den fhorbairt bheartaithe a cinneadh le linn an cead sracléaráide a dheonú.

(6)  San alt seo, ciallaíonn “cead sracléaráide” cead arna dheonú i bprionsabal faoi alt 34 chun talamh a fhorbairt faoi réir iarratas mionchruinn ar chead faoin alt sin a dhéanamh dá éis sin.

Achomharc chun an Bhoird.

37. —(1) (a)  Féadfaidh iarratasóir ar chead agus aon duine a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i scríbhinn i ndáil leis an iarratas pleanála de réir na rialachán ceada chuig an údarás pleanála, tráth ar bith roimh dheireadh na tréimhse cuí agus ar an táille chuí a íoc, achomharc a dhéanamh chun an Bhoird i gcoinne cinnidh ag údarás pleanála faoi alt 34.

(b)  Faoi réir mhíreanna (c) agus (d), i gcás ina dtionscnófar achomharc i gcoinne cinnidh ag údarás pleanála agus nach dtarraingeofar siar é, tabharfaidh an Bord breith ar an iarratas amhail is dá mba chuig an mBord a rinneadh é ar an gcéad ásc agus oibreoidh cinneadh an Bhoird chun cinneadh an údaráis pleanála a neamhniú amhail ón tráth a tugadh é; agus beidh feidhm ag fo-ailt (1), (2), (3) agus (4) d'alt 34, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, i ndáil leis an mBord do thabhairt breith ar iarratas ar achomharc faoin bhfo-alt seo amhail mar atá feidhm acu i ndáil le húdarás pleanála do chinneadh iarratais faoin alt sin.

(c)  Forléireofar mír (b), agus beidh éifeacht léi, faoi réir ailt 133, 138 agus 139.

(d)  I mír (a) agus i bhfo-alt (6), ciallaíonn “an tréimhse chuí” an tréimhse ceithre sheachtain dar tosach lá an chinnidh ag an údarás pleanála.

(2)  (a)  Faoi réir mhír (b), féadfaidh an Bord, le linn breith a thabhairt ar achomharc faoin alt seo, a chinneadh cead a dheonú fiú má dhéanann an fhorbairt bheartaithe sárú ábhartha ar an bplean forbartha a bhaineann le limistéar an údaráis pleanála ar lena chinneadh a bhaineann an t-achomharc.

(b)  I gcás inar chinn údarás pleanála cead a dhiúltú ar na forais go ndéanann forbairt bheartaithe sárú ábhartha ar an bplean forbartha, ní fhéadfaidh an Bord cead a dheonú de réir mhír (a) ach amháin i gcás ina measfaidh sé—

(i)  go ngabhann tábhacht straitéiseach nó náisiúnta leis an bhforbairt bheartaithe,

(ii)  go bhfuil cuspóirí codarsnacha sa phlean forbartha nó nach bhfuil na cuspóirí sonraithe go soiléir, a mhéid a bhaineann leis an bhforbairt bheartaithe, nó

(iii)  gur cóir cead le haghaidh na forbartha beartaithe a dheonú ag féachaint do threoirlínte pleanála réigiúnacha don limistéar, do threoirlínte faoi alt 28, do threoracha beartais faoi alt 29, d'oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar, agus d'aon bheartas iomchuí de chuid an Rialtais, an Aire nó aon Aire den Rialtas, nó

(iv)  gur cóir cead le haghaidh na forbartha beartaithe a dheonú ag féachaint don ghréasán forbartha, agus do cheadanna a deonaíodh, sa limistéar ón tráth a rinneadh an plean forbartha.

(c)  I gcás ina ndeonóidh an Bord cead de réir mhír (b), déanfaidh an Bord, i dteannta cheanglais alt 34(10), na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí a bhaineann le sárú ábhartha a dhéanamh ar an bplean forbartha a chur in iúl ina chinneadh.

(3)  Faoi réir alt 141(2), déanfar forálacha fho-alt (1), lena n-údaraítear achomhairc a dhéanamh sula mbeidh an tréimhse chuí de réir bhrí an fho-ailt sin caite, a fhorléiriú mar fhorálacha a fholaíonn foráil go mbeidh achomharc a gheobhaidh an Bord tar éis an tréimhse chuí a bheith caite neamhbhailí toisc nach ndearnadh in am é.

(4)  (a)  D'ainneoin fho-alt (1), i gcás ina mbeidh, de réir na rialachán ceada, aon chomhlacht forordaithe i dteideal go dtabharfaí fógra dó i dtaobh aon iarratais pleanála, beidh an comhlacht sin i dteideal achomharc a dhéanamh chun an Bhoird sula mbeidh an tréimhse chuí de réir bhrí an fho-ailt sin caite i gcás nár cuireadh fógra chuig an gcomhlacht de réir na rialachán.

(b)  Féadfaidh an Bord aon achomharc arna dhéanamh faoi mhír (a) a dhíbhe i gcás ina measfaidh sé nach raibh an comhlacht lena mbaineann i dteideal go gcuirfí fógra i dtaobh an iarratais pleanála chuige de réir na rialachán ceada.

(5)  (a)  Ní dhéanfar aon iarratas ar chead le haghaidh na forbartha céanna nó le haghaidh forbartha den tuairisc chéanna le hiarratas ar chead forbartha is ábhar d'achomharc chun an Bhoird faoin alt seo—

(i)  sula ndéanfaidh an Bord a chinneadh ar an achomharc,

(ii)  sula dtarraingeofar siar an t-achomharc, nó

(iii)  sula ndéanfaidh an Bord an t-achomharc a dhíbhe de bhun alt 133138.

(b)  I gcás ina ndéanfar iarratas ar chead dá dtagraítear i mír (a) chuig údarás pleanála, tabharfaidh an t-údarás pleanála fógra don iarratasóir nach féidir leis an údarás pleanála an t-iarratas a bhreithniú agus cuirfidh sé ar ais an t-iarratas, agus aon fhaisnéis eile a cuireadh isteach i dteannta an iarratais de réir na rialachán ceada, agus aon táille a bheidh íoctha.

(c)  Féadfar, maidir le haon iarratas, díospóid i dtaobh an iarratas ar chead le haghaidh na forbartha céanna nó le haghaidh forbartha den tuairisc chéanna le hiarratas ar chead is ábhar d'achomharc chuig an mBord é a tharchur chuig an mBord le breith a thabhairt uirthi.

(6)  (a)  D'ainneoin fho-alt (1)(a), aon duine a bhfuil leas aige nó aici i dtalamh atá tadhlach le talamh ar deonaíodh cead ina leith, féadfaidh sé nó sí, laistigh den tréimhse chuí agus ar an táille chuí a íoc, iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead chun achomharc a dhéanamh i gcoinne cinnidh ag an údarás pleanála faoi alt 34.

(b)  Luafar in iarratas faoi mhír (a) ainm agus seoladh an duine a mbeidh a t-iarratas á dhéanamh aige nó aici, na forais ar a mbeidh an t-iarratas déanta, agus tuairisc ar leas an duine sa talamh.

(c)  Déanfaidh an Bord, laistigh de sheachtain amháin ón tráth a gheofar iarratas faoi mhír (a), a cheangal, le fógra i scríbhinn, ar an údarás pleanála lena mbaineann cóipeanna de na hábhair dá dtagraítear i bhfomhír (i) d'alt 128(a), den tuarascáil dá dtagraítear i bhfomhír (ii) den alt sin, agus den chinneadh agus den fhógra dá dtagraítear i bhfomhír (iii) den alt sin a chur faoi bhráid an Bhoird agus comhlíonfaidh an t-údarás pleanála an ceanglas sin laistigh de sheachtain amháin ón dáta a gheofar an fógra.

(d)  Déanfaidh an Bord, nó aon chomhalta nó fostaí de chuid an Bhoird a bheidh údaraithe go cuí ag an mBord chuige sin, i gcás ina suífidh iarratasóir faoin alt seo—

(i)  go mbeidh difríocht ábhartha idir an fhorbairt ar deonaíodh cead ina leith agus an fhorbairt atá leagtha amach san iarratas ar chead mar gheall ar choinníollacha arna bhforchur ag an údarás pleanála a mbeidh an deonú faoina réir, agus

(ii)  go ndéanfaidh forchur na gcoinníollacha sin difear ábhartha do theachtadh na talún ag an iarratasóir nó go ndéanfaidh sé luach na talún a laghdú,

laistigh de 4 sheachtain ón tráth a gheofar an t-iarratas, cead a dheonú don iarratasóir chun achomharc a dhéanamh i gcoinne chinneadh an údaráis pleanála faoi fho-alt (1).

(e)  Déanfaidh an Bord fógra i scríbhinn i dtaobh cinnidh chun iarratas faoin bhfo-alt seo a dheonú nó a dhiúltú a thabhairt don iarratasóir agus don údarás pleanála laistigh de 3 lá ón tráth a dhéanfar é.

(f)  Déanfaidh aon duine dá ndeonófar cead achomhairc faoin bhfo-alt seo an t-achomharc a thionscnamh laistigh de 2 sheachtain ón tráth a gheofar an fógra faoi mhír (e).

(g)  D'ainneoin alt 34(11)(a)(i), i gcás ina ndéanfar iarratas faoin bhfo-alt seo, ní dhéanfaidh údarás pleanála deonú ceada mura ndiúltófar don iarratas.

(h)  I gcás ina ndeonófar cead achomhairc faoin bhfo-alt seo, beidh feidhm ag fo-alt (2) d'alt 126 faoi réir an mhodhnaithe go bhforléireofar an tagairt ann do 18 seachtain mar thagairt do 14 sheachtain.

(i)  I gcás ina ndeonófar cead achomhairc faoin alt seo, measfar go ndearna aon údarás pleanála a chomhlíon mír (c) ceanglais alt 128 a chomhlíonadh maidir leis an achomharc.

Doiciméid a bhaineann le hiarratais phleanála a bheith ar fáil.

38. —(1)  I gcás ina dtabharfaidh údarás pleanála a chinneadh maidir le hiarratas pleanála, cuirfear na doiciméid seo a leanas ar fáil, laistigh de 3 lá oibre, lena n-iniúchadh agus lena gceannach ag daoine den phobal le linn uaireanta oifige in oifigí an údaráis:

(a)  cóip den iarratas pleanála agus cóip d'aon sonraí, fianaise, ráiteas tionchair timpeallachta, staidéar scríofa eile nó faisnéis bhreise a fuair an t-údarás ón iarratasóir de réir rialachán faoin Acht seo;

(b)  cóip d'aon aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an iarratas pleanála a bheidh faighte ag an údarás;

(c)  cóip d'aon tuarascáil arna hullmhú ag an údarás nó don údarás i ndáil leis an iarratas pleanála;

(d)  cóip de chinneadh an údaráis maidir leis an iarratas pleanála agus cóip den fhógra i dtaobh an chinnidh a tugadh don iarratasóir; agus

(e)  cóip d'aon doiciméid a bhaineann le ranníoc nó ní eile dá dtagraítear in alt 34(5).

(2)  Gan dochar don Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, ná do na Rialacháin um Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 1998 (I.R. Uimh. 125 de 1998), ná d'aon rialacháin lena leasaítear na rialacháin sin, beidh na doiciméid dá dtagraítear faoi fho-alt (1) ar fáil lena n-iniúchadh go ceann tréimhse nach lú ná 7 mbliana tar éis don údarás an cinneadh a dhéanamh.

(3)  Déanfar aon doiciméad dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (1) agus a fuair údarás pleanála a chur ar fáil lena iniúchadh agus lena cheannach ag daoine den phobal ag uaireanta oifige an údaráis ón tráth is luaithe is féidir tar éis an doiciméad a fháil go dtí go ndéanfar cinneadh ar an iarratas.

(4)  Beidh cóipeanna de dhoiciméid faoin alt seo ar fáil lena gceannach ar tháille shonraithe a íoc, is táille nach mó ná an costas réasúnach a ghabhann le cóip den sórt sin a dhéanamh.

(5)  Ag deireadh na tréimhse le haghaidh doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a bheith ar fáil, coinneoidh údarás pleanála cóip bhunaidh amháin ar a laghad de gach ceann de na doiciméid sin i gcartlann áitiúil de réir alt 65 den Acht Rialtais Áitiúil, 1994.

(6)  Féadfaidh an tAire ceanglais bhreise a fhorordú i ndáil le doiciméid a bhaineann le hiarratais phleanála a bheith ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal.

(7)  Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon iarratas a dhéanfar chuig údarás pleanála tar éis thosach feidhme an ailt seo.

Forálacha forlíontacha maidir le cead a dheonú.

39. —(1)  I gcás ina ndeonófar cead faoin gCuid seo chun talamh a fhorbairt nó chun forbairt a choinneáil, ansin, ach amháin a mhéid a fhorálfar dá mhalairt leis an gcead, rachaidh deonú an cheada chun tairbhe don talamh agus do gach aon duine ag a bhfuil leas sa talamh de thuras na huaire.

(2)  I gcás ina ndeonófar cead faoin gCuid seo le haghaidh déanmhais, féadfar, i ndeonú an cheada, na críocha a shonrú a bhféadfar nó nach bhféadfar an déanmhas a úsáid chucu, agus i gcás ina ndéanfar úsáid mar theaghais a shonrú sa deonú mar chríoch a bhféadfar an déanmhas a úsáid chuici, féadfar freisin an cead a dheonú faoi réir coinníll á shonrú gurb í an t-aon an úsáid amháin a dhéanfar de mar theaghais ná í a úsáid ag daoine d'aicme nó de thuairisc ar leith agus go gcuirfear foráil sa chéill sin i gcomhaontú faoi alt 47.

(3)  (a)  I gcás nach ndéanfar cead faoin gCuid seo chun talamh a fhorbairt a dheonú ach amháin ar feadh tréimhse teoranta, ní fhorléireofar aon ní sa Chuid seo mar ní lena gceanglaítear cead a fháil faoin gcéanna chun atosú, ar an tréimhse sin a bheith caite, ar an talamh a úsáid chun na críche a n-úsáidtí chuici de ghnáth é sular deonaíodh an cead.

(b)  Le linn breith a thabhairt chun críocha an fho-ailt seo i dtaobh na gcríoch a n-úsáidtí talamh chucu de ghnáth sular deonaíodh cead, ní thabharfar aon aird ar aon úsáid a baineadh as an talamh ar úsáid í a tosaíodh contrártha don Chuid seo.

(4)  D'ainneoin aon ní sa Chuid seo, i gcás talún a bhíodh, an 1 Deireadh Fómhair, 1964, á úsáid de ghnáth chun críche amháin agus a bhíodh á úsáid freisin ar ócáidí, cibé acu go tráthrialta é nó nach ea, chun aon chríche eile, ní bheidh gá le cead faoin gCuid seo chun an talamh a úsáid chun na críche eile sin ar ócáidí dá samhail tar éis 1 Deireadh Fómhair, 1964.

Teorainn le ré cheada.

40. —(1)  Faoi réir fho-alt (2), aon chead a deonaíodh faoin gCuid seo, scoirfidh sé, ar an tréimhse chuí a bheith caite (ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh dá bhun sula raibh an tréimhse sin caite), d'éifeacht a bheith leis—

(a)  i gcás nach mbeidh an fhorbairt lena mbaineann an cead tosaithe le linn na tréimhse sin, maidir leis an bhforbairt go léir, agus

(b)  i gcás ina mbeidh an fhorbairt tosaithe le linn na tréimhse sin, maidir leis an méid sin den fhorbairt nach mbeidh críochnaithe laistigh den tréimhse sin.

(2)  (a)  Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)

(i)  maidir le haon chead chun aon déanmhas a choinneáil ar thalamh,

(ii)  maidir le haon chead arna dheonú ar feadh tréimhse teoranta amháin nó faoi réir coinníll de chineál a thuairiscítear in alt 34(4)(n),

(iii)  i gcás tí, siopa, oifige nó foirgnimh eile a bheidh críochnaithe é féin nó í féin, i ndáil le soláthar aon déanmhais nó oibreacha a bheidh ar áireamh sa chead iomchuí agus a bheidh riachtanach nó coimhdeach nó teagmhasach i ndáil le húsáid an fhoirgnimh de réir an cheada sin, nó

(iv)  i gcás forbartha a chuimseoidh líon foirgneamh nach mbeidh ach cuid acu críochnaithe, i ndáil le soláthar bóithre, seirbhísí agus spásanna oscailte a bheidh ar áireamh sa chead iomchuí agus a bheidh riachtanach nó coimhdeach nó teagmhasach i ndáil leis na foirgnimh chríochnaithe.

(b)  Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difear—

(i)  do leanúint de thalamh a úsáid ar aon slí, de réir ceada,

(ii)  i gcás ina mbeidh forbairt críochnaithe (an oiread a thuairiscítear i mír (a) nó ar shlí eile), don oibleagáid a bheidh ar aon duine aon choinníoll a chomhlíonadh a ghabhann leis an gcead iomchuí lena gceanglófar rud éigin a dhéanamh nó gan é a dhéanamh.

(3)  San alt seo agus in alt 42, ciallaíonn “an tréimhse chuí”—

(a)  i gcás ina ndéanfar, i ndáil leis an gcead, tréimhse a shonrú de bhun alt 41, an tréimhse sin, agus

(b)  in aon chás eile, an tréimhse cúig bliana dar tosach dáta deonaithe an cheada.

Cumhacht chun an tréimhse chuí a athrú.

41. —Gan dochar do na cumhachtaí a thugtar dóibh leis an gCuid seo chun cead a dheonú talamh a fhorbairt ar feadh tréimhse teoranta amháin, féadfaidh údarás pleanála nó an Bord, de réir mar is cuí, le linn cinneadh a dhéanamh cead a dheonú faoi ailt 34 agus 37, ag féachaint do chineál agus do mhéid na forbartha iomchuí agus d'aon chúinse ábhartha eile, an tréimhse a shonrú, ar tréimhse í is faide ná 5 bliana, a mbeidh éifeacht leis an gcead lena linn agus i gcás ina bhfeidhmeoidh an t-údarás pleanála an chumhacht a thugtar dó leis an alt seo, nó ina ndiúltóidh sé í a fheidhmiú, measfar gur cuid de chinneadh iomchuí an údaráis nó an Bhoird faoi ailt 34 agus 37 an feidhmiú nó an diúltú.

Cumhacht chun an tréimhse chuí a fhadú.

42. —(1)  Ar iarratas chuige, déanfaidh údarás pleanála, maidir le cead áirithe, an tréimhse chuí a fhadú ar feadh cibé tréimhse breise a mheasfaidh an t-údarás is gá chun go bhféadfar an fhorbairt lena mbaineann an cead a chríochnú, má chomhlíontar gach ceann de na ceanglais seo a leanas—

(a)  go mbeidh an t-iarratas de réir cibé rialacháin faoin Acht seo a mbeidh feidhm acu maidir leis;

(b)  go gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid na rialachán sin, nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, maidir leis an iarratas;

(c)  gur deimhin leis an údarás i ndáil leis an gcead—

(i)  gur thosaigh an fhorbairt lena mbaineann an cead roimh dheireadh na tréimhse cuí a bheifear ag iarraidh a fhadú,

(ii)  go ndearnadh mór-oibreacha de bhun an cheada le linn na tréimhse sin, agus

(iii)  go gcríochnófar an fhorbairt laistigh d'achar réasúnach ama;

(d)  go ndéanfar an t-iarratas roimh dheireadh na tréimhse cuí.

(2)  Más rud é—

(a)  go ndéanfar iarratas go cuí faoin alt seo chuig údarás pleanála,

(b)  go gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid rialachán faoi alt 43, nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, maidir leis an iarratas, agus

(c)  nach dtabharfaidh an t-údarás pleanála fógra don iarratasóir i dtaobh a chinnidh maidir leis an iarratas laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach—

(i)  i gcás ina ndéanfar na ceanglais go léir dá dtagraítear i mír (b) a chomhlíonadh ar an lá, nó roimh an lá, a gheobhaidh an t-údarás pleanála an t-iarratas, an lá sin, agus

(ii)  in aon chás eile, an lá a bheidh na ceanglais sin go léir comhlíonta,

faoi réir alt 246(3), measfar, maidir le cinneadh ag an údarás pleanála an tréimhse, arb í an tréimhse chuí í maidir leis an gcead iomchuí, a fhadú, nó a fhadú tuilleadh, de réir mar is cuí, ar feadh cibé tréimhse breise a bheidh sonraithe san iarratas, go mbeidh sé tugtha ag an údarás pleanála an lá deireanach den tréimhse 8 seachtain.

(3)  (a)  I gcás ina dtabharfar cinneadh faoi fho-alt (1) tréimhse chuí a fhadú nó ina measfar, de bhun fho-alt (2), cinneadh den sórt sin a bheith tugtha, ní dhéanfaidh an t-údarás pleanála an tréimhse chuí a fhadú tuilleadh, mura mbeidh gach ceann de na ceanglais seo a leanas comhlíonta—

(i)  go mbeidh iarratas chuige sin déanta chuige de réir na rialachán faoi alt 43;

(ii)  go mbeidh aon cheanglais de chuid na rialachán, nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, comhlíonta maidir leis an iarratas;

(iii)  gur deimhin leis an údarás nár críochnaíodh an fhorbairt iomchuí de bharr imthosca nach raibh neart ag an duine a bhí ag déanamh na forbartha orthu.

(b)  Ní dhéanfar tréimhse chuí a fhadú tuilleadh faoin bhfo-alt seo ach amháin ar feadh cibé tréimhse is dóigh leis an údarás pleanála is gá chun a chumasú an fhorbairt iomchuí a chríochnú.

(4)  Déanfar sonraí maidir le haon iarratas arna dhéanamh chuig údarás pleanála faoin alt seo agus maidir le cinneadh an údaráis pleanála i leith an iarratais a thaifeadadh ar an taifead iomchuí sa chlár.

(5)  I gcás ina dtabharfar cinneadh faoin alt seo tréimhse a fhadú nó a fhadú tuilleadh nó ina measfar, de bhun fho-alt (2), cinneadh den sórt sin a bheith tugtha, déanfar, i ndáil leis an gcead lena mbaineann an cinneadh, alt 40 a fhorléiriú, agus beidh éifeacht leis, faoi réir agus de réir théarmaí an chinnidh.

Rialacháin maidir le hailt 40, 41 agus 42.

43. —(1)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforálfar d'aon ní a bhaineann le nós imeachta i ndáil le hiarratais faoi alt 42 agus lena ndéanfar cibé foráil theagmhasach, iarmhartach nó fhorlíontach is dealraitheach dó nó di is gá nó is cuí chun lánéifeacht a thabhairt d'aon cheann d'fhorálacha alt 40, 4142.

(2)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin faoin alt seo—

(a)  an tráth ag a bhféadfar iarratais faoi alt 42 a dhéanamh, an modh ina ndéanfar na hiarratais sin agus na sonraí a bheidh iontu, a shonrú,

(b)  a cheangal ar iarratasóirí aon fhaisnéis shonraithe maidir lena n-iarratais (lena n-áirítear aon fhaisnéis maidir le haon eastát nó leas i dtalamh nó ceart thar talamh) a thabhairt don údarás pleanála,

(c)  a cheangal ar iarratasóirí aon fhaisnéis eile is iomchuí maidir lena n-iarratais (lena n-áirítear aon fhaisnéis maidir le haon eastát, leas nó ceart den sórt sin) a thabhairt d'údarás pleanála,

(d)  a cheangal go dtabharfar ar aird aon fhianaise chun aon sonraí nó faisnéis a bheidh tugtha ag aon iarratasóir a fhíorú, agus

(e)  a cheangal ar údaráis phleanála fógra a thabhairt (ar mhodh forordaithe) i dtaobh cinntí ar iarratais.

Cead a chúlghairm nó a mhodhnú.

44. —(1)  Má mheasann an t-údarás pleanála gur fóirsteanach aon chead chun talamh a fhorbairt, ar cead é a bheidh deonaithe faoin gCuid seo, a chúlghairm nó a mhodhnú, féadfaidh sé fógra a sheirbheáil, de réir fho-alt (3), ar an iarratasóir agus ar aon duine eile a ndéanfaidh an chúlghairm nó an modhnú difear ábhartha dó nó di, i dtuairim an údaráis pleanála.

(2)  Ní dhéanfaidh údarás pleanála cead faoin alt seo a chúlghairm ná a mhodhnú ach amháin i gcás nach bhfuil an fhorbairt lena mbaineann an cead de réir fhorálacha an phlean forbartha a thuilleadh.

(3)  Maidir leis an bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)

(a)  déanfar tagairt ann don chead lena mbaineann,

(b)  sonrófar ann na forálacha den phlean forbartha nach bhfuil an cead dá réir a thuilleadh, agus

(c)  iarrfar ann ar an duine nó na daoine ar ar seirbheáladh an fógra aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an údarás pleanála, nó tuairimí i scríbhinn a thabhairt dó, laistigh den tréimhse a shonrófar san fhógra (is tréimhse nach lú ná 4 sheachtain ón tráth a seirbheáladh an fógra) maidir leis an gcúlghairm nó an modhnú atá beartaithe.

(4)  Féadfaidh údarás pleanála a chinneadh cead a chúlghairm nó a mhodhnú agus, le linn dó a chinneadh a dhéanamh, beidh aird aige ar aon aighneachtaí a rinneadh nó tuairimí a tugadh faoi fho-alt (3)(c).

(5)  I gcás ina gcinnfidh údarás pleanála cead a chúlghairm nó a mhodhnú faoi fho-alt (4), sonróidh sé sa chinneadh na forálacha den phlean forbartha nach bhfuil an cead dá réir a thuilleadh, agus na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a bhfuil an cinneadh bunaithe.

(6)  Féadfaidh aon duine ar a seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1), tráth ar bith laistigh de 4 sheachtain tar éis dháta an chinnidh, achomharc a dhéanamh chun an Bhoird i gcoinne an chinnidh.

(7)  I gcás ina dtionscnófar achomharc faoin alt seo i gcoinne cinnidh, féadfaidh an Bord an cinneadh a dhaingniú, fara modhnuithe nó dá n-éagmais, nó an cinneadh a neamhniú, agus sonróidh sé na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí a bhaineann lena chinneadh.

(8)  Maidir leis an gcumhacht a thugtar leis an alt seo chun cúlghairm nó modhnú a dhéanamh ar chead chun talamh a fhorbairt, féadfar í a fheidhmiú—

(a)  i gcás ina mbaineann an cead le hoibreacha a dhéanamh, tráth ar bith sula mbeidh na hoibreacha sin tosaithe nó, i gcás oibreacha a bheidh tosaithe agus ar oibreacha iad a dhéanfaidh, de dhroim athrú a dhéanamh ar an bplean forbartha, sárú ar an bplean, tráth ar bith sula mbeidh na hoibreacha sin críochnaithe,

(b)  i gcás ina mbaineann an cead le hathrú ar úsáid aon talún, tráth ar bith sula dtarlóidh an t-athrú,

ach ní dhéanfaidh an chúlghairm nó an modhnú ar an gcead chun oibreacha a dhéanamh difear don mhéid sin de na hoibreacha a bheidh déanta roimhe sin.

(9)  Féadfaidh údarás pleanála, tráth ar bith, ar chúiseanna sonraithe, fógra arna sheirbheáil faoin alt seo a tharraingt siar le fógra i scríbhinn.

(10)  Déanfar sonraí maidir le cinneadh arna dhéanamh faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

(11)  Is feidhm fhorchoimeádta é cead a chúlghairm nó a mhodhnú faoin alt seo.

Talamh a fháil le haghaidh spásanna oscailte.

45. —(1)  Más rud é—

(a)  go mbeidh forbairt á déanamh nó déanta de bhun ceada faoi alt 34,

(b)  (i)  go raibh coinníoll, lenar ceanglaíodh talamh a sholáthar nó a chothabháil mar spás oscailte, ar spás oscailte é lena mbaineann an t-alt seo, ag gabháil leis an gcead, nó

(ii)  gur léir nó gurbh intuigthe san iarratas ar an gcead go soláthrófaí nó go gcothabhálfaí talamh mar spás oscailte den sórt sin,

(c)  go mbeidh iarratas scríofa seirbheáilte ag an údarás pleanála ar úinéir na talún á iarraidh go ndéanfaidh sé nó sí, laistigh de thréimhse a bheidh sonraithe san iarratas (is tréimhse nach lú ná 8 seachtain dar tosach dáta an iarratais), an talamh a sholáthar, a chothromú, a phlandú nó a oiriúnú nó a chothabháil thairis sin ar mhodh a bheidh sonraithe amhlaidh, ar modh é a dhéanfaidh, dar leis, oiriúnach é don chríoch a raibh an spás oscailte le soláthar chuici, agus

(d)  go mainneoidh an t-úinéir an t-iarratas a chomhlíonadh nó a áirithiú go gcomhlíonfaí é laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe amhlaidh,

féadfaidh an t-údarás pleanála, más cuí leis, fógra (“fógra fála”) a fhoilsiú i nuachtán a scaiptear sa cheantar á rá go bhfuil ar intinn aige an talamh a fháil le hordú faoin alt seo agus sonrófar san fhógra fála tréimhse (is tréimhse nach lú ná 4 sheachtain dar tosach an dáta a fhoilseofar an fógra) ar féidir achomharc a dhéanamh faoin alt seo laistigh di.

(2)  I gcás ina bhfoilseoidh údarás pleanála fógra fála, déanfaidh sé, tráth nach déanaí ná 10 lá tar éis dháta an fhoilsithe, cóip den fhógra a sheirbheáil ar úinéir na talún lena mbaineann an fógra.

(3)  Féadfaidh aon duine a bhfuil leas aige nó aici sa talamh lena mbaineann fógra fála, laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, achomharc a dhéanamh chun an Bhoird.

(4)  I gcás ina dtionscnófar achomharc faoin alt seo, féadfaidh an Bord—

(a)  an fógra fála lena mbaineann an t-achomharc a neamhniú, nó

(b)  an fógra fála a dhaingniú, fara modhnú nó dá éagmais, i leith na talún iomchuí go léir nó i leith cibé cuid den talamh iomchuí a mheasfaidh an Bord a bheith réasúnach.

(5)  Má fhoilsíonn údarás pleanála fógra fála agus—

(a)  go mbeidh an tréimhse chun achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra caite agus nach mbeidh aon achomharc déanta, nó

(b)  go mbeidh achomharc déanta i gcoinne an fhógra agus go mbeidh an t-achomharc tarraingthe siar nó go mbeidh an fógra daingnithe cibé acu gan choinníoll nó faoi réir modhnuithe,

féadfaidh an t-údarás pleanála ordú a dhéanamh san fhoirm fhorordaithe, ar ordú é a bheidh sainráite agus a oibreoidh chun an talamh lena mbaineann an fógra fála, nó, i gcás inar cuí sin, an fógra fála arna dhaingniú, a dhílsiú don údarás pleanála ar dháta sonraithe ar feadh an eastáit, an téarma nó an leasa go léir a raibh an talamh á shealbhú ag an úinéir ar a fheadh díreach roimh dháta an ordaithe, mar aon leis na cearta agus na dliteanais go léir a theacht nó a thabhaigh an t-úinéir i dtaca leis an gcéanna díreach roimh an dáta sin, mar aon le hoibleagáid an iarraidh a rinneadh faoi fho-alt (1)(c) a chomhlíonadh.

(6)  I gcás ina mbeidh údarás pleanála tar éis talamh a fháil le hordú faoin alt seo is talamh atá, leis féin nó i dteannta talún eile, faoi réir blianachta ceannaigh, íocaíochta in ionad cíosa, nó suime bliantúla eile (nach é atá inti go heisiach cíos faoi chonradh tionóntachta) is iníoctha leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe nó leis na Coimisinéirí, tiocfaidh an t-údarás chun bheith agus beidh sé faoi dhliteanas, amhail ón dáta a dhílseofar an talamh dó leis an ordú dílseacháin, go n-íocfaidh siad leis an Aire sin nó leis na Coimisinéirí, de réir mar a bheidh, an tsuim bhliantúil nó cibé cuid di a chionroinnfidh an tAire sin nó na Coimisinéirí, ar an talamh amhail is dá mbeadh an talamh aistrithe chuig an údarás ag úinéir na talún sin ar an dáta sin.

(7)  Nuair a dhéanfaidh údarás pleanála ordú faoin alt seo i ndáil le haon talamh, cuirfidh sé an t-ordú chuig an údarás clárúcháin faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964, agus air sin cuirfidh an t-údarás clárúcháin faoi deara an t-údarás pleanála a chlárú mar úinéir na talún de réir an ordaithe.

(8)  I gcás ina ndéanfar éileamh ar chúiteamh i leith talún lena mbaineann ordú faoin alt seo, déanfar, cheal comhaontú, breith a thabhairt ar an éileamh trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, ar an modh céanna, ar gach cuma, amhail is dá n-éireodh an t-éileamh sin i ndáil le fáil éigeantach talún, ach sin faoi réir an choinníll go mbeidh dlínse ag an eadránaí dámhachtain nialais a dhéanamh agus faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

(a)  déanfaidh an t-eadránaí dámhachtain nialais, mura suífidh an t-úinéir, nó mura suífear thar a cheann nó thar a ceann, nach ndearnadh cóimhéid luach na talún lena mbaineann an cead iomchuí faoi alt 34, arbh é an luach sin é an tráth a ndearnadh an t-iarratas ar an gcead, de thoradh na forbartha, a ghnóthú agus nach mbeidh sé, mar thoradh breise den sórt sin, inghnóthaithe san am atá le teacht tríd an talamh a dhiúscairt ar talamh é lena mbaineann an cead agus nach talamh é lena mbaineann an t-ordú, agus

(b)  ní thabharfar aird, sa mheasúnacht ar luach na talún lena mbaineann an t-ordú, ar luach na talún le haghaidh úsáide seachas mar spás oscailte agus déanfar asbhaint i leith costais cibé oibreacha a dhéanamh is gá chun an iarraidh a rinneadh de bhun fho-alt (1)(c) a chomhlíonadh.

(9)  Taifeadfaidh údarás pleanála na nithe seo a leanas sa chlár—

(a)  sonraí maidir le haon fhógra fála a bheidh foilsithe aige,

(b)  dáta agus éifeacht aon chinnidh ar achomharc i ndáil le haon fhógra den sórt sin, agus

(c)  sonraí maidir le haon ordú a bheidh déanta faoin alt seo,

agus déanfar gach taifead laistigh den tréimhse 7 lá dar tosach lá an fhoilsithe, an lá a gheofar fógra i dtaobh an chinnidh nó an lá a dhéanfar an t-ordú, de réir mar is cuí.

(10)  Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon sórt spáis oscailte (cibé acu a thabharfar spás oscailte nó tuairisc eile air san iarratas iomchuí ar chead nó i gcoinníoll a ghabhfaidh leis an gcead iomchuí), is talamh nach dtuairisceofar san iarratas nó sa choinníoll mar spás oscailte príobháideach nó i dtéarmaí lena gcuirtear in iúl nach bhfuil ar intinn go mbeidh cead ag daoine den phobal é a thaithí gan srian.

Ceanglas déanmhas a dhíchur nó a athrú nó scor dá úsáid.

46. —(1)  Má chinneann údarás pleanála gur ceart, in imthosca eisceachtúla—

(a)  aon déanmhas a scartáil, a dhíchur, a athrú nó a aischur,

(b)  scor d'aon úsáid, nó

(c)  aon choinníollacha a fhorchur maidir le leanúint d'úsáid, féadfaidh an t-údarás pleanála fógra a sheirbheáil ar úinéir agus ar áititheoir an déanmhais nó na talún lena mbaineann agus ar aon duine eile a ndéanfaidh an fógra difear dó nó di, i dtuairim an údaráis pleanála.

(2)  Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon fhorbairt neamhúdaraithe mura rud é go seirbheálfar an fógra faoin alt seo tar éis seacht mbliana ón tráth a tosaíodh an fhorbairt neamhúdaraithe.

(3)  Déanfar le fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)

(a)  suíomh an déanmhais nóa/DSDSna talún lena mbaineann a shonrú,

(b)  na bearta a shonrú a cheanglófar a ghlacadh laistigh de thréimhse shonraithe, lena n-áirítear, i gcás inar cuí sin—

(i)  aon déanmhas a scartáil, a dhíchur, a athrú nó a aischur, nó

(ii)  scor d'aon úsáid nó leanúint d'aon úsáid faoi réir coinníollacha,

agus

(c)  a iarraidh ar aon duine ar a seirbheálfar an fógra aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an údarás pleanála nó tuairimí i scríbhinn a thabhairt dó i leith na nithe dá dtagraítear san fhógra laistigh de thréimhse shonraithe (is tréimhse nach lú ná 4 sheachtain ón dáta a sheirbheálfar an fógra).

(4)  Féadfaidh údarás pleanála, ag féachaint d'aon aighneachtaí a dhéanfar nó tuairimí a thabharfar de réir fho-alt (3)(c), a chinneadh an fógra a dhaingniú, fara modhnuithe nó dá n-éagmais, nó gan an fógra a dhaingniú.

(5)  Breithneoidh údarás pleanála, le linn dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ndaingneoidh sé fógra de bhun an ailt seo—

(a)  pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir,

(b)  forálacha an phlean forbartha,

(c)  forálacha aon ordaithe um limistéar taitneamhachta speisialta, aon láithreán Eorpach nó limistéar eile arna ainmniú chun críocha alt 10(2)(c) a bhaineann leis an limistéar, agus

(d)  aon fhoráil iomchuí eile den Acht seo agus aon rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo.

(6)  I gcás ina ndaingneoidh údarás pleanála fógra faoi fho-alt (4), féadfaidh aon duine ar a seirbheálfar an fógra, laistigh de 8 seachtain ón dáta a sheirbheálfar an fógra, achomharc a dhéanamh chun an Bhoird i gcoinne an fhógra.

(7)  I gcás ina dtionscnófar achomharc faoin alt seo i gcoinne fógra, féadfaidh an Bord an fógra a dhaingniú fara modhnuithe nó dá n-éagmais nó an fógra a neamhniú, agus beidh feidhm ag forálacha fho-alt (5), faoi réir aon mhodhnuithe is gá, maidir leis an mBord do chinneadh achomhairc faoin bhfo-alt seo, amhail mar atá feidhm acu maidir leis an údarás pleanála do dhéanamh cinnidh.

(8)  Beidh éifeacht le fógra faoin alt seo (seachas fógra a neamhneofar)—

(a)  i gcás nach ndéanfar aon achomharc ina choinne, ar an tréimhse chun achomharc a dhéanamh a bheith caite, nó

(b)  i gcás ina ndéanfar achomharc nó achomhairc ina choinne agus nach dtarraingeofar siar é nó iad, nuair a bheidh an t-achomharc nó na hachomhairc tarraingthe siar nó cinnte.

(9)  Más rud é nach mbeidh, laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe i bhfógra faoin alt seo, nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe a cheadóidh an t-údarás pleanála, aon scartáil, díchur, athrú nó aischur a ceanglaíodh leis an bhfógra déanta, féadfaidh an t-údarás pleanála dul isteach sa déanmhas agus cibé scartáil, díchur, athrú nó aischur a bheidh sonraithe san fhógra a dhéanamh.

(10)  I gcás ina gcomhlíonfar fógra faoin alt seo, íocfaidh an t-údarás pleanála leis an duine a chomhlíonfaidh an fógra na caiteachais a thabhóidh an duine le réasún le linn an scartáil, an díchur, an t-athrú nó an t-aischur a bheidh sonraithe san fhógra a dhéanamh, lúide luach aon ábhar intarrthála.

(11)  I gcás ina mainneoidh aon duine ar a seirbheálfar fógra faoin alt seo ceanglais an fhógra a chomhlíonadh, nó ina gcuirfidh sé nó sí faoi deara nó ina gceadóidh sé nó sí go mainneofar na ceanglais a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(12)  Déanfar sonraí fógra a sheirbheálfar nó a dhaingneofar faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

(13)  (a)  Féadfaidh údarás pleanála, ar chúiseanna sonraithe, le fógra i scríbhinn, fógra a bheidh seirbheáilte faoin alt seo a tharraingt siar.

(b)  I gcás ina ndéanfaidh údarás pleanála fógra a tharraingt siar de bhun an fho-ailt seo, taifeadfaidh an t-údarás sa chlár gur tarraingíodh siar an fógra.

Comhaontuithe lena rialáiltear forbairt nó úsáid talún.

47. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála comhaontú a dhéanamh le haon duine ag a bhfuil leas i dtalamh ina limistéar, chun forbairt nó úsáid na talún a shrianadh nó a rialáil, go buan nó le linn cibé tréimhse a shonrófar leis an gcomhaontú, agus féadfaidh cibé forálacha teagmhasach agus forálacha iarmhartacha (lena n-áirítear forálacha a bhaineann le hairgeadas) is dealraitheach don údarás pleanála a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha an chomhaontaithe a bheith sa chomhaontú.

(2)  Féadfaidh údarás pleanála, le linn dó comhaontú faoin alt seo a dhéanamh, uamadh le haon chomhlacht ar údarás forordaithe é chun críocha alt 11.

(3)  Féadfaidh an t-údarás pleanála, nó aon chomhlacht a bheidh uamtha leis, comhaontú a dhéanfar faoin alt seo le haon duine ag a bhfuil leas i dtalamh a chur i bhfeidhm i gcoinne daoine a dhíorthaíonn teideal faoin duine sin i leith na talún sin amhail is dá mbeadh talamh tadhlach leis ina sheilbh ag an údarás pleanála nó ag an gcomhlacht, de réir mar is cuí, agus amhail is dá ndéarfaí sa chomhaontú gur comhaontú chun tairbhe don talamh sin é.

(4)  Ní fhorléireofar aon ní san alt seo, ná in aon chomhaontú faoi, mar ní a shrianann an tAire, an Bord nó an t-údarás pleanála ó aon chumhachtaí is infheidhmithe aige nó aici faoin Acht seo a fheidhmiú i ndáil le talamh is ábhar d'aon chomhaontú den sórt sin, fad is nach bhfeidhmeofar na cumhachtaí sin ar shlí a dhéanfadh sárú ábhartha ar fhorálacha an phlean forbartha, nó ar shlí a cheanglódh aon chumhachtaí den sórt sin a fheidhmiú ar shlí a dhéanfadh sárú ábhartha ar na forálacha sin.

(5)  Déanfar sonraí comhaontaithe a dhéanfar faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

Ranníocaí forbartha.

48. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála, le linn dó cead a dheonú faoi alt 34, coinníollacha a chur san áireamh chun a cheangal go n-íocfar ranníoc i leith bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí a théann chun tairbhe d'fhorbairt i limistéar an údaráis pleanála agus a sholáthraítear, nó a bhfuil ar intinn go soláthrófar iad, ag údarás áitiúil nó thar a cheann (ar neamhaird le foinsí eile maoiniúcháin don bhonneagar agus do na saoráidí).

(2)  (a)  Faoi réir mhír (c), leagfar amach an bonn ar a ndéanfar ranníoc faoi fho-alt (1) a chinneadh i scéim ranníocaí forbartha arna déanamh faoin alt seo, agus féadfaidh údarás pleanála scéim amháin nó níos mó a dhéanamh i leith codanna éagsúla dá limistéar feidhme.

(b)  Féadfar foráil a dhéanamh le scéim maidir le ranníocaí éagsúla a íoc i leith aicmí nó tuairiscí éagsúla forbartha.

(c)  Féadfaidh údarás pleanála, i dteannta téarmaí scéime, a cheangal go n-íocfar ranníoc speisialta i leith forbartha áirithe i gcás ina ndéanfaidh aon údarás áitiúil costais eisceachtúla sonracha, nach mbeidh cumhdaithe le scéim, a thabhú i leith bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí a théann chun tairbhe don fhorbairt bheartaithe.

(3)  (a)  Sonrófar i scéim an bonn ar a ndéanfar ranníocaí a chinneadh, arb iad na ranníocaí iad a bheidh le híoc i leith bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí, de réir théarmaí na scéime.

(b)  Le linn an bonn ar a ndéanfar na ranníocaí a chinneadh de réir mhír (a) a lua, cuirfear in iúl sa scéim an ranníoc a bheidh le híoc i leith aicmí éagsúla bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí a sholáthraítear, nó atá le soláthar, ag aon údarás áitiúil agus beidh aird ag an údarás pleanála ar an gcostas measta iarbhír a ghabhfaidh leis na haicmí bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí a sholáthar, ach amháin nach bhféadfar aon tairbhe a fhabhróidh i leith forbartha a bheidh ann cheana féin a áireamh in aon chinneadh den sórt sin.

(c)  Féadfar a cheadú le scéim go n-íocfar ranníoc laghdaithe, nó nach n-íocfar ranníoc ar bith, in imthosca áirithe, de réir fhorálacha na scéime.

(4)  I gcás ina mbeartaíonn údarás pleanála scéim a dhéanamh faoin alt seo, déanfaidh sé fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar lena mbaineann an scéim, ar fógra é—

(a)  ina luafar gur ullmhaíodh dréacht-scéim,

(b)  ina dtabharfar mionsonraí na ranníocaí beartaithe faoin dréacht-scéim,

(c)  ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a bhféadfar, cén tréimhse (nach lú ná 6 sheachtain) ina bhféadfar, agus cén áit ina bhféadfar, cóip den dréacht-scéim a iniúchadh, agus

(d)  ina luafar go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn chuig an údarás pleanála nó tuairimí a thabhairt i scríbhinn dó, i ndáil leis an dréacht-scéim, roimh dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh.

(5)  (a)  I dteannta cheanglais fho-alt (4), cuirfidh údarás pleanála cóip den dréacht-scéim chuig an Aire.

(b)  Féadfaidh an tAire moltaí a dhéanamh chuig an údarás pleanála maidir le téarmaí na dréacht-scéime, laistigh de 6 sheachtain ón tráth a chuirfear an scéim chuige nó chuici.

(6)  (a)  Tráth nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt faoi fho-alt (4), ullmhóidh bainisteoir údaráis pleanála tuarascáil maidir le haon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh faighte faoin bhfo-alt sin agus cuirfidh sé nó sí an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí an údaráis lena breithniú acu.

(b)  I dtuarascáil faoi mhír (a)

(i)  liostófar na daoine nó na comhlachtaí a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí faoin alt seo,

(ii)  tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a bheidh dúisithe ag na daoine nó na comhlachtaí sna haighneachtaí nó sna tuairimí, agus

(iii)  tabharfar freagra an bhainisteora ar na saincheisteanna a bheidh dúisithe, agus aird á tabhairt ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir.

(7)  Breithneoidh comhaltaí an údaráis pleanála an dréacht-scéim agus tuarascáil an bhainisteora faoi fho-alt (6), agus beidh aird acu ar aon mholtaí a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (5).

(8)  (a)  Tar éis tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú, agus tar éis aird a thabhairt ar aon mholtaí arna ndéanamh ag an Aire, déanfaidh an t-údarás pleanála an scéim, mura rud é go gcinnfidh sé, le rún, an scéim a athrú nó a mhodhnú, ar shlí eile seachas mar a mholfar i dtuarascáil an bhainisteora, nó mura gcinnfidh sé thairis sin gan an scéim a dhéanamh.

(b)  Ní mór rún faoi mhír (a) a rith tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis tuarascáil an bhainisteora a fháil.

(9)  (a)  I gcás ina ndéanfaidh údarás pleanála scéim de réir fho-alt (8), foilseoidh an t-údarás fógra i dtaobh an scéim a dhéanamh nó a cheadú, de réir mar a bheidh, i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear ina limistéar.

(b)  I bhfógra faoi mhír (a)

(i)  tabharfar dáta chinneadh an údaráis pleanála maidir leis an dréacht-scéim,

(ii)  luafar cén cineál cinnidh a bhí ann, agus

(iii)  beidh cibé faisnéis eile a fhorordófar.

(10)  (a)  Faoi réir mhír (b), ní bheidh aon ábhar achomhairc ann chun an Bhoird i ndáil le coinníoll lena gceanglófar ranníoc a íoc de réir scéime a dhéanfar faoin alt seo.

(b)  Féadfar achomharc a thionscnamh chun an Bhoird i gcás ina measfaidh iarratasóir ar chead faoi alt 34 nach ndearnadh téarmaí na scéime a chur chun feidhme go cuí maidir le haon choinníoll arna leagan síos ag an údarás pleanála.

(c)  D'ainneoin alt 34(11), i gcás ina dtionscnófar achomharc de réir mhír (b), agus nach ndéanfaidh aon duine eile aon achomharc eile a thionscnamh i gcoinne chinneadh an údaráis pleanála faoi alt 37, déanfaidh an t-údarás an deonú ceada a luaithe is féidir tar éis dheireadh na tréimhse chun achomharc a dhéanamh, ar choinníoll go ndéanfaidh an duine a dhéanfaidh an t-achomharc de réir mhír (b) urrús a thabhairt don údarás pleanála go n-íocfar méid iomlán an ranníoca mar a shonraítear sa choinníoll.

(11)  I gcás ina dtionscnófar achomharc chun an Bhoird i leith diúltú cead a dheonú faoin gCuid seo, agus i gcás ina gcinnfidh an Bord cead a dheonú, déanfaidh sé, más cuí, forálacha na scéime ranníocaí a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire i limistéar na forbartha beartaithe a chur chun feidhme mar choinníoll leis an gcead.

(12)  I gcás ina gceanglófar ranníoc speisialta a íoc de réir fho-alt (2)(c), beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas—

(a)  sonrófar sa choinníoll na hoibreacha áirithe a bheidh déanta ag aon údarás áitiúil lena mbaineann an coinníoll nó a bheidh beartaithe aige a dhéanamh,

(b)  más rud é, maidir leis na hoibreacha lena mbaineann—

(i)  nach mbeidh siad tosaithe laistigh de 5 bliana ón dáta ar íocadh an ranníoc leis an údarás,

(ii)  go mbeidh siad tosaithe ach nach mbeidh siad críochnaithe laistigh de 7 mbliana ón dáta ar íocadh an ranníoc leis an údarás, nó

(iii)  i gcás ina gcinnfidh an t-údarás áitiúil gan leanúint ar aghaidh leis na hoibreacha beartaithe nó le cuid den chéanna,

déanfar, faoi réir mhír (c), an ranníoc a aisíoc leis an iarratasóir mar aon le haon ús a bheidh fabhraithe thar an tréimhse a raibh sé i seilbh an údaráis áitiúil,

(c)  más rud é, faoi fhomhír (ii)(iii) de mhír (b), go mbeidh caiteachas tabhaithe ag aon údarás áitiúil laistigh den tréimhse a cheanglaítear i leith cion de na hoibreacha a beartaíodh a dhéanamh, beidh aon aisíoc i gcomhréir leis na hoibreacha beartaithe sin nach mbeidh déanta.

(13)  (a)  D'ainneoin ailt 37 agus 139, i gcás nach mbainfidh achomharc a gheobhaidh an Bord tar éis thosach feidhme an ailt seo ach amháin le coinníoll a bhfuil baint aige le ranníoc speisialta, agus nach ndéanfaidh aon duine eile aon achomharc a thionscnamh faoi alt 37 i gcoinne chinneadh an údaráis pleanála faoin alt sin, ní thabharfaidh an Bord breith ar an iarratas iomchuí amhail is dá mba chuig an mBord a rinneadh é ar an gcéad ásc, ach tabharfaidh sé breith ar na nithe a bheidh faoi achomharc agus orthu sin amháin.

(b)  D'ainneoin alt 34(11), i gcás ina bhfaighidh an Bord achomharc dá dtagraítear i mír (a), agus nach ndéanfaidh aon duine eile aon achomharc a thionscnamh faoi alt 37, déanfaidh an t-údarás an deonú ceada a luaithe is féidir tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh achomharc a dhéanamh, ar choinníoll go ndéanfaidh an duine a dhéanfaidh an t-achomharc urrús a thabhairt don údarás pleanála, go dtí go ndéanfaidh an Bord a chinneadh, go n-íocfar méid iomlán an ranníoca mar a shonraítear sa choinníoll dá dtagraítear i mír (a).

(14)  (a)  Tabharfar cuntas ar airgead a fhabhróidh chuig údarás áitiúil faoin alt seo i gcuntas ar leithligh, agus ní chuirfear chun feidhme é ach amháin mar chaipiteal le haghaidh bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí.

(b)  I dtuarascáil ó údarás áitiúil faoi alt 50 den Acht Rialtais Áitiúil, 1991, beidh mionsonraí maidir leis an airgead a bheidh íoctha leis nó ag dul dó faoin alt seo agus cuirfear in iúl ann an tslí inar chaith aon údarás áitiúil airgead den sórt sin a bheidh íoctha leis.

(15)  (a)  Féadfaidh údarás pleanála íoc comhleanúnach ranníocaí faoin alt seo a éascú, agus féadfaidh sé a cheangal go dtabharfar urrús chun íoc na ranníocaí a chinntiú.

(b)  I gcás nach n-íocfar ranníoc de réir théarmaí an choinníll a bheidh leagtha síos ag an údarás pleanála, íocfar aon mhéideanna neamhíoctha a bheidh dlite don údarás pleanála, mar aon le haon ús a bheidh fabhraithe thar an tréimhse le linn don duine ar a mbeidh ceangal an ranníoc a íoc é a choimeád siar.

(c)  Féadfaidh údarás pleanála aon ranníoc nó ús a bheidh dlite don údarás pleanála faoin alt seo a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse inniúla.

(16)  (a)  Déanfaidh údarás pleanála scéim nó scéimeanna faoin alt seo laistigh de 2 bhliain ó thosach feidhme an ailt seo.

(b)  D'ainneoin aisghairm aon achtacháin leis an Acht seo, leanfaidh forálacha alt 26 d'Acht 1963, i ndáil lena cheangal go ndéanfar ranníocaí i leith caiteachais ag údaráis áitiúla ar oibreacha a éascaíonn forbairt, d'fheidhm a bheith acu go dtí go ndéanfar scéim faoin alt seo, ach ní bheidh feidhm acu tar éis dhá bhliain ó thosach feidhme an ailt seo.

(17)  San alt seo—

ciallaíonn “bonneagar poiblí agus saoráidí poiblí”—

(a)  talamh a fháil,

(b)  spásanna oscailte, saoráidí agus taitneamhachtaí áineasa agus pobail agus oibreacha tírdhreachaithe a sholáthar,

(c)  bóithre, carrchlóis, ionaid charrloctha, séaraigh, saoráidí cóireála dramhuisce agus uisce, draenacha agus príomhphíopaí uisce, a sholáthar,

(d)  buschonairí agus lánaí bus, saoráidí idirmhalartaithe busanna (lena n-áirítear carrchlóis do na saoráidí sin), bonneagar chun iompar poiblí a éascú, saoráidí rothaíochta agus coisithe, agus bearta maolaithe tráchta, a sholáthar,

(e)  bóithre, carrchlóis, ionaid charrloctha, séaraigh, saoráidí cóireála dramhuisce agus uisce, draenacha nó príomhphíopaí uisce a athchóiriú, a uasghrádú, a mhéadú nó a athsholáthar, agus

(f)  aon nithe atá coimhdeach i ndáil le míreanna (a) go (e);

ciallaíonn “scéim” scéim ranníocaí forbartha arna déanamh faoin alt seo;

ciallaíonn “ranníoc speisialta” ranníoc speisialta dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c).

Scéimeanna ranníocaí forbartha forlíontacha.

49. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála, le linn dó cead a dheonú faoi alt 34, coinníollacha a áireamh ann lena gceanglófar ranníoc a íoc i leith aon seirbhíse nó tionscadail bonneagair phoiblí—

(a)  a shonrófar i scéim arna déanamh ag an údarás pleanála (dá ngairtear “scéim ranníocaí forbartha fhorlíontach” ina dhiaidh seo san alt seo),

(b)  a sholáthróidh nó a dhéanfaidh, de réir mar is cuí, údarás pleanála nó, de bhun comhaontú arna dhéanamh ag údarás áitiúil, aon duine eile, agus

(c)  a rachaidh chun tairbhe don fhorbairt lena mbaineann an cead, ar í nó é a bheith déanta.

(2)  (a)  Déanfar méid, agus modh íoctha, ranníoca faoi fho-alt (1) a chinneadh de réir scéime ranníocaí forbartha forlíontaí.

(b)  Sonrófar i scéim ranníocaí forbartha fhorlíontach—

(i)  an limistéar nó na limistéir laistigh de limistéar feidhme an údaráis pleanála, agus

(ii)  an tionscadal nó an tseirbhís bonneagair phoiblí,

lena mbaineann sí, agus féadfar níos mó ná scéim amháin den sórt sin a dhéanamh i leith limistéir áirithe.

(c)  Féadfar le scéim ranníocaí forbartha fhorlíontach foráil a dhéanamh maidir le ranníocaí éagsúla a íoc i leith aicmí nó tuairiscí éagsúla forbartha.

(3)  Beidh feidhm ag fo-ailt (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) agus (15) d'alt 48 maidir le scéim—

(a)  faoi réir an mhodhnaithe go ndéanfar tagairtí sna fo-ailt sin do scéim a fhorléiriú mar thagairtí do scéim ranníocaí forbartha fhorlíontach.

(b)  faoi réir aon mhodhnuithe eile is gá, agus

(c)  faoi réir fhorálacha an ailt seo.

(4)  (a)  Féadfaidh údarás pleanála comhaontú a dhéanamh le haon duine i ndáil le tionscadal nó seirbhís bonneagair phoiblí a dhéanamh, nó a sholáthar, de réir mar is cuí.

(b)  Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), féadfar le comhaontú foráil a dhéanamh—

(i)  maidir leis an modh ina mbeidh an tseirbhís nó an tionscadal le soláthar nó le déanamh, de réir mar a bheidh, lena n-áirítear foráil maidir le foirgniú nó cothabháil aon bhonneagair nó maidir le hoibriú aon seirbhíse nó saoráide,

(ii)  maidir le socruithe i dtaca le maoiniú an tionscadail nó na seirbhíse agus leis an modh inar féidir ranníocaí a íocfar le húdarás pleanála, nó a bheidh ag dul dó, de bhun coinníll faoi fho-alt (1) a chur chun feidhme i leith an tionscadail nó na seirbhíse sin,

(iii)  maidir le cibé comhaontuithe breise a mbeidh gá leo a dhéanamh le haon duine eile i dtaca le maoiniú agus soláthar na seirbhíse sin nó le déanamh an tionscadail sin,

(iv)  maidir le teacht i bhfeidhm agus ré an chomhaontaithe agus le faireachán a dhéanamh air (lena n-áirítear díospóidí a réiteach).

(5)  Ní cheanglóidh údarás pleanála, de bhun coinníll faoi fho-alt (1), go n-íocfar ranníoc i leith tionscadail nó seirbhíse bonneagair phoiblí i gcás ina mbeidh ranníoc déanta ag an duine lena mbaineann faoi alt 48 i leith bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí a raibh an tionscadal nó an tseirbhís bonneagair phoiblí sin ina chuid nó ina cuid de nó díobh.

(6)  Féadfaidh údarás pleanála, tráth ar bith, le rún, scéim ranníocaí forbartha fhorlíontach a leasú chun an modh ina gcinnfear ranníoc de bhun coinníll faoi fho-alt (1) a mhodhnú, i gcás inar lú an costas a ghabhann leis an tionscadal nó an tseirbhís bonneagair phoiblí a dhéanamh nó a sholáthar, de réir mar a bheidh, ná an costas a measadh an tráth a chinn an t-údarás pleanála méid an ranníoca den chéad uair.

(7)  San alt seo, ciallaíonn “tionscadal nó seirbhís bonneagair phoiblí”—

(a)  bonneagar áirithe iarnróid, iarnróid éadroim nó iompair phoiblí eile, lena n-áirítear carrchlóis agus forbairt choimhdeach eile, a sholáthar,

(b)  bóithre nua áirithe a sholáthar,

(c)  séaraigh, saoráidí dramhaíola, saoráidí uisce agus saoráidí cóireála uisce, draenacha nó príomhphíopaí uisce nua áirithe agus bonneagar coimhdeach a sholáthar.

Athbhreithniú bhreithiúnach ar achomhairc, tarchuir agus nithe eile.

50. —(1)  I gcás ina n-éireoidh ceist dlí ar aon achomharc nó tarchur, féadfaidh an Bord an cheist a tharchur chun na hArd-Chúirte lena cinneadh.

(2)  Ní dhéanfaidh duine—

(a)  bailíocht cinnidh ag údarás pleanála—

(i)  ar iarratas ar chead faoin gCuid seo, nó

(ii)  faoi alt 179,

(b)  bailíocht cinnidh ag an mBord—

(i)  ar aon achomharc nó tarchur,

(ii)  faoi alt 175, nó

(iii)  faoi Chuid XIV,

a cheistiú ar shlí seachas ar mhodh iarratais ar athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986) (“an tOrdú”).

(3)  Féadfaidh an Bord nó aon pháirtí in achomharc nó i dtarchur, tráth ar bith tar éis iarratas a thionscnamh ar chead chun athbhreithniú breithiúnach ar chinneadh ag údarás pleanála a iarraidh, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun na himeachtaí a bhac go dtí go ndéanfaidh an Bord cinneadh i ndáil leis an achomharc nó leis an tarchur lena mbaineann, agus féadfaidh an Chúirt, i gcás ina measfaidh sí go bhfuil an ní laistigh de dhlínse an Bhoird, ordú a dhéanamh ar cibé téarmaí is cuí léi.

(4)  (a)  (i)  Faoi réir fhomhír (iii), aon iarratas ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh faoin Ordú i leith cinnidh dá dtagraítear i mír (a)(i)(b)(i) d'fho-alt (2), déanfar é laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach dáta chinneadh an údaráis pleanála nó an Bhoird, de réir mar a bheidh.

(ii)  Faoi réir fhomhír (iii), aon iarratas ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh faoin Ordú i leith cinnidh dá dtagraítear i mír (a)(ii)(b)(ii)(iii) d'fho-alt (2), déanfar é laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach an dáta a foilsíodh fógra i dtaobh an chinnidh den chéad uair.

(iii)  Ní fhadóidh an Ard-Chúirt an tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (i)(ii) mura rud é go measfaidh sí go bhfuil cúis mhaith dhóthanach ann chun déanamh amhlaidh.

(b)  Aon iarratas ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh, déanfar é trí fhoriarratas, iar bhfógra (a bheidh bunaithe ar an modh a shonraítear san Ordú i leith foriarratais ex parte ar chead)—

(i)  má bhaineann an t-iarratas le cinneadh dá dtagraítear i mír (a) d'fho-alt (2), chun an údaráis pleanála lena mbaineann agus, maidir le cinneadh ar iarratas ar chead faoin gCuid seo, chun an iarratasóra ar an gcead i gcás nach é nó í an t-iarratasóir ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh,

(ii)  má bhaineann an t-iarratas le cinneadh dá dtagraítear i bhfomhír (i) d'fho-alt (2)(b), chun an Bhoird agus gach páirtí nó gach páirtí eile, de réir mar a bheidh, san achomharc nó sa tarchur,

(iii)  má thagraíonn an t-iarratas do chinneadh dá dtagraítear i bhfomhír (ii)(iii) d'fho-alt (2)(b), chun an Bhoird agus chun an údaráis pleanála nó an údaráis áitiúil lena mbaineann, agus

(iv)  chun aon duine eile a shonrófar chun na críche sin le hordú ón Ard-Chúirt,

agus ní dheonófar cead chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh mura rud é gur deimhin leis an Ard-Chúirt go bhfuil forais shubstaintiúla ann lena mhaíomh go bhfuil an cinneadh neamhbhailí nó gur ceart é a neamhniú, agus go bhfuil leas substaintiúil ag an iarratasóir sa ní is ábhar don iarratas.

(c)  Gan dochar do ghinearáltacht mhír (b), ní dheonófar cead d'iarratasóir chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh mura suífidh an t-iarratasóir chun sástacht na hArd-Chúirte—

(i)  maidir leis an iarratasóir—

(I)  i gcás cinnidh ag údarás pleanála ar iarratas ar chead faoin gCuid seo, gurbh iarratasóir ar chead é nó í nó gur comhlacht forordaithe nó duine eile é nó í a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe,

(II)  i gcás cinnidh ag údarás pleanála faoi alt 179, gur comhlacht forordaithe nó duine eile é nó í a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe,

(III)  i gcás cinnidh ag an mBord ar aon achomharc nó tarchur, gur pháirtí san achomharc nó sa tarchur é nó í nó gur comhlacht forordaithe nó duine eile é nó í a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i ndáil leis an achomharc nó leis an tarchur sin,

(IV)  i gcás cinnidh ag an mBord faoi alt 175, gurb é an t-údarás pleanála é a rinne iarratas ar cheadú, nó gur údarás forordaithe nó duine eile é nó í a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí faoi fho-alt (4)(5) den alt sin, nó

(V)  i gcás cinnidh ag an mBord faoi Chuid XIV, gur údarás áitiúil é a bhfuil beartaithe aige talamh a fháil nó scéim nó forbairt bhóthair bheartaithe a dhéanamh nó gur duine é nó í a rinne agóidí nó aighneachtaí, nó a thug tuairimí, i ndáil leis an togra sin,

(ii)  i gcás duine (seachas duine lena mbaineann clásal (I), (II), (III), (IV)(V)), go raibh cúiseanna maithe dóthanacha ann nach ndearna sé nó sí agóidí nó aighneachtaí, nó nár thug sé nó sí tuairimí, de réir mar a bheidh.

(d)  Ní bheidh leas substaintiúil chun críocha mhír (b) teoranta do leas i dtalamh nó leas airgeadais eile.

(e)  Ní cheanglófar ar Bhallstát de na Comhphobail Eorpacha ná ar stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, le linn dó iarratas a dhéanamh ar chead chun athbhreithniú breithiúnach ar chinneadh dá dtagraítear i mír (c) a iarraidh, forálacha an ailt sin a chomhlíonadh.

(f)    (i) Is breith chríochnaitheach breith na hArd-Chúirte maidir le hiarratas ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh, nó maidir le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach, agus ní fhéadfar aon achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí i gcoinne chinneadh na hArd-Chúirte i gceachtar cás, ach amháin le cead ón Ard-Chúirt, agus ní dheonófar an cead sin ach amháin i gcás ina ndeimhneoidh an Ard-Chúirt go bhfuil ponc dlí a ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil leis i gceist ina cinneadh agus gurb inmhianaithe, ar mhaithe le leas an phobail, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí.

(ii)  Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le breith ag an Ard-Chúirt a mhéid a bhaineann sí le ceist i dtaobh bhailíocht aon dlí, ag féachaint d'fhorálacha an Bhunreachta.

(g)  I gcás nach ndéanfar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach faoin alt seo i leith cuid de chinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus i leith na coda sin amháin, féadfaidh an Ard-Chúirt, más cuí léi, a dhearbhú go bhfuil an chuid lena mbaineann nó aon fhoráil di neamhbhailí nó féadfaidh sí an chuid sin nó aon fhoráil di a neamhniú, gan a dhearbhú go bhfuil an chuid eile den chinneadh nó den chuid de chinneadh neamhbhailí nó gan an chuid eile sin nó den chuid sin de chinneadh a neamhniú, agus má dhéanann an Chúirt amhlaidh, féadfaidh sí aon leasuithe iarmhartacha is cuí léi a dhéanamh ar an gcuid eile den chinneadh nó den chuid de chinneadh.

(h)  Déanfar tagairtí i bhfo-alt (2) agus san fho-alt seo don Ordú a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Ordú arna leasú nó arna athachtú (fara modhnú nó dá éagmais) le rialacha cúirte.

(5)  (a)  I gcás ina ndéanfar iarratas ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh, nó ina ndéanfar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach—

(i)  maidir le cinneadh ag údarás pleanála faoi alt 34 is d'aicme a mbeidh ordachán tugtha ag an Aire i ndáil léi faoi alt 126(5),

(ii)  maidir le cinneadh ag an mBord ar achomharc i gcoinne cinnidh is d'aicme a mbeidh ordachán tugtha ag an Aire i ndáil léi faoi alt 126(5),

(iii)  maidir le cinneadh ag údarás pleanála dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a)(ii), nó

(iv)  maidir le cinneadh ag an mBord dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b)(ii)(iii),

gníomhóidh an Ard-Chúirt, le linn di breith a thabhairt ar an iarratas, chomh dlúsúil agus is féidir ar comhréir le riaradh an cheartais.

(b)  Gníomhóidh an Chúirt Uachtarach chomh dlúsúil agus is féidir ar comhréir le riaradh an cheartais le linn di breith a thabhairt ar aon achomharc arna dhéanamh i leith breithe ag an Ard-Chúirt ar iarratas dá dtagraítear i mír (a).

(c)  Féadfar le rialacha cúirte foráil a dhéanamh maidir le hiarratas dá dtagraítear i mír (a) a éisteacht go dlúsúil.

CUID IV

Oidhreacht Ailtireachta

Caibidil I

Déanmhais Chosanta

Taifead ar dhéanmhais chosanta.

51. —(1)  Chun déanmhais, nó codanna de dhéanmhais, is cuid den oidhreacht ailtireachta agus is díol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla, a chosaint, beidh taifead ar dhéanmhais chosanta ar áireamh i ngach plean forbartha, agus áireofar sa taifead sin gach déanmhas arb é tuairim an údaráis pleanála ina leith gur díol spéise den sórt sin é laistigh dá limistéar feidhme.

(2)  Tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, forordóidh an tAire an fhoirm ina mbeidh taifead ar dhéanmhais chosanta.

(3)  Faoi réir aon ábhar a chur leis an taifead nó a scriosadh as, cibé acu faoin gCuid seo nó i gcúrsa athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean forbartha faoi Chuid II, leanfaidh taifead ar dhéanmhais chosanta de bheith ina chuid den phlean sin nó d'aon athrú ar an bplean nó d'aon phlean ionaid.

Treoirlínte ón Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

52. —(1)  Déanfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, treoirlínte a eisiúint chuig údaráis phleanála i dtaobh cuspóirí forbartha—

(a)  chun déanmhais nó codanna de dhéanmhais, is díol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla, a chosaint, agus

(b)  chun sainghné limistéar caomhantais ailtireachta a shlánchoimeád,

agus áireofar in aon treoirlínte den sórt sin na critéir a bheidh le cur i bhfeidhm nuair a bheidh déanmhais chosanta bheartaithe á roghnú lena n-áireamh sa taifead ar dhéanmhais chosanta.

(2)  Féadfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, tar éis dul i gcomhairle le húdaráis aon aicmí creidimh a measfaidh sé nó sí gur gá dul i gcomhairle leo, treoirlínte a eisiúint chuig údaráis phleanála i dtaobh na nithe seo a leanas—

(a)  dearbhuithe a eisiúint faoi alt 57 i leith déanmhas cosanta a úsáidtear go rialta mar áiteanna adhartha phoiblí, agus

(b)  na húdaráis phleanála do bhreithniú iarratas ar fhorbairt a fhearann ar an taobh istigh de dhéanmhais chosanta den sórt sin.

(3)  Le linn cuspóirí forbartha a bhreithniú, beidh aird ag an údarás pleanála ar aon treoirlínte a eiseofar faoin alt seo.

(4)  San alt seo ciallaíonn “cuspóir forbartha” cuspóir a bheartaíonn údarás pleanála a chur san áireamh ina phlean forbartha faoi alt 10.

Moltaí d'údaráis phleanála i dtaobh déanmhas sonrach.

53. —(1)  Féadfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán moltaí a chur faoi bhráid údaráis pleanála i scríbhinn i dtaobh aon cheann nó gach ceann de na nithe seo a leanas a chur san áireamh ina thaifead ar déanmhais chosanta—

(a)  déanmhais áirithe;

(b)  codanna sonracha de dhéanmhais áirithe;

(c)  airíonna sonracha atá laistigh d'fhearainn chomhghafacha déanmhas áirithe.

(2)  Beidh aird ag údarás pleanála ar aon mholtaí a chuirfear faoina bhráid faoin alt seo.

(3)  Aon údarás pleanála a chinnfidh, tar éis moladh a chuirtear faoina bhráid faoin alt seo a bhreithniú, gan an moladh a chomhlíonadh, déanfaidh sé an chúis atá lena chinneadh a chur in iúl i scríbhinn don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

Ábhar a chur leis an taifead ar dhéanmhais chosanta agus a scriosadh as an gcéanna.

54. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála déanmhas, cuid shonraithe de dhéanmhas nó airí sonraithe de chuid fearainn chomhghafaigh déanmhais a chur lena thaifead ar dhéanmhais chosanta nó a scriosadh as an gcéanna, más rud é—

(a)  go measfaidh an t-údarás—

(i)  i gcás ábhar a chur leis an taifead, gur gá nó gurb inmhianaithe an t-ábhar a chur leis chun déanmhas, nó cuid de dhéanmhas, is díol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla, a chosaint, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh moladh déanta faoi alt 53, nó

(ii)  i gcás ábhar a scriosadh as an taifead, nach gá an déanmhas nó an chuid a chosaint a thuilleadh,

agus

(b)  go ndéanfar an t-ábhar a chur leis nó a scriosadh as nuair a bheidh plean forbartha á dhéanamh faoi Chuid II nó de réir alt 55.

(2)  Is feidhm fhorchoimeádta í ábhar a chur le taifead ar dhéanmhais chosanta nó a scriosadh as an gcéanna.

Nós imeachta chun ábhar a chur leis an taifead nó a scriosadh as.

55. —(1)  Aon údarás pleanála a bheartaíonn, aon tráth seachas i gcúrsa a phlean forbartha a dhéanamh faoi Chuid II, ábhar a chur lena thaifead ar dhéanmhais chosanta nó a scriosadh as an gcéanna, déanfaidh sé—

(a)  fógra maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, lena n-áirítear na sonraí, a sheirbheáil ar gach duine is úinéir nó áititheoir an déanmhais chosanta bheartaithe nó an déanmhais chosanta, de réir mar a bheidh,

(b)  sonraí maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as a chur chuig an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán agus chuig aon chomhlachtaí forordaithe eile, agus

(c)  a chur faoi deara go bhfoilseofar fógra i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear ina limistéar feidhme maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as.

(2)  Luafar na nithe seo a leanas i bhfógra faoi mhír (a)(c) d'fho-alt (1)

(a)  go bhféadfar sonraí maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as a iniúchadh in áit shonraithe, le linn tréimhse sonraithe nach lú ná 6 sheachtain;

(b)  go bhféadfaidh aon duine, le linn na tréimhse sin, aighneachtaí nó tuairimí scríofa a dhéanamh chuig an údarás pleanála nó a thabhairt dó maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, agus go gcuirfear aon aighneachtaí nó tuairimí den sórt sin san áireamh sula ndéanfar an t-ábhar lena mbaineann a chur leis nó a scriosadh as;

(c)  maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, cibé acu a mhol nó nár mhol an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán an méid sin a dhéanamh;

(d)  más rud é, maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, gur mhol an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán an méid sin a dhéanamh, go ndéanfaidh an t-údarás pleanála cóip d'aon aighneacht a dhéanfar nó tuairim a thabharfar faoi mhír (b) a chur ar aghaidh chuig an Aire sin chun a thuairimí nó a tuairimí a fháil.

(3)  Sula ndéanfaidh an t-údarás pleanála an t-ábhar a chur leis an taifead nó a scriosadh as—

(a)  déanfaidh sé aon aighneachtaí nó tuairimí scríofa a bheidh faighte faoi fho-alt (2)(b) a bhreithniú, agus

(b)  beidh aird aige ar aon tuairimí a bheidh faighte ón Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, i dtaobh na n-aighneachtaí nó na dtuairimí sin, laistigh de 4 sheachtain tar éis don Aire sin cóip de na haighneachtaí nó de na tuairimí a fháil.

(4)  Laistigh de 12 sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse a cheadaítear faoi fho-alt (2)(a) le haghaidh iniúchadh, cinnfidh an t-údarás pleanála, maidir leis an ábhar a bheartaítear a chur leis an taifead nó a scriosadh as, cibé acu ar chóir nó nár chóir an méid sin a dhéanamh.

(5)  Laistigh de 2 sheachtain tar éis dó ábhar a chur leis an taifead ar dhéanmhais chosanta nó a scriosadh as, déanfaidh údarás pleanála fógra maidir leis an ábhar a chur leis nó a scriosadh as, lena n-áirítear na sonraí, a sheirbheáil ar úinéir agus ar áititheoir an déanmhais lena mbaineann.

Clárú faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964.

56. —I gcás ina ndéanfar déanmhas, cuid shonraithe de dhéanmhas nó airí sonraithe atá laistigh d'fhearann comhghafach déanmhais a áireamh sa taifead ar dhéanmhais chosanta, féadfar an t-áireamh sin a chlárú faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964, sa chlár cuí a bheidh á chothabháil faoin Acht sin mar ualach a luíonn ar thalamh cláraithe (de réir bhrí an Achta sin).

Oibreacha a dhéanann difear do shainghné déanmhas cosanta nó déanmhas cosanta beartaithe.

57. —(1)  D'ainneoin alt 4 (1)(h), ní bheidh déanamh oibreacha i leith déanmhais chosanta, nó i leith déanmhais chosanta bheartaithe, ina fhorbairt dhíolmhaithe ach amháin i gcás nach ndéanfadh na hoibreacha sin difear ábhartha—

(a)  do shainghné an déanmhais, nó

(b)  do shainghné aon eiliminte den déanmhas a chuireann leis an spéisiúlacht ar leith atá ann ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla.

(2)  Féadfaidh úinéir nó áititheoir déanmhais chosanta iarraidh i scríbhinn a dhéanamh chuig an údarás pleanála ar ina limistéar feidhme atá an déanmhas sin suite, á iarraidh air dearbhú a eisiúint maidir leis an gcineál oibreacha a dhéanfadh nó nach ndéanfadh, i dtuairim an údaráis pleanála, difear ábhartha do shainghné an déanmhais nó aon eiliminte, dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), den déanmhas sin.

(3)  Laistigh de 12 sheachtain tar éis iarraidh faoi fho-alt (2) a fháil, nó laistigh de cibé tréimhse eile a fhorordófar, eiseoidh údarás pleanála dearbhú faoin alt seo chuig an duine a rinne an iarraidh.

(4)  Sula n-eiseoidh sé dearbhú faoin alt seo, beidh aird ag údarás pleanála—

(a)  ar aon treoirlínte arna n-eisiúint faoi alt 52, agus

(b)  ar aon mholtaí a cuireadh faoi bhráid an údaráis faoi alt 53.

(5)  Má bhaineann an dearbhú le déanmhas cosanta a úsáidtear go rialta mar áit adhartha phoiblí—

(a)  déanfaidh an t-údarás pleanála, i dteannta aird a thabhairt ar na treoirlínte agus ar na moltaí dá dtagraítear i bhfo-alt (4), riachtanais liotúirgeacha a urramú, agus

(b)  chun na riachtanais sin a fhionnadh—

(i)  comhlíonfaidh an t-údarás pleanála aon treoirlínte i dtaobh comhchomhairliúcháin a eiseoidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, nó

(ii)  mura n-eiseofar aon treoirlínte den sórt sin, rachaidh an t-údarás pleanála i gcomhairle le cibé duine nó comhlacht is cuí leis.

(6)  Le linn dó iarratas ar chead chun talamh a fhorbairt faoi alt 34 a bhreithniú, ar iarratas é—

(a)  a bhaineann leis an taobh istigh de dhéanmhas cosanta, agus

(b)  a úsáidtear go rialta mar áit adhartha phoiblí,

déanfaidh an t-údarás pleanála, agus an Bord ar achomharc, i dteannta aon cheanglas eile de chuid an Achta, riachtanais liotúirgeacha a urramú.

(7)  Féadfaidh údarás pleanála, aon tráth, an dearbhú a eisíodh faoin alt seo a athbhreithniú ach ní dhéanfaidh an t-athbhreithniú difear d'aon oibreacha a rinneadh ar iontaoibh an dearbhaithe roimh an athbhreithniú.

(8)  Cuirfidh údarás pleanála faoi deara—

(a)  mionsonraí aon dearbhaithe a bheidh eisithe ag an údarás sin faoin alt seo a thaifeadadh ar an gclár a bheidh á choimeád ag an údarás faoi alt 7, agus

(b)  cóip den dearbhú a chur ar fáil lena hiniúchadh ag daoine den phobal le linn uaireanta oifige, ag oifig an údaráis, tar éis an dearbhú a eisiúint.

(9)  Ní dhéanfaidh dearbhú faoin alt seo dochar d'fheidhm alt 5 maidir le haon cheist a éireoidh i dtaobh cad is forbairt dhíolmhaithe ann nó cad nach forbairt dhíolmhaithe ann, i gcás áirithe.

(10)  (a)  Chun amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo—

(i)  go mbeidh aird ag an údarás pleanála, nó ag an mBord ar achomharc, le linn aon iarratas ar chead i ndáil le déanmhas cosanta a bhreithniú, ar stádas cosanta an déanmhais, nó

(ii)  go gcuirfidh an t-údarás pleanála, nó an Bord ar achomharc, san áireamh, le linn dó aon iarratas ar chead i ndáil le déanmhas cosanta beartaithe a bhreithniú, go bhfuil sé beartaithe an déanmhas a chur le taifead ar dhéanmhais chosanta.

(b)  Ní dheonóidh údarás pleanála, ná ní dheonóidh an Bord ar achomharc, cead chun déanmhas cosanta nó déanmhas cosanta beartaithe a scartáil, ach amháin in imthosca eisceachtúla.

Dualgas ar úinéirí agus áititheoirí déanmhais a chosaint ar chur i mbaol.

58. —(1)  Déanfaidh gach úinéir agus gach áititheoir, a mhéid a bheidh ar comhréir leis na cearta agus leis na hoibleagáidí a éiríonn as a leasanna faoi seach i ndéanmhas cosanta nó i ndéanmhas cosanta beartaithe, a chinntiú nach ndéanfar an déanmhas, nó aon eilimint de a chuireann leis an spéisiúlacht ar leith atá ann ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla, a chur i mbaol.

(2)  Is ag an tráth a thugtar fógra don úinéir nó don áititheoir, faoi alt 55 nó faoi Chuid II, i dtaobh é a bheith beartaithe déanmhas cosanta beartaithe a chur leis an taifead ar dhéanmhais chosanta a éiríonn an dualgas a fhorchuirtear le fo-alt (1) i ndáil leis an déanmhas.

(3)  Ní mheasfar gur sárú ar an dualgas a fhorchuirtear ar gach úinéir agus ar gach áititheoir faoin alt seo ceachtar de na nithe seo a leanas—

(a)  forbairt ar deonaíodh cead faoi alt 34 ina leith;

(b)  forbairt nach bhfuil inti ach oibreacha de chineál ar dhearbhaigh údarás pleanála ina leith, i ndearbhú arna eisiúint faoi alt 57(3) chuig an úinéir nó chuig an áititheoir sin, nach ndéanfadh sé difear ábhartha do shainghné an déanmhais chosanta nó aon eiliminte, dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, den déanmhas sin.

(4)  Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach, damáiste do dhéanmhas cosanta nó do dhéanmhas cosanta beartaithe, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(5)  Gan dochar d'aon chosaint eile a d'fhéadfadh a bheith ar fáil, is cosaint mhaith in aon imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (4) a chruthú gur tharla an damáiste don déanmhas de dheasca oibreacha—

(a)  a raibh gá leo go práinneach chun slánchoimeád an déanmhais nó aon chuid de a áirithiú,

(b)  a gabhadh de láimh de mheon macánta d'aon toisc chun an déanmhas a choimirciú go sealadach, agus

(c)  nár dhóigh dóibh an déanmhas nó aon eilimint de dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a athrú go buan.

Fógra chun a cheangal oibreacha a dhéanamh i ndáil le déanmhais chosanta a chur i mbaol.

59. —(1)  Más rud é, i dtuairim an údaráis pleanála, gur gá é chun nach dtiocfaidh déanmhas cosanta atá suite laistigh dá limistéar feidhme chun bheith i mbaol nó chun nach leanfaidh sé de bheith i mbaol, seirbheálfaidh an t-údarás fógra ar gach duine is úinéir nó áititheoir an déanmhais chosanta, ar fógra é—

(a)  ina sonrófar na hoibreacha a mheasann an t-údarás pleanála is gá chun nach dtiocfaidh an déanmhas cosanta chun bheith i mbaol nó chun nach leanfaidh sé de bheith i mbaol, agus

(b)  ina gceanglófar ar an duine ar a mbeidh an fógra á sheirbheáil na hoibreacha sin a dhéanamh laistigh de thréimhse shonraithe nach lú ná 8 seachtain ón dáta a dtiocfaidh an fógra in éifeacht faoi alt 62.

(2)  Tar éis dó fógra faoi fho-alt (1) a sheirbheáil ar dhuine, féadfaidh údarás pleanála—

(a)  dá rogha féin, cabhrú leis an duine na hoibreacha a dhéanamh a cheanglaítear a dhéanamh faoin bhfógra, agus

(b)  an chabhair sin a chur ar fáil in aon fhoirm is cuí leis, lena náirítear comhairle, cúnamh airgid, ábhair, trealamh agus seirbhísí fhoireann an údaráis.

(3)  Féadfaidh aon duine ar ar seirbheáladh fógra faoi fho-alt (1), laistigh de 4 sheachtain ó dháta seirbheála an fhógra, uiríll scríofa a chur faoi bhráid an údaráis pleanála i dtaobh na nithe seo a leanas—

(a)  téarmaí an fhógra,

(b)  cabhair a chur ar fáil faoi fho-alt (2), agus

(c)  aon chúinsí ábhartha eile.

(4)  Tar éis dó aon uiríll a rinneadh faoi fho-alt (3) a bhreithniú, féadfaidh an t-údarás pleanála an fógra a dhaingniú, a leasú nó a chúlghairm, agus cuirfidh sé a chinneadh in iúl don duine a rinne na huiríll.

(5)  Déanfar sonraí i dtaobh fógra a sheirbheálfar faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

Fógra chun a cheangal sainghné déanmhas cosanta agus áiteanna eile a aisiriú.

60. —(1)  San alt seo, folaíonn “oibreacha”, i ndáil le déanmhas nó le haon eilimint de dhéanmhas, aon chuid shonraithe den déanmhas nó den eilimint a dhíchur, a athrú nó a aischur agus aon déanmhas fógráin a dhíchur nó a athrú.

(2)  Féadfaidh údarás pleanála fógra a chomhlíonann fo-alt (3) a sheirbheáil ar gach duine is úinéir nó áititheoir déanmhais atá suite laistigh dá limistéar feidhme, más rud é—

(a)  gur déanmhas cosanta an déanmhas agus gurb é tuairim an údaráis pleanála ina leith gur chóir sainghné an déanmhais nó aon cheann dá eilimintí a aisiriú, nó

(b)  go bhfuil an déanmhas i limistéar caomhantais ailtireachta agus, i dtuairim an údaráis pleanála, gur gá, chun sainghné an limistéir a shlánchoimeád, an déanmhas a aisiriú.

(3)  I bhfógra faoi fho-alt (2)

(a)  sonrófar na hoibreacha a cheanglaítear a dhéanamh chun an déanmhas nó an eilimint dá dtagraítear san fhógra a aisiriú,

(b)  luafar go bhféadfaidh an duine ar a seirbheálfar an fógra, laistigh de thréimhse shonraithe nach lú ná 8 seachtain ó dháta seirbheála an fhógra, uiríll scríofa i dtaobh an fhógra a chur faoi bhráid an údaráis pleanála,

(c)  iarrfar ar an duine sin dul i mbun pléití leis an údarás pleanála, laistigh de thréimhse shonraithe nach lú ná 8 seachtain ó dháta seirbheála an fhógra, i dtaobh an fhógra agus go háirithe—

(i)  i dtaobh an t-údarás pleanála do sholáthar comhairle, ábhar, trealaimh, seirbhísí fhoireann an údaráis nó cabhrach eile chun na hoibreacha a shonraítear san fhógra a dhéanamh, agus

(ii)  i dtaobh na tréimhse ar lena linn a dhéanfar na hoibreacha,

(d)  sonrófar an tréimhse ar lena linn, mura gcomhaontófar a mhalairt sna pléití faoi mhír (c), a dhéanfar na hoibreacha, ar tréimhse í nach lú ná 8 seachtain ó dheireadh na tréimhse a bheidh ceadaithe chun dul i mbun pléití, agus

(e)  luafar go n-íocfaidh an t-údarás pleanála aon chaiteachais a thabhóidh an duine sin le réasún le linn dó nó di na hoibreacha a dhéanamh de réir an fhógra, seachas oibreacha a bhaineann le déanmhas neamhúdaraithe a foirgníodh, a tógadh nó a rinneadh 7 mbliana ar a mhéad roimh sheirbheáil an fhógra.

(4)  Le linn dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh an seirbheálfaidh sé fógra faoin alt seo, beidh aird ag údarás pleanála ar aon treoirlínte arna n-eisiúint faoi alt 52 agus ar aon mholtaí arna ndéanamh faoi alt 53.

(5)  Má ghlactar leis an gcuireadh faoi fho-alt (3)(c) chun dul i mbun pléití, urasóidh an t-údarás pleanála seoladh na bpléití sin.

(6)  Tar éis dó aon uiríll a rinneadh faoi fho-alt (3)(b) agus aon phléití a seoladh faoi fho-alt (5) a bhreithniú, féadfaidh an t-údarás pleanála an fógra a dhaingniú, a leasú nó a chúlghairm, agus cuirfidh sé a chinneadh in iúl don duine a rinne na huiríll.

(7)  Déanfar sonraí i dtaobh fógra a sheirbheálfar faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

Achomhairc i gcoinne fógraí.

61. —(1)  Laistigh de 2 sheachtain tar éis daingniú nó leasú fógra a bheith curtha in iúl dó nó di faoi alt 59 (4)60 (6), féadfaidh aon duine a rinne uiríll i ndáil leis an bhfógra achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche i gcoinne an fhógra ar aon fhoras nó forais díobh seo a leanas:

(a)  nach é nó nach í an duine úinéir nó áititheoir an déanmhais ar ar seirbheáladh an fógra ina leith;

(b)  go mbeadh, i gcás fógra faoi alt 59(1), caiteachas míréasúnach ag baint le comhlíonadh cheanglais an fhógra, agus gur luaigh an duine, in uiríll a cuireadh faoi bhráid an údaráis pleanála faoi alt 59(3), nárbh acmhainn dó nó di íoc;

(c)  go bhfuil an duine tar éis gach beart réasúnach a dhéanamh cheana féin—

(i)  i gcás fógra faoi alt 59(1), chun nach dtiocfaidh an déanmhas chun bheith i mbaol nó chun nach leanfaidh sé de bheith i mbaol,

(ii)  i gcás fógra faoi alt 60)(2) i ndáil le déanmhas cosanta, chun sainghné an déanmhais nó na heiliminte a aisiriú, nó

(iii)  i gcás fógra faoi alt 60(2) i ndáil le déanmhas is cuid d'áit, de limistéar, de ghrúpa déanmhas nó de bhailedhreach dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt sin, chun cabhrú le haisiriú shainghné na háite, an limistéir, an ghrúpa déanmhas nó an bhailedhreacha sin, de réir mar a bheidh;

(d)  go bhfuil an tréimhse chun an fógra a chomhlíonadh gearr thar réasún.

(2)  Tabharfar fógra i taobh achomhairc faoi fho-alt (1) don údarás pleanála, agus beidh an t-údarás sin i dteideal láithriú, éisteacht a fháil agus fianaise a thabhairt ar aird ar an achomharc a éisteacht.

(3)  Ar an achomharc a éisteacht, féadfaidh an Chúirt Dúiche, de réir mar is cuí léi—

(a)  an fógra a dhaingniú gan choinníoll,

(b)  an fógra a dhaingniú faoi réir cibé modhnuithe nó breisithe is réasúnach leis an gCúirt, nó

(c)  an fógra a neamhniú.

(4)  I gcás ina ndaingneofar an fógra faoi fho-alt (3)(b) faoi réir modhnuithe nó breisithe, beidh éifeacht leis an bhfógra faoi réir na modhnuithe nó na mbreisithe sin.

Dáta éifeachtach fógraí.

62. —Ní bheidh éifeacht le fógra faoi alt 59(1)60(2) go dtí go mbeidh 4 sheachtain caite ó dháta seirbheála an fhógra, faoi réir na n-eisceachtaí seo a leanas—

(a)  má rinneadh aon uiríll faoi alt 5960 i ndáil leis an bhfógra, agus mura ndéantar aon achomharc laistigh den tréimhse a cheadaítear faoi alt 61(1), tá éifeacht leis an bhfógra ar an tréimhse achomhairc a bheith caite;

(b)  má dhéantar achomharc faoi alt 61(1) agus má dhaingnítear an fógra, tá éifeacht leis an bhfógra ar an dáta ar a bhfógrófar cinneadh na Cúirte Dúiche nó ar an dáta a luafar go dtiocfaidh an t-ordú sin in éifeacht, cibé acu is déanaí;

(c)  má dhéantar iarratas chun na Cúirte Dúiche faoi alt 65(1) agus má dhéantar ordú faoi alt 65(2)(a), tá éifeacht leis an bhfógra ar an dáta ar a bhfógrófar cinneadh na Cúirte nó ar an dáta a luafar go dtiocfaidh an t-ordú sin in éifeacht, cibé acu is déanaí.

Cion a bhaineann le déanmhais chosanta a chur i mbaol.

63. —Aon duine a mhainneoidh fógra a sheirbheálfar air nó uirthi faoi alt 59(1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Cumhachtaí úinéirí i ndáil le fógraí i dtaobh déanmhais a chur i mbaol nó a aisiriú.

64. —Féadfaidh aon duine is úinéir na talún nó an déanmhais ar seirbheáladh fógra faoi alt 59(1)60(2) ina leith, agus féadfaidh seirbhísigh nó gníomhairí an duine sin, dul isteach ar an talamh sin nó ar an déanmhas sin agus na hoibreacha a cheanglaítear a dhéanamh faoin bhfógra a dhéanamh.

Iarratas chuig an gCúirt Dúiche ar an toiliú is gá.

65. —(1)  Féadfaidh duine ar a seirbheálfar fógra faoi alt 59(1)60(2) iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar ordú faoi fho-alt (2) den alt seo más rud é—

(a)  nach bhfuil an duine sin in ann, gan toiliú duine eile, na hoibreacha a cheanglaítear a dhéanamh faoin bhfógra a dhéanamh, agus

(b)  go ndéanann an duine eile toiliú a choimeád siar maidir le déanamh na n-oibreacha sin.

(2)  Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (1) a éisteacht, gurb é breith na Cúirte Dúiche go bhfuil toiliú an duine eile coimeádta siar go míréasúnach—

(a)  féadfaidh an Chúirt, dá rogha féin, a mheas gur tugadh an toiliú sin, agus

(b)  sa chás sin, beidh an duine a bheidh ag déanamh iarratais i dteideal na hoibreacha a dhéanamh a cheanglaítear a dhéanamh faoin bhfógra.

Dlínse na Cúirte Dúiche.

66. —Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Dúiche—

(a)  le halt 61 i ndáil le hachomharc i gcoinne fógra, nó

(b)  le halt 65 i ndáil le hiarratas ar ordú lena meastar gur tugadh toiliú,

is breitheamh den Chúirt sin, ag a bhfuil dlínse sa dúiche ina bhfuil an déanmhas is ábhar don achomharc nó don iarratas, a fheidhmeoidh í.

Iarratas chun na cúirte ar ranníoc i leith costais a ghabhann le hoibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais atá i mbaol.

67. —(1)  Aon duine ar ar seirbheáladh fógra faoi alt 59(1) agus a rinne na hoibreacha a cheanglaítear a dhéanamh faoin bhfógra, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun cúirte dlínse inniúla ar ordú á ordú go n-iompródh duine éigin eile, ag a bhfuil leas sa déanmhas lena mbaineann, costas iomlán na n-oibreacha sin nó cibé cuid de a shonrófar san ordú.

(2)  Ar iarratas faoi fho-alt (1) a éisteacht, déanfaidh an chúirt cibé ordú is dóigh léi is cóir, ag féachaint d'imthosca uile an cháis.

Déanamh oibreacha áirithe le bheith ina fhorbairt dhíolmhaithe.

68. —Maidir le déanamh aon oibreacha a shonrófar i bhfógra faoi alt 59(1)60(2), is forbairt dhíolmhaithe a bheidh ann.

Cumhacht údaráis pleanála oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais chosanta agus ar áiteanna eile.

69. —I gcás ina mainneoidh duine ar ar sheirbheáil údarás pleanála fógra faoi alt 59(1)60(2) an fógra a chomhlíonadh, féadfaidh an t-údarás pleanála cibé bearta a ghlacadh a mheasfaidh sé is réasúnach agus is gá chun éifeacht a thabhairt do théarmaí an fhógra lena n-áirítear—

(a)  daoine údaraithe do dhul isteach ar thalamh de réir alt 252, agus

(b)  na hoibreacha a bheidh sonraithe san fhógra a dhéanamh, nó déanamh na n-oibreacha sin a shocrú.

Údarás pleanála do ghnóthú caiteachas as oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais atá i mbaol.

70. —Féadfaidh údarás pleanála a sheirbheálfaidh fógra faoi alt 59(1) i leith déanmhais chosanta—

(a)  aon chaiteachais a bheidh tabhaithe go réasúnach ag an údarás faoi alt 69, lena n-áirítear aon chabhair a bheidh curtha ar fáil faoi alt 59(2), a ghnóthú (cibé acu mar fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse inniúla nó ar shlí eile) ón úinéir nó áititheoir, agus

(b)  na caiteachais sin a urrú—

(i)  tríd an déanmhas cosanta a mhuirearú faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964, nó

(ii)  trí ionstraim lena ndéanfar aon leas sa déanmhas cosanta a dhílsiú don údarás faoi réir ceart fuascailte a bheith ag an úinéir nó ag an áititheoir.

Cumhacht chun déanmhas cosanta a fháil.

71. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála aon déanmhas cosanta atá suite laistigh dá limistéar feidhme a fháil, trí chomhaontú nó go héigeantach, más rud é—

(a)  go bhfeictear don údarás pleanála gur gá é sin a dhéanamh chun an déanmhas a chosaint, agus

(b)  i gcás fála éigeantaí, nach bhfuil an déanmhas á áitiú go dleathach mar theach cónaithe ag aon duine seachas duine atá fostaithe mar airíoch.

(2)  San alt seo agus in ailt 72 go 77, forléireofar tagairt do dhéanmhas cosanta mar thagairt a fholaíonn tagairt d'aon talamh—

(a)  is cuid d'fhearann comhghafach an déanmhais sin, agus

(b)  arb é tuairim an údaráis pleanála ina leith gur gá é chun cosaint an déanmhais sin a áirithiú,

bíodh nó ná bíodh an talamh laistigh de chúirtealáiste an déanmhais nó sonraithe mar airí sa taifead ar dhéanmhais chosanta.

Fógra go bhfuil ar intinn déanmhas cosanta a fháil go héigeantach.

72. —(1)  Déanfaidh údarás pleanála a bhfuil ar intinn aige aon déanmhas cosanta a fháil go héigeantach faoin gCuid seo—

(a)  fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear ina limistéar feidhme—

(i)  ina luafar go bhfuil ar intinn aige an déanmhas cosanta a fháil go héigeantach faoin gCuid seo,

(ii)  ina dtabharfar tuairisc an déanmhais lena mbaineann an fógra,

(iii)  ina n-ainmneofar an áit ina bhfuil léarscáil, ar a dtaispeántar suíomh an déanmhais chosanta, á taisceadh agus na tráthanna ar lena linn a fhéadfar í a iniúchadh, agus

(iv)  ina sonrófar an tréimhse (nach lú ná 4 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agóidí i gcoinne fháil an déanmhais a chur faoi bhráid an údaráis pleanála agus an modh ar a bhféadfar agóidí den sórt sin a dhéanamh,

agus

(b)  fógra a chomhlíonann mír (a) a sheirbheáil ar gach úinéir, léasaí agus áititheoir de chuid an déanmhais (seachas tionóntaí ar feadh míosa nó tréimhse is lú ná mí).

(2)  San alt seo, ciallaíonn “úinéir”, i ndáil le déanmhas cosanta—

(a)  duine, seachas morgáistí nach bhfuil i seilbh, atá de thuras na huaire i dteideal feo simplí an déanmhais chosanta a dhiúscairt (cibé acu i seilbh nó i bhfrithdhílse), agus

(b)  duine a shealbhaíonn cíosanna nó brabúis an déanmhais chosanta nó atá i dteideal an chéanna, faoi léas nó faoi chomhaontú ar faide ná 5 bliana an téarma de atá gan chaitheamh.

Agóid i gcoinne déanmhas cosanta a fháil go héigeantach.

73. —(1)  Aon duine ar ar seirbheáladh fógra faoi alt 72(1)(b) i dtaobh é a bheith beartaithe déanmhas cosanta a fháil go héigeantach, féadfaidh sé nó sí, laistigh den tréimhse ama agus ar an modh a shonraítear san fhógra, agóid i gcoinne na fála éigeantaí beartaithe dá dtagraítear san fhógra a chur faoi bhráid an údaráis pleanála lena mbaineann.

(2)  Féadfaidh duine a chuir agóid faoi bhráid an údaráis pleanála faoi fho-alt (1) an agóid sin a tharraingt siar trí fhógra i scríbhinn a chuirfear chuig an údarás pleanála lena mbaineann.

(3)  I gcás nach ndéanfar agóid a cuireadh faoi bhráid údaráis pleanála faoi fho-alt (1) a tharraingt siar, ní dhéanfaidh an t-údarás pleanála an déanmhas cosanta a fháil go héigeantach gan toiliú an Bhoird.

(4)  Maidir le hiarratas ar thoiliú an Bhoird chun déanmhas cosanta a fháil go héigeantach, déanfar é laistigh de 4 sheachtain tar éis don tréimhse ama a bheith caite a cheadaítear faoi fho-alt (1) chun agóid i gcoinne na fála sin a chur faoi bhráid údaráis pleanála agus beidh na nithe seo a leanas ag gabháil leis—

(a)  an léarscáil iomchuí,

(b)  cóip den agóid a cuireadh faoi bhráid an údaráis pleanála faoi fho-alt (1),

(c)  tráchtaí (más ann) an údaráis pleanála i dtaobh na hagóide, agus

(d)  cibé doiciméid agus sonraí eile a fhorordófar.

(5)  Ar thráchtaí (más ann) an údaráis pleanála i dtaobh na hagóide a fháil, déanfaidh an Bord, trí fhógra a sheirbheálfar ar an duine a rinne an agóid, cóip de na tráchtaí a chur chuig an duine sin agus féadfaidh an duine sin, laistigh de 3 sheachtain ó dháta seirbheála an fhógra, tuairimí a thabhairt don Bhord i ndáil leis na tráchtaí.

(6)  Ar iarratas faoi fho-alt (4), féadfaidh an Bord, de réir mar is cuí leis, toiliú a dheonú nó diúltú toiliú a dheonú chun déanmhas cosanta iomlán nó cuid de dhéanmhas cosanta dá dtagraítear i bhfógra arna fhoilsiú faoi alt 72 a fháil go héigeantach.

Ordú dílseacháin le haghaidh déanmhas cosanta.

74. —(1)  Tar éis dó alt 73 a chomhlíonadh, féadfaidh údarás pleanála, le hordú dílseacháin, déanmhas cosanta a fháil más rud é—

(a)  nach gcuirtear aon agóid faoi bhráid an údaráis pleanála faoi alt 73,

(b)  go ndéantar aon agóid a bheidh curtha faoina bhráid faoi alt 73 a tharraingt siar ina dhiaidh sin, nó

(c)  go dtoilíonn an Bord le fáil éigeantach an déanmhais ag an údarás pleanála.

(2)  I gcás ina dtiocfaidh údarás pleanála ar an eolas, roimh ordú dílseacháin a dhéanamh i leith déanmhais chosanta, go bhfuil an déanmhas (cibé acu go haonarach nó i dteannta talún eile)—

(a)  faoi réir aon bhlianachta nó íocaíochta eile leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe nó leis na Coimisinéirí, nó

(b)  faoi réir aon mhuirir is iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim ar bhás aon duine,

cuirfidh an t-údarás pleanála in iúl láithreach don Aire Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe, do na Coimisinéirí nó do na Coimisinéirí Ioncaim, de réir mar a bheidh, go bhfuil ar intinn aige an t-ordú dílseacháin a dhéanamh.

(3)  Laistigh de 2 sheachtain tar éis ordú dílseacháin a dhéanamh, déanfaidh údarás pleanála—

(a)  fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear laistigh dá limistéar feidhme—

(i)  ina luafar go ndearnadh an t-ordú,

(ii)  ina dtabharfar tuairisc an déanmhais chosanta lena mbaineann sé, agus

(iii)  ina n-ainmneofar áit ina bhféadfar cóip den ordú, agus an léarscáil a ghabhann leis, a fheiceáil le linn uaireanta oifige in oifigí an údaráis,

agus

(b)  fógra ina luafar go ndearnadh an t-ordú, agus cén éifeacht atá leis an ordú, a sheirbheáil ar gach duine a bhfeictear don údarás go bhfuil leas aige nó aici sa déanmhas cosanta lena mbaineann an t-ordú.

Foirm agus éifeacht ordaithe dílseacháin.

75. —(1)  Is san fhoirm fhorordaithe a bheidh ordú dílseacháin lena bhfaighidh údarás pleanála déanmhas cosanta faoin gCuid seo, agus beidh i gceangal leis léarscáil ar a dtaispeánfar suíomh an déanmhais chosanta.

(2)  Beidh ordú dílseacháin sainráite, agus oibreoidh sé, chun an déanmhas cosanta lena mbaineann sé a dhílsiú don údarás pleanála i bhfeo simplí saor ó eirí agus ó gach eastát, ceart, teideal agus leas de gach uile chineál ar dháta sonraithe (dá ngairtear an dáta dílseacháin san alt seo) nach luaithe ná 3 sheachtain tar éis an t-ordú a dhéanamh.

(3)  D'ainneoin fho-alt (2), i gcás ina mbeidh údarás pleanála tar éis déanmhas cosanta a fháil le hordú dílseacháin, is déanmhas atá, go haonarach nó i dteannta talún eile, faoi réir suime bliantúla is iníoctha leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe nó na Coimisinéirí, tiocfaidh an t-údarás pleanála chun bheith agus beidh sé faoi dhliteanas, amhail ón dáta dílseacháin, chun—

(a)  an tsuim bhliantúil sin, nó

(b)  cibé cuid di a chionroinnfidh an tAire nó na Coimisinéirí, de réir mar a bheidh,

a íoc leis an Aire sin nó leis na Coimisinéirí, de réir mar a bheidh, amhail is dá mbeadh an déanmhas cosanta aistrithe ag an úinéir chuig an údarás ar an dáta sin.

(4)  Chun críocha fho-alt (3), ciallaíonn “suim bhliantúil” blianacht cheannaigh, íocaíocht in ionad cíosa, nó aon suim bhliantúil eile nach bhfuil inti ach cíos faoi chonradh tionóntachta.

Teideal faighte a chlárú agus ordú dílseacháin a leasú.

76. —(1)  Ar ordú dílseacháin a dhéanamh i ndáil le déanmhas cosanta, cuirfidh údarás pleanála an t-ordú chuig an údarás clárúcháin agus cuirfidh an t-údarás clárúcháin faoi deara láithreach, ar an ordú a fháil, an t-údarás pleanála a chlárú mar úinéir na talún de réir an ordaithe.

(2)  Ar iarratas a fháil ó aon duine, féadfaidh údarás pleanála ordú dílseacháin a bheidh déanta ag an údarás a leasú, más rud é—

(a)  gur deimhin leis an údarás go bhfuil earráid san ordú dílseacháin, cibé acu is é an t-údarás faoi deara é nó nach é, agus

(b)  go bhféadfar an earráid a cheartú gan éagóir a dhéanamh ar aon duine.

(3)  I gcás ina ndéanfar cóip d'ordú faoi fho-alt (2), lena leasaítear ordú dílseacháin, a thaisceadh leis an údarás clárúcháin, ceartóidh an t-údarás sin a chlár i cibé modh is gá chun go mbeidh an clár de réir an ordaithe leasaithigh.

Cúiteamh i leith leasa i ndéanmhas cosanta.

77. —(1)  Aon duine ag a bhfuil, díreach sula ndéanfar ordú dílseacháin, aon eastát nó leas sa déanmhas cosanta a gheofar leis an ordú, nó aon cheart ina leith, féadfaidh sé nó sí, laistigh de bhliain amháin (nó cibé tréimhse eile a cheadóidh an Ard-Chúirt, ar iarratas chuige sin chuici) tar éis an t-ordú a dhéanamh, iarratas a dhéanamh chuig an údarás pleanála ar chúiteamh i leith an eastáit, an leasa nó an chirt.

(2)  Ar iarratas faoi fho-alt (1), déanfaidh an t-údarás pleanála, faoi réir fho-alt (4), méid atá comhionann le luach (más ann) an eastáit, an leasa nó an chirt a íoc leis an iarratasóir mar chúiteamh.

(3)  Déanfar an cúiteamh a bheidh le híoc ag an údarás pleanála faoin alt seo i ndáil le haon eastát, leas nó ceart i leith an déanmhais chosanta, a chinneadh, cheal comhaontaithe, trí eadráin faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919.

(4)  Más rud é, tar éis d'údarás pleanála ordú dílseacháin a dhéanamh i ndáil le déanmhas cosanta, go mbeidh aon suim (lena n-áirítear suim i leith costas) dlite fós don údarás ó aon duine faoi ordú ó chúirt i leith méid dlite a íoc (cibé acu faoin Acht seo nó faoi aon Acht eile, nó cibé acu a bheidh nó nach mbeidh sí dlite fós tar éis na caiteachais a asbhaint a thabhaigh an t-údarás go réasúnach faoin Acht seo i ndáil leis an déanmhas), laghdófar de mhéid na suime sin méid aon chúitimh is iníoctha leis an duine sin faoin alt seo.

(5)  Beidh feidhm ag ailt 69 go 79 den Lands Clauses Consolidation Act, 1845, arna leasú nó arna oiriúnú leis an Dara Sceideal a ghabhann leis an Housing of the Working Classes Act, 1890, nó faoin Sceideal sin, nó le haon Acht eile nó faoi, i ndáil le cúiteamh a bheidh le híoc ag údarás pleanála faoin alt seo amhail is dá mba phraghas nó cúiteamh faoin Acht sin arna leasú amhlaidh an cúiteamh sin.

(6)  I gcás ina n-íocfaidh an t-údarás pleanála airgead isteach i gcúirt faoi alt 69 den Lands Clauses Consolidation Act, 1845, arna chur chun feidhme leis an alt seo, ní bheidh aon chostais iníoctha ag an údarás sin le haon duine maidir le haon imeachtaí chun an tairgead sin a infheistiú, chun ioncam ar an airgead sin a íoc nó chun caipiteal an airgid sin a íoc.

Déanmhas cosanta a bheidh faighte ag údarás pleanála a úsáid.

78. —Féadfaidh údarás pleanála—

(a)  déanmhas cosanta a gheobhaidh sé faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile a úsáid chun aon chríche a bhaineann lena fheidhmeanna, nó

(b)  an déanmhas cosanta sin ina iomláine, nó aon chuid de, a dhíol, a ligean, a aistriú nó a mhalartú,

agus, le linn dó déanamh amhlaidh, beidh aird aige ar stádas cosanta an déanmhais.

Oibleagáidí údarás sláintíochta i leith déanmhas cosanta.

79. —(1)  Sula n-eiseoidh sé fógra faoi alt 3(1) den Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964, i leith déanmhais chosanta nó i leith déanmhais chosanta bheartaithe, breithneoidh údarás sláintíochta—

(a)  stádas cosanta an déanmhais, agus

(b)  ar cheart, in ionad fógra faoi alt 3(1) den Acht sin, fógra a eisiúint faoi alt 59(1) nó faoi alt 11 den Acht um Láithreáin Thréigthe, 1990.

(2)  A luaithe is indéanta tar éis dó fógra a sheirbheáil nó beartú fógra a sheirbheáil de réir alt 3(1) den Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964, i leith déanmhais chosanta nó i leith déanmhais chosanta bheartaithe, cuirfidh údarás sláintíochta sonraí an fhógra in iúl don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, más rud é gur mhol sé nó sí go ndéanfaí an déanmhas a chosaint.

(3)  Aon údarás sláintíochta a dhéanfaidh oibreacha ar dhéanmhas cosanta, nó ar dhéanmhas cosanta beartaithe, faoi alt 3(2) den Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964, déanfaidh sé, a mhéid is féidir, an déanmhas sin (nó eilimintí den déanmhas sin a fhéadfaidh a bheith ina ndíol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla), a shlánchoimeád, sa mhéid nach dóigh do shlánchoimeád an déanmhais sin baol a chur ar dhuine ná ar mhaoin ar bith.

(4)  Nuair a bheidh oibreacha á ndéanamh aige de réir alt 3(2) den Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964, ar dhéanmhas cosanta nó ar dhéanmhas cosanta beartaithe, cuirfidh d'údarás sláintíochta, a luaithe is indéanta, na hoibreacha in iúl don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, más rud é gur mhol sé nó sí go ndéanfaí an déanmhas a chosaint.

Deontais d'údaráis phleanála i leith feidhmeanna faoin gCuid seo.

80. —Le toiliú an Aire Airgeadais, féadfaidh an tAire, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, deontais a thabhairt d'údaráis phleanála i leith aon cheann nó gach ceann dá bhfeidhmeanna faoin gCuid seo, lena n-áirítear deontais chun go nglanfar an caiteachas iomlán nó cuid den chaiteachas a bheidh tabhaithe acu—

(a)  ag cabhrú le daoine ar a seirbheáiltear fógra faoi alt 59(1)60(2) le linn dóibh oibreacha a dhéanamh de réir an fhógra, agus

(b)  ag cabhrú le haon duine eile le linn dó nó di oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais chosanta de réir cibé coinníollacha a shonróidh údarás pleanála chun cabhair den sórt sin a fháil.

Caibidil II

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta agus Limistéir Rialaithe Pleanála Speisialta

Limistéir chaomhantais ailtireachta.

81. —(1)  Áireofar cuspóir i bplean forbartha chun sainghné áite, limistéir, grúpa déanmhas nó bailedhreacha a shlánchoimeád, agus línte agus airde foirgneamh á gcur i gcuntas—

(a)  ar díol spéise ar leith é nó í, nó atá luachmhar, ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó teicniúla, nó

(b)  a chuireann leis an meas atá ar dhéanmhais chosanta,

más é tuairim an údaráis pleanála gur gá é a chur isteach chun sainghné na háite, an limistéir, an ghrúpa déanmhas nó an bhailedhreacha lena mbaineann a shlánchoimeád, agus “limistéar caomhantais ailtireachta” a thabharfar ar aon áit, limistéar, grúpa déanmhas nó bailedhreach den sórt sin agus sin a ghairtear de san Acht seo.

(2)  I gcás ina n-áireofar cuspóir dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i bplean forbartha, áireofar an cuspóir sin freisin in aon phlean forbartha a chuirfear in ionad an phlean forbartha chéadluaite, faoi réir aon athraithe air sin faoi alt 13.

Forbairt i limistéir chaomhantais ailtireachta.

82. —(1)  D'ainneoin alt 4(1)(h), ní forbairt dhíolmhaithe é oibreacha a dhéanamh ar an taobh amuigh de dhéanmhas atá lonnaithe i limistéar caomhantais ailtireachta, ach amháin mura ndéanfadh na hoibreacha sin difear ábhartha do shainghné an limistéir.

(2)  Le linn dó iarratas ar chead forbartha i ndáil le talamh atá suite i limistéar caomhantais ailtireachta a bhreithniú, déanfaidh údarás pleanála, nó déanfaidh an Bord ar achomharc, an éifeacht ábhartha (más ann) is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar shainghné an limistéir caomhantais ailtireachta a chur san áireamh.

Cumhacht chun déanmhas nó talamh eile a fháil i limistéar caomhantais ailtireachta.

83. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála aon talamh atá suite laistigh de limistéar caomhantais ailtireachta a fháil, trí chomhaontú nó go héigeantach, más é tuairim an údaráis pleanála—

(a)  gur gá déanamh amhlaidh chun sainghné an limistéir caomhantais ailtireachta a shlánchoimeád, agus

(b)  (i)  go mbaineann, nó gur dóigh go mbainfidh, bail na talún, nó an úsáid atá á baint as an talamh nó as aon déanmhas atá ar an talamh, de shainghné nó de dhreach an limistéir caomhantais ailtireachta go feadh méid ábhartha, nó

(ii)  gur gá an talamh a fháil chun an limistéar caomhantais ailtireachta a fhorbairt nó a athnuachan nó chun taitneamhachtaí a sholáthar sa limistéar.

(2)  Ní dhéanfaidh údarás pleanála aon talamh atá á áitiú go dleathach mar theach cónaithe ag aon duine seachas duine atá fostaithe ann mar airíoch a fháil go héigeantach faoi fho-alt (1).

(3)  Beidh feidhm ag ailt 71(2) go 78 den Acht seo, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, maidir le fálacha faoi fho-alt (1) agus déanfar tagairtí sna forálacha sin do dhéanmhas cosanta a fhorléiriú, chun críocha an ailt seo, mar thagairtí do dhéanmhas nó do thalamh eile atá suite laistigh de limistéar caomhantais ailtireachta.

Limistéar rialaithe pleanála speisialta.

84. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála, más dóigh leis go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le limistéar caomhantais ailtireachta ina iomláine, nó le cuid de, do shaol cathartha nó do shainghné ailtireachta, staire, cultúrtha nó sóisialta cathrach nó baile ina bhfuil sé suite, nó maidir leis an gcéanna, scéim a ullmhú ina leagfar amach cuspóirí forbartha maidir le caomhnú agus feabhsú an limistéir sin, nó cuid den limistéar sin, agus ina ndéanfar socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin.

(2)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh cuspóirí (agus forálacha chun na cuspóirí sin a chur ar aghaidh nó a bhaint amach) a bheith i scéim a ullmhófar faoin bhfo-alt sin, ar cuspóirí iad maidir leis na nithe seo a leanas—

(a)  ardchaighdeán taitneamhachta cathartha agus deartha chathartha a chur chun cinn;

(b)  an comhshaol, lena n-áirítear an oidhreacht ailtireachta, seandálaíochta agus nádúrtha, a shlánchoimeád agus a chosaint;

(c)  an sráid-dreach, an leagan amach agus an gréasán foirgníochta, lena n-áirítear comhordú agus uasghrádú éadanas siopaí, a athnuachan, a shlánchoimeád, a chaomhnú, a aisiriú, a fhorbairt nó a athfhorbairt;

(d)  leagan amach limistéar, dlús, línte foirgneamh agus airde déanmhas a rialú agus déileáil le spásanna timpeall ar dhéanmhais agus idir déanmhais;

(e)  dearadh agus dathanna déanmhas, agus na hábhair a bheidh iontu, a rialú, go háirithe cineál nó cáilíocht ábhar tógála a úsáidfear i ndéanmhais;

(f)  cothabháil, deisiú nó glanadh déanmhas a chur chun cinn;

(g)  meascadh cuí úsáidí déanmhas nó talún eile a chur chun cinn;

(h)  aon úsáidí nua nó úsáidí láithreacha déanmhas nó talún eile a rialú;

(i)  forbairt nó athfhorbairt láithreán tréigthe nó láithreán folamh a chur chun cinn; nó

(j)  tógáil déanmhas fógráin agus taispeáint fógrán a rialáil, a shrianadh nó a rialú.

(3)  Maidir le scéim a ullmhófar faoi fho-alt (1), beidh sí i scríbhinn agus beidh sí ar comhréir le cuspóirí an phlean forbartha iomchuí agus le cuspóirí aon phlean limistéir áitiúil nó aon phlean limistéir comhtháite (de réir bhrí an Achta um Athnuachan Uirbeach, 1998) a bheidh i bhfeidhm i ndáil leis an limistéar lena mbaineann an scéim.

(4)  (a)  Cuirfear in iúl, i scéim a ullmhófar faoi fho-alt (1), an tréimhse a mbeidh an scéim le fanacht i bhfeidhm ar a feadh.

(b)  Féadfar a chur in iúl i scéim an t-ord ina mbeartaítear cuspóirí na scéime, nó forálacha chun na cuspóirí sin a chur ar aghaidh nó a bhaint amach, a chur i ngníomh.

(5)  Beidh faisnéis i scéim, lena n-áirítear faisnéis de cibé aicme nó aicmí a fhorordóidh an tAire, maidir leis na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh ag an scéim, dá gcuirfí i ngníomh í, ar an gcomhshaol.

(6)  San alt seo, agus in ailt 85 agus 86

ciallaíonn “cathair” contaebhuirg;

ciallaíonn “baile” buirg (seachas contaebhuirg), ceantar uirbeach nó baile ag a bhfuil coimisinéirí baile agus ar mó ná 2,000 a dhaonra.

Scéim rialaithe pleanála speisialta.

85. —(1)  Déanfar, ar rún a bheith rite ag an údarás pleanála lena mbaineann, fo-ailt (2), (3), (4), (5) agus (6) a chomhlíonadh i ndáil leis an scéim a shonrófar sa rún.

(2)  Déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis rún a rith faoi fho-alt (1)

(a)  fógra i scríbhinn a thabhairt don Aire, don Bhord agus do cibé daoine eile a fhorordófar, maidir le hullmhú na scéime,

(b)  cóipeanna den scéim a chur chuig gach duine de na daoine dá dtagraítear i mír (a), agus

(c)  fógra maidir le hullmhú na scéime a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa chathair nó sa bhaile lena mbaineann.

(3)  I bhfógra faoi fho-alt (2)

(a)  cuirfear in iúl cén áit nó cé na háiteanna ina bhféadfar, agus cén tréimhse (nach lú ná 8 seachtain) ar lena linn a fhéadfar agus cé na tráthanna ag a bhféadfar cóip den scéim a iniúchadh (agus coimeádfar cóip den scéim ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin), agus

(b)  lorgófar aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an scéim laistigh de cibé tréimhse (nach lú ná 8 seachtain) a shonrófar san fhógra.

(4)  (a)  I gcás ina mbeidh, i scéim a ullmhófar faoi fho-alt (1), cuspóir nó foráil a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i)  comhordú, uasghrádú nó athrú éadanas siopaí sonraithe,

(ii)  leagan amach limistéar sonraithe, dlúis, línte foirgneamh agus airde déanmhas sonraithe a rialú agus déileáil le spásanna timpeall ar dhéanmhais shonraithe agus idir déanmhais shonraithe,

(iii)  dearadh agus dathanna déanmhas sonraithe, agus na hábhair a bheidh iontu, a rialú,

(iv)  cothabháil, deisiú nó glanadh déanmhas sonraithe a chur chun cinn,

(v)  úsáid nó úsáidí aon déanmhais shonraithe nó talún eile sa limistéar a rialú,

(vi)  scor d'úsáid láithreach aon déanmhais shonraithe nó talún eile,

(vii)  forbairt nó athfhorbairt láithreán tréigthe sonraithe nó láithreán folamh sonraithe, nó

(viii)  déanmhais fógráin shonraithe nó taispeáint fógrán sonraithe a rialú,

déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis rún a dhéanamh faoi fho-alt (1), fógra i scríbhinn a thabhairt do gach duine is úinéir nó áititheoir talún a ndéanann an cuspóir nó an fhoráil difear di, ar fógra é maidir leis an gcuspóir nó leis an bhforáil lena mbaineann.

(b)  I bhfógra faoi mhír (a), déanfar tagairt don talamh lena mbaineann agus—

(i)  sonrófar na bearta a cheanglaítear a ghlacadh i leith an déanmhais nó na talún eile chun a chinntiú go gcomhlíonfar an cuspóir nó na cuspóirí beartaithe,

(ii)  cuirfear in iúl cén áit nó cé na háiteanna ina bhféadfar, agus cén tréimhse (nach lú ná 8 seachtain) ar lena linn a fhéadfar agus na tráthanna ag a bhféadfar cóip den scéim a iniúchadh (agus coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin), agus

(iii)  lorgófar aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an gcuspóir beartaithe nó leis an bhforáil bheartaithe laistigh de cibé tréimhse (nach lú ná 8 seachtain) a shonrófar san fhógra.

(5)  (a)  Tráth nach déanaí ná 12 sheachtain tar éis fógra faoi fho-alt (2) agus, más cuí, fógra faoi fho-alt (4), a thabhairt, cibé acu is déanaí a tharlóidh, ullmhóidh bainisteoir údaráis pleanála tuarascáil maidir le haon aighneachtaí nó tuairimí a gheofar i ndáil le scéim a ullmhófar faoi fho-alt (1) agus cuirfidh sé an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí an údaráis lena breithniú acu.

(b)  I dtuarascáil faoi mhír (a)

(i)  liostófar na daoine a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i ndáil leis an scéim,

(ii)  tabharfar achoimre ar na nithe a bheidh dúisithe sna haighneachtaí nó sna tuairimí sin, agus

(iii)  beidh freagra an bhainisteora ar na haighneachtaí nó na tuairimí.

(6)  Le linn dó nó di freagairt d'aighneachtaí a rinneadh nó do thuairimí a tugadh i ndáil le scéim a ullmhófar faoi fho-alt (1), beidh aird ag bainisteoir údaráis pleanála ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire den Rialtas.

(7)  Féadfaidh údarás pleanála le rún, tar éis dó scéim a ullmhófar faoi fho-alt (1) agus tuarascáil an bhainisteora faoi fho-alt (5) a bhreithniú, an scéim a cheadú fara modhnuithe nó dá n-éagmais, nó diúltú í a cheadú amhlaidh, agus “scéim cheadaithe” a thabharfar ar scéim a cheadófar amhlaidh agus sin a ghairtear di sa Chuid seo.

(8)  Maidir le limistéar caomhantais ailtireachta, nó leis an gcuid sin de limistéar caomhantais ailtireachta lena mbaineann scéim a cheadóidh údarás pleanála faoi fho-alt (7), “limistéar rialaithe pleanála speisialta” a thabharfar air nó uirthi agus sin a ghairtear de nó di san Acht seo.

(9)  (a)  I gcás ina gceadóidh údarás pleanála scéim faoi fho-alt (7), foilseoidh sé fógra maidir leis an gceadú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa chathair nó sa bhaile lena mbaineann.

(b)  Cuirfear in iúl, i bhfógra faoi mhír (a), cén áit nó cé na háiteanna ina bhféadfar, agus cé na tráthanna ar lena linn a fhéadfar, scéim cheadaithe a iniúchadh (agus coimeádfar cóip di ar fáil lena hiniúchadh dá réir sin).

(c)  Cuirfidh údarás pleanála cóip den scéim chuig an Aire, chuig an mBord agus chuig cibé daoine eile a fhorordófar.

Scéim a athrú agus a athbhreithniú.

86. —(1)  Déanfaidh údarás pleanála, ó am go ham de réir mar is gá sna himthosca agus in aon chás tráth nach déanaí ná 6 bliana—

(a)  tar éis scéim a cheadú faoi alt 85(7), nó

(b)  tar éis an athbhreithnithe is déanaí a rinneadh ar scéim,

scéim cheadaithe a athbhreithniú agus féadfaidh sé, le rún, an scéim a leasú nó a chúlghairm.

(2)  I gcás ina mbeartaíonn údarás pleanála scéim cheadaithe a leasú faoin alt seo, beidh feidhm ag alt 85, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, maidir le haon leasú den sórt sin.

(3)  Tabharfar fógra maidir le cúlghairm scéime ceadaithe faoin alt seo i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa chathair nó sa bhaile lena mbaineann.

(4)  Ní dochar leasú nó cúlghairm scéime ceadaithe do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

Forbairt i limistéar rialaithe pleanála speisialta.

87. —(1)  D'ainneoin alt 4 agus aon rialachán arna ndéanamh faoi, ní forbairt dhíolmhaithe aon fhorbairt laistigh de limistéar rialaithe pleanála speisialta má sháraíonn sí scéim cheadaithe a bhaineann leis an limistéar sin.

(2)  Le linn dó iarratas ar chead i ndáil le talamh atá suite i limistéar rialaithe pleanála speisialta a bhreithniú, beidh aird ag an údarás pleanála, nó ag an mBord ar achomharc, i dteannta na nithe atá leagtha amach in alt 34, ar fhorálacha scéime ceadaithe.

(3)  Féadfaidh úinéir nó áititheoir talún atá suite i limistéar rialaithe pleanála speisialta iarraidh i scríbhinn a dhéanamh chuig an údarás pleanála, ar laistigh dá limistéar feidhme atá an limistéar rialaithe pleanála speisialta suite, ar dhearbhú maidir leis na nithe seo a leanas—

(a)  na forbairtí sin nó na haicmí forbartha sin is dóigh leis nó léi a bheadh nó nach mbeadh, de réir mar a bheidh, contrártha don scéim cheadaithe lena mbaineann,

(b)  na cuspóirí nó na forálacha den scéim cheadaithe a bhaineann leis an talamh, nó

(c)  na bearta a cheanglaítear a ghabháil de láimh i leith na talún chun a chinntiú go gcomhlíonfar na cuspóirí sin nó na forálacha sin.

(4)  Laistigh de 12 sheachtain tar éis don údarás pleanála iarraidh faoi fho-alt (3) a fháil, nó laistigh de cibé tréimhse eile a fhorordófar le rialacháin an Aire, eiseoidh údarás pleanála dearbhú faoin alt seo don duine a rinne an iarraidh.

(5)  Féadfaidh údarás pleanála aon tráth dearbhú faoin alt seo a chealú nó a athrú.

(6)  Ní dhéanfaidh cealú nó athrú dearbhaithe faoi fho-alt (5) difear d'aon fhorbairt a bheidh tosaithe roimh an gcealú nó roimh an athrú ar iontaoibh an dearbhaithe lena mbaineann agus a mbeidh sé curtha in iúl ag an údarás pleanála, de réir mhír (a) d'fho-alt (3), nach mbeadh sí contrártha do scéim cheadaithe.

(7)  Ní dochar dearbhú faoin alt seo d'fheidhm alt 5.

(8)  Cuirfidh údarás pleanála faoi deara—

(a)  go ndéanfar sonraí aon dearbhaithe a eiseoidh an t-údarás sin faoin alt seo a thaifeadadh ar an gclár a bheidh á choimeád ag an údarás faoi alt 7, agus

(b)  go ndéanfar cóip den dearbhú a chur ar fáil lena hiniúchadh ag daoine den phobal le linn uaireanta oifige, i bpríomhoifig an údaráis, tar éis an dearbhú a eisiúint.

Fógra a sheirbheáil i ndáil le déanmhais nó talamh eile i limistéar rialaithe pleanála speisialta.

88. —(1)  Féadfaidh údarás pleanála fógra a chomhlíonfaidh fo-alt (2) a sheirbheáil ar gach duine is úinéir nó áititheoir talún lena mbaineann cuspóir nó foráil de scéim cheadaithe.

(2)  I bhfógra faoi fho-alt (1)

(a)  déanfar tagairt don déanmhas nó don talamh lena mbaineann,

(b)  sonrófar an dáta a dtiocfaidh an fógra i bhfeidhm,

(c)  sonrófar na bearta a cheanglaítear a ghabháil de láimh ar theacht i bhfeidhm don fhógra, lena n-áirítear, de réir mar is cuí, bearta—

(i)  chun aon déanmhas a aisiriú, a scartáil, a dhíchur, a athrú, a aischur, a chothabháil, a dheisiú nó a ghlanadh, nó

(ii)  chun scor d'aon úsáid nó chun leanúint d'aon úsáid faoi réir coinníollacha,

(d)  iarrfar ar an duine ar a seirbheálfar an fógra, laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san fhógra (nach lú ná 8 seachtain ó dháta seirbheála an fhógra), uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an údarás pleanála maidir leis an bhfógra,

(e)  iarrfar ar an duine dul i mbun pléití leis an údarás pleanála, laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san fhógra (nach lú ná 8 seachtain ó dháta seirbheála an fhógra) maidir leis na nithe dá dtagraítear san fhógra agus go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas—

(i)  an tréimhse ar lena linn a ghlacfar na bearta a shonrófar san fhógra, agus

(ii)  an t-údarás pleanála do sholáthar comhairle, ábhar, trealaimh, seirbhísí fhoireann an údaráis nó cabhrach eile is gá chun na hoibreacha a shonrófar san fhógra a dhéanamh, agus

(f)  sonrófar an tréimhse ar lena linn, mura gcomhaontófar a mhalairt sna pléití a rachfar ina mbun de bhun iarrata san fhógra de réir mhír (e), a ghlacfar na bearta a shonrófar san fhógra, ar tréimhse í nach lú ná 8 seachtain ón dáta a dtiocfaidh an fógra i bhfeidhm,

(g)  luafar go n-íocfaidh an t-údarás pleanála aon chaiteachais a thabhóidh an duine sin le réasún le linn dó nó di na bearta a shonrófar san fhógra a ghlacadh, seachas caiteachais a bhaineann le forbairt neamhúdaraithe a rinneadh 7 mbliana ar a mhéad roimh sheirbheáil an fhógra, agus

(h)  luafar go ndéanfaidh an t-údarás pleanála suim a íoc, mar chúiteamh, le haon duine a shuífidh gur tharla, de thoradh an fógra a chomhlíonadh—

(i)  gur laghdaíodh luach leasa a bhí aige nó aici sa talamh nó i gcuid den talamh, ar leas é a bhí ar marthain tráth an fhógra, nó

(ii)  gur bhain damáiste dó nó di, ó tharla go raibh leas aige nó aici sa talamh an tráth sin, mar gheall ar theachtadh an déanmhais nó na talún eile aige nó aici a dhíshocrú,

ar suim í atá comhionann le méid an laghdaithe sin ar an luach nó ar suim í i leith an damáiste a bhain dó nó di.

(3)  Má ghlactar leis an iarraidh i bhfógra de réir fho-alt (2)(d) dul i mbun pléití, glacfaidh an t-údarás pleanála na bearta sin go léir is gá chun go mbeidh na pléití lena mbaineann ann.

(4)  Tar éis dó aon uiríll a rinneadh agus aon phléití a seoladh de bhun iarrataí i bhfógra faoi fho-alt (2) a bhreithniú, féadfaidh an t-údarás pleanála an fógra a dhaingniú, a leasú nó a chúlghairm agus cuirfidh sé sin in iúl i scríbhinn don duine ar a mbeidh an fógra dírithe.

(5)  Féadfaidh aon duine ar a seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1), laistigh de 8 seachtain ón dáta a gcuirfear daingniú nó leasú an fhógra faoi fho-alt (4) in iúl dó nó di, achomharc a thionscnamh chun an Bhoird i gcoinne an fhógra.

(6)  I gcás ina dtionscnófar achomharc faoi fho-alt (5) i gcoinne fógra, féadfaidh an Bord, tar éis dó aird a thabhairt—

(a)  ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir,

(b)  ar fhorálacha an phlean forbartha don limistéar,

(c)  ar aon phlean limistéir áitiúil nó aon phlean limistéir comhtháite (de réir bhrí an Achta um Athnuachan Uirbeach, 1998) a bheidh i bhfeidhm maidir leis an limistéar lena mbaineann an scéim, agus

(d)  ar fhorálacha na scéime ceadaithe lena mbaineann, an fógra a dhaingniú fara modhnuithe nó dá n-éagmais, nó é a neamhniú.

(7)  Féadfar fógra a sheirbheálfaidh údarás pleanála faoi fho-alt (1) a tharraingt siar, ar chúiseanna sonraithe, le fógra i scríbhinn.

(8)  Ní thiocfaidh fógra faoin alt seo (seachas fógra a bheidh tarraingthe siar) i bhfeidhm—

(a)  go dtí go mbeidh aon tréimhse, ar lena linn a fhéadfar achomharc i gcoinne an fhógra a thionscnamh, caite, nó

(b)  i gcás ina ndéanfar achomharc i gcoinne an fhógra, nuair a bheidh an t-achomharc tarraingthe siar nó cinnte,

de réir mar is cuí.

An fógra faoi alt 88 a chur i ngníomh.

89. —Más rud é nach mbeifear, laistigh de 8 seachtain ón dáta a dtiocfaidh an fógra i bhfeidhm nó cibé tréimhse is faide ná sin ar a gcomhaontóidh an t-údarás pleanála agus an duine ar a mbeidh an fógra dírithe, tar éis an t-aisiriú, an scartáil, an díchur, an t-athrú, an t-aischur, an chothabháil, an deisiú nó an glanadh a cheanglaítear leis an bhfógra a dhéanamh, féadfaidh an t-údarás pleanála, faoi réir alt 252, dul isteach sa déanmhas nó ar an talamh agus an t-aisiriú, an scartáil, an t-athrú, an t-aischur, an chothabháil, an deisiú nó an glanadh sin a shonrófar san fhógra a dhéanamh.

Féadfaidh cúirt a ordú fógra faoi alt 88 a chomhlíonadh.

90. —(1)  I gcás ina mainneoidh duine ar a seirbheálfar fógra faoi alt 88 ceanglas de chuid an fhógra a chomhlíonadh, nó ina gcuirfidh sé nó sí faoi deara nó ina gceadóidh sé nó sí do dhuine mainneachtain ceanglas den sórt sin a chomhlíonadh, féadfaidh an Ard-Chúirt nó an Chúirt Chuarda, ar iarratas ón údarás pleanála, a ordú d'aon duine an fógra a chomhlíonadh nó aon ní a dhéanamh a mheasfaidh an Chúirt is gá nó is fóirsteanach chun a chinntiú go gcomhlíonfar téarmaí an fhógra sin, nó staonadh óna dhéanamh nó ó leanúint dá dhéanamh.

(2)  Féadfar, in ordú faoi fho-alt (1), gan dochar don fho-alt sin, a cheangal ar cibé duine a shonrófar san ordú aon oibreacha a dhéanamh, lena n-áirítear aisiriú, scartáil, díchur, athrú, aischur, cothabháil, deisiú nó glanadh aon déanmhais nó aon ghné eile, nó scor d'aon úsáid nó leanúint d'aon úsáid faoi réir cibé coinníollacha a shonrófar san ordú.

(3)  (a)  Is trí fhoriarratas a dhéanfar iarratas chuig an Ard-Chúirt nó chuig an gCúirt Chuarda ar ordú faoi fho-alt (1) agus féadfaidh an Chúirt, nuair a bheidh an ní á bhreithniú aici, cibé ordú eatramhach nó idirbhreitheach, más ann, is cuí léi a dhéanamh.

(b)  Féadfar cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) is cuí leis an gCúirt, maidir le costais a íoc, a chur san ordú lena dtabharfar breith ar iarratas faoin alt seo.

(4)  Beidh feidhm ag Rialacha Cúirte arna ndéanamh i leith alt 27 d'Acht 1976 (a cuireadh isteach le halt 19 d'Acht 1992) maidir le haon mhodhnuithe is gá ar iarratas faoin alt seo.

(5)  (a)  Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1) chuig an gCúirt Chuarda, is chuig an mbreitheamh den Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil an talamh is ábhar don iarratas a dhéanfar é.

(b)  Beidh dlínse ag an gCúirt Chuarda iarratas faoin alt seo a éisteacht agus breith a thabhairt air i gcás nach mó ná £200 luacháil inrátaithe na talún is ábhar don iarratas.

(c)  I gcás gur mó ná £200 luacháil inrátaithe aon talún is ábhar don iarratas faoin alt seo, déanfaidh an Chúirt Chuarda, má dhéanann aon duine a bhfuil leas aige nó aici sna himeachtaí iarratas chuige sin chuici, na himeachtaí a aistriú chuig an Ard-Chúirt, ach is bailí d'aon ordú nó gníomh arna dhéanamh i gcúrsa na n-imeachtaí sin roimh an aistriú mura ndéanfar é a urscaoileadh nó a athrú le hordú ón Ard-Chúirt.

Is cion é mainneachtain fógra faoi alt 88 a chomhlíonadh.

91. —I gcás ina mainneoidh duine ar a seirbheálfar fógra faoi alt 88 ceanglas de chuid an fhógra a chomhlíonadh, nó ina gcuirfidh sé nó sí faoi deara nó ina gceadóidh sé nó sí do dhuine mainneachtain ceanglas den sórt sin a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Ní gá cead a fháil chun aon fhorbairt a cheanglófar faoin gCaibidil seo a dhéanamh.

92. —Gan dochar do Chuid III, ní gá cead a fháil maidir le forbairt a cheanglófar a dhéanamh le fógra faoi alt 88 nó le hordú faoi alt 90.

CUID V

Soláthar Tithíochta

Léiriú.

93. —(1)  Sa Chuid seo—

ciallaíonn “riachtanais chóiríochta” méid na cóiríochta a theastóidh ó dhuine cáilithe, arna chinneadh de réir na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoi alt 100(1)(a);

ciallaíonn “tithíocht incheannaithe” tithe nó talamh a chuirfear ar fáil, de réir alt 96(9)(10), do dhaoine cáilithe;

ciallaíonn “duine cáilithe”, faoi réir fho-alt (3) agus na rialachán, más ann, a dhéanfaidh an tAire faoi alt 100(1)(b), duine a bheidh i ngá cóiríochta agus nach mbeadh a ioncam nó a hioncam leordhóthanach faoi chomhair na n-íocaíochtaí ar mhorgáiste chun teach a cheannach d'fhonn freastal ar a riachtanais chóiríochta toisc gur mhó na híocaíochtaí arna ríomh thar tréimhse bliana ná 35 faoin gcéad d'ioncam bliantúil an duine sin tar éis cánach ioncaim agus árachais shóisialaigh pá-choibhneasa;

ciallaíonn “straitéis tithíochta” straitéis a áireofar i bplean forbartha de réir alt 94(1);

ciallaíonn “margadhluach”, i ndáil le teach, an praghas a gheofaí ar fheo simplí neamhualaithe an tí dá ndíolfaí ar an margadh oscailte é;

ciallaíonn “morgáiste” iasacht chun teach a cheannach a bheidh urraithe le morgáiste nach mó a méid ná 90 faoin gcéad de phraghas an tí.

(2)  Chun críocha na Coda seo, folaíonn riachtanais chóiríochta duine cháilithe riachtanais chóiríochta aon duine eile a mbeifí ag súil leis le réasún go mbeadh cónaí air nó uirthi leis an duine cáilithe.

(3)  Le linn dó cáilíocht duine a chinneadh chun críocha na Coda seo, cuirfidh an t-údarás pleanála na nithe seo a leanas san áireamh—

(a)  leath an ioncaim bhliantúil, tar éis cánach ioncaim agus árachais shóisialaigh pá-choibhneasa, atá ag aon duine eile a mbeifí ag súil leis le réasún go mbeadh cónaí air nó uirthi leis an duine cáilithe agus go ndéanfadh sé nó sí ranníoc i leith na n-íocaíochtaí morgáiste, agus

(b)  aon dálaí airgeadais eile de chuid an duine cháilithe agus de chuid aon duine eile a mbeifí ag súil leis le réasún go mbeadh cónaí air nó uirthi leis an duine cáilithe agus go ndéanfadh sé nó sí ranníoc i leith na n-íocaíochtaí morgáiste.

(4)  Chun amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo, i leith aon iarratais pleanála nó aon achomhairc, gur cúinse atá ábhartha maidir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir comhlíonadh na straitéise tithíochta agus aon chuspóra ghaolmhair.

Straitéisí tithíochta.

94. —(1) (a)  Cuirfidh gach údarás pleanála san áireamh, in aon phlean forbartha a dhéanfaidh sé de réir alt 12, straitéis chun a chinntiú go ndéanfar socrú le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe limistéar an phlean forbartha le haghaidh tithíochta do dhaonra láithreach agus todhchaí an limistéir sa mhodh a leagfar amach sa straitéis.

(b)  (i)  Faoi réir fhomhír (ii), áireofar, in aon phlean forbartha a dhéanfaidh údarás pleanála tar éis thosach feidhme an ailt seo, straitéis tithíochta i leith limistéar an phlean forbartha.

(ii)  Más rud é, roimh thosach feidhme an ailt seo go mbeidh fógra tugtha ag údarás pleanála faoi alt 21A(2) (a cuireadh isteach le hAcht 1976) d'Acht 1963 maidir le leasú beartaithe ar dhréachtphlean forbartha, féadfaidh sé dul ar aghaidh de réir alt 266 gan fomhír (i) a chomhlíonadh, ach i gcás ina ndéanfar plean forbartha amhlaidh, glacfaidh an t-údarás pleanála cibé bearta is gá chun a chinntiú go ndéanfar, a luaithe is féidir agus, in aon chás, laistigh de thréimhse 9 mí ó thosach feidhme an ailt seo, straitéis tithíochta a ullmhú i leith limistéar an phlean forbartha agus go dtionscnófar na nósanna imeachta faoi alt 13 chun an plean forbartha a athrú d'fhonn an straitéis a chur isteach sa phlean agus chun cibé athruithe eile a dhéanamh is gá ag éirí as cur isteach na straitéise sa phlean de bhun na Coda seo.

(c)  Glacfaidh údarás pleanála cibé bearta is gá chun a chinntiú go ndéanfar, a luaithe is féidir agus, in aon chás, laistigh de thréimhse 9 mí ó thosach feidhme an ailt seo, straitéis tithíochta a ullmhú i leith limistéar an phlean forbartha agus go dtionscnófar na nósanna imeachta faoi alt 13 chun an plean forbartha a athrú d'fhonn an straitéis a chur isteach sa phlean agus chun cibé athruithe eile a dhéanamh is gá ag éirí as cur isteach na straitéise sa phlean de bhun na Coda seo.

(d)  Bainfidh straitéis tithíochta le tréimhse an phlean forbartha nó, i gcás straitéise a ullmhófar faoi mhír (b)(ii) nó faoi mhír (c), leis an tréimhse a bheidh fágtha den phlean fhorbartha láithreach.

(e)  Féadfaidh 2 údarás pleanála nó níos mó nó, de bhun ordacháin ón Aire, déanfaidh siad, straitéis tithíochta faoin alt seo a ullmhú i gcomhpháirt i leith chomhlimistéar a bpleananna forbartha agus áireofar an chomhstraitéis sin in aon phlean forbartha a bhaineann leis an limistéar iomlán nó le haon chuid den limistéar atá clúdaithe leis an straitéis agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo dá réir sin.

(2)  Le linn dó straitéis tithíochta a ullmhú, beidh aird ag údarás pleanála ar an measúnacht nó ar na measúnachtaí tithíochta is déanaí a rinneadh faoi alt 9 d'Acht na dTithe, 1988, agus a bhaineann le limistéar an phlean forbartha.

(3)  Cuirfear na nithe seo a leanas san áireamh i straitéis tithíochta—

(a)  an gá atá le tithíocht lena mbaineann fo-alt (4)(a) faoi láthair, agus an gá is dócha a bheidh léi sa todhchaí,

(b)  an gá atá ann a chinntiú go mbeidh tithíocht ar fáil do dhaoine a bhfuil leibhéil éagsúla ioncaim acu,

(c)  an gá atá ann a chinntiú go ndéanfar meascán de chineálacha tithe agus de mhéideanna tithe a fhorbairt chun go mbeidh siad in oiriúint go réasúnach do riachtanais na n-earnálacha éagsúla líonta tí, de réir mar a chinnfidh an t-údarás pleanála, agus lena n-áirítear riachtanais speisialta daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas, agus

(d)  an gá atá ann gníomhú i gcoinne leithlisiú míchuí i dtithíocht idir daoine ó chúlraí sóisialta éagsúla.

(4)  (a)  Áireofar meastachán i straitéis tithíochta—

(i)  ar an méid tithíochta do dhaoine dá dtagraítear in alt 9(2) d'Acht na dTithe, 1988, agus

(ii)  ar an méid tithíochta incheannaithe,

atá riachtanach i limistéar an phlean forbartha le linn thréimhse an phlean forbartha agus féadfar na riachtanais éagsúla le haghaidh limistéar éagsúil laistigh de limistéar an phlean forbartha a lua sa mheastachán.

(b)  Chun measúnacht faoi mhír (a)(ii) a dhéanamh, féadfaidh údarás pleanála daoine cáilithe a bhfuil teach ar úinéireacht acu nó a raibh teach ar úinéireacht acu roimhe sin a eisiamh.

(c)  Faoi réir mhír (d), forálfar i straitéis tithíochta go ndéanfar mar bheartas ginearálta céatadán sonraithe, nach mó ná 20 faoin gcéad, den talamh arna criosú le haghaidh úsáide cónaithe, nó le haghaidh meascáin d'úsáidí cónaithe agus d'úsáidí eile, a chur in áirithe faoin gCuid seo chun tithíocht a sholáthar chun críocha fhomhír (i)fhomhír (ii) de mhír (a) nó chun críocha an dá fhomhír sin.

(d)  Ní oibreoidh mír (c) chun a chosc ar aon duine (lena n-áirítear údarás áitiúil) níos mó ná 20 faoin gcéad de thalamh arna criosú le haghaidh úsáide cónaithe, nó le haghaidh meascáin d'úsáidí cónaithe agus d'úsáidí eile, a úsáid chun tithíocht lena mbaineann mír (a) a sholáthar.

(5)  (a)  Le linn dó meastachán a dhéanamh faoi fho-alt (4)(a)(ii), beidh aird ag an údarás pleanála ar na nithe seo a leanas:

(i)  an soláthar tithe, agus an t-éileamh ar thithe, i gcoitinne nó an soláthar tithe, agus an t-éileamh ar thithe, d'aicme nó d'aicmí áirithe, i limistéar iomlán an phlean forbartha nó i gcuid de;

(ii)  praghsanna tithe i gcoitinne, nó praghsanna tithe d'aicme nó d'aicmí áirithe, i limistéar iomlán an phlean forbartha nó i gcuid de;

(iii)  ioncam daoine i gcoitinne, nó ioncam aicme nó aicmí áirithe daoine, a mbeidh tithe ag teastáil uathu i limistéar an phlean forbartha;

(iv)  rátaí úis ar mhorgáistí chun teach a cheannach;

(v)  an ghaolmhaireacht idir praghas tithíochta faoi fhomhír (ii), ioncaim faoi fhomhír (iii) agus rátaí úis faoi fhomhír (iv) chun incheannaitheacht tithe i limistéar an phlean forbartha a shuíomh;

(vi)  cibé nithe eile is cuí leis an údarás pleanála nó a fhorordófar chun críocha an fho-ailt seo.

(b)  Ní dhéanfaidh rialacháin a dhéanfar chun críocha an fho-ailt seo difear d'aon straitéis tithíochta nó do chuspóirí aon phlean forbartha a dhéanfar sula dtiocfaidh na rialacháin sin i bhfeidhm.

Straitéisí tithíochta agus pleananna forbartha.

95. —(1)  (a)  In éineacht le straitéis tithíochta a áireamh ina phlean forbartha, cinnteoidh údarás pleanála go ndéanfar talamh leordhóthanach oiriúnach a chriosú le haghaidh úsáide cónaithe, nó le haghaidh meascáin d'úsáidí cónaithe agus d'úsáidí eile, faoi chomhair cheanglais na straitéise tithíochta agus chun a chinntiú nach mbeidh ganntanas talún den sórt sin ann aon tráth le linn thréimhse an phlean forbartha.

(b)  Déanfaidh údarás pleanála cuspóirí a áireamh sa phlean forbartha d'fhonn a áirithiú go gcuirfear an straitéis tithíochta i ngníomh, go háirithe, aon ní de na nithe dá dtagraítear in alt 94(3), lena n-áirítear cuspóirí á cheangal go ndéanfar céatadán sonraithe de thalamh arna chriosú d'aon toisc le haghaidh úsáide cónaithe, nó le haghaidh meascáin d'úsáidí cónaithe agus d'úsáidí eile, a chur ar fáil chun tithíocht dá dtagraítear in alt 94(4)(a) a sholáthar.

(c)  Féadfar cuspóirí sonracha amhail dá dtagraítear i mír (b) a chur in iúl i leith gach limistéir ar leith arna chriosú le haghaidh úsáide cónaithe, nó le haghaidh meascáin d'úsáidí cónaithe agus d'úsáidí eile, agus, i gcás inar gá é de bharr imthosca áitiúla a bhaineann leis an méid tithíochta atá riachtanach, arna mheas sa straitéis tithíochta faoi alt 94(4)(a), féadfar cuspóirí sonracha éagsúla a chur in iúl i leith limistéar éagsúil, faoi réir an choinníll nach rachfar thar an gcéatadán sonraithe dá dtagraítear in alt 94(4)(c).

(d)  D'fhonn feidhmiú in éadan leithlisiú míchuí i dtithíocht idir daoine ó chúlraí sóisialta éagsúla, féadfaidh an t-údarás pleanála a chur in iúl, i leith aon limistéir áirithe dá dtagraítear i mír (c), nach bhfuil tithíocht dá dtagraítear in alt 94(4)(a) riachtanach i leith an limistéir sin, nó go bhféadfaidh go mbeidh, ina ionad sin, céatadán níos lú ná an céatadán a shonrófar sa straitéis tithíochta riachtanach.

(2)  Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) aon talamh a fhorbairt go heisiach le haghaidh tithíochta dá dtagraítear in alt 94(a)(i)(ii).

(3)  (a)  Áireofar i dtuarascáil an bhainisteora faoi alt 15(2) athbhreithniú ar an dul chun cinn a rinneadh ó thaobh an straitéis tithíochta a chur i ngníomh agus, i gcás ina gcuirfear in iúl sa tuarascáil go mbeidh riachtanais tithíochta nua nó athbhreithnithe aitheanta, féadfaidh an bainisteoir a mholadh go ndéanfar an straitéis tithíochta a choigeartú agus an plean forbartha a athrú dá réir sin.

(b)  Déanfaidh bainisteoir údaráis pleanála, más dóigh leis nó léi go bhfuil athrú tagtha ar an margadh tithíochta, nó ar na rialacháin a rinne an tAire faoi alt 100, a dhéanann difear suntasach don straitéis tithíochta, tuarascáil a thabhairt ar an ábhar do chomhaltaí an údaráis agus, más dóigh leis nó léi gur gá é, féadfaidh an bainisteoir a mholadh go ndéanfar an straitéis tithíochta a choigeartú agus an plean forbartha a athrú dá réir sin.

Tithíocht shóisialta agus tithíocht incheannaithe a sholáthar.

96. —(1)  Faoi réir fho-alt (14) agus alt 97, i gcás ina gceanglófar le cuspóir de chuid plean forbartha go ndéanfar céatadán sonraithe d'aon talamh arna chriosú le haghaidh úsáide cónaithe, nó le haghaidh meascáin d'úsáidí cónaithe agus d'úsáidí eile, a chur ar fáil le haghaidh tithíochta dá dtagraítear in alt 94(4)(a), beidh feidhm ag forálacha an ailt seo maidir le hiarratas ar chead chun tithe a fhorbairt, nó i gcás ina mbaineann iarratas le meascán d'fhorbairtí, maidir leis an gcuid sin den iarratas a bhaineann le tithe a fhorbairt, i dteannta fhorálacha alt 34.

(2)  Féadfaidh údarás pleanála, nó féadfaidh an Bord ar achomharc, a cheangal, mar choinníoll le cead a dheonú, go ndéanfaidh an t-iarratasóir, nó aon duine eile ag a bhfuil leas sa talamh lena mbaineann an t-iarratas, comhaontú leis an údarás pleanála maidir le talamh lena mbaineann cuspóir sonrach de réir alt 95(1)(b) a fhorbairt le haghaidh tithíochta.

(3)  (a)  Féadfar a fhoráil i gcomhaontú faoin alt seo—

(i)  go ndéanfar úinéireacht na talún, a cheanglaítear leis an gcomhaontú a chur in áirithe chun tithíocht dá dtagraítear in alt 94(4)(a) a sholáthar, a aistriú chuig an údarás pleanála,

(ii)  in ionad an aistrithe talún dá dtagraítear i bhfomhír (i), go ndéanfar tithe de cibé líon agus de cibé tuairisc a shonrófar sa chomhaontú a thógáil agus iad a aistriú, ar iad a chríochnú, chuig an údarás pleanála nó chuig daoine a ainmneoidh an t-údarás de réir na Coda seo, ar phraghas a chinnfear ar bhonn na nithe seo a leanas—

(I)  costas láithreáin na dtithe arna ríomh amhail is dá mba ionann é agus costas na talún a aistreofar chuig an údarás faoi fhomhír (i), agus

(II)  na costais tógála agus na costais forbartha chomhghabhálacha ar a gcomhaontóidh an t-údarás agus an forbróir, lena n-áirítear brabús ar na costais,

(iii)  in ionad an aistrithe talún dá dtagraítear i bhfomhír (i), go ndéanfar cibé líon láithreán, a bheidh seirbhísithe go hiomlán nó go páirteach agus a shonrófar sa chomhaontú, a aistriú chuig an údarás pleanála, nó chuig daoine a ainmneoidh an t-údarás de réir na Coda seo, ar phraghas a chinnfear ar bhonn na nithe seo a leanas—

(I)  costas láithreáin na láithreán arna ríomh amhail is dá mba ionann é agus costas na talún a aistreofar chuig an údarás faoi fhomhír (i), agus

(II)  na costais forbartha chomhghabhálacha ar a gcomhaontóidh an t-údarás agus an forbróir, lena n-áirítear brabús ar na costais.

(b)  I gcás ina ndéanfar foráil i gcomhaontú maidir le haistriú talún, tithe nó láithreán de réir mhír (a), déanfar na tithe nó na láithreáin nó an talamh, cibé acu i gcuid amháin nó níos mó, a shainaithint sa chomhaontú.

(c)  A mhéid is eol dó é tráth an chomhaontaithe, cuirfidh an t-údarás pleanála in iúl don iarratasóir cad atá ar intinn aige i ndáil le tithíocht a sholáthar, lena n-áirítear tuairisc ar na tithe atá beartaithe, ar an talamh nó ar na láithreáin a bheidh le haistriú de réir mhír (a)(i)(iii).

(d)  Ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo mar ní lena gceanglófar ar an iarratasóir nó ar dhuine eile comhaontú a dhéanamh chun tithe nó láithreáin a aistriú de réir fhomhíreanna (ii)(iii) de mhír (a), in ionad talamh a aistriú de réir fhomhír (i) den mhír sin.

(e)  Chun críocha comhaontaithe faoi mhír (a), beidh aird ag an údarás pleanála ar na nithe seo a leanas—

(i)  pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir lena mbaineann an t-iarratas,

(ii)  an straitéis tithíochta agus cuspóirí sonracha an phlean forbartha a bhaineann le cur i ngníomh na straitéise,

(iii)  an gá atá ann comhtháthú foriomlán na forbartha lena mbaineann an t-iarratas a chinntiú, agus

(iv)  tuairimí an iarratasóra i ndáil le tionchar an chomhaontaithe ar an bhforbairt.

(f)  Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais um sholáthar poiblí maidir le comhaontú a dhéanfar faoi mhír (a)(ii)(iii), ach amháin i gcás comhaontú atá faoi réir cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón gComhairle(1) ar chomhordú nósanna imeachta i ndáil le dámhachtain Conarthaí Oibreacha Poiblí agus aon treorach lena leasaítear an treoir sin nó a chuirtear ina hionad.

(4)  Sonróidh iarratasóir ar chead, le linn dó nó di iarratas lena mbaineann an t-alt seo a dhéanamh, an modh ina mbeartódh sé nó sí coinníoll lena mbaineann fo-alt (2) a chomhlíonadh, dá gcuirfeadh an t-údarás pleanála coinníoll den sórt sin ag gabháil le haon chead a dheonófaí ar scór an iarratais sin, agus, i gcás ina ndeonóidh an t-údarás pleanála cead don iarratasóir faoi réir aon choinníll den sórt sin, beidh aird aige ar aon tograí a shonrófar amhlaidh.

(5)  I gcás díospóide i ndáil le haon ní is ábhar do chomhaontú faoin alt seo, seachas—

(a)  díospóid i ndáil le comhaontú faoi fho-alt (3)(a)(ii)(iii),

(b)  díospóid maidir le méid an chúitimh is iníoctha faoi fho-alt (6), nó

(c)  díospóid maidir leis an tsuim is iníoctha le húdarás pleanála faoi fho-alt (12),

féadfaidh an t-údarás pleanála nó aon pháirtí ionchasach eile sa chomhaontú an ní a tharchur chuig an mBord le breith a thabhairt air.

(6)  I gcás ina n-aistreofar úinéireacht talún chuig údarás pleanála de bhun fho-alt (3)(a)(i), déanfaidh an t-údarás pleanála, mar chúiteamh, suim a íoc le húinéir na talún ar suim í—

(a)  (i)  i gcás talún—

(I)  a cheannaigh an t-iarratasóir roimh 25 Lúnasa 1999, nó

(II)  a cheannaigh an t-iarratasóir de bhun comhaontaithe is infheidhmithe le dlí agus a rinneadh roimh an dáta sin nó i bhfeidhmiú rogha i scríbhinn chun an talamh a cheannach a deonaíodh nó a fuarthas roimh an dáta sin,

atá comhionann leis an bpraghas a íocadh ar an talamh, nó leis an bpraghas a comhaontaíodh a íoc ar an talamh de bhun an chomhaontaithe nó na rogha, mar aon le cibé suim i leith úis ar an gcéanna (lena n-áirítear, in imthosca ina bhfuil morgáiste ar an talamh, ús arna íoc i leith an mhorgáiste) a chinnfidh an t-eadránaí maoine,

(ii)  i gcás talún a bhfuair an t-iarratasóir úinéireacht air ar mhodh bronntanais nó oidhreachta a glacadh (de réir bhrí an Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976) roimh 25 Lúnasa 1999, suim atá comhionann le margadhluach na talún ar an dáta luachála (de réir bhrí an Achta sin) arna mheas de réir alt 15 den Acht sin,

(iii)  i gcás talún—

(I)  a ceannaíodh roimh 25 Lúnasa 1999, nó

(II)  a ceannaíodh de bhun comhaontaithe is infheidhmithe le dlí chun an talamh a cheannach, ar comhaontú é a rinneadh roimh an dáta sin, nó i bhfeidhmiú rogha, i scríbhinn, chun an talamh a cheannach a deonaíodh nó a fuarthas roimh an dáta sin,

(i gcás gur morgáistí atá i seilbh na talún an t-iarratasóir ar chead) atá comhionann leis an bpraghas a íocadh ar an talamh, nó leis an bpraghas a comhaontaíodh a íoc ar an talamh de bhun an chomhaontaithe nó na rogha, mar aon le cibé suim i leith úis ar an gcéanna arna ríomh ón dáta sin (lena n-áirítear aon ús arna fhabhrú agus nár íocadh i leith an mhorgáiste) a chinnfidh an t-eadránaí maoine,

(b)  atá comhionann le luach na talún arna ríomh faoi threoir a úsáide láithrí ar dháta aistrithe úinéireacht na talún chuig an údarás pleanála lena mbaineann, ar an mbonn go mbeadh sé, ar an dáta sin, agus go leanfadh sé de bheith dá éis sin, neamhdhleathach aon fhorbairt a dhéanamh i ndáil leis an talamh sin seachas forbairt dhíolmhaithe,

cibé acu is mó.

(7)  (a)  Faoi réir mhír (b), aon eadránaí maoine a cheapfar faoi alt 2 den Acht um Luachanna Maoine (Eadránacha agus Achomhairc), 1960, déanfaidh sé nó sí (de réir an Acquisition of land (Assessment of Compensation) Act, 1919), cheal comhaontaithe, na nithe seo a leanas a shocrú i gcás inar cuí sin:

(i)  líon agus praghas na dtithe a bheidh le haistriú faoi fho-alt (3)(a)(ii);

(ii)  líon agus praghas na láithreán a bheidh le haistriú faoi fho-alt (3)(a)(iii);

(iii)  an cúiteamh is iníoctha faoi fho-alt (6) ag údarás pleanála le húinéir talún;

(iv)  an tsuim is iníoctha le húdarás pleanála faoi fho-alt (12); agus

(v)  an liúntas a bheidh le tabhairt faoi alt 99(3)(d)(i).

(b)  Chun críocha mhír (a), ní bheidh feidhm ag alt 2(2) den Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, agus déanfar luach na talún a ríomh ar an toimhde go raibh sé, an tráth sin, agus go leanfadh sé de bheith, neamhdhleathach aon fhorbairt a dhéanamh i ndáil leis an talamh seachas forbairt dhíolmhaithe.

(c)  Beidh feidhm ag alt 187 maidir le cúiteamh is iníoctha faoi fho-alt (6).

(8)  I gcás ina mbeidh sé de choinníoll le deonú ceada go ndéanfar comhaontú de réir fho-alt (2) agus, mar gheall ar dhíospóid i leith aon ní a bhaineann le téarmaí comhaontaithe den sórt sin, nach ndéanfar an comhaontú roimh dheireadh 8 seachtain ó dháta deonaithe an cheada, féadfaidh an t-iarratasóir nó aon duine eile ag a bhfuil leas sa talamh lena mbaineann an t-iarratas—

(a)  aon díospóid lena mbaineann fo-alt (5) a tharchur chuig an mBord, nó

(b)  aon ní de na nithe seo a leanas a tharchur chuig an eadránaí maoine—

(i)  aon díospóid lena mbaineann fo-alt (3)(a)(ii)(iii),

(ii)  aon díospóid maidir le méid an chúitimh is iníoctha faoi fho-alt (6), nó

(iii)  aon díospóid maidir leis an tsuim is iníoctha le húdarás pleanála faoi fho-alt (12),

agus déanfaidh an Bord, nó an t-eadránaí maoine, de réir mar is cuí, breith a thabhairt ar an ní a luaithe is indéanta.

(9)  (a)  I gcás ina n-aistreofar úinéireacht talún nó úinéireacht láithreán chuig údarás pleanála de réir fho-alt (3)(a)(i)(iii), féadfaidh an t-údarás—

(i)  tithe a sholáthar ar an talamh nó ar na láithreáin, nó socrú a dhéanamh chun an céanna a sholáthar, do dhaoine dá dtagraítear in alt 94(4)(a),

(ii)  talamh nó láithreáin a chur ar fáil do na daoine sin le go ndéanfaidh siad tithe a fhorbairt lena n-áitiú acu féin, nó

(iii)  talamh nó láithreáin a chur ar fáil do chomhlacht arna cheadú chun críocha alt 6 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992, chun tithe a sholáthar ar an talamh do dhaoine dá dtagraítear in alt 94(4)(a).

(b)  Go dtí go soláthrófar tithe nó láithreáin de réir mhír (a)(i), nó go dtí go gcuirfear talamh nó láithreáin ar fáil de réir mhír (a)(ii)(iii), déanfaidh an t-údarás pleanála an talamh nó na láithreáin a chothabháil ar mhodh nach mbainfidh, agus nach dóigh go mbainfidh, go feadh méid ábhartha, de thaitneamhacht, de shainghné nó de dhreach talún nó tithe i gcomharsanacht na talún nó na láithreán.

(10)  (a)  I gcás ina n-aistreofar teach chuig údarás pleanála nó chuig a ainmnithigh faoi fho-alt (3)(a)(ii), úsáidfear é chun tithíocht a sholáthar do dhaoine lena mbaineann alt 94(4)(a).

(b)  Féadfaidh duine dá dtagraítear in alt 94(4)(a) nó comhlacht arna cheadú chun críocha alt 6 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992, chun tithíocht a sholáthar do dhaoine dá dtagraítear in alt 94(4)(a), a bheith ina ainmnitheach nó ina hainmnitheach de chuid údaráis pleanála.

(11)  D'ainneoin aon fhorála den achtachán seo nó d'aon achtachán eile, má thagann údarás pleanála chun bheith deimhin de nach bhfuil talamh, láithreán nó teach a aistríodh chuige faoi fho-alt (3) ag teastáil a thuilleadh chun na gcríoch a shonraítear i bhfo-alt (9)(10), féadfaidh sé an talamh, an láithreán nó an teach a úsáid chun críche eile atá bainteach lena fheidhmeanna nó é a dhíol ar an bpraghas is fearr is féidir a fháil le réasún agus, i gceachtar cás, déanfaidh sé méid atá comhionann le margadhluach na talún, an láithreáin nó an tí, nó fáltais an díola, de réir mar a bheidh, a íoc isteach sa chuntas ar leithligh dá dtagraítear i bhfo-alt (13).

(12)  (a)  I gcás ina measfaidh an t-údarás pleanála, nó ina measfaidh an Bord ar achomharc, mar gheall ar mhéid, ar chruth nó ar ghné eile an láithreáin, nach bhfuil comhaontú faoi fho-alt (3) praiticiúil, féadfaidh an t-údarás pleanála, nó féadfaidh an Bord ar achomharc, a cheangal, mar choinníoll le deonú ceada de réir alt 34, go n-íocfar leis an údarás pleanála méid ar comhluach le haistriú talún chuig an údarás faoi mhír (a) d'fho-alt (3).

(b)  Forálfar leis an gcoinníoll a shonraítear i mír (a) go gcomhaontófar an tsuim idir an t-údarás pleanála agus an duine dá ndeonófar an cead agus, cheal comhaontaithe, go socróidh an t-eadránaí maoine an tsuim de réir fho-alt (7).

(13)  Tabharfar cuntas in aon mhéid dá dtagraítear i bhfo-alt (11) agus in aon mhéid a íocfar le húdarás pleanála de réir fho-alt (12) i gcuntas ar leithligh, agus ní chuirfear chun feidhme é ach amháin mar chaipiteal le haghaidh a fheidhmeanna faoin gCuid seo nó ag údarás tithíochta le haghaidh a fheidhmeanna i ndáil le tithíocht a sholáthar faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 1998.

(14)  Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le hiarratais ar chead—

(a)  le haghaidh forbartha arb é atá inti soláthar tithe ag comhlacht atá arna cheadú chun críocha alt 6 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992, chun tithíocht a sholáthar do dhaoine dá dtagraítear in alt 9(2) d'Acht na dTithe, 1988, i gcás nach gcuirfear na tithe sin ar fáil ach amháin lena ligean.

(b)  chun foirgneamh atá ann cheana féin a athchóiriú nó chun foirgneamh a athfhoirgniú d'fhonn teaghais amháin nó níos mó a chruthú, ar choinníoll go gcoimeádfar 50 faoin gcéad nó níos mó den chreatlach sheachtrach atá ar an bhfoirgneamh cheana féin, nó

(c)  chun oibreacha a dhéanamh ar theach atá ann cheana féin.

(15)  Maidir le cead a deonaíodh faoi Chuid IV d'Acht 1963 nó faoi Chuid III den Acht seo de bhun iarratais arna dhéanamh tar éis 25 Lúnasa 1999 agus lena mbainfeadh an Chuid seo dá mbeadh an t-iarratas ar chead déanta tar éis straitéis tithíochta a áireamh sa phlean forbartha faoi alt 94(1), scoirfidh sé d'éifeacht a bheith leis an 31 Nollaig 2002, nó ag deireadh na tréimhse 2 bhliain ó dháta deonaithe an cheada, cibé acu is déanaí—

(a)  i gcás nach mbeidh an fhorbairt lena mbaineann an cead tosaithe faoin dáta sin nó faoi dheireadh na tréimhse sin, maidir leis an bhforbairt go léir, agus

(b)  i gcás go mbeidh an fhorbairt lena mbaineann an cead tosaithe faoin dáta sin nó faoi dheireadh na tréimhse sin, maidir le haon chuid den fhorbairt arb é atá inti foirgnimh nach mbeidh a mballaí seachtracha críochnaithe, ach sin gan dochar don oibleagáid atá ar an duine a dhéanfaidh an fhorbairt ceanglais eile an cheada a chomhlíonadh i ndáil leis an oiread sin den fhorbairt nach ndéanann an t-alt seo difear dó.

(16)  San alt seo, ciallaíonn “úinéir”—

(a)  duine, seachas morgáistí nach bhfuil i seilbh, atá de thuras na huaire i dteideal feo simplí na talún a dhiúscairt (cibé acu i seilbh nó i bhfrithdhílse), agus

(b)  duine a shealbhaíonn cíosanna nó brabúis na talún nó atá i dteideal an chéanna, faoi léas nó faoi chomhaontú ar faide ná 5 bliana an téarma de atá gan chaitheamh.

Forbairt nach mbeidh feidhm ag alt 96 maidir léi.

97. —(1)  San alt seo—

folaíonn “iarratasóir” duine a ndéanann duine iarratas ar dheimhniú thar a cheann nó thar a ceann;

ciallaíonn “an chúirt” seachas i bhfo-ailt (19) agus (21), an Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil an fhorbairt go léir nó cuid di, lena mbaineann an t-iarratas faoi fho-alt (3).

(2)  Chun críocha an ailt seo—

(a)  measfar 2 dhuine nó níos mó a bheith ag gníomhú de chomhbheart, más rud é, de bhun comhaontaithe, comhshocraíochta nó comhthuisceana, go ndéanfaidh duine amháin acu iarratas faoi fho-alt (3) nó go gcuirfidh sé nó sí sé nó sí faoi deara iarratas den sórt sin a dhéanamh, agus

(b)  measfar, in aon chás áirithe, nach bhfolóidh talamh atá i ngarchomharsanacht talún eile talamh is faide ná 400 méadar ón dara talamh a luaitear san fho-alt seo.

(3)  Féadfaidh duine, sula ndéanfaidh sé nó sí iarratas ar chead i ndáil le forbairt—

(a)  arb é atá inti 4 theach nó níos lú a sholáthar, nó

(b)  le haghaidh tithíochta ar thalamh ar 0.2 heicteár nó níos lú a achar,

iarratas a dhéanamh chuig an údarás pleanála lena mbaineann ar dheimhniú á rá nach mbeidh feidhm ag alt 96 maidir le deonú ceada i leith na forbartha lena mbaineann (dá ngairtear “deimhniú” san alt seo), agus dá réir sin, i gcás ina ndeonóidh an t-údarás pleanála deimhniú, ní bheidh feidhm ag alt 96 maidir le deonú ceada i leith na forbartha lena mbaineann.

(4)  Faoi réir—

(a)  fho-ailt (6) agus (12), agus

(b)  an t-iarratasóir ar dheimhniú do chomhlíonadh fho-alt (8), féadfaidh údarás pleanála a mbeidh iarratas déanta chuige faoin alt seo agus de réir an ailt seo deimhniú a dheonú don iarratasóir.

(5)  Beidh dearbhú reachtúil arna dhéanamh ag an iarratasóir ag gabháil le hiarratas ar dheimhniú, ar dearbhú é—

(a)  ina dtabharfar, i leith na tréimhse 5 bliana roimh an iarratas, cibé sonraí i dtaobh úinéireacht dhlíthiúil agus thairbhiúil na talún, ar a mbeartaítear an fhorbairt lena mbaineann an t-iarratas a dhéanamh, a bheidh ar eolas nó ar fáil ag an iarratasóir,

(b)  ina sainaithneofar aon daoine lena mbeidh an t-iarratasóir ag gníomhú de chomhbheart,

(c)  ina dtabharfar sonraí—

(i)  i dtaobh aon leasa atá ag an iarratasóir, nó a bhí aige nó aici aon tráth le linn na tréimhse sin, in aon talamh i ngarchomharsanacht na talún ar a mbeartaítear an fhorbairt sin a dhéanamh, agus

(ii)  i dtaobh aon leasa atá ag aon duine lena bhfuil an t-iarratasóir ag gníomhú de chomhbheart, nó a bhí aige nó aici aon tráth le linn na tréimhse sin, in aon talamh sa gharchomharsanacht sin, agus a bhfuil fios ina thaobh ag an iarratasóir,

(d)  ina luafar nach eol don iarratasóir aon fhíorais nó imthosca ar forais a bheadh iontu faoi fho-alt (12) ar a ndiúltódh an t-údarás pleanála deimhniú a dheonú,

(e)  ina dtabharfar cibé faisnéis eile a fhorordófar.

(6)  (a)  Féadfaidh údarás pleanála a cheangal ar iarratasóir ar dheimhniú cibé faisnéis nó doiciméid bhreise a thabhairt dó is gá le réasún chun a chumasú dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin alt seo.

(b)  I gcás ina ndiúltóidh iarratasóir ceanglas faoi mhír (a) a chomhlíonadh, nó ina mainneoidh sé nó sí, laistigh de thréimhse 8 seachtain ó dháta déanta an cheanglais, é a chomhlíonadh amhlaidh, diúltóidh an t-údarás pleanála lena mbaineann deimhniú a dheonú don iarratasóir.

(7)  Féadfaidh údarás pleanála, chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin alt seo, cibé fiosrúcháin bhreise is cuí leis a dhéanamh.

(8)  Beidh de dhualgas ar an iarratasóir ar dheimhniú, gach uile thráth, cibé faisnéis a thabhairt don údarás pleanála lena mbaineann a theastóidh le réasún uaidh chun a chumasú dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin alt seo.

(9)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le hiarratas a dhéanamh faoin alt seo.

(10)  I gcás ina mainneoidh údarás pleanála, laistigh den tréimhse 4 sheachtain—

(a)  ón dáta a ndéanfar iarratas chuige faoin alt seo, nó

(b)  (i gcás ceanglais faoi fho-alt (6)) ón dáta a bhfaighidh sé aon fhaisnéis nó doiciméid lena mbaineann an ceanglas,

deimhniú a dheonú, nó diúltú deimhniú a dheonú, measfar ag deireadh na tréimhse sin gur dheonaigh an t-údarás pleanála deimhniú don iarratasóir lena mbaineann.

(11)  Déanfar sonraí i dtaobh deimhnithe a dheonófar faoin alt seo a thaifeadadh ar an gclár.

(12)  Ní dheonóidh údarás pleanála deimhniú i ndáil le forbairt más rud é, maidir leis an iarratasóir ar an deimhniú sin, nó maidir le haon duine lena bhfuil an t-iarratasóir ag gníomhú de chomhbheart—

(a)  go ndearnadh, tráth nach luaithe ná 5 bliana roimh dháta an iarratais, deimhniú i ndáil le forbairt a dheonú dó nó di, agus go bhfuil an deimhniú i bhfeidhm fós tráth an iarratais, nó

(b)  go ndearna sé nó sí forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt (3), nó gur deonaíodh cead dó nó di forbairt den sórt sin a dhéanamh, tráth nach luaithe ná—

(i)  5 bliana roimh dháta an iarratais, agus

(ii)  bliain tar éis don alt seo teacht i ngníomh,

i ndáil leis an talamh ar a mbeartaítear an fhorbairt chéadluaite a dhéanamh, nó le talamh i ngarchomharsanacht na talún sin, mura rud é—

(I)  nár mhó ná 4 theach comhiomlán aon fhorbartha lena mbaineann mír (a)(b), agus na forbartha céadluaite, dá ndéanfaí iad, nó

(II)  (in imthosca inar mó an comhiomlán sin ná 4 theach) nach mó ná 0.2 heicteár comhiomlán na talún ar a mbeidh aon fhorbairt lena mbaineann mír (a)(b), agus na talún ar a mbeartaítear an fhorbairt chéadluaite a dhéanamh.

(13)  I gcás ina ndiúltóidh údarás pleanála deimhniú a dheonú, déanfaidh sé na cúiseanna ar ar dhiúltaigh sé an deimhniú a dheonú amhlaidh a chur in iúl, le fógra i scríbhinn, don iarratasóir.

(14)  (a)  I gcás ina ndiúltóidh údarás pleanála a mbeidh iarratas déanta chuige faoi fho-alt (3) deimhniú a dheonú don iarratasóir, féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain ón dáta a bhfaighidh an t-iarratasóir fógra faoi dhiúltú an údaráis pleanála an deimhniú a dheonú, nó cibé dáta is déanaí ná sin a cheadóidh an chúirt, achomharc a dhéanamh chun na cúirte ar ordú á ordú don údarás pleanála deimhniú i ndáil leis an bhforbairt a dheonú don iarratasóir.

(b)  Féadfaidh an chúirt tráth a bheidh achomharc á éisteacht faoi mhír (a)

(i)  an t-achomharc a dhíbhe agus daingniú a dhéanamh ar dhiúltú an údaráis pleanála an deimhniú a dheonú, nó

(ii)  an t-achomharc a cheadú agus a ordú don údarás pleanála deimhniú i ndáil leis an bhforbairt lena mbaineann a dheonú don iarratasóir.

(15)  Comhlíonfaidh údarás pleanála ordachán ón gcúirt faoin alt seo.

(16)  (a)  Faoi réir mhír (b), déanfaidh údarás pleanála deimhniú a chúlghairm, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige ag úinéir na talún lenar bhain an deimhniú, nó ag aon duine eile a bheidh ag gníomhú le cead an úinéara sin.

(b)  Ní dhéanfaidh údarás pleanála deimhniú a chúlghairm faoin bhfo-alt seo i gcás ina mbeidh cead deonaithe i leith na forbartha lena mbaineann an deimhniú.

(17)  Aon duine a dhéanfaidh, go feasach nó go meargánta—

(a)  dearbhú reachtúil faoi fho-alt (5), nó

(b)  i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais faoi fho-alt (6), faisnéis nó doiciméid a thabhairt d'údarás pleanála,

atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, nó a chreideann nach fíor aon dearbhú reachtúil den sórt sin a dhéanfaidh sé nó sí nó aon fhaisnéis nó doiciméid a thabharfaidh sé nó sí i gcomhlíonadh airbheartaithe an cheanglais sin, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(i)  ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii)  ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £500,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(18)  Aon duine—

(a)  a bhrionnóidh deimhniú a airbheartaíonn a bheith deonaithe faoin alt seo (dá ngairtear “deimhniú brionnaithe” anseo ina dhiaidh seo san fho-alt seo) nó a rithfidh deimhniú den sórt sin, agus a fhios aige nó aici é a bheith brionnaithe,

(b)  a athróidh, le hintinn calaoise nó meabhlaireachta, deimhniú (dá ngairtear “deimhniú athraithe” anseo ina dhiaidh seo san fho-alt seo) nó a rithfidh deimhniú den sórt sin, agus a fhios aige nó aici é a bheith athraithe amhlaidh, nó

(c)  a mbeidh, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach eile, deimhniú brionnaithe nó deimhniú athraithe ina sheilbh nó ina seilbh aige nó aici,

beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(i)  ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii)  ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £500,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(19)  I gcás ina gciontófar duine ar díotáil i gcion faoi fho-alt (17)(18), féadfaidh an chúirt, i dteannta aon fhíneála nó téarma príosúnachta a fhorchuirfidh an chúirt faoin bhfo-alt sin, a ordú go n-íocfaidh an duine isteach sa chúirt méid atá comhionann, i dtuairim na cúirte, le méid aon ghnóchain a fhabhraíonn chuig an duine sin de bhíthin deimhniú a dheonú ar scór an dearbhaithe reachtúil, na faisnéise nó na ndoiciméad, de réir mar a bheidh, lena mbaineann an cion, agus beidh an tsuim sin, nuair a íocfar de réir an ordaithe sin í, arna forghéilleadh.

(20)  Déanfar na suimeanna go léir a bheidh arna bhforghéilleadh faoi fho-alt (19) a íoc leis an údarás pleanála a dheonaigh an deimhniú lena mbaineann agus tabharfar cuntas iontu sa chuntas dá dtagraítear in alt 96(13) agus ní chuirfear chun feidhme iad ach amháin chun na gcríoch a shonraítear san alt sin.

(21)  I gcás ina gciontófar duine i gcion faoi fho-alt (17), féadfaidh an chúirt deimhniú a deonaíodh ar scór dearbhaithe reachtúil, faisnéise nó doiciméad lena mbaineann an cion a chúlghairm, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuici ag an údarás pleanála a dheonaigh an deimhniú.

(22)  Ní bheidh duine i dteideal, de bhíthin amháin gur deonaíodh deimhniú dó nó di, go ndeonófaí cead dó nó di i leith na forbartha lena mbaineann an deimhniú.

Tithíocht incheannaithe a leithroinnt.

98. —(1)  Ní fhéadfar tithíocht incheannaithe a dhíol nó a ligean ar léas ach amháin le daoine cáilithe a cháileoidh de réir scéime a bhunóidh údarás pleanála faoi fho-alt (2).

(2)  Chun críocha fho-alt (1), déanfaidh gach údarás pleanála scéim a bhunú lena gcinnfear an t-ord tosaíochta a bheidh le tabhairt do dhaoine cáilithe.

(3)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), beidh aird ag an údarás pleanála, le linn dó scéim dá dtagraítear san fho-alt sin a bhunú, ar na nithe seo a leanas:

(a)  riachtanais chóiríochta daoine cáilithe, go háirithe daoine cáilithe nach mbeidh teach ceannaithe nó tógtha acu roimhe sin lena n-áitiú acu féin nó chun aon chríche eile;

(b)  dálaí tithíochta reatha daoine cáilithe;

(c)  ioncaim nó dálaí airgeadais eile daoine cáilithe (agus féadfar tosaíocht a thabhairt do dhaoine cáilithe arb ísle a leibhéal ioncaim ná leibhéal ioncaim daoine cáilithe eile);

(d)  an tréimhse ar ar a feadh a bhí cónaí ar dhaoine cáilithe i limistéar an phlean forbartha;

(e)  cibé acu a shealbhaíonn nó nach sealbhaíonn daoine cáilithe tithe nó tailte i limistéar an phlean forbartha nó in áit eile;

(f)  fad tithíochta incheannaithe ó áiteanna fostaíochta daoine cáilithe;

(g)  cibé nithe eile a mheasfaidh an t-údarás pleanála is iomchuí nó a fhorordófar chun críocha an ailt seo.

(4)  Maidir le húdarás pleanála—

(a)  déanfaidh sé, le linn dó plean forbartha a dhéanamh nó a athbhreithniú faoi Chuid II, agus

(b)  féadfaidh sé, aon tráth eile,

scéim a dhéanfar faoin alt seo a athbhreithniú agus, de réir mar is cuí leis, leasuithe a dhéanamh ar an scéim nó scéim nua a dhéanamh.

(5)  Is feidhmeanna forchoimeádta iad scéim a dhéanamh faoin alt seo agus leasú a dhéanamh ar aon scéim den sórt sin.

(6)  Chun críocha leithroinnte faoin alt seo, féadfaidh údarás pleanála, ó am go ham, cibé líon nó cion sonraithe de thithe incheannaithe a chur i leataobh do cibé daoine cáilithe nó do cibé aicmí daoine cáilithe is cuí leis.

(7)  San alt seo agus in alt 99, ciallaíonn “léas” léas úinéireachta roinnte de réir bhrí alt 2 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992.

Rialuithe maidir le hathdhíol tithe áirithe.

99. —(1)  I gcás ina soláthrófar tithe nó ina gcuirfear láithreáin ar fáil de réir alt 96(9)(10), beidh díol nó léas na dtithe nó na láithreán sin faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a shonróidh an t-údarás pleanála.

(2)  Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a dhéanamh, i dtéarmaí agus i gcoinníollacha faoi na fo-ailt sin, maidir leis na nithe seo a leanas—

(a)  fógra a thabhairt don údarás pleanála i dtaobh aon teach nó talamh a athdhíol, agus

(b)  an bonn ar a bhféadfar aon teach nó talamh a dhíolfar nó a ligfear ar léas faoin gCuid seo a áitiú.

(3)  (a)  Ceanglófar i dtéarmaí agus i g coinníollacha faoin alt seo, faoi réir mhíreanna (b) agus (c), i gcás ina ndéanfar aon teach nó talamh a dhíolfar le haon duine de réir fho-alt (1) a athdhíol den chéad uair roimh dheireadh 20 bliain ó dháta an cheannaigh, go ndéanfaidh an duine a bheidh ag díol an tí nó na talún méid atá comhionann le céatadán de na fáltais a íoc leis an údarás pleanála as fáltais an díola, ar céatadán é a ríomhfar de réir na foirmle seo a leanas—

 

Y × 100

Z

i gcás—

arb é Y an difríocht idir margadhluach an tí nó na talún tráth an díola leis an duine agus an praghas a íocadh iarbhír, agus

arb é Z margadhluach an tí tráth an díola leis an duine.

(b)  Déanfar an méid is iníoctha faoi mhír (a) a laghdú 10 faoin gcéad i leith gach bliana iomláine tar éis an 10ú bliain ar lena linn a bhí an duine ar díoladh an teach nó an talamh leis nó léi ag áitiú an tí nó na talún mar ghnáth-áit chónaithe.

(c)  I gcás ina ndéanfadh an méid is iníoctha faoi mhír (a) fáltais an díola (gan táillí agus costais aturnae agus gníomhaire eastáit a áireamh) a laghdú faoi bhun an phraghais a íocadh iarbhír, déanfar an méid is iníoctha a laghdú a mhéid is gá chun an toradh sin a sheachaint.

(d)    (i) Nuair a bheidh an méid is iníoctha faoi mhír (a) á ríomh, déanfar aon fheabhsúcháin ábhartha a rinne an duine ar díoladh an teach nó an talamh leis nó léi a chur i gcuntas go cuí.

(ii)  Chun críche na míre seo, ciallaíonn “feabhsúcháin ábhartha” feabhsúcháin a rinneadh ar an teach (chun é a leathnú, a mhéadú, a dheisiú nó a athchóiriú), ach ní fholaíonn sé maisiú, nó aon fheabhsúcháin a rinneadh ar an talamh lena n-áirítear foirgniú tí.

(4)  Déanfar aon airgead a fhabhróidh chuig údarás pleanála as aon teach nó talamh a athdhíol, faoi réir téarmaí agus coinníollacha de réir fho-alt (1), a íoc isteach sa chuntas ar leithligh dá dtagraítear in alt 96(13) agus beidh sé faoi réir cheanglais eile an fho-ailt sin.

Rialacháin faoin gCuid seo.

100. —(1)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a)  ina sonrófar na critéir chun méid na cóiríochta a theastóidh ó dhaoine cáilithe, lena n-áirítear ceanglais íosmhéide agus uasmhéide, a chinneadh, ag féachaint d'aon treoirlínte a shonróidh an tAire i leith soláthair tithíochta faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 1998,

(b)  ina rialófar cinneadh ioncaim chun críocha alt 93,

(c)  ina sonrófar nithe chun críocha alt 94(5)98(3), agus

(d)  ina leagfar amach ceanglais a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha dá dtagraítear in alt 99(1).

(2)  Féadfaidh rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (1) feidhm a bheith acu i gcoitinne nó faoi threoir aicme shonraithe nó aicmí sonraithe daoine cáilithe nó faoi threoir aon ní eile a mheasfaidh an tAire is cuí.

Feidhmeanna údarás tithíochta agus údarás pleanála.

101. —(1)  I gcás nach é an t-údarás tithíochta do limistéar na feidhme údarás pleanála a chomhlíonfaidh aon fheidhm faoin gCuid seo, rachaidh an t-údarás pleanála i gcomhairle leis an údarás tithíochta don limistéar maidir le comhlíonadh na feidhme sin.

(2)  San alt seo, aon tagairt do “údarás tithíochta”, ciallaíonn sí údarás tithíochta mar a mhínítear é de bhun alt 23(2) d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992.

CUID VI

An Bord Pleanála

Caibidil I

Bunú agus Comhdhéanamh

An Bord Pleanála do leanúint ar marthain.

102. —(1)  Leanfaidh an Bord Pleanála de bheith ar marthain d'ainneoin aisghairm aon achtacháin a dhéantar leis an Acht seo.

(2)  Comhlíonfaidh an Bord na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo.

(3)  Maidir leis an gcathaoirleach, an leaschathaoirleach agus aon chomhalta eile den Bhord a bheidh in oifig díreach sula dtiocfaidh an t-alt seo i bhfeidhm faoi achtacháin a aisghairtear leis an Acht seo, leanfaidh sé nó sí de bheith in oifig mar chathaoirleach, mar leaschathaoirleach agus mar chomhalta eile, faoi seach, ar feadh téarma dar críoch an lá a rachadh a cheapachán nó a ceapachán in éag faoin achtachán aisghairthe.

An Bord le bheith ina chomhlacht corpraithe. etc.

103. —(1)  Beidh an Bord ina chomhlacht corpraithe le comharbas suthain agus séala agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha ina ainm corpraithe agus beidh cumhacht aige talamh a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

(2)  Fíordheimhneofar séala an Bhoird le síniú an chathaoirligh nó le síniú comhalta éigin eile nó fostaí de chuid an Bhoird nó le síniú duine a mbaineann an Bord leas as a sheirbhísí nó as a seirbhísí de bhua alt 122, agus a bheidh údaraithe ag an mBord chun gníomhú chuige sin.

(3)  Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird, agus gach doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an Bord agus a bheith séalaithe le séala (a airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt (2)) an Bhoird glacfar i bhfianaise é agus measfar gurb é an ionstraim sin é gan chruthúnas, mura suífear a mhalairt.

Cathaoirleach agus 7 gcomhalta eile a bheidh ar an mBord.

104. —(1)  Faoi réir fho-ailt (2) agus (3) den alt seo, is é a bheidh ar an mBord cathaoirleach agus 7 ngnáthchomhalta eile.

(2)  Féadfaidh an tAire, le hordú, líon na ngnáthchomhaltaí a mhéadú i gcás ina mbeidh sé nó sí den tuairim go bhfuil líon na n-achomharc, na dtarchur nó na nithe eile is cúram don Bhord ar leibhéal de shórt gur gá comhalta nó comhaltaí breise den Bhord a cheapadh chun a chumasú don Bhord a dhualgas agus a chuspóir faoi alt 126 a chomhlíonadh.

(3)  I gcás ina mbeartaítear ordú a dhéanamh faoi fho-alt (2), leagfar dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(4)  (a)  D'ainneoin fho-alt (2) den alt seo nó fho-alt (3) d'alt 106, i gcás ina mbeidh an tAire den tuairim gur cóir gnáthchomhalta breise amháin nó níos mó a cheapadh ar bhonn práinne de bharr líon na n-achomharc, na dtarchur nó na nithe eile is cúram don Bhord, féadfaidh an tAire, go dtí go ndéanfar agus go gceadófar ordú faoi fho-ailt (2) agus (3) den alt seo, duine amháin nó níos mó a cheapadh ar bhonn sealadach as measc oifigigh an Aire ar státseirbhísigh bhunaithe iad chun críocha Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956, nó as measc fhostaithe an Bhoird.

(b)  Ní cheapfar duine chun bheith ina ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta faoin bhfo-alt seo ar feadh téarma is faide ná 9 mí.

(5)  Beidh éifeacht le hordú a dhéanfar faoi fho-alt (2) ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná 5 bliana, a shonrófar san ordú.

Cathaoirleach a cheapadh.

105. —(1)  An Rialtas a cheapfaidh an cathaoirleach.

(2)  Beidh coiste ann (“an coiste”) ar a mbeidh—

(a)  Uachtarán na hArd-Chúirte,

(b)  Cathaoirleach Ard-Chomhairle na gComhairlí Contae,

(c)  Ard-Rúnaí na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil,

(d)  Cathaoirleach Chomhairle an Taisce,

(e)  Uachtarán na Cónaidhme Tionscail Foirgníochta,

(f)  Uachtarán Chomhairle Feidhmiúcháin Chomhar Ceardchumann na hÉireann, agus

(g)  Cathaoirleach Chomhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn.

(3)  Más rud é—

(a)  go gcuirfidh aon duine de na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) in iúl aon uair nach mian leis nó léi, nó nach bhfuil sé nó sí in ann, gníomhú ar feadh aon tréimhse mar chomhalta den choiste, nó

(b)  nach bhfuil aon duine de na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) in ann, mar gheall ar easláinte nó ar chúis éigin eile, gníomhú amhlaidh ar feadh aon tréimhse,

féadfaidh an tAire, nuair a bheidh iarraidh á dhéanamh aige nó aici faoi fho-alt (7), duine eile a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den choiste ina ionad nó ina hionad agus fanfaidh an duine sin ina chomhalta nó ina comhalta den choiste go dtí cibé tráth a ndéanfaidh an coiste an roghnú de bhun na hiarrata.

(4)  I gcás ina ndéanfaidh an tAire iarraidh faoi fho-alt (7) agus go mbeidh, tráth na hiarrata, folúntas in aon cheann de na hoifigí dá dtagraítear i bhfo-alt (2), féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den choiste agus fanfaidh an duine sin ina chomhalta nó ina comhalta den choiste go dtí cibé tráth a ndéanfaidh an coiste an roghnú de bhun na hiarrata.

(5)  Más rud é, de bhun fho-alt (3)(4), go gceapfaidh an tAire duine chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den choiste, cuirfidh sé nó sí faoi deara, a luaithe is féidir, fógra faoin gceapachán a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(6)  (a)  Féadfaidh an tAire, le hordú, fo-alt (2) a leasú.

(b)  Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin bhfo-alt seo (lena n-áirítear ordú faoin mír seo) a leasú nó a chúlghairm.

(c)  I gcás ina mbeartaítear ordú faoin bhfo-alt seo a dhéanamh, cuirfidh an tAire faoi deara go leagfar dréacht de faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(d)  I gcás ordú faoin bhfo-alt seo a bheith i bhfeidhm, déanfar fo-alt (2) a fhorléiriú agus beidh éifeacht leis faoi réir théarmaí an ordaithe.

(7)  (a)  Déanfaidh an coiste, cibé uair a iarrfaidh an tAire é, 3 iarrthóir a roghnú, nó, i gcás inarb é tuairim an choiste nach bhfuil líon leordhóthanach d'iarrthóirí oiriúnacha ar fáil, cibé líon iarrthóirí is lú ná sin a chinnfidh an coiste a roghnú, lena gceapadh mar chathaoirleach agus déanfaidh sé ainmneacha na n-iarrthóirí, nó, de réir mar is cuí, ainm an iarrthóra, a bheidh roghnaithe aige agus na cúiseanna ar measadh na daoine nó an duine sin a bheith oiriúnach, i dtuairim an choiste, don cheapachán sin, a chur in iúl don Aire.

(b)  Le linn don choiste iarrthóirí a roghnú, beidh aird aige ar an eolas agus ar an taithí speisialta, agus ar na cáilíochtaí eile nó na tréithe pearsanta, a mheasann an coiste is cuí chun a chumasú do dhuine feidhmeanna an chathaoirligh a chomhlíonadh go héifeachtach.

(8)  Ach amháin i gcás athcheapacháin faoi fho-alt (12), ní cheapfaidh an Rialtas duine chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach murar roghnaigh an coiste an duine faoi fho-alt (7) i ndáil leis an gceapachán sin, ach—

(a)  mura féidir leis an gcoiste aon iarrthóir oiriúnach a roghnú de bhun iarrata áirithe faoi fho-alt (7), nó

(b)  má chinneann an Rialtas gan aon duine de na hiarrthóirí a roghnaigh an coiste de bhun iarrata áirithe a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach,

ansin—

(i)  ceapfaidh an Rialtas duine chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach, is duine arbh iarrthóir é nó í a roghnaigh an coiste de bhun iarrata roimhe sin (más ann) i ndáil leis an gceapachán sin, nó

(ii)  cuirfidh na tAire iarraidh eile chuig an gcoiste agus ceapfaidh an Rialtas duine chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach, ar duine é nó í a roghnaigh an coiste de bhun na hiarrata sin nó de bhun iarrata roimhe sin.

(9)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a)  maidir le foilsiú an fhógra á rá go bhfuair an coiste iarraidh faoi fho-alt (7),

(b)  maidir le hiarratais ar roghnú ag an gcoiste, agus

(c)  maidir le haon ní eile is fóirsteanach leis an Aire chun críocha an ailt seo.

(10)  Aon duine a bheidh, de thuras na huaire—

(a)  i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin,

(b)  ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c)  ina chomhalta nó ina comhalta d'údarás áitiúil,

beidh sé nó sí dícháilithe chun a cheaptha nó chun a ceaptha mar chathaoirleach.

(11)  Ceapfar an cathaoirleach i gcáil lánaimseartha agus ní shealbhóidh sé nó sí, tráth ar bith i gcaitheamh a théarma nó a téarma oifige, aon oifige nó fostaíocht eile a mbeidh díolaíochtaí iníoctha ina leith.

(12)  Faoi réir fhorálacha eile an ailt seo, sealbhóidh an cathaoirleach oifig ar feadh téarma 7 mbliana agus féadfaidh an Rialtas é nó í a athcheapadh i gcomhair an dara téarma oifige nó i gcomhair téarma oifige iardain, ar choinníoll nach n-athcheapfar duine faoin bhfo-alt seo mura rud é, tráth a athcheaptha nó a hathcheaptha, gurb eisean nó ise, nó gurbh eisean nó ise, an cathaoirleach a bheidh ag dul as oifig.

(13)  (a)  Féadfaidh an cathaoirleach éirí as a oifig nó as a hoifig mar chathaoirleach trí litir a bheidh dírithe chun an Aire agus glacfaidh an t-éirí as éifeacht ar an agus ón dáta a bhfaighidh an tAire an litir.

(b)  Fágfaidh an cathaoirleach oifig an chathaoirligh ar 65 bliana d'aois a shlánú.

(c)  Scoirfidh duine de bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach más rud é—

(i)  go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann nó lena thoghadh nó lena toghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa,

(ii)  go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte sin chun folúntas a líonadh, nó

(iii)  go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d'údarás áitiúil.

(d)  Scoirfidh duine de bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach más rud é—

(i)  go mbreithneofar ina fhéimheach é nó ina féimheach í,

(ii)  go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe,

(iii)  go gciontófar é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le cuideachta,

(iv)  go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht, cibé acu i ndáil le cuideachta nó nach ea,

(v)  go ngearrfaidh cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air nó uirthi,

(vi)  go ndéanfar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160 d'Acht na gCuideachtaí, 1990, nó

(vii)  go scoirfidh sé nó sí de bheith ina chónaí nó ina cónaí sa Stát.

(14)  (a)  Íocfaidh an Bord leis an gcathaoirleach an tuarastal céanna a íoctar le breitheamh den Ard-Chúirt.

(b)  Faoi réir fhorálacha an ailt seo, beidh an cathaoirleach i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena náirítear téarmaí a bhaineann le liúntais i leith caiteachas) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(15)  Féadfaidh an Rialtas an cathaoirleach a chur as oifig ar é nó í a bheith éirithe éagumasach, mar gheall ar easláinte, lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach nó má rinne sé é féin nó má rinne sí í féin a mhí-iompar mar a bheidh sonraithe, nó más dóigh leis an Rialtas gur gá é nó í a chur as oifig le go gcomhlíonfadh an Bord feidhmeanna an Bhoird go héifeachtach, agus i gcás ina gcuirfear an cathaoirleach as oifig faoin bhfo-alt seo, cuirfidh an Rialtas faoi deara ráiteas i scríbhinn maidir leis na cúiseanna a bhí lena chur nó lena cur as oifig a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Gnáthchomhaltaí a cheapadh.

106. —(1)  Déanfaidh an tAire 7 ngnáthchomhalta den Bhord a cheapadh mar a leanas:

(a)  ceapfar comhalta amháin as measc daoine a roghnóidh eagraíochtaí forordaithe atá, i dtuairim an Aire, ionadaitheach do dhaoine a mbaineann a ngairm nó a slí bheatha le pleanáil fhisiceach, le hinnealtóireacht agus le hailtireacht;

(b)  ceapfar comhalta amháin as measc daoine a roghnóidh eagraíochtaí forordaithe atá, i dtuairim an Aire, ionadaitheach do dhaoine ar cúram dóibh an comhshaol agus taitneamhachtaí a chosaint agus a shlánchoimeád;

(c)  ceapfar comhalta amháin as measc daoine a roghnóidh eagraíochtaí forordaithe ar cúram dóibh, i dtuairim an Aire, forbairt eacnamaíochta, forbairt a spreagadh agus a dhéanamh, bonneagar a sholáthar nó talamh a fhorbairt nó atá bainteach thairis sin leis an tionscal foirgníochta;

(d)  ceapfar comhalta amháin as measc daoine a roghnóidh eagraíochtaí forordaithe atá, i dtuairim an Aire, ionadaitheach do leasanna rialtais áitiúil;

(e)  ceapfar comhalta amháin as measc daoine a ainmneoidh cibé ceardchumainn, comhlachtaí atá ionadaitheach d'fheirmeoirí agus comhlachtaí a bhfuil, i dtuairim an Aire, spéis ar leith acu i nithe a bhaineann le forbairt tuaithe agus pobail áitiúil nó saineolas acu ar an gcéanna, a fhorordófar;

(f)  ceapfar comhalta amháin as measc daoine a ainmneoidh cibé comhlachtaí saorálacha, comhlachtaí a bhfuil cuspóirí carthanúla acu agus comhlachtaí a bhfuil, i dtuairim an Aire, spéis ar leith acu i nithe a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge, cur chun cinn na n-ealaíon agus an chultúir nó atá ionadaitheach do dhaoine atá faoi mhíchumas, nó a bhfuil saineolas acu ar an gcéanna, a fhorordófar;

(g)  ceapfar comhalta amháin as measc oifigigh an Aire ar státseirbhísigh bhunaithe iad chun críocha Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956.

(2)  Forordóidh an tAire 2 eagraíocht ar a laghad chun críocha gach ceann de mhíreanna (a) go (f) d'fho-alt (1).

(3)  Más rud é go gcinnfidh an tAire comhalta amháin nó níos mó a cheapadh chun an Bhoird de bhun ordaithe faoi alt 104(2)

(a)  i gcás ina ndéanfar líon comhaltaí breise nach mó ná 5 a cheapadh, ní dhéanfar níos mó ná duine amháin a cheapadh as measc daoine a roghnóidh eagraíochtaí a bheidh forordaithe chun críocha míre áirithe d'fho-alt (1);

(b)  i gcás ina ndéanfar líon comhaltaí breise is mó ná 5 ach nach mó ná 10 a cheapadh, ní dhéanfar níos mó ná 2 a cheapadh as measc daoine a roghnóidh eagraíochtaí a bheidh forordaithe chun críocha míre áirithe d'fho-alt (1).

(4)  Déanfaidh eagraíocht a bheidh forordaithe chun críocha mhír (a), (b), (c), (d), (e)(f) d'fho-alt (3), aon uair a iarrfaidh an tAire é, cibé líon iarrthóirí (nach lú ná beirt) a shonróidh an tAire a ainmniú lena gceapadh mar ghnáthchomhalta agus cuirfidh sí ainm na n-iarrthóirí a ainmneofar agus na cúiseanna a bhfuil siad, i dtuairim na heagraíochta, oiriúnach lena gceapadh in iúl don Aire.

(5)  Ach amháin i gcás ceapacháin de bhun fho-alt (1)(g) nó i gcás athcheapacháin faoi fho-alt (12) agus faoi réir fho-alt (6) agus alt 108(4), ní cheapfaidh an tAire duine chun bheith ina ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta murar ainmníodh an duine de bhun iarrata faoi fho-alt (4) i ndáil leis an gceapachán sin.

(6)  Más rud é—

(a)  de bhun iarrata áirithe faoi fho-alt (4), go ndiúltóidh nó go mainneoidh eagraíocht aon iarrthóir a ainmniú, nó

(b)  go gcinnfidh an tAire gan aon iarrthóir a ainmneoidh na heagraíochtaí de bhun iarrata áirithe faoin bhfo-alt sin a cheapadh mar ghnáthchomhalta,

ansin—

(i)  ceapfaidh an tAire mar ghnáthchomhalta duine a bhí ar líon na ndaoine a d'ainmnigh eagraíocht den sórt sin de bhun iarrata roimhe sin (más ann) faoin bhfo-alt sin i ndáil leis an gceapachán sin,

(ii)  déanfaidh an tAire iarraidh eile agus ceapfaidh sé nó sí mar ghnáthchomhalta duine a bhí ar líon na ndaoine a ainmníodh de bhun na hiarrata sin nó de bhun iarrata eile arna déanamh i ndáil leis an gceapachán sin, nó

(iii)  ceapfaidh an tAire mar ghnáthchomhalta duine a roghnaigh coiste arna bhunú faoi fho-alt (7).

(7)  (a)  Beidh coiste ann (“an coiste”) ar a mbeidh—

(i)  an cathaoirleach,

(ii)  Rúnaí Cúnta na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil atá freagrach as pleanáil agus forbairt inchothaithe, agus

(iii)  Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta.

(b)  Déanfaidh an coiste, aon uair a iarrfaidh an tAire é—

(i)  le fógra i nuachtán náisiúnta amháin nó níos mó, iarratais ar cheapachán mar ghnáthchomhalta a iarraidh ó dhaoine cuí-cháilithe,

(ii)  3 iarrthóir a roghnú, nó i gcás inarb é tuairim an choiste nach bhfuil líon leordhóthanach d'iarrthóirí oiriúnacha ar fáil, cibé líon iarrthóirí is lú ná sin a chinnfidh an coiste a roghnú, lena gceapadh mar ghnáthchomhalta, agus aird aige ar an eolas agus ar an taithí, agus ar na cáilíochtaí eile nó na tréithe pearsanta, a mheasann an coiste is cuí chun a chumasú do dhuine feidhmeanna gnáthchomhalta a chomhlíonadh go héifeachtach, agus

(iii)  ainmneacha na n-iarrthóirí, nó, de réir mar is cuí, ainm an iarrthóra, a bheidh roghnaithe aige agus na cúiseanna ar measadh na daoine nó an duine sin a bheith oiriúnach, i dtuairim an choiste, don cheapachán, a chur in iúl don Aire.

(8)  I gcás ina ndéanfar iarraidh de bhun fho-alt (4) agus go mainneoidh nó go ndiúltóidh an eagraíocht ar a ndearnadh an iarraidh an líon iarrthóirí a bheidh sonraithe san iarraidh a ainmniú, ní choiscfear, dá bhíthin sin, duine a ainmniú mar ghnáthchomhalta is duine a bhí ainmnithe i ndáil leis an gceapachán sin ag an eagraíocht nó ag aon eagraíocht eile.

(9)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a)  maidir leis an tréimhse ina mbeidh faisnéis le cur in iúl don Aire de réir fho-alt (4), agus

(b)  maidir le haon ní eile is fóirsteanach leis an Aire chun críocha an ailt seo.

(10)  Aon duine a bheidh de thuras na huaire—

(a)  i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin,

(b)  ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c)  ina chomhalta nó ina comhalta d'údarás áitiúil,

beidh sé nó sí dícháilithe chun a cheaptha nó chun a ceaptha mar ghnáthchomhalta.

(11)  Ceapfar gach duine de na gnáthchomhaltaí i gcáil lánaimseartha agus ní shealbhóidh sé nó sí, tráth ar bith i gcaitheamh a théarma nó a téarma oifige, aon oifig nó fostaíocht eile a mbeidh díolaíochtaí iníoctha ina leith.

(12)  Faoi réir fhorálacha alt 108(4)(b), sealbhóidh gnáthchomhalta oifig ar feadh cibé téarma (nach faide ná 5 bliana) a shonróidh an tAire tráth a cheaptha nó a ceaptha chun oifige agus féadfaidh an tAire é nó í a athcheapadh i gcomhair an dara téarma oifige nó i gcomhair téarma oifige iardain, ar choinníoll nach n-athcheapfar duine faoin bhfo-alt seo mura rud é, tráth a athcheaptha nó a hathcheaptha, go bhfuil sé nó sí, nó go raibh sé nó sí, ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord a bheidh ag dul as oifig..

(13)  (a)  Féadfaidh gnáthchomhalta éirí as a chomhaltas nó as a comhaltas trí litir a bheidh dírithe chun an Aire agus glacfaidh an t-éirí as éifeacht ar an agus ón dáta a bhfaighidh an tAire an litir.

(b)  Fágfaidh duine a oifig nó a hoifig mar ghnáthchomhalta ar 65 bliana d'aois a shlánú.

(c)  Scoirfidh duine de bheith ina ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta más rud é—

(i)  go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann nó lena thoghadh nó lena toghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa,

(ii)  go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte sin chun folúntas a líonadh, nó

(iii)  go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d'údarás áitiúil.

(d)  Scoirfidh duine de bheith ina ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta den Bhord más rud é—

(i)  go mbreithneofar ina fhéimheach é nó ina féimheach í,

(ii)  go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe,

(iii)  go gciontófar é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le cuideachta,

(iv)  go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht, cibé acu i ndáil le cuideachta nó nach ea,

(v)  go ngearrfaidh cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air nó uirthi,

(vi)  go ndéanfar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160 d'Acht na gCuideachtaí, 1990, nó

(vii)  go scoirfidh sé nó sí de bheith ina chónaí nó ina cónaí sa Stát.

(14)  (a)  Íocfaidh an Bord le gach gnáthchomhalta cibé luach saothair agus cibé liúntais i leith caiteachais a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(b)  Faoi réir fhorálacha eile an ailt seo, beidh gnáthchomhalta i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(15)  Féadfaidh an Rialtas gnáthchomhalta a chur as oifig ar é nó í a bheith éirithe éagumasach, mar gheall ar easláinte, lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach, nó má rinne sé é féin nó í féin a mhí-iompar mar a bheidh sonraithe, nó más dóigh leis an Aire gur gá é nó í a chur as oifig le go gcomhlíonfadh an Bord feidhmeanna an Bhoird go héifeachtach, agus i gcás ina gcuirfear gnáthchomhalta as oifig faoin bhfo-alt seo, cuirfidh an tAire faoi deara ráiteas i scríbhinn maidir leis na cúiseanna a bhí lena chur nó lena cur as oifig a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Leaschathaoirleach a cheapadh.

107. —(1)  Ceapfaidh an tAire duine as measc na ngnáthchomhaltaí chun bheith ina leaschathaoirleach agus is go ceann cibé tréimhse a bheidh sonraithe sa cheapachán a dhéanfar an ceapachán sin.

(2)  Más rud é, tráth ar bith, go scoirfidh an leaschathaoirleach aon am de bheith ina ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta den Bhord, scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina leaschathaoirleach.

(3)  Íocfaidh an Bord leis an leaschathaoirleach, i dteannta a luacha saothair mar ghnáthchomhalta, cibé luach saothair breise (más ann) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(4)  Féadfaidh an leaschathaoirleach éirí as a oifig nó as a hoifig mar leaschathaoirleach trí litir a bheidh dírithe chun an Aire agus glacfaidh an t-éirí as éifeacht ar an agus ón dáta a bhfaighidh an tAire an litir.

Córam don Bhord. folúntais, etc.

108. —(1)  3 is córam do chruinniú den Bhord.

(2)  Faoi réir fho-alt (1), féadfaidh an Bord gníomhú d'ainneoin folúntais in oifig an chathaoirligh nó an leaschathaoirligh nó i líon na ngnáthchomhaltaí.

(3)  I gcás ina mbeidh folúntas in oifig an chathaoirligh nó an leaschathaoirligh nó i líon na ngnáthchomhaltaí, nó ina mbeidh folúntas le bheith in oifig den sórt sin, glacfaidh an tAire bearta a luaithe is féidir chun an folúntas a líonadh.

(4)  (a)  Más rud é, mar gheall ar an gcathaoirleach nó gnáthchomhalta a bheith breoite, nó ar aon chúis eile, nach mbeidh líon leordhóthanach comhaltaí den Bhord ar fáil chun a chumasú don Bhord a fheidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach, féadfaidh an tAire, mar bheart idirlinne, duine amháin nó níos mó a cheapadh mar ghnáthchomhalta as measc na n-oifigeach dá dtagraítear in alt 106(1)(g) nó as measc fhostaithe an Bhoird.

(b)  Ní dhéanfar duine a cheapadh chun bheith ina ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta faoin bhfo-alt seo go ceann téarma is faide ná bliain.

Caibidil II

Eagraíocht, Foireann, etc.

Comhlíonadh ag an mBord.

109. —(1)  Tabharfaidh an Bord don Aire cibé faisnéis i ndáil le comhlíonadh fheidhmeanna an Bhoird a iarrfaidh sé nó sí ó am go ham.

(2)  (a)  Déanfaidh an Bord, ag cibé agaí aimsire is cuí leis nó de réir mar a ordóidh an tAire, athbhreithnithe ar a eagraíocht agus ar na córais agus ar na nósanna imeachta a chleachtann sé i ndáil le hachomhairc agus tarchuir.

(b)  Má thugann an tAire ordachán faoin alt seo, tabharfaidh an Bord tuarascáil don Aire i dtaobh thorthaí an athbhreithnithe a rinneadh de bhun an ordaithe agus comhlíonfaidh sé aon treoir a thabharfaidh an tAire, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an mBord maidir leis na torthaí sin, i ndáil leis na nithe go léir nó aon ní díobh ab ábhar don athbhreithniú.

(3)  Féadfaidh an Bord aighneachtaí a dhéanamh chun an Aire maidir le haon ní a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird.

(4)  Féadfaidh an tAire dul i gcomhairle leis an mBord maidir le haon ní a bhaineann le comhlíonadh na nithe seo a leanas—

(a)  feidhmeanna an Bhoird, nó

(b)  na feidhmeanna a shanntar don Aire leis an Acht seo nó faoin Acht seo nó le haon achtachán eile nó le haon ordú, rialachán nó ionstraim eile faoin gcéanna.

An cathaoirleach do chinntiú go ndéanfar gnó an Bhoird a chur i gcrích go héifeachtúil, etc.

110. —(1)  Beidh sé d'fheidhm ag an gcathaoirleach, nó i gcás nach mbeidh sé nó sí ar fáil nó ina mbeidh oifig an chathaoirligh folamh, ag an leaschathaoirleach—

(a)  a chinntiú go ndéanfar gnó an Bhoird a chur i gcrích go héifeachtúil, agus

(b)  a shocrú go ndéanfar gnó an Bhoird a dháileadh ar a chomhaltaí.

(2)  Más é tuairim an chathaoirligh go ndearna gnáthchomhalta é féin nó í féin a iompar ar shlí a tharraingeodh míchlú ar an mBord nó gur dhochar an t-iompar sin do chomhlíonadh éifeachtach fheidhmeanna uile an Bhoird nó aon fheidhme nó feidhmeanna díobh, féadfaidh sé nó sí dá lánrogha féin—

(a)  a cheangal ar an gcomhalta den Bhord freastal le haghaidh agallaimh agus an comhalta a chur faoi agallamh go príobháideach ann agus an tuairim sin a chur i bhfios dó nó di, nó

(b)  má mheasann sé nó sí gur cuí sin a dhéanamh, an t-ábhar a imscrúdú ar dhóigh eile,

agus má mheasann sé nó sí gur cuí sin a dhéanamh, toradh an agallaimh nó an imscrúdaithe a thuairisciú don Aire.

Cruinnithe agus nós imeachta an Bhoird.

111. —(1)  Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé méid cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2)  Beidh vóta ag an gcathaoirleach agus ag gach gnáthchomhalta ag cruinniú den Bhord.

(3)  Ag cruinniú den Bhord—

(a)  is é nó is í an cathaoirleach, má bhíonn sé nó sí i láthair, a bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú,

(b)  mura mbeidh an cathaoirleach i láthair, is é nó is í an leaschathaoirleach, má bhíonn sé nó sí i láthair, a bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú, agus

(c)  mura mbeidh an cathaoirleach ná an leaschathaoirleach i láthair, roghnóidh na gnáthchomhaltaí a bheidh i láthair duine dá líon féin chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

(4)  Gach ceist a éireoidh ag cruinniú den Bhord i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna, cinnfear í le tromlach de vótaí na gcomhaltaí a bheidh i láthair agus, i gcás na vótaí a bheith roinnte go cothrom, beidh an vóta réitigh ag an duine a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

(5)  (a)  Faoi réir an Achta seo, agus aon rialachán arna ndéanamh faoi, agus faoi réir aon achtacháin nó ordaithe eile, nó aon rialacháin nó ionstraime eile faoi sin freisin, a rialaíonn nó a dhéanann difear ar shlí eile do nós imeachta an Bhoird, déanfaidh an Bord a nós imeachta agus a ghnó féin a rialáil.

(b)  Féadfaidh an tAire a cheangal ar an mBord é nó í a choimeád ar an eolas i dtaobh na socruithe a dhéanfar faoin bhfo-alt seo chun nós imeachta agus gnó an Bhoird a rialáil.

(6)  (a)  Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), féadfaidh an Bord aon cheann dá fheidhmeanna a chomhlíonadh trí aon chomhalta nó ag aon chomhalta den Bhord nó trí aon duine eile nó ag aon duine eile a bheidh údaraithe go cuí ag an mBord chuige sin.

(b)  Forléireofar mír (a) mar mhír a chuireann ar chumas comhalta den Bhord breith chríochnaitheach a thabhairt ar phoncanna sonraí i ndáil le cinneadh ar chás áirithe más rud é gur breithníodh an cás lena mbaineann an túdarú faoin mír sin ag cruinniú den Bhord sular tugadh an t-údarú agus beidh an bhreith sin de réir théarmaí an údaraithe sin.

(c)  Ní fhorléireofar mír (a) mar mhír a chuireann ar chumas an Bhoird údarás a thabhairt do dhuine nach comhalta den Bhord breith chríochnaitheach a thabhairt ar aon chás áirithe is cúram don Bhord.

(7)  Socróidh an Bord go gcoimeádfar taifead scríofa ar a chuid cinntí go léir, lena n-áirítear ainmneacha na ndaoine sin a bhí i láthair ag cruinniú den Bhord agus líon na ndaoine sin a vótálann ar son nó i gcoinne na gcinntí sin.

Rannáin den Bhord.

112. —(1)  Aon uair a bheidh an tAire nó an cathaoirleach den tuairim gur fóirsteanach, ar mhaithe le dlús a chur le gnó an Bhoird, go ngníomhóidh an Bord trí rannáin, féadfaidh sé nó sí ordachán a thabhairt dá réir sin, agus go dtí go gcúlghairfear an t-ordachán sin—

(a)  sannfaidh an cathaoirleach do gach rannán an gnó a bheidh le déanamh aige, agus

(b)  chun críche an ghnó a shannfar dó amhlaidh, beidh feidhmeanna uile an Bhoird ag gach rannán.

(2)  3 chomhalta ar a laghad den Bhord a bheidh i rannán den Bhord.

(3)  Féadfaidh an cathaoirleach, nó má bhíonn sé nó sí as láthair, féadfaidh duine a bheidh ag gníomhú mar chathaoirleach ag cruinniú de rannán den Bhord, aon tráth roimh chinneadh a dhéanamh, breithniú aon achomhairc nó tarchuir a aistriú ón rannán go dtí cruinniú de na comhaltaí uile den Bhord a mbeidh fáil orthu, i gcás ina measfaidh an cathaoirleach go bhfuil castacht nó tábhacht ar leith ag baint leis an achomharc nó leis an tarchur.

Toirmeasc ar fhaisnéis a nochtadh a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird.

113. —(1)  Ní nochtfaidh aon duine, gan toiliú an Bhoird (a fhéadfar a thabhairt don duine, faoi réir coinníollacha nó dá néagmais, maidir le haon fhaisnéis, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d'aicme nó de thuairisc áirithe) aon fhaisnéis—

(a)  a bheidh faighte aige nó aici le linn dó nó di fónamh mar chomhalta nó mar fhostaí de chuid an Bhoird nó mar shainchomhairleoir nó mar chomhairleoir don Bhord nó mar dhuine a mbaineann an Bord leas as a sheirbhísí nó a seirbhísí de bhua alt 120(2)122, nó

(b)  a bheidh faighte amhlaidh maidir le gnó an Bhoird nó maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna.

(2)  Aon duine a sháróidh fo-alt (1) beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3)  Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1)

(a)  nochtadh faisnéise i dtuarascáil a thabharfar don Bhord nó i dtuarascáil a thabharfaidh an Bord, nó a thabharfar thar ceann an Bhoird, don Aire,

(b)  nochtadh faisnéise ag aon duine i gcúrsa agus de réir fheidhmeanna a oifige nó a hoifige,

(c)  nochtadh faisnéise de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997, nó

(d)  nochtadh faisnéise de réir na Rialachán um Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 1998, agus de réir aon rialachán ag leasú na rialachán sin nó a chuirtear ina n-ionad.

Toirmeasc ar chumarsáidí áirithe i ndáil le hachomhairc, etc.

114. —(1)  Aon duine a dhéanfaidh cumarsáid leis an gcathaoirleach, le gnáthchomhalta, le fostaí de chuid an Bhoird, nó le sainchomhairleoir nó le comhairleoir don Bhord nó le duine a mbaineann an Bord leas as a sheirbhísí nó as a seirbhísí de bhua alt 120 (2)122, d'fhonn tionchar míchuí a imirt ar bhreithniú achomhairc nó tarchuir nó ar chinneadh ag an mBord i dtaobh aon ní, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2)  Má bhíonn an cathaoirleach nó gnáthchomhalta nó fostaí de chuid an Bhoird nó sainchomhairleoir nó comhairleoir don Bhord nó duine a mbaineann an Bord leas as a sheirbhísí nó as a seirbhísí de bhua alt 120 (2)122, den tuairim go sáraíonn cumarsáid fo-alt (1), beidh de dhualgas air nó uirthi gan bacadh a thuilleadh leis an gcumarsáid agus nochtfaidh sé nó sí an chumarsáid don Bhord.

Comhaltaí agus fostaithe an Bhoird agus daoine eile a shlánú.

115. —I gcás inar deimhin leis an mBord go ndearna comhalta den Bhord, fostaí de chuid an Bhoird nó duine a soláthraítear a sheirbhísí nó a seirbhísí don Bhord faoi ailt 120(2), 122124(1), a dhualgais nó a dualgais i ndáil le feidhmeanna an Bhoird a chomhall ar mhodh bona fide, déanfaidh sé an comhalta, an fostaí nó an duine a shlánú in aghaidh gach caingne nó éilimh, cibé slí a n-éireoidh, i leith chomhall a dhualgas nó a dualgas aige nó aici.

Deontais don Bhord.

116. —Féadfar, faoi réir cibé coinníollacha, más ann, is cuí leis an Aire, deontas nó deontais ina mbeidh cibé méid nó méideanna a shocróidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an mBord i ndáil le clár caiteachais an Bhoird don bhliain sin, a íoc leis an mBord i ngach bliain airgeadais as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Cuntais agus iniúchtaí an Bhoird.

117. —(1)  Coimeádfaidh an Bord, i cibé foirm a cheadóidh an tAire, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh an Bord nó a chaithfidh sé.

(2)  Déanfaidh an Bord cuntais a choimeádfar faoin alt seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh cibé tráthanna a ordóidh an tAire agus, nuair a bheidh siad iniúchta, déanfar iad, mar aon le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu, a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis don Aire.

118. —Tabharfaidh an Bord, tráth nach déanaí ná an 30ú lá de Mheitheamh gach bliain, tuarascáil don Aire ar imeachtaí an Bhoird i gcaitheamh na bliana roimhe sin agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Aoisliúntas chomhaltaí an Bhoird.

119. —(1)  Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, scéim nó scéimeanna a dhéanamh chun pinsin, aiscí nó liúntais eile a dheonú don chathaoirleach agus do ghnáthchomhaltaí, nó ina leith, ar scor dóibh de bheith i seilbh oifige.

(2)  Féadfar a fhoráil le scéim faoin alt seo nach mbeidh foirceannadh cheapachán an chathaoirligh nó gnáthchomhalta le linn théarma oifige an duine sin ina bhac ar phinsean, aisce nó liúntas eile a dhámhachtain dó nó di faoin scéim.

(3)  Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, scéim arna déanamh aige nó aici faoin alt seo a leasú.

(4)  Má bhíonn aon díospóid ann i dtaobh éilimh aon duine ar aon phinsean, aisce nó liúntas is iníoctha de bhun scéime faoin alt seo, nó i dtaobh mhéid an chéanna, cuirfear an díospóid faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh seisean nó sise chuig an Aire Airgeadais í, agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire Airgeadais.

(5)  Cuirfidh an Bord scéim faoin alt seo i gcrích de réir a téarmaí.

(6)  Ní dheonóidh an Bord aon phinsean, aisce nó liúntas eile d'aon duine nó i leith aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ar an duine sin do scor de bheith i seilbh oifige ach amháin de réir scéime faoin alt seo.

(7)  Gach scéim a dhéanfar faoin alt seo leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

Fostaithe an Bhoird.

120. —(1)  Ceapfaidh an Bord cibé daoine agus cibé líon daoine chun bheith ina bhfostaithe de chuid an Bhoird is dóigh leis an mBord, faoi réir cheadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais maidir leis an líon agus leis an gcineál fostaithe den sórt sin is cuí ó am go ham, agus aird aige ar an ngá atá ann a chinntiú go mbeidh inniúlacht sa Ghaeilge ag líon leordhóthanach den fhoireann le go mbeifear in ann seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge agus trí Bhéarla araon.

(2)  Féadfaidh an Bord duine a fhostú i gcáil pháirtaimseartha agus íocfar luach saothair leis nó léi ar mhodh táillí ina mbeidh cibé méideanna a chinnfidh an Bord ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais.

(3)  Sealbhóidh fostaí de chuid an Bhoird a fhostaíocht nó a fostaíocht ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Bord ó am go ham faoi réir cheadú an Aire.

(4)  Íocfaidh an Bord lena fhostaithe, as airgead a bheidh faoina réir aige, cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an Bord ó am go ham faoi réir cheadú an Aire le toiliú an Aire Airgeadais.

Aoisliúntas fhostaithe an Bhoird.

121. —(1)  Déanfaidh an Bord scéim nó scéimeanna chun pinsin, aiscí nó liúntais eile a dheonú, ar scor nó ar éag dóibh, do cibé fostaithe lánaimseartha de chuid an Bhoird is cuí leis, nó i leith an chéanna, a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú nó lena ceadú a fháil.

(2)  Féadfaidh an Bord, aon tráth, scéim lena leasaítear scéim faoin alt seo a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(3)  I gcás ina gcuirfear scéim faoi bhráid an Aire de bhun an ailt seo, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, an scéim a cheadú gan mhodhnú nó fara cibé modhnú (trí ábhar a chur léi, trí ábhar a bhaint aisti nó trína hathrú) is dóigh leis an Aire, leis an toiliú sin, is cuí.

(4)  Déanfaidh an Bord aon scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í le toiliú an Aire Airgeadais, a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(5)  Socróidh scéim a cheadófar faoin alt seo an tráth scoir agus na coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh pinsin, aiscí nó liúntais eile iníoctha leo nó ina leith faoin scéim, agus féadfar tráthanna éagsúla agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(6)  Má bhíonn aon díospóid ann i dtaobh éileamh aon duine ar aon phinsean, aisce nó liúntas eile is iníoctha de bhun scéime faoin alt seo, nó i dtaobh mhéid an chéanna, cuirfear an díospóid faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh seisean nó sise chuig an Aire Airgeadais í, agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire Airgeadais.

(7)  Gach scéim a cheadófar faoin alt seo leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ceadaithe agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

An tAire do sholáthar seirbhísí don Bhord.

122. —(1)  D'fhonn a chumasú don Bhord a fheidhmeanna a chomhlíonadh, féadfaidh an tAire seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí foirne) a sholáthar don Bhord ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear íocaíocht as na seirbhísí sin) a chomhaontófar agus féadfaidh an Bord leas a bhaint as na seirbhísí sin.

(2)  Féadfaidh an Bord seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí foirne) a sholáthar don Aire ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear íocaíocht as na seirbhísí sin) a chomhaontófar agus féadfaidh an tAire leas a bhaint as na seirbhísí sin.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, etc.

123. —(1)  I gcás ina ndéanfar duine is fostaí de chuid an Bhoird a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó lena thoghadh nó lena toghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa, nó ina measfar de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte sin chun folúntas a líonadh, nó ina dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d'údarás áitiúil, beidh sé nó sí ar iasacht ó fhostaíocht ag an mBord agus ní íocfaidh an Bord leis nó léi, ná ní bheidh sé nó sí i dteideal go bhfaighidh sé nó sí ón mBord, aon luach saothair ná liúntais—

(a)  i gcás ina n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann, i leith na tréimhse dar tosach an tráth a ghlacfaidh sé nó sí leis an ainmniúchán agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Teach sin,

(b)  i gcás ina n-ainmneofar é nó í lena thoghadh nó lena toghadh chun ceachtar Tí acu sin nó chun Parlaimint na hEorpa, nó ina measfar é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na hEorpa, i leith na tréimhse dar tosach an tráth a ainmneofar é nó í nó a cheapfar é nó í agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Teach sin nó den Pharlaimint sin nó a chinnfidh toghchán air nó uirthi nó a tharraingeoidh sé nó sí siar ó bheith ina iarrthóir nó ina hiarrthóir, de réir mar is cuí, nó

(c)  i gcás ina dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d'údarás áitiúil, i leith na tréimhse dar tosach an tráth a thiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den údarás áitiúil agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den údarás sin.

(2)  Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin nó is comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí de chuid an Bhoird.

(3)  Aon duine a bheidh de thuras na huaire ina chomhalta nó ina comhalta d'údarás áitiúil beidh sé nó sí, fad a shealbhóidh sé nó sí oifig mar chomhalta den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí de chuid an Bhoird.

Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí don Bhord.

124. —(1)  Féadfaidh an Bord ó am go ham cibé sainchomhairleoirí nó cibé comhairleoirí a fhostú a mheasfaidh sé is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus íocfaidh an Bord, as airgead a bheidh faoina réir aige, aon táillí a bheidh dlite do shainchomhairleoir nó do chomhairleoir a fhostófar de bhun an ailt seo.

(2)  Áireoidh an Bord, i ngach tuarascáil a thabharfar faoi alt 118, ráiteas ina mbeidh ainmneacha na ndaoine (má b’ann) a fostaíodh de bhun an ailt seo le linn na bliana lena mbaineann an tuarascáil.

Caibidil III

Nósanna Imeachta Achomhairc, etc.

Achomhairc agus tarchuir is cúram don Bhord.

125.