5 2005

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 2005


AN tACHT AIRGEADAIS 2005

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

1. Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

2. Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

3. Creidmheasanna cánach pearsanta.

4. Díolúine aoise.

5. Leasú ar alt 126 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le sochair áirithe is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh) den Phríomh-Acht.

6. Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 116 (léiriú (Caibidil 3)) den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 118 (sochair chomhchineáil: foráil mhuirearúcháin ghinearálta) den Phríomh-Acht.

9. Iasachtaí tosaíochta.

10. Costais agus caiteachais i leith sócmhainní agus seirbhísí slándála pearsanta.

11. Íocaíochtaí cúraim altrama etc.

12. Fostaithe Stáit: liúntais seirbhíse coigríche.

13. Creidmheas i leith cánach arna hasbhaint ó dhíolaíochtaí stiúrthóirí áirithe.

14. Leasú ar alt 950 (léiriú (Cuid 41)) den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar Chaibidil 1 (íocaíochtaí i leith seirbhísí gairmiúla ag daoine áirithe) de Chuid 18 den Phríomh-Acht agus ar Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 128 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le stiúrthóirí cuideachtaí agus le fostaithe dá ndeonaítear cearta chun scaireanna nó sócmhainní eile a fháil) den Phríomh-Acht.

17. Srian le hasbhaintí i leith ranníocaí sochair fostaithe.

18. Leasú ar alt 130 (ábhair a ndéileálfar leo mar dháiltí) den Phríomh-Acht.

19. Faoisimh i leith cánach ioncaim a mhuirearaítear ar íocaíochtaí ar scor.

20. An ráta cánach is infheidhme maidir le hús taisce áirithe arna fháil ag pearsana aonair.

21. Sochair scoir.

Caibidil 3

ÍMAT: Cumarsáidí Leictreonacha agus Teileafóin

22. Leasú ar Chaibidil 6 (tuairisceáin ar ioncam, brabúis, etc., agus tuairisceáin eile ar Ioncam a tharchur go leictreonach) de Chuid 38 den Phríomh-Acht.

23. Éilimh leictreonacha.

24. Leasú ar fhorálacha a bhaineann le héilimh ó phearsana aonair.

25. Taifid a choinneáil agus a iniúchadh i ndáil le héilimh ó phearsana aonair.

26. Leasú ar alt 997 (forálacha forlíontacha (Caibidil 4)) den Phríomh-Acht.

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

27. Leasú ar alt 18 (leasú ar Chuid 16 (faoiseamh cánach ioncaim i leith infheistíochta i dtrádálacha corpraithe — an scéim um leathnú gnó agus an scéim síolchaipitil) den Phríomh-Acht) den Acht Airgeadais 2004.

28. Leasú ar alt 482 (faoiseamh i leith caiteachais ar fhoirgnimh shuntasacha agus ar ghairdíní suntasacha) den Phríomh-Acht.

29. Leasú ar Chaibidil 1 (léiriú agus ginearálta) de Chuid 23 (feirmeoireacht agus garraíodóireacht mhargaidh) den Phríomh-Acht.

30. Leasú ar alt 659 (feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar fhoirgniú foirgneamh feirme, etc., chun truailliú a rialú) den Phríomh-Acht.

31. Leasú ar alt 666 (asbhaint i leith méadaithe ar stocluachanna) den Phríomh-Acht.

32. Leasú ar alt 667A (forálacha breise i leith feirmeoirí cáilitheacha) den Phríomh-Acht.

33. Leasú ar alt 843 (liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críoch oideachais tríú leibhéal) den Phríomh-Acht.

34. Liúntais chaipitiúla le haghaidh cóiríochta cláraithe do thurasóirí.

35. Leasú ar alt 372AJ (gan feidhm a bheith ag faoiseamh i gcásanna áirithe agus foráil in aghaidh faoisimh dhúbailte) den Phríomh-Acht.

36. Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

37. Leasú ar alt 1013 (comhpháirtíochtaí teoranta) den Phríomh-Acht.

38. Leasú ar Sceideal 26A (síntiúis do chomhlachtaí ceadaithe, etc.) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

39. Leasú ar alt 817 (scéimeanna chun dliteanas cánach faoi Sceideal F a sheachaint) den Phríomh-Acht.

40. Cistí cúirte.

41. Sócmhainní cuideachtaí árachais saoil thar lear.

42. Leasú ar Chaibidil 5 (sealbhóirí polasaithe — bonn nua) de Chuid 26 den Phríomh-Acht.

43. Leasú ar alt 747E (leas i gcistí eischósta a dhiúscairt) den Phríomh-Acht.

44. Comhchistí conarthacha.

45. Mar a dhéileálfar le léasú.

46. Mar a dhéileálfar le díbhinní áirithe.

47. Cáin iarchoimeádta díbhinne.

Caibidil 5

Cáin Chorparáide

48. Caighdeáin chuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo.

49. Leasú ar alt 243 (muirir ar ioncam a lamháil) den Phríomh-Acht.

50. Leasú ar Chaibidil 6 (Treoir 2003/49/CE an 3 Meitheamh 2003 ón gComhairle maidir le comhchóras cánachais is infheidhme i gcás íocaíochtaí úis agus ríchíosa a dhéantar idir cuideachtaí comhlachaithe de chuid Ballstát éagsúil, a chur i ngníomh) de Chuid 8 den Phríomh-Acht.

51. Leasú ar Chaibidil 2 (Ilghnéitheach) de Chuid 35 den Phríomh-Acht.

52. Leasú ar alt 410 (grúp-íocaíochtaí) den Phríomh-Acht.

53. Leasú ar alt 448 (faoiseamh ó cháin chorparáide) den Phríomh-Acht.

54. Leasú ar alt 626B (díolúine ó cháin i gcás gnóchan ar dhiúscairtí áirithe scaireanna) den Phríomh-Acht.

55. Alt 686 (laghdú ar cháin chorparáide) den Phríomh-Acht do scor.

Caibidil 6

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

56. Leasú ar alt 980 (asbhaint ón gcomaoin i leith sócmhainní áirithe a dhiúscairt) den Phríomh-Acht.

57. Leasú ar Sceideal 15 (liosta comhlachtaí chun críocha alt 610) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

58. Leasú ar alt 608 (cistí aoisliúntais) den Phríomh-Acht.

CUID 2

Mál

Caibidil 1

Cáin Táirgí Alcóil

59. Leasú ar alt 134 (cumhacht chun feithiclí a stopadh) den Acht Airgeadais 2001.

60. Leasú ar alt 139 (cumhacht gabhála agus daoine a choinneáil) den Acht Airgeadais 2001.

61. Leasú ar alt 73 (léiriú) den Acht Airgeadais 2003.

62. Leasú ar alt 79 (cionta agus pionóis) den Acht Airgeadais 2003.

63. Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 2 (cáin táirgí alcóil) den Acht Airgeadais 2003.

Caibidil 2

Cáin Ola Mianra

64. Na rátaí cánach ola mianra.

65. Leasú ar alt 94 (léiriú) den Acht Airgeadais 1999.

66. Leasú ar alt 95 (cáin a mhuirearú) den Acht Airgeadais 1999.

67. Leasú ar alt 100 (faoisimh ó cháin ola mianra i gcás olaí mianra áirithe) den Acht Airgeadais 1999.

68. Leasú ar alt 103 (toimhdeana in imeachtaí áirithe) den Acht Airgeadais 1999.

69. Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ola mianra) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999.

70. Tosach feidhme.

Caibidil 3

Cáin Táirgí Tobac

71. Léiriú (Caibidil 3).

72. Muirearú agus rátaí.

73. Dliteanas agus íocaíocht.

74. Íocaíocht a chur siar.

75. Praghsanna miondíola táirgí tobac a fhionnadh.

76. Stampaí cánach a ghreamú.

77. Aisíocaíocht nó loghadh.

78. Cionta i ndáil le stampaí cánach.

79. Praghas miondíola (cion agus pionós).

80. Cuntas ar ábhair.

81. Aisghairm, cúlghairm agus cosaint.

82. Forálacha ginearálta agus struchtúr.

83. Rialacháin.

84. Leanúnachas.

85. Cúram agus bainistiú.

86. Tosach feidhme.

Caibidil 4

Mál Ilghnéitheach agus Custaim Ilghnéitheacha

87. Leasú ar an Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977.

88. Leasú ar alt 96 (léiriú) den Acht Airgeadais 2001.

89. Leasú ar alt 97 (táirgí inmháil) den Acht Airgeadais 2001.

90. Leasú ar alt 103 (íocaíocht) den Acht Airgeadais 2001.

91. Leasú ar alt 109 (stórasú) den Acht Airgeadais 2001.

92. Leasú ar alt 110 (scóip (Caibidil 2)) den Acht Airgeadais 2001.

93. Leasú ar Chuid 2 (an dlí ginearálta maidir le mál) den Acht Airgeadais 2001.

94. Leasú ar alt 144 (cumhacht chun déileáil le hurghabháil, roimh dhaoradh agus dá éis) den Acht Airgeadais 2001.

95. Aisghairm ilghnéitheach máil.

96. Leasú ar alt 2 den Acht Custam agus Máil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1988.

97. Leasú ar alt 135C (loghadh nó aisíocaíocht i leith cánach cláraithe feithiclí ar fheithiclí hibrideacha áirithe) den Acht Airgeadais 1992.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha

98. Léiriú (Cuid 3).

99. Leasú ar alt 3 (earraí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

100. Leasú ar alt 4 (forálacha speisialta maidir le hearraí do-chorraithe a sholáthar) den Phríomh-Acht.

101. Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

102. Leasú ar alt 10 (an méid ar ar inmhuirir cáin) den Phríomh-Acht.

103. Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

104. Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

105. Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

106. Leasú ar alt 19 (cáin atá dlite agus iníoctha) den Phríomh-Acht.

107. Leasú ar alt 19A (ráiteas maidir le soláthairtí laistigh den Chomhphobal) den Phríomh-Acht.

108. Leasú ar alt 24 (cáin a ghnóthú) den Phríomh-Acht.

109. Leasú ar alt 26 (pionóis i gcoitinne) den Phríomh-Acht.

110. Leasú ar alt 27 (tuairisceáin chalaoiseacha, etc.) den Phríomh-Acht.

111. Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

112. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

113. Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 4

Dleachtanna Stampa

114. Léiriú (Cuid 4).

115. Leasú ar alt 8 (déanfar fíorais agus imthosca a dhéanann difear do dhleacht a leagan amach in ionstraimí, etc.) den Phríomh-Acht.

116. Leasú ar alt 40 (dleacht ad valorem a ríomh ar stoc agus urrúis) den Phríomh-Acht.

117. Idirbhearta a chomhiomlánú.

118. Leasú ar alt 76 (oibleagáidí comhaltaí córais) den Phríomh-Acht.

119. Leasú ar alt 81 (feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

120. Leasú ar alt 81A (faoiseamh breise ó dhleacht stampa i leith aistrithe chuig feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

121. Faoiseamh comhdhlúthúcháin feirme.

122. Leasú ar alt 87 (iasachtaíocht stoic) den Phríomh-Acht.

123. Leasú ar alt 87A (stoc a athcheannach) den Phríomh-Acht.

124. Leasú ar alt 88 (stoic áirithe agus urrúis inmhargaidh) den Phríomh-Acht.

125. Leasú ar alt 90 (ionstraimí seirbhísí airgeadais áirithe) den Phríomh-Acht.

126. Leasú ar alt 92B (faoiseamh ceannaitheora céaduaire maoine cónaithe) den Phríomh-Acht.

127. Leasú ar alt 117 (dleacht stampa le muirearú ar ráiteas) den Phríomh-Acht.

128. Leasú ar Chuid 9 (tobhaigh) den Phríomh-Acht.

129. Leasú ar alt 159C (teorainneacha ama chun fiosrúcháin, etc. a dhéanamh agus le haghaidh measúnachtaí ag na Coimisinéirí) den Phríomh-Acht.

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

130. Léiriú (Cuid 5).

131. Leasú ar alt 48 (mionnscríbhinní agus cuntais) den Phríomh-Acht.

132. Leasú ar alt 58 (pionóis) den Phríomh-Acht.

133. Leasú ar alt 72 (faoiseamh i leith polasaithe árachais áirithe) den Phríomh-Acht.

134. Leasú ar alt 75 (gnóthais chomhinfheistíochta shonraithe a bheith díolmhaithe) den Phríomh-Acht.

135. Leasú ar alt 89 (forálacha a bhaineann le maoin talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

136. Leasú ar alt 101 (faoiseamh a tharraingt siar) den Phríomh-Acht.

137. Leasú ar alt 107 (faoiseamh eile ó chánachas dúbailte) den Phríomh-Acht.

CUID 6

Ilghnéitheach

138. Leasú ar alt 903 (cumhacht chun iniúchadh a dhéanamh: ÍMAT) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

139. Leasú ar alt 904 (cumhacht chun iniúchadh a dhéanamh: asbhaint cánach ó íocaíochtaí le fochonraitheoirí áirithe) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

140. Leasú ar Chaibidil 4 (cumhachtaí ioncaim) de Chuid 38 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

141. Leasú ar Chaibidil 1 (pionóis i leith cánach ioncaim agus cánach corparáide) de Chuid 47 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

142. Leasú ar alt 1078 (cionta ioncaim) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

143. Leasú ar alt 1086 (ainmneacha mainnitheoirí cánach a fhoilsiú) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

144. Leasú ar Chaibidil 3A (Treoir 2003/48/CE an 3 Meitheamh 2003 ón gComhairle maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis i bhfoirm Íocaíochtaí Úis agus maidir le Nithe Gaolmhara, a Chur i nGníomh) de Chuid 38 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

145. Ús ar cháin áirithe thar téarma.

146. Leasú ar alt 964 (imeachtaí ar feitheamh a choimeád ar marthain) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

147. Leasuithe teicniúla ilghnéitheacha i ndáil le cáin.

148. An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

149. Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

150. Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Chreidmheasanna Cánach Pearsanta

SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Táirgí Tobac

SCEIDEAL 3

Aisghairm agus Cúlghairm a Bhaineann le Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac

SCEIDEAL 4

Aisghairm a Bhaineann le Dlí Máil

SCEIDEAL 5

Leasú ar Fhorálacha de Dhroim Alt 145

SCEIDEAL 6

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i nDáil le Cáin


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 28

An tAcht Cumann Foirgníochta 1989

1989, Uimh. 17

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956

1956, Uimh. 46

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Chomhar Creidmheasa 1997

1997, Uimh. 15

An tAcht Custam agus Máil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1988

1988, Uimh. 10

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000

2000, Uimh. 27

Excise Management Act 1841

4 & 5 Vict., c. 20

Excise Permits Act 1832

2 Will. 4, c. 16

Finance Act 1898

61 & 62 Vict., c. 20

An tAcht Airgid 1924

1924, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais 1962

1962, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais 1994

1994, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais 1997

1997, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais 1998

1998, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 1999

1999, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 2000

2000, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2001

2001, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2003

2003, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2004

2004, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977

1977, Uimh. 32

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 1996

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2004

An tAcht Cánach Ioncaim 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht Árachais 1936

1936, Uimh. 45

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

2003, Uimh. 31

Judgment Mortgage (Ireland) Act 1850

13 & 14 Vict., c. 29

Judgment Mortgage (Ireland) Act 1858

21 & 22 Vict., c. 105

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

Na hAchta um Bainc Thaisce an Phoist 1861 go 1958

Achtanna Clárú na gClubanna 1904 go 2004

Revenue Act 1898

61 & 62 Vict., c. 46

An tAcht um Iompar ar Bhóithre 1932

1932, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1993

1993, Uimh. 27

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002

2002, Uimh. 8

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

An tAcht Comharbais 1965

1965, Uimh. 27

Succession Duty Act 1853

16 & 17 Vict., c. 51

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta 1939 go 2003

An tAcht Iompair 1950

1950, Uimh. 12

An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001

2001, Uimh. 55

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais 1989 agus 2001

An tAcht Cánach Breisluacha 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú) 1978

1978, Uimh. 34

Na hAchtanna Cánach Breisluacha 1972 go 2004

An tAcht Cánach Rachmais 1975

1975, Uimh. 25

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 2005


AN tACHT AIRGEADAIS 2005

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORCHUR, AISGHAIRM, LOGHADH, ATHRÚ AGUS RIALÁIL CÁNACHAIS, DLEACHTANNA STAMPA AGUS DLEACHTANNA A BHAINEANN LE MÁL AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ EILE THAIRIS SIN I dTAOBH AIRGEADAIS LENA nÁIRÍTEAR RIALÁIL CUSTAM.

[25 Márta, 2005]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú (Cuid 1).

1. Sa Chuid seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997.

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

2. Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus le blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht—

(a) trí “€20,400” a chur in ionad “€19,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2002) i bhfo-alt (3), agus

(b) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla (arna chur isteach amhlaidh) a ghabhann leis an alt sin:

“AN TÁBLA

CUID 1

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €29,400

20 faoin gcéad

An ráta caighdeánach

An fuílleach

42 faoin gcéad

An t-ardráta

CUID 2

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €33,400

20 faoin gcéad

An ráta caighdeánach

An fuílleach

42 faoin gcéad

An t-ardráta

CUID 3

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €38,400

20 faoin gcéad

An ráta caighdeánach

An fuílleach

42 faoin gcéad

An t-ardráta

”.

Creidmheasanna cánach pearsanta.

3. (1) I gcás go mbeidh teideal ag pearsa aonair faoi fhoráil den Phríomh-Acht atá luaite i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo chun laghdú a fháil ar an gcáin ioncaim a bheidh le muirearú ar an bpearsa aonair, seachas de réir fhorálacha alt 16(2) den Phríomh-Acht, don bhliain mheasúnachta 2005 nó d’aon bhliain mheasúnachta dá héis agus, murach an t-alt seo, gur mhéid arbh é an méid is lú díobh seo a leanas méid an laghdaithe—

(a) an méid atá sonraithe i gcolún (2) den Tábla sin, agus

(b) an méid a laghdaíonn an dliteanas sin go nialas,

is é méid an laghdaithe de réir mhír (a) méid an chreidmheasa cánach a shonraítear i gcolún (3) den Tábla.

AN TÁBLA

An Fhoráil Reachtúil

Creidmheas cánach láithreach (bliain iomlán)

Creidmheas cánach don bhliain 2005 agus do bhlianta dá héis

(1)

(2)

(3)

Alt 461

(bunchreidmheas cánach pearsanta)

(duine pósta)

€3,040

€3,160

(baintreach ar sa bhliain mheasúnachta a d’éag a chéile nó a céile)

€3,040

€3,160

(duine singil)

€1,520

€1,580

Alt 461A

(creidmheas cánach breise do bhaintreacha áirithe)

€300

€400

Alt 462

(creidmheas cánach teaghlaigh aontuismitheora)

€1,520

€1,580

Alt 463

(creidmheas cánach tuismitheora is baintreach)

(1ú bliain)

€2,600

€2,800

(2ú bliain)

€2,100

€2,300

(3ú bliain)

€1,600

€1,800

(4ú bliain)

€1,100

€1,300

(5ú bliain)

€600

€800

Alt 465

(creidmheas cánach linbh éagumasaithe)

€500

€1,000

Alt 468

(creidmheas cánach daill)

(duine dall)

€800

€1,000

(an dá chéile dall)

€1,600

€2,000

Alt 472

(creidmheas cánach fostaí)

€1,040

€1,270

(2) Beidh éifeacht le halt 3 (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2004) den Acht Airgeadais 2002 faoi réir fhorálacha an ailt seo.

(3) Beidh feidhm ag Sceideal (1) chun fo-alt (1) a fhorlíonadh.

Díolúine aoise.

4. Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus le blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 188 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (2), trí “€33,000” a chur in ionad “€31,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004) agus trí “€16,500” a chur in ionad “€15,500” (arna chur isteach amhlaidh).

Leasú ar alt 126 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le sochair áirithe is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh) den Phríomh-Acht.

5. Leasaítear alt 126 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2003) d’fho-alt (8):

“(b) D’ainneoin fho-alt (3) agus an Ordaithe um an Acht Airgeadais 1992 (Tosach Feidhme Alt 15) (Sochar Dífhostaíochta agus Sochar Pá-Choibhneasa) 1994 (I.R. Uimh. 19 de 1994), ní bheidh feidhm ag fo-alt (3)(b) i ndáil le sochar dífhostaíochta a íocadh nó is iníoctha, sa tréimhse dar tosach an 6 Aibreán 1997 agus dar críoch an 31 Nollaig 2006, le duine atá fostaithe i bhfostaíocht ghearr-ama.”.

Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Phríomh-Acht.

6. Leasaítear alt 473 den Phríomh-Acht maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus le blianta measúnachta dá héis, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “teorainn shonraithe” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2001) i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’, i ndáil le pearsa aonair do bhliain mheasúnachta—

(a) i gcás na ndaoine seo a leanas—

(i) duine pósta a mheasúnaítear i leith cánach de réir alt 1017, nó

(ii) baintreach,

€3,000; ach má bhí an phearsa aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn aon tráth le linn na bliana measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’ €6,000, agus

(b) in aon chás eile, €1,500; ach má bhí an phearsa aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn aon tráth le linn na bliana measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’ €3,000;”.

Leasú ar alt 116 (léiriú (Caibidil 3)) den Phríomh-Acht.

7. Leasaítear alt 116 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1) tar éis an mhínithe ar “fostaíocht”:

“folaíonn ‘áitreabh’ tailte;”.

Leasú ar alt 118 (sochair chomhchineáil: foráil mhuirearúcháin ghinearálta) den Phríomh-Acht.

8. Leasaítear alt 118 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5A):

“(5A) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le caiteachas a thabhóidh an comhlacht corpraithe ag soláthar pas taistil bus, iarnróid nó farantóireachta míosúil nó bliantúil do stiúrthóir nó d’fhostaí nó i dtaca leis an soláthar sin ar pas é arna eisiúint ag soláthróir iompair ceadaithe amháin nó níos mó nó thar a cheann nó thar a gceann.

(b) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘soláthróir iompair ceadaithe’—

(a) Córas Iompair Éireann nó aon fhochuideachta dá chuid,

(b) sealbhóir ceadúnais paisinéirí arna dheonú faoi alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre 1932,

(c) duine a sholáthraíonn seirbhís iompair paisinéirí faoi chomhshocraíocht a rinneadh le Córas Iompair Éireann de réir alt 13(1) den Acht Iompair 1950.

(d) an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród nó aon fhochuideachta dá cuid,

(e) duine a rinne comhshocraíocht leis an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród, de réir alt 43(6) den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 chun iarnród a oibriú, nó

(f) duine a sholáthraíonn seirbhís farantóireachta laistigh den Stát, ag oibriú soithigh ag a bhfuil

(i) deimhniú reatha bailí um shábháilteacht loinge paisinéirí,

(ii) ceadúnas reatha bailí báid paisinéirí, nó

(iii) deimhniú reatha bailí um shábháilteacht árthaigh ardluais,

arna eisiúint ag an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha;

folaíonn ‘pas iarnróid’ pas arna eisiúint ag iarnród atá ainmnithe mar iarnród éadrom nó mar mheitreo in ordú iarnróid arna dhéanamh faoi alt 43 den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001.”.

Iasachtaí tosaíochta.

9. Leasaítear alt 122 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “fostaí”:

“ciallaíonn ‘fostaí’, i ndáil le fostóir, pearsa aonair atá ar fostú ag an bhfostóir i bhfostaíocht—

(a) lena mbaineann Caibidil 3 den Chuid seo, nó

(b) a bhfuil na brabúis nó na gnóchain uaithi inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás III de Sceideal D,

lena n-áirítear, i gcás inar comhlacht corpraithe an fostóir, stiúrthóir (de réir bhrí na Caibidle sin) de chuid an chomhlachta chorpraithe;”,

agus

(ii) sa mhíniú ar “iasacht tosaíochta” trí “ciallaíonn ‘iasacht tosaíochta’, i ndáil le pearsa aonair, iasacht, ar ina leith nach bhfuil aon ús iníoctha nó atá ús iníoctha de réir ráta tosaíochta arna íoc go díreach nó go neamhdhíreach leis an bpearsa aonair” a chur in ionad “ciallaíonn ‘iasacht tosaíochta’ iasacht, ar ina leith nach bhfuil aon ús iníoctha nó atá ús iníoctha de réir ráta tosaíochta arna íoc go díreach nó go neamhdhíreach le pearsa aonair”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Más rud é, ar feadh bliana iomláine measúnachta nó cuid de bhliain mheasúnachta, go bhfuil iasacht tosaíochta gan íoc, i ndáil le pearsa aonair, déileálfar leis an bpearsa aonair, faoi réir fho-alt (4), chun críocha alt 112 nó chun críocha muirir i leith cánach faoi Chás III de Sceideal D, amhail is dá mba rud é go raibh suim faighte aige nó aici, sa bhliain mheasúnachta sin, mar pheircis de chuid na hoifige nó na fostaíochta leis an bhfostóir a thug an iasacht, ar suim í atá comhionann—

(a) i gcás nach bhfuil aon ús iníoctha ar an iasacht tosaíochta nó ar na hiasachtaí tosaíochta, le méid an úis a bheadh iníoctha an bhliain sin dá mbeadh ús iníoctha ar an iasacht nó ar na hiasachtaí de réir an ráta shonraithe, nó

(b) i gcás ina n-íoctar ús, nó ina bhfuil ús iníoctha de réir ráta tosaíochta nó rátaí tosaíochta, leis an difríocht idir an méid comhiomlán úis a íocadh nó ab iníoctha an bhliain sin agus an méid úis a bheadh iníoctha an bhliain sin, dá mba rud é go raibh ús iníoctha ar an iasacht nó ar na hiasachtaí de réir an ráta shonraithe,

agus déanfar an phearsa aonair nó, i gcás pearsan aonair ar banchéile í a bhfuil a fearchéile inmhuirearaithe i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir fhorálacha alt 1017, déanfar céile na pearsan aonair, a mhuirearú i leith cánach dá réir sin.”.

Costais agus caiteachais i leith sócmhainní agus seirbhísí slándála pearsanta.

10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 118:

“118A.— (1) San alt seo—

folaíonn “sócmhainn” trealamh nó déanmhas, ach ní fholaíonn sé aon mhodh iompair ná teaghais ná fearann atá comhghabhálach le teaghais;

ní fholaíonn “seirbhís” teaghais ná fearann atá comhghabhálach le teaghais.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go mbeidh mórbhaol inchreidte ann do shlándáil fhisiciúil phearsanta stiúrthóra nó fostaí, a eascróidh go hiomlán nó go formhór mar gheall ar oifig nó fostaíocht an stiúrthóra nó an fhostaí.

(3) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le caiteachas a thabhóidh an comhlacht corpraithe, nó a thabhóidh stiúrthóir nó fostaí, agus a dhéanfaidh an comhlacht corpraithe a aisíoc leis an stiúrthóir nó leis an bhfostaí—

(a) i ndáil le—

(i) soláthar nó úsáid sócmhainne nó seirbhíse, nó

(ii) caiteachais a bhaineann le sócmhainn nó seirbhís,

chun slándáil phearsanta a fheabhsú a sholáthrófar le haghaidh an stiúrthóra nó an fhostaí nó a úsáidfidh sé nó sí chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol dá shlándáil fhisiciúil phearsanta nó dá slándáil fhisiciúil phearsanta, agus

(b) leis an aonchuspóir aghaidh a thabhairt ar an mbaol sin.

(4) Faoi réir fho-ailt (6) agus (7), i gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, ní bheidh feidhm ag alt 118(1) maidir le haon chaiteachas a mbeidh feidhm ag an alt seo maidir leis.

(5) Má bheartaíonn an comhlacht corpraithe nachn-úsáidfear an tsócmhainn ach amháin chun slándáil fhisiciúil phearsanta a fheabhsú, ní thabharfar aird ar aon úsáid a ghabhann leis an gcríoch sin.

(6) I gcás go mbeartaíonn an comhlacht corpraithe nachn-úsáidfear an tsócmhainn ach go páirteach chun slándáil fhisiciúil phearsanta a fheabhsú, ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) ach amháin maidir leis an gcuid sin den chaiteachas a thabhófar i ndáil leis an tsócmhainn agus a bheidh inchurtha i leith na húsáide beartaithe chun na críche sin.

(7) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) ach amháin maidir le caiteachas a thabhófar i ndáil le seirbhís dá dtagraítear i bhfo-alt (3) i gcás gurb é a bheidh sa sochar a fhaigheann an stiúrthóir nó an fostaí dá bharr feabhas go hiomlán nó go páirteach ar a shlándáil nó a slándáil fhisiciúil phearsanta.

(8) Le linn a chinneadh cibé acu a bheidh nó nach mbeidh feidhm ag an alt seo maidir le sócmhainn nó seirbhís, ní ábhar é an fíoras —

(a) go bhfuil an tsócmhainn éirithe daingnithe le talamh (cibé acu is teaghais nó ní eile an talamh) ná

(b) go bhfuil an stiúrthóir nó an fostaí i dteideal nó éirithe chun bheith i dteideal—

(i) na maoine sa tsócmhainn, nó

(ii) más daingneán an tsócmhainn, aon eastáit nó leasa sa talamh lena mbaineann,

(c) gur feabhas í an tsócmhainn nó an tseirbhís ar shlándáil fhisiciúil phearsanta comhalta de theaghlach an stiúrthóra nó an fhostaí, mar aon le slándáil fhisiciúil phearsanta an stiúrthóra nó an fhostaí,

a eisiann an caiteachas a thabhóidh an comhlacht corpraithe ó theacht faoi réim fho-alt (4).”.

Íocaíochtaí cúraim altrama etc.

11. Leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 1 de Chuid 7 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 192A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004):

“192B.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘cúramóir’ pearsa aonair is tuismitheoir altrama nó is gaol nó ba thuismitheoir altrama nó ba ghaol le pearsa aonair nó a bhfuil pearsa aonair faoina chúram nó faoina cúram thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

tá le ‘tuismitheoir altrama’ an bhrí a shanntar dó sna Rialacháin um Chúram Leanaí (Leanaí a Shuíomh i gCúram Altrama) 1995 (I.R. Uimh. 260 de 1995);

tá le ‘gaol’ an bhrí a shanntar dó sna Rialacháin um Chúram Leanaí (Leanaí a Shuíomh le Gaolta) 1995 (I.R. Uimh. 261 de 1995).

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le híocaíochtaí—

(a) a dhéanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le cúramóir de réir na nithe seo a leanas—

(i) airteagal 14 de na Rialacháin um Chúram Leanaí (Leanaí a Shuíomh i gCúram Altrama) 1995, nó

(ii) airteagal 14 de na Rialacháin um Chúram Leanaí (Leanaí a Shuíomh le Gaolta) 1995,

(b) a dhéanfar de rogha Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le cúramóir i leith pearsan aonair—

(i) a bhí faoi chúram cúramóra go dtí gur shlánaigh sé nó sí 18 mbliana d’aois,

(ii) ar ina leith a íocadh íocaíocht dá dtagraítear i mír (a) go dtí gur shlánaigh an phearsa aonair 18 mbliana d’aois,

(iii) a leanann de bheith ina chónaí nó ina cónaí le cúramóir ó shlánaigh sé nó sí 18 mbliana d’aois, agus

(iv) nach bhfuil 21 bhliain d’aois slánaithe aige nó aici nó, más rud é go bhfuil an aois sin slánaithe ag an duine, atá faoi mhíchumas nó atá ag fáil teagasc lánaimseartha in aon ollscoil, coláiste, scoil nó bunachas eile oideachais agus gur thosaigh an míchumas nó an teagasc sin sula raibh 21 bhliain d’aois slánaithe ag an duine,

(c) a dhéanfar de réir dhlí aon Bhallstáit eile de na Comhphobail Eorpacha agus a fhreagraíonn do na híocaíochtaí dá dtagraítear i mír (a) nó (b).

(3) Beidh íocaíochtaí lena mbaineann an t-alt seo díolmhaithe ó cháin ioncaim agus ní chuirfear i gcuntas iad le linn ioncam iomlán a ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim.”.

Fostaithe Stáit: liúntais seirbhíse coigríche.

12. Leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 1 de Chuid 7 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 196:

“196A.— (1) Más rud é go ndeimhníonn an tAire Airgeadais, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, nó le cibé Aire den Rialtas is cuí leis an Aire Airgeadais sna himthosca, aon liúntas d’oifigeach don Stát nó aon díolaíochtaí de chuid oifigigh don Stát a bheith ina cúiteamh nó ina gcúiteamh i leith na gcostas breise a bhaineann leis an riachtanas cónaí lasmuigh den Stát chun a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh, déanfar neamhshuim den liúntas sin, nó de na díolaíochtaí sin, mar ioncam chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(2) San alt seo—

ciallaíonn ‘díolaíochtaí’ díolaíochtaí lena mbaineann alt 985A;

ciallaíonn ‘oifigeach don Stát’—

(a) státseirbhíseach de réir bhrí “stát-sheirbhíseach” in alt 1(1) d’acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956,

(b) comhalta den Gharda Síochána, nó

(c) comhalta de na Buan-Óglaigh.

(3) Measfar feidhm a bheith ag an alt seo amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.”.

Creidmheas i leith cánach arna hasbhaint ó dhíolaíochtaí stiúrthóirí áirithe.

13. Leasaítear Caibidil 4 de Chuid 42 den Phríomh-Acht, maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus le blianta measúnachta dá héis, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 997:

“997A.— (1) (a) San alt seo—

tá le ‘rialú’ an bhrí chéanna atá leis in alt 432;

ciallaíonn ‘gnáth-scairchaipiteal’, i ndáil le cuideachta, scairchaipiteal eisithe uile na cuideachta (cibé ainm a thugtar air).

(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) beidh leas ábhartha ag duine i gcuideachta más rud é go mbeidh an duine as féin nó i dteannta aon duine bainteach amháin nó níos mó, nó más rud é go mbeidh aon duine a bheidh bainteach leis an duine i dteannta nó d’éagmais aon duine bhaintigh eile den sórt sin, ina úinéir tairbhiúil nó ina húinéir tairbhiúil ar bhreis agus 15 faoin gcéad de ghnáth-scairchaipiteal na cuideachta, nó ábalta, go díreach nó trí mheán cuideachtaí eile, nó ar aon bhealach neamhdhíreach eile, an céanna a rialú, agus

(ii) déanfar an cheist i dtaobh duine a bheith bainteach le duine eile a chinneadh de réir alt 10.

(2) Maidir le cuideachta (dá ngairtear “an chuideachta” ina dhiaidh seo san alt seo) baineann an t-alt seo le duine a bhfuil leas ábhartha aige nó aici sa chuideachta.

(3) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim nó na rialachán a dhéanfar faoin gCaibidil seo, ní thabharfar aon chreidmheas i leith cánach arna hasbhaint ó na díolaíochtaí a d’íoc an chuideachta le duine lena mbaineann an t-alt seo in aon mheasúnacht a chuirfear ar an duine ná in aon ráiteas dliteanais a chuirfear chuig an duine faoi Rialachán 37 de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001) mura bhfuil fianaise dhoiciméadach ann chun a thaispeáint gur íoc an chuideachta an cháin a asbhaineadh leis an Ard-Bhailitheoir de réir fhorálacha na rialachán sin.

(4) I gcás go n-íocann an chuideachta cáin leis an Ard-Bhailitheoir, is cáin arna hasbhaint ó dhíolaíochtaí a d’íoc an chuideachta, déileálfar leis an gcáin íoctha mar cháin arna hasbhaint ó dhíolaíochtaí a bheidh íoctha le daoine nach daoine lena mbaineann an t-alt seo i dtosaíocht ar cháin arna hasbhaint ó dhaoine lena mbaineann an t-alt seo.

(5) Más rud é, de réir fho-alt (4), go mbeifear chun déileáil le cáin a íocfaidh an chuideachta leis an Ard-Bhailitheoir mar cháin arna hasbhaint ó dhíolaíochtaí a d’íoc an chuideachta le daoine lena mbaineann an t-alt seo, déileálfar leis an gcáin lena mbeifear le déileáil léi amhlaidh, más ann do níos mó ná duine amháin den sórt sin, mar cháin arna hasbhaint ó na díolaíochtaí a d’íoc an chuideachta le gach duine acu sin sa chomhréir chéanna is atá idir na díolaíochtaí a íocadh leis an duine agus méid comhiomlán na ndíolaíochtaí a d’íoc an chuideachta le gach duine den sórt sin.”.

Leasú ar alt 950 (léiriú (Cuid 41)) den Phríomh-Acht.

14. Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus le blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 950 den Phríomh-Acht, sa mhíniú ar “duine inmhuirearaithe” i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) nach bhfuil de bhunadh nó de bhunaidh ioncaim aige nó aici don tréimhse inmhuirearaithe ach bunadh nó bunaidh ar díolaíochtaí lena mbaineann Caibidil 4 de Chuid 42 atá san ioncam uaidh nó uathu, ach chun na críche seo, maidir le duine a mbeidh bunadh nó bunaidh ioncaim eile aige nó aici i dteannta an bhunaidh nó na mbunadh ioncaim sin, measfar maidir leis an tréimhse inmhuirearaithe gur duine é nó í nach bhfuil de bhunadh nó de bhunaidh ioncaim aige nó aici don tréimhse inmhuirearaithe ach bunadh nó bunaidh ar díolaíochtaí lena mbaineann Caibidil 4 de Chuid 42 atá san ioncam uaidh nó uathu más rud é go ndéanfar an t-ioncam ón mbunadh nó ó na bunaidh eile sin a chur i gcuntas le linn méid a chreidmheasanna nó a creidmheasanna cánach agus a scoithphointe don ráta caighdeánach a chinneadh don tréimhse inmhuirearaithe is infheidhme i leith na ndíolaíochtaí sin, agus, chun a chinneadh ar cheart an t-ioncam sin a chur i gcuntas amhlaidh, féadfaidh aird a bheith ag na Coimisinéirí Ioncaim ar mhéid ioncaim an duine don tréimhse inmhuirearaithe sin nó d’aon tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin ón mbunadh nó ó na bunaidh eile sin roimh asbhaintí, caillteanais, liúntais agus faoisimh eile,".

Leasú ar Chaibidil 1 (íocaíochtaí i leith seirbhísí gairmiúla ag daoine áirithe) de Chuid 18 den Phríomh-Acht agus ar Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

15. (1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 18 den Phríomh-Acht in alt 520(1) sa mhíniú ar “íocaíocht iomchuí”—

(a) i mír (ii) trí “den alt sin,” a chur in ionad “den alt sin, agus”

(b) i mír (iii) trí “i leith íocaíochta iomchuí, agus” a chur in ionad “i leith íocaíochta iomchuí;”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (iii):

“(iv) íocaíocht ag duine cuntasach amháin—

(I) le duine cuntasach eile is duine a mbeidh a ioncam nó a hioncam díolmhaithe ó cháin chorparáide nó a dtabharfar neamhaird ar a ioncam nó ar a hioncam chun críocha na nAchtanna Cánach, nó

(II) le comhlacht ar deonaíodh díolúine ó cháin dó chun críocha alt 207;”.

(2) Leasaítear Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) trí “13. Seirbhís Ceapachán Poiblí.” a chur in ionad mhír 13,

(b) trí “35. Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath cuideachta phoiblí theoranta.” a chur in ionad mhír 35,

(c) trí mhír 87 a scriosadh,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 143 (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais 2004):

“144. Bord an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála.

145. An Coimisiún Meabhair-Shláinte.

146. An Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime.

147. An Coimisiún um Vótáil Leictreonach.

148. Bord Leigheasra na hÉireann.

149. An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais.

150. Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla.

151. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

152. An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí.

153. An Coimisiún um Rialáil Tacsaithe.”.

(3) (a) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh le héifeacht amhail ar agus ó dháta an Achta seo a rith.

(b) Measfar gur tháinig mír (a) d’fho-alt (2) i bhfeidhm agus glacfaidh sí éifeacht amhail ar an agus ón 19 Deireadh Fómhair 2004.

(c) Measfar gur tháinig mír (b) d’fho-alt (2) i bhfeidhm agus glacfaidh sí éifeacht amhail ar an agus ón 1 Deireadh Fómhair 2004.

(d) Measfar gur tháinig mír (c) d’fho-alt (2) i bhfeidhm agus glacfaidh sí éifeacht amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

(e) Tiocfaidh mír (d) d’fho-alt (2) i ngníomh an 1 Bealtaine 2005.

Leasú ar alt 128 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le stiúrthóirí cuideachtaí agus fostaithe dá ndeonaítear cearta chun scaireanna nó sócmhainní eile a fháil) den Phríomh-Acht.

16. (1) Leasaítear alt 128 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2) trí “agus beidh sé nó sí inmhuirearaithe amhlaidh d’ainneoin nach raibh cónaí air nó uirthi sa Stát an dáta a fuarthas an ceart” a chur isteach i ndiaidh “de réir an ailt seo”.

(2) (a) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le ceart (de réir bhrí alt 128 den Phríomh-Acht) a gheofar ar theacht i ngníomh don alt seo nó dá éis.

(b) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Srian le hasbhaintí i leith ranníocaí sochair fostaithe.

17. Leasaítear Caibidil 6 de Chuid 4 den Phríomh-Acht, le héifeacht ón 3 Feabhra 2005, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 81:

“81A.— (1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘scéim sochair tionóisce’ scéim sochair fostaithe nach bhféadfar sochair a sholáthar fúithi ach amháin mar gheall ar mhíthreoir, nó bás, duine ar thionóisc ba chúis leis nó léi agus a tharla le linn sheirbhís an duine mar fhostaí de chuid an fhostóra;

tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 321;

ciallaíonn ‘scéim sochair fostaithe’ iontaobhas, scéim nó socrú eile chun sochair do dhaoine is fostaithe de chuid fostóra;

ní fholaíonn ‘caiteachais cháilitheacha’, i ndáil le tríú páirtí agus scéim sochair fostaithe, caiteachais nach lamhálfaí, dá mba é nó í an fostóir a thabhaigh iad, mar asbhaint le linn na brabúis nó na gnóchain de chuid an fhostóra a bheidh le muirearú i leith cánach faoi Chás I nó II de Sceideal D a ríomh ach, faoi réir an méid sin roimhe seo, folaíonn sé aon chaiteachais de chuid an tríú páirtí (seachas sochair a sholáthar d’fhostaithe de chuid an fhostóra) a thabhófar le linn an scéim sochair fostaithe a oibriú.

(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) déanfaidh fostóir ranníoc sochair fostaí más rud é—

(I) go n-íocfaidh an fostóir airgead le duine eile nó go n-aistreoidh sé nó sí sócmhainn chuig duine eile (dá ngairtear an ‘tríú páirtí’ san alt seo), agus

(II) go mbeidh an tríú páirtí i dteideal nó go gceanglófar air nó uirthi, faoi fhorálacha scéime sochair fostaithe, an t-airgead nó an tsócmhainn a choimeád nó a úsáid chun sochair a sholáthar d’fhostaithe de chuid an fhostóra nó i dtaca leis an gcéanna,

(ii) soláthrófar sochair cháilitheacha i gcás go mbeidh íocaíocht airgid nó aistriú sócmhainní ann, seachas ar mhodh iasachta, agus go mbeidh an faighteoir nó duine seachas an faighteoir, nó go mbeadh sé nó sí dá mba rud é go raibh cónaí, gnáthchónaí agus sainchónaí sa Stát air nó uirthi, inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim maidir le soláthar na sochar sin, agus

(iii) folaíonn tagairt d’fhostaí duine tagairt do shealbhóir oifige faoin duine sin.

(2) (a) Beidh feidhm ag an alt seo—

(i) i gcás go ndéanfar ríomh ar an méid brabús nó gnóchan de chuid duine a bheidh le muirearú i leith cánach faoi Chás I nó II de Sceideal D do thréimhse inmhuirearaithe dar tosach an 3 Feabhra 2005 nó dá éis, agus

(ii) i gcás go ndéanfaí, murach an t-alt seo, asbhaint a lamháil leis na hAchtanna Cánach don tréimhse sin i leith ranníocaí sochair fostaithe arna ndéanamh, nó a bheidh le déanamh, ag an duine sin (dá ngairtear an ‘fostóir’ san alt seo).

(b) D’ainneoin mhír (a), ní bheidh feidhm ag an alt seo i leith asbhainte dá dtagraítear i bhfo-alt (7).

(3) (a) Ní lamhálfar asbhaint i leith ranníocaí sochair fostaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) ach amháin a mhéid, le linn na tréimhse inmhuirearaithe a bheidh i gceist nó laistigh de 9 mí óna deireadh—

(i) go soláthrófar sochair cháilitheacha as na ranníocaí, nó

(ii) go n-íocfar caiteachais cháilitheacha as na ranníocaí.

(b) (i) Chun críocha mhír (a), maidir le haon sochair cháilitheacha nó aon chaiteachais cháilitheacha arna n-íoc ag an tríú páirtí tar éis don tríú páirtí ranníocaí sochair fostaithe a fháil measfar iad a bheith arna soláthar nó arna n-íoc as na ranníocaí sin, suas go dtí méid iomlán na ranníocaí arna laghdú de mhéid aon sochar nó aon chaiteachas arna soláthar nó arna n-íoc roimhe sin agus dá dtagraítear i mír (a).

(ii) I bhfeidhmiú na míre seo, ní chuirfear i gcuntas aon mhéid eile arna fháil nó arna íoc ag an tríú páirtí.

(4) (a) Maidir le méid a dhílamhálfar faoi fho-alt (3) lamhálfar é mar asbhaint i leith tréimhse inmhuirearaithe dá éis a mhéid a sholáthrófar sochair cháilitheacha as na ranníocaí sochair fostaithe a bheidh i gceist roimh dheireadh na tréimhse inmhuirearaithe sin dá éis.

(b) (i) Chun críocha mhír (a), maidir le haon sochair cháilitheacha arna soláthar ag an tríú páirtí tar éis don tríú páirtí ranníocaí sochair fostaithe a fháil measfar iad a bheith arna soláthar as na ranníocaí sin, suas go dtí méid iomlán na ranníocaí arna laghdú de mhéid aon sochar nó aon chaiteachas arna soláthar nó arna n-íoc roimhe sin agus dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a) nó i mír (a) den fho-alt seo.

(ii) I bhfeidhmiú na míre seo, ní chuirfear i gcuntas aon mhéid eile arna fháil nó arna íoc ag an tríú páirtí.

(5) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo i gcás gur aistriú sócmhainne a bheidh i soláthar sochair cháilithigh.

(b) Measfar chun críocha an ailt seo gurb é an méid a sholáthrófar—

(i) (I) iomlán an méid, más ann, arna chaitheamh ag an tríú páirtí ar an tsócmhainn, nó

(II) i gcás gur scaireanna nua sa tríú páirtí í an tsócmhainn, nó cearta i leith scaireanna den sórt sin, ar scaireanna iad arna n-eisiúint ag an tríú páirtí, iomlán mhargadhluach na scaireanna sin nó na gceart sin, de réir mar a bheidh, tráth an aistrithe,

agus

(ii) i gcás gur aistrigh an fostóir an tsócmhainn chuig an tríú páirtí, iomlán mhéid na hasbhainte a lamhálfaí agus dá dtagraítear i bhfo-alt (2) i leith an aistrithe.

(c) I gcás gur mó an méid a ríomhfar de réir mhír (b) ná an méid (dá ngairtear an ‘dara méid a luaitear’ sa mhír seo) a mbeidh fostaí inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim ina leith maidir leis an aistriú, ní mó an asbhaint a bheidh le lamháil de réir fho-alt (3) nó (4) ná an dara méid a luaitear.

(6) In aon chás go ndéanfar an ríomh dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) roimh dheireadh na tréimhse 9 mí a luaitear i bhfo-alt (3)—

(a) chun críocha an ríomh a dhéanamh, forléireofar fo-alt (3) amhail is dá mba thagairt don tréimhse dar críoch an tráth a dhéantar an ríomh an tagairt don tréimhse 9 mí sin, agus

(b) tar éis dheireadh na tréimhse 9 mí déanfar an ríomh a choigeartú más gá chun aon sochair arna soláthar, aon chostais arna n-íoc nó aon ranníocaí arna ndéanamh laistigh den tréimhse sin ach tar éis thráth an ríomha a chur i gcuntas.

(7) Níl feidhm ag an alt seo i ndáil le haon asbhaint is inlamhála—

(a) i leith aon ní arna thabhairt mar chomaoin i leith earraí nó seirbhísí arna soláthar i gcúrsa trádála nó gairme,

(b) i leith ranníocaí faoi scéim sochair tionóisce,

(c) faoi Chuid 17, nó

(d) faoi Chuid 30.”.

Leasú ar alt 130 (ábhair a ndéileálfar leo mar dháiltí) den Phríomh-Acht.

18. (1) Leasaítear alt 130 den Phríomh-Acht—

(a) trí “halt 131;” a chur in ionad “halt 131.” i bhfo-alt (2)(e),

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e) d’fho-alt (2):

“(f) aon mhéid cáilitheach (de réir bhrí fho-alt (2C)) arna íoc le pearsa aonair is pearsa aonair, tráth a íocfar an méid sin—

(i) is tairbhí faoi théarmaí gníomhais iontaobhais de chuid iontaobhais scairúinéireachta d’fhostaithe arna cheadú ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi Sceideal 12 agus nach mbeidh ceadú tarraingthe siar ina leith agus a mbeidh foráil sa ghníomhas iontaobhais sin chun urrúis a aistriú chuig iontaobhaithe scéime arna ceadú ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi Sceideal 11 agus nach mbeidh cead tarraingthe siar ina leith, agus

(ii) a mbeadh teideal aige nó aici go ndéanfaí scaireanna a leithreasú chuige nó chuici, dá mba rud é go raibh na hurrúis sin ar fáil lena leithreasú, faoin scéim dá dtagraítear i bhfomhír (i).",

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2B):

“(2C) D’ainneoin alt 519(6) agus mhír 13(4) de Sceideal 12, ciallaíonn ‘méid cáilitheach’ méid a íocfar as ioncam arb éard é díbhinní arna bhfáil i dtréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 321) i leith urrús (de réir bhrí Sceideal 12) arna sealbhú ag iontaobhaithe an iontaobhais scairúinéireachta d’fhostaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(f)(i) agus as an ioncam sin amháin, ach sin a mhéid amháin gur mó an t-ioncam sin ná a gcomhiomlán seo a leanas—

(a) aon suim nó suimeanna a chaithfear chun íoc as caiteachais an iontaobhais,

(b) aon ús a íocfar ar shuimeanna a gheobhaidh an t-iontaobhas ar iasacht,

(c) aon suim nó suimeanna a íocfar le hionadaithe pearsanta duine éagtha ar thairbhí é nó í faoi théarmaí an ghníomhais iontaobhais,

(d) aon mhéid a chaithfear ar shuimeanna a gheofar ar iasacht a aisíoc lena n-áirítear aon mhéid is féidir a chaitheamh amhlaidh, ag féachaint do na coinníollacha dá dtagraítear i mír 11(2B)(d) nó 11A(5)(d) de Sceideal 12, agus

(e) aon mhéid a chaithfear ar urrúis (de réir bhrí Sceideal 12) a fháil lena n-áirítear aon mhéid is féidir, aon tráth áirithe, a chaitheamh amhlaidh ar urrúis den sórt sin ar a margadhluach (de réir bhrí alt 548) an tráth sin,

sa tréimhse inmhuirearaithe.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 3 Feabhra 2005.

Faoisimh i leith cánach ioncaim a mhuirearaítear ar íocaíochtaí ar scor.

19. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 201—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) I gcás nach mbeidh íocaíocht inmhuirearaithe i leith cánach faoi alt 123 de bhua fho-alt (2)(a), déanfaidh an duine a rinne an íocaíocht na sonraí seo a leanas a sheachadadh ar an gcigire, tráth nach déanaí ná 46 lá tar éis dheireadh na bliana measúnachta ina ndearnadh an íocaíocht—

(a) ainm agus seoladh an duine lena ndearnadh an íocaíocht,

(b) uimhir phearsanta seirbhíse poiblí (de réir bhrí alt 223 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1993) an duine a fuair an íocaíocht,

(c) méid na híocaíochta, agus

(d) an bonn nach mbeidh an íocaíocht inmhuirearaithe dá réir i leith cánach faoi alt 123, á léiriú, i gcás íocaíochta a dhéanfar mar gheall ar dhíobháil nó míchumas, méid na díobhála nó an mhíchumais, de réir mar a bheidh.”,

agus

(ii) trí “4 bliana” a chur in ionad “6 bliana”, i bhfo-alt (6),

agus

(b) i Sceideal 3 trí “3 bliana” a chur in ionad “5 bliana”, san fhoirmle i mír 10, san fhorléiriú ar “T” agus “3 bliana” a chur in ionad “5 bliana” san fhorléiriú ar “I”.

(2) (a) Beidh feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) maidir le híocaíochtaí arna ndéanamh ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

(b) Beidh feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus le blianta measúnachta dá héis.

An ráta cánach is infheidhme maidir le hús taisce áirithe arna fháil ag pearsana aonair.

20. (1) Leasaítear Cuid 8 den Phríomh-Acht tríd an gCaibidil seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 6:

“Caibidil 7

Ús áirithe ó fhoinsí laistigh de na Comhphobail Eorpacha

An ráta cánach is infheidhme maidir le hús taisce áirithe arna fháil ag pearsana aonair.

267M.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘ús sonraithe’ ús a eascraíonn i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha seachas an Stát arbh ús ab iníoctha é i leith taisce iomchuí de réir bhrí alt 256(1) dá mba rud é—

(a) sa mhíniú ar ‘taisce iomchuí’ in alt 256(1)—

(i) go gcuirfí an méid seo a leanas in ionad mhíreanna (c) agus (d):

‘(c) atá, i gcás glacadóra taisce iomchuí a bhfuil cónaí air chun críocha cánach, de bhua dlí Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha seachas an Stát, i mBallstát den sórt sin, á shealbhú ag brainse den ghlacadóir taisce iomchuí atá suite i gcríoch nach Ballstát,

(d) atá, i gcás glacadóra taisce iomchuí nach bhfuil cónaí air amhlaidh chun críocha cánach i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha, á shealbhú ar shlí eile seachas ag brainse den ghlacadóir taisce iomchuí atá suite i mBallstát,’,

agus

(ii) go scriosfaí mír (g)

agus

(b) go n-áireofaí sa mhíniú ar ‘glacadóir taisce iomchuí’ in alt 256(1) comhlachtaí arna mbunú de réir dlí aon Bhallstát de na Comhphobail Eorpacha seachas an Stát a fhreagraíonn—

(i) don Acht um Chomhar Creidmheasa 1997,

(ii) do na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais 1989 go 2001, nó

(iii) do na hAchtanna um Bainc Thaisce an Phoist 1861 go 1958;

ciallaíonn ‘cáin’ i ndáil le Ballstát seachas an Stát cáin a fhreagraíonn do cháin ioncaim nó do cháin chorparáide sa Stát.

(2) (a) D’ainneoin aon fhorála de na hAchtanna Cánach Ioncaim agus faoi réir mhír (b), déanfar méid an ioncaim inchánach ar a muirearófar duine is pearsa aonair i leith cánach ioncaim de réir an ráta chaighdeánaigh d’aon bhliain a mhéadú de mhéid is ionann agus méid úis shonraithe an duine sin ar a mbeidh cáin ioncaim don bhliain sin le ríomh.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) i gcás nach mbeidh aon dliteanas de chuid na pearsan aonair do bhliain mheasúnachta i leith úis shonraithe arna urscaoileadh ar nó roimh an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950) don bhliain sin.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus leis na blianta measúnachta dá héis.

Sochair scoir.

21. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i gCaibidil 1 de Chuid 30—

(i) in alt 770(1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “riarthóir”:

“ciallaíonn ‘riarthóir’ i ndáil le scéim sochar scoir, an duine nó na daoine a bheidh bunaithe i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha agus ag a mbeidh bainistiú na scéime, agus measfar go bhfolaíonn tagairtí do riarthóir scéime an duine a luaitear in alt 772(2)(c)(ii);”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “luach saothair deiridh”:

“ciallaíonn ‘scéim pinsin thar lear’ scéim sochar scoir, seachas scéim slándála sóisialaí stáit—

(a) a bheidh á hoibriú nó á bainistiú ag Foras do Sholáthar Scoir Gairme mar a mhínítear le hAirteagal 6(a) de Threoir 2003/41/CE an 3 Meitheamh 2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 1 , agus

(b) a bheidh bunaithe i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát, a mbeidh éifeacht tugtha aige don Treoir sin ina dhlí náisiúnta;”,

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “dáta iomchuí”:

“tá le ‘scéim sochar scoir’ an bhrí a shanntar dó le halt 771;”,

agus

(IV) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “seirbhís”:

“ciallaíonn ‘scéim slándála sóisialaí stáit’ córas cosanta sainordaithí arna bunú ag Rialtas tíre nó críche, seachas an Stát, chun leibhéal íosta ioncaim scoir nó sochar eile a sholáthar a ndéanfaidh an Rialtas sin leibhéal an chéanna a chinneadh;”,

(ii) in alt 771(2) trí “do chonradh,” a chur isteach i ndiaidh “Folaíonn tagairtí sa Chaibidil seo do scéim tagairtí,”

(iii) in alt 772(2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) gurb amhlaidh i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí go léir a fhorchuirtear ar riarthóir scéime leis an gCaibidil seo—

(i) go ndearna riarthóir scéime pinsin thar lear conradh leis na Coimisinéirí Ioncaim ar conradh é is infheidhmithe i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí sin agus le linn conradh den sórt sin a dhéanamh gur admhaigh agus gur chomhaontaigh na páirtithe sa chonradh i scríbhinn—

(I) go mbeidh sé faoi réir dhlíthe an Stáit agus faoi réir na ndlíthe sin amháin, agus

(II) go mbeidh dlínse eisiach ag cúirteanna an Stáit le linn aon díospóid a éireoidh faoi a chinneadh,

(ii) go mbeidh duine ina chónaí nó ina cónaí sa Stát, is duine a bheidh ceaptha ag an riarthóir, a bheidh freagrach as comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí sin go léir agus go dtabharfaidh an riarthóir fógra do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le ceapadh an duine sin agus céannacht an duine sin;”,

(iv) in alt 774 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) aon scéim cheadaithe a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go bhfuil sí bunaithe faoi iontaobhais neamh-inchúlghairthe,

(b) aon scéim cheadaithe is scéim pinsin thar lear, nó

(c) aon scéim cheadaithe eile a n-ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ag féachaint d’aon chúinse speisialta, go mbeidh feidhm ag an alt seo maidir léi,

agus gairtear ‘scéim cheadaithe dhíolmhaithe’ sa Chaibidil seo d’aon scéim atá faoi réim mhír (a), (b) nó (c) de thuras na huaire.”,

agus

(v) in alt 779 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le pinsin a íocfar faoi aon scéim, lena n-áirítear scéim pinsin thar lear, a bheidh ceadaithe nó á breithniú lena ceadú faoin gCaibidil seo, déanfar iad, d’ainneoin aon ní in alt 18 nó 19, a mhuirearú i leith cánach faoi Sceideal E, agus beidh feidhm ag Caibidil 4 de Chuid 42 dá réir sin.”,

(b) i gCaibidil 2 de Chuid 30—

(i) in alt 784—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(a)(i):

“(i) go ndearna an phearsa aonair é le duine a sheolann go dleathach gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine, agus, más rud é—

(I) nach bhfuil cónaí ar an duine sin sa Stát, nó

(II) nach bhfuil an duine sin ag trádáil sa Stát trí áit sheasta ghnó,

gur gnóthas árachais an duine sin a bheidh údaraithe chun gnó árachais a dhéanamh sa Stát faoi Threoir 2002/83/CE an 5 Samhain 2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 1 ,”,

(II) i bhfo-alt (2B)(a), trí “measfar, d’ainneoin aon ní in alt 18 nó 19,” a chur in ionad “measfar”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) Tráth ar bith nach mbeidh an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a)(i) nó in alt 785(1)—

(a) ina chónaí nó ina cónaí sa Stát, nó

(b) ag trádáil sa Stát trí áit sheasta ghnó,

déanfaidh an duine an méid seo, i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí go léir a fhorchuirtear leis an alt seo nó, de réir mar a bheidh, le halt 785—

(i) conradh a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim ar conradh é is in-fhorfheidhmithe i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus nan-oibleagáidí sin agus le linn conradh den sórt sin a dhéanamh admhóidh agus comhaontóidh na páirtithe sa chonradh i scríbhinn—

(I) go mbeidh sé faoi réir rialú dhlíthe an Stáit, agus faoi réir na ndlíthe sin amháin, agus

(II) go mbeidh dlínse eisiach ag cúirteanna an Stáit le linn aon díospóid a éireoidh faoi a chinneadh,

(ii) a chinntiú go mbeidh duine (dá ngairtear ‘an duine ceaptha’ sa mhír seo), arna cheapadh nó arna ceapadh ag an duine ina chónaí nó ina cónaí sa Stát, chun bheith freagrach as comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí sin agus tabharfaidh an duine fógra do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le ceapadh an duine cheaptha agus céannacht an duine cheaptha.

(4B) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le fógra i scríbhinn, a cheangal ar an duine a mbeidh préimheanna iníoctha leis nó léi faoi aon chonradh a bheidh ceadaithe de thuras na huaire faoin alt seo nó faoi alt 785, nó ar an duine ceaptha dá dtagraítear i bhfo-alt (4A)(ii), de réir mar a bheidh, cibé faisnéis agus sonraí a bheidh sonraithe san fhógra agus a cheanglóidh siad le réasún a thabhairt dóibh chun críocha na Caibidle seo, a sholáthar, laistigh de 30 lá ó dháta an fhógra sin, agus, gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh san fhaisnéis agus sna sonraí sin—

(a) ainm, seoladh agus Uimhir PSP (de réir bhrí alt 787A(1)) na pearsan aonair a ndearnadh an conradh leis nó léi,

(b) ainm, seoladh agus Uimhir PSP (de réir na brí sin) na pearsan aonair nó na bpearsan aonair a ndearnadh aon íocaíochtaí blianachta leis nó léi nó leo i leith an chonartha, agus

(c) méid na n-íocaíochtaí blianachta dá dtagraítear i mír (b).”,

(ii) in alt 784A—

(I) i bhfo-alt (3)(a) trí “Coimeádfaidh bainisteoir ciste cháilithigh, d’ainneoin aon ní in alt 18 nó 19,” a chur in ionad “Coimeádfaidh bainisteoir ciste cháilithigh” sa chéad áit a bhfuil sé,

(II) i bhfo-alt (7) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Tráth ar bith nach mbeidh an bainisteoir ciste cháilithigh—

(i) ina chónaí nó ina cónaí sa Stát, nó

(ii) ag trádáil sa Stát trí áit sheasta ghnó,

déanfaidh an bainisteoir ciste cháilithigh, i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí go léir a bhaineann le cistí scoir ceadaithe a fhorchuirtear ar an mbainisteoir ciste cháilithigh de bhua na Caibidle seo—

(I) conradh leis na Coimisinéirí Ioncaim ar conradh é is in-fhorfheidhmithe i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí sin agus le linn conradh den sórt sin a dhéanamh admhóidh agus comhaontóidh na páirtithe sa chonradh i scríbhinn—

(A) go mbeidh sé faoi réir rialú dhlíthe an Stáit agus faoi réir na ndlíthe sin amháin, agus

(B) go mbeidh dlínse eisiach ag cúirteanna an Stáit le linn aon díospóid a éireoidh faoi a chinneadh,

(II) a chinntiú go mbeidh duine ina chónaí nó ina cónaí sa Stát, arna cheapadh nó arna ceapadh ag an mbainisteoir ciste cháilithigh,a bheidh freagrach as comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí sin go léir agus tabharfaidh an bainisteoir ciste cháilithigh fógra do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le ceapadh an duine sin agus céannacht an duine sin.”,

agus

(III) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

“(9) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar bhainisteoir ciste cháilithigh nó ar an duine a bheidh ceaptha faoi fho-alt (7)(a)(II), de réir mar a bheidh, cibé faisnéis agus sonraí a bheidh sonraithe san fhógra agus a cheanglóidh siad le réasún a thabhairt dóibh chun críocha na Caibidle seo, a sholáthar, laistigh de 30 lá ó dháta an fhógra sin, agus, gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh san fhaisnéis agus sna sonraí sin—

(a) ainm, seoladh agus uimhir thagartha cánach na pearsan aonair ar ina ainm nó ina hainm a bheidh nó a bhí an ciste scoir ceadaithe á shealbhú,

(b) ainm, seoladh agus uimhir thagartha cánach na pearsan aonair a ndearnadh aon dáileadh chuige nó chuici, agus

(c) méid aon dáiltí dá dtagraítear i mír (b).”,

(iii) in alt 784C(4)(a) trí “ag fáil ioncam sonraithe” a chur in ionad “i dteideal ioncaim shonraithe”, agus

(iv) i bhfo-alt 785 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) An tagairt i bhfo-alt (1) do dhuine do sheoladh gnó go dleathach sa Stát ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine, folóidh sí, chun críocha fho-alt (1), tagairt do ghnóthas árachais, atá údaraithe chun gnó a dhéanamh sa Stát faoi Threoir 2002/83/CE an 5 Samhain 2002 1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar gnóthas é—

(a) nach gcónaíonn sa Stát, nó

(b) nach bhfuil ag trádáil sa Stát trí áit sheasta ghnó.”,

(c) i gCaibidil 2A—

(i) i bhfo-alt (1) d’alt 787A, trí “de réir alt 787G(5)(ii)” a chur in ionad “de réir alt 787G(5)”, sa mhíniú ar “riarthóir CCSP”,

(ii) in alt 787G—

(I) i bhfo-alt (1)(a), trí “déileálfar leis, d’ainneoin aon ní in alt 18 nó 19” a chur in ionad “déileálfar leis”, sa chéad áit a bhfuil sé,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Tráth ar bith nach mbeidh riarthóir CCSP—

(a) ina chónaí nó ina cónaí sa Stát, nó

(b) ag trádáil sa Stát trí áit sheasta ghnó,

déanfaidh an riarthóir CCSP, i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí go léir a bhaineann le Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta a fhorchuirtear ar an riarthóir CCSP de bhua na Caibidle seo—

(i) conradh leis na Coimisinéirí Ioncaim ar conradh é is in-fhorfheidhmithe i mBallstát de chuid na gComhphobal Eorpach i ndáil le comhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí sin agus le linn conradh den sórt sin a dhéanamh admhóidh agus comhaontóidh na páirtithe sa chonradh i scríbhinn—

(I) go mbeidh sé faoi réir rialú dhlíthe an Stáit agus faoi réir na ndlíthe sin amháin, agus

(II) go mbeidh dlínse eisiach ag cúirteanna an Stáit le linn aon díospóid a éireoidh faoi a chinneadh,

(ii) a chinntiú go mbeidh duine ina chónaí nó ina cónaí sa Stát, arna cheapadh nó arna ceapadh ag an riarthóir CCSP, a bheidh freagrach as comhlíonadh na ndualgas agus nan-oibleagáidí sin go léir agus tabharfaidh an riarthóir CCSP fógra do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le ceapadh an duine sin agus céannacht an duine sin.”,

agus

(III) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le fógra i scríbhinn a cheangal ar riarthóir CCSP, ar sholáthróir CCSP nó ar an duine a cheapfar faoi fho-alt (5)(ii), de réir mar a bheidh, cibé faisnéis agus sonraí a bheidh sonraithe san fhógra agus a cheanglóidh siad le réasún a thabhairt dóibh chun críocha na Caibidle seo, a sholáthar, laistigh de 30 lá ó dháta an fhógra sin, agus, gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh san fhaisnéis agus sna sonraí sin—

(a) ainm, seoladh agus Uimhir PSP an ranníocóra CCSP,

(b) ainm, seoladh agus Uimhir PSP aon duine a ndearna an riarthóir CCSP nó an soláthróir CCSP aon íocaíochtaí leis nó léi, nó ar chuir an riarthóir CCSP nó an soláthróir CCSP aon sócmhainní ar fáil dó nó di, agus

(c) méid aon íocaíochtaí agus luach aon sócmhainní dá dtagraítear i mír (b).”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 2A—

“Caibidil 2B

Pleananna Pinsin Thar Lear: Faoiseamh Comhalta Imircigh

Léiriú agus ginearálta (Caibidil 2B).

787M.— (1) Sa Chaibidil seo, muran-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘riarthóir’, i ndáil le plean pinsin thar lear, an duine nó na daoine ag a bhfuil bainistiú an phlean;

folaíonn ‘ranníocaí’ préimheanna;

ciallaíonn ‘deimhniú ranníocaí’ deimhniú arna fháil ag an gcomhalta imirceach iomchuí ón riarthóir agus arna sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim, i bhfoirm a thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim chun na críche sin, ina mbeidh na sonraí seo a leanas maidir leis an gcomhalta imirceach iomchuí den phlean do gach bliain féilire—

(a) a ainm nó a hainm, a sheoladh nó a seoladh, a Uimhir nó a hUimhir PSP agus a uimhir nó a huimhir thagartha polasaí,

(b) na ranníocaí a d’íoc sé nó sí faoin bplean sa bhliain sin, agus

(c) más iomchuí, na ranníocaí, más ann, a d’íoc a fhostóir nó a fostóir, nó a íocadh thar ceann a fhostóra nó a fostóra, ina leith faoin bplean sa bhliain sin;

ciallaíonn ‘plean pinsin thar lear’ conradh, comhaontú, sraith comhaontuithe, gníomhas iontaobhais nó comhshocraíochtaí eile, seachas scéim slándála sóisialaí stáit, a bhunaítear i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát, nó a dhéantar faoi dhlí Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát;

ciallaíonn ‘náisiúnach de Bhallstát de na Comhphobail Eorpacha’ aon phearsa aonair ag a bhfuil náisiúntacht nó saoránacht Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha;

ciallaíonn ‘uimhir thagartha polasaí’ an uimhir chéannachta uathúil de chuid comhalta imircigh iomchuí i ndáil le plean pinsin thar lear;

ciallaíonn ‘Uimhir PSP’ uimhir phearsanta seirbhíse poiblí de réir bhrí alt 223 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1993;

ciallaíonn ‘plean cáilitheach pinsin thar lear’ plean pinsin thar lear—

(a) atá bunaithe de mheon macánta d’aon toisc chun sochair a sholáthar, is sochair de chineál atá cosúil leis na sochair dá dtagraítear i gCaibidlí 1, 2, nó 2A den Chuid seo,

(b) a bhfuil faoiseamh cánach ar fáil ina leith faoi dhlí an Bhallstáit de na Comhphobail Eorpacha ina bhfuil an plean bunaithe i leith aon ranníocaí arna n-íoc faoin bplean, agus

(c) a gcomhlíonann an comhalta imirceach iomchuí den phlean ceanglais fho-alt (2) i ndáil leis;

ciallaíonn ‘comhalta imirceach iomchuí’ pearsa aonair atá ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir sa Stát agus atá ina chomhalta nó ina comhalta de phlean cáilitheach pinsin thar lear agus, i ndáil le haon ranníocaí arna n-íoc faoin bplean—

(a) a bhí, an tráth a tháinig an phearsa aonair chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den phlean pinsin den chéad uair, ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát, agus a bhí i dteideal faoiseamh cánach a fháil i leith ranníocaí arna n-íoc faoin bplean faoi dhlí an Bhallstáit sin de na Comhphobail Eorpacha,

(b) a bhí ina chomhalta nó ina comhalta den phlean pinsin i dtosach na tréimhse inar tháinig an phearsa aonair chun bheith ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir sa Stát,

(c) a bhí, díreach roimh thosach na tréimhse sin, ina chónaí nó ina cónaí lasmuigh den Stát ar feadh tréimhse leanúnaí 3 bliana, agus

(d) (i) atá ina náisiúnach de Bhallstát de na Comhphobail Eorpacha, nó

(ii) i gcás nach pearsa aonair den sórt sin é nó í, a bhí ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát, díreach sular tháinig sé nó sí chun bheith ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir sa Stát;

ciallaíonn ‘cónaitheoir’—

(a) i gcás Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha a bhfuil comhshocraíochtaí, a bhfuil feidhm dlí acu de bhua alt 826(1)(a), déanta lena Rialtas, go meastar gur cónaitheoir sa Stát sin an phearsa aonair faoi na comhshocraíochtaí sin, agus

(b) in aon chás eile, go bhfuil an phearsa aonair, de bhua dhlí an Stáit sin, ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir sa Stát sin chun críocha cánach;

ciallaíonn ‘scéim slándála sóisialaí stáit’ córas cosanta sainordaithí a bhunóidh Rialtas tíre nó Rialtas críche seachas an Stát, d’fhonn leibhéal íosta ioncaim scoir nó sochair eile a sholáthar a gcinnfidh an Rialtas sin a leibhéal;

ciallaíonn ‘uimhir thagartha cánach’, i ndáil le foras a bheidh ag oibriú nó ag bainistiú plean pinsin thar lear, an uimhir chéannachta uathúil a leithroinnfidh Ballstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát, ar an bhforas chun críocha cánach, agus i gcás go leithroinnfear níos mó ná uimhir amháin den sórt sin, an uimhir thagartha a bheidh cuí don ghnó ar lena linn a eisíodh an plean pinsin thar lear.

(2) Is iad na ceanglais dá dtagraítear i mír (c) den mhíniú ar ‘plean cáilitheach pinsin thar lear’ i bhfo-alt (1) maidir leis an gcomhalta imirceach iomchuí—

(a) go ndéanfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas a fháil ó riarthóir an phlean agus iad a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim i cibé foirm agus modh a shonróidh siad—

(i) cibé fianaise a cheanglóidh siad le réasún a thabhairt dóibh chun an cás a fhíorú i ndáil le míreanna (a) agus (b) den mhíniú ar ‘plean cáilitheach pinsin thar lear’ i bhfo-alt (1), agus

(ii) na sonraí seo a leanas i ndáil leis an bplean—

(I) ainm, seoladh agus uimhir thagartha cánach an fhorais a bheidh ag oibriú agus ag bainistiú an phlean,

(II) uimhir thagartha polasaí phlean an chomhalta imircigh iomchuí,

(III) an dáta a tháinig an comhalta imirceach iomchuí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den phlean,

(IV) an dáta a tháinig ranníocaí faoin bplean chun bheith iníoctha an chéad uair,

(V) an dáta a tháinig sochair faoin bplean chun bheith iníoctha an chéad uair,

agus

(b) go mbeidh treoir neamh-inchúlghairthe tugtha aige nó aici do riarthóir an phlean cibé faisnéis a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim a cheanglóidh siad le réasún a thabhairt dóibh i ndáil le haon íocaíochtaí arna ndéanamh faoin bplean.

Pleananna cáilitheacha pinsin thar lear: faoiseamh i leith ranníocaí.

787N.— (1) Más rud é in aon bhliain mheasúnachta go mbeidh ranníocaí íoctha le haon phlean cáilitheach pinsin thar lear—

(a) ag comhalta imirceach iomchuí den phlean sin, nó

(b) ag fostóir nó thar ceann fostóra i leith fostaí (de réir bhrí Chaibidil 1) is comhalta imirceach iomchuí den phlean sin,

ansin, i gcás gur chuir an comhalta imirceach iomchuí deimhniú ranníocaí ar fáil, beidh feidhm ag faoiseamh don bhliain mheasúnachta sin faoi fhorálacha alt 774(6), 774(7) agus 778(1) de Chaibidil 1 (a bhaineann le scéimeanna pinsin ceirde), nó, de réir mar a bheidh, alt 787 de Chaibidil 2 (a bhaineann le blianachtaí scoir), nó ailt 787C, 787E, 787F nó 787J de Chaibidil 2A (a bhaineann le cuntais choigiltis scoir phearsanta) fara aon mhodhnuithe is gá, maidir leis na ranníocaí sin amhail is—

(i) dá mba scéim cheadaithe dhíolmhaithe faoi Chaibidil 1 nó conradh blianachta arna cheadú ag na Coimisinéirí Ioncaim de thuras na huaire faoi Chaibidil 2, nó táirge CCSP arna cheadú faoi Chaibidil 2A chun críocha alt 94(3) d’Acht na bPinsean 1990 an plean cáilitheach pinsin thar lear, agus

(ii) dá mba dhuine díobh seo a leanas an comhalta imirceach iomchuí den phlean cáilitheach pinsin thar lear—

(I) fostaí de réir bhrí Chaibidil 1,

(II) pearsa aonair dá dtagraítear in alt 784(1) de Chaibidil 2, nó

(III) pearsa aonair dá dtagraítear i gCaibidil 2A.

(2) Maidir le pearsa aonair ar chomhalta imirceach iomchuí de phlean cáilitheach pinsin thar lear é nó í murach go mainníonn sé nó sí an ceanglas i mír (c) den mhíniú ar ‘comhalta imirceach iomchuí’ in alt 787M a chomhlíonadh, déileálfar leis an duine sin, dá ainneoin sin, mar chomhalta imirceach iomchuí má tá na Coimisinéirí Ioncaim den tuairim gur cheart sna himthosca go léir neamhaird a thabhairt chun na críche sin ar mhainneachtain na pearsan aonair an coinníoll a chomhlíonadh.

(3) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, trí fhógra i scríbhinn, a cheangal ar riarthóir ar phlean cáilitheach pinsin thar lear a mbeidh treoir neamh-inchúlghairthe dá bhforáiltear in alt 787M(2)(b) faighte aige nó aici, cibé faisnéis agus sonraí i ndáil le híocaíochtaí faoin bplean a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim le réasún a thabhairt dóibh chun críocha na Caibidle seo a sholáthar laistigh de 30 lá ó dháta fógra den sórt sin.

(b) Sonrófar san fhógra dá dtagraítear i mír (a)—

(i) an fhaisnéis agus na sonraí a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim a thabhairt dóibh, agus

(ii) an fhoirm ina mbeidh agus an modh ar a mbeidh an fhaisnéis agus na sonraí sin le soláthar.”,

(e) i gCaibidil 4—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 790A:

Teorainn le tuilleamh.

790A.— D’ainneoin aon ní sa Chuid seo, d’fhonn faoiseamh a thabhairt do phearsa aonair—

(a) faoi Chaibidil 1 i leith ranníoca fostaí le scéim sochar scoir,

(b) faoi Chaibidil 2 i leith préimhe cáilithí faoi chonradh blianachta,

(c) faoi Chaibidil 2A i leith ranníoca CCSP, agus

(d) faoi Chaibidil 2B i leith ranníoca le plean pinsin thar lear,

ní mó ná €254,000 an comhiomlán de luach saothair na pearsan aonair, de réir bhrí Chaibidil 1 agus na Caibidle sin arna cur chun feidhme le Caibidil 2B, agus de ghlantuilleamh iomchuí na pearsan aonair, de réir bhrí Chaibidlí 2 agus 2A agus na gCaibidlí sin arna gcur chun feidhme le Caibidil 2B.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 790A:

An scéim trasteorann a bheith díolmhaithe.

790B.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘údarás inniúil’, i ndáil leis an Stát, an t-údarás náisiúnta a bheidh ainmnithe chun na dualgais a chomhlíonadh dá bhforáiltear sa Treoir agus a eascróidh as an Treoir a thraschur i ndlí an Stáit;

ciallaíonn ‘Treoir’ Treoir 2003/41/CE an 3 Meitheamh 2003 1 ó Chomhairle na hEorpa agus ón bParlaimint maidir le gníomhaíochtaí agus maoirsiú foras le haghaidh soláthair scoir ceirde;

ciallaíonn ‘gnóthas Eorpach’, i ndáil le scéim, gnóthas atá suite i Stát Eorpach a dhéanann ranníocaí, nó a bheartaíonn ranníocaí a dhéanamh, le scéim i leith comhaltaí Eorpacha;

ciallaíonn ‘comhaltaí Eorpacha’ pearsana aonair atá nó a bhí fostaithe nó féinfhostaithe i Stát Eorpach agus ar ghlac iontaobhaithe na scéime ranníocaí, nó a mbeartaíonn na hiontaobhaithe sin ranníocaí a ghlacadh, ón ngnóthas Eorpach i leith na fostaíochta nó na féinfhostaíochta sin;

ciallaíonn ‘Stát Eorpach’ Ballstát de na Comhphobail Eorpacha seachas an Stát;

ciallaíonn ‘scéim’ scéim pinsin ceirde arna bunú sa Stát faoi iontaobhais neamh-inchúlghairthe a dhéanann, nó atá in ann, sochair scoir (de réir bhrí Airteagal 6(d) den Treoir) a sholáthar i ndáil le comhaltaí Eorpacha;

ciallaíonn ‘iontaobhaithe’, i ndáil le scéim, iontaobhaithe na scéime;

ciallaíonn ‘gnóthas’ aon ghnóthas nó comhlacht eile, is cuma an bhfolaíonn sé, nó an é atá ann, duine nó daoine, a ghníomhaíonn mar fhostóir nó mar chomhlachas, nó mar chomhlacht ionadaitheach eile, de chuid daoine féinfhostaithe.

(2) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) maidir le haon scéim ar ina leith, ag eascairt as an Treoir a thraschur i ndlí an Stáit, a bheidh—

(a) údarú, agus

(b) ceadú,

faighte ag na hiontaobhaithe ón údarás inniúil chun ranníocaí a ghlacadh ó ghnóthas Eorpach i leith comhaltaí Eorpacha, ar údarú é nach mbeidh cúlghairthe.

(3) (a) Lamhálfar díolúine ó cháin ioncaim, ar éileamh a bheith déanta chuige sin, i leith ioncaim ó infheistíochtaí nó ó thaiscí scéime, más ioncam é, nó a mhéid a bheidh na Coimisinéirí Ioncaim sásta gur ioncam é, ó infheistíochtaí nó ó thaiscí a shealbhaítear chun críocha na scéime.

(b) (i) San fho-alt seo ciallaíonn ‘todh-chaíochtaí air-geadais’ agus ‘roghanna intrá-dála’, faoi seach, todhchaíochtaí air-geadais agus rogh-anna intrádála a ndéileáiltear iontu nó atá luaite, de thuras na huaire, ar aon mhalartán todh chaíochtaí nó aon stoc-mhalartán, cibé acu atá an malartán sin suite sa Stát nó nach bhfuil.

(ii) Chun críocha mhír (a), measfar gur infheistíocht aon chonradh a dhéanfar le linn bheith ag déileáil i dtodhchaíochtaí airgeadais nó i roghanna intrá-dála.

(c) Lamhálfar díolúine ó cháin ioncaim, ar éileamh a bheith déanta chuige sin, i leith coimisiún frithgheallta má chuirtear na coimisiúin frithgheallta chun feidhme, nó a mhéid a bheidh na Coimisinéirí Ioncaim sásta go gcuirfear chun feidhme iad, chun críocha na scéime, agus a mbeadh, mura mbeadh an fo-alt seo, cáin inmhuirearaithe ina leith ar iontaobhaithe na scéime faoi Chás IV de Sceideal D.

(4) Chun críocha ailt 172A(1), 256(1) agus 739B(1), measfar go bhfolaíonn an tagairt do ‘scéim cheadaithe dhíolmhaithe de réir bhrí alt 774’ sa mhíniú ar ‘scéim pinsin’ sna hailt sin tagairt do scéim dá dtagraítear i bhfo-alt (2).”,

(f) i Sceideal 23—

(i) i mír 1 trí “i cibé foirm agus ar cibé modh a shonróidh siad” a chur isteach i ndiaidh “Coimisinéirí Ioncaim” sa chéad áit a bhfuil sé,

(ii) i mír 2:

(I) trí “agus” a scriosadh i bhfomhír (b)(ii),

(II) i bhfomhír (b)(iii) trí “fostóir, agus,” a chur in ionad “fostóir,”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (b)(iii):

“(iv) íocaíochtaí ar mhodh pinsin, aisce nó sochar eile dá samhail;”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 2:

“2A.— Beidh aon tuairisceán, cóip de chuntais, faisnéis agus sonraí den sórt sin a cheanglaítear a sholáthar faoi mhír 2 i cibé foirm agus ar cibé modh a shonrófar san fhógra faoin mír sin.",

agus

(iv) i mír 4, fomhír (2), trí “in alt 772(2)(c)(ii).” a chur in ionad “in alt 772(2)(c).”.

(2) (a) Beidh feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) maidir le haon scéim sochar scoir (de réir bhrí alt 771 den Phríomh-Acht) arna ceadú an 1 Eanáir 2005 nó dá éis.

(b) Beidh feidhm ag mír (b), seachas fomhír (iii), d’fho-alt (1) maidir le haon chonradh blianachta arna cheadú de thuras na huaire ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 784 den Phríomh-Acht agus arna dhéanamh an 1 Eanáir 2005 nó dá éis.

(c) Beidh feidhm ag fomhír (iii) de mhír (b) d’fho-alt (1) maidir le haon fheidhmiú rogha de réir fho-alt (2A) d’alt 784 den Phríomh-Acht, an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

(d) Beidh feidhm ag mír (c) d’fho-alt (1) maidir le haon chonradh CCSP (de réir bhrí alt 787A den Phríomh-Acht) arna dhéanamh an 1 Eanáir 2005 nó dá éis maidir le táirge CCSP (de réir bhrí Chuid X d’Acht na bPinsean 1990) arna cheadú ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 787K den Phríomh-Acht.

(e) Beidh feidhm ag mír (d) d’fho-alt (1) maidir le ranníocaí le plean cáilitheach pinsin thar lear arna dhéanamh an 1 Eanáir 2005 nó dá éis.

(f) Beidh feidhm ag fomhír (i) de mhír (e) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

(g) Tiocfaidh fomhír (ii) de mhír (e) d’fho-alt (1) i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

(h) Beidh feidhm ag mír (f) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

Caibidil 3

ÍMAT: Cumarsáidí Leictreonacha agus Teileafóin

Leasú ar Chaibidil 6 (tuairisceáin ar ioncam, brabúis, etc., agus tuairisceáin eile ar Ioncam a tharchur go leictreonach) de Chuid 38 den Phríomh-Acht.

22. Le héifeacht ó dháta an Achta seo a rith leasaítear Caibidil 6 (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2001) de Chuid 38 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 917D tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “síniú digiteach”:

“ciallaíonn ‘aitheantóir leictreonach’ i ndáil le duine—

(a) síniú digiteach an duine, nó

(b) cibé modh eile aitheanta leictreonaí a shonróidh nó a údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha na Caibidle seo;”,

(b) in alt 917F(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) má bhíonn aitheantóir leictreonach an duine sin ar an tarchur, agus”,

(c) in alt 917G(1) trí “aitheantóirí leictreonacha” a chur in ionad “sínithe digiteacha”,

(d) in alt 917H—

(i) i mír (b) d’fho-alt (2) trí “aitheantóra leictreonaigh” a chur in ionad “sínithe dhigitigh” agus i mír (c) d’fho-alt (3) trí “aitheantóir leictreonach” a chur in ionad “síniú digiteach”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Chun críocha fho-alt (3), féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim téarmaí agus coinníollacha éagsúla a chinneadh i ndáil le tuairisceáin éagsúla nó earnálacha éagsúla tuairisceáin, earnálacha éagsúla daoine agus tuairisceáin éagsúla nó earnálacha éagsúla tuairisceáin arna ndéanamh ag earnálacha éagsúla daoine.”.

Éilimh leictreonacha.

23. Le héifeacht ó dháta an Achta seo a rith leasaítear an Príomh-Acht i gCuid 37 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 864:

“864A.— (1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘cumarsáidí leictreonacha ceadaithe’ an cineál sin cumarsáidí leictreonacha a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha an ailt seo;

ciallaíonn ‘cumarsáid leictreonach’ cumarsáid trí theicneolaíocht leictreonach, dhigiteach, mhaighnéadach, optúil, leictreamaighnéadach, bhithmhéadrach nó fhótónach, agus trí theicneolaíocht ghaolmhar, trína ndéantar sonraí a tharchur, lena n-áirítear gaireas teileafóin, agus déanfar ‘meán leictreonach’ a fhorléiriú dá réirsin;

ciallaíonn ‘gaireas teileafóin’ gaireas teileagrafaíochta a bheidh deartha nó oiriúnaithe chun teachtaireachtaí labhartha nó faisnéis, nó iad araon, a tharchur agus a ghlacadh, ar mhodh seirbhíse teileachumarsáide poiblí.

(b) I mír (a)—

tá le ‘faisnéis’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000;

tá le ‘seirbhís teileachumarsáide phoiblí’ an bhrí a shanntar dó le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Bonneagar Teileachumarsáide) 1997 (I.R. Uimh. 338 de 1997).

(c) Ach amháin i gcás go n-ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim a mhalairt, beidh feidhm ag an alt seo maidir le héileamh ar liúntas, asbhaint nó faoiseamh a bheidh le cur i gcuntas—

(i) le linn asbhaintí nó aisíocaíochtaí cánach a dhéanamh faoi Chaibidil 4 de Chuid 42 agus faoi na rialacháin arna ndéanamh faoin gCaibidil sin, nó

(ii) ach amháin i gcás duine inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950), i ndáil le haisíocaíocht cánach arna hasbhaint faoin gCaibidil sin agus faoi na rialacháin sin.

(d) Folaíonn tagairtí san alt seo do ‘éileamh ar liúntas, asbhaint nó faoiseamh’ tagairtí—

(i) do roghnú a dhéanamh,

(ii) d’fhógra a thabhairt,

(iii) d’éileamh, roghnú nó fógra a leasú, agus

(iv) d’aon éileamh, roghnú nó fógra a tharraingt siar,

i ndáil le liúntas, asbhaint nó faoiseamh, agus folaíonn siad freisin tagairtí do roghnú, fógra nó iarratas chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 44 nó d’éileamh faoi Rialachán 26(5) de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001).

(e) D’ainneoin aon achtacháin eile, ní fholaíonn tagairtí san alt seo d’éileamh i scríbhinn tagairt d’éileamh arna dhéanamh trí fhocail a léiriú nó a atáirgeadh i bhfoirm infheicthe trí úsáid a bhaint as meán leictreonach.

(2) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim nó d’ionstraimí arna ndéanamh fúthu lena gceanglaítear éileamh lena mbaineann an t-alt seo a dhéanamh i scríbhinn nó le fógra nó i cibé foirm a fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, féadfaidh duine aonair cibé éilimh a shonróidh na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanamh trí mheán cumarsáide leictreonaí ceadaithe, ach sin faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ó am go ham is cuí agus a shonróidh siad chun críocha an ailt seo.

(3) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon téarmaí agus coinníollacha a bheidh sonraithe acu de thuras na huaire chun críocha an ailt seo a chur i bhfios i cibé slí is cuí leo.

(4) I gcás go mbeidh téarmaí agus coinníollacha a bheidh sonraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt seo i bhfeidhm de thuras na huaire maidir le héilimh lena mbaineann an t-alt seo a dhéanamh, ceanglaítear cibé éilimh a dhéanfar trí chumarsáid leictreonach a dhéanamh de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha sin.

(5) (a) Ní fhéadfaidh téarmaí agus coinníollacha a bheidh sonraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha an ailt seo aon cheanglas arna chur le haon achtachán nó faoi aon achtachán maidir leis an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar aon éileamh, nó maidir leis an ábhar a bheidh in aon éileamh, a mhodhnú.

(b) Féadfaidh foráil a bheith ar áireamh sna téarmaí agus coinníollacha sin le haghaidh na slí ina gcomhlíonfar aon cheanglas maidir leis an ábhar a bheidh in éileamh i gcás nach i scríbhinn a thugtar an t-éileamh a aird.

(6) I gcás go ndéanfaidh duine éileamh de réir an ailt seo—

(a) measfar, mura gcruthófar agus go dtí go gcruthófar a mhalairt, gurb é nó í an duine a airbheartaíonn go ndearna sé nó sí an t-éileamh a rinne é, agus

(b) déileálfar leis an éileamh mar éileamh a rinneadh an tráth a bheidh sé admhaithe, i cibé slí, ag na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuair siad é.

(7) Má dhéanann duine éileamh de réir an ailt seo ní choiscfidh sé sin ar oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim fiosrú a dhéanamh faoin éileamh de réir alt 886A (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais 2005).

(8) I gcás inarb éard a bhíonn de thoradh ar éileamh arna dhéanamh de réir an ailt seo, go n-eisítear fógra nó fógra leasaithe don éilitheoir maidir le creidmheasanna cánach agus le scoithphointe ráta chaighdeánaigh a chinneadh, measfar go ndearna an cigire, de réir mar is cuí, an méid creidmheasanna cánach agus an scoithphointe ráta chaighdeánaigh is cuí don éilitheoir a chinneadh de réir Rialachán 10, nó an méid a leasú de réir Rialachán 13, de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí)(Comhdhlúite) 2001.

(9) Beidh feidhm ag alt 917M (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2001) i leith imeachtaí i ndáil leis an alt seo, ar an modh céanna atá feidhm aige i leith imeachtaí i ndáil le Caibidil 6 de Chuid 38, faoi réir aon mhodhnuithe is gá lena n-áirítear tagairt d’alt 864A a chur in ionad tagartha d’alt 917F(1) i ngach áit a bhfuil sé in alt 917M.

(10) Féadfaidh aon oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a bheidh ag gníomhú faoi údarás na gCoimisinéirí Ioncaim aon ghníomh a bheidh le déanamh nó aon fheidhm a bheidh le comhlíonadh acu a dhéanamh nó a chomhlíonadh, is gníomh nó feidhm a údaraítear leis an alt seo.”.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le héilimh ó phearsana aonair.

24. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 458—

(i) trí “, faoi réir fho-alt (1B),” a chur isteach i ndiaidh “éileamh sa chéill sin agus” i bhfo-alt (1), agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1A)(a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2001):

“(1B) Ní bheidh feidhm ag an gceanglas i bhfo-alt (1) tuairisceán a thabhairt san fhoirm fhorordaithe ar ioncam iomlán na pearsan aonair, ach amháin i gcás ina n-ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim a mhalairt, i gcás ina mbeidh an t-éileamh le cur i gcuntas—

(a) le linn asbhaintí nó aisíocaíochtaí cánach a dhéanamh faoi Chaibidil 4 de Chuid 42 agus na rialacháin arna ndéanamh faoin gCaibidil sin, nó

(b) ach amháin i gcás duine inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950), i ndáil le haisíocaíocht cánach a asbhaineadh faoin gCaibidil sin agus faoi na rialacháin sin.”,

(b) in alt 459 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4), ach amháin i gcás ina n-ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim a mhalairt, i ndáil le héileamh a bheidh le cur i gcuntas—

(a) le linn asbhaintí nó aisíocaíochtaí cánach a dhéanamh faoi Chaibidil 4 de Chuid 42 agus faoi na rialacháin arna ndéanamh faoin gCaibidil sin, nó

(b) ach amháin i gcás duine inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950), i ndáil le haisíocaíocht cánach a asbhaineadh faoin gCaibidil sin agus faoi na rialacháin sin.”,

agus

(c) in alt 865—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b)(i):

“(i) i gcás ina dtabharfaidh duine ráiteas nó tuairisceán a cheanglaítear ar an duine sin a sheachadadh de réir aon fhorála de na hAchtanna do thréimhse inmhuirearaithe, déileálfar le ráiteas nó tuairisceán den sórt sin mar éileamh bailí i ndáil le haisíocaíocht cánach más rud é—

(I) go mbeidh an fhaisnéis go léir sa ráiteas nó sa tuairisceán a theastóidh le réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun a chumasú dóibh a chinneadh an bhfuil, agus cá mhéad atá, aisíocaíocht cánach dlite don duine don tréimhse inmhuirearaithe sin, agus

(II) maidir leis an aisíocaíocht a ndéileálfar léi mar aisíocaíocht a éilítear, má tá sí dlite—

(A) go n-éireodh sí as an measúnacht i leith cánach arna déanamh ag an gcigire de réir bhrí alt 950 (dá ngairtear an ‘cigire’ sa chlásal seo) an tráth a tugadh an ráiteas nó an tuairisceán, de dhroim an ráitis nó an tuairisceáin, nó

(B) go mbeadh sí tar éis éirí as an measúnacht i leith cánach a dhéanfadh an cigire an tráth a tugadh an ráiteas nó an tuairisceán, de dhroim an ráitis nó an tuairisceáin dá mbeadh measúnacht i leith cánach déanta ag an gcigire an tráth sin,”

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) (a) Faoi réir mhír (b), ní choiscfidh fo-alt (3) ar na Coimisinéirí Ioncaim aisíocaíocht a dhéanamh le duine seachas duine inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950) i leith cánach a asbhaineadh, de réir Chaibidil 4 de Chuid 42 agus faoi na rialacháin arna ndéanamh fúithi, as díolaíochtaí an duine sin do bhliain mheasúnachta i gcás inar deimhin leo, ar bhonn na faisnéise a bheidh ar fáil dóibh, gur mó an méid cánach a asbhaineadh amhlaidh, agus a bhfuil an duine i dteideal creidmheasa ina leith, ná dliteanas an duine don bhliain sin.

(b) Ní dhéanfar aisíocaíocht dá dtagraítear i mír (a) tráth nach gceadófaí éileamh ar an aisíocaíocht faoi fho-alt (4).”.

(2) (a) Beidh feidhm ag mír (c)(i) d’fho-alt (1) maidir le ráitis nó tuairisceáin arna dtabhairt an 3 Feabhra, 2005 nó dá éis.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(seachas mír (c)(i)) le héifeacht ó dháta rite an Achta seo.

Taifid a choinneáil agus a iniúchadh i ndáil le héilimh ó phearsana aonair.

25. Le héifeacht ó dháta rite an Achta seo leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 3 de Chuid 38 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 886:

“886A.— (1) Coimeádfaidh agus caomhnóidh pearsa aonair ar mian leis nó léi, i ndáil le bliain mheasúnachta, éileamh a dhéanamh ar liúntas, ar asbhaint nó ar fhaoiseamh i ndáil le cáin ioncaim, na taifid sin go léir is gá chun a chumasú don phearsa aonair éileamh cruinn agus iomlán a dhéanamh.

(2) Déanfaidh pearsa aonair na taifid a cheanglaítear ar an bpearsa aonair a choimeád agus a chaomhnú de réir fho-alt (1) a choinneáil ar feadh cibé tréimhse díobh seo a leanas is faide—

(a) i gcás ina ndéanfaidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim fiosrúcháin maidir leis an éileamh nó le haon leasú ar an éileamh, an tréimhse dar críoch an lá a dhéileálfaidh an t-oifigeach leis na fiosrúcháin sin mar fhiosrúcháin a bheidh críochnaithe, agus

(b) tréimhse 6 bliana dar tosach deireadh na bliana measúnachta lena mbaineann an t-éileamh.

(3) Faoi réir fho-alt (4), dlífear pionós €1,520 a chur ar phearsa aonair a mhainníonn fo-alt (1) a chomhlíonadh i ndáil le haon éileamh a dhéanfar maidir le bliain mheasúnachta agus, chun pionós a ghnóthú faoin bhfo-alt seo, beidh feidhm ag alt 1061 mar atá feidhm aige chun pionós a ghnóthú faoi aon cheann de na hailt dá dtagraítear san alt sin.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) más rud é, maidir le haon fhíoras a mbeidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim ag iarraidh le réasún go gcruthófaí é, agus ar fíoras é a bheadh cruthaithe ag na taifid, gur deimhin leis an oifigeach go ndéanann fianaise dhoiciméadach eile a bheidh tugtha don oifigeach é a chruthú.

(5) Faoi réir fhorálacha alt 956, féadfaidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim fiosrúchán a dhéanamh—

(a) maidir le héileamh a dhéanfaidh pearsa aonair, nó

(b) maidir le haon leasú a dhéanfaidh pearsa aonair ar éileamh a bheidh déanta ag an bpearsa aonair,

más rud é go dtugann an t-oifigeach, laistigh de 4 bliana ó dheireadh na bliana measúnachta ina ndéantar an t-éileamh, nó (de réir mar a bheidh) aon leasú ar an éileamh, fógra don phearsa aonair sin i dtaobh é a bheith ar intinn aige nó aici déanamh amhlaidh.

(6) I gcás ina dtabharfaidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim fógra faoi fho-alt (5) d’aon phearsa aonair (dá ngairtear an ‘t-éilitheoir’ san fho-alt seo) i dtaobh é a bheith ar intinn aige nó aici fiosrúchán a dhéanamh—

(a) maidir le héileamh a bheidh déanta ag an éilitheoir, nó

(b) maidir le haon leasú a bheidh déanta ag an éilitheoir ar éileamh den sórt sin,

ansin féadfaidh an t-oifigeach an tráth céanna nó aon tráth dá éis sin trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar an éilitheoir, laistigh de cibé tréimhse ama (is tréimhse ama nach giorra ná 30 lá) a shonrófar san fhógra—

(i) go dtabharfaidh sé nó sí ar aird don oifigeach cibé doiciméid a bheidh i seilbh nó faoi chumhacht an éilitheora agus a theastóidh le réasún ón oifigeach d’fhonn a chinneadh an bhfuil an t-éileamh nó an leasú cruinn agus, má tá, a mhéid atá sé cruinn, agus

(ii) go dtabharfaidh sé nó sí don oifigeach cibé cuntais nó sonraí a theastóidh le réasún ón oifigeach chun na críche sin.

(7) Le linn fógra faoi fho-alt (6) a chomhlíonadh, féadfaidh pearsa aonair cóipeanna de dhoiciméid a thabhairt don oifigeach in ionad na ndoiciméad bunaidh, ach—

(a) ní foláir gur cóipeanna fótagrafacha nó macasamhla eile na cóipeanna, agus

(b) féadfaidh an t-oifigeach le fógra a cheangal go dtabharfar an doiciméad bunaidh ar aird lena iniúchadh.

(8) Féadfaidh an t-oifigeach cóipeanna a dhéanamh d’aon doiciméad a thabharfar ar aird dó nó di faoin alt seo nó sleachta a thógáil as.”.

Leasú ar alt 997 (forálacha forlíontacha (Caibidil 4)) den Phríomh-Acht.

26. Le héifeacht ó dháta rite an Achta seo leasaítear alt 997 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) I gcás ina ndéanfaidh an cigire, de réir fhorálacha Rialachán 37 de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I. R. Uimh. 559 de 2001) ráiteas dliteanais a chur chuig fostaí, déileálfar leis an ráiteas sin, má ordaíonn an cigire amhlaidh agus má thugann sé nó sí fógra dá réir sin sa ráiteas, nó i dteannta an ráitis, a chuirfear chuig an bhfostaí, ar gach slí amhail is dá mba mheasúnacht arna déanamh ar an bhfostaí é, agus beidh feidhm dá réir sin ag na forálacha go léir de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le hachomhairc in aghaidh measúnachtaí agus le bailiú agus gnóthú cánach a mhuirearaítear i measúnacht maidir leis an ráiteas.”.

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil.

Leasú ar alt 18 (leasú ar Chuid 16 (faoiseamh cánach ioncaim i leith infheistíochta i dtrádálacha corpraithe — an scéim um leathnú gnó agus an scéim síolchaipitil) den Phríomh-Acht) den Acht Airgeadais 2004.

27. Leasaítear alt 18 den Acht Airgeadais 2004—

(a) i bhfo-alt (2)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) in alt 491—

(i) i bhfo-ailt (2)(a) agus (3)(a), trí ‘€1,000,000’ a chur in ionad ‘€750,000’,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (3):

‘(3A) D’ainneoin aon ní i bhfo-ailt (2) agus (3), ní thabharfar faoiseamh i leith eisiúna iomchuí a mhéid gur mó—

(a) an méid a cruinníodh tríd an eisiúint iomchuí, nó

(b) comhiomlán—

(i) an méid a bheidh le cruinniú tríd an eisiúint iomchuí, agus

(ii)an méid nó na méideanna, más ann, a cruinníodh tríd an gcuideachta nó trí na cuideachtaí uile (lena n-áirítear an chuideachta a dhéanann an eisiúint) atá i gcomhlachas de réir bhrí an ailt seo, de réir mar a bheidh, d’eisiúint scaireanna cáilithe seachas an eisiúint iomchuí, laistigh den tréimhse 6 mhí dar críoch dáta na heisiúna iomchuí sin,

ná €750,000.’ ”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(cc) in alt 495—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

‘(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna oiriúnú leis an bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1993;

ciallaíonn ‘Stát LEE’ stát is páirtí conarthach leis an gComhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

cialaíonn ‘fochuideachta cháilitheach’, i ndáil le cuideachta, fochuideachta don chuideachta sin is de chineál a cheadaítear do chuideachta de bhua alt 507.

(2) Beidh cuideachta ina cuideachta cháilitheach má tá sí corpraithe sa Stát nó i Stát LEE seachas an Stát agus má chomhlíonann sí an t-alt seo.’,

(ii) i bhfo-alt (3)(a), trí ‘a bhfuil cónaí uirthi sa Stát, nó a bhfuil cónaí uirthi i Stát LEE seachas an Stát agus a sheolann gnó sa Stát trí bhrainse nó gníomhaireacht,’ a chur in ionad ‘a bhfuil cónaí uirthi sa Stát agus nach bhfuil cónaí uirthi áit ar bith eile,’,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

‘(3A) Beidh an chuideachta—

(a) maidir leis an tréimhse 5 Feabhra 2004 go 31 Nollaig 2004 ina mionfhiontar nó ina fiontar meánmhéide de réir bhrí Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 70/2001 an 12 Eanáir 2001 ón gCoimisiún 1 , agus

(b) maidir leis an tréimhse dar tosach an 1 Eanáir ina micrifhiontar, ina mionfhiontar nó ina fiontar meánmhéide de réir bhrí Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 364/2004 an 25 Feabhra 2004 ón gCoimisiún 2 .’,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (15):

‘(16) D’ainneoin na bhforálacha roimhe seo den alt seo, ní bheidh cuideachta ina cuideachta cháilitheach fad a mheasfar maidir leis an gcuideachta gur gnólacht i gcruachás í chun críocha Threoirlínte an Chomhphobail ar Chúnamh Stáit le haghaidh gnólachtaí i gcruachás a tharrtháil agus a athchóiriú 3 .’ ”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) in alt 496—

(i) i bhfo-alt (2)(a)—

(I) i bhfomhír (i)—

(A) i gclásal (I), trí ‘chun críocha na Coda seo,’ a chur in ionad ‘chun críocha na Coda seo, agus’,

(B) i gclásal (II), trí ‘chun críocha na Coda seo, agus’ a chur in ionad ‘chun críocha na Coda seo,’, agus

(C) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh chlásal (II):

‘(III) maidir le suibscríobh le haghaidh scaireanna cáilithe arna n-eisiúint an 5 Feabhra 2004 nó dá éis, measfar, d’ainneoin aon ní i bhfomhír (ii), gur oibríochtaí trádála cáilitheacha iad oibríochtaí trádála arb éard iad seirbhísí forbartha bogearraí dá dtagraítear i bhfomhír (ii) de mhír (a) d’alt 443(10) agus a bheadh ina n-oibríochtaí trádála cáilitheacha dá ndéanfaí na deontais fostaíochta dá dtagraítear i bhfomhír (I) den mhír sin a thabhairt, má fhaightear ceadú chun deontas den sórt sin a thabhairt,”,

agus

(II) i bhfomhíreanna (iv) agus (xv), trí ‘an 1 Eanáir 2003 nó dá éis agus an 31 Nollaig 2004 nó roimhe’ a chur in ionad ‘an 1 Eanáir 2003, nó dá éis’,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

‘(4A) D’ainneoin fhorálacha an ailt seo, ní mheasfar gur oibríochtaí trádála cáilitheacha chun críocha na Coda seo iad oibríochtaí trádála a sheoltar i dtionscal an ghuail nó in earnálacha na cruach nó na tógála long.’ ”,

agus

(b) i bhfo-alt (3)(b)—

(i) i bhfomhír (i), trí “5 Feabhra 2004” a chur in ionad “4 Feabhra 2004”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) maidir le mír (b)(i), i ndáil le scaireanna cáilithe arna n-eisiúint an 1 Eanáir 2004 nó dá éis agus maidir le mír (b)(ii), i ndáil le scaireanna cáilithe arna n-eisiúint an 5 Feabhra 2004 nó dá éis”,

(iii) i bhfomhír (iii), trí “an 5 Feabhra 2004 nó dá éis,” a chur in ionad “an 4 Feabhra 2004 nó dá éis, agus”,

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii):

“(iiia) maidir le mír (cc), amhail ar an agus ón 5 Feabhra 2004, agus”,

agus

(v) i bhfomhír (iv), trí “an 5 Feabhra 2004 nó dá éis” a chur in ionad “an 4 Feabhra 2004 nó dá éis.”.

Leasú ar alt 482 (faoiseamh i leith caiteachais ar fhoirgnimh shuntasacha agus ar ghairdíní suntasacha) den Phríomh-Acht.

28. Leasaítear alt 482 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (5)(b)—

(i) i bhfomhír (ii) (II), trí “4 huaire an chloig,” a chur in ionad “4 huaire an chloig, agus”,

(ii) i bhfomhír (iii), trí “rochtain ar an bhfoirgneamh a lorg, agus” a chur in ionad “rochtain ar an bhfoirgneamh a lorg.”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii):

“(iv) gur deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim—

(I) go ndéanfar sonraí a bhaineann leis an rochtain sin a phoibliú nó aird an phobail a tharraingt orthu gach bliain trí fhógrán, trí bhileoigín, trí phreas-fhógra, nó ar mhodh dá shamhail,

(II) go ndéanfar fógra ina mbeidh na sonraí faoi na dátaí agus na hamanna a mbeidh rochtain ag an bpobal ar an bhfoirgneamh—

(A) a thaispeáint ar na laethanta a mbeidh rochtain amhlaidh ar an bhfoirgneamh agus i suíomh feiceálach san áit nó in aice leis an áit a mbeidh an pobal in ann dul isteach san fhoirgneamh lena mbaineann, agus

(B) a thaispeáint amhlaidh ionas is go mbeidh sé infheicthe agus inléite ag an bpobal,

agus

(III) maidir le coinníollacha, más ann, i dtaca leis an rochtain sin, gur coinníollacha iad de chineál nach mbeidís ina ndídhreasacht don phobal an rochtain sin a lorg.”,

agus

(b) i bhfo-alt (7), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) :

“(a) I gcás ina ndéanfaidh duine éileamh faoi fho-alt (2), féadfaidh duine údaraithe, aon tráth réasúnach dul isteach san fhoirgneamh ar ina leith a tabhaíodh an caiteachas cáilitheach—

(i) chun an foirgneamh a iniúchadh nó ní a iniúchadh, de réir mar a bheidh, nó chun an obair a scrúdú ar ina leith a tabhaíodh an caiteachas lena mbaineann an t-éileamh, nó

(ii) chun a chinntiú go bhfuil na ceanglais i ndáil le rochtain réasúnach atá leagtha amach i bhfo-alt (5) á gcomhlíonadh.”.

Leasú ar Chaibidil 1 (léiriú agus ginearálta) de Chuid 23 (feirmeoireacht agus garraíodóireacht mhargaidh) den Phríomh-Acht.

29. Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 23 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 657:

“Cánachas ar íocaíochtaí áirithe feirme.

657A.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘pearsa aonair iomchuí’ pearsa aonair atá—

(a) ag fáil íocaíocht iomchuí nó íocaíochtaí iomchuí, agus

(b) ag fáil íocaíocht faoi Scéim Íocaíochta Aonair an AE arna hoibriú ag an Roinn Talmhaíochta agus Bia faoi Rialachán Uimh.1782/2003 an 29 Meán Fómhair, 2003 ón gComhairle 1 ,

a mbeadh an phearsa aonair inmhuirearaithe, murach an t-alt seo, i leith cánach ioncaim ar bhrabúis nó ar ghnóchain ó fheirmeoireacht don bhliain mheasúnachta 2005, i leith an dá íocaíocht díobh ach ní fholaíonn sé pearsa aonair atá inmhuirearaithe sa bhliain mheasúnachta 2005 i leith cánach ioncaim maidir le brabúis nó le gnóchain ó fheirmeoireacht de réir fho-alt (5) d’alt 657;

ciallaíonn ‘íocaíocht iomchuí’ íocaíocht arna déanamh aon tráth sa bhliain féilire 2005 le pearsa aonair faoi aon scéim de scéimeanna an AE atá sonraithe sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(2) Féadfaidh pearsa aonair iomchuí a roghnú go ndéileálfar de réir fho-ailt (3) go (6) le comhiomlán na n-íocaíochtaí iomchuí go léir arna ndéanamh leis an bpearsa aonair, agus déanfar gach roghnú den sórt sin i cibé slí, agus beidh cibé faisnéis ann, a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim.

(3) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim, ar leith ó fho-alt (4), i gcás ina roghnaíonn pearsa aonair de réir fho-alt (2), tabharfar neamhaird ar an íocaíocht iomchuí nó ar na híocaíochtaí iomchuí maidir leis an mbliain mheasúnachta 2005 agus, ina ionad sin, déileálfar léi nó leo chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim mar íocaíocht nó íocaíochtaí a eascraíonn i dtráthchodanna comhionanna sa bhliain mheasúnachta 2005 agus sa 2 bhliain mheasúnachta díreach ina dhiaidh sin.

(4) I gcás go mbuanscoirfear de thrádáil feirmeoireachta, muirearófar cáin faoi Chás IV de Sceideal D don bhliain mheasúnachta ina dtarlaíonn an scor sin i leith méid aon íocaíochta iomchuí, a ndéileálfaí léi, murach an scor sin, de bhua fho-alt (3) mar íocaíocht iomchuí a eascraíonn i mbliain mheasúnachta nó i mblianta measúnachta a chríochnaíonn tar éis an scoir sin.

(5) Aon roghnú faoi fho-alt (2) a dhéanfaidh duine lena mbaineann an t-alt seo, déanfar é le fógra i scríbhinn an 31 Deireadh Fómhair 2006 nó roimhe agus áireofar é sa ráiteas bliantúil maidir le brabúis nó gnóchain ó fheirmeoireacht don bhliain mheasúnachta 2005 a cheanglaítear a sheachadadh an dáta sin nó roimhe faoi na hAchtanna Cánach Ioncaim.

(6) Faoi réir fho-alt (4) ní féidir roghnú arna dhéanamh faoi fho-alt (2) a athrú le linn na tréimhse dá dtagraíonn sé.

AN TÁBLA

1. Scéimeanna Préimhe Speisialta Mairteola.

2. Scéim Préimhe Bó Diúil.

3. Scéimeanna Préimhe Caorach.

4. Scéim Íocaíochtaí Fairsingithe.

5. Scéim Préimhe Maraithe.

6. Scéimeanna Cúnaimh Arúil.

7. Breisithe ar an gClúdach Náisiúnta.”.

Leasú ar alt 659 (feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar fhoirgniú foirgneamh feirme, etc., chun truailliú a rialú) den Phríomh-Acht.

30. Leasaítear alt 659 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(c), trí “an 1 Eanáir 2009” a chur in ionad “an 1 Eanáir 2007” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004),

(b) i bhfo-alt (2)(b)—

(i) trí “an 6 Aibreán 2000,” a chur in ionad “an 6 Aibreán 2000, nó” i bhfomhír (i),

(ii) trí “an 6 Aibreán 2000 ach roimh an 1 Eanáir 2005, nó” a chur in ionad “an 6 Aibreán 2000,” i bhfomhír (ii), agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) 3 bliana dar tosach an tréimhse inmhuirearaithe a bhaineann leis an gcaiteachas caipitiúil, i gcás ina dtabhófar an caiteachas sin an 1 Eanáir 2005 nó dá éis.”,

(c) i bhfo-alt (3A) trí “an 6 Aibreán 2000 nó dá éis ach roimh an 1 Eanáir 2005” a chur in ionad “an 6 Aibreán 2000, nó dá éis”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3A):

“(3AA) Maidir leis na liúntais um rialú ar thruailliú feirme a bheidh le tabhairt de réir fho-alt (2) le linn na tréimhse síos-scríofa dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b)(iii) i leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú i dtréimhse inmhuirearaithe, is é a bheidh iontu, i gcás ina dtabhófar an caiteachas sin an 1 Eanáir 2005 nó dá éis, agus faoi réir fho-alt (3B), méid is comhionann le 33 faoin gcéad den chaiteachas sin a tabhaíodh le haghaidh gach ceann de na 3 bliana den tréimhse síos-scríofa.”,

(e) i bhfo-alt (3B)(a)—

(i) trí “San fho-alt seo agus i bhfo-alt (3BA)” a chur in ionad “San fho-alt seo”,

(ii) trí “tar éis an t-iarmharmhéid a asbhaint.” a chur in ionad “tar éis an t-iarmharmhéid a asbhaint;” sa mhíniú ar “méid sonraithe”, agus

(iii) trí “tá le ‘dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 950.” a scriosadh,

(f) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3B):

“(3BA) (a) D’ainneoin fho-alt (3AA), i gcás go dtabharfar liúntais um rialú ar thruailliú feirme do dhuine de réir an fho-ailt sin le linn na tréimhse síos-scríofa dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b)(ii), féadfaidh an duine sin a roghnú go dtabharfar na liúntais sin de réir an fho-ailt seo agus, i gcás go roghnóidh an duine sin amhlaidh, is de réir an fho-ailt seo agus dá réir sin amháin a thabharfar na liúntais.

(b) I gcás ina mbeidh feidhm ag mír (a) maidir le duine, is é a bheidh sa liúntas um rialú ar thruailliú feirme a bheidh le tabhairt don duine sin le linn na tréimhse síos-scríofa dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b)(iii), méid is comhionann—

(i) le 33 faoin gcéad den mhéid sonraithe i leith gach ceann de na 3 bliana den tréimhse síos-scríofa, agus

(ii) faoi réir mhír (c), le hiomlán an iarmharmhéid nó le haon chuid de, de réir mar a shonróidh an duine dá mbeidh na liúntais le tabhairt, in aon bhliain den tréimhse síos-scríofa.

(c) Ní bheidh na liúntais a bheidh le tabhairt de réir mhír (b) d’aon bhliain den tréimhse síos-scríofa níos mó san iomlán ná an t-iarmharmhéid.”,

(g) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3C)(a):

“(3C) (a) Maidir le roghnú a dhéanfaidh duine lena mbaineann an t-alt seo i ndáil leis na liúntais um rialú ar thruailliú feirme arna n-éileamh i bhfo-alt (3B) nó (3BA), de réir mar a bheidh, déanfar é i scríbhinn ar an dáta tuairisceáin sonraithe nó roimh an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950) ina dtabhaítear an caiteachas agus áireofar an roghnú sin sa ráiteas bliantúil ar na brabúis nó na gnóchain ó fheirmeoireacht mar atá leagtha amach i bhfo-alt (5) agus a cheanglaítear a sheachadadh faoi na hAchtanna Cánach Ioncaim.”,

agus

(h) i bhfo-alt (11) trí “faoi Chaibidil 1 nó faoi Chaibidil 2” a chur in ionad “faoi Chaibidil 1”.

Leasú ar alt 666 (asbhaint i leith méadaithe ar stocluachanna) den Phríomh-Acht.

31. (1) Leasaítear alt 666 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2003):

“(4) (a) Ní lamhálfar asbhaint faoin alt seo le linn ioncam trádála cuideachta a ríomh d’aon tréimhse chuntasaíochta a chríochnóidh tar éis an 31 Nollaig 2006.

(b) Aon asbhaint a lamhálfar de bhua an ailt seo le linn na brabúis nó na gnóchain ó thrádáil na feirmeoireachta a ríomh do thréimhse chuntasaíochta duine seachas cuideachta, ní bheidh feidhm aici chun aon chríche de chuid na nAchtanna Cánach Ioncaim d’aon bhliain mheasúnachta is déanaí ná an bhliain 2006.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 3 Feabhra 2005.

Leasú ar alt 667A (forálacha breise i leith feirmeoirí cáilitheacha) den Phríomh-Acht.

32. (1) Leasaítear alt 667A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004) den Phríomh-Acht i mír (b) d’fho-alt (6) trí “31 Nollaig 2006” a chur in ionad “31 Nollaig 2004”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Leasú ar alt 843 (liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críoch oideachais tríú leibhéal) den Phríomh-Acht.

33. Leasaítear alt 843 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Ní fhéadfaidh an tAire Airgeadais deimhniú faoi fho-alt (4) a thabhairt mura ndearnadh iarratas ar dheimhniúchán roimh an 1 Eanáir 2005.”.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh cóiríochta cláraithe do thurasóirí.

34. Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 9 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 268—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2B):

“(2C) Chun críocha na Coda seo, aon fhoirgneamh nó déanmhas (seachas foirgneamh nó déanmhas atá á úsáid chun críocha thrádáil na hóstóireachta) atá á úsáid—

(a) mar theach aíochta agus atá cláraithe sa chlár de thithe aíochta a choimeádtar faoi na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 2003, nó

(b) mar bhrú saoire agus atá cláraithe sa chlár de bhrúnna saoire a choimeádtar faoi na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 2003,

measfar, maidir le caiteachas caipitiúil a thabhófar á fhoirgniú (de réir bhrí alt 270) an 3 Feabhra 2005 nó dá éis, gur foirgneamh nó déanmhas é atá á úsáid chun críocha thrádáil na hóstóireachta.”,

(ii) i bhfo-alt (3), trí “champa saoire atá cláraithe sa chlár de champaí saoire a choimeádtar faoi na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 2003” a chur in ionad “champa saoire”,

(iii) i bhfo-alt (12)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) go bhfuair sé dearbhú ón duine sin i dtaobh cé acu—

(i) is mionfhiontar nó fiontar meánmhéide an duine sin de réir bhrí Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Uimh. 70/2001 an 12 Eanáir 2001 ón gCoimisiún (CE) maidir le feidhmiú Airteagail 87 agus 88 de Chomhaontú na gComhphobal Eorpach maidir le cabhair Stáit do mhionfhiontair agus d’fhiontair mheánmhéide 1 , nó

(ii) is micrifhiontar, mionfhiontar nó fiontar meánmhéide an duine sin de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh an 6 Bealtaine 2003 ón gCoimisiún i dtaobh an mhínithe ar mhicrifhiontair, mionfhiontair agus fiontair mheánmhéide 2 ,”,

(II) i mír (d)(i), trí “an Rialachán nó an Moladh” a chur in ionad “an Rialachán”,

agus

(III) i mír (d)(ii), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “na gComhphobal Eorpach”:

“nó, de réir mar a bheidh, ‘Treoirlínte an Chomhphobail ar chúnamh Stáit le haghaidh gnólachtaí i gcruachás a tharrtháil agus a athchóiriú’ 3 arna n-ullmhú ag an gCoimisiún sin”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (13):

“(14) Faoi réir fho-alt (15), ní mheasfar gur foirgneamh nó déanmhas tionscail foirgneamh nó déanmhas atá á úsáid chun críocha thrádáil na hóstóireachta (ach gan foirgneamh nó déanmhas a áireamh a mheasfar a bheith ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas den sórt sin) maidir le caiteachas caipitiúil a thabhófar á fhoirgniú (de réir bhrí alt 270) an 3 Feabhra 2005 nó dá éis, mura mbeidh an foirgneamh nó an déanmhas cláraithe sa chlár de thithe ósta a choimeádtar faoi na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta 1939 go 2003.

(15) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (14) maidir le caiteachas caipitiúil arna thabhú an 31 Iúil 2006 nó roimhe sin ar fhoirgniú nó ar athfheistiú foirgnimh nó déanmhais atá á úsáid chun críocha thrádáil na hóstóireachta, más rud é—

(a) (i) go ndearnadh iarratas pleanála de réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt 2001 go 2004 (nach iarratas ar chead sracléaráide de réir bhrí alt 36 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000), a mhéid ba ghá cead pleanála, i leith na hoibre foirgníochta nó athfheistithe ar an bhfoirgneamh nó ar an déanmhas dá bhfreagraíonn an caiteachas sin,

(ii) go ndearna an t-údarás pleanála admháil ar an iarratas a eisiúint, de réir alt 26(2) de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (I.R. 600 de 2001), lena ndaingnítear go bhfuarthas an t-iarratas an 31 Nollaig 2004 nó roimhe sin, agus

(iii) nárbh iarratas neamhbhailí ant-iarratas ar ina leith a d’eisigh ant-údarás pleanála fógra de réir airteagal 26(5) de na rialacháin sin,

(b) (i) go ndearnadh iarratas pleanála de réir na Rialachán Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1994 (I.R. Uimh. 86 de 1994), a mhéid ba ghá cead pleanála, i leith na hoibre foirgníochta nó athfheistithe ar an bhfoirgneamh nó ar an déanmhas dá bhfreagraíonn an caiteachas sin, nárbh iarratas ar chead sracléaráide de réir bhrí airteagal 3 de na rialacháin sin,

(ii) go ndearna an t-údarás pleanála admháil ar an iarratas a eisiúint, de réir airteagal 29(2)(a) de na rialacháin dá dtagraítear i bhfomhír (i), lena ndaingnítear go bhfuarthas ant-iarratas an 10 Márta 2002 nó roimhe sin, agus

(iii) nárbh iarratas neamhbhailí ant-iarratas ar ina leith a d’eisigh ant-údarás pleanála fógra de réir airteagal 29(2)(b)(i) de na rialacháin sin,

(c) i gcás gur fhorbairt dhíolmhaithe chun críocha an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 de bhua alt 4 den Acht sin nó de bhua Chuid 2 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (I.R. Uimh. 600 de 2001) an obair foirgníochta nó athfheistithe dá bhfreagraíonn an caiteachas sin agus—

(i) gur ullmhaíodh plean mionsonraithe i ndáil leis an obair forbartha,

(ii) go raibh conradh ceangailteach i scríbhinn ar marthain, faoina dtabhaítear an caiteachas ar an bhforbairt, agus

(iii) go ndearnadh obair ab fhiú 5 faoin gcéad de na costais forbartha,

tráth nach déanaí ná 31 Nollaig 2004, nó

(d) (i) gur forbairt a ndearnadh iarratas chuig an Údarás ar dheimhniú ina leith faoi alt 25(7)(a)(ii) den Acht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath 1997 (de réir bhrí an Achta sin), foirgníocht nó athfheistiú an fhoirgnimh nó an déanmhais,

(ii) go ndearna an tÚdarás sin admháil ar an iarratas a eisiúint, lena ndaingnítear go bhfuarthas ant-iarratas an 31 Nollaig 2004 nó dá éis, agus

(iii) nárbh iarratas neamhbhailí ant-iarratas.”,

(b) in alt 272—

(i) i bhfo-alt (3)—

(I) i mír (c), trí “mír (d) nó (da)” a chur in ionad “mír (d)”, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas a bheidh le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(d) mar gheall ar é a úsáid mar theach aíochta nó brú saoire lena mbaineann alt 268(2C), 4 faoin gcéad den chaiteachas caipitiúil ar fhoirgníocht (de réir bhrí alt 270) an fhoirgnimh nó an déanmhais a thabhófar an 3 Feabhra 2005 nó dá éis,”,

agus

(ii) i bhfo-alt (4)—

(I) i mír (c), trí “mír (d) nó (da)” a chur in ionad “mír (d)”, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas a bheidh le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(d) mar gheall ar é a úsáid mar theach aíochta nó brú saoire lena mbaineann alt 268(2C), 25 bliana dar tosach an tráth a úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas den chéad uair, i gcás ina dtabhófar an caiteachas caipitiúil ar fhoirgníocht (de réir bhrí alt 270) an fhoirgnimh nó an déanmhais an 3 Feabhra 2005 nó dá éis,”,

agus

(c) in alt 274(1)—

(i) i mír (b)(iii), trí “fomhír (iv) nó (iva)” a chur in ionad “fomhír (iv)”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(iva) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas a bheidh le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(d) mar gheall ar é a úsáid mar theach aíochta nó brú saoire lena mbaineann alt 268(2C), 25 bliana tar éis an foirgneamh nó an déanmhas a úsáid den chéad uair, i gcás ina dtabhófar an caiteachas caipitiúil ar fhoirgníocht (de réir bhrí alt 270) an déanmhais nó an fhoirgnimh an 3 Feabhra 2005 nó dá éis,”.

Leasú ar alt 372AJ (gan feidhm a bheith ag faoiseamh i gcásanna áirithe agus foráil in aghaidh faoisimh dhúbailte) den Phríomh-Acht.

35. Leasaítear alt 372AJ(1) den Phríomh-Acht i mír (ab) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an téacs atá sa mhír sin:

“nó, de réir mar a bheidh, ag micrifhiontar, mionfhiontar nó fiontar meánmhéide de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh an 6 Bealtaine 2003 ón gCoimisiún i dtaobh an mhínithe ar mhicrifhiontair, mionfhiontair agus fiontair mheánmhéide 1 ”.

Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin ) den Phríomh-Acht.

36. Leasaítear alt 481 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2)(b), trí fhomhír (I) a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (2A)(g)—

(i) trí fhomhír (i) a scriosadh,

(ii) i bhfomhír (iii) trí “an méid faoin gcéad (dá ngairtear ‘an céatadán sonraithe’ i bhfo-alt (2)(c)) a bheidh sonraithe sa deimhniú” a chur in ionad “an céatadán sonraithe dá dtagraítear san fho-alt sin”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (iv):

“(iv)i ndáil leis an méid íosta airgid a bheidh le caitheamh ar scannán cáilitheach a tháirgeadh—

(I)go díreach ag an gcuideachta cháilitheach ar fhostú pearsan aonair cáilithe, ag an gcuideachta, sa mhéid a chleachtann na pearsana aonair sin a bhfostaíocht sa Stát i dtáirgeadh an scannáin cháilithigh, agus

(II)go díreach nó go neamhdhíreach ag an gcuideachta cháilitheach, ar earraí, seirbhísí agus saoráidí áirithe a sholáthar, arna leagan amach i rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (2E),”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) i gcás go mbeidh comhshocraíochtaí airgeadais ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim de réir fho-alt (2C)(ba), i ndáil le haon ní a bhaineann leis na comhshocraíochtaí sin.”,

(c) i bhfo-alt (2C)—

(i) i mír (b), trí “faoi réir mhír (ba),” a chur isteach roimh “más rud é”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) (i) Ní bheidh feidhm ag mír (b) maidir le comhshocraíochtaí airgeadais i ndáil le hidirbheart nó le sraith idirbheart, i gcás go mbeidh na comhshocraíochtaí sin ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

(ii) Ní cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim comhshocraíochtaí airgeadais, lena mbainfeadh mír (b), murach an mhír seo, mura rud é:

(I) go mbaineann na comhshocraíochtaí le ceachtar díobh seo a leanas nó leo araon—

(A) infheistíocht arna déanamh i scannán cáilitheach, agus

(B) cuid de scannán a scannánú i gcríoch seachas críoch dá dtagraítear i gclásal (I) nó (II) de mhír (b)(i),

(II) go ndéanfaidh an chuideachta cháilitheach iarraidh ar cheadú chun na gCoimisinéirí Ioncaim sula gcuirfear na comhshocraíochtaí sin i bhfeidhm,

(III) go léireoidh an chuideachta cháilitheach chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur féidir léi, má iarrtar uirthi, taifid leordhóthanacha a chur ar fáil chun a chumasú do na Coimisinéirí Ioncaim na nithe seo a fhíorú—

(A) i gcás infheistíochta, méid na hinfheistíochta a rinneadh sa chuideachta cháilitheach agus cén duine a rinne an infheistíocht, agus

(B) i gcás scannánú i gcríoch, méid gach míre caiteachais a caitheadh sa chríoch ar tháirgeadh an scannáin cháilithigh, cibé acu a chaith an chuideachta cháilitheach nó aon duine eile é,

agus

(IV) gur deimhin leo gur cuí an ceadú sin a dheonú.

(iii) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh ar chóir ceadú a thabhairt faoin mír seo i ndáil le comhshocraíochtaí airgeadais, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon fhaisnéis a lorg is cuí leo i ndáil leis na comhshocraíochtaí nó i ndáil le haon duine is páirtí, go díreach nó go neamhdhíreach, sna comhshocraíochtaí.

(iv) I gcás go mbeidh comhshocraíochtaí airgeadais de réir na míre seo ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim, ní fhéadfar aon mhéid airgid a chaithfear, go díreach nó go neamhdhíreach, mar chuid de na comhshocraíochtaí a mheas, chun críocha fho-alt (2A)(g)(iv), mar mhéid airgid arna chaitheamh ar phearsana aonair cáilithe a fhostú nó ar earraí, seirbhísí agus saoráidí dá dtagraítear san fho-alt sin a sholáthar.”,

(d) i bhfo-alt (2E)—

(i) i mír (k), trí “agus” a scriosadh, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (l):

“(m) lena rialófar ceadú comhshocraíochtaí airgeadais de réir fho-alt (2C)(ba), agus

(n) lena rialófar fostú pearsan aonair cáilithe, dá dtagraítear i bhfo-alt (2A)(g)(iv), agus na himthosca ina measfaí caiteachas ag cuideachta cháilitheach mar chaiteachas ar fhostú na bpearsan aonair sin i dtáirgeadh scannáin cháilithigh.”,

agus

(e) i bhfo-alt (22), trí “roimh an 1 Eanáir 2005” a chur in ionad “roimh an lá a cheapfar le hordú arna dhéanamh ag an Aire Airgeadais maidir le teacht i ngníomh an fho-ailt seo” agus “roimh an lá a cheapfar amhlaidh” faoi seach.

Leasú ar alt 1013 (comhpháirtíochtaí teoranta) den Phríomh-Acht.

37. Leasaítear alt 1013 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) den mhíniú ar “comhpháirtí teoranta”—

(i) i mír (c) trí “chun críocha na trádála,” a chur in ionad “chun críocha na trádála, nó”

(ii) i mír (d) trí “mar chomhpháirtí gníomhach,” a chur in ionad “mar chomhpháirtí gníomhach;”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(e) duine a sheolann an trádáil mar chomhpháirtí i gcomhpháirtíocht atá cláraithe faoi dhlí aon chríche lasmuigh den Stát, seachas mar chomhpháirtí gníomhach, nó

(f) duine a sheolann an trádáil i gcomhpháirt le daoine eile faoi aon chomhaontú, comhshocraíocht, scéim nó comhthuiscint a rialaítear le dlí aon chríche lasmuigh den Stát, seachas mar dhuine a oibríonn ar feadh fhormhór a chuid ama nó a cuid ama ar bhainistiú nó ar sheoladh na trádála sin ó lá go lá;”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a)—

(i) i bhfomhír (II) trí “trádáil,” a chur in ionad “trádáil, nó”,

(ii) i bhfomhír (III) trí “trádáil, agus ina aghaidh sin amháin, nó” a chur in ionad “trádáil, agus ina aghaidh sin amháin,”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (III):

“(IV) i gcás gur comhpháirtí teoranta an phearsa aonair i ndáil le trádáil de bhua mhír (e) nó (f) den mhíniú ar ‘comhpháirtí teoranta’ agus gurb í an bhliain mheasúnachta 2005 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis an bhliain mheasúnachta iomchuí, in aghaidh ioncaim arb é atá ann brabúis nó gnóchain ón trádáil, agus ina aghaidh sin amháin,”.

Leasú ar Sceideal 26A (síntiúis do chomhlachtaí ceadaithe, etc.) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

38. Leasaítear Sceideal 26A a ghabhann leis an bPríomh-Acht i gCuid 3 trí ‘2 bhliain,’ a chur in ionad ‘3 bliana,’ i bhfomhír (c) de mhír 3.

Leasú ar alt 817 (scéimeanna chun dliteanas cánach faoi Sceideal F a sheachaint) den Phríomh-Acht.

39. (1) Leasaítear alt 817 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c)—

“(ca) Chun críocha an ailt seo, tar éis do scairshealbhóir scaireanna i ndlúthchuideachta a dhiúscairt nó tar éis scéim nó comhshocraíocht, ar cuid di an diúscairt, a sheoladh, measfar, maidir le leas an scairshealbhóra in aon trádáil nó gnó a bhí á seoladh nó á sheoladh ag an dlúthchuideachta—

(i) go bhfuil ar áireamh ann an leas, nó na leasanna de réir mar a bheidh, de chuid duine amháin nó níos mó, ag a bhfuil baint leis an scairshealbhóir, sa trádáil sin nó sa ghnó sin dá mbeadh de thoradh ar an leas sin de chuid an scairshealbhóra a mhéadú de mhéid an leasa sin, nó de mhéid na leasanna sin de réir mar a bheidh, nach laghdófaí go suntasach leas an scairshealbhóra sa trádáil nó sa ghnó,

(ii) d’ainneoin mhír (c), nár laghdaíodh é go suntasach más rud é—

(I) gurbh éard a bhí, go hiomlán nó go formhór, sa ghnó a bhí á sheoladh ag an dlúthchuideachta, agus aon trádáil a bhí á seoladh ag an gcuideachta sin a chur i gcuntas, scaireanna a shealbhú i gcuideachta eile ag a raibh trádáil nó gnó á seoladh nó á sheoladh nó i mbreis is cuideachta amháin eile den sórt sin, agus

(II) nach laghdófar go suntasach leas an scairshealbhóra in aon trádáil nó gnó den sórt deiridh a luaitear i gclásal (I), cibé acu a leanann nó nach leanann an dlúthchuideachta den trádáil sin nó den ghnó sin a sheoladh i ndiaidh na diúscartha,

agus

(iii) d’ainneoin mhír (c), nár laghdaíodh go suntasach é i gcás go mbeidh an gnóchan a réadóidh an scairshealbhóir ar an diúscairt sin inchurtha go hiomlán nó go formhór i leith íocaíochtaí nó aistrithe eile ar luach ó chuideachta nó ó chuideachtaí eile, atá faoi rialú ag an scairshealbhóir sin nó ag an scairshealbhóir sin agus ag daoine a bhfuil baint acu leis nó léi, leis an dlúthchuideachta nó chuig an dlúthchuideachta, agus

(iv) nár laghdaíodh go suntasach é, más rud é—

(I) nach laghdófaí amhlaidh é dá mbeifí chun déileáil leis an scairshealbhóir mar scairshealbhóir nach bhfuil teideal tairbhiúil aige nó aici chuig aon scaireanna a bhféadfadh sé nó sí teacht, aon tráth, chun bheith ina dteideal amhlaidh trí fheidhmiú rogha ag iontaobhaithe,

(II) gur bhain fáil na scaireanna sin ag na hiontaobhaithe go díreach nó go neamhdhíreach le diúscairt na scaireanna sin, lena n-áirítear diúscairt roimhe sin nó dá éis, ag an scairshealbhóir, agus

(III) go bhfuair na hiontaobhaithe le cúnamh airgeadais díreach nó neamhdhíreach cuideachta nó cuideachtaí, atá á rialú ag an scairshealbhóir nó ag an scairshealbhóir agus daoine a bhfuil baint acu leis an scairshealbhóir.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo agus éifeacht leis maidir le haon diúscairt scaireanna (de réir bhrí alt 817 den Phríomh-Acht) an 1 Márta 2005 nó dá éis.

Cistí cúirte.

40. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 739B(1)—

(i) sa mhíniú ar “teagmhas inmhuirearaithe” tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (II):

“(IIa) aon idirbheart i ndáil le haonaid iomchuí, nó i leith aonad iomchuí (de réir bhrí fho-alt (2A)(a)) i ngnóthas infheistíochta is idirbheart nach n-éiríonn ach de bhua an bainisteoir cistí cúirte don ghnóthas sin a mhalartú,”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “comhinfheisteoir”:

“ciallaíonn ‘bainisteoir cistí cúirte’ duine arna cheapadh nó arna ceapadh ag an tSeirbhís chun gnóthas infheistíochta a bhunú agus a riaradh le hairgead a bheidh faoi rialú nó faoi réir ordú aon Chúirte;”

agus

(b) in alt 739D(1)—

(i) trí “agus” a scriosadh i ndiaidh “de chuid na bratscéime”, i mír (b), agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(bb) is tagairtí don mhéid arna infheistiú ag an sealbhóir aonad chun an t-aonad bunaidh a fháil tagairtí do mhéid arna infheistiú ag sealbhóir aonad i ngnóthas infheistíochta chun aonad (dá ngairtear ‘an t-aonad bunaidh’ sa mhír seo) a fháil, i gcás gur malartaíodh an t-aonad bunaidh ar aonad nó ar aonaid in idirbheart den chineál dá dtagraítear i mír (IIa) den mhíniú ar ‘teagmhas inmhuirearaithe’ in alt 739B(1), agus”.

Sócmhainní cuideachtaí árachais saoil thar lear.

41. — (1) Leasaítear alt 29(3) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (c) trí ‘gníomhaireacht,’ a chur in ionad ‘gníomhaireacht.’, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) sócmhainní lasmuigh den Stát ar sócmhainní de chuid cuideachta árachais saoil thar lear (de réir bhrí alt 706(1)) iad agus ar sócmhainní a sealbhaíodh i ndáil leis an ngnó saoil (de réir bhrí alt 706(1)) arna sheoladh ag an gcuideachta sin iad a d’úsáid nó a shealbhaigh brainse nó gníomhaireacht na cuideachta sin sa Stát nó a úsáideadh nó a sealbhaíodh chun críocha bhrainse nó ghníomhaireacht na cuideachta sin sa Stát an tráth a d’fhabhraigh na gnóchain inmhuirearaithe nó roimhe sin.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 1 Márta 2005 nó dá éis.

Leasú ar Chaibidil 5 (sealbhóirí polasaithe — bonn nua) de Chuid 26 den Phríomh-Acht.

42. (1) Leasaítear Caibidil 5 de Chuid 26 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 730C(1)(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (iii):

“(iv) deireadh tréimhse iomchuí, i gcás nach teagmhas inmhuirearaithe de réir bhrí an ailt seo an deireadh sin ar shlí eile, agus chun críocha na fomhíre seo ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’ i ndáil le polasaí saoil tréimhse 7 mbliana dar tosach tráth tionscanta an pholasaí agus gach tréimhse 7 mbliana ina dhiaidh sin dar tosach díreach tar éis na tréimhse iomchuí roimhe sin,”,

(b) in alt 730D

(i) i bhfo-alt (1)

(I) trí ‘agus’ a scriosadh i mír (d), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) más é deireadh tréimhse iomchuí de réir alt 730C(1)(a)(iv) an teagmhas inmhuirearaithe, gnóchan sa mhéid a chinnfear faoi fho-alt (3)(da), agus”,

(ii) i bhfo-alt (3)—

(I) trí ‘agus’ a scriosadh i mír (d), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) i bhfo-alt (1)(da) an méid arna chinneadh de réir na foirmle—

V — P

agus”,

(iii) i bhfo-alt (4) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) I gcás gurb é deireadh tréimhse iomchuí de réir alt 730C(1)(a)(iv) teagmhas inmhuirearaithe i ndáil le polasaí saoil, ansin, d’fhonn gnóchan a eascróidh an tráth a tharlóidh teagmhas inmhuirearaithe ina dhiaidh sin a chinneadh, measfar gurb iad na préimheanna inlamhála díreach tar éis thráth an deiridh sin cibé acu is mó díobh seo a leanas—

(i) méid is comhionann le luach an pholasaí díreach tar éis thráth an deiridh sin, agus

(ii) na préimheanna inlamhála díreach roimh an deireadh sin.”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4)—

“(5) (a) Más rud é, aon tráth—

(i) go dtarlóidh teagmhas inmhuirearaithe, is teagmhas inmhuirearaithe (dá ngairtear ‘teagmhas iomchuí’ san fho-alt seo) de réir bhrí alt 730C(1)(a)(iv), i ndáil le polasaí saoil a thosaigh roimh an 1 Bealtaine 2005,

(ii) nach mbeidh díreach roimh an tráth sin dearbhú i ndáil leis an bpolasaí den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ina seilbh ag an gcuideachta árachais a thosaigh an polasaí saoil, agus

(iii) nach mbeidh seoladh buan an tsealbhóra polasaí, mar a bheidh luaite sa pholasaí, sa Stát agus nach mbeidh forais réasúnacha ag an gcuideachta árachais chun a chreidiúint go gcónaíonn an sealbhóir polasaí sa Stát,

ansin féadfaidh an chuideachta árachais a roghnú go ndéileálfar léi, i ndáil leis an teagmhas inmhuirearaithe sin chun críocha fho-alt (2), amhail is, díreach roimh an tráth sin, go raibh an chuideachta árachais i seilbh dearbhaithe i ndáil leis an bpolasaí den chineál dá dtagraítear san fho-alt sin.

(b) Más rud é, aon tráth—

(i) gur tharla teagmhas iomchuí i ndáil le polasaí saoil agus go dtarlóidh teagmhas inmhuirearaithe, nach teagmhas iomchuí, ina dhiaidh sin i ndáil leis an bpolasaí,

(ii) go raibh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis an teagmhas iomchuí de réir mhír (a), agus

(iii) nach mbeidh díreach roimh an tráth sin dearbhú i ndáil leis an bpolasaí den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ina seilbh ag an gcuideachta árachais a thosaigh an polasaí saoil,

ansin measfar nach raibh feidhm ag mír (a) maidir leis an teagmhas iomchuí agus beidh aon cháin is iníoctha de bhua gnóchain a eascróidh faoin alt seo dlite agus iníoctha amhail is nár achtaíodh mír (a).”,

(c) trí ‘tráth tionscanta an pholasaí saoil nó gar don tráth sin’ a chur le halt 730E(2)(a) i ndiaidh ‘sealbhóir polasaí’, agus

(d) in alt 730F(3)(a)(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chlásal (I):

“(Ia) gur deireadh tréimhse iomchuí de réir alt 730C(1)(a)(iv) an teagmhas inmhuirearaithe, nó”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú i gcoitinne nó faoi threoir aon fhorála áirithe den alt seo nó aon aicme polasaí agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh le haghaidh forálacha éagsúla den alt seo nó le haghaidh aicmí éagsúla polasaithe.

Leasú ar alt 747E (leas i gcistí eischósta a dhiúscairt) den Phríomh-Acht.

43. (1) Leasaítear alt 747E (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2001) den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3) trí “chun críocha na nAchtanna Cánach agus na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil” a chur in ionad “dá réir sin chun críocha na Caibidle seo”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le leas i gciste eischósta (de réir bhrí alt 747E den Phríomh-Acht) a dhiúscairt an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

Comhchistí conarthacha.

44. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “gnóthas comhinfheistíochta” in alt 172A(1)(a)—

(i) i bhfomhír (ii), trí “nó” a scriosadh,

(ii) i bhfomhír (iii), trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “Acht Airgeadais, 2000),”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii):

“(iv) comhchiste conarthach de réir bhrí alt 739I (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais 2005),”,

(b) sa mhíniú ar “gnóthas infheistíochta” in alt 246(1)—

(i) i mír (b), trí “nó” a scriosadh,

(ii) i mír (c), trí “alt 739B, nó” a chur in ionad “alt 739B;”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) comhchiste conarthach de réir na brí a thugtar dó in alt 739I (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais 2005),”,

(c) in alt 739C—

(i) i bhfo-alt (1) trí “, faoi réir fho-alt (1A),” a scriosadh, agus

(ii) trí fho-alt (1A) a scriosadh,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 739H—

“Comhchistí conarthacha.

739I.— (1) (a) San alt seo, ciallaíonn “comhchiste conarthach”

(i) gnóthas comhinfheistíochta is comhlacht neamh-chorpraithe arna bhunú ag cuideachta bhainisteoir-eachta faoina mbeidh na rannpháirtithe, trí comh-shocraíocht chonarthach,rannpháirteach i maoinan ghnóthais comh-infheistíochta agus faoinambeidh scair di acumar chomhúinéirí, agus a mbeidh sé sainráite ina ghníomhas bunaithe go bhfuil sé bunaithe de bhun Acht den Oireachtas agus go sealbhaíonn sé údarú arna eisiúint de réir an Achta sin, agus nach bhfuil bunaithe de bhun Threoir Uimh. 85/611/CEE an 20 Nollaig 1985 ón gComhairle 1 , arna leasú le Treoir Uimh. 88/220/CEE an 22 Márta 1988 ón gComhairle 2 agus le Treoir Uimh. 95/26/CE an 29 Meitheamh 1995 ón gComhairle agus ó Pharlaimint na hEorpa 3 , nó;

(ii) gnóthas infheistíochta de réir bhrí mhír (b) den mhíniú ar ‘gnóthas infheistíochta’ agus atá bunaithe ar shlí eile seachas faoin dlí iontaobhais nó faoin dlí reachtúil.

(b) Chun críocha an ailt seo, beidh feidhm ag na mínithe ar ‘gnóchain iomchuí’, ‘ioncam iomchuí’, ‘íocaíocht iomchuí’, ‘brabúis iomchuí’, ‘aonad’ agus ‘sealbhóir aonad’, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir le gnóthas comhinfheistíochta de réir bhrí mhír (i) den mhíniú ar ‘comhchiste conarthach’ mar atá feidhm acu maidir le gnóthas infheistíochta de réir bhrí mhír (b) den mhíniú ar ‘gnóthas infheistíochta’.

(2) (a) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna Cánach agus faoi réir fho-ailt (3) agus (4), ní bheidh comhchiste conarthach inmhuirearaithe i leith cánach maidir le brabúis iomchuí.

(b) Chun críocha na nAchtanna Cánach, déileálfar le hioncam iomchuí agus gnóchain iomchuí i ndáil le comhchiste conarthach mar ioncam agus gnóchain a eascraíonn nó, de réir mar a bheidh, a fhabhraíonn chuig gach sealbhóir aonad den chomhchiste conarthach i gcomhréir le luach na n-aonad atá ar úinéireacht thairbhiúil ag an sealbhóir aonad, amhail is dá mba rud é gur eascair nó, de réir mar a bheidh, gur fhabhraigh an t-ioncam iomchuí agus na gnóchain iomchuí chuig na sealbhóirí aonad sa chomhchiste conarthach gan gabháil trí lámha an chomhchiste chonarthaigh.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) ach amháin i gcás go mbeidh gach ceann d’aonaid an chomhchiste chonarthaigh—

(a) ina shócmhainn de chuid ciste pinsin nó ar úinéireacht thairbhiúil ag duine seachas pearsa aonair, nó

(b) á shealbhú ag coimeádaí nó iontaobhaí chun sochair do dhuine seachas pearsa aonair.

(4) Déanfaidh gach comhchiste conarthach, an 28 Feabhra nó roimhe sa bhliain i ndiaidh na bliana measúnachta, i leith gach bliana measúnachta, ráiteas leis na Coimisinéirí Ioncaim (lena n-áirítear ráiteas faoi mhéid nialais, más amhlaidh atá) i bhformáid leictreonach a cheadóidh siad, agus déanfar sa ráiteas sin i leith gach bliana measúnachta—

(a) an méid iomlán brabús iomchuí a shonrú a eascraíonn chuig an gcomhchiste conarthach i leith aonad sa chiste sin, agus

(b) na nithe seo a shonrú i leith gach duine is sealbhóir aonad—

(i) ainm agus seoladh an duine,

(ii) méid na mbrabús iomchuí a mbeidh an duine ina dteideal, agus

(iii) cibé faisnéis eile a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim a thabhairt dóibh.

(5) D’ainneoin Chaibidil 4 de Chuid 8, beidh feidhm ag an gCaibidil sin maidir le taisce (de réir bhrí na Caibidle sin) a mbeidh teideal ag comhchiste conarthach chuige de thuras na huaire amhail is nár thaisce iomchuí de réir bhrí na Caibidle sin an taisce sin.”.

Mar a dhéileálfar le léasú.

45. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 396A(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “caillteanas iomchuí trádála”:

“ciallaíonn ‘caillteanas iomchuí trádála’, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta, caillteanas arna thabhú sa tréimhse chuntasaíochta i dtrádáil atá á seoladh ag an gcuideachta—

(a) seachas an oiread den chaillteanas is caillteanas arna thabhú i dtrádáil eiscthe de réir bhrí alt 21A, agus

(b) seachas aon mhéid arb é méid iomchuí an chaillteanais chun críocha fho-alt (4) d’alt 403 é, nó arbh é an méid sin é, murach gur achtaíodh fo-alt (8) d’alt 403.”,

(b) in alt 396B(1), sa mhíniú ar “caillteanas iomchuí trádála”, trí na focail i ndiaidh “alt 396A” a scriosadh,

(c) in alt 403(4)(a)(ii) trí “ar mhodh grúpfhaoisimh ach amháin a mhéid a d’fhéadfaí é a fhritháireamh faoi alt 420A i gcoinne ioncaim ó thrádáil léasúcháin atá á seoladh ag an gcuideachta is éilitheoir dá scriosfaí mír (b) den mhíniú ar chaillteanas iomchuí trádála in alt 420A” a chur in ionad “ar mhodh grúpfhaoisimh”,

(d) in alt 420A(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “caillteanas iomchuí trádála”:

“ciallaíonn ‘caillteanas iomchuí trádála’, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta, caillteanas arna thabhú sa tréimhse chuntasaíochta i dtrádáil atá á seoladh ag an gcuideachta, seachas—

(a) an oiread den chaillteanas is caillteanas arna thabhú i dtrádáil eiscthe de réir bhrí alt 21A, agus

(b) aon mhéid arb é méid iomchuí an chaillteanais chun críocha fho-alt (8) d’alt 403 é, nó arbh é an méid sin é, murach gur achtaíodh fo-alt (8) d’alt 403.”,

agus

(e) in alt 420B, sa mhíniú ar “caillteanas iomchuí trádála”, trí na focail i ndiaidh “alt 396A” a scriosadh.

(2) (a) Beidh feidhm ag míreanna (a), (b) agus (d) d’fho-alt (1) maidir le haon éileamh a dhéanfaidh cuideachta an 3 Feabhra 2005 nó dá éis ar fhaoiseamh i leith caillteanais.

(b) Beidh feidhm ag mír (c) d’fho-alt (1) maidir le tréimhse chuntasaíochta dar críoch an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

Mar a dhéileálfar le díbhinní áirithe.

46. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 17 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le baincéir de bhua amháin gur imréitigh sé nó sí seic, nó go ndearna sé nó sí socrú maidir le seic a imréiteach.”,

agus

(b) in alt 62—

(i) tríd an bhforáil atá ann a athuimhriú mar fho-alt (1) den alt sin, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(2) Níl feidhm ag an alt seo maidir le baincéir de bhua amháin gur imréitigh sé nó sí seic nó go ndearna sé nó sí socrú maidir le seic a imréiteach.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon íocaíocht ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Cáin iarchoimeádta díbhinne.

47. (1) Leasaítear Caibidil 8A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1999) de Chuid 6 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 172A(1)(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “scéim pinsean”:

“tá le ‘riarthóir CCSP’ an bhrí chéanna atá leis in alt 787A:

tá le ‘sócmhainní CCSP’ an bhrí chéanna atá leis in alt 787A;”,

agus

(b) in alt 172C—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ba):

“(bb) gur riarthóir CCSP é nó í a fhaigheann an dáileadh iomchuí mar ioncam a eascraíonn i leith sócmhainní CCSP, agus a bhfuil dearbhú déanta aige nó aici leis an duine iomchuí i ndáil leis an dáileadh iomchuí de réir mhír 10 de Sceideal 2A,”,

agus

(II) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (da):

“(db) gur iontaobhas aonad lena mbaineann alt 731(5)(a) é nó í agus a bhfuil dearbhú déanta aige nó aici don duine iomchuí i ndáil leis an dáileadh iomchuí de réir mhír 11 de Sceideal 2A,”,

agus

(ii) i bhfo-alt (3) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) aon riarthóir CCSP a gheobhaidh dáileadh iomchuí mar ioncam a eascraíonn i leith sócmhainní CCSP,

(cb) aon iontaobhas aonad lena mbaineann alt 731(5)(a) agus a gheobhaidh dáileadh iomchuí i ndáil le haonaid san iontaobhas aonad sin,”.

(2) Leasaítear Sceideal 2A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1999) den Phríomh-Acht trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 9:

Dearbhú a dhéanfaidh riarthóir CCSP

10. Séard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt 172C(2)(bb) dearbhú i scríbhinn chuig an duine lena mbaineann—

(a) a dhéanfaidh an duine (dá ngairtear an ‘dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal tairbhiúil chuig an dáileadh iomchuí ar ina leith a dhéanfar an dearbhú,

(b) a shíneoidh an dearbhóir,

(c) a dhéanfar i cibé foirm a bheidh forordaithe nó údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) lena ndearbhófar, tráth déanta an dearbhaithe, gur duine dá dtagraítear in alt 172C(2)(bb) an duine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chuig an dáileadh iomchuí,

(e) a mbeidh ainm agus uimhir thagartha cánach an duine ann,

(f) a mbeidh ráiteas ann á rá go bhfeidhmeofar, tráth déanta an dearbhaithe, an dáileadh iomchuí, ar ina leith a dhéanfar an dearbhú, mar ioncam de chuid CCSP,

(g) a mbeidh geallúint ón dearbhóir ann á rá go ndéanfaidh an dearbhóir, le fógra i scríbhinn, más rud é go scoireann an duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina dhuine nó ina duine eisiata, comhairle dá réir sin a thabhairt don duine iomchuí i ndáil leis an dáileadh iomchuí, agus

(h) a mbeidh cibé faisnéis eile ann a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim le réasún a thabhairt dóibh, chun críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.

Dearbhú a dhéanfaidh iontaobhas aonad díolmhaithe

11. Séard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt 172C(2)(db), dearbhú i scríbhinn chuig an duine iomchuí—

(a) a dhéanfaidh an duine (dá ngairtear an ‘dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal tairbhiúil chuig na dáiltí iomchuí ar ina leith a dhéanfar an dearbhú,

(b) a shíneoidh an dearbhóir,

(c) a dhéanfar i cibé foirm a bheidh forordaithe nó údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) lena ndearbhófar, tráth déanta an dearbhaithe, gur duine dá dtagraítear in alt 172C(2)(db) an duine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chuig an dáileadh iomchuí,

(e) a mbeidh ainm agus uimhir thagartha cánach an duine ann,

(f) a mbeidh ráiteas ann á rá go bhfeidhmeofar, tráth déanta an dearbhaithe, an dáileadh iomchuí, ar ina leith a dhéanfar an dearbhú, mar ioncam de chuid iontaobhais aonad díolmhaithe lena mbaineann alt 731(5)(a),

(g) a mbeidh geallúint ón dearbhóir ann á rá go ndéanfaidh an dearbhóir, le fógra i scríbhinn, más rud é go scoireann an duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina dhuine nó ina duine eisiata, comhairle dá réir sin a thabhairt don duine iomchuí i ndáil leis an dáileadh iomchuí, agus

(h) a mbeidh cibé faisnéis eile ann a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim le réasún a thabhairt dóibh chun críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.”.

(3) Beidh feidhm ag an alt seo ar an agus ón 3 Feabhra 2005.

Caibidil 5

Cáin Chorparáide

Caighdeáin chuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo.

48. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 4—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ioncam infheistíochta frainceáilte”:

“ciallaíonn ‘cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis’—

(a) i ndáil le gnóthaí cuideachta nó eintitis eile a ullmhaíonn cuntais (dá ngairtear ‘cuntais IAS’ san alt seo) de réir caighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta, cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis maidir le cuntais den sórt sin;

(b) in aon chás eile, cleachtas cuntasaíochta Éireannach a bhfuil glacadh coitianta leis;”,

agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ús”:

“ciallaíonn ‘caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta’ na caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta, de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 an 19 Iúil 2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur chun feidhme caighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta (dá ngairtear an ‘Rialachán’ san alt seo);

ciallaíonn ‘cleachtas cuntasaíochta Éireannach a bhfuil glacadh coitianta leis’ cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis i ndáil le cuntais (seachas cuntais IAS) cuideachtaí atá corpraithe nó foirmithe faoi dhlíthe an Stáit, is cuntais atá beartaithe chun léargas fíorcheart a thabhairt;”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) Chun críocha an ailt seo, i gcás go nglacfaidh an Coimisiún Eorpach, de réir an Rialacháin, caighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta fara modhnuithe, ansin maidir le nithe a bheidh cuimsithe sa chaighdeán sin—

(a) measfar go gceadófar le cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis i ndáil le cuntais IAS an caighdeán a úsáid, fairis na modhnuithe nó dán-éagmais, agus

(b) measfar cuntais arna n-ullmhú ar cheachtar bonn a bheith ullmhaithe de réir caighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta.”,

(b) i gCaibidil 5 de Chuid 4, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 76:

“Caighdeáin chuntasaíochta chun brabúis nó gnóchain cuideachta a ríomh.

76A.— (1) Chun críocha Chás I nó II de Sceideal D déanfar brabúis nó gnóchain ceirde nó gairme arna seoladh ag cuideachta a ríomh de réir cleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis faoi réir aon choigeartaithe is gá nó a údarófar le dlí le linn brabúis nó gnóchain den sórt sin a ríomh chun na gcríoch sin.

(2) Beidh feidhm ag Sceideal 17A maidir le cuideachta más rud é—

(a) go ndéanfar, do thréimhse chuntasaíochta, brabúis nó gnóchain ceirde nó gairme arna seoladh ag an gcuideachta a ríomh de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí (de réir bhrí an Sceidil sin), agus

(b) go ndéanfar, do thréimhsí cuntasaíochta roimhe sin, brabúis nó gnóchain ceirde nó gairme arna seoladh ag an gcuideachta a ríomh de réir caighdeán seachas caighdeáin chuntasaíochta iomchuí (de réir bhrí an Sceidil sin).

Mar a dhéileálfar le gnóchain agus caillteanais neamhréadaithe i gcásanna áirithe.

76B.— (1) (a) San alt seo agus i mír 4 de Sceideal 17A, tá le ‘luach cóir’, ‘sócmhainn airgeadais’ agus ‘dliteanas airgeadais’ na bríonna a shanntar dóibh le caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta.

(b) Chun críocha an ailt seo, alt 76A agus mhír 4 d’alt 17A—

(i) folaíonn tagairtí do bhrabúis nó gnóchain tagairtí do chaillteanais, agus

(ii) déanfar méid aon chaillteanais a thabhófar i gceird nó i ngairm i dtréimhse chuntasaíochta a ríomh sa tslí chéanna a ríomhfaí brabúis nó gnóchain ón gceird nó ón ngairm sa tréimhse chuntasaíochta.

(2) Aon bhrabús nó gnóchan ó shócmhainn airgeadais nó dliteanas airgeadais de chuid cuideachta a dhéanfar—

(a) a ríomh ar bhonn luachanna córa na sócmhainne nó an dliteanais i dtréimhse chuntasaíochta, agus

(b) a áireamh i mbrabús nó i gcaillteanas na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta,

de réir caighdeán iomchuí cuntasaíochta (de réir bhrí Sceideal 17A), cuirfear i gcuntas é ar an mbonn sin le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D.

Beartais chuntasaíochta éagsúla a úsáid laistigh de ghrúpa cuideachtaí.

76C.— (1) (a) San alt seo ciallaíonn ‘buntáiste cánach’—

(i) laghdú, seachaint nó iarchur aon mhuirir cánach nó measúnachta i leith cánach, lena n-áirítear aon mhuirear féideartha nó ionchasach nó measúnacht fhéideartha nó ionchasach, nó

(ii) aisíocaíocht nó íocaíocht méid cánach, nó méadú ar mhéid cánach, is inaisíoctha nó is iníoctha ar shlí eile le duine, lena n-áirítear aon mhéid féideartha nó ionchasach is inaisíoctha nó is iníoctha amhlaidh.

(b) Chun críocha an ailt seo, ní choiscfear sraith idirbheart ó bheith ina sraith idirbheart i ndáil le cuideachtaí de bhíthin amháin, maidir le ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas, gur mar sin atá—

(i) níl aon idirbheart sa tsraith gur páirtithe ann an dá chuideachta sin;

(ii) ní áirítear ar pháirtithe in aon chomhshocrú ar dá bhun a dhéantar na hidirbhearta sa tsraith ceann amháin de na cuideachtaí sin nó iad araon;

(iii) tá idirbheart amháin nó níos mó sa tsraith nach páirtí ann ceachtar de na cuideachtaí sin.

(2) Más rud é—

(a) go n-ullmhóidh cuideachta atá laistigh de réim cánach faoi Chás I nó II de Sceideal D cuntais de réir caighdeán cuntasaíochta idirnáisiúnta,

(b) go ndéanfaidh cuideachta eile atá laistigh de réim cánach faoi Chás I nó II de Sceideal D, ar cuideachta í is cuideachta chomhlachaithe (de réir bhrí alt 432) den chuideachta dá dtagraítear i mír (a), cuntais a ullmhú de réir cleachtais cuntasaíochta Éireannaigh a bhfuil glacadh coitianta leis,

(c) go mbeidh idirbheart ann idir na cuideachtaí sin, nó go mbeidh sraith idirbheart ann a mbeidh na cuideachtaí sin páirteach iontu, agus

(d) go bhfabhródh buntáiste cánach, ar leith ón alt seo, chuig an gcuideachta a mbeidh a cuid cuntas ullmhaithe aici de réir caighdeán cuntasaíochta idirnáisiúnta i gcomparáid leis an staid ina mbeadh sí dá mbeadh a cuid cuntas ullmhaithe aici de réir cleachtais cuntasaíochta Éireannaigh a bhfuil glacadh coitianta leis i ndáil leis an idirbheart nó leis an tsraith idirbheart,

ansin beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach Corparáide chun brabúis nó gnóchain na cuideachta sin ón idirbheart nó ón tsraith idirbheart sin a ríomh amhail is go raibh a cuid cuntas ullmhaithe ag an gcuideachta sin de réir cleachtais cuntasaíochta Éireannaigh a bhfuil glacadh coitianta leis.”,

(c) in alt 81—

(i) i bhfo-alt (2) trí “i leith paitinn a úsáid;” a chur in ionad “i leith paitinn a úsáid.” i mír (m) agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na míre sin:

“(n) gan dochar do na míreanna sin roimhe seo, aon chomaoin a thabharfar i leith earraí nó seirbhísí, nó a thabharfar d’fhostaí nó do stiúrthóir de chuid cuideachta, arb éard atá inti, go díreach nó go neamhdhíreach, scaireanna sa chuideachta, nó i gcuideachta bhainteach (de réir bhrí alt 10), nó ceart chun scaireanna den sórt sin a fháil, ach amháin go feadh méid—

(i) caiteachais a thabhóidh an chuideachta ar na scaireanna a fháil ar phraghas nach mó ná an praghas a bheadh iníoctha dá mba rud é go bhfuarthas na scaireanna ar mhodh margán ar neamhthuilleamaí, nó

(ii) i gcás gur scaireanna i gcuideachta bhainteach iad na scaireanna, aon íocaíochta ag an gcuideachta leis an gcuideachta bhainteach ar eisiúint nó ar aistriú na scaireanna ag an gcuideachta sin, is íocaíocht nach mó ná an méid a bheadh iníoctha in idirbheart idir daoine neamhspleácha ag gníomhú ar neamhthuilleamaí.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) (a) Maidir le cuideachta ní choiscfear—

(i) ús is iníoctha ag an gcuideachta, agus

(ii) caiteachas ar thaighde agus forbairt arna thabhú ag an gcuideachta,

óna mheas chun críocha cánach mar ús nó mar chaiteachas is inasbhainte le linn brabúis nó gnóchain de chuid na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de bhua amháin go ndéantar, chun críocha cuntasaíochta, iad a chur i gcuntas le linn luach sócmhainne a chinneadh.

(b) Ní dhéanfar aon mhéid a mheas de bhua mhír (a) mar mhéid is inasbhainte le linn brabúis nó gnóchain de chuid cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D do thréimhse chuntasaíochta sa mhéid—

(i) go ndearnadh asbhaint i leith an méid sin le linn na brabúis nó na gnóchain sin a ríomh do thréimhse chuntasaíochta roimhe sin, nó

(ii) gur thairbhigh an chuideachta d’fhaoiseamh cánach faoi aon fhoráil i leith an méid sin do thréimhse chuntasaíochta roimhe sin.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur le halt 110, i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) (a) Faoi réir mhír (b), beidh éifeacht le halt 76A i ndáil le cuideachta cháilitheach faoi mar a bheadh dá mba rud é, in alt 4, gur cuireadh an méid seo a leanas in ionad an mhínithe ar chleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis:

“ciallaíonn ‘cleachtas a bhfuil glacadh coitianta leis’ cleachtas a bhfuil glacadh coitianta leis in Éirinn mar a bhí feidhm aige le haghaidh tréimhse cuntasaíochta dár chríoch 31 Nollaig 2004”.

(b) Féadfaidh cuideachta cháilitheach, maidir le haon tréimhse chuntasaíochta, le fógra i scríbhinn arna thabhairt don chigire faoin dáta tuairisceáin sonraithe (de réir bhrí alt 950), rogha a dhéanamh nach mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo i leith na tréimhse cuntasaíochta sin nó tréimhse cuntasaíochta dá héis; agus beidh aon rogha faoin mír seo neamh-inchúlghairthe.

(c) Beidh feidhm ag Sceideal 17A, le haon mhodhnuithe, is gá maidir le cuideachta a dhéanfaidh rogha faoi mhír (b).”,

(e) in alt 321 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Faoi réir alt 316, maidir le tagairtí do chaiteachas i ndáil le sócmhainn—

(a) folaíonn siad caiteachas ar chostais saothair lena n-áirítear díolaíochtaí arna n-íoc le fostaithe de chuid na cuideachta, agus

(b) ní fholaíonn siad ús is iníoctha,

a dhéanfaidh an chuideachta a chur i gcuntas chun críocha cuntasaíochta le linn luach sócmhainne a chinneadh.”,

(f) in alt 766(1)(a) sa mhíniú ar “caiteachas ar thaighde agus forbairt”—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i):

“(i) arb amhlaidh maidir leis—

(I) go bhfuil sé inlamhála chun críocha cánach sa Stát mar asbhaint le linn ioncam ó thrádáil a ríomh (seachas de bhua alt 307), nó go mbeadh sé inlamhála amhlaidh murach go ndéantar, chun críocha cuntasaíochta, é a chur i gcuntas le linn luach sócmhainne doláimhsithe a chinneadh, nó

(II) go dtugtar faoiseamh ina leith faoi Chuid 8,”,

agus

(ii) trí “agus” a scriosadh san áit dheireanach a bhfuil sé i gclásal (I) agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an chlásail sin:

“(IA) ní áireofar aon mhéid úis i gcaiteachas ar thaighde agus forbairt ag cuideachta d’ainneoin go ndéanfaidh an chuideachta an t-ús sin a chur i gcuntas le linn luach sócmhainne a chinneadh, agus”,

agus

(g) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal 17:

“Alt 76A.

SCEIDEAL 17A

Caighdeáin Chuntasaíochta

Léiriú

1. Sa Sceideal seo, ciallaíonn ‘caighdeáin chuntasaíochta iomchuí’—

(a) caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta, nó

(b) maidir leis na nithe atá faoi réim na gcaighdeán foilsithe sin, an cleachtas cuntasaíochta Éireannach a bhfuil glacadh coitianta leis agus atá bunaithe ar chaighdeáin fhoilsithe—

(i) atá sonraithe ionas go gcorprófar iontu, go hiomlán nó go páirteach, caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta, agus

(ii) arb é a thiocfadh as iad a fheidhmiú torthaí arb ionann iad go substaintiúil agus torthaí a thiocfadh as caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta a fheidhmiú.

Bearta Idirthréimhseacha (méideanna is infhaighte agus is inasbhainte)

2. (1) Sa mhír seo—

ciallaíonn ‘méid is inasbhainte’, i ndáil le cuideachta, comhiomlán mhéideanna na nithe seo a leanas—

(a) an oiread sin d’aon mhéideanna is infhaighte ag an gcuideachta a bheidh le cur i gcuntas mar fháltas trádála le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D do thréimhse chuntasaíochta arna ríomh de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí agus a cuireadh i gcuntas freisin mar fháltas trádála le linn brabúis nó gnóchain den sórt sin de chuid na cuideachta a ríomh d’aon tréimhse chuntasaíochta ag críochnú roimh an gcéad tréimhse chuntasaíochta a ndearnadh brabúis nó gnóchain den sórt sin de chuid na cuideachta a ríomh amhlaidh ina leith, agus

(b) an oiread sin de chaiteachas arna thabhú ag an gcuideachta, ar caiteachas é a bheadh inasbhainte le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta chun críocha Chás I nó II de Sceideal D a ríomh dá mba rud é gur tabhaíodh an caiteachas i dtréimhse chuntasaíochta dá ndearnadh brabúis nó gnóchain den sórt sin a ríomh de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí—

(i) nár asbhaineadh le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta chun críocha Chás I nó II de Sceideal D a ríomh do thréimhse chuntasaíochta ag críochnú roimh an gcéad tréimhse chuntasaíochta a ndearnadh brabúis nó gnóchain den sórt sin de chuid na cuideachta a ríomh ina leith de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí, agus

(ii) nach bhfuil inasbhainte le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta chun críocha Chás I nó II de Sceideal D a ríomh d’aon tréimhse chuntasaíochta dá ndéantar brabúis nó gnóchain den sórt sin de chuid na cuideachta a ríomh amhlaidh;

ciallaíonn ‘méid inchánach’, i ndáil le cuideachta, comhiomlán mhéideanna na nithe seo a leanas—

(a) an oiread sin de mhéid is infhaighte ag an gcuideachta, ar méid é is infhaighte agus a bheadh curtha i gcuntas mar fháltas trádála le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D dá mba rud é gur fhabhraigh an méid i dtréimhse chuntasaíochta dá ndearnadh na brabúis nó na gnóchain sin a ríomh de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí, agus nach gcuirtear i gcuntas amhlaidh—

(i) do thréimhse chuntasaíochta dá ndéantar brabúis nó gnóchain sin na cuideachta a ríomh de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí, nó

(ii) do thréimhse chuntasaíochta a chríochnóidh roimh an gcéad tréimhse chuntasaíochta ar ina leith a dhéantar brabúis nó gnóchain den sórt sin a ríomh,

agus

(b) an oiread sin de chaiteachas a thabhóidh an chuideachta agus is inasbhainte le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D do thréimhse chuntasaíochta dá ndéantar brabúis nó gnóchain sin na cuideachta a ríomh de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí agus a asbhaineadh le linn brabúis nó gnóchain sin na cuideachta a ríomh d’aon tréimhse chuntasaíochta a chríochnaíonn roimh an gcéad tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta ar ina leith a ndearnadh na brabúis nó na gnóchain sin a ríomh.

(2) (a) Maidir le méid is comhionann leis an mbreis atá ag an méid inchánach i ndáil le cuideachta ar an méid is inasbhainte i ndáil leis an gcuideachta, déileálfar leis, faoi réir fhomhír (4), mar fháltas trádála de chuid na cuideachta don chéad tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta ar ina leith a dhéantar brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí.

(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid a ndéileáiltear leis faoi chlásal (a) mar fháltas trádála do thréimhse chuntasaíochta a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad, faoi réir chlásal (c)—

(i) déanfar an cúigiú cuid den mhéid a chur i gcuntas amhlaidh don tréimhse chuntasaíochta sin, agus

(ii) déanfar cúigiú breise a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta dá éis sin go dtí go mbeidh cuntas tugtha ar an méid iomlán.

(c) I gcás gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach inar sheol cuideachta trádáil nó gairm aon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i bhfochlásal (i) nó (ii) de chlásal (b), ansin déanfar cibé codán den mhéid dá dtagraítear sna fochlásail sin, is gá chun a chinntiú go dtabharfar iomlán an méid sin i gcuntas, a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin.

(3) (a) Maidir le méid is comhionann leis an mbreis atá ag an méid inasbhainte i ndáil le cuideachta ar an méid inchánach i ndáil leis an gcuideachta, déileálfar leis, faoi réir fhomhír (4), mar chaiteachas trádála inasbhainte de chuid na trádála atá á seoladh ag an gcuideachta don chéad tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta ar ina leith a dhéanfar brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de réir na gcaighdeán cuntasaíochta iomchuí.

(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid a ndéileáiltear leis faoi chlásal (a) mar chaiteachas trádála inasbhainte do thréimhse chuntasaíochta a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad, faoi réir chlásal (c)—

(i) déanfar an cúigiú cuid den mhéid a chur i gcuntas amhlaidh don tréimhse chuntasaíochta sin, agus

(ii) déanfar cúigiú breise a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta dá éis sin go dtí go mbeidh cuntas tugtha ar an méid iomlán.

(c) I gcás gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach inar sheol cuideachta trádáil nó gairm aon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i bhfochlásal (i) nó (ii) de chlásal (b), ansin déanfar cibé codán den mhéid dá dtagraítear sna fochlásail sin, is gá chun a chinntiú go dtabharfar iomlán an méid sin i gcuntas, a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin.

(4) Ní bheidh feidhm ag an mír seo i leith aon mhéid a cuireadh i gcuntas faoi mhír 4.

Socruithe Idirthréimhseacha (drochfhiacha)

3. (1) Sa mhír seo—

ciallaíonn ‘soláthar reatha do dhrochfhiacha’, i ndáil le tréimhse cuntais cuideachta, cibé méid de luach comhiomlán na bhfiach i ndeireadh na tréimhse cuntais atá in ionannas don mhéid a mheastar dochar a bheith déanta dóibh de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí;

ciallaíonn ‘an chéad tréimhse cuntais iomchuí’, i ndáil le cuideachta, an chéad tréimhse cuntais ar ina leith a ullmhóidh an chuideachta a cuntais de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí;

ciallaíonn ‘soláthar tosaigh do dhrochfhiacha’, i ndáil le cuideachta, cibé méid de luach comhiomlán fiach i dtosach na chéad tréimhse cuntais iomchuí de chuid na cuideachta atá in ionannas don mhéid a mheastar dochar a bheith déanta dóibh de réir na gcaighdeán sin;

ciallaíonn ‘soláthar sonrach do dhrochfhiacha, i ndáil le cuideachta, comhiomlán na bhfiach amhrasach ar measadh faoi seach gur drochfhiacha iad i ndeireadh na tréimhse cuntais díreach roimh an gcéad tréimhse cuntais iomchuí de chuid na cuideachta.

(2) Beidh feidhm ag an mír seo maidir le tréimhse cuntais ar ina leith a ullmhóidh cuideachta a cuntais de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí.

(3) Más rud é, maidir le haon tréimhse cuntais ar ina leith a ullmhóidh cuideachta a cuntais de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí, gur mó méid an tsoláthair tosaigh do dhrochfhiacha ná an méid is airde de na méideanna seo a leanas—

(a) an soláthar reatha do dhrochfhiacha, nó

(b) an soláthar sonrach do dhrochfhiacha,

déileálfar leis an mbarrachas, arna laghdú d’aon mhéid a ndéileáiltear leis mar chaiteachas trádála faoin alt seo d’aon tréimhse cuntais is luaithe ná sin nó, más ann do níos mó ná méid amháin den sórt sin, de chomhiomlán na méideanna sin, mar chaiteachas trádála de chuid thrádáil na cuideachta i leith na tréimhse cuntais.

Bearta Idirthréimhseacha (gnóchain agus caillteanais in ionstraimí airgeadais)

4. (1) Sa mhír seo—

ciallaíonn ‘lá athraithe’, i ndáil le cuideachta, an lá deiridh den tréimhse chuntasaíochta díreach roimh an gcéad tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta ar ina leith a ríomhfar gnóchain nó caillteanais chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta, de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí, ar caighdeáin chuntasaíochta iomchuí iad nó a fholaíonn caighdeáin chuntasaíochta iomchuí i ndáil le brabúis nó gnóchain nó caillteanais ar shócmhainní airgeadais agus ar dhliteanais airgeadais;

ciallaíonn ‘méid inasbhainte’, i ndáil le cuideachta, comhiomlán—

(a) an oiread sin d’aon mhéid caillteanais a fhabhróidh ar an lá athraithe nó roimhe ar shócmhainn airgeadais nó ar dhliteanas airgeadais de chuid na cuideachta, is caillteanas nach mbeidh réadaithe an lá sin nó roimhe agus a chuirfí i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh dá mba rud é gur fhabhraigh sé i dtréimhse chuntasaíochta a thosaigh tar éis an lae athraithe agus nach gcuirfí i gcuntas amhlaidh, ar leith ón mír seo, d’aon tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta, agus

(b) an oiread sin d’aon mhéid brabús nó gnóchan a fhabhróidh agus nach mbeidh réadaithe i dtréimhse nó i dtréimhsí (dá ngairtear sa chlásal seo “an tréimhse chéadluaite nó na tréimhsí céadluaite”) dar críoch an lá athraithe nó roimhe ar shócmhainn airgeadais nó ar dhliteanas airgeadais de chuid na cuideachta agus a bheidh le cur i gcuntas le linn na brabúis nó na gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh d’aon tréimhse chuntasaíochta nó tréimhsí cuntasaíochta a thosóidh roimh an lá athraithe agus a chuirfí i gcuntas faoi dhó, ar leith ón mír seo, le linn brabúis nó gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh, de bhua brabúis, gnóchain nó caillteanais, a fhabhróidh i dtréimhse a bhfuil ar áireamh inti an tréimhse chéadluaite nó na tréimhsí céadluaite, a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh do thréimhse chuntasaíochta a thosóidh tar éis an lae athraithe;

ciallaíonn ‘méid inchánach’, i ndáil le cuideachta, comhiomlán—

(a) an oiread sin d’aon mhéid brabús nó gnóchan a fhabhróidh ar an lá athraithe nó roimhe ar shócmhainn airgeadais nó ar dhliteanas airgeadais de chuid na cuideachta, is brabúis nó gnóchain nach mbeidh réadaithe an lá sin nó roimhe agus a chuirfí i gcuntas le linn na brabúis nó na gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh dá mba rud é gur fhabhraigh siad i dtréimhse chuntasaíochta a thosaigh tar éis an lae athraithe agus nach gcuirfí i gcuntas amhlaidh, ar leith ón mír seo, d’aon tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta, agus

(b) an oiread sin d’aon mhéid caillteanais a fhabhróidh agus nach mbeidh réadaithe i dtréimhse nó i dtréimhsí (dá ngairtear sa chlásal seo “an tréimhse chéadluaite nó na tréimhsí céadluaite”) dar críoch an lá athraithe nó roimhe ar shócmhainn airgeadais nó ar dhliteanas airgeadais de chuid na cuideachta, agus a bheidh le cur i gcuntas le linn na brabúis nó na gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh d’aon tréimhse chuntasaíochta nó tréimhsí cuntasaíochta a thosóidh roimh an lá athraithe agus a chuirfí i gcuntas faoi dhó, ar leith ón mír seo, le linn brabúis nó gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh, de bhua brabúis, gnóchain nó caillteanais a fhabhróidh i dtréimhse a bhfuil ar áireamh inti an tréimhse chéadluaite nó na tréimhsí céadluaite a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh do thréimhse chuntasaíochta a thosóidh tar éis an lae athraithe.

(2) (a) Déileálfar le méid is comhionann leis an mbreis a bheidh ag an méid inchánach i ndáil le cuideachta ar an méid is inasbhainte i ndáil leis an gcuideachta mar fháltas trádála de chuid na cuideachta don chéad tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta a thosóidh tar éis an lae athraithe.

(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid a ndéileálfar leis faoi chlásal (a) mar fháltas trádála do thréimhse chuntasaíochta a chur i gcuntas le linn na brabúis nó na gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad sin, faoi réir chlásal (c)—

(i) déanfar an cúigiú cuid den mhéid a chur i gcuntas amhlaidh don tréimhse chuntasaíochta sin, agus

(ii) déanfar cúigiú cuid bhreise a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta dá éis sin go dtí go mbeidh cuntas tugtha sa mhéid iomlán.

(c) I gcás gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach inar sheol cuideachta trádáil nó gairm aon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i bhfochlásal (i) nó (ii) de chlásal (b), ansin déanfar cibé codán, den mhéid dá dtagraítear sna fochlásail sin, is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an méid sin a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin.

(3) (a) Déileálfar le méid is comhionann leis an mbreis a bheidh ag an méid is inasbhainte i ndáil le cuideachta ar an méid inchánach i ndáil leis an gcuideachta mar chaiteachas trádála inasbhainte de chuid na trádála a sheolann an chuideachta don chéad tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta a thosóidh tar éis an lae athraithe.

(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid a ndéileálfar leis faoi chlásal (a) mar chaiteachas trádála inasbhainte do thréimhse chuntasaíochta a chur i gcuntas le linn na brabúis nó na gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad sin, faoi réir chlásal (c)—

(i) déanfar an cúigiú cuid den mhéid a chur i gcuntas amhlaidh don tréimhse chuntasaíochta sin, agus

(ii) déanfar cúigiú cuid bhreise a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta dá éis sin go dtí go mbeidh cuntas tugtha sa mhéid iomlán.

(c) I gcás gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach inar sheol cuideachta trádáil nó gairm aon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i bhfochlásal (i) nó (ii) de chlásal (b), ansin déanfar cibé codán, den mhéid dá dtagraítear sna fochlásail sin, is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an méid sin a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin.

(4) (a) Tá feidhm ag fomhír (5) maidir le caillteanas arna thabhú ag cuideachta ar aon sócmhainn airgeadais nó dliteanas airgeadais a dhiúscairt aon tráth iomchuí más rud é, laistigh de thréimhse dar tosach 4 sheachtain roimh an diúscairt sin agus dar críoch 4 sheachtain i ndiaidh na diúscartha sin, go bhfuair an chuideachta sócmhainn airgeadais nó dliteanas airgeadais den aicme chéanna a sholáthraíonn go substaintiúil an rochtain chéanna ar shochair eacnamaíochta agus an risíocht chéanna le priacal a sholáthródh athfháil na sócmhainne nó an dliteanais a diúscraíodh.

(b) Sa mhír seo ciallaíonn ‘tráth iomchuí’ tráth i ndiaidh an 1 Eanáir 2005 atá laistigh de thréimhse 6 mhí dar críoch an lá athraithe.

(5) Maidir le caillteanas lena mbaineann an fhomhír seo, is caillteanas a chuirfí i gcuntas thairis sin le linn brabúis nó gnóchain nó caillteanais cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D do thréimhse chuntasaíochta, ní chuirfear i gcuntas amhlaidh é ach ina ionad sin—

(a) déanfar an cúigiú cuid den chaillteanas a chur i gcuntas amhlaidh don tréimhse chuntasaíochta sin,

(b) déanfar cúigiú cuid bhreise a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta dá éis sin go dtí go mbeidh cuntas tugtha sa mhéid iomlán, agus

(c) d’ainneoin chlásail (a) agus (b), i gcás gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach inar sheol cuideachta trádáil nó gairm aon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear sna clásail sin, ansin déanfar cibé codán, den mhéid dá dtagraítear sna clásail sin, is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an méid sin a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin.

(6) Maidir leis an gcéad tréimhse chuntasaíochta ag cuideachta a ndéanfar brabúis nó gnóchain chun críocha Chás I nó II de Sceideal D de chuid na cuideachta a ríomh ina leith de réir caighdeán cuntasaíochta iomchuí, ar caighdeáin chuntasaíochta iomchuí iad nó a fholaíonn caighdeáin chuntasaíochta iomchuí i ndáil le brabúis nó gnóchain nó caillteanais ar shócmhainní nó ar dhliteanais airgeadais, beidh éifeacht le halt 958 amhail is dá ndéanfaí—

(a) i bhfo-alt (4D)(b), an méid seo a leanas a chur in ionad ‘mura mbeadh méid ar áireamh i mbrabúis an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe i leith gnóchan inmhuirearaithe ar an duine do dhiúscairt sócmhainní sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe a bheidh ann tar éis an dáta faoina mbeidh an chéad tráthchuid don tréimhse inmhuirearaithe iníoctha de réir fho-alt (2A)’:

‘mura mbeadh méid ar áireamh i mbrabúis an duine inmhuirearaithe don tréimhse chuntasaíochta i leith—

(i) gnóchan inmhuirearaithe ar an duine do dhiúscairt sócmhainní sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe a bheidh ann tar éis an dáta faoina mbeidh, nó

(ii) brabús nó gnóchan nó caillteanas a fhabhróidh, agus nach réadófar, sa tréimhse chuntasaíochta ar shócmhainní airgeadais nó ar dhliteanais airgeadais is inchurtha i leith athruithe ar luach na sócmhainní nó na ndliteanas sin sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe a bheidh ann tar éis dheireadh na míosa díreach roimh an mí ina mbeidh,

an chéad tráthchuid don tréimhse inmhuirearaithe iníoctha de réir fho-alt (2A)’,

agus

(b) i bhfo-alt (4E)(b), an méid seo a leanas a chur in ionad ‘mura mbeadh méid ar áireamh i mbrabúis an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe i leith gnóchan inmhuirearaithe ar an duine do dhiúscairt sócmhainní sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe a bheidh ann tar éis an dáta faoina mbeidh réamhcháin don tréimhse inmhuirearaithe iníoctha de réir fho-alt (2B)’:

‘mura mbeadh méid ar áireamh i mbrabúis an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe i leith—

(i) gnóchan inmhuir-earaithe ar an duine do dhiúscairt sócmhainní sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe a bheidh ann tar éis an dáta faoina mbeidh, nó

(ii) brabús nó gnóchan nó caillteanas a fhabhróidh, agus nach réadófar, sa tréimhse chuntas-aíochta ar shócmhainní airgeadais nó ar dhliteanais airgeadais is inchurtha i leith athruithe ar luach na sócmhainní sin nó na ndliteanas sin sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe a bheidh ann tar éis dheireadh na míosa díreach roimh an mí ina mbeidh,

réamhcháin don tréimhse inmhuirearaithe iníoctha de réir fho-alt (2B)’.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon tréimhse chuntais dar tosach an 1 Eanáir 2005 nó dá éis.

Leasú ar alt 243 (muirir ar ioncam a lamháil) den Phríomh-Acht.

49. (1) Leasaítear alt 243 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1A) trí “tá le ‘banc’ an bhrí a shanntar dó le halt 845A agus folaíonn sé” a chur isteach in ionad “folaíonn ‘banc’ ”,

(b) i bhfo-alt (2) trí “de réir alt 420” a chur isteach i ndiaidh “grúpfhaoiseamh”,

(c) i bhfo-alt 4(b)—

(i) trí “aon ús eile is iníoctha ar airleacan” a chur in ionad “aon ús eile is iníoctha sa Stát ar airleacan”, agus

(ii) i bhfomhíreanna (i) agus (ii) trí “i mBallstát de na Comhphobail Eorpacha” a chur in ionad “sa Stát” gach áit a bhfuil sé,

agus

(d) i bhfo-alt (5)—

(i) i mír (a) trí “a dhéanamh,” a chur in ionad “a dhéanamh, nó”,

(ii) i mír (b) trí “den Stát, nó” a chur in ionad “den Stát.”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) nach bhfuil feidhm ag alt 238 nó 246(2) maidir léi de bhua alt 267I.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

Leasú ar Chaibidil 6 (Treoir 2003/49/CE an 3 Meitheamh 2003 ón gComhairle maidir le comhchóras cánachais is infheidhme i gcás íocaíochtaí úis agus ríchíosa a dhéantar idir cuideachtaí comhlachaithe de chuid Ballstát éagsúil, a chur i ngníomh) de Chuid 8 den Phríomh-Acht.

50. (1) Leasaítear Caibidil 6 de Chuid 8 den Phríomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 267K:

“Feidhm na Caibidle seo maidir le híocaíochtaí áirithe arna ndéanamh le cuideachtaí san Eilvéis.

267L.— (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le híocaíocht, is ús nó ríchíosanna, arna déanamh leo seo a leanas nó chun sochair dóibh—

(a) i gcás nach bhfuil feidhm ag mír (b), cuideachta—

(i) arb í úinéir tairbhiúil an úis, nó de réir mar a bheidh, na ríchíosanna í,

(ii) a chónaíonn chun críocha cánach san Eilvéis, de bhua dhlí na hEilvéise, agus

(iii) nach ndéileáiltear léi, de bhua aon chomhshocruithe arna ndéanamh ag rialtas na hEilvéise le rialtas aon chríche chun críocha cánach, mar chuideachta a chónaíonn in aon chríoch—

(I) nach Ballstát í de chuid na gComhphobal Eorpach, nó

(II) nach í an Eilvéis í,

(b) buanfhoras atá suite san Eilvéis agus trína seolann cuideachta gnó san Eilvéis, ar buanfhoras é a ndéileálfaí leis, de réir na Treorach, mar úinéir tairbhiúil an úis, nó de réir mar a bheidh, na ríchíosanna.

(2) Beidh éifeacht le hailt 267G go 267I i ndáil le híocaíocht lena mbaineann an t-alt seo—

(a) amhail is dá bhfolódh tagairt sna hailt sin do Bhallstát de na Comhphobail Eorpacha tagairt don Eilvéis,

(b) amhail is dá bhfolódh tagairt sna hailt sin do chuideachta de chuid Ballstáit cuideachta (is cuideachta atá i bhfoirm de na foirmeacha a shonraítear in Airteagal 15 den Chomhaontú a ghabhann le Cinneadh (2004/911/CE) an 2 Meitheamh 2004 ón gComhairle maidir le síniú agus críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena ndéantar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE an 3 Meitheamh 2003 ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis agus sa Mheabhrán Tuisceana 1 atá ina teannta) a chónaíonn chun críocha cánach san Eilvéis, agus

(c) amhail is dá bhfolódh tagairt sna hailt sin do cháin aon cháin a fhorchuirtear san Eilvéis agus atá ar comhréir le cáin ioncaim nó le cáin chorparáide sa Stát.

(3) Tá feidhm ag alt 267K i ndáil leis an alt seo amhail mar atá feidhm aige i ndáil le hailt 267G go 267I.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon íocaíocht arna déanamh an 1 Iúil 2005 nó dá éis.

Leasú ar Chaibidil 2 (Ilghnéitheach) de Chuid 35 den Phríomh-Acht.

51. (1) Leasaítear Caibidil 2 de Chuid 35 den Phríomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 831:

“Mar a dhéileálfar le dáiltí chuig máthairchuideachtaí áirithe.

831A.— (1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘cuideachta’ i ndáil le cuideachta a chónaíonn chun críocha cánach san Eilvéis, cuideachta—

(i)atá i bhfoirm de na foirmeacha atá sonraithe in Airteagal 15 den Chomhaontú atá ag gabháil le Cinneadh (2004/911/CE) an 2 Meitheamh 2004 ón gComhairle maidir le síniú agus críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena ndéantar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leis na bearta sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE an 3 Meitheamh 2003 ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis agus sa Mheabhrán Tuisceana 2 atá ina teannta, agus

(ii)a bheidh faoi réir cánach san Eilvéis agus nach mbeidh díolmhaithe;

ciallaíonn ‘máthairchuideachta’ cuideachta a rialaíonn méid nach lú ná 25 faoin gcéad den chumhacht vótála i gcuideachta eile;

ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil leis an Eilvéis, aon cháin a fhorchuirtear san Eilvéis agus atá ar comhréir le cáin ioncaim nó le cáin chorparáide sa Stát.

(b) Chun críocha an ailt seo beidh cuideachta ina fochuideachta do chuideachta eile a shealbhaíonn cearta vótála inti más leor sealbhú na gceart sin ag an gcuideachta eile sin le go mbeadh an chuideachta eile sin ina máthairchuideachta.

(2) Ní bheidh feidhm ag Caibidil 8A de Chuid 6, seachas alt 172K, maidir le dáileadh arna dhéanamh chuig máthairchuideachta a chónaíonn chun críocha cánach san Eilvéis, de bhua dhlí na hEilvéise ag a fochuideachta ar cuideachta í a chónaíonn sa Stát.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le dáileadh a dhéanfar an 1 Iúil 2005 nó dá éis.

Leasú ar alt 410 (grúp-íocaíochtaí) den Phríomh-Acht.

52. (1) Leasaítear alt 410 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4) trí ‘i mBallstát iomchuí’ a chur in ionad ‘sa Stát’, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon íocaíochtaí—

(a) is íocaíochtaí, chun críocha cánach corparáide, is muirir ar ioncam na cuideachta a dhéanann iad nó ba mhuirir den sórt sin dá mba rud é nárbh inasbhainte iad le linn brabúis nó aon tuairisc ar bhrabúis a ríomh nó nach raibh feidhm ag alt 243(7) maidir leo, agus

(b) is íocaíochtaí, i gcás nach bhfuil cónaí sa Stát ar an gcuideachta a dhéanann na híocaíochtaí, nach gcuirtear i gcuntas le linn ioncam na cuideachta sin a ríomh is ioncam atá inmhuirearaithe i leith cánach i mBallstát iomchuí,

ach ní bheidh feidhm aige maidir le híocaíochtaí a bheidh faighte ag cuideachta ar aon infheistíochtaí dá mba rud é go ndéileálfaí le brabús ar dhíol na n-infheistíochtaí sin mar fháltas trádála de chuid na cuideachta sin.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 1 Márta 2005 nó dá éis.

Leasú ar alt 448 (faoiseamh ó cháin chorparáide) den Phríomh-Acht.

53. (1) Leasaítear alt 448 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) (a) Chun críocha an ailt seo, maidir le tagairtí do ‘muirir ar ioncam a íocadh chun críocha earraí a dhíol’, i gcás gur i gcúrsa trádála i dtréimhse chuntasaíochta iad, measfar gurb é a bheidh iontu cibé méid arb é a bheadh ann méid an ioncaim ó dhíol earraí sa tréimhse sin dá mba é a bhí, d’ainneoin fho-alt (4), sa tagairt do ‘ioncam na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta iomchuí ó earraí agus marsantas a dhíol i gcúrsa na trádála a luaitear san fho-alt sin’ chun críocha fho-alt (3), tagairt do mhéid cibé cuid de na muirir ar ioncam a íocadh go hiomlán agus go heisiach chun críocha na trádála sa tréimhse sin is dóigh leis an gcigire nó, ar achomharc, leis na Coimisinéirí Achomhairc, is inchurtha i leith muirear ar ioncam a íocadh chun críche earraí agus marsantas a dhíol.

(b) Chun críocha an ailt seo, maidir le tagairtí do ‘caillteanas ó dhíol earraí’, i gcás gur i gcúrsa trádála i dtréimhse chuntasaíochta iad, measfar gurb é a bheidh iontu cibé méid arb é a bheadh ann méid an ioncaim ó dhíol earraí sa tréimhse sin dá mba é a bhí, d’ainneoin fho-alt (4), sa tagairt do ‘ioncam na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta iomchuí ó earraí agus marsantas a dhíol i gcúrsa na trádála a luaitear san fho-alt sin’ chun críocha fho-alt (3), tagairt do mhéid cibé cuid den chaillteanas, arna ríomh mar a ríomhfaí é chun críocha alt 396(2), ón trádáil sa tréimhse is dóigh leis an gcigire nó, ar achomharc, leis na Coimisinéirí Achomhairc, is inchurtha i leith caillteanais arna thabhú ag díol earraí agus marsantais, ach ní caillteanas ó dhíol earraí a bheidh i gcaillteanas den chineál a luaitear in alt 407(4)(b).

(c) Chun críocha an ailt seo, tagairtí do ‘barrachas muirear ar ioncam a íocadh chun críche earraí a dhíol’, i gcás go bhfuil siad i gcúrsa na trádála i dtréimhse chuntasaíochta, measfar gurb é a bheidh iontu an oiread sin de mhéid, arb é an méid é ar mó na muirir ar ioncam a d’íoc cuideachta chun críche earraí a dhíol i gcúrsa na trádála sa tréimhse sin ná an t-ioncam ó earraí a dhíol i gcúrsa na trádála sa tréimhse sin, nach mó ná an barrachas dá dtagraítear in alt 420(6) arna ríomh i leith na cuideachta don tréimhse sin.

(d) (i) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn ‘cáin chorparáide iomchuí’ an cháin chorparáide a bheadh, ar leith ón alt seo, ó ailt 22A, 239, 241, 440, 441, 449, 644B agus 827 agus ó mhíreanna 16 agus 18 de Sceideal 32, inmhuirearaithe maidir leis an tréimhse chuntasaíochta iomchuí gan an cháin chorparáide a áireamh is inmhuirearaithe ar an gcuid de bhrabúis na cuideachta is inchurtha i leith gnóchan inmhuirearaithe don tréimhse sin.

(ii) Chun críocha fhomhír (i), glacfar gurb é atá sa chuid de bhrabúis na cuideachta is inchurtha i leith gnóchan inmhuirearaithe don tréimhse chuntasaíochta iomchuí an méid a tugadh isteach i mbrabúis na cuideachta don tréimhse sin chun críocha cánach corparáide i leith gnóchan inmhuirearaithe roimh aon asbhaint a dhéanamh maidir le muirir ar ioncam, caiteachais bhainistí nó méideanna eile a fhéadfar a asbhaint as brabúis lena ngabhann breis agus tuairisc amháin nó a fhéadfar a fhritháireamh ina gcoinne nó a bhféadfar déileáil leo mar mhéideanna a laghdaíonn na brabúis sin.”,

(b) i bhfo-alt (3) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) ansin, iad seo a leanas a asbhaint ón tsuim iomchuí—

(i) méid aon mhuirear ar ioncam a íocadh chun earraí a dhíol sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí,

(ii) méid aon chaillteanais ó earraí a dhíol a bheidh tabhaithe ag an gcuideachta sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí, agus

(iii) méid aon bharrachais muirear ar ioncam a íocadh chun críche earraí a dhíol nó méid aon chaillteanais ó earraí a dhíol, a bheidh tabhaithe ag cuideachta ghéillteach agus a lamhálfar faoi alt 420A.

i gcoinne ioncam na trádála sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí.”,

(c) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (i) trí “nó 454” a scriosadh,

(ii) i mír (ii) trí “nó 455” a scriosadh, agus

(iii) i mír (iii) trí “nó 456” a scriosadh,

agus

(d) i bhfo-alt (5A)(b) trí fhomhír (i) a scriosadh.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

Leasú ar alt 626B (díolúine ó cháin i gcás gnóchan ar dhiúscairtí áirithe scaireanna) den Phríomh-Acht.

54. (1) Leasaítear alt 626B den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a) tríd an míniú ar “tráth iomchuí” a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (1)(b)(i) trí “5 faoin gcéad” a chur in ionad “10 faoin gcéad” i gclásail (I), (II) agus (III), agus

(c) i bhfo-alt (2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) go ndéantar an diúscairt ag an gcuideachta infheistiúcháin tráth—

(i) is máthairchuideachta den chuideachta a ndéantar infheistíocht inti an chuideachta infheistiúcháin, nó

(ii) laistigh den tréimhse 2 bhliain ag tosú an lá ba dhéanaí ba mháthairchuideachta den chuideachta a ndéantar infheistíocht inti an chuideachta infheistiúcháin,”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) amhail ar an agus ón 2 Feabhra 2004.

Alt 686 (laghdú ar cháin chorparáide) den Phríomh-Acht do scor.

55. Scoirfidh alt 686 den Phríomh-Acht d’éifeacht a bheith leis maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 3 Feabhra 2005, nó dá éis.

Caibidil 6

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Leasú ar alt 980 (asbhaint ón gcomaoin i leith sócmhainní áirithe a dhiúscairt) den Phríomh-Acht.

56. (1) Leasaítear alt 980 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairt ag comhlacht a shonraítear i Sceideal 15.”,

(b) i bhfo-alt (4)(c) sa mhíniú ar “teach” trí “alt 372AK” a chur in ionad “alt 329”, agus

(c) i bhfo-alt (9) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(e) I gcás go mbeidh duine atá ag fáil sócmhainne tar éis méid cánach gnóchan caipitiúil a íoc leis an Ard-Bhailitheoir de réir mhír (a)(II) agus suim den mhéid sin a ghnóthú ón duine atá ag diúscairt na sócmhainne, ansin, ar fhianaise a thabhairt maidir leis sin, tabharfar faoiseamh cuí don duine atá ag diúscairt na sócmhainne, cibé acu trí urscaoileadh, trí aisíocaíocht nó ar shlí eile.”.

(2) (a) Beidh feidhm ag míreanna (a) agus (c) d’fho-alt (1) amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(b) Meastar go raibh feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón 25 Márta 2002.

Leasú ar Sceideal 15 (liosta comhlachtaí chun críocha alt 610) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

57. (1) Leasaítear Sceideal 15 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i gCuid 1—

(a) trí “7. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.” a chur in ionad “7. Bord sláinte.”, agus

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna 12 go 17:

“12. Údarás Fáilte Bhaile Átha Cliath Teoranta.

13. Údarás Fáilte an Oirdheiscirt Teoranta.

14. Údarás Fáilte an Iardheiscirt Teoranta.

15. Údarás Fáilte an Iarthair Teoranta.

16. Údarás Fáilte an Iarthuaiscirt Teoranta.

17. Údarás Fáilte Lár na hÉireann-an Oirthir Teoranta.”.

(2) (a) Meastar go raibh feidhm ag mír (a) dfho-alt (1) amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

(b) Tá feidhm ag mír (b) dfho-alt (1) amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

Leasú ar alt 608 (cistí aoisliúntais) den Phríomh-Acht.

58. Leasaítear alt 608 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Ní gnóchan inmhuirearaithe gnóchan más rud é go bhfabhróidh sé chuig duine a bheidh díolmhaithe ó cháin ioncaim faoi alt 790B.”.

CUID 2

Mál

Caibidil 1

Cáin Táirgí Alcóil

Leasú ar alt 134 (cumhacht chun feithiclí a stopadh) den Acht Airgeadais 2001.

59. Leasaítear alt 134 den Acht Airgeadais 2001 i bhfo-alt (1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) chun go bhféadfaidh an t-oifigeach sin, nó aon oifigeach a bheidh i dteannta an oifigigh sin, aon chumhacht a thugtar dóibh le halt 135 a fheidhmiú i ndáil le táirgí inmháil, aon táirgí eile ar ar inmhuirearaithe dleacht máil, nó aon earraí toirmiscthe, i gcás go mbeidh forais réasúnacha ann chun a chreidiúint go bhfuil táirgí nó earraí den sórt sin á n-iompar san fheithicil sin, nó uirthi, nó”.

Leasú ar alt 139 (cumhacht gabhála agus daoine a choinneáil) den Acht Airgeadais 2001.

60. Leasaítear alt 139 den Acht Airgeadais 2001 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha amhrais ag oifigeach nó comhalta den Gharda Síochána go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta ag duine—

(a) faoi alt 119,

(b) faoi alt 102(3) den Acht Airgeadais 1999, nó

(c) faoi alt 79(5)(arna chur isteach leis an Acht Airgeadais 2005) den Acht Airgeadais 2003,

ansin féadfaidh an t-oifigeach nó an comhalta sin an duine sin a ghabháil gan bharántas.”.

Leasú ar alt 73 (léiriú) den Acht Airgeadais 2003.

61. Leasaítear alt 73 den Acht Airgeadais 2003 i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “Coimisinéirí”:

“tá le ‘earraí góchumtha’ an bhrí chéanna atá leis in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 an 22 Iúil 2003 ón gComhairle 1 ;”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “Treoir”:

“ciallaíonn ‘táirge alcóil aindleathach’ aon táirge alcóil—

(a) a táirgeadh nó a próiseáladh sa Stát ar shlí seachas i stóras cánach, ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag alt 77(f), nó ag fo-alt (2) nó (3) d’alt 109 den Acht Airgeadais 2001, nó

(b) arb earraí góchumtha é;”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “earraí toirmiscthe”:

“ciallaíonn ‘earraí toirmiscthe’ aon innealra, gaireas, trealamh, soitheach, ábhair, substaint nó ní eile atá nó a bhí á úsáid, nó a bheartaítear a úsáid, le linn aon táirge alcóil aindleathach a tháirgeadh nó a phróiseáil nó le linn aon dínádúróir a bhaint as aon táirge alcóil;”.

Leasú ar alt 79 (cionta agus pionóis) den Acht Airgeadais 2003.

62. Leasaítear an tAcht Airgeadais 2003, i gCaibidil 1 de Chuid 2, tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad alt 79:

“79.— (1) Ach amháin i gcás ina mbeidh feidhm ag fo-alt (2), (3) nó (5), is cion é faoin bhfo-alt seo ag aon duine aon fhoráil den Chaibidil seo nó aon rialachán arna dhéanamh faoi alt 81 nó aon choinníoll i ndáil le foráil den sórt sin arna fhorchur faoin gCaibidil seo nó faoin rialachán sin a shárú nó mainneachtain í nó é a chomhlíonadh.

(2) Is cion é faoin bhfo-alt seo tairiscint a iarraidh chun gnóthaíocht a dhéanamh maidir le haon táirge alcóil nár íocadh an ráta cuí cánach táirgí alcóil air, nó é a thairiscint lena dhíol, é a choimeád lena dhíol nó lena sheachadadh, é a dhíol nó a sheachadadh, nó a bheith i mbun é a sheachadadh.

(3) Is cion é faoin bhfo-alt seo ag aon duine aon ní díobh seo a leanas a thaifeadadh in aon chuntas, tuairisceán nó taifead eile a bhaineann le táirgí nó le hábhair alcóil agus a cheanglaítear a choimeád de réir aon fhorála den Chaibidil seo nó aon rialachán arna ndéanamh faoi alt 81—

(a) cainníocht, neart nó sainmheáchan d’aon táirge nó ábhair alcóil a bhfionnfaidh oifigeach ag a mbeidh cuntas á ghlacadh gur mó nó gur lú í nó é ná cainníocht, neart nó sainmheáchan iarbhír an táirge nó na n-ábhar alcóil sin,

(b) aon sonra eile is iomchuí maidir le dliteanas aon táirge alcóil i leith cánach táirgí alcóil agus nach bhfuil fíor agus cruinn.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) más rud é, maidir le haon neamhréireacht—

(a) go dtabharfar cuntas uirthi trí chaillteanas mar gheall ar force majeure nó trí chaillteanas is gné dhílis de chineál an táirge,

(b) go dtabharfar cuntas uirthi ar shlí eile chun sástacht na gCoimisinéirí, agus go n-íocfar an cháin táirgí alcóil a bheidh dlite ar an táirge a bheidh i gceist.

(5) Is cion é faoin bhfo-alt seo—

(a) aon táirge alcóil aindleathach a tháirgeadh nó a phróiseáil nó iarracht a dhéanamh ar tháirgeadh nó próiseáil den sórt sin, nó a bheith bainteach le haon táirgeadh nó próiseáil nó iarracht a rinneadh ar tháirgeadh nó próiseáil den sórt sin,

(b) gan toiliú i scríbhinn ó na Coimisinéirí, aon dínádúróir a bhaint, nó iarracht a dhéanamh é a bhaint, as aon táirge alcóil nó a bheith bainteach go feasach lena bhaint nó le hiarracht ar é bhaint as aon táirge alcóil,

(c) déileáil go feasach in aon táirge alcóil aindleathach nó in aon táirge alcóil a mbeidh aon dínádúróir bainte as,

(d) earraí toirmiscthe a choinneáil in aon áitreabh nó ar aon talamh, nó

(e) aon táirge alcóil aindleathach nó earraí toirmiscthe a sheachadadh, nó a bheith i mbun é nó iad a sheachadadh.

(6) (a) Aon uair a dhéantar duine is úinéir nó áititheoir, de thuras na huaire, áitribh nó talún ina bhfaightear nó ar a bhfaightear earraí toirmiscthe a chúiseamh in aon imeachtaí dlíthiúla mar gheall ar fho-alt (5) a shárú, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, go ndearna an duine sin na hearraí toirmiscthe a choimeád san áitreabh sin nó ar an talamh sin (de réir mar a bheidh), de shárú ar an bhfo-alt sin.

(b) I gcás ciona faoi fho-alt (2), más rud é go suífear gur earraí góchumtha aon táirge alcóil, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, nár íocadh an ráta cuí cánach táirgí alcóil ar an táirge sin.

(7) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine, aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1), (2) nó (3), dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil €1,900 a chur air nó uirthi.

(8) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine, aon duine a chiontófar i gcion faoi fho-alt (5), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil €3,000 a chur air nó uirthi nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil €12,695 nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(9) Más rud é, maidir le duine a ciontaíodh i gcion faoi fho-alt (2) nó (5), gur ceadúnaí de réir bhrí alt 2 den Acht Deochanna Meisciúla 2003, nó rúnaí club arna chlárú faoi Achtanna Clárú na gClubanna 1904 go 2003, é nó í, beidh feidhm ag alt 9 (a bhaineann le dúnadh sealadach áitribh cheadúnaithe) den Acht céadluaite, seachas fo-alt (4), i leith áitribh cheadúnaithe nó áitribh de chuid an chlub sin, a úsáideadh i dtaca leis an gcion sin.

(10) Aon táirgí alcóil nó ábhair nó earraí toirmiscthe a mbeidh cion déanta ina leith faoin alt seo, dlífear iad a fhorghéilleadh agus, i gcás go bhfaighfear aon táirgí, ábhair nó earraí den sórt sin in aon fheithicil nó uirthi nó i gceangal léi ar aon slí, dlífear an fheithicil sin a fhorghéilleadh freisin.

(11) I gcás cion faoin alt seo a bheith déanta ag comhlacht corpraithe agus go suífear go ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú aon duine ar stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe nó comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile an chomhlachta chorpraithe a bhí ann nó inti an tráth a rinneadh an cion, measfar an duine sin freisin a bheith ciontach i gcion agus féadfar imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.”.

Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 2 (cáin táirgí alcóil) den Acht Airgeadais 2003.

63. Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2003 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 78:

Faoiseamh do ghrúdlanna beaga.

78A.— (1) Faoi réir fho-alt (3) agus cibé coinníollacha a fhorordóidh nó a fhorchuirfidh na Coimisinéirí thairis sin, déanfar faoiseamh de réir leath an méid cánach táirgí alcóil a íoctar ar bheoir a dheonú ar chainníocht beorach nach mó ná 20,000 heictilítear i mbliain féilire, arna grúdú sa Chomhphobal Eorpach i ngrúdlann—

(a) nár mhó ná 20,000 heictilítear an chainníocht beorach a grúdaíodh inti sa bhliain roimhe sin,

(b) atá neamhspleách ar aon ghrúdlann eile ó thaobh dlí agus eacnamaíochta de,

(c) ar áitreabh atá ar leithligh go fisiciúil ó áitribh aon ghrúdlainne eile a háitreabh, agus

(d) inar lú ná 50 faoin gcéad den bheoir a grúdaíodh inti sa bhliain féilire roimhe sin an bheoir a grúdaíodh inti faoi chomhshocrú ceadúnais, saincheadúnais nó conartha do ghrúdlann eile.

(2) Deonóidh na Coimisinéirí an faoiseamh faoi fho-alt (1) ar mhodh aisíocaíochta.

(3) (a) Faoi réir mhír (b), ní bheidh feidhm ag faoiseamh faoi fho-alt (1) maidir le haon bheoir a ghrúdófar do ghrúdlann eile faoi chomhshocrú ceadúnais, saincheadúnais nó conartha.

(b) D’ainneoin mhír (a), i gcás ina ngrúdófar beoir i ngrúdlann faoi chomhshocrú ceadúnais, saincheadúnais, conartha nó faoi chomhshocrú comhoibrithe eile le grúdlann amháin eile nó níos mó, agus más rud é—

(i) go gcomhlíonfaidh an ghrúdlann sin agus gach ceann de na grúdlanna lena bhfuil comhshocrú den sórt sin aici na critéir atá leagtha síos i míreanna (a), (b) agus (c) d’fho-alt (1), agus

(ii) nár mhó ná 40,000 heictilítear cainníocht chomhiomlán na beorach a grúdaíodh sa bhliain féilire roimhe sin, sa ghrúdlann sin agus sna grúdlanna lena bhfuil comhshocrú den sórt sin aici, ansin ní bheidh feidhm ag fo-alt 1(d), agus beidh an bheoir sin cáilithe le haghaidh faoisimh faoi fho-alt (1).

(4) Chun críocha fho-alt (1)(b), ní mheasfar grúdlann a bheith neamhspleách ar aon ghrúdlann eile ó thaobh dlí agus eacnamaíochta de, i gcás ina mbeidh na grúdlanna sin ar úinéireacht nóar páirt-úinéireacht go díreach nó go neamhdhíreach—

(a) ag an duine céanna, nó

(b) ag cuideachtaí comhlachaithe de réir bhrí alt 432 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 nó ag eintitis dhlíthiúla a fhreagraíonn do chuideachtaí comhlachaithe den sórt sin.

(5) (a) Déanfar éilimh ar aisíocaíocht faoi fho-alt (2) i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí agus is éilimh i leith íocaíochtaí cánach táirgí alcóil arna ndéanamh laistigh de thréimhse 3 mhí féilire dar tosach an chéad lá d’Eanáir, d’Aibreán, d’Iúil nó de Dheireadh Fómhair a bheidh iontu.

(b) Ní fhéadfar aisíocaíocht a dhéanamh faoin alt seo mura ndéantar ant-éileamh laistigh de 6 mhí tar éis dheireadh gach tréimhse den sórt sin nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí in aon chás áirithe.”.

Caibidil 2

Cáin Ola Mianra

Na rátaí cánach ola mianra.

64. Leasaítear an tAcht Airgeadais 1999—

(a) le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Aibreán 2005, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin, arna leasú le halt 48 den Acht Airgeadais 2004:

“SCEIDEAL 2

Na Rátaí Cánach Ola Mianra (Le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Aibreán 2005)

Tuairisc na hOla Mianra

An Ráta Cánach

Ola Éadrom:

Peitreal le luaidhe

€553.04 an 1,000 lítear

Peitreal díluaidhe

€442.68 an 1,000 lítear

Sárpheitreal díluaidhe

€547.79 an 1,000 lítear

Gásailín eitlíochta

€276.52 an 1,000 lítear

Ola Throm:

A úsáidtear mar thiomántán ina bhfuil cion uasta sulfair is ionann agus 50 milleagram an cileagram

€368.05 an 1,000 lítear

Ola throm eile a úsáidtear mar thiomántán

€420.44 an 1,000 lítear

Ceirisín á úsáid seachas mar thiomántán

€31.74 an 1,000 lítear

Ola bhreosla

€14.78 an 1,000 lítear

Ola throm eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:

A úsáidtear mar thiomántán

€63.59 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe eile

€20.86 an 1,000 lítear

Breosla Ionaid:

A úsáidtear mar thiomántán

€368.05 an 1,000 lítear

Breosla ionaid eile

€47.36 an 1,000 lítear

”,

agus

(b) le héifeacht amhail ar agus ó cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú faoi alt 70 , tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 (arna chur isteach le fo-alt (a)) a ghabhann leis an Acht sin:

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Ola Mianra

Tuairisc na hOla Mianra

Ráta Cánach

Ola Éadrom:

Peitreal le luaidhe

€553.04 an 1,000 lítear

Peitreal díluaidhe ina bhfuil cion uasta sulfair is ionann agus 10 milleagram an cileagram

€442.68 an 1,000 lítear

Peitreal eile díluaidhe

€484.00 an 1,000 lítear

Sárpheitreal díluaidhe

€547.79 an 1,000 lítear

Gásailín eitlíochta

€276.52 an 1,000 lítear

Ola Throm:

A úsáidtear mar thiomántán ina bhfuil cion uasta sulfair is ionann agus 10 milleagram an cileagram

€368.05 an 1,000 lítear

Ola throm eile a úsáidtear mar thiomántán

€420.44 an 1,000 lítear

Ceirisín a úsáidtear seachas mar thiomántán

€31.74 an 1,000 lítear

Ola bhreosla

€14.78 an 1,000 lítear

Ola throm eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:

A úsáidtear mar thiomántán

€63.59 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe eile

€20.86 an 1,000 lítear

Breosla Ionaid:

A úsáidtear mar thiomántán

€368.05 an 1,000 lítear

Breosla ionaid eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gual:

Chun úsáide gnó

€4.18 an tonna

Chun úsáide eile

€8.36 an tonna

”.

Leasú ar alt 94 (léiriú) den Acht Airgeadais 1999.

65. Leasaítear alt 94 den Acht Airgeadais 1999—

(a) i bhfo-alt (1):

(i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “coimeádaí údaraithe stórais”.

“ciallaíonn ‘coimeádaí údaraithe stórais’ duine a bheidh údaraithe ag na Coimisinéirí faoi alt 109 den Acht Airgeadais 2001, chun ola mhianra a tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú, a ghlacadh nó a sheoladh faoi shocrú fionraí;”,

(ii) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “bithmhais”:

“ciallaíonn ‘úsáid ghnó’, faoi réir Airteagal 11 den Treoir, úsáid ag eintiteas gnó a dhéanfaidh go neamhspleách, in aon áit, earraí agus seirbhísí a sholáthar;

ciallaíonn ‘eagraíocht charthanúil’ aon chomhlacht daoine nó iontaobhas arna bhunú chun críocha carthanúla;

folaíonn ‘gual’ lignít agus breoslaí soladacha arna monarú as gual nó lignít;”,

(iii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Treoir”:

“ciallaíonn ‘an Treoir’ Treoir Uimh. 2003/96/CE an 27 Deireadh Fómhair 2003 ón gComhairle 1 ;”,

(iv) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “an Treoir”:

“ciallaíonn ‘dé-úsáid’ úsáid mar bhreosla téimh agus chun críoch seachas mar bhreosla mótair agus breosla téimh agus folaíonn sé úsáid le haghaidh dí-ocsaídithe cheimicigh agus i bpróisis leictrilíteacha agus mhiotalóireachta;”,

(v) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “dumpaire”:

“ciallaíonn ‘gnó dlúthfhuinnimh’ aon eintiteas gnó inarb ionann ceannach táirgí fuinnimh agus leictreachais agus 3% ar a laghad den luach táirgthe, nó inarb ionann an cháin ola mianra is iníoctha agus 0.5% den luach breise;”,

(vi) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “teach gloine”:

tá le ‘cead astuithe gáis cheaptha teasa’ an bhrí a shanntar dó le hAirteagal 2(1) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trádáil Astuithe Gáis Cheaptha Teasa) 2004 (I.R. Uimh. 437 de 2004);”,

(vii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “táirgeoir gortóireachta”:

“ciallaíonn ‘teaghlach’ áitreabh a úsáidtear mar theaghais;”,

(viii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ola mhianra”:

“ciallaíonn ‘ola mhianra’ ola hidreacarbóin, gás peitriliam leachtaithe, breosla ionaid, gual agus breiseáin;”,

(ix) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ola mhianra”:

“ciallaíonn ‘próiseas mianreolaíoch’ próiseas atá aicmithe san ainmníocht NACE faoi chód DI 26 ‘táirgí mianra neamh-mhiotalacha eile a mhonarú’ i Rialachán (CEE) Uimh.3037/90 an 9 Deireadh Fómhair 1990 ón gComhairle ar aicmiú staidrimh maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíochta sa Chomhphobal Eorpach 2 ;”,

agus

(x) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach in ionad an mhínithe ar “stóras cánach”:

“ciallaíonn ‘stóras cánach’ áitreabh nó áit atá ceadaithe ag na Coimisinéirí faoi alt 109 den Acht Airgeadais 2001 agus ina ndéanann coimeádaí stórais údaraithe, i gcúrsa gnó, ola mhianra a tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú, a ghlacadh nó a sheoladh faoi shocrú fionraí;”.

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Beidh le focal nó abairt a úsáidtear sa Chaibidil seo agus a úsáidtear freisin i gCuid 2 den Acht Airgeadais 2001 an bhrí chéanna sa Chaibidil seo is atá leis nó léi sa Chuid sin, mura ndéantar brí a shannadh dó nó di le fo-alt (1) nó (2) nó mura léir ar shlí eile a mhalairt d’intinn.

(4) Beidh le focal nó abairt a úsáidtear sa Chaibidil seo agus a úsáidtear freisin sa Treoir an bhrí chéanna sa Chaibidil seo is atá leis nó léi sa Treoir, mura ndéantar brí a shannadh dó nó di le fo-alt (1) nó (2) nó (3) nó mura léir ar shlí eile a mhalairt d’intinn.”.

Leasú ar alt 95 (cáin a mhuirearú) den Acht Airgeadais 1999.

66. Leasaítear alt 95 den Acht Airgeadais 1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) D’fhonn cáin ola mianra a mhuirearú ar ola mhianra seachas ar ghual déanfar toirt na hola mianra a fhionnadh ag teocht 15[html] Celsius agus ar an modh a bheidh sonraithe ag na Coimisinéirí.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) D’ainneoin ghinearáltacht fho-alt (1), ní bheidh ach ola mhianra a thiocfaidh faoi réim an mhínithe ar “táirgí fuinnimh” in Airteagal 2.1 den Treoir, breosla ionaid agus breiseáin faoi réir cánach ola mianra.”.

Leasú ar alt 100 (faoisimh ó cháin ola mianra i leith olaí mianra áirithe) den Acht Airgeadais 1999.

67. Leasaítear alt 100 den Acht Airgeadais 1999—

(a) i bhfo-alt (1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (m)(a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004):

“(m) ola throm a bheartaítear a úsáid nó a bhí á húsáid in innill aerárthaí le linn innill den sórt sin a thástáil agus a chothabháil;

(n) aon ola mhianra a bheidh i láthair, tráth a hallmhairithe isteach sa Stát ó Bhallstát eile, in umar caighdeánach feithicle inneallghluaiste, lena n-áirítear árthach áineasa príobháideach, i gcás nár ligeadh an ola sin amach lena húsáid mar thiomántán ach i gcás go gceadaítear ola den sórt sin, faoi na dlíthe atá i bhfeidhm sa Bhallstát sin, lena húsáid i bhfeithicil den sórt sin.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3) ó cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú faoi alt 70 :

“(2) Gan dochar d’fho-alt (1), agus faoi réir cibé coinníollacha a fhorordóidh na Coimisinéirí nó a fhorchuirfidh siad thairis sin, déanfar faoiseamh ó cháin i leith ola mianra a dheonú maidir le gual a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go mbeartaítear nó go ndearnadh é a úsáid—

(a) chun leictreachas a ghiniúint;

(b) chun teas is cumhacht in éineacht a ghiniúint;

(c) le haghaidh oibreacha talmhaíochta, oibreacha gortóireachta nó oibreacha iascshaothraithe, agus san fhoraoiseacht;

(d) le haghaidh dé-úsáide;

(e) le haghaidh próiseas mianreolaíoch;

(f) le haghaidh úsáide tís;

(g) ag eagraíocht charthanúil;

(h) mar bhreosla le haghaidh traenacha;

(i) ag gnó dlúthfhuinnimh a shealbhaíonn cead astuithe gáis cheaptha teasa.

(3) Gan dochar d’fho-ailt (1) agus (2), agus faoi réir cibé coinníollacha a fhorordóidh na Coimisinéirí nó a fhorchuirfidh siad thairis sin, déanfar faoiseamh ó cháin ola mianra arb ionann é agus leath an ráta inmhuirearaithe a dheonú i leith guail a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go mbeartaíonn nó go ndearna gnó nach gnó dlúthfhuinnimh agus a shealbhaíonn cead astuithe gáis cheaptha teasa é a úsáid.

(4) I gcás go mbeidh ola mhianra cáilithe le haghaidh faoisimh ó cháin faoi fhorálacha fho-alt (1), (2) nó (3), féadfaidh na Coimisinéirí an faoiseamh a dheonú trí loghadh nó trí aisíoc na cánach ola mianra.

(5) (a) Déanfar éilimh ar loghadh nó ar aisíoc faoi fho-alt (4) i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí agus is maidir le gual a sheachadfar nó maidir le hola mhianra eile a úsáidfear laistigh de thréimhse nach giorra ná aon mhí agus nach faide ná 6 mhí féilire a bheidh siad.

(b) Ní fhéadfar aisíocaíocht faoi fho-alt (4) a dhéanamh mura ndéanfar an t-éileamh laistigh de 4 mhí tar éis dheireadh gach tréimhse den sórt sin nó laistigh de cibé tréimhse is faide a cheadóidh na Coimisinéirí in aon chás ar leith.”

Leasú ar alt 103 (toimhdeana in imeachtaí áirithe) den Acht Airgeadais 1999.

68. Leasaítear alt 103 den Acht Airgeadais 1999 i bhfo-alt (4)(a cuireadh isteach le halt 95 den Acht Airgeadais 2003) trí “50 milleagram” a chur in ionad “350 milleagram”.

Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ola mianra) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999.

69. Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Alt 95:

“Dliteanas i leith cánach ola mianra ar ghual.

95A.— Éireoidh dliteanas i leith cánach ola mianra ar ghual an tráth is ábhar do sheachadadh deiridh an gual sin, agus íocfaidh an duine ar a seachadtar é an cháin sin.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Alt 101:

“Clárú.

101A.— Maidir le gach duine a dhéanfaidh seachadadh deiridh guail, ar shlí eile seachas ar theaghlaigh nó ar eagraíochtaí carthanúla, agus gach duine a dhlíonn cáin ola mianra a íoc ar ghual, cláróidh sé nó sí chun na críche sin leis na Coimisinéirí de réir cibé nósanna imeachta a fhorordóidh na Coimisinéirí nó a fhorchuirfidh siad ar shlí eile.”.

Tosach feidhme.

70. Cé is moite dailt 64(a), 67(a) agus 68, tiocfaidh an Chaibidil seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh le haghaidh forálacha éagsúla nó chun críoch éagsúil.

Caibidil 3

Cáin Táirgí Tobac

Léiriú (Caibidil 3).

71. (1) Sa Chaibidil seo agus i Sceideal 2, ach amháin mar an-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “coimeádaí údaraithe stórais” duine a bheidh údaraithe ag na Coimisinéirí chun táirgí inmháil a tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú, a ghlacadh nó a sheoladh i gcúrsa gnó faoi shocrú fionraí;

ciallaíonn “toitíní”—

(a) rollaí tobac atá inchaite mar atá siad agus nach todóga;

(b) rollaí tobac a chuirtear, trí láimhsiú simplí neamhthionsclaíoch, isteach i bhfeadáin páipéir toitíní nó a fhilltear i bpáipéar toitíní,

(c) táirgí arb é atá iontu go hiomlán nó go páirteach substaintí seachas tobac ach atá, ar shlí eile, de réir na gcritéar atá leagtha amach i mír (a) (b);

agus lena mbaineann Treoir Uimh. 94/55/CE an 27 Samhain 1995 ón gComhairle 1 ;

ciallaíonn “todóga”—

(a) rollaí tobac a dhéantar go hiomlán as tobac nádúrtha;

(b) rollaí tobac le fillteán forimeallach de thobac nádúrtha;

(c) rollaí tobac—

(i) le líontóir cumaisc buailte, agus

(ii) le fillteán forimeallach de ghnáthdhath todóige a chlúdaíonn an táirge ar fad, lena n-áirítear más cuí an scagaire ach, i gcás todóg sáilín, gan an barr agus ceanglóir a áireamh, iad araon de thobac athdhéanta,

i gcás nach lú an meáchan aonaid, gan an scagaire nó an bhéalóg a áireamh, ná 1.2 gram agus i gcás go mbeidh an fillteán feistithe i bhfoirm chaisirníneach le géaruillinn nach lú ná 30 céim ar fhad aise na todóige;

(d) rollaí tobac—

(i) le líontóir cumaisc buailte, agus

(ii) le fillteán forimeallach de ghnáthdhath todóige tobac athdhéanta, a chlúdaíonn an táirge ar fad, lenan-áirítear más cuí an scagaire ach, i gcás todóg sáilín, gan an barr a áireamh,

i gcás nach lú an meáchan aonaid, gan an scagaire nó an bhéalóg a áireamh, ná 2.3 gram agus nach lú an imlíne ná 34 milliméadar thar aon trian dá fhad ar a laghad,

(e) táirgí arb é atá iontu go páirteach substaintí seachas tobac ach atá, ar shlí eile, de réir na gcritéar atá leagtha amach i mír (a), (b), (c)(d) ar choinníoll go bhfuil acu:

(i) fillteán de thobac nádúrtha,

(ii) fillteán agus ceanglóir ar de thobac athdhéanta iad araon, nó

(iii) fillteán de thobac athdhéanta;

agus lena mbaineann Treoir Uimh. 95/59/CE an 27 Samhain 1995 ón gComhairle;

ciallaíonn “Coimisinéirí” na Coimisinéirí Ioncaim;

tá le “Comhphobal” an bhrí a shanntar dó le halt 96 den Acht Airgeadais 2001;

ciallaíonn “tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh” tobac chun a chaite ina dheatach ina mbeidh leithead gearrtha is mó ná 1 mhilliméadar i méid is mó ná 25 faoin gcéad ar bhonn mheáchan na gcáithníní tobac agus lena mbaineann Treoir Uimh. 95/59/CE an 27 Samhain 1995 ón gComhairle;

ciallaíonn “ábhair” tobac i bhfoirm ar bith agus aon substaint eile a úsáidtear le cur i dtáirgí tobac;

ciallaíonn “Ballstát” Ballstát den Chomhphobal;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “oifigeach” oifigeach do na Coimisinéirí;

ciallaíonn “forordaithe” sonraithe nó cinnte i rialacháin arna ndéanamh ag na Coimisinéirí faoi alt 83;

ciallaíonn “tobac athdhéanta” tobac (bíodh cúláil leis nó ná bíodh) a dhéantar trí dheannach tobac nó tobac míndealaithe ó dhuilleoga tobac nó ó iarmhar tobac a chomhdhlúthú agus a dhéantar suas de ghnáth ina leatháin dhronuilleacha nó ina stiallacha;

ciallaíonn “taifid” aon leabhair, cuntais, doiciméid nó faisnéis thaifeadta eile lena n-áirítear faisnéis i ríomhaire nó i bhfoirm neamh-inléite eile;

ciallaíonn “scaoileadh lena dtomhailt”—

(a) aon imeacht, lena n-áirítear imeacht neamhrialta, ó shocrú fionraí,

(b) aon mhonarú táirgí tobac, lena n-áirítear monarú neamhrialta, lasmuigh de shocrú fionraí, nó

(c) aon allmhairiú táirgí tobac, lena n-áirítear allmhairiú neamhrialta, i gcás nach mbeidh na táirgí tobac sin curtha faoi shocrú fionraí;

ciallaíonn “tobac chun a chaite ina dheatach”—

(a) tobac a bheidh gearrtha nó roinnte, lúbtha nó fáiscthe ina mbloic ar shlí eile agus ar féidir é a chaitheamh gan tuilleadh próiseála tionsclaíche;

(b) iarmhar tobac a chuirtear ar miondíol agus ar féidir é a chaitheamh agus nach todóg ná toitín;

(c) táirgí arb é atá iontu go hiomlán nó go páirteach substaintí seachas tobac ach atá, ar shlí eile, de réir na gcritéar a leagtar amach i mír (a)(b);

agus lena mbaineann Treoir Uimh. 95/59/CE an 27 Samhain 1995;

ciallaíonn “táirgí tobac sonraithe” toitíní agus tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh agus aon táirgí eile tobac a mbaineann ordú faoi alt 73 den Chaibidil seo leo;

ciallaíonn “socrú fionraí” socrú faoina ndéantar táirgí inmháil a tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú nó a aistriú, is socrú faoina bhfuil dleacht máil curtha ar fionraí;

ciallaíonn “cáin” cáin táirgí tobac a fhorchuirtear le halt 72;

ciallaíonn “ionadaí cánach” duine, atá bunaithe sa Stát, atá údaraithe ag na Coimisinéirí chun gníomhú sa Stát mar ghníomhaire thar ceann daoine a sheachadann táirgí inmháil ó Bhallstát eile;

ciallaíonn “stampa cánach” lipéad arna eisiúint ag na Coimisinéirí faoi alt 73 den Chaibidil seo chun cáin táirgí tobac a bhailiú;

ciallaíonn “stóras cánach” áitreabh nó áit atá ceadaithe ag na Coimisinéirí, ina dtáirgeann, ina bpróiseálann, ina sealbhaíonn, ina nglacann nó ina seolann coimeádaí údaraithe stórais táirgí inmháil faoi shocrú fionraí i gcúrsa gnó;

ciallaíonn “táirgí tobac” toitíní, todóga, tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh agus tobac eile chun a chaite ina dheatach ach amháin i gcás nach bhfuil aon tobac i dtáirgí den sórt sin agus—

(a) go n-úsáidtear go heisiach chun críoch liachta iad, nó

(b) gur táirgí iad a dtugtar luibhthoitíní nó luibhchumaisc lena ngalchaitheamh orthu de ghnáth.

(2) Measfar, chun críocha na Caibidle seo, gur táirge monaraithe táirge nuair a ghlacfaidh sé, i dtuairim na gCoimisinéirí, gné bhunúsach táirge tobac.

(3) Déileálfar, chun críocha cánach táirgí tobac, le haon toitín is mó ná 9 gceintiméadar ar fad, gan aon scagaire ná béalóg a áireamh, ionann is dá mba thoitín ar leith gach 9 gceintiméadar nó gach cuid de 9 gceintiméadar dá fhad.

(4) Ní mheasfar gur táirge tobac é táirge mura todóg nó toitín nó tobac chun a chaite ina dheatach é.

(5) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear sa Chaibidil seo agus a úsáidtear freisin i gCuid 2 den Acht Airgeadais 2001, tá an bhrí chéanna leis nó léi sa Chaibidil seo atá sa Chuid sin, mura dtugtar brí le fo-alt (1) nó mura léir a mhalairt d’intinn thairis sin.

Muirearú agus rátaí.

72. I dteannta aon dleachta eile is inmhuirearaithe, agus faoi réir fhorálacha na Caibidle seo agus aon rialachán arna ndéanamh fúithi, déanfar dleacht máil ar a dtabharfar cáin táirgí tobac, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir na rátaí a shonraítear i Sceideal 2, ar gach aon táirge tobac—

(a) a tháirgtear sa Stát, nó

(b) a allmhairítear isteach sa Stát.

Dliteanas agus íocaíocht.

73. (1) Eascraíonn dliteanas i leith cánach táirgí tobac an tráth a scaoiltear táirgí tobac lena dtomhailt.

(2) Is trí stampaí cánach arna n-eisiúint ag na Coimisinéirí a cheannach a íocfar cáin táirgí tobac i leith táirgí tobac sonraithe ach amháin i gcás go gceadóidh na Coimisinéirí, in imthosca eisceachtúla, an íocaíocht a bheith faoi réir na bhforálacha lena rialaítear táirgí tobac eile.

(3) Faoi réir alt 74 , ní eiseoidh na Coimisinéirí stampaí cánach ach amháin ar mhéid a íoc is comhionann leis an méid cánach táirgí tobac dá bhfreagraíonn na stampaí cánach sin.

(4) Féadfaidh an tAire, le hordú, forálacha na Caibidle seo a bhaineann le stampaí cánach agus le táirgí tobac sonraithe a leathnú chuig táirgí tobac eile lena mbaineann an Chaibidil seo.

Íocaíocht a chur siar.

74. Féadfaidh na Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur chun a áirithiú go n-íocfar cáin táirgí tobac—

(a) cead a thabhairt, faoi réir mhír (b), i leith táirgí tobac sonraithe i gcás go mbeidh stampaí cánach le heisiúint i dtréimhse dar tosach an lá trí lá roimh an lá deiridh de mhí, agus an lá sin san áireamh, agus anuas go dtí an lá ceithre lá roimh an lá deiridh den mhí ina dhiaidh sin, agus an lá sin san áireamh, go ndéanfar íoc an méid dá dtagraítear in alt 73 (3) nó íoc cánach táirgí tobac a chur siar go dtí lá nach déanaí ná an lá deiridh den dara mí tar éis na míosa sin ina dhiaidh sin,

(b) cead a thabhairt, i leith táirgí tobac sonraithe i gcás gon-eascróidh an eisiúint sin le linn na tréimhse dar tosach an 28 Deireadh Fómhair in aon bhliain, agus an lá sin san áireamh, agus dar críoch an 27 Nollaig sa bhliain sin, agus an lá sin san áireamh, go n-íocfar cibé méid nó cáin táirgí tobac a eascróidh anuas go dtí an 30 Samhain sa bhliain sin, agus an lá sin san áireamh, agus go n-íocfar a leath d’iomlán an méid sin agus a leath den cháin táirgí tobac sin a eascróidh sa tréimhse sin dá éis sin, de réir mar a chinnfidh na Coimisinéirí, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig sa bhliain sin, agus

(c) i leith táirgí tobac eile:

(i) seachas ar an lá deiridh i mí na Nollag, i gcás go n-eascróidh dliteanas i leith cánach táirgí tobac ar lá sa mhí sin ach nach Satharn ná Domhnach an lá sin, a cheadú go ndéanfar íoc cánach táirgí tobac, maidir le leath amháin, de réir mar a chinnfidh na Coimisinéirí, den cháin a chur siar go dtí lá nach déanaí ná an lá deiridh den mhí sin agus, maidir leis an gcuid eile den cháin, go dtí lá nach déanaí ná an lá deiridh de mhí Eanáir ina dhiaidh sin, agus

(ii) in aon chás eile, cead a thabhairt go gcuirfear íoc na cánach táirgí tobac siar go dtí lá nach déanaí ná an lá deiridh den mhí díreach i ndiaidh na míosa ina n-eascróidh an dliteanas.

Praghsanna miondíola táirgí tobac a fhionnadh.

75. (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás coibhneas a bheith idir ráta cánach táirgí tobac agus an praghas ar a ndéantar táirge tobac a mhiondíol, glacfar, chun críocha na Caibidle seo, gurb é an praghas sin an praghas ar a miondíoltar an táirge agus aon phacáistiú agus aon airceadal nó airíocht a ghabhann leis an táirge.

(2) Déanfaidh monaróir nó allmhaireoir toitíní dearbhú i scríbhinn do na Coimisinéirí maidir leis an bpraghas ar a molfaidh an monaróir nó an t-allmhaireoir sin na toitíní sin a mhiondíol i leith gach earnála cainníochta ina mbíonn na toitíní pacáistithe lena miondíol, agus measfar, chun críocha na Caibidle seo, gurb é an praghas a bheidh dearbhaithe amhlaidh an praghas ar a miondíoltar na toitíní sin.

(3) I gcás toitíní lena mbaineann fo-alt (2) ach nach mbeidh praghas arna dhearbhú i ndáil leo de thuras na huaire ar an modh a shonraítear san fho-alt sin nó go mbeidh praghas arna dhearbhú amhlaidh ar praghas é, i dtuairim na gCoimisinéirí, is ísle de mhéid neamhréasúnach mór ná an praghas ar a ndéantar toitíní dá samhail agus dá gcáilíocht a dhíol tráth na cánach a mhuirearú ar na toitíní, féadfaidh na Coimisinéirí praghas a chinneadh chun críocha na Caibidle seo agus measfar, chun críocha na Caibidle seo, gurb é an praghas a bheidh arna chinneadh amhlaidh de thuras na huaire an praghas ar a miondíoltar iad.

(4) (a) Ní mholfaidh monaróir ná allmhaireoir táirgí tobac, go sainráite ná go hintuigthe, go ndéanfar toitíní a mbeidh a bpraghas arna dhearbhú, ach gan a bheith arna chinneadh de thuras na huaire, faoi fho-alt (3), a mhiondíol ar phraghas is airde ná an praghas a bheidh arna dhearbhú amhlaidh.

(b) Ní mholfaidh monaróir ná allmhaireoir táirgí tobac, go sainráite ná go hintuigthe, go ndéanfar toitíní a mbeidh a bpraghas arna chinneadh de thuras na huaire faoi fho-alt (3) a mhiondíol ar phraghas is airde ná an praghas a bheidh arna chinneadh amhlaidh.

Stampaí cánach a ghreamú.

76. (1) Seachas i gcás na nithe seo a leanas—

(a) táirgí tobac sonraithe lena mbaineann alt 104(2) den Acht Airgeadais 2001,

(b) táirgí tobac sonraithe a bheidh á gcoinneáil nó á seachadadh faoi shocrú fionraí,

(c) táirgí tobac sonraithe i gcás ina gceadaítear faoi alt 73 (2) an cháin a íoc faoi réir na bhforálacha lena rialaítear táirgí tobac seachas táirgí tobac sonraithe,

(d) táirgí tobac nach táirgí tobac sonraithe iad,

déanfaidh an monaróir, maidir le táirgí tobac sonraithe a mbeartaítear iad a dhíol, a sheachadadh nó a thomhailt sa Stát, a ghreamú de gach pacáiste ina mbeartaítear na táirgí tobac a chur ar miondíol, stampa cánach a mbeidh an cháin is cuí maidir le pacáiste de tháirgí tobac den sórt sin íoctha ina leith.

(2) (a) Déanfar stampaí cánach a ghreamófar sa Stát de phacáistí de tháirgí tobac sonraithe a ghreamú i stóras cánach agus i cibé slí a fhorordóidh na Coimisinéirí i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 83 .

(b) I gcás ina dtabharfar pacáistí de tháirgí tobac isteach sa Stát agus stampaí cánach greamaithe díobh, beidh siad greamaithe i cibé slí a fhorordóidh na Coimisinéirí i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 83 .

Aisíocaíocht nó loghadh.

77. (1) Faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur, féadfaidh na Coimisinéirí aisíocaíocht nó logha a dhéanamh ar cháin táirgí tobac nó ar mhéid a bheidh íoctha nó dlite ar stampaí cánach a eisiúint, i leith—

(a) táirgí tobac arna ndíothú faoi mhaoirseacht riaracháin,

(b) táirgí tobac dhínádúraithe a úsáidtear chun críocha tionscail nó gairneoireachta,

(c) táirgí tobac arna n-athmhonarú ag an monaróir,

(d) táirgí tobac ar suíodh ina leith chun a sástachta nach raibh ar intinn iad a úsáid ach le haghaidh tástálacha eolaíochta nó tástálacha a bhaineann le cáilíocht táirgí agus lenan-aghaidh sin amháin,

(e) stampaí cánach ar suíodh ina leith chun a sástachta gur milleadh iad nó go bhfuil siad damáistithe nó go bhfuil siad mí-oiriúnach ar shlí eile don úsáid dár eisíodh iad, agus

(f) stampaí cánach ar suíodh ina leith chun a sástachta gur greamaíodh iad de tháirgí sonraithe tobac a bhí inan-ábhar mírialtachta, de réir bhrí Airteagal 20 de Threoir Uimh. 92/12/CEE an 25 Feabhra 1992 ón gComhairle 1 , i mBallstát eile agus i gcás gur íocadh dleacht máil ar na táirgí sin i mBallstát eile.

(2) Ní mó méid aon aisíocaíochta faoi fho-alt (1)(c) ar tháirgí tobac a chuirfear ar ais chuig stóras cánach ná an méid cánach táirgí tobac a bheadh inmhuirearaithe ar na táirgí tobac sin an tráth a chuirfear ar ais chuig an stóras iad.

(3) (a) Déanfar éilimh ar aisíocaíocht faoin alt seo i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí agus is éilimh i leith teagmhas cáilitheach a bhaineann le táirgí tobac nó stampaí cánach ag tarlú laistigh de thréimhse 3 mhí féilire a bheidh iontu.

(b) Ní fhéadfar aisíocaíocht a dhéanamh mura ndéanfar ant-éileamh laistigh de 6 mhí tar éis dheireadh gach tréimhse 3 mhí féilire den sórt sin nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí, in aon chás áirithe.

Cionta i ndáil le stampaí cánach.

78. (1) Ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (4) nó (5), is cion é faoin bhfo-alt seo ag aon duine aon fhoráil den Chaibidil seo nó aon rialachán arna dhéanamh faoi alt 83 nó aon choinníoll i ndáil le foráil den sórt sin arna fhorchur faoin gCaibidil seo nó faoin rialachán sin a shárú, nó mainneachtain í nó é a chomhlíonadh.

(2) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine, ar é nó í a chiontú go hachomair, dlífear fíneáil €1,900 a chur ar dhuine a chiontófar i gcion faoi fho-alt (1).

(3) Seachas i gcásanna ina gceadaítear faoi alt 73 (2) cáin táirgí tobac a íoc faoi réir na bhforálacha lena rialaítear táirgí tobac eile, is cion é faoin bhfo-alt seo tairiscint a iarraidh chun gnóthaíocht a dhéanamh maidir le táirgí tobac sonraithe, nó iad a thairiscint lena ndíol, a choimeád lena ndíol nó lena seachadadh, nó a bheith i mbun iad a sheachadadh, ar shlí seachas i bpaca nó i bpacaí a mbeidh stampa cánach, trína ndearnadh cáin táirgí tobac de réir an ráta chuí a thobhach nó a íoc i leith na dtáirgí tobac sin, greamaithe de gach paca den sórt sin sa tslí fhorordaithe mura dtarlaíonn an iarraidh, an tairiscint, an díol nó an seachadadh sin faoi shocrú fionraí.

(4) Is cion é faoin bhfo-alt seo stampa cánach a bhrionnú nó a athrú nó úsáid chalaoiseach a bhaint as ar shlí eile nó a bheith bainteach go feasach le stampa cánach brionnaithe nó athraithe a shealbhú nó a dhíol nó le déileáil ann.

(5) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine, dlífear

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil €1,900 nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide nach 12 mhí, nó iad araon, a chur ar dhuine a chiontófar faoi fho-alt (3)(4), nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €12,695 nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide na 5 bliana, nó iad araon, a chur ar dhuine a chiontófar faoi fho-alt (3)(4).

(6) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-alt (3), toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt—

(a) nár íocadh cáin táirgí tobac i leith aon phaca nó pacaí nach bhfuil stampa cánach greamaithe de nó díobh,

(b) maidir le haon phaca nó pacaí nach bhfuil stampa cánach greamaithe de nó díobh—

(i) nach bhfuil feidhm ag alt 104(2), den Acht Airgeadais 2001 ina leith,

(ii) nach bhfuil an paca nó na pacaí á choinneáil nó á gcoinneáil faoi shocrú fionraí, agus

(iii) nár cheadaigh na Coimisinéirí, faoi alt 73 (2), an cháin a íoc faoi réir na bhforálacha lena rialaítear táirgí tobac seachas táirgí tobac sonraithe,

(c) i gcás ionchúisimh mar gheall ar tháirgí tobac a choimeád lena ndíol nó lena seachadadh, gur coimeádadh na táirgí tobac lena mbaineann amhlaidh agus nár coimeádadh iad lena n-úsáid go príobháideach,

(d) gur toitín nó táirge tobac eile rud, más rud é, i dtuairim oifigigh do na Coimisinéirí, go bhfuil sé in aon sórt pacáistithe a léiríonn, de bhua aon fhoclaíochta air, a chrutha agus saintréithe eile, gurb éard atá istigh ann toitín amháin nó níos mó nó táirge tobac eile agus go ndéanann an t-oifigeach an tuairim sin a shonrú amhlaidh.

(7) Dlífear aon táirgí tobac nó stampaí a mbeidh cion déanta ina leith faoin alt seo, aon earraí a bheidh pacáilte leis na táirgí tobac sin nó a úsáidtear chun iad a cheilt agus aon fheithicil nó cóir iompair ina bhfaighfear na táirgí tobac sin inti nó uirthi nó i gceangal léi in aon slí a fhorghéilleadh.

(8) I gcás cion faoin alt seo a bheith déanta ag comhlacht corpraithe agus go suífear go ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú aon duine ar stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe nó comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile an chomhlachta chorpraithe a bhí ann nó inti an tráth a rinneadh an cion, measfar an duine sin freisin a bheith ciontach i gcion agus féadfar imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

Praghas miondíola (cion agus pionós).

79. (1) Ní dhéanfaidh duine tairiscint a iarraidh chun gnóthaíocht a dhéanamh maidir le haon phaicéad toitíní, nó é a thairiscint lena dhíol nó é a dhíol ar miondíol ar phraghas is airde—

(a) i gcás toitíní a dhíoltar nó a bheidh le díol trí mheaisín díola bonn-oibrithe, ná an t-iolraí de 5 cent is gaire don phraghas, nó

(b) i ngach cás eile, ná an praghas,

arb é an praghas ar ar a bhonn a muirearaíodh ar na toitíní atá i gceist an chuid sin de cháin táirgí tobac is inmhuirearaithe faoi threoir an phraghais ar a ndíoltar na toitíní ar miondíol.

(2) Beidh aon duine a dhéanfaidh iarraidh, tairiscint nó díol amhlaidh ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil €60 a chur air nó uirthi i leith gach ciona den sórt sin.

Cuntas ar ábhair.

80. (1) Faoi réir fho-alt (2) féadfaidh na Coimisinéirí a cheangal ar mhonaróir táirgí tobac cuntas chun a sástachta a thabhairt dóibh sna hábhair go léir a fuair an monaróir sin agus, i gcás ábhair nach mbeidh cuntas tugtha iontu, féadfaidh siad a cheangal ar an monaróir sin cáin táirgí tobac a íoc de réir an ráta chuí nó na rátaí cuí ar cibé cainníochtaí de tháirgí tobac den sórt sin a bhféadfaí a bheith ag súil leis le réasún, ina dtuairim, go monarófaí iad as na hábhair sin.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur, cáin táirgí tobac a bheadh iníoctha thairis sin faoin alt seo a tharscaoileadh i ndáil le hábhair a suífear chun a sástachta gur díothaíodh iad nó gur diúscraíodh ar shlí eile iad ar mhodh a bheidh ceadaithe acu.

Aisghairm, cúlghairm agus cosaint.

81. (1) Déantar na hachtacháin a leagtar amach i gCodanna 1 agus 2 de Sceideal 3 (dá ngairtear na “hachtacháin aisghairthe” sa Chaibidil seo) a aisghairm i gcás na n-achtachán a leagtar amach i gCuid 1, agus a chúlghairm i gcás na n-achtachán a leagtar amach i gCuid 2, a mhéid a luaitear sa tríú colún de na Codanna sin os coinne na tagartha don achtachán lena mbaineann.

(2) Má oibríonn, agus a mhéid a oibríonn, foráil den Chaibidil seo amhail ón lá a cheaptar faoi alt 86 , in ionad forála de chuid nan-achtachán aisghairthe, déileálfar amhail ón lá sin le haon ordú, rialachán nó ní a rinneadh, nó a bhfuil éifeacht leis amhail is dá ndéanfaí é, faoin bhforáil ionadaithe amhail is dá mba ordú nó rialachán nó ní é a rinneadh faoin bhforáil sin den Chaibidil seo.

Forálacha ginearálta agus struchtúr.

82. — (1) (a) Faoi réir mhír (b) agus fho-alt (2), maidir le forálacha na nAchtanna Custam agus forálacha aon ionstraime a bhaineann le dleachtanna custam agus a rinneadh faoi reacht agus nach gcuirtear chun feidhme ar shlí eile leis an gCaibidil seo, beidh feidhm acu, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le cáin táirgí tobac a fhorchuirtear le halt 72 ar tháirgí tobac a allmhairítear isteach sa Stát mar atá feidhm acu i ndáil le dleachtanna custam.

(b) Más rud é go bhfuil foráil sa Chaibidil seo atá ar comhréir le foráil de chuid na nAchtanna Custam nó de chuid aon ionstraime a bhaineann le dleachtanna custam agus a rinneadh faoi reacht, ní bheidh feidhm ag an bhforáil de na hAchtanna Custam ná d’aon ionstraim den sórt sin i ndáil le cáin táirgí tobac.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), maidir le forálacha na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin agus forálacha aon ionstraime a bhaineann leis na dleachtanna máil agus a rinneadh faoi reacht agus nach gcuirtear chun feidhme ar shlí eile leis an gCaibidil seo, beidh feidhm acu, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le cáin táirgí tobac a fhorchuirtear le halt 72 ar tháirgí tobac a tháirgtear sa Stát nó a onnmhairítear chuig Ballstát eile nó a allmhairítear as Ballstát eile, mar atá feidhm acu maidir le dleachtanna máil.

(b) Más rud é go bhfuil foráil sa Chaibidil seo atá ar comhréir le foráil de chuid na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil nó de chuid aon ionstraime eile a bhaineann le dleachtanna custam agus a rinneadh faoi reacht, ní bheidh feidhm ag an bhforáil de na reachtanna sin ná d’aon ionstraim den sórt sin i ndáil le cáin táirgí tobac.

(3) Déanfar an Chaibidil seo—

(a) a mhéid a bhaineann sí le cáin táirgí tobac ar tháirgí den sórt sin a dhéantar sa Stát nó a onnmhairítear chuig Ballstát nó a allmhairítear as Ballstát, a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin agus aon ionstraimí a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin agus a rinneadh faoi reacht,

(b) a mhéid a bhaineann sí le cáin táirgí tobac ar tháirgí allmhairithe, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus aon ionstraime a bhaineann le dleachtanna custam agus a rinneadh faoi reacht.

Rialacháin.

83. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh chun lánéifeacht a thabhairt d’fhorálacha na Caibidle seo.

(2) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)

(a) allmhairiú, táirgeadh, cóireáil, stóráil, agus aistriú as stóras, ábhar agus táirgí tobac a rialú,

(b) an modh a fhorordú ar a ndéanfar cáin táirgí tobac a mhuirearú, a áirithiú agus a bhailiú,

(c) a cheangal ar mhonaróir táirgí tobac agus ar dhuine a allmhairíonn ábhair nó táirgí tobac go gcoimeádfaidh sé nó sí, ar mhodh sonraithe, agus go gcaomhnóidh sé nó sí go ceann tréimhse sonraithe, cibé cuntais agus taifid a bheidh sonraithe i ndáil le hábhair agus táirgí tobac a cheannach, a fháil, a dhíol, a dhiúscairt nó a mhonarú agus go gcoimeádfaidh sé nó sí go ceann tréimhse sonraithe aon leabhair nó doiciméid eile a bhaineann le haon cheann de na nithe réamhráite agus go gceadóidh sé nó sí d’oifigeach na cuntais agus na taifid sin a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh agus d’aon leabhair nó doiciméid eile a bheidh á gcoimeád ag an monaróir agus a bhaineann le haon cheann de na nithe réamhráite,

(d) foráil a dhéanamh maidir leis na Coimisinéirí do cheadú áitreabh a úsáidfear chun ábhair nó táirgí tobac a fháil, a stóráil, a mhonarú nó a sheachadadh agus maidir leis an áititheoir do chomhlíonadh cibé coinníollacha a shonróidh oifigeach i scríbhinn i leith an áitribh,

(e) a cheangal ar mhonaróir táirgí tobac tuairisceáin i ndáil le cibé nithe a bheidh sonraithe a chur ar fáil, cibé tráthanna agus i cibé foirm a bheidh sonraithe,

(f) i gcás coibhneas a bheith idir ráta cánach táirgí tobac agus an praghas ar a miondíoltar táirge tobac, a cheangal ar mhonaróirí agus allmhaireoirí táirgí tobac an fhaisnéis sin a sholáthar i ndáil leis an bpraghas sin, agus i ndáil le hathruithe agus le hathruithe beartaithe ar an bpraghas sin,

(g) foirm na stampaí cánach a fhorordú a úsáidfear chun cáin táirgí tobac ar tháirgí tobac sonraithe a bhailiú,

(h) cló, iompar, stóráil, díol, scaoileadh agus soláthar stampaí cánach a rialú,

(i) an modh a fhorordú ar a mbeidh stampaí cánach le greamú,

(j) na taifid a shonrú a bheidh le coimeád ag monaróirí tobac, allmhaireoirí, coimeádaithe údaraithe stórais agus ionadaithe cánach i ndáil le stampaí cánach a fhaigheann nó a shealbhaíonn nó a fhaigheann agus a shealbhaíonn gach ceann díobh.

(3) Féadfar forálacha éagsúla a dhéanamh le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo—

(a) maidir le táirgí tobac éagsúla agus maidir le cineálacha éagsúla de gach táirge díobh, agus

(b) maidir le daoine, le háitribh nó le táirgí d’aicmí nó de thuairiscí éagsúla, maidir le himthosca éagsúla agus maidir le cásanna éagsúla.

Leanúnachas.

84. (1) Beidh feidhm ag forálacha na Caibidle seo faoi réir cibé méid d’aon Acht ina bhfuil forálacha a bhaineann le dleachtanna máil nó a dhéanann difear do dhleachtanna máil—

(a) nach n-aisghairtear leis an gCaibidil seo, agus

(b) a d’oibreodh i ndáil leis na dleachtanna seo mura mbeadh an Chaibidil seo curtha in ionad na n-achtachán aisghairthe.

(2) Beidh ag na Coimisinéirí na dlínsí, na cumhachtaí agus na dualgais go léir i ndáil le cáin táirgí tobac a bhí acu i ndáil leis an dleacht máil chomhréire.

(3) Ní dhéanfaidh sé difear do leanúnachas oibriú an dlí a bhaineann le dleacht mháil ar tháirgí tobac an Chaibidil seo a bheith á cur in ionad na n-achtachán aisghairthe.

(4) Maidir le haon tagairt, cibé acu sainráite nó intuigthe, in aon achtachán (lena n-áirítear an Chaibidil seo) nó doiciméad—

(a) d’aon fhoráil den Chaibidil seo, nó

(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhoráil nó chun críche aon fhorála den Chaibidil seo,

forléireofar í, má cheadaíonn agus a mhéid a cheadaíonn cineál na tagartha é, mar thagairt a fholaíonn, i ndáil leis na tráthanna, na blianta nó na tréimhsí, leis na himthosca nó na críocha a raibh feidhm nó a mbíodh feidhm ag an bhforáil chomhréire sna hachtacháin aisghairthe i ndáil leo, tagairt don fhoráil chomhréire sin nó, de réir mar a bheidh, do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoin bhforáil chomhréire nó chun críocha na forála comhréire sin.

(5) Maidir le haon tagairt, cibé acu sainráite nó intuigthe, in aon achtachán nó doiciméad (lena n-áirítear na hachtacháin aisghairthe agus achtacháin a ritheadh agus doiciméid a rinneadh)—

(a) d’aon fhoráil de na hachtacháin aisghairthe, nó

(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhoráil nó chun críocha aon fhorála de na hachtacháin aisghairthe,

forléireofar í, má cheadaíonn agus a mhéid a cheadaíonn cineál na tagartha é, mar thagairt a fholaíonn, i ndáil leis na tráthanna, na blianta nó na tréimhsí, leis na himthosca nó na críocha lena mbaineann an fhoráil chomhréire den Chaibidil seo, tagairt don fhoráil chomhréire sin nó, de réir mar a bheidh, do nithe a rinneadh nó a mheastar a rinneadh nó a bhí le déanamh faoin bhforáil chomhréire nó chun críocha na forála comhréire sin.

(6) Gach oifigeach a bhí, díreach roimh thosach feidhme na forála seo, arna údarú nó arna húdarú nó arna ainmniú nó arna hainmniú chun críocha aon fhorála de na hachtacháin aisghairthe, measfar, ar an tosach feidhme sin, é nó í a bheith údaraithe nó ainmnithe, de réir mar a bheidh, chun críocha na forála comhréire den Chaibidil seo.

(7) Gach ionstraim, doiciméad, údarú agus litir nó fógra ceapacháin a rinneadh nó a eisíodh faoi na hachtacháin aisghairthe agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme na forála seo, leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm, ar an tosach feidhme sin, amhail is dá mba faoin gCaibidil seo a rinneadh nó a eisíodh iad.

Cúram agus bainistiú.

85. Déantar cáin táirgí tobac a fhorchuirtear le halt 72 a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí.

Tosach feidhme.

86. Tiocfaidh an Chaibidil seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh le haghaidh forálacha éagsúla nó chun críoch éagsúil.

Caibidil 4

Mál Ilghnéitheach agus Custaim Ilghnéitheacha

Leasú ar an Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977.

87. (1) Leasaítear an tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977—

(a) in alt 2A—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Is é tráth a scaoiltear na táirgí tobac lena dtomhailt a eascróidh an dliteanas i leith dleachta a fhorchuirtear le halt 2.”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Faoi réir alt 3(3) den Acht seo, ní eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim stampaí cánach ach amháin ar mhéid a íoc is comhionann le méid na dleachta dá bhfreagraíonn na stampaí sin.”,

agus

(iii) trí fho-alt (4) a scriosadh,

agus

(b) in alt 3—

(i) i bhfo-alt (1) trí “méid a bheidh íoctha nó a bheidh dlite i ndáil le stampaí cánach a eisiúint i leith táirgí tobac nó an dleacht a fhorchuirtear orthu le halt 2 den Acht seo a aisíoc nó a mhaitheamh” a chur in ionad “an dleacht a aisíoc nó a mhaitheamh a fhorchuirtear le halt 2 den Acht seo ar tháirgí tobac”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1A):

“(1A) Faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dleacht nó méid a aisíoc nó a mhaitheamh a bheidh íoctha nó a bheidh dlite ar stampaí cánach a eisiúint—

(a) i gcás go suífear chun a sástachta gur milleadh na stampaí cánach nó go bhfuil siad damáistithe nó go bhfuil siad mí-oiriúnach ar shlí eile don úsáid dár eisíodh iad, nó

(b) i gcás go suífear chun a sástachta gur greamaíodh na stampaí de tháirgí tobac a bhí ina n-ábhar mírialtachta, de réir bhrí Airteagal 20 de Threoir Uimh. 92/12/CEE an 25 Feabhra 1992 1 , i mBallstát eile agus i gcás gur íocadh dleacht máil ar na táirgí sin i mBallstát eile.”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3)(a):

“(a) maidir le toitíní agus le cibé cineálacha eile táirgí tobac a shonrófar le hordú arna dhéanamh faoi alt 2A(5) i gcás gon-eascróidh eisiúint stampaí cánach i dtréimhse dar tosach an lá trí lá roimh an lá deireanach de mhí, agus an lá sin san áireamh, anuas go dtí an lá ceithre lá roimh an lá deireanach den mhí dá éis sin, agus an lá sin san áireamh, a cheadú, faoi réir mhír (aa), íoc an méid dá dtagraítear in alt 2A(3), nó íoc na dleachta, a chur siar go dtí lá nach déanaí ná an lá deireanach den dara mí i ndiaidh na míosa dá éis sin,

(aa) maidir le toitíní agus le cibé cineálacha eile táirgí tobac a shonrófar le hordú arna dhéanamh faoi alt 2A(5) i gcás gon-éireoidh eisiúint stampaí le linn na tréimhse dar tosach an 28 Deireadh Fómhair in aon bhliain, agus an lá sin san áireamh, agus dar críoch an 27 Nollaig sa bhliain sin, agus an lá sin san áireamh, a cheadú íoc méid dá dtagraítear in alt 2A(3), nó íoc na dleachta, a eascróidh anuas go dtí an 30 Samhain sa bhliain sin, agus an lá sin san áireamh, agus leath iomlán an méid sin agus cibé dleacht a eascróidh sa tréimhse sin dá éis sin, arna cinneadh ag na Coimisinéirí, a íoc tráth nach déanaí ná 31 Nollaig sa bhliain sin, agus”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Leasú ar alt 96 (léiriú) den Acht Airgeadais 2001.

88. Leasaítear alt 96 den Acht Airgeadais 2001 i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ola mhianra”:

“tá le ‘ola mhianra’ an bhrí chéanna atá leis i mír (c) d’alt 97(1);”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “forordaithe”:

“tá le ‘earraí toirmiscthe’ an bhrí chéanna atá leis i gceachtar díobh seo a leanas—

(a) alt 94 den Acht Airgeadais 1999, nó

(b) alt 73 (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2005) den Acht Airgeadais 2003;”,

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “feithicil”:

“ciallaíonn ‘feithicil’ feithicil inneallghluaiste nó aon chóir iompair eile, agus folaíonn sé aon choimeádán, leantóir, umar nó aon ní eile—

(a) a úsáidtear nó a fhéadfar a úsáid chun earraí a stóráil i gcúrsa a n-iompair, agus

(b) atá deartha nó déanta lena chur ar aon fheithicil nó cóir iompair den sórt sin nó inti nó lena cheangal di;”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “fíon”:

“tá le ‘fíon’ an bhrí chéanna atá leis in alt 73 den Acht Airgeadais 2003.”,

agus

(e) ó cibé tráth a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú faoi alt 86 le haghaidh theacht i ngníomh alt 71 , tríd an méid seo a leanas a chur in ionad “táirgí tobac”:

“tá le ‘táirgí tobac’ an bhrí chéanna atá leis i mír (b) d’alt 97(1);”.

Leasú ar alt 97 (táirgí inmháil) den Acht Airgeadais 2001.

89. Leasaítear alt 97 den Acht Airgeadais 2001 i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b):

“(a) táirgí alcóil ar arb inmhuirearaithe cáin táirgí alcóil faoi alt 75 den Acht Airgeadais 2003;”,

agus

(b) ó cibé tráth a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú faoi alt 86 le haghaidh theacht i ngníomh alt 71 , tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (c) agus (d):

“(c) táirgí tobac ar arb inmhuirearaithe cáin táirgí tobac faoi alt 72 den Acht Airgeadais 2005;

(d) ola mhianra ar arb inmhuirearaithe cáin ola mianra faoi alt 95 den Acht Airgeadais 1999.”.

Leasú ar alt 103 (íocaíocht) den Acht Airgeadais 2001.

90. Leasaítear alt 103 den Acht Airgeadais 2001—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Maidir le gach suim a bheidh dlite i ndáil le dleacht máil, le gach fíneáil, pionós nó forghéilleadh a thabhaítear i dtaca le dleacht máil agus le gach méid úis is iníoctha faoin alt seo, measfar gur fiach dlite don Aire Airgeadais chun sochair don Phríomh-Chiste é nó í agus beidh sé ní sí iníoctha leis na Coimisinéirí agus féadfar (gan dochar d’aon mhodh eile chun suim, fíneáil, pionós, forghéilleadh nó méid den sórt sin a ghnóthú) agairt ina leith agus é nó í a ghnóthú trí chaingean, nó trí imeachtaí cuí eile, ar agra ón Ard-Aighne in aon chúirt dlínse inniúla.”,

agus

(b) trí fho-alt (2)(b) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2003) a scriosadh.

Leasú ar alt 109 (stórasú) den Acht Airgeadais 2001.

91. Leasaítear alt 109 den Acht Airgeadais 2001, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) Ní mheasfar earraí inmháil a bheith imithe ó shocrú fionraí go dtí go n-aistreofar iad ón stóras ina sealbhaítear iad faoi shocrú den sórt sin.

(9) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le gual de réir bhrí alt 94 den Acht Airgeadais 1999.”.

Leasú ar alt 110 (scóip (Caibidil 2)) den Acht Airgeadais 2001.

92. Leasaítear alt 110 den Acht Airgeadais 2001 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le gach táirge inmháil ach amháin, i gcás ola mianra, nach mbeidh feidhm aici ach maidir le táirgí a shonraítear i mír (1) d’airteagal 20 de Threoir Uimh. 2003/96/CE an 27 Deireadh Fómhair 2003 ón gComhairle 1 nó a bhí ina n-ábhar, faoi mhír (2) den airteagal sin, do chinneadh chun táirgí den sórt sin a chur faoi réir fhorálacha rialaithe agus aistrithe na Treorach.”.

Leasú ar Chuid 2 (an dlí ginearálta maidir le mál) den Acht Airgeadais 2001.

93. Leasaítear Cuid 2 den Acht Airgeadais 2001 ó cibé tráth a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú faoi alt 86 le haghaidh theacht i ngníomh alt 78

(a) trí “ alt 78 den Acht Airgeadais 2005” a chur in ionad “alt 10A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1994) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1997,” in ailt 138 agus 141(2),

(b) trí “ alt 78 den Acht Airgeadais 2005,” a chur in ionad “alt 10A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1994) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977 ,” i ngach áit a bhfuil sé in ailt 139(2)(a), 139(2)(b)(i) agus 140(2), agus

(c) in alt 139(2)(b)(ii) trí “faoin alt sin 73” a chur in ionad “faoin alt sin 10A”.

Leasú ar alt 144 (cumhacht chun déileáil le hurghabháil, roimh dhaoradh agus dá éis) den Acht Airgeadais 2001.

94. Leasaítear alt 144 den Acht Airgeadais 2001 i bhfo-alt (3)(b) trí “nó contúirteach” a chur isteach i ndiaidh “meatach”.

Aisghairm ilghnéitheach máil.

95. Aisghairtear na hachtacháin a leagtar amach i Sceideal 4 a mhéid a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin os coinne na tagartha don achtachán lena mbaineann.

Leasú ar alt 2 den Acht Custam agus Máil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1988.

96. Leasaítear alt 2 den Acht Custam agus Máil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1988 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

“(9) San alt seo ciallaíonn ‘feithicil’ feithicil inneallghluaiste nó aon chóir iompair eile, agus folaíonn sé aon choimeádán, leantóir, umar nó aon ní eile—

(a) a úsáidtear nó a fhéadfar a úsáid chun earraí a stóráil i gcúrsa a n-iompair, agus

(b) atá deartha nó déanta lena chur ar aon fheithicil nó cóir iompair eile den sórt sin, nó inti nó i gceangal léi.”.

Leasú ar alt 135C (loghadh nó aisíocaíocht i leith cánach cláraithe feithiclí ar fheithiclí leictreacha hibrideacha áirithe) den Acht Airgeadais 1992.

97. (1) Leasaítear alt 135C (a cuireadh isteach le halt 168 den Acht Airgeadais 2001) den Acht Airgeadais 1992 i bhfo-alt (1) trí “31 Nollaig 2006” a chur in ionad “31 Nollaig 2004” (a cuireadh isteach le halt 105 den Acht Airgeadais 2003).

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha

Léiriú (Cuid 3).

98. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht Airgeadais 2004;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Cánach Breisluacha 1972.

Leasú ar alt 3 (earraí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

99. Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (5)(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iii)—

“(iii) arb éard é iomláine sócmhainní gnó nó cuid díobh a aistriú chuig duine inchánach, fiú más rud é gur scoir an gnó sin, nó cuid den ghnó, de thrádáil, i gcás gur gnóthas nó cuid de ghnóthas atá inoibrithe ar bhonn neamhspleách iad na sócmhainní aistrithe sin,”.

Leasú ar alt 4 (forálacha speisialta maidir le hearraí do-chorraithe a sholáthar) den Phríomh-Acht.

100. (1) Leasaítear alt 4 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3)(a), trí ‘Faoi réir mhíreanna (aa) agus (b)’ a chur in ionad ‘Faoi réir mhír (b)’,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a) d’fho-alt (3):

“(aa) I gcás ina ndéanfaidh duine ag a mbeidh leas in earraí do-chorraithe lena mbaineann an t-alt seo seilbh na n-earraí sin nó aon choda díobh a ghéilleadh in imthosca nach ionann an géilleadh agus na hearraí a sholáthar chun críocha fho-alt (2), ní bheidh feidhm ag forálacha mhír (a) nuair a bheidh éifeacht leis an mír seo agus le mír (ab) de bhun alt 100 (2) den Acht Airgeadais 2005.

(ab) Faoi réir mhír (b), i gcás ina ndéanfaidh duine ag a mbeidh leas in earraí do-chorraithe lena mbaineann an t-alt seo seilbh na n-earraí sin nó aon choda díobh a ghéilleadh in imthosca nach ionann an géilleadh agus na hearraí a sholáthar chun críocha fho-alt (2), beidh an duine sin faoi dhliteanas i leith méid, dá ngairtear sa mhír seo coigeartú inasbhainteachta, a bheidh iníoctha ionann is dá mba cháin é a bhí dlite den duine sin de réir alt 19 don tréimhse inchánach inar tharla an géilleadh, agus déanfar an coigeartú inasbhainteachta a ríomh de réir na foirmle seo a leanas:

T x (Y-N)

_____

Y

i gcás—

gurb é T an méid cánach a bhí an duine a ghéilleann seilbh na n-earraí i dteideal a asbhaint de réir alt 12 i leith an duine sin d’fháil an leasa sna hearraí agus d’fhorbairt na n-earraí a bhfuil a seilbh á ngéilleadh,

gurb é Y 20, nó, más le haghaidh tréimhse níos lú ná 20 bliain an leas nuair a fuair an duine a ghéilleann seilbh na n-earraí é, an líon blianta iomlána sa leas sin, agus

gurb é N an líon blianta iomlána ó fuair an duine an leas sna hearraí do-chorraithe atá á ngéilleadh nó, má rinneadh na hearraí a fhorbairt ó fuarthas an leas sin, an líon blianta iomlána ó rinneadh an fhorbairt is deireanaí:

ach i gcás go mbeidh an N sin níos mó ná an Y sin, measfar gur nialas an coigeartú inasbhainteachta sin.”.

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6) a cuireadh isteach le hAcht 2004:

“(6) (a) Ní mhuirearófar cáin ar earraí do-chorraithe a sholáthar ar earraí do-chorraithe iad—

(i) a úsáideadh in imthosca ionas nach raibh ceart chun asbhainte faoi alt 12 ag an duine a rinne an soláthar i ndáil le cáin a iompraíodh nó a íocadh ar na hearraí sin a fháil nó a fhorbairt, nó

(ii) a áitíodh roimh an lá sonraithe agus nár forbraíodh idir an dáta sin agus dáta an tsoláthair.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le hearraí do-chorraithe, is earraí—

(i) lena mbaineann alt 5, nó

(ii) a fuair an duine a rinne an soláthar de thoradh aistriú de réir alt 3(5)(b)(iii) agus dá mba rud é go raibh cáin inmhuirearaithe ar an aistriú sin go mbeadh ceart ag an duine a rinne an soláthar chun asbhainte faoi alt 12 i ndáil leis an gcáin sin.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1997), agus fho-alt (9) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1998):

“(8) (a) I gcás ina mbeidh cáin inmhuirearaithe i ndáil le soláthar earraí do-chorraithe is géilleadh leasa in earraí do-chorraithe nó sannadh leasa in earraí do-chorraithe—

(i) do dhuine inchánach,

(ii) do Roinn Stáit nó d’údarás áitiúil, nó

(iii) do dhuine a sholáthraíonn earraí do-chorraithe de chineál dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar ‘gníomhaíocht díolmhaithe’ in alt 1 nó seirbhísí de chineál dá dtagraítear i míreanna (i), (iv), (ix), (xi), (xia), (xiii) agus (xiv) den Chéad Sceideal, i gcúrsa nó ag bisiú gnó,

ansin, beidh an duine dá soláthraítear na hearraí sin cuntasach sa cháin, agus dlífidh sé nó sí an cháin a íoc, is inmhuirearaithe ar an soláthar sin agus beidh an cháin sin iníoctha amhail is dá mba cháin í a bhí dlite den duine sin de réir alt 19 don tréimhse inchánach ar laistigh di a tharla an soláthar don duine agus chun na gcríoch seo is duine inchánach a bheidh sa duine dá soláthraítear na hearraí agus ní bheidh an duine a rinne an géilleadh nó an sannadh cuntasach sa cháin sin, nó ní dhlífidh sé nó sí an cháin sin a íoc.

(b) D’ainneoin fho-alt (2A)(a) d’alt 8, más soláthar do Roinn Stáit nó d’údarás áitiúil an soláthar dá dtagraítear i mír (a), beidh an Roinn Stáit sin nó an t-údarás áitiúil sin cuntasach sa cháin dá dtagraítear sa mhír sin agus dlífidh sí nó sé an cháin sin a íoc.

(c) (i) Déileálfar le géilleadh nó sannadh earraí do-chorraithe dá dtagraítear i mír (a) mar sholáthar earraí arna dhéanamh ag an duine dá soláthraítear na hearraí.

(ii) Ar na hearraí do-chorraithe dá dtagraítear i bhfomhír (i) a ghéilleadh nó a shannadh, déanfaidh an duine a dhéanfaidh an géilleadh nó an sannadh doiciméad a eisiúint chuig an duine dá ndéantar an géilleadh nó an sannadh lena léireofar luach an leasa atá á ghéilleadh nó á shannadh agus an méid cánach is inmhuirearaithe ar an ngéilleadh nó an sannadh sin.

(iii) Chun críocha alt 12, beidh feidhm ag an alt sin amhail is nár achtaíodh an mhír seo.

(9) (a) I gcás ina ndéantar leas in earraí do-chorraithe a bhunú in imthosca de shórt a thugann go mbunaítear agus go gcoinnítear frithdhílse ar an leas sin (dá ngairtear ‘leas frithdhílse’ ina dhiaidh seo san fho-alt seo), ansin measfar gur soláthar earraí do-chorraithe lena mbaineann fo-alt (6) aon diúscairt a dhéanfar dá éis sin chuig duine eile ar an leas frithdhílse sin nó ar leas arna dhíorthú go hiomlán ón gcéanna, ar choinníoll nach ndearna an duine a dhéanfaidh an diúscairt sin dá éis sin na hearraí sin a fhorbairt, nó nár forbraíodh iad thar a cheann nó thar a ceann nó chun sochair dó nó di, ón dáta a bunaíodh an leas céadluaite: ach ní fhorléireofar forálacha an fho-ailt seo mar fhorálacha a bhaineann le diúscairt leasa a fholaíonn eatramh.

(b) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh ina sonrófar na himthosca nó na coinníollacha nach measfar fúthu, chun críocha an fho-ailt seo, gur obair forbartha thar ceann duine nó chun sochair do dhuine í obair forbartha ar earraí do-chorraithe.”.

(2) Beidh éifeacht le míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais, le hordú.

Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

101. Leasaítear alt 5 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ee):

“(eea) I gcás ina gcuirtear seirbhísí aistrithe airgid ar fáil do dhuine sa Stát agus inan-úsáidtear agus ina dteachtar iad go héifeachtach sa Stát, chun críocha an Achta seo, measfar gurb é an Stát an áit a soláthraítear seirbhísí idirghabhálaí a chuirtear ar fáil i leith na seirbhísí aistrithe airgid sin do phríomhaí a bheidh bunaithe lasmuigh den Chomhphobal, nó i ndáil leo.”,

agus

(ii) i mír (eee) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2003) trí “agus nach bhfuil foras aige nó aici chomh maith sa Chomhphobal” a scriosadh i ndiaidh “a bhfuil foras aige nó aici lasmuigh den Chomhphobal”,

agus

(b) i bhfo-alt (8)(a) trí “nó i ndáil le húinéireacht earraí a aistriú de réir alt 3(5)(b)(iii)” a chur isteach i ndiaidh “gur scoir an gnó sin nó an chuid sin den ghnó de thrádáil,”.

Leasú ar alt 10 (an méid ar ar inmhuirearaithe cáin) den Phríomh-Acht.

102. Leasaítear alt 10 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (9) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an choinníll a ghabhann le fomhír (b):

“(c) I gcás inar mian leis na Coimisinéirí Ioncaim margadhphraghas oscailte leasa in earraí do-chorraithe a fháil amach, féadfaidh siad a údarú do dhuine na hearraí do-chorraithe a iniúchadh agus margadhphraghas oscailte an leasa sin sna hearraí sin chun críocha an Achta seo a thuairisciú dóibh, agus ceadóidh duine a bheidh i bhfeighil nó i seilbh na n-earraí sin don duine a bheidh údaraithe amhlaidh na hearraí a iniúchadh cibé tráthanna réasúnacha a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim is gá.

(d) I gcás ina gceanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfadh duine a ainmneoidh siad luacháil, íocfaidh na Coimisinéirí costais na luachála sin.”.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

103. Le héifeacht ón 1 Eanáir 2005, leasaítear alt 11 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)(f) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1992) trí “4.8 faoin gcéad” a chur in ionad “4.4 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 2004).

Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

104. (1) Leasaítear alt 12 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iiic) (lena n-áirítear an coinníoll a ghabhann leis an bhfomhír sin):

“(iiic) an cháin is inmhuirir i gcaitheamh na tréimhse, is cáin a bhfuil an duine inchánach faoi dhliteanas ina leith de bhua alt 4(8), maidir le soláthar earraí do-chorraithe don duine sin,”,

agus

(ii) trí fhomhír (iiid) a scriosadh,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4)—

“(5) An tráth a dhéanfaidh duine leas in earraí do-chorraithe a dhiúscairt, is earraí ar ghéill an duine sin seilbh orthu roimhe sin in imthosca ina raibh coigeartú inasbhainteachta de réir alt 4(3)(ab) íoctha ag an duine, beidh an duine sin i dteideal an méid cánach is inasbhainte don tréimhse inchánach ar lena linn a dhéantar an diúscairt a mhéadú de mhéid a ríomhfar de réir na foirmle seo a leanas:

T x (Y-N)

_____

Y

i gcás—

gurb é T an méid cánach a bhí an duine a ghéill seilbh ar na hearraí roimhe sin i dteideal a asbhaint de réir an ailt seo, roimh an ngéilleadh seilbhe sin, i leith an duine sin d’fháil an leasa sna hearraí sin agus d’fhorbairt nan-earraí sin,

gurb é Y 20, nó más le haghaidh tréimhse is lú ná 20 bliain an leas nuair a fuair an duine a ghéill seilbh ar na hearraí é, an líon blianta iomlána sa leas sin nuair a fuarthas amhlaidh é, agus

gurb é N an líon blianta iomlána ó fuair an duine sin an leas sna hearraí do-chorraithe atá á ndiúscairt nó, má rinneadh na hearraí a fhorbairt ó fuarthas an leas, ach sula raibh an coigeartú inasbhainteachta de réir alt 4(3)(ab) iníoctha, an líon blianta iomlána ón bhforbairt sin:

ach i gcás gur mó an N sin ná an Y sin, measfar gur nialas an méid sin.”.

(2) Beidh éifeacht le mír (b) d’fho-alt (1) amhail ar agus ó cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

105. Le héifeacht ón 1 Eanáir 2005, leasaítear alt 12A (a cuireadh isteach leis an Acht Cánach Breisluacha (Leasú) 1978) den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) trí “4.8 faoin gcéad” a chur in ionad “4.4 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 2004).

Leasú ar alt 19 (cáin atá dlite agus iníoctha) den Phríomh-Acht.

106. Leasaítear alt 19 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “agus” a scriosadh i ndeireadh mhír (b), agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(bb) i gcás soláthairtí leanúnacha is soláthairtí seirbhísí teileachumarsáide, leictreachais, nó gáis a bhfuil an bhrí leis a shanntar dó i mír (i)(c) den Séú Sceideal, a n-eisítear ráiteas cuntas ina leith go tréimhsiúil, agus a bheidh arna soláthar do dhuine seachas duine a gceanglaítear faoi alt 17 sonrasc a eisiúint chuige nó chuici, tráth eisiúna an ráitis cuntais i leith na soláthairtí sin agus, sa mhír seo, ciallaíonn ‘ráiteas cuntais’ ráiteas cothromaíochta, nó éileamh ar íocaíocht a eisítear ar a laghad uair amháin gach 3 mhí, agus”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “de réir mhír (a), (b) nó (bb)” a chur in ionad “de réir mhír (a) nó (b)”.

Leasú ar alt 19A (ráiteas maidir le soláthairtí laistigh den Chomhphobal) den Phríomh-Acht.

107. Leasaítear alt 19A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1992) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) San alt seo ciallaíonn ‘soláthairtí laistigh den Chomhphobal’ soláthairtí earraí do dhuine atá cláraithe i leith cánach breisluacha i mBallstát eile.”.

Leasú ar alt 24 (cáin a ghnóthú) den Phríomh-Acht.

108. (1) Leasaítear alt 24 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Gan dochar d’aon mhodh gnóthaithe eile, beidh feidhm ag forálacha aon achtacháin i dtaobh gnóthú cánach ioncaim agus ag forálacha aon rialach cúirte i dtaobh an chéanna, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, maidir le gnóthú aon chánach is iníoctha de réir an Achta seo agus na rialachán faoi amhail mar atá feidhm acu maidir le gnóthú cánach ioncaim.”,

agus

(b) trí mhír (c) a scriosadh.

(2) D’ainneoin fho-alt (1)(b), leanfaidh rialacháin arna ndéanamh faoin bPríomh-Acht agus lenar bhain alt 24(1)(c) den Acht sin de bheith i bhfeidhm agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

Leasú ar alt 26 (pionóis i gcoitinne) den Phríomh-Acht.

109. Leasaítear alt 26 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3A):

“(3AA) I gcás ina mbeidh duine údaraithe de réir alt 10(9)(c) chun aon earraí do-chorraithe a iniúchadh chun margadh-phraghas oscailte leasa sna hearraí sin a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim agus go ndéanfaidh an duine a bheidh i bhfeighil nó i seilbh na n-earraí sin an t-iniúchadh sin a chosc nó an duine a bheidh údaraithe amhlaidh a bhac agus é nó í ag comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna i ndáil leis an iniúchadh, dlífear pionós €1,265 a chur ar an duine a bheidh i bhfeighil nó i seilbh na n-earraí amhlaidh.”.

Leasú ar alt 27 (tuairisceáin chalaoiseacha, etc.) den Phríomh-Acht.

110. Leasaítear alt 27 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(b) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1992) trí “, nó i gcás calaoise, dhá oiread na difríochta” a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (1A)(b) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2003) trí “, nó i gcás calaoise dhá oiread na difríochta” a scriosadh,

(c) i bhfo-alt (5)(ii) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1973) trí “, nó, i gcás calaoise, dhá oiread a dhliteanais” a scriosadh.

Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

111. Leasaítear alt 32 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (t):

“(ta) lena sonrófar na himthosca nó na coinníollacha nach ndéileáiltear le hobair forbartha ar earraí do-chorraithe fúthu mar obair forbartha thar ceann, nó chun leas, duine;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ww):

“(www) na himthosca, na téarmaí agus na coinníollacha faoina mbeidh ligean earraí do-chorraithe ina ligean san earnáil aíochta gearrthréimhse nó san earnáil saoire, nó a mbeidh nó nach mbeidh cóiríocht ina cóiríocht saoire (de réir bhrí mhír (xiii) den Séú Sceideal) fúthu;”,

agus

(c) i bhfo-alt (2A) trí “i mír (w), (ww) nó (www) d’fho-alt (1)” a chur in ionad “i bhfo-alt (1)(w) nó (1)(ww)”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

112. Leasaítear an Chéad Sceideal (a cuireadh isteach leis an Acht Cánach Breisluacha (Leasú) 1978) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (xv) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1980):

“(xv) glacadh geallta atá faoi réir dleachta máil a fhorchuirtear le halt 67 den Acht Airgeadais 2002 agus geallta atá díolmhaithe ó dhleacht máil le halt 68 den Acht Airgeadais 2002;”,

(b) trí mhír (xva) a scriosadh, agus

(c) trí “earraí do-chorraithe lena mbaineann alt 3(1)(c) nó 4 a sholáthar, nó” a chur isteach i ndiaidh “earraí a sholáthar seachas”.

Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

113. Leasaítear an Séú Sceideal (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 1992) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i mír (iv)—

(i) trí “(seachas arán mar a mhínítear i bhfomhír (d), de mhír (xii) den Dara Sceideal)” a chur isteach i ndiaidh “soláthar bia”,

(ii) i bhfomhír (a), trí “téite, sa tslí gur féidir” a chur in ionad “téite chun gur féidir”,

(iii) i bhfomhír (b), trí “téite i ndiaidh cócaireachta, sa tslí gur féidir” a chur in ionad “téite i ndiaidh cócaireachta chun gur féidir”,

(iv) i bhfomhír (c), trí “sa tslí gur féidir” a chur in ionad “chun gur féidir”, agus

(v) trí “an tráth a sholáthraítear don chustaiméir é” a chur in ionad “tráth an tsoláthair”,

agus

(b) le héifeacht ón 1 Iúil 2005, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (xiii):

“(xiii) faoi réir agus de réir rialachán, más ann—

(a) ligean earraí do-chorraithe (seachas i gcúrsa saoráidí den chineál a shonraítear i mír (viia) a sholáthar)—

(I) san earnáil óstán nó san earnáil tithe aíochta, nó

(II) ar ligean teach iomlán, árasán iomlán nó foras iomlán den tsamhail sin, nó cuid den chéanna, é, nuair is san earnáil aíochta gearrthréimhse nó san earnáil saoire a sholáthraítear an ligean sin, nó

(III) i bpáirc charbhán, i láithreán campála nó i bhforas eile den tsamhail sin,

(b) soláthar cóiríochta saoire;”.

CUID 4

Dleachtanna Stampa

Léiriú (Cuid 4).

114. Sa Chuid Seo ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999.

Leasú ar alt 8 (déanfar fíorais agus imthosca a dhéanann difear do dhleacht a leagan amach in ionstraimí, etc.) den Phríomh-Acht.

115. (1) Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht i mír (ii) d’fho-alt (3) trí “, nó i gcás calaoise, dhá oiread mhéid na difríochta” a scriosadh.

(2) Tá éifeacht leis an an alt seo i ndáil le hionstraimí arna bhforghníomhú nó ráitis arna seachadadh chun na gCoimisinéirí ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Leasú ar alt 40 (dleacht ad valorem a ríomh ar stoc agus urrúis) den Phríomh-Acht.

116. (1) Leasaítear alt 40 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) I gcás gurb éard í an chomaoin, nó aon chuid den chomaoin, i leith tíolacais ar dhíol aon mhaoine, aon urrús nach urrús inmhargaidh, muirearófar dleacht ad valorem ar an tíolacas mar thíolacas ar dhíol na maoine sin ar chomaoin is comhionann le luach na maoine sin ar dháta forghníomhaithe an tíolacais.

(3) Chun críocha fho-alt (2) folaíonn “maoin” aon eastát nó leas i maoin.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hionstraimí arna bhforghníomhú an 2 Márta 2005 nó dá éis.

Idirbhearta a chomhiomlánú.

117. (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 45:

“45A.— (1) San alt seo folaíonn ‘teach cónaithe’ árasán.

(2) I gcás go ndéanfar leas láithreach nó, de réir mar a bheidh, leasanna láithreacha, i dteach cónaithe a thíolacadh nó a aistriú le níos mó ná aon ionstraim amháin, a forghníomhaíodh laistigh de thréimhse 12 mhí, beidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le gach ceann de na hionstraimí sin a oibríonn mar thíolacas nó aistriú, cibé acu ar dhíol nó mar dhiúscairt shaorálach inter vivos.

(3) Maidir le hionstraim lena mbaineann an fo-alt seo, measfar, chun críocha an Cheannteidil ‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil’ i Sceideal 1, gur cuid í d’idirbheart is mó ná sin nó de shraith idirbheart, ar ina leith atá méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine is inchurtha i leith maoine cónaithe, nó ab inchurtha amhlaidh dá measfaí gur mhaoin chónaithe inneachar maoine cónaithe, ar cóimhéid le luach an tí cónaithe agus a inneachair.

(4) Más rud é go ndéanfar tíolacas nó aistriú (dá ngairtear ‘an chéad aistriú’ san alt seo) ar leas i dteach cónaithe le hionstraim amháin agus—

(a) roimh 1 Márta 2005, gan aird ar fho-alt (3), agus

(b) an 1 Márta 2005 nó dá éis le haird nó gan aird ar fho-alt (3),

gur tugadh cuntas ar aon dleacht is inmhuirearaithe (más ann) i leith na hionstraime do na Coimisinéirí, agus go ndéanfar tíolacas nó aistriú amháin eile nó níos mó (dá ngairtear san alt seo ‘aistrithe dá éis sin’) ar leasanna eile sa teach cónaithe céanna laistigh den tréimhse 12 mhí dá éis sin, tiocfaidh ant-aistrí nó, i gcás go mbeidh níos mó ná aistrí amháin ann, gach aistrí den sórt sin, is páirtí sa chéad aistriú, i gcomhpháirt agus go leithleach, chun bheith faoi dhliteanas pionós a íoc leis na Coimisinéirí i méid is comhionann le méid na difríochta idir—

(i) méid na dleachta ab inmhuirearaithe dá mba aistriú é an chéad aistriú a mbeadh feidhm ag fo-alt (3) maidir leis, agus

(ii) an dleacht a íocadh ar an gcéad aistriú sin mar aon le méid aon phionóis a íocadh roimhe sin i leith an chéad aistrithe sin faoin bhfo-alt seo,

mar aon le hús a mhuirearófar ar an méid sin de réir ráta 0.0322 faoin gcéad in aghaidh gach lae nó cuid de lá ón dáta a forghníomhaíodh an ionstraim go dtí an dáta a íocfar an pionós.

(5) Chun críocha fho-alt (4)(i), déanfar an méid dleachta is inmhuirearaithe a chinneadh gan aird ar fhaoiseamh faoi alt 92B, murar ceannaitheoir céaduaire, de réir bhrí an ailt sin, an t-aistrí nó, i gcás go mbeidh níos mó ná aistrí amháin ann, gach aistrí den sórt sin, is páirtí sa chéad aistriú nó in aon aistrithe eile dá éis sin.

(6) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le hionstraim lena ndéantar leas i dteach cónaithe a thíolacadh nó a aistriú, ní bheidh feidhm ag faoiseamh faoi alt 92B maidir leis an ionstraim murar ceannaitheoir céaduaire, de réir bhrí an ailt sin, an t-aistrí nó, i gcás go mbeidh níos mó ná aistrí amháin ann, gach aistrí den sórt sin, is páirtí sa tíolacas nó san aistriú sin nó in aon tíolacais nó aistrithe eile roimhe sin ar leasanna eile sa teach cónaithe céanna a forghníomhaíodh sa tréimhse 12 mhí roimhe sin.”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le hionstraimí a fhorghníomhófar ar an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

(3) Maidir le hús a bheidh le muirearú in aghaidh aon lae nó aon chuid de lá ar an 1 Aibreán 2005 nó dá éis i leith aon mhéid a bheidh dlite cibé acu roimh an dáta sin, ar an dáta sin nó dá éis faoi alt 45A den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le fo-alt (1)), leasaítear ant-alt sin i bhfo-alt (4) trí “an méid sin, arna ríomh de réir alt 159D,” a chur in ionad “an méid sin de réir ráta 0.0322 faoin gcéad in aghaidh gach lae nó cuid de lá”.

Leasú ar alt 76 (oibleagáidí comhaltaí córais) den Phríomh-Acht.

118. (1) Leasaítear alt 76 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3) trí “nó, i gcás calaoise, dhá oiread mhéid” a scriosadh.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo i ndáil le treoracha a thaifeadfaidh comhalta córais (chun críche Chuid 6 den Phríomh-Acht) nó a gcuirfidh sé nó sí faoi deara iad a thaifeadadh i gcóras iomchuí (chun na críche sin) ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Leasú ar alt 81 (feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

119. (1) Leasaítear alt 81 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (7) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Maidir le haon duine ar tíolacadh talamh dó nó di nó ar aistríodh talamh chuige nó chuici le haon ionstraim a raibh feidhm ag faoiseamh ó dhleacht stampa faoi fho-alt (2) ina leith —

(i) más rud é go ndiúscróidh an duine sin an talamh sin, nó cuid den talamh sin (dá ngairtear ‘páirtdiúscairt’ san fho-alt seo), laistigh de thréimhse 5 bliana ó dháta forghníomhaithe na hionstraime sin, agus

(ii) mura gcaithfidh sé nó sí go hiomlán na fáltais ón diúscairt sin, nó de réir mar a bheidh, ón bpáirtdiúscairt sin, trí thalamh eile a fháil laistigh de thréimhse bliana ó dháta na diúscartha sin,

ansin tiocfaidh an duine sin nó, i gcás níos mó ná duine amháin den sórt sin a bheith ann, tiocfaidh gach duine acu sin chun bheith faoi dhliteanas, i gcomhpháirt agus go leithleach, pionós a íoc leis na Coimisinéirí is comhionann le méid a chinnfear de réir na foirmle—

N

S x

V

i gcás—

gurb é S an méid dleachta stampa a mhuirearófaí ar an ionstraim sin dá mba rud é nach raibh feidhm ag faoiseamh faoi fho-alt (2),

gurb é V margadhluach na talún go léir a tíolacadh nó a aistríodh leis an ionstraim díreach roimh dhiúscairt na talún nó, de réir mar a bheidh, roimh pháirtdiúscairt na talún, agus

gurb é N méid na bhfáltas ón talamh a dhiúscairt nó, de réir mar a bheidh, a pháirtdiúscairt, nár caitheadh ar thalamh eile a fháil.

(aa) Beidh ús iníoctha ar phionós a thabhófar faoi mhír (a) de réir ráta 0.0322 faoin gcéad in aghaidh gach lae nó cuid de lá ó dháta diúscartha na talún, nó de réir mar a bheidh, ó dháta páirtdiúscartha na talún go dtí an dáta a chuirfear an pionós ar aghaidh.

(ab) Chun críocha mhír (a)—

(i) i gcás ina ndéanfar talamh a dhiúscairt go hiomlán nó go páirteach trí dhiúscairt shaorálach inter vivos, measfar gurb é a bheidh sna fáltais ón diúscairt sin méid is ionann agus margadhluach na dtailte a dhiúscrófar, ar dháta na diúscartha,

(ii) i gcás ina bhfaighfear aon mhaoin ar mhodh malartaithe, go hiomlán nó go páirteach ar dhiúscairt, measfar gurb é a bheidh sna fáltais ón diúscairt sin méid is ionann agus margadhluach na maoine sin, ar dháta na diúscartha, agus

(iii) i gcás ina mbeidh feidhm ag fomhír (ii) agus inarb éard atá sa mhaoin a bheidh faighte ar mhodh malartaithe, nó ina n-áirítear inti, talamh, measfar go ndearnadh méid is ionann le margadhluach na talún sin ar dháta na diúscartha a chaitheamh ar thalamh eile a fháil.

(ac) Ní dhlífear pionós a chur ar dhuine faoi mhír (a), más mó agus a mhéid is mó, aon phionós nó, de réir mar a bheidh, comhiomlán aon phionós a bheidh íoctha ag an duine sin faoi mhír (a) ná an dleacht stampa a mhuirearófaí ar an ionstraim mura mbeadh feidhm ag faoiseamh faoi fho-alt (2).”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí nó páirtdiúscairtí talún a dhéanfar an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

Leasú ar alt 81A (faoiseamh breise ó dhleacht stampa i leith aistrithe chuig feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

120. (1) Leasaítear alt 81A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004) den Phríomh-Acht i bhfo-alt (11) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Maidir le haon duine ar tíolacadh talamh dó nó di nó ar aistríodh talamh chuige nó chuici le haon ionstraim a raibh feidhm ag faoiseamh ó dhleacht stampa faoi fho-alt (6) ina leith—

(i) más rud é go ndiúscróidh an duine sin an talamh sin, nó cuid den talamh sin (dá ngairtear ‘páirtdiúscairt’ san fho-alt seo), laistigh de thréimhse 5 bliana ó dháta forghníomhaithe na hionstraime, agus

(ii) más rud é nach gcaithfidh an duine sin na fáltais ón diúscairt sin, nó de réir mar a bheidh, ón bpáirtdiúscairt sin, go hiomlán ar thalamh eile a fháil laistigh de thréimhse aon bhliana amháin ó dháta na diúscartha sin,

ansin, tiocfaidh an duine sin nó, i gcás níos mó ná duine amháin den sórt sin a bheith ann, tiocfaidh gach duine acu sin chun bheith faoi dhliteanas, i gcomhpháirt agus go leithleach, pionós a íoc leis na Coimisinéirí is comhionann le méid a chinnfear de réir na foirmle—

N

S x

V

i gcás—

gurb é S an méid dleachta stampa a mhuirearófaí ar an ionstraim sin dá mba rud é nach raibh feidhm ag faoiseamh faoi fho-alt (6),

gurb é V margadhluach na talún go léir a tíolacadh nó a aistríodh leis an ionstraim díreach roimh dhiúscairt na talún, nó de réir mar a bheidh, díreach roimh pháirtdiúscairt na talún, agus

gurb é N méid na bhfáltas ó dhiúscairt na talún, nó de réir mar a bheidh, ó pháirtdiúscairt na talún nár caitheadh ar thalamh eile a fháil.

(aa) Beidh ús iníoctha ar phionós a thabhófar faoi mhír (a) de réir ráta 0.0322 faoin gcéad in aghaidh gach lae nó cuid de lá ó dháta diúscartha na talún, nó de réir mar a bheidh, ó dháta páirtdiúscartha na talún go dtí an dáta a chuirfear an pionós ar aghaidh.

(ab) Chun críocha mhír (a)—

(i) i gcás ina ndéanfar talamh a dhiúscairt go hiomlán nó go páirteach trí dhiúscairt shaorálach inter vivos, measfar gurb é a bheidh sna fáltais ón diúscairt sin méid is ionann agus margadhluach na dtailte a dhiúscrófar, ar dháta na diúscartha,

(ii) i gcás ina bhfaighfear aon mhaoin ar mhodh malartaithe, go hiomlán nó go páirteach ar dhiúscairt, measfar gurb é a bheidh sna fáltais ón diúscairt sin méid is ionann agus margadhluach na maoine sin, ar dháta na diúscartha, agus

(iii) i gcás ina mbeidh feidhm ag fomhír (ii) agus inarb éard atá sa mhaoin a bheidh faighte ar mhodh malartaithe, nó ina n-áirítear inti, talamh, measfar go ndearnadh méid is ionann le margadhluach na talún sin ar dháta na diúscartha a chaitheamh ar thalamh eile a fháil.

(ac) Ní dhlífear pionós a chur ar dhuine faoi mhír (a), más mó agus a mhéid is mó, aon phionós nó, de réir mar a bheidh, comhiomlán aon phionós, a bheidh íoctha ag an duine sin faoi mhír (a) ná an dleacht stampa a mhuirearófaí ar an ionstraim mura mbeadh feidhm ag faoiseamh faoi fho-alt (6).”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí nó páirtdiúscairtí talún a dhéanfar an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

Faoiseamh comhdhlúthúcháin feirme.

121. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 81A:

“81B.— (1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘deimhniú comhdhlúthúcháin’, i ndáil le malartú talún iomchuí, deimhniú arna eisiúint chun críocha an ailt seo ag Teagasc chuig gach feirmeoir a bhfuil baint aige nó aici le talamh iomchuí a mhalartú, agus ina léirítear na tailte lena mbaineann agus úinéirí na dtailte sin, agus ina ndeimhnítear gur deimhin le Teagasc, ar bhonn faisnéise a bheidh ar fáil do Theagasc an tráth a dheimhnítear amhlaidh, go gcomhlíonann, nó go gcomhlíonfaidh, an malartú talún iomchuí na coinníollacha comhdhlúthúcháin a bheidh leagtha síos i dtreoirlínte;

ciallaíonn ‘malartú talún iomchuí’ malartú faoina ndéanann feirmeoir leas i dtalamh iomchuí a thíolacadh nó a aistriú chuig feirmeoir eile mar mhalairt ar leas i dtalamh iomchuí a fháil, ar mhodh tíolactha nó aistrithe, ón bhfeirmeoir eile sin; agus folaíonn sé malartú ina ndéanann comhúinéirí an talamh iomchuí a thíolacadh nó a aistriú nó ina ndéantar an talamh iomchuí a thíolacadh nó a aistriú chuig comhúinéirí i gcás nach feirmeoirí na comhúinéirí go léir;

ciallaíonn ‘feirmeoir’ duine a chaitheann méid nach lú ná 50 faoin gcéad de ghnáth-am oibre an duine sin i mbun feirmeoireachta;

folaíonn ‘feirmeoireacht’ áitiú coillearnach ar bhonn tráchtála;

tá le ‘treoirlínte’ agus ‘coinníollacha comhdhlúthúcháin’ an bhrí, faoi seach, a shanntar dóibh le mír (b)(i);

ciallaíonn ‘leas i dtalamh iomchuí’ leas nach bhfuil faoi réir aon chumhachta (cibé acu atá nó nach bhfuil sí san ionstraim nó, de réir mar a bheidh, sna hionstraimí) a bhféadfar, ar í a fheidhmiú, an talamh iomchuí, nó aon chuid den talamh iomchuí nó aon leas inti, a athdhílsiú don duine ónar tíolacadh nó ónar aistríodh í nó d’aon duine thar ceann an duine sin;

ciallaíonn ‘uimhir PSP’ uimhir phearsanta seirbhíse poiblí de réir bhrí alt 223 (arna leasú le halt 12(1)(a) den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002 (Uimh. 8 de 2002)) den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1993;

ciallaíonn ‘talamh iomchuí’ talamh talmhaíochta, lena n-áirítear tailte atá oiriúnach chun a n-áitithe mar choillearnach ar bhonn tráchtála, sa Stát agus cibé foirgnimh feirme mar aon leis na tailte a áitítear i dteannta na bhfoirgneamh feirme sin ar de ghné iad atá cuí don talamh iomchuí ach ní fholaíonn sé tithe feirme nó maintithe nó na tailte a áitítear i dteannta na dtithe feirme agus na maintithe sin mura bhfuil na tithe feirme nó na maintithe sin tréigthe agus neamhoiriúnach mar áiteanna cónaithe do dhaoine;

ciallaíonn ‘deimhniú comhdhlúthúcháin bailí’, aon lá, deimhniú comhdhlúthúcháin nach mbeidh tarraingthe siar amhail ar an lá sin agus a eisíodh laistigh den tréimhse bliana dar críoch an lá sin.

(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) féadfaidh an tAire Talmhaíochta agus Bia, le toiliú an Aire Airgeadais, treoirlínte a dhéanamh agus a fhoilsiú, ó am go ham, ina leagfar amach—

(I) an tslí ina ndéanfar iarratas ar dheimhniú comhdhlúthúcháin i ndáil le malartú talún iomchuí,

(II) na doiciméid is gá a bheith ag gabháil le hiarratas den sórt sin,

(III) na coinníollacha comhdhlúthúcháin, agus

(IV) cibé faisnéis eile is gá i ndáil le hiarratas den sórt sin,

(ii) i gcás ina ndéanfar iarratas chuige sin, eiseoidh Teagasc deimhniú comhdhlúthúcháin i leith malartú talún iomchuí i gcás inar deimhin leo, ar bhonn faisnéise a bheidh ar fáil do Theagasc an tráth sin, go gcomhlíonann, nó go gcomhlíonfaidh, malartú talún iomchuí na coinníollacha comhdhlúthúcháin; agus

(iii) féadfaidh Teagasc, le fógra i scríbhinn, aon deimhniú comhdhlúthúcháin a bheidh eisithe cheana féin a tharraingt siar.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon ionstraim trína gcuirtear malartú talún iomchuí i gcrích más rud é—

(a) go bhfuil deimhniú san ionstraim go bhfuil feidhm ag an alt seo,

(b) go ndéanfar deimhniú comhdhlúthúcháin, i ndáil le talamh iomchuí a mhalartú, ar deimhniú comhdhlúthúcháin bailí é ar dháta forghníomhaithe na hionstraime, a thabhairt do na Coimisinéirí an tráth a thairgfear an ionstraim lena stampáil,

(c) go ndéanfaidh gach feirmeoir is páirtí san ionstraim dearbhú de chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a thabhairt do na Coimisinéirí an tráth a thairgfear an ionstraim lena stampáil,

(d) go ndéanfar dearbhú arna dhéanamh i scríbhinn ag gach duine is páirtí san ionstraim, a thabhairt do na Coimisinéirí, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí, an tráth a thairgfear an ionstraim lena stampáil, á dhearbhú go bhfuil sé ar intinn ag gach duine den sórt sin—

(i) úinéireacht a leasa sa talamh iomchuí a tíolacadh don duine sin nó a aistríodh chuige nó chuici leis an ionstraim sin a choimeád, agus

(ii) gur chun críocha feirmeoireachta a úsáidfear an talamh iomchuí,

go ceann tréimhse nach giorra ná 5 bliana ó dháta forghníomhaithe na hionstraime, agus

(e) go ndéanfar uimhir PSP gach duine is páirtí san ionstraim a thabhairt do na Coimisinéirí an tráth a thairgfear an ionstraim lena stampáil.

(3) Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c), is dearbhú i scríbhinn arna dhéanamh ag feirmeoir é, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí—

(a) a bheidh sínithe ag an bhfeirmeoir, agus

(b) lena ndearbhófar—

(i) go bhfanfaidh an feirmeoir ina fheirmeoir nó ina feirmeoir, agus

(ii) go saothróidh an feirmeoir an talamh iomchuí, a bheidh tíolactha don fheirmeoir nó aistrithe chuig an bhfeirmeoir leis an ionstraim,

ar feadh tréimhse nach lú ná 5 bliana ó dháta forghníomhaithe na hionstraime.

(4) D’ainneoin alt 37—

(a) ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar ionstraim lena dtugtar éifeacht do mhalartú talún iomchuí, lena mbaineann an t-alt seo, i gcás go mbeidh na tailte iomchuí a mhalartófar ar aonluach, agus

(b) i gcás nach mbeidh na tailte iomchuí a mhalartófar ar aonluach, faoi réir fho-alt (5), ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar an bpríomhionstraim nó ar an aon ionstraim amháin lena dtabharfar éifeacht don mhalartú talún iomchuí ach amhail is dá mba thíolacas nó aistriú ar dhíol na talún iomchuí is airde luach a rinneadh í—

(i) i gcomaoin suime ar cóimhéid leis an difríocht idir luach na dtailte iomchuí a malartaíodh,

(ii) chun an duine ar tíolacadh an talamh iomchuí is airde luach dó nó di nó ar aistríodh an talamh iomchuí is airde luach chuige nó chuici.

(5) I gcás nach mbeidh tailte iomchuí a malartaíodh ar aon luach, is éard a bheidh sa chomaoin, a íocfar nó a chomhaontófar a íoc le haghaidh cothroime, ná íocaíocht in airgead tirim amháin.

(6) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (4)(b) agus go mbeidh ionstraimí éagsúla ann chun teideal chun talún iomchuí a chomhlánú is ábhar do mhalartú talún iomchuí lena mbaineann an t-alt seo, fionnfar an phríomhionstraim agus ní bheidh na hionstraimí eile inmhuirearaithe i leith dleachta stampa.

(7) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le hionstraim mura mbeidh sí, de réir alt 20, stampáilte le stampa áirithe á thaispeáint go bhfuil sí stampáilte go cuí nó, de réir mar a bheidh, nach bhfuil aon dleacht inmhuirearaithe uirthi.

(8) Chun críocha fho-alt (7), má bhíonn ionstraimí éagsúla ann chun teideal chun talún iomchuí, is ábhar do mhalartú talún iomchuí lena mbaineann an t-alt seo, a chomhlánú déanfar na hionstraimí uile, chun críocha alt 20, a thairiscint do na Coimisinéirí an tráth céanna.

(9) (a) Faoi réir mhír (b), más rud é go ndéanfaidh aon duine ar tíolacadh talamh iomchuí dó nó di nó ar aistríodh talamh iomchuí chuige nó chuici le haon ionstraim ar lamháladh faoiseamh ó dhleacht faoin alt seo ina leith, an talamh iomchuí sin, nó cuid den talamh iomchuí sin, a dhiúscairt laistigh de thréimhse 5 bliana ó dháta forghníomhaithe na hionstraime, ansin tiocfaidh an duine sin nó, i gcás níos mó ná duine amháin den sórt sin a bheith ann, tiocfaidh gach duine den sórt sin, chun bheith faoi dhliteanas, i gcomhpháirt agus go leithleach, pionós a íoc leis na Coimisinéirí de mhéid a bheidh ar cóimhéid le méid na difríochta idir na nithe seo a leanas—

(i) an dleacht a mhuirearófaí de bhua alt 37 ar luach na talún iomchuí sin (arb í an talamh iomchuí go léir í is ábhar don mhalartú talún iomchuí, arna tíolacadh don duine sin nó arna haistriú chuig an duine sin), dá ndéanfaí an talamh iomchuí sin a thíolacadh don duine sin nó a aistriú chuig an duine sin nó, i gcás níos mó ná duine amháin den sórt sin a bheith ann, gach duine den sórt sin, le hionstraim nár bhain ant-alt seo léi, agus

(ii) an dleacht, más ann, a muirearaíodh de bhua an ailt seo ar thíolacadh nó ar aistriú na talún iomchuí sin,

maille le hús arna muirearú ar an méid sin, á ríomh de réir alt 159D, ó dháta diúscartha na talún iomchuí nó, de réir mar a bheidh, ó dháta diúscartha cuid den chéanna, go dtí an dáta a íocfar an pionós.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le diúscairt talún iomchuí—

(i) a bheidh á fáil go héigeantach, nó

(ii) ar diúscairt talún iomchuí í faoi mhalartú talún iomchuí arna dhéanamh le hionstraim lena mbaineann fo-alt (2).

(c) I gcás gur lamháladh aon éileamh ar fhaoiseamh ó dhleacht faoin alt seo agus go bhfaighfear amach dá éis sin go raibh dearbhú dá dtagraítear i mír (c) nó (d) d’fho-alt (2)—

(i) neamhfhírinneach in aon phonc ábhartha arbh é an toradh a bheadh air nach ndeonófaí an faoiseamh a tugadh leis an alt seo, agus

(ii) go ndearnadh é, agus a fhios ag an té a rinne go raibh an céanna neamhfhírinneach nó le neamhaird mheargánta i dtaobh an raibh sé fírinneach nó nach raibh,

ansin tiocfaidh an duine nó na daoine a rinne an dearbhú sin, i gcomhpháirt agus go leithleach, faoi dhliteanas pionós a íoc leis na Coimisinéirí de mhéid is comhionann le méid na difríochta idir na nithe seo—

(I) 125 faoin gcéad den dleacht a mhuirearófaí ar an ionstraim nó, de réir mar a bheidh, ar na hionstraimí, lena ndearnadh talamh iomchuí a mhalartú de bhua alt 37 ar luach na talún iomchuí sin a tíolacadh nó a aistríodh chuig an duine nó na daoine sin, dá ndearbhófaí go fírinneach na fíorais go léir, agus

(II) méid na dleachta a muirearaíodh, más ann,

maille le hús arna mhuirearú ar an méid sin, arna ríomh de réir alt 159D, ón dáta a forghníomhaíodh an ionstraim go dtí an dáta a chuirfear an pionós ar aghaidh.

(d) I gcás go ndéanfar deimhniú comhdhlúthúcháin, a airbheartaíonn a bheith bailí ar dháta forghníomhaithe ionstraime lena ndearnadh talamh iomchuí a mhalartú, a thabhairt do na Coimisinéirí nuair a thairgfear an ionstraim lena stampáil, agus go mbeidh feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an ionstraim agus go dtarlóidh ina dhiaidh sin nár dheimhniú comhdhlúthúcháin bailí an deimhniú comhdhlúthúcháin ar an dáta sin, tiocfaidh na páirtithe san ionstraim, i gcomhpháirt agus go leithleach, faoi dhliteanas pionós a íoc leis na Coimisinéirí de mhéid is comhionann le méid na difríochta idir na nithe seo—

(i) 125 faoin gcéad den dleacht a mhuirearófaí ar an ionstraim nó, de réir mar a bheidh, ar na hionstraimí, lena ndearnadh talamh iomchuí a mhalartú de bhua alt 37 ar luach na talún iomchuí sin a tíolacadh nó a aistríodh chuig an duine nó na daoine sin, dá mba rud é nach raibh feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an ionstraim, agus

(ii) méid na dleachta a muirearaíodh, más ann,

maille le hús arna mhuirearú ar an méid sin, arna ríomh de réir alt 159D, ón dáta a forghníomhaíodh an ionstraim go dtí an dáta a íocfar an pionós.

(10) D’ainneoin fho-alt (9)—

(a) i gcás gur lamháladh faoiseamh faoin alt seo i leith aon ionstraime, maidir le diúscairt a rinne feirmeoir nó comhúinéir eile ar chuid den talamh iomchuí chuig céile chun nascthionóntacht sa talamh iomchuí a chruthú, nó i gcás gur tíolacadh an talamh iomchuí do chomhúinéirí nó gur aistríodh an talamh iomchuí chuig comhúinéirí leis an ionstraim, maidir le diúscairt a rinne comhúinéir amháin ar aon chuid den talamh iomchuí chuig comhúinéir eile (is feirmeoir), ní mheasfar gur diúscairt í lena mbaineann fo-alt (9), ach ar an diúscairt sin a dhéanamh, déanfar an chuid sin den talamh iomchuí a áireamh chun críocha fho-alt (9) amhail is dá dtíolacfaí don chéile nó don chomhúinéir eile í láithreach nó dá n-aistreofaí chuig an gcéile nó chuig an gcomhúinéir í láithreach leis an ionstraim ar lamháladh faoiseamh ó dhleacht faoin alt seo ina leith,

(b) ní dhlífear níos mó ná pionós amháin faoi mhír (a), (c) nó (d) d’fho-alt (9) a chur ar dhuine, i leith an ábhair chéanna,

(c) ní dhlífear pionós a chur ar dhuine faoi mhír (a) d’fho-alt (9), más rud é go mbeidh agus a mhéid a bheidh pionós faoi mhír (c) nó (d) d’fho-alt (9) íoctha ag an duine sin i leith an ábhair chéanna,

(d) ní dhlífear pionós a chur ar dhuine faoi mhír (c) d’fho-alt (9), más rud é go mbeidh agus a mhéid a bheidh pionós faoi mhír (a) nó (d) d’fho-alt (9) íoctha ag an duine sin i leith an ábhair chéanna, agus

(e) ní dhlífear pionós a chur ar dhuine faoi mhír (d) d’fho-alt (9), más rud é go mbeidh agus a mhéid a bheidh pionós faoi mhír (a) nó (c) d’fho-alt (9) íoctha ag an duine sin i leith an ábhair chéanna.

(11) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ionstraim lena ndéantar talamh iomchuí a mhalartú i gcás gur cuideachta an páirtí nó, de réir mar a bheidh, aon cheann de na páirtithe san ionstraim sin.

(12) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Iúil 2005 nó dá éis agus an 30 Meitheamh 2007 nó roimhe.”.

Leasú ar alt 87 (iasachtaíocht stoic) den Phríomh-Acht.

122. (1) Leasaítear alt 87 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) i mír (b) den mhíniú ar “iasachtaíocht stoic” trí “12 mhí” a chur in ionad “6 mhí”, agus

(b) i bhfo-alt (3) trí “12 mhí” a chur in ionad “6 mhí” sa dá áit a bhfuil sé.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hidirbhearta iasachtaíochta stoic (chun críche alt 87 den Phríomh-Acht) a dhéanfar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Leasú ar alt 87A (stoc a athcheannach) den Phríomh-Acht.

123. (1) Leasaítear alt 87A den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) sa mhíniú ar “comhaontú athcheannaigh” trí “12 mhí” a chur in ionad “6 mhí”, agus

(ii) sa mhíniú ar “aischur stoic” trí “teorainn ama 12 mhí” a chur in ionad “teorainn ama 6 mhí”,

(b) i bhfo-alt (3) trí “12 mhí” a chur in ionad “6 mhí”, agus

(c) i bhfo-alt (4)(a) trí “12 mhí” a chur in ionad “6 mhí”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haistrithe stoic (chun críocha alt 87A den Phríomh-Acht) a fhorghníomhófar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Leasú ar alt 88 (stoic áirithe agus urrúis inmhargaidh) den Phríomh-Acht.

124. (1) Leasaítear leis seo alt 88 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i)—

“(i) aonad i ngnóthas infheistíochta de réir bhrí alt 739B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 nó aonad i gcomhchiste conarthach de réir bhrí alt 739I (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais 2005) den Acht sin,”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(b) trí “seachas cuideachta ar gnóthas infheistíochta í de réir bhrí alt 739B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997” a chur in ionad “seachas cuideachta ar gnóthas comhinfheistíochta í de réir bhrí alt 734 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tíolacais nó aistrithe arna ndéanamh ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Leasú ar alt 90 (ionstraimí seirbhísí airgeadais áirithe) den Phríomh-Acht.

125. (1) Leasaítear alt 90 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3)(b) trí “seachas cuideachta is gnóthas infheistíochta de réir bhrí alt 739B den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,” a chur in ionad “seachas cuideachta is gnóthas comhinfheistíochta de réir bhrí alt 734 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tíolacais nó aistrithe arna ndéanamh ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Leasú ar alt 92B (faoiseamh ceannaitheora céaduaire maoine cónaithe) den Phríomh-Acht.

126. (1) Leasaítear alt 92B den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfar méid na dleachta stampa is inmhuirearaithe faoi réim nó faoi threoir mhíreanna (2) go (6) den Cheannteideal ‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil’ nó chlásail (ii) go (vi) de mhír (3)(a) den Cheannteideal ‘LÉAS’, de réir mar a bheidh, i Sceideal 1 ar aon ionstraim lena mbaineann an t-alt seo a laghdú, i gcás ina mbeidh feidhm ag míreanna (2) go (4) den Cheannteideal céadluaite nó ag clásail (ii) go (iv) den mhír sin (3)(a), go neamhní, agus más rud é—

(a) go mbeidh feidhm ag mír (5) den Cheannteideal céadluaite nó ag clásal (v) den mhír sin (3)(a), go méid is comhionann le haon leath amháin,

(b) go mbeidh feidhm ag mír (6) den Cheannteideal céadluaite nó ag clásal (vi) den mhír sin (3)(a), go méid is comhionann lena dó dhéag de chúigdéaguithe,

den mhéid ab inmhuirearaithe thairis sin ach i gcás gur méid nach iolraí ar €1 an méid is toradh ar an ríomh déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a shlánú síos go dtí an € is gaire.”,

(b) i bhfo-alt (3)(b), trí ‘maidir le haon ionstraim, nach bhfuil feidhm ag alt 92 ná fo-alt (3A) maidir léi, ina mbeidh ráiteas, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí, á dheimhniú nach bhfuil feidhm ag fo-alt (3A),’ a chur in ionad ‘maidir le haon ionstraim, seachas ionstraim lena mbaineann alt 92, ar ionstraim í ina mbeidh ráiteas, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí, á dheimhniú’, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le hionstraim—

(a) a thugann éifeacht do cheannach tí cónaithe nó árasáin ar thógáil an tí cónaithe nó an árasáin, nó

(b) a bhfuil feidhm ag alt 29 nó 53 maidir léi,

más rud é maidir le hachar iomlán urláir an tí cónaithe nó an árasáin sin—

(i) nach bhfuil, nó nach mbeidh, sé níos mó ná 125 méadar cearnach, agus

(ii) nach bhfuil, nó nach mbeidh, sé níos lú ná 38 méadar cearnach,

arna thomhas sa tslí a bheidh sonraithe i rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chun críocha alt 91A.”.

(2) (a) Beidh feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) maidir le hionstraimí a fhorghníomhófar an 2 Nollaig 2004 nó dá éis.

(b) Beidh feidhm ag míreanna (b) agus (c) d’fho-alt (1) maidir le hionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Márta 2005 nó dá éis.

Leasú ar alt 117 (dleacht stampa le muirearú ar ráiteas) den Phríomh-Acht.

127. (1) Leasaítear alt 117 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “0.5 faoin gcéad” a chur in ionad “1 faoin gcéad”, agus

(ii) trí “déanfar an méid a ríomhfar amhlaidh, más lú é ná €1, a shlánú suas go dtí €1, agus, más mó é ná €1, a shlánú síos go dtí an € is gaire” a chur in ionad “déanfar an méid a ríomhfar amhlaidh a shlánú síos go dtí an € is gaire”,

agus

(b) i bhfo-alt (2) trí mhír (a) a scriosadh.

(2) (a) Beidh feidhm ag mír (a)(i) d’fho-alt (1) maidir le hidirbhearta a bheidh déanta an 2 Nollaig 2004 nó dá éis, agus

(b) Beidh feidhm ag míreanna (a)(ii) agus (b) d’fho-alt (1) maidir le hidirbhearta a bheidh déanta an 3 Feabhra 2005 nó dá éis.

Leasú ar Chuid 9 (tobhaigh) den Phríomh-Acht.

128. (1) Leasaítear Cuid 9 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 123—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “tréimhse chuntasaíochta”:

“tá le ‘tréimhse chuntasaíochta’ an bhrí chéanna atá leis chun críocha alt 27 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ach i gcás ina dtosaíonn an tréimhse chuntasaíochta sin tar éis an 31 Nollaig 2004 agus ina gcríochnaíonn sí tar éis an 31 Nollaig 2005, measfar, chun críocha an ailt seo, gur tréimhse chuntasaíochta í a chríochnaíonn 31 Nollaig 2005;”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “banc”:

“folaíonn ‘banc’—

(a) duine a bheidh i seilbh ceadúnais arna dheonú faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, agus

(b) foras creidmheasa (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992 (I.R. Uimh. 395 de 1992) agus foras airgeadais de réir na brí sin;”.

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “dáta cuí”:

“ciallaíonn ‘dáta cuí’, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta—

(a) i gcás aon bhliana roimh an mbliain 2005, dáta dheireadh na tréimhse cuntasaíochta a chríochnaíonn sa bhliain sin, agus

(b) i gcás na bliana 2005, dáta dheireadh na tréimhse cuntasaíochta nó gach tréimhse acu, más ann do níos mó ná tréimhse amháin, a chríochnaíonn sa bhliain sin;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Gach bliain, laistigh de mhí amháin ón dáta cuí, seachadfaidh tionscnóir, i ndáil le gach tréimhse chuntasaíochta, ráiteas i scríbhinn ar na Coimisinéirí ina dtaispeánfar an líon cártaí airgid agus comhchártaí a bheidh eisithe aon tráth ag an tionscnóir agus a bheidh bailí aon tráth le linn na tréimhse cuntasaíochta.",

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Faoi réir fho-alt (4A), muirearófar ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun fho-alt (2)—

(a) dleacht stampa de réir an ráta €10 nó, i gcás gur i leith tréimhse cuntasaíochta a mheastar faoin alt seo go gcríochnaíonn sí an 31 Nollaig 2005 a bheidh an ráiteas, de réir ráta a ríomhfar trí dhódhéagú de €10 a iolrú ar an líon míonna sa tréimhse chuntasaíochta, i leith gach cárta airgid, agus

(b) dleacht stampa de réir ráta an €20 nó, i gcás gur i leith tréimhse cuntasaíochta a mheastar faoin alt seo go gcríochnaíonn sí an 31 Nollaig 2005 a bheidh an ráiteas, de réir ráta a ríomhfar trí dhódhéagú de €20 a iolrú ar líon na míonna sa tréimhse chuntasaíochta, i leith gach comhchárta,

a bheidh ar áireamh ar an líon cártaí airgid agus comhchártaí a thaispeánfar sa ráiteas.

(4A) D’ainneoin fho-alt (4)—

(a) i gcás lena mbaineann fo-alt (4)(a), is é a bheidh sa ráta a ríomhfar trí dhódhéagú de €10 a iolrú ar an líon míonna i dtréimhse chuntasaíochta—

(i) €2.50, i gcás gur 3 mhí atá sa tréimhse chuntasaíochta, agus

(ii) €7.50, i gcás gur 9 mí atá sa tréimhse chuntasaíochta,

agus

(b) i gcás lena mbaineann fo-alt (4)(b), is é a bheidh sa ráta a ríomhfar trí dhódhéagú de €20 a iolrú ar an líon míonna i dtréimhse chuntasaíochta—

(i) €5, i gcás gur 3 mhí atá sa tréimhse chuntasaíochta, agus

(ii) €15, i gcás gur 9 mí atá sa tréimhse chuntasaíochta.”,

agus

(iv) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (11):

“(12) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ráiteas a bheidh le seachadadh ag tionscnóir i leith dáta chuí ar dáta tar éis an 31 Nollaig 2005 é.”.

(b) in alt 123A—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “tréimhse chuntasaíochta”:

“tá le ‘tréimhse chuntasaíochta’ an bhrí chéanna atá leis chun críocha alt 27 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ach i gcás ina dtosaíonn an tréimhse chuntasaíochta sin tar éis an 31 Nollaig 2004 agus ina gcríochnaíonn sí tar éis an 31 Nollaig 2005, measfar, chun críocha an ailt seo, gur tréimhse chuntasaíochta í a chríochnaíonn an 31 Nollaig 2005;”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “banc”:

“folaíonn ‘banc’—

(a) duine a bheidh i seilbh ceadúnais arna dheonú faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, agus

(b) foras creidmheasa (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992 (I.R. Uimh. 395 de 1992) agus foras airgeadais de réir na brí sin;”.

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “dáta cuí”:

“ciallaíonn ‘ dáta cuí ’ i ndáil le tréimhse chuntasaíochta—

(a) i gcás na bliana 2002, dáta dheireadh na tréimhse cuntasaíochta a chríochnaíonn sa bhliain sin, más rud é gurb é an 5 Nollaig 2002, nó dáta dá éis, an dáta sin,

(b) i gcás na bliana 2003 agus na bliana 2004, dáta dheireadh na tréimhse cuntasaíochta a chríochnaíonn sa bhliain sin, agus

(c) i gcás na bliana 2005, dáta dheireadh na tréimhse cuntasaíochta, nó gach tréimhse díobh más ann do níos mó ná tréimhse chuntasaíochta amháin, a chríochnaíonn sa bhliain sin;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfaidh tionscnóir, laistigh de 2 mhí ón dáta cuí, i ndáil le gach tréimhse chuntasaíochta a thitfidh sa bhliain 2002 agus, laistigh de mhí amháin ón dáta cuí a thitfidh i ngach bliain de na blianta 2003, 2004 agus 2005, ráiteas i scríbhinn a sheachadadh ar na Coimisinéirí ina dtaispeánfar an líon cártaí dochair a bheidh eisithe aon tráth ag an tionscnóir agus a bheidh bailí—

(a) i gcás na bliana 2002, aon tráth le linn na tréimhse ón 5 Nollaig 2002 go dtí an dáta cuí,

(b) i gcás na bliana 2003, aon tráth le linn na tréimhse cuntasaíochta a chríochnaíonn sa bhliain sin ach nach tráth roimh an 5 Nollaig 2002 i gcás go dtitfidh an dáta sin laistigh den tréimhse chuntasaíochta, agus

(c) i gcás na bliana 2004 agus na bliana 2005, aon tráth le linn na tréimhse cuntasaíochta.”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Faoi réir fho-alt (4A), muirearófar ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun fho-alt (2) dleacht stampa de réir an ráta €10 nó, i gcás gur i leith tréimhse cuntasaíochta a mheastar faoin alt seo a chríochnaíonn an 31 Nollaig 2005 a bheidh an ráiteas, de réir ráta a ríomhfar trí dhódhéagú de €10 a iolrú ar an líon míonna sa tréimhse chuntasaíochta, i leith gach cárta dochair a bheidh ar áireamh ar an líon cártaí a thaispeántar sa ráiteas.

(4A) D’ainneoin fho-alt (4), is é an ráta a ríomhfar trí dhódhéagú de €10 a iolrú ar an líon míonna i dtréimhse chuntasaíochta—

(a) €2.50, i gcás gur 3 mhí atá sa tréimhse chuntasaíochta, agus

(b) €7.50, i gcás gur 9 mí atá sa tréimhse chuntasaíochta.”,

agus

(iv) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (11):

“(12) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ráiteas a bheidh le seachadadh ag tionscnóir i leith dáta chuí ar dáta tar éis an 31 Nollaig 2005 é.”.

(c) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 123A:

“Cártaí airgid, comhchártaí agus cártaí dochair.

123B.— (1) San alt seo—

folaíonn ‘banc’—

(a) duine a bheidh i seilbh ceadúnais arna dheonú faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, agus

(b) foras creidmheasa (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992 (I.R. Uimh. 395 de 1992) agus foras airgeadais de réir na brí sin;

ciallaíonn ‘cumann foirgníochta’ cumann foirgníochta atá corpraithe, nó a mheastar le halt 124(2) den Acht Cumann Foirgníochta 1989 a bheith corpraithe, faoin Acht sin agus folaíonn sé cuideachta atá cláraithe faoi alt 106 den Acht sin;

ciallaíonn ‘cuntas cárta’ cuntas arna chothabháil ag tionscnóir ar a muirearaítear—

(a) méideanna airgid a fhaigheann duine ar mhodh cárta airgid,

(b) méideanna i leith earraí, seirbhísí nó airgid a fhaigheann duine ar mhodh comhchárta, nó

(c) méideanna i leith earraí, seirbhísí nó airgid a fhaigheann duine ar mhodh cárta dochair;

ciallaíonn ‘cárta airgid’ cárta, nach comhchárta, arna eisiúint ag tionscnóir chuig duine ag a bhfuil seoladh sa Stát, lena bhféadfaidh an duine airgead a fháil ó uathmheaisín bainc;

ciallaíonn ‘comhchárta’ cárta airgid ina bhfuil feidhmeanna cárta dochair freisin;

ciallaíonn ‘cárta dochair’ cárta, nach comhchárta, arna eisiúint ag tionscnóir chuig duine ag a bhfuil seoladh sa Stát, lena bhféadfaidh an duine earraí, seirbhísí nó airgead a fháil agus lena bhféadfar méideanna i leith na n-earraí, na seirbhísí nó an airgid a mhuirearú ar an gcuntas cárta;

ciallaíonn ‘tionscnóir’ banc nó cumann foirgníochta.

(2) Déanfaidh tionscnóir, laistigh d’aon mhí amháin ó dheireadh gach bliana, dar tosach an bhliain 2006, ráiteas i scríbhinn a sheachadadh ar na Coimisinéirí ina dtaispeánfar an líon cártaí airgid, comhchártaí agus cártaí dochair a bheidh eisithe aon tráth ag an tionscnóir agus a bheidh bailí an 31 Nollaig sa bhliain sin.

(3) D’ainneoin fho-alt (2)—

(a) mura n-úsáidtear an cárta airgid, an comhchárta nó an cárta dochair aon tráth le linn bliana, nó

(b) má eisítear an cárta airgid, an comhchárta nó an cárta dochair i leith cuntais cárta—

(i) ar cuntas taisce é, agus

(ii) nach mó ná €12.70 meánmhéid na n-iarmhéideanna dearfacha laethúla sa chuntas le linn na bliana sin,

ansin ní áireofar é sa ráiteas a bhaineann leis an mbliain sin.

(4) Ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun fho-alt (2), muirearófar dleacht stampa—

(a) de réir an ráta €10 i leith gach cárta airgid agus gach cárta dochair, agus

(b) de réir an ráta €20 i leith gach comhchárta,

a bheidh san áireamh sa líon cártaí a thaispeánfar sa ráiteas.

(5) Maidir leis an dleacht stampa a mhuirearaítear le fo-alt (4) ar ráiteas arna sheachadadh ag tionscnóir de bhun fho-alt (2), íocfaidh an tionscnóir í ar an ráiteas a sheachadadh.

(6) Soláthróidh tionscnóir chun na gCoimisinéirí cibé sonraí a mheasfaidh na Coimisinéirí is gá i ndáil le haon ráiteas a cheanglaítear leis an alt seo ar an tionscnóir a sheachadadh.

(7) I gcás go mainneoidh tionscnóir aon dleacht a cheanglaítear a íoc de réir an fho-ailt seo a íoc, dlífidh an tionscnóir, ar mhodh pionóis, i dteannta na dleachta, ús a íoc ar an dleacht sin, á ríomh de réir alt 159D, i leith na tréimhse dar tosach an dáta a ceanglaíodh an dleacht sin a íoc amhlaidh agus dar críoch an dáta a íocadh an dleacht agus freisin, ar mhodh pionóis breise, suim €380 a íoc in aghaidh gach lae sa tréimhse sin agus beidh gach pionós inghnóthaithe sa tslí chéanna amhail is dá mba chuid den dleacht an pionós.

(8) Féadfaidh na Coimisinéirí seachadadh aon ráitis a cheanglaítear le fo-alt (2) a fhorfheidhmiú faoi alt 47 den Succession Duty Act 1853 ar gach cuma amhail is dá mba chuntas mar a luaitear san alt sin an ráiteas sin agus amhail is dá mba fhaillí mar a luaitear san alt sin an mhainneachtain an ráiteas sin a sheachadadh.

(9) Beidh tionscnóir i dteideal méid na dleachta stampa is iníoctha i leith cárta airgid, comhchárta nó cárta dochair de bhua an ailt seo a mhuirearú ar an gcuntas cárta agus féadfaidh an tionscnóir na téarmaí agus na coinníollacha a rialaíonn an cuntas sin a chur chun feidhme maidir le hús ar an méid sin.

(10) Maidir le cuntas, le cárta muirir, le cárta muirir cuideachta nó le cárta forlíontach de réir na brí, i ngach cás, a shanntar dó le halt 124, agus a tharraingíonn íocaíocht na dleachta stampa is iníoctha de bhua an ailt sin, ní tharraingeoidh sé íocaíocht na dleachta stampa is iníoctha de bhua an ailt seo.”,

agus

(d) in alt 124—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) i mír (a)—

(A) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “cuntas”:

“ciallaíonn ‘sealbhóir cuntais’ an duine ar ina ainm nó ina hainm atá cuntas á chothabháil ag banc;

“folaíonn ‘banc’—

(i) duine a bheidh i seilbh ceadúnais arna dheonú faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, agus

(ii) foras creidmheasa (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992 (I.R. Uimh. 395 de 1992) agus foras airgeadais de réir na brí sin;”.

(B) sa mhíniú ar “cárta creidmheasa” trí “ar an gcuntas;” a chur in ionad “ar an gcuntas.”, agus

(C) trí na mínithe seo a leanas a chur i ndiaidh an mhínithe ar “cárta creidmheasa”:

“ciallaíonn ‘litir dúnta’, i ndáil le cuntas, litir, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí, arna heisiúint le linn tréimhse iomchuí ag banc chuig sealbhóir cuntais i leith cuntais a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí agus ina ndaingnítear gur thug an sealbhóir cuntais cuntas, le linn na tréimhse iomchuí, ar mhéid na dleachta stampa—

(i) a cheanglaítear ar an mbanc a íoc i leith an chuntais don tréimhse iomchuí, nó

(ii) a cheanglaítear ar bhanc eile (nach brainse den bhanc céanna) a íoc don tréimhse iomchuí i leith cuntais eile a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí;

ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’ tréimhse 12 mhí dar críoch an 1 Aibreán in aon bhliain dar tosach an tréimhse 12 mhí dar críoch an 1 Aibreán 2006;

ciallaíonn ‘cuntas ionaid’ cuntas arna oscailt agus arna chothabháil ag banc in ainm sealbhóra cuntais le linn tréimhse iomchuí—

(i) i gcás ina ndearna an banc roimhe sin, le linn na tréimhse iomchuí, cuntas in ainm an tsealbhóra cuntais a dhúnadh, nó

(ii) i gcás inar thug an sealbhóir cuntais don bhanc, le linn na tréimhse iomchuí, litir dúnta a d’eisigh banc eile (nach brainse den bhanc céanna) i ndáil le cuntas in ainm an tsealbhóra cuntais a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí.”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) Laistigh de 3 mhí ó dheireadh gach tréimhse iomchuí, seachadfaidh banc ráiteas i scríbhinn ar na Coimisinéirí ina dtaispeánfar an méid seo a leanas i leith cuntas a bheidh á gcothabháil ag an mbanc aon tráth le linn na tréimhse iomchuí—

(i) líon na gcuntas ar cuntais ionaid iad, agus

(ii) líon na gcuntas nach cuntais ionaid iad.”,

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) D’ainneoin mhír (c), i gcás ina ndéanfaidh banc cuntas ionaid a chothabháil aon tráth le linn tréimhse iomchuí, beidh an banc díolmhaithe ó dhleacht stampa ar an gcuntas ionaid sin.

(e) Ní eiseoidh banc litir dúnta le linn tréimhse iomchuí i leith cuntais a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí—

(i) i gcás nach bhfuil cuntas tugtha ag an sealbhóir cuntais ar an méid dleachta stampa a cheanglaítear ar an mbanc a íoc i leith an chuntais don tréimhse iomchuí, nó

(ii) i gcás nach bhfuil an banc i seilbh litreach dúnta, i leith cuntais eile a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí, a bheidh faighte ón sealbhóir cuntais le linn na tréimhse iomchuí.

(f) I gcás ina ndéileálfaidh banc le cuntas mar chuntas ionaid de bhua litir dúnta a bheith tugtha ag an sealbhóir cuntais, ní dhéileálfaidh an banc, de bhua na litreach sin, le haon chuntas eile mar chuntas ionaid.

(g) Ní eiseoidh banc níos mó ná aon litir dúnta bhunaidh amháin i leith cuntais agus ní fhéadfaidh sé litir dúnta dhúblach a eisiúint chuig sealbhóir cuntais ar eisíodh litir dúnta bhunaidh chuige nó chuici ach amháin i gcás inar deimhin leis an mbanc gur cailleadh nó gur milleadh an litir dúnta bhunaidh agus i gcás ina ndeirtear sa litir gur dúblach í den litir dúnta bhunaidh.”,

(ii) i bhfo-alt (2)—

(I) i mír (a)—

(A) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “cuntas”:

“ciallaíonn ‘sealbhóir cuntais’ an duine ar ina ainm nó ina hainm atá cuntas á chothabháil ag tionscnóir,”,

(B) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “cárta muirir”:

“ciallaíonn ‘cárta muirir’ i ndáil le cuntas, cárta muirir a úsáidtear chun earraí, seirbhísí nó airgead a fháil is earraí, seirbhísí nó airgead a muirearaítear méideanna ar an gcuntas ina leith;”,

agus

(C) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “cárta muirir cuideachta”:

“ciallaíonn ‘litir dúnta’, i ndáil le cuntas, litir, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí, arna heisiúint le linn tréimhse iomchuí ag tionscnóir chuig sealbhóir cuntais i leith cuntais a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí—

(i) ina ndaingneofar gur thug an sealbhóir cuntais cuntas, le linn na tréimhse iomchuí, ar mhéid na dleachta stampa a cheanglaítear ar an tionscnóir a íoc i leith cártaí muirir, i ndáil leis an gcuntas, don tréimhse iomchuí agus ina sonrófar líon na gcártaí a mbeidh an tionscnóir faoi dhliteanas amhlaidh íocaíocht a dhéanamh ina leith, agus

(ii) ina ndaingneofar, más rud gurb amhlaidh atá an cás, gur thug an sealbhóir cuntais cuntas, le linn na tréimhse iomchuí, ar mhéid na dleachta stampa a cheanglaítear ar thionscnóir eile (nach brainse den tionscnóir céanna) a íoc don tréimhse iomchuí i leith cártaí muirir i ndáil le cuntas eile a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí agus ina sonrófar líon na gcártaí a mbeidh an tionscnóir eile sin faoi dhliteanas amhlaidh íocaíocht a dhéanamh ina leith;

ciallaíonn ‘ tréimhse iomchuí ’ t réimhse 12 mhí dar críoch an 1 Aibreán in aon bhliain dar tosach an tréimhse 12 mhí dar críoch an 1 Aibreán 2006;

ciallaíonn ‘ cuntas ionaid ’ cuntas arna oscailt agus arna chothabháil ag tionscnóir in ainm sealbhóra cuntais le linn tréimhse iomchuí—

(i) i gcás ina ndearna an tionscnóir roimhe sin, le linn na tréimhse iomchuí, cuntas (dá ngairtear ‘cuntas bunaidh’ san alt seo) in ainm an tsealbhóra cuntais a dhúnadh, nó

(ii) i gcás inar thug an sealbhóir cuntais, le linn na tréimhse iomchuí, litir dúnta a d’eisigh tionscnóir eile (nach brainse den tionscnóir céanna) i ndáil le cuntas in ainm an tsealbhóra cuntais a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí;

ciallaíonn ‘ cárta ionaid ’ cárta muirir i ndáil le cuntas ionaid.”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) Laistigh de 3 mhí ó dheireadh gach tréimhse iomchuí, seachadfaidh tionscnóir ráiteas i scríbhinn ar na Coimisinéirí ina dtaispeánfar an méid seo a leanas i leith na gcártaí muirir a d’eisigh nó a d’athnuaigh an tionscnóir agus a ndeirtear fúthu go bhfuil siad bailí aon tráth le linn na tréimhse iomchuí—

(i) líon na gcártaí ar cártaí ionaid iad, agus

(ii) líon na gcártaí nach cártaí ionaid iad.”,

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) D’ainneoin mhír (c), ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ach ar chártaí ionaid i ndáil le cuntas ionaid arna chothabháil ag tionscnóir aon tráth le linn tréimhse iomchuí—

(i) i gcás go mbeidh an cuntas ionaid curtha in ionad cuntais arna chothabháil ag an tionscnóir céanna, a mhéid ar mó líon na gcártaí muirir sin, i ndáil leis an gcuntas, ná líon na gcártaí muirir i ndáil leis an gcuntas bunaidh, nó

(ii) i gcás go mbeidh an cuntas ionaid curtha in ionad cuntais arna chothabháil ag tionscnóir eile, a mhéid ar mó líon na gcártaí muirir sin, i ndáil leis an gcuntas, ná líon comhiomlán na gcártaí muirir a bheidh luaite sa litir dúnta i ndáil leis an gcuntas eile sin.

(e) Ní eiseoidh tionscnóir litir dúnta le linn tréimhse iomchuí i leith cuntais a dúnadh le linn na tréimhse iomchuí i gcás nach bhfuil cuntas tugtha ag an sealbhóir cuntais i méid na dleachta stampa a cheanglófar ar an tionscnóir a íoc i leith na gcártaí muirir lena mbaineann an cuntas, don tréimhse iomchuí.

(f) I gcás go ndéileálann tionscnóir le cuntas mar chuntas ionaid de bhua gur thug an sealbhóir cuntais litir dúnta, ní dhéileálfaidh an tionscnóir, de bhua na litreach sin, le haon chuntas eile mar chuntas ionaid.

(g) Ní eiseoidh tionscnóir níos mó ná litir dúnta bhunaidh amháin i leith cuntais, agus ní fhéadfaidh sé nó sí litir dúnta dhúblach a eisiúint chuig sealbhóir cuntais ar eisíodh an litir dúnta bhunaidh chuige nó chuici ach amháin i gcás gur deimhin leis an tionscnóir go bhfuil an litir dúnta bhunaidh caillte nó scriosta agus i gcás go luaitear sa litir dúnta bhunaidh dhúblach sin gur dúblach í ar litir dúnta bhunaidh.”,

(iii) i bhfo-alt (5), i bhfomhíreanna (i) agus (ii) de mhír (a) trí “an 1 Aibreán” a chur in ionad “an 1ú lá d’Aibreán”, agus

(iv) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5A) Ceanglaítear ar bhanc nó ar thionscnóir aon litir