2 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

CUID 2

Leasú ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

2 . Mínithe.

3 . Sochar linbh — rátaí nua.

4 . Forlíonadh luathchúraim linbh — méadú ar an ráta.

5 . Cearta pinsin a aistriú chuig scéim institiúidí CE.

6 . Sochar breoiteachta — feabhsú.

7 . Pinsean Stáit (neamhranníocach) — feabhsuithe.

8 . Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — méadú ar an teorainn ioncaim agus leasú.

9 . Deontas cúraim faoisimh — méadú.

10 . Coinneáil i gcoimeád dleathach.

11 . Pinsean Stáit (ranníocach) — teaghlachóirí.

12 . Liúntas leasa dall.

13 . Liúntas leasa dall — leasuithe iarmhartacha.

14 . Liúntas leasa dall — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

15 . Liúntas cúraim baile.

16 . Liúntas cúraim baile — leasuithe iarmhartacha.

17 . Liúntas cúraim baile — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

18 . Liúntas leasa forlíontach.

19 . Éilimh.

20 . Íocaíochtaí le daoine seachas an t-éilitheoir nó an tairbhí.

21 . Forálacha maidir le gnáthchónaí.

22 . Imeachtaí.

23 . Sceideal 3, Cuid 2.

24 . Liúntas leasa forlíontach — acmhainn sheachtainiúil a ríomh.

25 . Leasuithe ar Acht 2007.

CUID 3

Leasú ar Acht na bPinsean 1990

26 . Mínithe.

27 . Riarthóirí cláraithe.

28 . Oiliúint iontaobhaithe.

29 . Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht na bPinsean 1990.

CUID 4

Leasú ar Achtanna Eile

30 . Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995.

31 . Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996.

SCEIDEAL 1

Leasuithe a Bhaineann le Liúntas Leasa Forlíontach

SCEIDEAL 2

Leasuithe Foirmiúla ar Acht na bPinsean 1990

Na hAchtanna dá dTagraítear

Blind Persons Act 1920

10 & 11 Geo. 5, c. 49

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006

2006, Uimh. 11

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995

1995, Uimh. 26

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996

1996, Uimh. 33

An tAcht Sláinte 1947

1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979

1979, Uimh. 4

Lunacy (Ireland) Act 1821

1 & 2 Geo. 4, c. 33

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001

2001, Uimh. 25

Acht na bPinsean (Leasú) 1996

1996, Uimh. 18

Acht na bPinsean (Leasú) 2002

2002, Uimh. 18

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Achtanna na bPinsean 1990 go 2006

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007

2007, Uimh. 8

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006

2006, Uimh. 5

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Trial of Lunatics Act 1883

46 & 47 Vic., c. 38

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH AGUS ACHT NA bPINSEAN 1990 AGUS DO DHÉANAMH LEASUITHE GAOLMHARA AR AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH 1995 AGUS AR AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COLSCARADH) 1996.

[7 Márta, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

1 .— (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008 a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus ailt 2 go 25 a léamh le chéile mar aon ní amháin.

(3) Féadfar Achtanna na bPinsean 1990 go 2008 a ghairm d’ailt 26 go 29 agus d’Achtanna na bPinsean 1990 go 2007 le chéile.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh ar dháta a rite.

(5) Tiocfaidh ailt 3, 8, 9 agus 10 i ngníomh, nó measfar iad a bheith tagtha i ngníomh, ar na dátaí a shonraítear faoi seach sna hailt sin.

(6) Tiocfaidh ailt 5, 12 go 17, 18(2) go (4) agus 27 go 31 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

CUID 2

Leasú ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

Mínithe.

2 .— Sa Chuid seo—

ciallaíonn “ Acht 2006 ” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006;

ciallaíonn “ Acht 2007 ” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007;

ciallaíonn “ an Príomh-Acht ” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005.

Sochar linbh rátaí nua.

3 .— (1) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2007):

“CUID 4

Na Méideanna Sochair Linbh

An méid i leith gach linbh den chéad 2 leanbh

(1)

An méid i leith gach linbh de bhreis ar 2

(2)

€166.00

€203.00

”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Aibreán 2008.

Forlíonadh luathchúraim linbh — méadú ar an ráta.

4 .— Leasaítear alt 223B den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 28 d’Acht 2006) trí “€1,100” a chur in ionad “€1,000” agus trí “€275” a chur in ionad “€250”.

Cearta pinsin a aistriú chuig scéim institiúidí CE.

5 .— Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 8:

“Cearta pinsin a aistriú chuig scéim institiúidí CE.

8A.— (1) San alt seo, ciallaíonn “Iarscríbhinn VIII” Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach, arb iad na rialacháin iad dá dtagraítear i Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 an 29 Feabhra 1968 ón gComhairle1 .

(2) Aon íocaíochtaí a cheanglaítear a dhéanamh chun críocha Airteagal 11(2) d’Iarscríbhinn VIII, déanfar iad as an gCiste Árachais Shóisialaigh.

(3) Aon airgead is iníoctha leis an Stát faoi Airteagal 11(1) d’Iarscríbhinn VIII, déanfar é a íoc isteach sa Chiste Árachais Shóisialaigh.

(4) Tar éis teidil duine chun pinsin nó ranníocaí pinsin duine a aistriú faoi fho-alt (2), ní dhéanfar aon ranníocaí arna n-aistriú amhlaidh a áireamh chun teidil chun na sochar nó na bpinsean lena mbaineann an t-alt seo a ríomh.

(5) Chun críocha an ailt seo, féadfar le rialacháin foráil a dhéanamh—

(a) maidir leis na méideanna is iníoctha faoi fho-alt (2) a ríomh,

(b) maidir leis na sochair agus na pinsin lena mbaineann an t-alt seo,

(c) maidir leis na héilimh agus na nósanna imeachta riaracháin, agus

(d) maidir le haon ní a bhaineann nó a ghabhann le haon cheann de na nithe dá dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (c).”.

Sochar breoiteachta — feabhsú.

6 .— Leasaítear alt 41(1)(c)(ia) (a cuireadh isteach le halt 5(b) d’Acht 2007) den Phríomh-Acht i gclásal (I) trí “pinsean easláine,” a chur isteach i ndiaidh “ag fáil”.

Pinsean Stáit (neamhranníocach) — feabhsuithe.

7 .— Leasaítear an Príomh-Acht in alt 159 (arna ionadú le halt 16(1)(e) d’Acht 2006 )—

(a) trí “, liúntas míchumais faoi Chaibidil 10 den Chuid seo” a chur isteach i ndiaidh “alt 178”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) méid is chomhionann leis an ráta liúntais míchumais ab iníoctha de réir alt 211 díreach roimh theacht chun bheith bheith i dteideal pinsin Stáit (neamhranníocach) agus an ráta is iníoctha de réir ailt 156, 157 agus 158, nó”.

Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — méadú ar an teorainn ioncaim agus leasú.

8 .— (1) Leasaítear alt 173 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 22 d’Acht 2007) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Faoi réir an Achta seo, ní bheidh íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora iníoctha le tuismitheoir cáilithe ar mó ná €425 a thuilleamh seachtainiúil nó a tuilleamh seachtainiúil (lena n-áirítear pá agus brabús ó aon chineál féinfhostaíochta), arna ríomh nó arna mheas mar a fhorordaítear.”.

(2) Leasaítear Cuid 5 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 35 d’Acht 2007) i Riail 1 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (4):

“(4) (a) faoi réir mhír (b), i gcás íocaíochta teaghlaigh aontuismitheora, is é an tuilleamh seachtainiúil (lena n-áirítear pá agus brabús ó aon chineál féinfhostaíochta), arna ríomh nó arna mheas mar a fhorordaítear, acmhainn sheachtainiúil an tuismitheora sin ó thuilleamh chun críocha Chaibidil 7 de Chuid 3,

(b) le linn an tuilleamh seachtainiúil a ríomh chun críocha fhomhír (a), déanfar neamhshuim de mhéid €146.50 mar aon le leath an tuillimh sheachtainiúil de bhreis ar an méid sin;”.

(3) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 8 Bealtaine 2008.

Deontas cúraim faoisimh — méadú.

9 .— (1) Leasaítear alt 225 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 28(a) d’Acht 2007) i bhfo-alt (1) trí “€1,700” a chur in ionad “€1,500”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 8 Meitheamh 2008.

Coinneáil i gcoimeád dleathach.

10 .— (1) Leasaítear alt 249 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin)—

(a) i bhfo-ailt (1)(b), (2)(b), (6)(b) agus (10), trí “faoi phianseirbhís” a scriosadh, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ní mheasfar duine a bheith faoi choinneáil i gcoimeád dleathach chun críocha teidil chun liúntais míchumais fad a bheidh an duine faoi choinneáil le haghaidh cóireála—

(a) de bhun ordaithe glactha isteach nó ordaithe athnuachana arna dhéanamh faoin Acht Meabhair-Shláinte 2001,

(b) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 38 den Acht Sláinte 1947,

(c) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 4 nó alt 5 den Acht um an Dhlí Coiriúil (Gealtacht) 2006,

(d) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 17 den Lunacy (Ireland) Act 1821, nó

(e) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 2 den Trial of Lunatics Act 1883.”.

(2) Meastar gur tháinig an t-alt seo in éifeacht an 1 Meitheamh 2005.

Pinsean Stáit (ranníocach) — teaghlachóirí.

11 .— Leasaítear alt 108 den Phríomh-Acht (arna ionadú le halt 8 d’Acht 2006)—

(a) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den mhíniú ar “teaghlachóir”:

“(a) a chónaíonn sa Stát, nó is duine dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) d’alt 219(2), agus atá faoi bhun aoise inphinsin,”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2A):

“(2A) Is ceist í a bhféadfaidh oifigeach breithiúnachta í a chinneadh an cheist i dtaobh an gcomhlíonann duine na critéir atá leagtha amach sa mhíniú ar ‘teaghlachóir’ i bhfo-alt (2).”.

Liúntas leasa dall.

12 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i gCuid 3, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 5:

“Caibidil 5A

Liúntas Leasa Dall

Léiriú.

161F.— Sa Chaibidil seo—

tá le ‘ foras ’ an bhrí chéanna atá leis in alt 59 den Acht Sláinte 1970;

ciallaíonn ‘ acmhainn sheachtainiúil ’, i ndáil le duine, acmhainn sheachtainiúil an duine arna ríomh de réir Chuid 4 de Sceideal 3, agus déanfar an méid a ríomhfar amhlaidh a chothromú suas go dtí an 10 cent is gaire i gcás inar iolraí ar 5 cent, ach nach iolraí ar 10 cent freisin, é agus déanfar é a chothromú suas go dtí an 10 cent is gaire i gcás nach iolraí ar 5 cent ná ar 10 cent é.

Teideal chun íocaíochta.

161G.— Faoi réir an Achta seo agus rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo, tá liúntas (dá ngairtear ‘liúntas leasa dall’ san Acht seo) iníoctha le duine más rud é—

(a) maidir leis an duine—

(i) go bhfuil aois 18 mbliana slánaithe aige nó aici, nó

(ii) go bhfuil aois 16 bliana slánaithe aige nó aici agus go bhfuil sé nó sí ag fáil liúntas míchumais, nó i dteideal liúntas míchumais a fháil, faoi Chaibidil 10 den Chuid seo,

(b) nach mó acmhainn sheachtainiúil an duine, arna ríomh de réir Chuid 4 de Sceideal 3, ná an t-uasmhéid cuí den acmhainn sheachtainiúil ag a bhféadfar liúntas leasa dall a íoc leis an duine sin de réir alt 161H,

(c) maidir leis an duine—

(i) go bhfuil sé nó sí ag fáil pinsean dall faoi Chaibidil 5 den Chuid seo,

(ii) go bhfuil sé nó sí ar Chlár Náisiúnta na nDall arna thiomsú ag Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn, nó

(iii) go gcuirfidh sé nó sí isteach deimhniú mallachair amhairc ó mháinlia oftalmach cláraithe nó ó optaiméadraí cláraithe, ar deimhniú é ina mbeidh cibé faisnéis a fhorordófar,

agus

(d) go bhfuil gnáthchónaí ar an duine sa Stát ar dháta déanta an iarratais ar liúntas leasa dall.

Ráta an liúntais leasa dall.

161H.— (1) Is é atá i ráta an liúntais leasa dall (dá ngairtear ‘an ráta sceidealta’ sa Chaibidil seo) ná an ráta seachtainiúil atá leagtha amach i gcolún (2) i gCuid 1 de Sceideal 4.

(2) Tá liúntas leasa dall iníoctha le duine nach bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici—

(a) de réir an ráta sceidealta, i gcás nach mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála, arb é atá ann ná suim na rátaí seo a leanas—

(i) ráta an phinsin dall atá leagtha amach i gcolún (2) i gCuid 1 de Sceideal 4 (lena n-áirítear aon mhéadú i leith linbh cháilithe),

(ii) an ráta is airde méadaithe atá leagtha amach i gCuid 3 de Sceideal 4 (i gcás gur duine de lánúin an duine), agus

(iii) an ráta sceidealta,

(b) de réir an ráta sceidealta arna laghdú 10 cent i leith gach méid 10 cent, más ann, ar mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála dá dtagraítear i mír (a).

(3) Tá liúntas leasa dall iníoctha le duine a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici—

(a) de réir an ráta sceidealta, i gcás nach mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála, arb é atá ann ná suim na rataí seo a leanas—

(i) ráta an phinsin Stáit (neamhranníocach) atá leagtha amach i gcolún (2) i gCuid 1 de Sceideal 4 (lena n-áirítear aon mhéadú i leith linbh cháilithe),

(ii) an ráta is airde méadaithe atá leagtha amach i gCuid 2 de Sceideal 4 (i gcás gur duine de lánúin an duine), agus

(iii) an ráta sceidealta,

(b) de réir an ráta sceidealta arna laghdú 10 cent i leith gach méid 10 cent, más ann, ar mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála dá dtagraítear i mír (a).

Méaduithe i leith linbh cháilithe.

161I.— (1) Faoi réir fho-alt (2), déantar ráta seachtainiúil an liúntais leasa dall is iníoctha de réir alt 161H a mhéadú den mhéid atá leagtha amach i gcolún (4) de Chuid 1 de Sceideal 4 i leith gach linbh cháilithe.

(2) I gcás ina bhfuil gach duine de lánúin ag fáil liúntas leasa dall, tá aon mhéadú ar liúntas leasa dall is iníoctha faoi fho-alt (1) i leith linbh cháilithe a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi in éineacht leis an lánúin iníoctha le gach duine acu de réir ráta atá comhionann le leath an méid is iníoctha thairis sin.

Acmhainn a ríomh — lánúineacha.

161J.— (1) Tá feidhm ag na rialacha seo a leanas chun méid an liúntais leasa dall is iníoctha le duine (‘an t-éilitheoir’) a ríomh:

(a) faoi réir mhír (b), i gcás inar daoine den teaghlach céanna an t-éilitheoir agus céile an éilitheora, comhiomlánófar a n-acmhainní agus measfar gurb iad acmhainn an éilitheoraiad,

(b) i gcás ina bhfuil an t-éilitheoir agus céile an éilitheora ag fáil liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5 den Chuid seo nó go gcomhlíonann siad araon ceanglais alt 161G(1)(c), measfar gurb í leath na hacmhainne comhiomlánaithe den bheirt acu acmhainn an éilitheora.

(2) Chun críocha fho-alt (1), is céile an éilitheora duine más rud é maidir leis an éilitheoir agus an duine sin—

(a) gur fearchéile agus banchéile iad, nó

(b) gur fear agus bean iad nach bhfuil pósta le chéile ach atá ag maireachtáil i bhfochair a chéile mar fhearchéile agus banchéile.

Iocaíocht fad atá duine i bhforas.

161K.— Aon duine atá ag fáil liúntas leasa dall an tráth a ghlactar isteach i bhforas é nó í, tá an duine sin i dteideal leanúint den liúntas a fháil go ceann cibé tréimhse, agus i cibé imthosca, a fhorordaítear.

Dícháiliú.

161L.— (1) Féadfar, le rialacháin faoin Acht seo, foráil a dhéanamh maidir le dícháiliú duine ó liúntas leasa dall a fháil i gcás ina mainníonn an duine sin, gan cúis mhaith, cibé ceanglais a shonraítear leis na rialacháin a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh na ceanglais seo a leanas a bheith san áireamh sna ceanglais dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ach ní gá gurb iad sin amháin na nithe a bheidh i gceist iontu—

(a) freastal a dhéanamh chun dul faoi aon scrúdú dochtúra nó faoi aon scrúdú eile, nó dul faoi scrúdú den sórt sin, agus

(b) a bheith ar fáil chun bualadh le hoifigeach don Aire maidir le héileamh an duine ar liúntas leasa dall.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 de Sceideal 3:

Ailt 161G agus 196.

“CUID 4

Liúntas Leasa Dall agus Liúntas Leasa Forlíontach.

1. Le linn acmhainn sheachtainiúil duine a ríomh maidir le liúntas leasa dall nó liúntas leasa forlíontach cuirfear an méid seo a leanas i gcuntas:

(1) seachas i cibé imthosca agus faoi réir cibé coinníollacha agus ar feadh cibé tréimhsí a fhorordófar, is ionann luach seachtainiúil aon mhaoine de chuid an duine (nach maoin í a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta nó nach feirm thalún í atá á léasú aige nó aici) atá infheistithe nó atá á húsáid go sochrach ar shlí eile ag an duine nó, cé gur féidir í a infheistiú nó a úsáid go sochrach, nach bhfuil infheistithe nó á húsáid go sochrach, agus an luach seachtainiúil á ríomh mar a leanas—

(a) chun críocha liúntais leasa dall, de reir thagairt 2 de Tábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo, nó

(b) chun críocha liúntais leasa fhorlíontaigh, de réir thagairt 3 den Tábla sin,

agus acmhainn sheachtainiúil de dhuine ón maoin sin;

(2) an t-ioncam airgid go léir, lena n-áirítear glanluach airgid aon tuillimh nach tuilleamh airgid ó luain phearsanta agus cibé sochair nach sochair airgid de réir mar a fhorordaítear agus méid iarbhír nó méid measta aon ioncaim teaghlaigh, cibé acu mar ranníocaí i leith chostais an teaghlaigh nó eile, ach gan na suimeanna seo a leanas a áireamh—

(a) na méideanna ag tagairtí 2 go 11, 18A agus 19 i dTábla 2 a ghabhann leis an Sceideal seo,

(b) i cibé cásanna a fhorordófar, aon airgead a gheofar mar dheontas cothabhála,

(c) aon ioncam ó liúntas leasa dall faoi alt 161G den Acht seo,

(d) aon suimeanna ó infheistíocht nó úsáid shochrach maoine (nach maoin a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta nó feirm thalún atá á léasú ag an duine),

(e) cibé méid a fhorordaítear as tuilleamh ó fhostaíocht de chineál athshlánúcháin,

(f) aon airgead a gheofar mar íocaíocht chaomhnóra (ranníocach), íocaíocht chaomhnóra (neamhranníocach) nó deontas cúraim faoisimh, agus

(g) i gcás duine a fhaigheann forlíonadh faoi alt 198 faoi chomhair an mhéid úis morgáiste nó an mhéid cíosa is iníoctha ag an duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe—

(i) méid is comhionann le comhshuim an chéad €75 d’aon ioncam breise (de réir bhrí Riail 2) agus 25 faoin gcéad den oiread sin den ioncam breise sin is mó ná €75, tar éis an t-ioncam breise sin a laghdú de chomhiomlán na méideanna seo a leanas—

(I) aon ranníoc inlamhála dá dtagraítear i Rialacháin 41 agus 42 de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001),

(II) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 13 agus faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 14,

(III) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 5 den Acht um Ranníocaí Sláinte 1979,

agus

(ii) an méid ar mó liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4—

(I) ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nó céile an duine, liúntas cúramóra faoi Chuid 3,

(II) ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nach duine de lánúin, liúntas cúramóra faoi Chuid 3,

(iii) an méid ar mó sochar cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 7(a) nó 7(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 2—

(I) ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nó céile an duine, sochar cúramóra faoi Chuid 2,

(II) ná an méid ar mó sochar cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 7(a) nó 7(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 2 ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nach duine de lánúin, sochar cúramóra faoi Chuid 2,

(iv) an méid is iníoctha faoi alt 186A,

(h) i gcás liúntais leasa dall—

(i) i gcás ina bhfaigheann an duine, nó céile an duine, liúntas cúramóra faoi Chaibidil 8 de Chuid 3, an méid ar mó liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4—

(I) ná an ráta is airde méadaithe ar phinsean dall atá leagtha amach i gCuid 3 de Sceideal 4 (i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine), nó

(II) ná an ráta is airde méadaithe ar phinsean Stáit (neamhranníocach) atá leagtha amach i gCuid 2 de Sceideal 4 (i gcás ina bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine),

(ii) i gcás ina bhfaigheann an duine, nach duine de lánúin, liúntas cúramóra faoi Chaibidil 8 de Chuid 3, an méid ar mó liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4—

(I) ná an méid pinsin dall atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 5 de Chuid 1 de Sceideal 4 (i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine), nó

(II) ná an ráta is airde méadaithe ar phinsean Stáit (neamhranníocach) atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 4 de Chuid 1 de Sceideal 4 (i gcás ina bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine),

(iii) an méid is iníoctha faoi alt 186A;

(3) luach aon tairbhe a fhabhraíonn chuig an duine—

(a) as úsáid nó teachtadh maoine (seachas teach cónaithe nó foirgneamh feirme ar úinéireacht agus ar áitiú, nó troscán agus earraí pearsanta) a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta, agus

(b) as feirm thalún a léasú ag an duine;

(4) an t-ioncam go léir agus luach na maoine go léir lenar scar an duine go díreach nó go hindíreach le cáiliú chun liúntas leasa dall nó liúntas leasa forlíontach a fháil;

(5) i gcás liúntais leasa fhorlíontaigh—

(a) an luach seachtainiúil, arna ríomh a cibé modh a fhorordaítear, atá ag aon sochar nó pribhléid a theachtann an duine mar gheall ar na nithe seo a leanas—

(i) an duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí le tuismitheoir nó le leastuismitheoir, agus

(ii) gan cibé aois a fhorordaítear a bheith slánaithe ag an duine,

agus

(b) luach seachtainiúil aon sochair nó pribhléide a theachtann an duine, seachas sochar nó pribhléid dá dtagraítear i mír (a).

2. I Riail 1(2)(g)(i), ciallaíonn ‘ioncam breise’ an méid ar mó comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(a) ioncam ó cibé fostaíocht nó oiliúint a fhorordaítear,

(b) ioncam a éiríonn as an duine d’fháil forlíonadh ar ioncam teaghlaigh faoi Chuid 6, agus

(c) comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(i) aon íocaíochtaí cothabhála arna ndéanamh ag gaol faoi dhliteanas, agus

(ii) glanluach airgid na sochar neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1(2),

sa mhéid gur mó ná €4,952 é,

nuair a dhéantar é a chomhiomlánú le hacmhainn sheachtainiúil inmheasúnaithe an duine ó gach foinse eile faoin gCuid seo—

(i) ná an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 4, arna mhéadú

(ii) den mhéid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin, i gcás ina bhfuil céile ag an duine, agus

(iii) den mhéid atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid sin arna iolrú faoin líon leanaí cáilithe.

3. Le linn teideal chun forlíonadh cíosa nó forlíonadh úis morgáiste is iníoctha faoi alt 198 a chinneadh, áireofar sna sochair neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1(2) an glanluach airgid thirim seachtainiúil don duine ar chostais tithíochta bhliantúla an duine arna dtabhú iarbhír agus arna n-íoc ag gaol faoi dhliteanas.

4. Le linn measúnú a dhéanamh ar acmhainn duine chun críche forlíonta cíosa nó forlíonta úis morgáiste is iníoctha faoi alt 198 i gcás ina bhfuil aois 65 bliana slánaithe ag an duine, agus i gcás inar mó ioncam teaghlaigh cónasctha an duine ná an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh is cuí d’imthosca an duine, déanfar neamhshuim de mhéid is comhionann leis an difríocht idir an ráta uasta pinsin Stáit (ranníocach) is cuí d’imthosca an duine agus an ráta sin liúntais leasa fhorlíontaigh.

5. I gcás liúntais leasa fhorlíontaigh, más rud é go bhfuil aon ioncam breise a bhféadfadh feidhm a bheith ag Riail 1(2)(e) nó Riail (2)(g)(i) maidir leis ag duine nó ag céile an duine, ní bheidh feidhm ach ag aon Riail amháin acu sin, arb é a bheidh ann ná cibé Riail acu is fabhraí.

6. (1) Faoi réir mhír (2), ní bheidh d’éifeacht le Rialacha 1(1), 1(2)(f) agus 1(2)(g) an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh a laghdú faoi bhun an ráta a bhí iníoctha díreach roimh an 6 Meitheamh 2007.

(2) Scoirfidh an riail seo d’fheidhm a bheith aici maidir le haon duine a mbeidh méid a acmhainne nó a hacmhainne tar éis méadú.”.

(c) i dTábla 1 de Sceideal 3—

(i) ag tagairt 2 trí “i Riail 1(1) de Chuid 2 (chun críocha liúntais míchumais) agus Riail 1(1) de Chuid 4 (chun críocha liúntais leasa dall)” a chur in ionad “i Riail 1(1) de Chuid 2, chun críocha liúntais míchumais,”, agus

(ii) ag tagairt 3 trí “(chun críocha liúntais leasa fhorlíontaigh)” a chur isteach i ndiaidh “de Chuid 4”,

agus

(d) i gCuid 1 de Sceideal 4 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh thagairt 5:

5A. Liúntas Leasa Dall

61.60

4.40

”.

Liúntas leasa dall — leasuithe iarmhartacha.

13 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(3)(b)(i) trí “161J” a chur isteach i ndiaidh “156(1),”,

(b) in alt 139(1) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) liúntas leasa dall.”,

(c) in alt 241(2)(c) trí “liúntais leasa dall,” a chur isteach i ndiaidh “pinsin dall,”,

(d) in alt 244(1)(c)(iii)—

(i) trí “liúntais leasa dall,” a chur isteach i ndiaidh “pinsin míthreorach,”, agus

(ii) trí “cibé méid den phinsean, den liúntas, den sochar nó den fhorlíonadh” a chur in ionad na bhfocal uile ó “cibé méid den phinsean” go dtí “nó den fhorlíonadh” agus na focail deiridh sin san áireamh,

(e) in alt 246(3) trí “161G(1)(d),” a chur isteach i ndiaidh “153(c),”,

(f) in alt 247—

(i) i bhfo-alt (1)(b) trí “, liúntas leasa dall” a chur isteach i ndiaidh “seachas”, agus

(ii) i bhfo-alt (2)(b) trí “, liúntas leasa dall” a chur isteach i ndiaidh “seachas”,

(g) in alt 249 (arna leasú le halt 10 den Acht seo) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (15):

“(16) Beidh duine dícháilithe chun liúntas leasa dall a fháil—

(a) fad atá tréimhse príosúnachta nó tréimhse coinneála i gcoimeád dleathach á cur isteach ag an duine, agus

(b) ach amháin i gcás ina bhforáiltear a mhalairt le rialacháin, fad atá cónaí ar an duine, go sealadach nó go buan, lasmuigh den Stát.”,

(h) in alt 265(1) trí fhomhír (iv) de mhír (a) den mhíniú ar “críoch iomchuí” a scriosadh,

(i) i gCuid 3 de Sceideal 3 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (ii) de Riail 1(2)(b):

“(ii) aon ioncam ó liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A de Chuid 3,”,

agus

(j) i gCuid 5 de Sceideal 3 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (iv) de Riail 1(2)(b):

“(iv) aon ioncam ó liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A de Chuid 3,”.

Liúntas leasa dall — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

14 .— (1) San alt seo—

ciallaíonn “ Caibidil 5A ” Caibidil 5A (arna cur isteach le halt 12 den Acht seo) de Chuid 3 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “ iarliúntas leasa dall ” deontas nó liúntas ar scór scéime chun leas na ndall a chur chun cinn, ar scéim í arna hullmhú faoi alt 2 den Blind Persons Act 1920.

(2) D’ainneoin aon ní dá mhalairt i gCaibidil 5A ach faoi réir fho-alt (3), más rud é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, go bhfuil duine ag fáil aon ioncaim ón iarliúntas leasa dall, beidh liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A iníoctha leis an duine sin amhail ar an agus ón tosach feidhme sin de réir ráta nach ísle ná ráta an iarliúntais leasa dall a bhí iníoctha leis an duine sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

(3) Scoireann fo-alt (2) d’fheidhm a bheith aige nuair a tharlaíonn athrú ar imthosca an duine, ar dháta thosach feidhme an ailt seo nó dáta dá éis sin, ar athrú é de chineál a dhéanann difear do theideal an duine faoi Chaibidil 5A.

(4) Aon chinneadh a dhéanann fostaí de chuid na Feidhmeannachta, roimh thosach feidhme an ailt seo, i ndáil leis an iarliúntas leasa dall a dhámhachtain do dhuine, beidh éifeacht leis, amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, mar bhreith ó oifigeach breithiúnachta liúntas leasa dall a dhámhachtain don duine sin faoi Chaibidil 5A.

(5) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta maidir le hiarratas arna dhéanamh ag duine ar an iarliúntas leasa dall, measfar gur iarratas ar liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A an t-iarratas sin.

Liúntas cúraim baile.

15 .— Leasaítear Cuid 3 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 8:

“Caibidil 8A

Liúntas Cúraim Baile

Léiriú.

186B.— Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “ foras ” ospidéal, teach téarnamh nó teach do leanaí a bhfuil míchumas fisiceach nó meabhrach orthu nó cóiríocht choimhdeach agus aon bhunachas eile dá shamhail ina soláthraítear cónaí, cothabháil nó cúram i gcás ina ndéanann an Fheidhmeannacht nó an Roinn Oideachais agus Eolaíochta costas cothabhála an linbh san fhoras sin a íoc, go hiomlán nó go páirteach, nó go n-íoctar an costas sin thar a ceann;

ciallaíonn “ eagraíocht idirnáisiúnta ” eagraíocht idir-rialtasach idirnáisiúnta, lena n-áirítear, go háirithe agus gan ginearáltacht an méid sin roimhe seo a theorannú—

(a) Eagraíocht na Náisiún Aontaithe agus a sainghníomhaireachtaí,

(b) forais agus gníomhaireachtaí na gComhphobal Eorpach,

(c) Comhairle na hEorpa, agus

(d) an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta;

tá le ‘ leanbh cáilithe ’ an bhrí a thugtar le halt 186C;

tá le ‘ duine cáilithe ’ an bhrí a thugtar le halt 186D.

Leanbh cáilithe.

186C.— Aon duine atá faoi bhun 16 bliana d’aois (dá ngairtear ‘an leanbh’ san alt seo) is leanbh cáilithe é nó í chun críocha liúntas cúraim baile a íoc más rud é—

(a) go mbeidh deimhnithe ag lia-chleachtóir, ar cibé modh a bheidh forordaithe—

(i) go bhfuil mhíchumas trom ar an leanbh ar gá cúram buan nó leanúnach agus aird bhuan nó leanúnach a thabhairt ina leith ar mó é go substaintiúil ná an cúram agus an aird is gá a thabhairt de ghnáth i leith linbh den aois chéanna, agus

(ii) gur míchumas é de chineál gur dócha go mbeidh cúram agus aird lánaimseartha ag teastáil ón leanbh ar feadh 12 mhí chomhleanúnacha ar a laghad,

(b) maidir leis an leanbh—

(i) go bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(ii) go gcomhlíonann sé nó sí ceanglais alt 219(2),

agus

(c) nach bhfuil an leanbh á choinneáil nó á coinneáil i scoil choinneála leanaí mar a mhínítear in alt 3 d’Acht na Leanaí 2001.

Duine cáilithe.

186D.— (1) Is duine cáilithe duine chun críocha liúntas cúraim baile a fháil i leith linbh cháilithe—

(a) má chónaíonn an leanbh leis an duine sin de ghnáth,

(b) má dhéanann an duine sin socrú maidir le cúram an linbh, agus

(c) ar dháta déanta an iarratais ar liúntas cúraim baile—

(i) má tá gnáthchónaí ar an duine sin sa Stát, nó

(ii) má tá ceanglais alt 219(2) comhlíonta i ndáil leis an duine sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(a), féadfaidh an tAire le rialachán rialacha a dhéanamh d’fhonn a chinneadh cén duine ar leis nó léi a measfar leanbh cáilithe a bheith ina chónaí nó ina cónaí de ghnáth.

Íocaíochtaí fad atá leanbh ina chónaí nó ina cónaí i bhforas.

186E.— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní bheidh liúntas cúraim baile iníoctha i leith aon tréimhse a mbeidh leanbh ina chónaí nó ina cónaí i bhforas lena linn.

(2) Faoi réir na Caibidle seo, féadfar, faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a fhorordófar, foráil a dhéanamh le rialacháin go ndéanfar liúntas cúraim baile a íoc de réir ráta is ísle ná an ráta sceidealta dá dtagraítear in alt 186F i leith linbh cháilithe a mbeadh an liúntas iníoctha ina leith murach an leanbh cáilithe a bheith ina chónaí nó ina cónaí i bhforas, i gcás an leanbh a bheith ina chónaí nó ina cónaí go sealadach leis an duine cáilithe ar feadh tréimhse nach giorra ná dhá lá in aon seachtain áirithe amháin.

(3) Más rud é, maidir le leanbh cáilithe a bhfuil liúntas cúraim baile iníoctha ina leith, go ndéanfar é nó í a ghlacadh isteach i bhforas ar shlí seachas sna himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (2), leanfaidh an liúntas sin de bheith iníoctha ar feadh na tréimhse sin, agus i cibé imthosca a fhorordófar.

Ráta íocaíochta.

186F.— (1) Faoi réir an Achta seo, fad a bheidh duine ina dhuine nó ina duine cáilitheach, íocfar liúntas míosúil leis nó léi as airgead a sholáthróidh an tOireachtas de réir an ráta (dá ngairtear ‘an ráta sceidealta’ san alt seo) a leagtar amach i gCuid 5 de Sceideal 4.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir le liúntas cúraim baile a íoc de réir ráta is ísle ná an ráta sceidealta i gcás linbh cháilithe a bhfuil liúntas iníoctha de réir alt 186E(2) ina leith.

Scrúdú dochtúra.

186G.— (1) Déanfaidh ar leanbh cáilithe, a bhfuil liúntas cúraim baile á íoc ina leith, freastal chun dul faoi aon scrúduithe dochtúra nó aon scrúduithe eile is gá de réir na rialachán nó rachaidh sé nó sí faoi scrúduithe den sórt sin.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh freisin, le rialacháin arna ndéanamh chun críocha fho-alt (1), go ndícháileofar duine chun liúntas cúraim baile a fháil más rud é, maidir leis an leanbh cáilithe ar ina leith atá an liúntas cúraim baile iníoctha, go mainníonn sé nó sí, gan cúis mhaith, freastal a dhéanamh chun dul, nó dul, faoin scrúdú dochtúra nó faoin scrúdú eile sin de réir mar is gá de réir na rialachán sin.

Gan ach liúntas cúraim baile amháin a bheith iníoctha.

186H.— Ní bheidh níos mó na liúntas cúraim baile amháin iníoctha in aon mhí amháin i leith aon linbh cháilithe áirithe.”.

Liúntas cúraim baile — leasuithe iarmhartacha.

16 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 139(1) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h):

“(ha) liúntas cúraim baile,”,

(b) in alt 224(1)(a) trí “, liúntas cúraim baile” a chur isteach i ndiaidh “líuntas cúramóra”,

(c) in alt 225(2) trí mhír (d) a scriosadh,

(d) in alt 241 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) Aon duine a mhainníonn éileamh a dhéanamh ar liúntas cúraim baile laistigh den am forordaithe beidh an duine sin dícháilithe chun íocaíocht a fháil i leith aon lae roimh an dáta a dhéantar an t-éileamh mura rud é gur deimhin le hoifigeach breithiúnachta nó le hoifigeach achomhairc go raibh cúis mhaith leis an moill maidir leis an éileamh a dhéanamh, agus sa chás sin, beidh liúntas cúraim baile iníoctha ón lá sonraithe (arb é an lá é a sonraítear ina leith, i rialacháin arna ndéanamh chun críocha alt 242(1)(a), gurb é an lá sin gach mí a íocfar liúntas cúraim baile) sa mhí i ndiaidh na míosa sin inar tháinig an t-éilitheoir chun bheith ina dhuine cáilithe nó ina duine cáilithe de réir bhrí alt 186D(1).”,

(e) in alt 244(1)(c)(iii)—

(i) trí “liúntas cúraim baile,” a chur isteach roimh “sochar linbh”, agus

(ii) trí “den phinsean, den liúntas, den sochar nó den fhorlíonadh” a chur in ionad na bhfocal go léir ó “den phinsean” go dtí “den fhorlíonadh” agus na focail deiridh sin san áireamh,

(f) in alt 246(3) trí “186D(3),” a chur isteach roimh “192,”,

(g) in alt 247

(i) i bhfo-alt (1)(b), trí “, liúntas cúraim baile” a chur isteach i ndiaidh “186A”,

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “, liúntas cúraim baile” a chur isteach i ndiaidh “186A”,

(h) in alt 249, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach ag deireadh an ailt:

“(17) Dícháileofar duine chun liúntas cúraim baile a fháil—

(a) fad atá tréimhse príosúnachta nó tréimhse coinneála i gcoimeád dleathach á cur isteach ag an duine, agus

(b) ach amháin i gcás ina bhforáiltear a mhalairt le rialacháin, fad atá cónaí ar an duine, go sealadach nó go buan, lasmuigh den Stát.”,

agus

(i) i Sceideal 4 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 4 (a cuireadh isteach le halt 3(1) den Acht seo):

Alt 186F.

“CUID 5

Méid an Liúntais Cúraim Baile

Is é atá i méid míosúil an liúntais cúraim baile, in aghaidh an linbh, ná €299.60.”.

Liúntas cúraim baile — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

17 .— (1) San alt seo—

ciallaíonn “Caibidil 8A” Caibidil 8A (arna cur isteach le halt 15 den Acht seo) de Chuid 3 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “liúntas Achta Sláinte” liúntas le haghaidh cúraim baile leanaí faoi alt 61 den Acht Sláinte 1970.

(2) D’ainneoin aon ní dá mhalairt i gCaibidil 8A ach faoi réir fho-alt (3), i gcás ina bhfuil duine, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, ag fáil liúntas Achta Sláinte, beidh liúntas cúraim baile iníoctha leis an duine sin faoi Chaibidil 8A amhail ar an agus ón tosach feidhme sin de réir ráta nach lú ná ráta an liúntais Achta Sláinte a bhí iníoctha leis an duine sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

(3) Scoireann fo-alt (2) d’fheidhm a bheith aige an tráth a tharlaíonn athrú, ar dháta thosach feidhme an ailt seo nó dá éis sin, ar athrú é ar imthosca an duine sin nó ar imthosca an linbh ar ina leith atá an liúntas iníoctha agus ar athrú de chineál a dhéanann difear do theideal an duine faoi Chaibidil 8A é.

(4) Aon chinneadh a dhéanann fostaí de chuid na Feidhmeannachta, roimh thosach feidhme an ailt seo, i ndáil le liúntas Achta Sláinte a dhámhachtain do dhuine, beidh éifeacht leis, amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, mar bhreith ó oifigeach breithiúnachta liúntas cúraim baile a dhámhachtain don duine sin faoi Chaibidil 8A.

(5) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an fho-ailt seo, nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta maidir le hiarratas arna dhéanamh ag duine ar an liúntas Achta Sláinte, measfar gur iarratas ar liúntas cúraim baile faoi Chaibidil 8A an t-iarratas sin.

Liúntas leasa forlíontach.

18 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 312 trí “faoi alt 196, 197 nó 198” a chur in ionad “ar liúntas leasa forlíontach”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht de réir mar a léirítear i Sceideal 1.

(3) Aon chinneadh a dhéanann fostaí de chuid na Feidhmeannachta, roimh thosach feidhme an fho-ailt seo, i ndáil le liúntas leasa forlíontach a dhámhachtain do dhuine, beidh éifeacht leis, amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, mar bhreith ó dhuine ainmnithe liúntas leasa forlíontach a dhámhachtain don duine sin faoi Chaibidil 9 de Chuid 3 den Phríomh-Acht arna leasú le fo-alt (2).

(4) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta maidir le hiarratas arna dhéanamh ag duine ar liúntas leasa forlíontach, measfar, maidir leis an iarratas sin, gur iarratas ar liúntas leasa forlíontach é faoi Chaibidil 9 de Chuid 3 den Phríomh-Acht arna leasú le fo-alt (2).

Éilimh.

19 .— Leasaítear alt 241(6) den Phríomh-Acht trí “dheontas cúraim faoisimh nó” a chur isteach i ndiaidh “éileamh a dhéanamh ar”

Íocaíochtaí le daoine seachas an t-éilitheoir nó an tairbhí.

20 .— Leasaítear alt 244 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) a chumasú duine a cheapadh chun aon cheart nó cumhacht a fheidhmiú thar ceann éilitheora nó tairbhí—

(I) atá faoi bhun 16 bliana d’aois, nó

(II) a mbeidh deimhnithe ag lia-chleachtóir ina leith gur duine é nó í atá, nó is dóigh a thiocfaidh go luath chun bheith, neamhábalta a chuid gnóthaí airgeadais nó a cuid gnóthaí airgeadais a bhainistiú de thuras na huaire,

ar ceart é nó cumhacht í atá infheidhmithe thairis sin faoin Acht seo ag an éilitheoir nó ag an tairbhí, agus

(ii) faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a fhorordófar chun leas pearsanta an éilitheora nó an tairbhí a áirithiú, a údarú do dhuine a cheapfar amhlaidh glacadh agus déileáil le haon suim is iníoctha ar mhodh sochair thar ceann agus chun tairbhe an éilitheora nó an tairbhí,”,

(ii) trí “, faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a fhorordófar,” a chur isteach i ndiaidh “duine a cheapadh” i mír (c),

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo maidir leis na cumhachtaí is infheidhmithe ag daoine, agus maidir le hoibleagáidí daoine, arna gceapadh chun glacadh agus déileáil le suimeanna is iníoctha ar mhodh sochair, lena n-áirítear, go háirithe, oibleagáid chun cuntas a thabhairt ar shuimeanna arna nglacadh amhlaidh.”.

Forálacha maidir le gnáthchónaí.

21 .— Leasaítear alt 246(3) den Phríomh-Acht trí “186A(2),” a chur isteach i ndiaidh “180,”.

Imeachtaí.

22 .— Leasaítear alt 343 den Phríomh-Acht—

(a) trí “inghlactha i bhfianaise” a chur in ionad “ina chinneadh críochnaitheach”, agus

(b) i mír (a), trí “féadfar” a chur in ionad “déanfar” agus i mír (b), trí “féadfaidh” a chur in ionad “déanfaidh”.

Sceideal 3, Cuid 2.

23 .— Leasaítear Cuid 2 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 35 d’Acht 2007) i Riail 1(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad “arna ríomh de réir Thábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo,”:

“arna ríomh—

(a) chun críocha liúntais cuardaitheora poist, liúntais réamhscoir nó cúnaimh feirme, de réir thagairt 1 de Thábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo, nó

(b) chun críocha liúntais míchumais, de réir thagairt 2 de Thábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo,”.

Liúntas leasa forlíontach — acmhainn sheachtainiúil a ríomh.

24 .— Leasaítear Cuid 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 36 d’Acht 2007)—

(a) i Riail 1(2)(a), trí “, 18A” a chur isteach i ndiaidh “11”,

(b) i Riail 1(2)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (v):

“(v) i gcás duine ag a bhfuil forlíonadh á fháil faoi alt 198 faoi chomhair an mhéid úis morgáiste nó cíosa is iníoctha ag an duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe—

(I) méid is comhionann le suim an chéad €75 d’aon ioncam breise (de réir bhrí Riail 2) agus 25 faoin gcéad den oiread sin den ioncam breise sin is mó ná €75, nuair a dhéantar an t-ioncam breise sin a laghdú de chomhiomlán na méideanna seo a leanas—

(A) aon ranníoc inlamhála dá dtagraítear i Rialacháin 41 agus 42 de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001),

(B) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 13 agus faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 14, agus

(C) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 5 den Acht um Ranníocaí Sláinte 1979, agus

(II) an méid ar mó an liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4 ná—

(A) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nó céile an duine, ag fáil liúntas cúramóra faoi Chuid 3; nó

(B) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nach duine de lánúin, ag fáil liúntas cúramóra faoi Chuid 3;

(III) an méid ar mó an sochar cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 7(a) nó 7(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 2 ná—

(A) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nó céile an duine, ag fáil sochar cúramóra faoi Chuid 2; nó

(B) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nach duine de lánúin, ag fáil sochar cúramóra faoi Chuid 2;

agus

(IV) an méid is iníoctha faoi alt 186A;”,

(c) i Riail 1A (arna cur isteach le halt 36 d’Acht 2007)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (1):

“(1) Le linn teideal chuig forlíonadh cíosa nó úis morgáiste is iníoctha faoi alt 198 a chinneadh, áireofar sna sochair neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1(2) an glanluach airgid thirim seachtainiúil don duine a ghabhann lena chostais nó lena costais bhliantúla tithíochta arna dtabhú iarbhír agus arna n-íoc ag gaol faoi dhliteanas.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (3):

“(3) Más rud é, maidir leis an duine nó maidir le céile an duine, go bhfuil aon ioncam breise aige nó aici a bhféadfadh feidhm a bheith ag Riail 1(2)(b)(iv) nó Riail 1(2)(b)(v)(I) maidir leis, ní bheidh feidhm ach ag Riail amháin acu sin, arb í an Riail is fabhraí don duine í.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 2:

“2.— I Riail 1(2)(b)(v)(I), ciallaíonn ‘ ioncam breise ’ an méid ar mó comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(a) ioncam ó cibé fostaíocht nó oiliúint a fhorordaítear,

(b) ioncam ón bhforlíonadh ar ioncam teaghlaigh a fhaigheann an duine faoi Chuid 6, agus

(c) comhiomlán—

(i) aon íocaíochtaí cothabhála arna ndéanamh ag gaol faoi dhliteanas, agus

(ii) ghlanluach airgid thirim na sochar neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1A(1),

sa mhéid gur mó ná €4,952 é,

nuair a chomhiomlánaítear é le hacmhainn sheachtainiúil inmheasúnaithe an duine ó gach foinse eile faoin gCuid seo, ná

(i) an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 4, móide

(ii) an méid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin, i gcás céile a bheith ag an duine, agus

(iii) an méid atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid sin arna iolrú faoi líon na leanaí cáilithe.”.

Leasuithe ar Acht 2007.

25 .— Leasaítear Acht 2007—

(a) in alt 9, trí mhíreanna (b), (e)(i), (g)(i) agus (i) a scriosadh,

(b) in alt 25, trí fho-alt (2) a aisghairm,

(c) in alt 35, trí fhomhír (i) de mhír (a) a scriosadh, agus

(d) trí Sceideal 1 a aisghairm.

CUID 3

Leasú ar Acht na bPinsean 1990

Mínithe.

26 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “ Príomh-Acht ” Acht na bPinsean 1990.

Riarthóirí cláraithe.

27 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ scéim pinsean ceirde ”:

“ciallaíonn ‘ socrú aon-chomhalta ’ scéim ranníoca shainithe a bunaíodh d’aon duine amháin lena n-áirítear scéim arna bunú amhlaidh agus a bhfuil comhalta eile aici mar gheall ar oibriú ordaithe coigeartaithe pinsean;

ciallaíonn ‘ socrú eisfhoinsithe ’ socrú d’aon chineál idir riarthóir cláraithe agus duine eile chun go gcomhlíonfaidh an duine eile sin próiseas, seirbhís nó gníomhaíocht a dhéanfadh an riarthóir cláraithe féin thairis sin, agus déanfar ‘eisfhoinsiú’ a fhorléiriú dá réir sin;

ciallaíonn ‘ ordú coigeartaithe pinsean ’ ordú faoi alt 12(2) nó (3) den Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995 nó faoi alt 17(2) nó (3) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996;

ciallaíonn ‘ iontaobhaí pinseanóra ’ duine atá ceadaithe de thuras na huaire ag na Coimisinéirí Ioncaim chun gníomhú sa cháil sin de réir ceanglas arna bhforchur faoi Chuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ sochar caomhnaithe ”:

“ciallaíonn ‘ iontaobhaí gairmiúil ’ duine—

(a) a thugann le tuiscint go bhfuil eolas, scileanna agus oilteacht speisialta aige maidir le hiontaobhais phinsean, agus

(b) a sholáthraíonn seirbhísí iontaobhaí, i gcúrsa gairme nó gnó, do scéimeanna nó do CBS-anna iontaobhais;”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ seirbhís ináirithe ”:

“ciallaíonn ‘ riarthóir cláraithe ’ duine atá cláraithe leis an mBord mar riarthóir cláraithe faoi Chuid VIA;”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ iontaobhaithe ”:

“ciallaíonn ‘ iontaobhaithe ’—

(a) i ndáil le scéim arna bunú faoi iontaobhas nó i ndáil le CBS iontaobhais, iontaobhaithe na scéime nó an CBS iontaobhais, agus

(b) i ndáil le scéim arna bunú ar shlí eile seachas faoi iontaobhas (ach amháin in ailt 54(2), 55(1A), 59, 59A, 59AA, 62, 63 agus 64), riarthóir na scéime;”,

(b) in alt 3(1)—

(i) i mír (a)—

(I) trí “mar dhuine den sórt sin,” a chur in ionad “mar dhuine den sórt sin, nó” i bhfomhír (v), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (vi):

“(vi) riarthóir cláraithe, nó

(vii) aon duine eile,”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) Níl an chosaint atá leagtha amach i mír (c) ar fáil do riarthóir cláraithe i leith mainneachtana ag duine eile aon phróiseas, seirbhís nó gníomhaíocht a chomhlíonadh atá eisfhoinsithe ag an riarthóir cláraithe chuig an duine sin.”,

(c) in alt 3A tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) Níl feidhm ag an alt seo maidir le riarthóir cláraithe.”,

(d) in alt 18—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal go léir i ndiaidh “imscrúdú a dhéanamh”:

“thar a cheann—

(a) ar staid agus seoladh scéime nó CBS iontaobhais,

(b) ar staid tháirge CCSP, nó

(c) ar ghníomhaíochtaí riarthóra chláraithe sa cháil sin.”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh an Bord nó oifigeach údaraithe, le fógra i scríbhinn—

(a) i ndáil le scéim nó CBS iontaobhais, a cheangal ar an bhfostóir lena mbaineann nó ar iontaobhaithe nó ar riarthóir cláraithe na scéime nó an CBS iontaobhais,

(b) i ndáil le soláthraí CCSP, a cheangal ar oifigigh agus ar fhostaithe an tsoláthraí CCSP i leith a ghníomhaíochtaí CCSP,

(c) i ndáil le fostóir, a cheangal air i ndáil lena oibleagáidí faoi alt 121, agus

(d) i ndáil le riarthóir cláraithe, a cheangal air,

cibé faisnéis agus mínithe, agus cibé leabhair chuntais agus doiciméid eile, i ndáil leis an scéim, leis an CBS iontaobhais, leis na táirgí CCSP a sholáthraíonn an soláthraí CCSP nó le gníomhaíochtaí an riarthóra chláraithe sa cháil sin, de réir mar a bheidh, agus de réir mar a bheidh sonraithe, a thabhairt dó laistigh de cibé tréimhse réasúnach a bheidh sonraithe san fhógra.”,

(iii) i bhfo-alt (3A)—

(I) trí “scéim, CBS iontaobhais, táirge CCSP nó gníomhaíochtaí riarthóra chláraithe sa cháil sin” a chur in ionad “scéim nó CBS iontaobhais nó táirge CCSP”,

(II) i mír (a), trí “riarthóra chláraithe,” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaí,”,

(III) i mír (c), trí “an scéim, an CBS iontaobhais, an táirge CCSP nó le gníomhaíochtaí an riarthóra chláraithe sa cháil sin” a chur in ionad “an scéim nó CBS iontaobhais nó táirge CCSP”, agus

(IV) i mír (d), trí “an scéim, an CBS iontaobhais, le gníomhaíochta an tsoláthraí CCSP mar sholáthraí den sórt sin nó le gníomhaíochtaí an riarthóra chláraithe sa cháil sin” a chur in ionad “an scéim nó CBS iontaobhais nó le gníomhaíochta an tsoláthraí CCSP mar sholáthraí den sórt sin”,

(iv) i bhfo-alt (4)—

(I) trí “de chuid an fhostóra, de chuid an tsoláthraí CCSP i ndáil lena ghníomhaíochtaí mar sholáthraí den sórt sin, nó de chuid an riarthóra chláraithe i ndáil lena ghníomhaíochtaí sa cháil sin, é nó ar iontaobhaí nó gníomhaire é” a chur in ionad “de chuid an fhostóra nó an tsoláthraí CCSP mar sholáthraí den sórt sin é nó ar iontaobhaí nó gníomhaire é”, agus

(II) trí “is duine” a chur isteach i ndiaidh “de réir mar a bheidh, nó”,

agus

(v) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (5), (6) agus (7):

“(5) Aon duine—

(a) a chuireann bac go toiliúil ar dhuine údaraithe agus é ag feidhmiú a chumhachtaí faoin alt seo, nó

(b) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach, aon fhaisnéis, doiciméad, ábhar nó míniú a thabhairt ar aird don duine údaraithe nó don Bhord nuair a cheanglaítear air déanamh amhlaidh faoin alt seo, nó

(c) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach, aon cheisteanna a fhreagairt a chuireann an duine údaraithe nó an Bord air maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) gnóthaí na scéime nó an CBS iontaobhais, nó

(ii) gníomhaíochtaí an tsoláthraí CCSP mar sholáthraí den sórt sin nó an riarthóra chláraithe sa cháil sin,

tá cion déanta aige is inphionóis—

(I) ar é a chiontú go hachomair, le fíneáil nach mó ná €5,000 nó le príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain amháin, nó leis an dá phionós sin le chéile,

(II) ar é a chiontú ar díotáil, le fíneáil nach mó na €25,000 nó le príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó leis an dá phionós sin le chéile.

(6) San alt seo folaíonn ‘ gníomhaire ’ —

(a) i ndáil le scéim, le CBS Iontaobhais nó le soláthraí CCSP—

(i) na hachtúirí, na riarthóirí, na riarthóirí cláraithe, na hiniúchóirí agus na cuntasóirí eile, agus

(ii) na comhairleoirí airgeadais agus na comhairleoirí eile,

don scéim, don CBS iontaobhais nó don soláthraí CCSP,

(b) i ndáil le riarthóir cláraithe—

(i) na hiniúchóirí agus na cuntasóirí eile, agus na comhairleoirí airgeadais agus na comhairleoirí eile, don riarthóir cláraithe, agus

(ii) aon duine a bhfuil socrú eisfhoinsithe ag an riarthóir cláraithe leis, agus

(c) i ndáil le fostóir — na hiniúchóirí agus na cuntasóirí eile, agus na comhairleoirí airgeadais agus na comhairleoirí eile, don fhostóir.

(7) Aon tagairt san alt seo d’oifigeach, d’fhostaí nó do ghníomhaire fostóra, scéime, CBS iontaobhais, riarthóra chláraithe nó soláthraí CCSP, folaíonn sí tagairt do dhuine a bhí, ach nach bhfuil a thuilleadh, ina oifigeach, ina fhostaí, nó ina ghníomhaire (de réir mar a bheidh) de chuid an fhostóra, na scéime, an CBS iontaobhais, an riarthóra chláraithe nó an tsoláthraí CCBS.”,

(e) in alt 54—

(i) i bhfo-alt (1), trí “achtúire, iontaobhaithe nó riarthóir cláraithe scéime nó CBS iontaobhais” a chur in ionad “achtúire nó iontaobhaithe scéime nó iontaobhais CBS”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(2) Chun gurbh fhusa d’iontaobhaithe scéime nó CBS iontaobhais (seachas CBS iontaobhais beag) a n-oibleagáidí faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, déanfaidh na hiontaobhaithe riarthóir a cheapadh chun na dualgais a shonraítear in alt 64G(1)(b) a chomhlíonadh i ndáil leis an scéim nó an CBS iontaobhais sin.

(3) Ní dhéantar, de bharr riarthóir cláraithe a cheapadh faoi fho-alt (2), na hiontaobhaithe a shaoradh ó aon cheann dá n-oibleagáidí faoi fho-alt (1).”.

(iii) i bhfo-alt (4)—

(I) i mír (a), trí “nó riarthóir cláraithe” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe”,

(II) i mír (aa)—

(A) trí “nó ar riarthóir cláraithe dá cuid” a chur isteach i ndiaidh “a iarraidh ar iontaobhaithe na scéime”, agus

(B) trí “nó an riarthóir cláraithe sin, de réir mar a bheidh,” a chur isteach i ndiaidh “agus déanfaidh na hiontaobhaithe”,

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (aa):

“(ab) Féadfaidh riarthóir cláraithe scéime nó CBS iontaobhais a iarraidh ar iontaobhaithe nó iniúchóirí na scéime nó an CBS iontaobhais sin, nó ar achtúire scéime cibé faisnéis a thabhairt dó a bheidh ag teastáil uaidh le réasún chun críocha a fheidhmeanna faoin Acht seo nó faoi rialacháin faoin Acht seo, agus déanfaidh na hiontaobhaithe, na hiniúchóirí nó an t-achtúire de réir aon iarrata den sórt sin.”,

(IV) i mír (b)—

(A) trí “nó riarthóir cláraithe” a chur isteach i ndiaidh “a iarraidh ar iontaobhaithe”, agus

(B) trí “agus déanfaidh na hiontaobhaithe, an riarthóir cláraithe nó an fostóir, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “agus déanfaidh na hiontaobhaithe nó an fostóir”,

(V) i mír (c)—

(A) trí “lena mbaineann scéim nó ar achtúire do scéim nó ar iontaobhaithe nó riarthóir cláraithe scéime nó CBS iontaobhais cibé” a chur in ionad “lena mbaineann scéim nó ar achtúire do scéim nó ar iontaobhaithe scéime nó CBS iontaobhais cibé”, agus

(B) trí “déanfaidh an fostóir, an t-achtúire, na hiontaobhaithe nó an riarthóir cláraithe” a chur in ionad “déanfaidh an fostóir, an t-achtúire nó na hiontaobhaithe”,

(VI) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) Féadfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn, a iarraidh ar riarthóir cláraithe cibé faisnéis a bhaineann lena ghníomhaíochtaí sa cháil sin a thabhairt don Bhord, agus sin a dhéanamh laistigh de cibé teorainneacha ama a shonróidh an Bord san fhógra, agus déanfaidh an riarthóir cláraithe de réir aon iarrata den sórt sin.”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Aon duine a sháraíonn an t-alt seo tá cion déanta aige is inphionóis, ar é a chiontú go hachomair, le fíneáil nach nó ná €5,000 nó le príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain, nó leis an dá phionós sin le chéile.”,

(f) in alt 55 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1)—

“(1A) Chun gurbh fhusa d’iontaobhaithe scéime nó CBS iontaobhais (seachas socrú aon-chomhalta nó CBS iontaobhais beag) a n-oibleagáidí faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, déanfaidh na hiontaobhaithe riarthóir cláraithe a cheapadh i ndáil leis an scéim nó an CBS iontaobhais sin.

(1B) Ní dhéantar, de bharr riarthóir cláraithe a cheapadh faoi fho-alt (1A), na hiontaobhaithe a shaoradh ó aon cheann dá n-oibleagáidí faoi fho-alt (1) nó faoi rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo.”,

(g) in alt 59(1)—

(i) i mír (e), trí “alt 48;” a chur in ionad “alt 48.”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) seachas i gcás iontaobhaithe CBS iontaobhais bhig, a chinntiú go bhfuil riarthóir cláraithe arna cheapadh, gach tráth, i gcomhlíonadh fho-alt (1AA).”,

(h) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 59(1A):

“(1AA) Féadfaidh iontaobhaithe scéime nó CBS iontaobhais riarthóirí cláraithe éagsúla a cheapadh chun na dualgais a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d’alt 64G(1), faoi seach, a chomhlíonadh, mar aon leis an dualgas, i gcás gach duine de na riarthóirí cláraithe sin, a shonraítear i mír (c) a mhéid a bhaineann an dualgas sin le cibé ceann de na dualgais chéadluaite a cheaptar an riarthóir sin chun iad a chomhlíonadh, ach, faoi réir fho-alt (1AC), ní cheadaítear dóibh níos mó ná riarthóir cláraithe amháin a cheapadh chun aon cheann áirithe de na dualgais chéadluaite a chomhlíonadh.

(1AB) Aon duine—

(a) a bhí, ar an lá díreach roimh dháta thosach feidhme alt 27 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008, á choimeád ag iontaobhaithe scéime nó iontaobhaithe CBS iontaobhais chun aon cheann de na dualgais a shonraítear in alt 64G(1) a chomhlíonadh thar ceann na n-iontaobhaithe faoi shocrú a bhfuil éifeacht leis amhail idir na páirtithe tar éis an lae sin, agus

(b) is riarthóir cláraithe, le héifeacht ó dháta an tosach feidhme sin,

measfar, chun críocha na Coda seo agus Chuid VIA, é a bheith ceaptha, de bhun cheanglais na Coda seo, chun na dualgais lena mbaineann an socrú a chomhlíonadh.

(1AC) Más rud é, ar an lá díreach roimh dháta thosach feidhme alt 27 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008, go raibh níos mó ná duine amháin á gcoimeád ag iontaobhaithe scéime nó CBS iontaobhais chun an dualgas a shonraítear i mír (a) nó (b) d’alt 64G(1) a chomhlíonadh thar ceann na n-iontaobhaithe faoi shocrú a bhfuil éifeacht leis amhail idir na páirtithe i ndiaidh an lae sin, féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin, agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis, a cheadú go gceapfaidh na hiontaobhaithe sin níos mó na riarthóir cláraithe amháin i leith an dualgais sin.”,

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid VI:

“CUID VIA

Riarthóirí Cláraithe

Léiriú (Cuid VIA).

64B.— Sa Chuid seo ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘ ráiteas sochair bliantúil ’ an ráiteas a gceanglaítear ina leith le rialacháin faoin Acht seo—

(a) go ndéanfadh intaobhaithe scéime, uair amháin ar a laghad i ngach bliain scéime, é a thabhairt do chomhalta nach bhfuil deireadh lena sheirbhís i bhfostaíocht iomchuí roimh an ngnáthaois inphinsin, nó

(b) go ndéanfadh intaobhaithe CBS iontaobhais (seachas CBS iontaobhais beag), uair amháin ar a laghad i ngach bliain CBS iontaobhais, é a thabhairt do chomhalta nár thosaigh ar shochar a fháil de réir rialacha an CBS iontaobhais,

ar ráiteas é ina mbeidh cibé faisnéis a fhorordaítear i ndáil le leas pearsanta an chomhalta sa scéim nó sa CBS iontaobhais, de réir mar a bheidh;

ciallaíonn ‘ lár-fheidhmeanna riaracháin ’ dualgais riarthóra chláraithe a shonraítear in alt 64G(1);

ciallaíonn ‘ Clár’ Clár na Riarthóirí dá dtagraítear in alt 64C;

ciallaíonn ‘ bliain chlárúcháin ’, i ndáil le riarthóir cláraithe, an tréimhse 12 mhí dar tosach an dáta a thagann clárúchán an riarthóra chláraithe faoi alt 64D(3), nó athnuachan an chlárúcháin sin faoi alt 64E(2), i bhfeidhm.

Clár na Riarthóirí.

64C.— (1) Déanfaidh an Bord clár ar a dtabharfar Clár na Riarthóirí a bhunú agus a choimeád chun críocha an Achta seo.

(2) Faoi réir cibé ceanglas a fhorordaítear chun críocha an fho-ailt seo, beidh an Clár i cibé foirm agus beidh cibé iontrálacha agus breisithe ann, is cuí leis an mBord chun taifead cruinn ar ainmneacha agus ar shonraí eile daoine a chláraítear faoin gCuid seo a choimeád.

(3) Coinneofar an Clár in oifigí an Bhoird agus cuirfear ar fáil é, saor in aisce, lena iniúchadh le linn uaireanta oifige ag aon duine.

(4) Déanfaidh an Bord, má iarrtar air é, cóip d’iontráil sa Chlár a eisiúint ar cibé táille (más ann) a fhorordaítear, agus nach mó ná an costas réasúnach a bhí ar an gcóip a dhéanamh, a íoc.

(5) Aon doiciméad a airbheartaíonn gur cóip d’iontráil den sórt sin é agus gur dheimhnigh oifigeach don Bhord ina leith gur cóip dhílis é den iontráil, glacfar é i bhfianaise in aon imeachtaí, gan chruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn gur dheimhnigh sé an doiciméad amhlaidh nó gurbh oifigeach den sórt sin é nó í agus measfar, mura rud é go suífear a mhalairt, gur cóip dhílis é den iontráil agus gur fianaise é ar na nithe a luaitear ann.

Clárúchán.

64D.— (1) Ní chomhlíonfaidh duine lár-fheidhmeanna riaracháin d’iontaobhaithe scéime nó CBS iontaobhais (seachas CBS iontaobhais beag) mura rud é go bhfuil an duine sin cláraithe leis na mBord mar riarthóir cláraithe de réir an ailt seo.

(2) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh chun an Bhoird ar chlárúchán mar riarthóir cláraithe trí iarratas ar chlárúchán a thaisceadh leis an mBord san fhoirm fhorordaithe.

(3) Maidir leis an mBord—

(a) cuirfidh sé faoi deara ainm an iarratasóra a chur ar an gClár más deimhin leis maidir leis an iarratasóir—

(i) nach bhfuil sé dícháilithe faoi alt 64F, agus

(ii) go gcomhlíonann sé cibé ceanglais eile a fhorordaítear,

agus

(b) diúltóidh sé an t-iarratasóir a chlárú más rud é nach deimhin leis amhlaidh.

(4) Tabharfaidh an Bord fógra i scríbhinn don iarratasóir faoina bhreith agus faoi na cúiseanna a bhí leis an mbreith sin.

Clárúchán a athnuachan.

64E.— (1) Ní mór iarratas ar chlárúchán a athnuachan a bheith san fhoirm fhorordaithe agus, faoi réir fho-alt (4), ní mór é a thaisceadh leis na mBord tráth nach déanaí ná 30 lá roimh dheireadh bhliain chlárúcháin an riarthóra chláraithe díreach roimh an mbliain a n-iarrtar an athnuachan ina leith.

(2) I gcás ina bhfaigheann an Bord iarratas ar chlárúchán a athnuachan faoi fho-alt (1)—

(a) déanfaidh an Bord an clárúchán a athnuachan más deimhin leis—

(i) go gcomhlíonann an t-iarratasóir ceanglais alt 64D(3) i gcónaí, agus

(ii) nach bhfuil feidhm ag mír (b)(ii) maidir leis na iarratasóir,

(b) féadfaidh sé a chinneadh gan an clárúchán sin a athnuachan, nó é a athnuachan faoi réir coinníollacha, más rud é—

(i) nach deimhin leis go gcomhlíonann an t-iarratasóir ceanglais uile alt 64D(3) i gcónaí, nó

(ii) gur deimhin leis, de thoradh iniúchta ar an iarratasóir faoi alt 18 nó 54(4)(ca), gur mhainnigh an riarthóir cláraithe, go feadh méid ábhartha, aon cheann dena lár-fheidhmeanna riaracháin a raibh sé freagrach as a chomhlíonadh go cuí nó coinníoll arna fhorchur faoin mír seo a chomhlíonadh.

(3) Is iad seo a leanas na coinníollacha a fhéadfar a fhorchur faoi fho-alt (2)—

(a) an srian nach bhféadfaidh an riarthóir cláraithe lár-fheidhmeanna riaracháin a sholáthar ach amháin d’iontaobhaithe dár sholáthair sé na feidhmeanna sin le linn na bliana clárúcháin díreach roimh dháta na hathnuachana; agus

(b) aon choinníoll eile a fhorordaítear chun críocha an fho-ailt seo.

(4) Féadfaidh an Bord iarratas déanach ar athnuachan a bhreithniú agus féadfaidh sé, ag féachaint do na himthosca—

(a) déileáil leis an iarratas amhail is dá ndéanfaí é laistigh den teorainn ama nó é a dhiúltú; agus

(b) má chinneann sé, tar éis dháta éagtha an chlárúcháin, gur ceart é a athnuachan, é a athnuachan le héifeacht ó dháta sin an éagtha.

(5) Tabharfaidh an Bord fógra i scríbhinn don iarratasóir faoina bhreith agus faoi na cúiseanna a bhí leis an mbreith sin.

Díchailíochtaí.

64F.— (1) Níl duine i dteideal bheith cláraithe, nó fanacht arna chlárú, faoin gCuid seo más rud é—

(a) gur féimheach neamhurscaoilte an duine,

(b) go bhfuil imshocraíocht nó comhshocraíocht déanta ag an duine lena chreidiúnaithe agus nach bhfuil a oibleagáidí faoin imshocraíocht nó faoin gcomhshocraíocht sin urscaoilte aige,

(c) gur ciontaíodh an duine i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht,

(d) gur cuideachta an duine a dtoirmisctear ar aon stiúrthóir dá cuid, faoin alt seo, a bheith ina riarthóir cláraithe, nó

(e) gur duine an duine atá, de thuras na huaire, faoi réir na srianta arna bhforchur le halt 150 d’Acht na gCuideachtaí 1990.

(2) Níl duine i dteideal a bheith cláraithe faoin gCuid seo más rud é—

(a) go ndearnadh clárú an duine roimhe sin faoin gCuid seo a fhoirceannadh faoi alt 64H, agus

(b) go bhfuil tréimhse is giorra ná 12 mhí caite ón dáta foirceanta.

Dualgais riarthóirí cláraithe.

64G.— (1) Déanfaidh riarthóir cláraithe—

(a) tuarascáil bhliantúil a ullmhú thar ceann na n-iontaobhaithe san fhoirm fhorordaithe agus an tuarascáil sin a sheachadadh ar na hiontaobhaithe tráth nach déanaí ná mí amháin roimh an dáta faoina gceanglaítear ar na hiontaobhaithe le rialacháin faoin Acht seo an tuarascáil bhliantúil a chur ar fáil;

(b) ráitis sochair bhliantúla do chomhaltaí a ullmhú thar ceann na n-iontaobhaithe agus na ráitis sin a sheachadadh ar na hiontaobhaithe tráth nach déanaí ná mí amháin roimh an dáta faoina gceanglaítear ar na hiontaobhaithe le rialacháin faoin Acht seo na ráitis sin a chur ar fáil;

(c) taifid chruinne leordhóthanacha ar chomhaltaí agus ar na teidil atá acu a choinneáil chun a chumasú don riarthóir cláraithe na dualgais atá sonraithe i míreanna (a) agus (b) a urscaoileadh; agus

(d) cibé dualgais eile a bheidh forordaithe a urscaoileadh.

(2) Déanfaidh riarthóir cláraithe a thiocfaidh chun bheith dícháilithe chun gníomhú faoi alt 64F an méid sin a chur in iúl láithreach i scríbhinn don Bhord agus d’iontaobhaithe gach scéime nó CBS iontaobhais arb é an riarthóir cláraithe é ina leith.

(3) Ní fhéadfaidh ceachtar páirtí i gconradh maidir le comhlíonadh na lár-fheidhmeanna riaracháin, ar conradh é idir iontaobhaithe agus riarthóir cláraithe, an conradh sin a fhoirceannadh le fógra roimh ré i scríbhinn is giorra ná fógra 90 lá, ach amháin i gcás ina mbeidh cinneadh déanta ag an mBord gan clárúchán an riarthóra a athnuachan faoi alt 64E(2) nó ina mbeidh sé tar éis an clárúchán sin a fhoirceannadh faoi alt 64H.

(4) I gcás ina mbeidh socrú eisfhoinsithe ag riarthóir cláraithe, leanfaidh an riarthóir cláraithe de bheidh freagrach go hiomlán as a oibleagáidí go léir a urscaoileadh faoin Acht seo.

Clárúchán a fhoirceannadh.

64H.— (1) Féadfaidh an Bord clárúchán riarthóra chláraithe a fhoirceannadh más deimhin leis an mBord maidir leis an riarthóir cláraithe—

(a) gur iarr sé go sainráite go ndéanfaí an clárúchán a fhoirceannadh;

(b) gur mhainnigh sé ceanglais an Achta seo a chomhlíonadh;

(c) nár chomhlíon sé coinníoll arna fhorchur ag an mBord faoi alt 64E(2)(b); nó

(d) go bhfuil sé dícháilithe faoi alt 64F chun clárúchán a fháil faoin gCuid seo.

(2) A luaithe is indéanta tar éis don Bhord clárúchán duine mar riarthóir cláraithe a fhoirceannadh faoi fho-alt (1), tabharfaidh sé fógra don duine i scríbhinn faoin bhfoirceannadh agus faoi na cúiseanna a bhí leis an bhfoirceannadh sin.

Achomhairc.

64I.— (1) Más rud é—

(a) faoi alt 64D(3)(b), gur diúltaíodh d’iarratas duine ar chlárúchán,

(b) faoi alt 64E(2)(b)—

(i) gur diúltaíodh d’iarratas duine ar athnuachan clárúcháin, nó

(ii) gur fhorchuir an Bord coinníoll amháin nó níos mó ar dhuine,

(c) faoi alt 64H(1), go ndearnadh clárúchán duine a fhoirceannadh,

féadfaidh an duine, laistigh de 21 lá ó dháta an fhógra faoi alt 64D(4), 64E(5) nó 64H(2) (nó cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an Ard-Chúirt sula rachaidh an 21 lá sin in éag, ar tréimhse í is cuí leis an gcúirt ag féachaint d’imthosca aon cháis áirithe), achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte in aghaidh dhéanamh na breithe lena mbaineann an fógra.

(2) Ar achomharc a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordú is cuí léi a dhéanamh chun daingniú, cealú nó athrú a dhéanamh ar an mbreith lena mbaineann agus féadfaidh sí cibé ordú is cuí léi a dhéanamh i dtaobh costas.

(3) Beidh an Bord, iontaobhaithe na scéime nó an CBS iontaobhais agus an riarthóir cláraithe lena mbaineann i dteideal ionadaíocht a bheith acu agus éisteacht a fháil le linn aon achomhairc faoin alt seo.

(4) Níl éifeacht le breith ón mBord dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) go dtí go rachaidh 21 lá in éag tar éis dháta an fhógra dá dtagraítear san fho-alt sin, nó

(b) má thionscnaítear achomharc in aghaidh na breithe i rith na tréimhse 21 lá sin, go dtí go ndéantar an t-achomharc a chinneadh go críochnaitheach nó a tharraingt siar nó go dtí go ndéantar aon achomharc in aghaidh an chinnidh sin a chinneadh go críochnaitheach nó a tharraingt siar.

Cionta.

64J.— Féadfar imeachtaí i leith aon chiona a bhaineann le riarthóir cláraithe faoin Acht seo, maidir le gníomh nó neamhghníomh a líomhnaítear a bheith déanta lasmuigh den Stát, a thionscnamh in aon áit sa Stát agus féadfar déileáil leis an ngníomh nó leis an neamhghníomh chun gach críoch teagmhasach mar chion a rinneadh san áit sin.

Seoladh le haghaidh seirbheála.

64K.— (1) Déanfaidh gach duine a bhfuil a ainm arna thaifeadadh ar Chlár na Riarthóirí seoladh le haghaidh seirbhéala sa Stat a thabhairt don Bhord.

(2) Cuirfidh an Bord sonraí faoin seoladh sin ar Chlár na Riarthóirí.

(3) Gach fógra a gceanglaítear ina leith leis an Acht seo nó faoin Acht seo go dtabharfaidh an Bord é do riarthóir cláraithe, déanfaidh an Bord é a sheirbheáil ar an riarthóir cláraithe go pearsanta, nó é a chur chuige leis an bpost ag an seoladh arna thabhairt amhlaidh don Bhord.

Foirceannadh, neamh-athnuachan nó srian a fhoilsiú.

64L.— Faoi réir alt 64I, má dhéanann an Bord—

(a) clárúchán riarthóra chláraithe a fhoirceannadh faoi alt 64H,

(b) a chinneadh gan clárúchán riarthóra chláraithe a athnuachan faoi alt 64E(2)(b), nó

(c) clárúchán riarthóra chláraithe a athnuachan faoi réir coinníll amháin nó níos mó faoi alt 64E(2)(b),

déanfaidh sé fógra ina thaobh sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa Stát, laistigh de 28 lá ón bhfoirceannadh, ón neamh-athnuachan nó ón athnuachan sin, de réir mar a bheidh.

Éifeacht clárúcháin nó athnuachana.

64M.— Má chláraítear duine, nó má dhéantar clárúchán duine a athnuachan, faoin gCuid seo, ní hionann sin agus baránta ar inniúlacht nó oiriúnacht an duine sin chun gníomhú mar riarthóir cláraithe, agus—

(a) níl an Bord faoi dhliteanas maidir le haon chaillteanais a thabhaíonn iontaobhaí ó cheapadh riarthóra chláraithe áirithe, agus

(b) níl aon dualgas ar an mBord i leith aon iontaobhaí nó aon duine eile maidir le riarthóir cláraithe do chomhlíonadh na lár-fheidhmeanna riaracháin.

Éifeacht a ghabhann le foirceannadh nó neamh-athnuachan.

64N.— Más rud é, faoin gCuid seo, go bhfoirceannann an Bord clárúchán nó go gcinneann sé gan clárúchán a athnuachan, ní oibreoidh breith an Bhoird mar urscaoileadh ar aon dliteanais de chuid duine a ghníomhaigh mar riarthóir cláraithe.

Oibleagáidí riarthóra chláraithe tar éis fógra a fháil ón mBord.

64O.— (1) Faoi réir alt 64I, i gcás ina mbeidh fógra tugtha ag an mBord do dhuine á rá—

(a) gur foirceannadh a chlárúchán,

(b) nach ndearnadh a chlárúchán a athnuachan, nó

(c) gur fhorchuir an Bord coinníollacha ar oibríochtaí an duine mar riarthóir cláraithe,

tabharfaidh an duine fógra i scríbhinn láithreach d’iontaobhaithe gach scéime nó CBS iontaobhais ar riarthóir cláraithe an duine ina leith á rá go bhfuil fógra faighte aige ón mBord agus faoi ábhar an fhógra sin.

(2) Más rud é go bhfuil fógra faighte ag duine ón mBord á rá—

(a) gur foirceannadh a chlárúchán, nó

(b) nach ndearnadh a chlárúchán a athnuachan,

déanfaidh sé, tráth nach déanaí ná dhá mhí ó dháta an fhógra, gach faisnéis a shealbhaíonn sé agus a bhaineann le gach scéim nó CBS iontaobhais ar riarthóir cláraithe é ina leith, de réir mar a ordaíonn iontaobhaithe na scéime sin nó an CBS iontaobhais sin, a aistriú chuig cibé riarthóir cláraithe eile a ainmníonn na hiontaobhaithe nó chuig na hiontaobhaithe.

Seirbhísí riarthóra chláraithe agus díol táirgí eile.

64P.— (1) Ní dhéanfar seirbhís nó táirge a mhargú nó a dhíol le hiontaobhaithe ar shlí a d’fhágfadh go mbeadh ceannach na seirbhíse nó an táirge sin ag brath ar cheannach seirbhísí riarthóra chláraithe áirithe.

(2) Ní dhéanfar seirbhísí riarthóra chláraithe a mhargú nó a dhíol ar slí a d’fhágfadh go mbeadh déanamh conartha maidir le seirbhísí an riarthóra chláraithe ag brath ar cheannach aon seirbhíse nó táirge eile.”,

(j) in alt 82, tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad mhír (cc):

“(ca) is riarthóir, bainisteoir infheistíochta nó caomhnóir de chuid an CCSP, nó

(cb) is riarthóir cláraithe, nó”,

(k) in alt 83(2), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) ag riarthóir cláraithe roimh thosach feidhm alt 27 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008.”,

agus

(l) in alt 126(3), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(ea) aon riarthóir cláraithe de chuid na scéime nó de chuid CBS iontaobhais;”.

Oiliúint iontaobhaithe.

28 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 3A(1A) trí “59(1)(ca),” a chur isteach i ndiaidh “(2)(a)(iii) nó (iv)”,

(b) in alt 54(1)—

(i) i mír (a), trí “agus stádas” a chur isteach i ndiaidh “comhdhéanamh”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(ba) comhlíonadh ailt 59(1)(ca) agus 59AA;

(c) na cearta agus na hoibleagáidí a éiríonn nó a d’fhéadfadh éirí faoin scéim nó faoin CBS iontaobhais;”,

agus

(iii) i mír (ca), trí “51A(5);” a chur in ionad “51A(5).”,

(c) in alt 59(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) oiliúint iontaobhaithe a dhéanamh de réir alt 59AA,”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 59AA:

“Oiliúint iontaobhaithe.

59AA.— (1) Aon fhostóir a oibríonn scéim nó CBS iontaobhais, déanfaidh sé socrú maidir le hiontaobhaithe na scéime nó an CBS iontaobhais sin (agus, i gcás iontaobhaí is comhlacht corpraithe, gach stiúrthóir de chuid an chomhlachta chorpraithe sin) d’fháil oiliúint chuí i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) an tAcht seo, na rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo agus aon dlí eile a bhfuil feidhm ghinearálta aige agus lena ndéantar rialú ar oibriú na scéime nó an CBS iontaobhais sin,

(b) dualgais agus freagrachtaí iontaobhaithe i gcoitinne, agus

(c) cibé nithe eile is iomchuí le bainistíocht éifeachtach scéime nó CBS iontaobhais, de réir mar is gá sa chás áirithe.

(2) Déanfaidh fostóir lena mbaineann fo-alt (1) oiliúint a shocrú—

(a) do dhuine arb é atá sa dáta iomchuí ina leith ná dáta nach luaithe ná dáta thosach feidhme alt 28 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008, laistigh de shé mhí ón dáta iomchuí agus gach dhá bhliain dá éis sin, agus

(b) do dhuine arb é atá sa dáta iomchuí ina leith ná dáta is luaithe ná dáta thosach feidhme alt 28 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008, laistigh de dhá bhliain ón dáta thosach fheidhme sin agus gach dhá bhliain dá éis sin.

(2A) Chun críocha fho-alt (2), is é atá sa dáta iomchuí ná—

(a) i ndáil le hiontaobhaí is duine nádúrtha — dáta ceaptha an duine mar iontaobhaí de chuid na scéime nó an CBS iontaobhais lena mbaineann,

(b) i ndáil le stiúrthóir comhlachta chorpraithe a thagann chun bheith ina iontaobhaí de chuid na scéime nó an CBS iontaobhais lena mbaineann — dáta ceaptha an chomhlachta chorpraithe mar iontaobhaí de chuid na scéime nó an CBS iontaobhais sin, agus

(c) i ndáil le duine a thagann chun bheith ina stiúrthóir de chuid comhlachta chorpraithe is iontaobhaí de chuid na scéime nó an CBS iontaobhais — dáta ceaptha an duine mar stiúrthóir de chuid an chomhlachta chorpraithe sin.

(3) Níl aon cheangal ar fhostóir oiliúint chuí a shocrú—

(a) d’iontaobhaí pinseanóra, nó

(b) d’iontaobhaí gairmiúil.”.

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht na bPinsean 1990.

29 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “luach achtúireach”:

“ciallaíonn ‘luach carnaithe’, i ndáil le ranníocaí, an méid a gcinneann na hiontaobhaithe ina leith go bhfuil sé comhionann—

(a) le luach inréadaithe an chuid sin d’acmhainní na scéime atá, de réir rialacha na scéime, in ionannas na ranníocaí sin, lúide

(b) méid an oiread sin de chaiteachais na scéime atá, de réir rialacha na scéime, le híoc as an gcuid sin;”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “scéim ranníoca shainithe”:

“ciallaíonn ‘scéim ranníoca shainithe’, faoi réir alt 27, scéim lena ndéantar, faoina rialacha, sochar fadseirbhíse a sholáthar ar sochar é a ndéantar a ráta nó a mhéid, i gcás gach comhalta a cháilíonn le haghaidh sochair fadseirbhíse, a chinneadh go hiomlán agus go díreach ar bhonn luach carnaithe na ranníocaí a d’íoc an comhalta nó a íocadh i leith an chomhalta, agus folaíonn sé scéim a ndéantar na ranníocaí fúithi a úsáid, go díreach nó go neamhdhíreach, chun na nithe seo a leanas a sholáthar—

(a) sochair, seachas sochar fadseirbhíse, agus

(b) sochar fadseirbhíse a ndéantar a ráta nó a mhéid a chinneadh, go hiomlán agus go díreach, ar bhonn luach carnaithe an chuid de na ranníocaí réamhráite a úsáidtear chun an sochar fadseirbhíse a sholáthar,

ach, faoi réir alt 27, eisíonn sé aon scéim lena ndéantar, faoi rialacha na scéime, feidhmíocht infheistíochta áirithe a ráthú nó a shonrú;”,

(b) in alt 3B(2)(b), trí “faoi dháta” a chur in ionad “ar dháta”,

(c) in alt 4, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) D’ainneoin aon ní atá in aon achtachán—

(a) féadfaidh an Bord nó an tOmbudsman Pinsean, de réir mar a bheidh, faisnéis a shealbhaíonn an Bord nó an tOmbudsman Pinsean chun críocha an Achta seo a aistriú chuig na Coimisinéirí Ioncaim, agus

(b) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis a shealbhaíonn na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha Chaibidlí 1, 2 agus 2A de Chuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ar faisnéis í a bhaineann le scéimeanna pinsean ceirde, le CBS-anna iontaobhais agus le CCSP-anna a aistriú chuig an mBord nó chuig an Ombudsman Pinsean.”,

(d) in alt 27(2), trí “ar bhonn luach carnaithe na ranníocaí” a chur in ionad “ar bhonn méid ranníoca”,

(e) in alt 30(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ luach carnaithe ”:

“déanfar ‘ luach carnaithe’, i ndáil le haon ranníocaí cuí, a fhorléiriú de réir alt 2;”,

(f) in alt 54, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Níl feidhm ag fo-ailt (1) go (6) maidir le CBS iontaobhais beag, ach déanfaidh iontaobhaithe CBS iontaobhais bhig cibé faisnéis staitisticiúil a fhorordaítear chun críocha an fho-ailt seo a thabhairt don Bhord.”,

(g) in alt 82, trí “i ndáil le scéim, le CBS iontaobhais nó le CCSP” a chur in ionad “i ndáil le scéim, CBS iontaobhais nó CCSP”,

(h) in alt 83—

(i) i bhfo-alt (1), trí “ar i ndáil léi nó leis” a chur in ionad “ar ina leith”,

(ii) i bhfo-alt (2)—

(I) i mír (a), trí “an 2 Iúil 1996” a chur in ionad “Acht na bPinsean (Leasú) 1996 a rith”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) i gcás CCSP, roimh an 7 Samhain 2002,”, agus

(III) i mír (b), trí “roimh an 27 Aibreán 2007” a chur in ionad “roimh thosach feidhme Chuid 1 de Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007.”,

agus

(iii) in alt 141, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4)—

“(4) Maidir le haon iarratas faoin alt seo chun na Cúirte Cuarda, déanfar é chuig an mbreithimh den Chuairt Chuarda don chuaird—

(a) ina bhfuil gnáthchónaí ar an gcomhalta iomchuí nó ar an ranníocóir, de réir mar a bheidh, nó

(b) ina bhfuil a oifig chláraithe (i gcás cuideachta) nó a áit ghnó ag an bpáirtí ar ina aghaidh a dhéantar an cinneadh.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht de réir mar atá leagtha amach i Sceideal 2.

CUID 4

Leasú ar Achtanna Eile

Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995.

30 .— Leasaítear alt 12(1) den Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ scéim ranníoca shainithe ”:

“tá le ‘ scéim ranníoca shainithe’ an bhrí chéanna atá leis in Acht na bPinsean 1990;”.

Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996.

31 .— Leasaítear alt 17(1) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ scéim ranníoca shainithe ”:

“tá le ‘ scéim ranníoca shainithe ’ an bhrí chéanna atá leis in Acht na bPinsean 1990;”.

SCEIDEAL 1

Leasuithe a Bhaineann le Liúntas Leasa Forlíontach

Alt 18.

Anfhoráildándéantardifear

(1)

An Leasú

(2)

Alt 2(1)

An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “oifigeach breithiúachta”:

“ciallaíonn ‘duine ainmnithe’ duine a bheidh ainmnithe ag an Aire chun na feidhmeanna a thugtar do dhuine ainmnithe leis an Acht seo a chomhlíonadh;”.

Alt 194

An t-alt a aisghairm.

Alt 195

“duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”.

Alt 198

(a) I bhfo-alt (3C)(b) (arna chur isteach le halt 25(1)(b) d’Acht 2007), “le duine ainmnithe” a chur in ionad “leis an bhFeidhmeannacht”.

(b) I bhfo-alt (3D) (arna chur isteach le halt 25(1)(b) d’Acht 2007)—

(i) “duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht” sa chéad áit a bhfuil sé, agus

(ii) “an duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht” sa dara háit a bhfuil sé.

Alt 199

(a) I bhfo-alt (3), “duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”.

(b) I bhfo-alt (4)—

(i) “féadfaidh duine ainmnithe” a chur in ionad “féadfaidh an Fheidhmeannacht”, agus

(ii) “i dtuairim an duine ainmnithe” a chur in ionad “i dtuairim na Feidhmeannachta”.

(c) I bhfo-alt (5), “an duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”.

Alt 200

(a) I bhfo-alt (1)—

(i) “do dhuine ainmnithe nó” a chur in ionad “don Fheidhmeannacht nó” san áit a bhfuil na focail sin agus “féadfaidh duine ainmnithe” a chur in ionad “féadfaidh an Fheidhmeannacht” san áit a bhfuil na focail sin, agus

(ii) “arna ndéanamh ag duine ainmnithe” a chur in ionad “arna ndéanamh ag an bhFeidhmeannacht”.

(b) I bhfo-alt (2), “duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”.

(c) I bhfo-alt (3), “an Fheidhmeannacht” a scriosadh.

Alt 201

“Féadfaidh duine ainmnithe nó oifigeach breithiúnachta, in aon chás ina measann an duine ainmnithe” a chur in ionad “Féadfaidh an Fheidhmeannacht nó an t-oifigeach breithiúnachta, in aon chás ina measann an Fheidhmeannacht”.

Alt 202

(a) I bhfo-alt (1)—

(i) “duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”, agus

(ii) “don duine ainmnithe” a chur in ionad “don Fheidhmeannacht”.

(b) I bhfo-alt (2)—

(i) “duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”, agus

(ii) “leis an duine ainmnithe” a chur in ionad “leis an bhFeidhmeannacht”.

Alt 203(a)

“ag duine ainmnithe” a chur in ionad “ag an bhFeidhmeannacht”.

Alt 204

(a) I mír (a), “ag duine ainmnithe” a chur in ionad “ag an bhFeidhmeannacht”.

(b) I mír (c)—

(i) “an duine ainmnithe nó” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht nó”, agus

(ii) “ag an bhFeidhmeannacht” a scriosadh.

Alt 205

(a) I mír (a), “ar lena haghaidh a dheonaigh duine ainmnithe” a chur in ionad “, gur dheonaigh an Fheidhmeannacht”.

(b) I mír (c)—

(i) “an duine ainmnithe nó” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht nó”, agus

(ii) “ón bhFeidhmeannacht” a scriosadh.

(c) “an duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht” (san áit deiridh a bhfuil sé).

Ailt 206 agus 207

Na hailt a aisghairm.

Alt 244(1)(c)

An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii):

“(iv) maidir le liúntas leasa forlíontach, cibé méid den liúntas is dóigh leis an Aire a bheith réasúnach sna himthosca”.

Alt 246

I bhfo-alt (4) (arna chur isteach le halt 30 d’Acht 2007), “duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”.

Alt 249(6)

“liúntas leasa forlíontach,” a chur isteach i ndiaidh “liúntas réamhscoir,”.

Alt 272

An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfar ionchúiseamh mar gheall ar chion achomair a thionscnamh—

(a) ar agra an Aire, nó

(b) ar agra an Ard-Bhailitheora in aon chás a éiríonn as a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo a fheidhmiú.”.

Alt 299

An t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 299:

“Oifigigh bhreithiúnachta agus daoine ainmnithe a cheapadh.

299.—(1) Féadfaidh an tAire cibé daoine agus cibé líon daoine is cuí leis nó léi a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh bhreithiúnachta chun críocha aon fhorála nó aon fhorálacha den Acht seo, agus beidh gach duine a cheapfar amhlaidh ina oifigeach breithiúnachta nó ina hoifigeach breithiúnachta fad is toil leis an Aire é.

(2) Féadfaidh an tAire cibé daoine agus cibé líon daoine is cuí leis nó léi a cheapadh chun bheith ina ndaoine ainmnithe chun teideal aon duine chuig liúntas leasa forlíontach agus méid aon liúntais den sórt sin a chinneadh.”.

Alt 300

(a) I bhfo-alt (2)—

(i) “Faoi réir fho-ailt (3) agus (3A),” a chur in ionad “Faoi réir fho-alt (3),”, agus

(ii) an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) faoi Chuid 3 (cúnamh sóisialta), is ceist seachas ceist a bhaineann le liúntas leasa forlíontach (mura rud é go mbaineann sí le hearnáil éilimh a shonraítear i bhfo-alt (3A)),”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Déanfaidh oifigeach breithiúnachta na hearnálacha éilimh seo a leanas ar liúntas leasa forlíontach a chinneadh:

(a) éileamh arna dhéanamh faoi alt 197 in aon chás—

(i) ina bhfuil iarratas déanta ag duine ar cibé sochar faoi Chuid 2, nó ar cibe cúnamh faoi Chuid 3, a fhorordaítear, agus

(ii) nach bhfuil breith ar an sochar nó ar an gcúnamh sin déanta fós nó go bhfuil breith déanta agus gur ábhar achomhairc an bhreith sin faoi alt 311;

(b) éileamh faoi alt 198 ar fhorlíonadh faoi chomhair an méid cíosa nó úis morgáiste is iníoctha ag duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe i gcás atá san áireamh i cibé earnálacha cásanna a fhorordaítear.”.

Alt 301

(a) I bhfo-alt (2), “ó dhuine ainmnithe” a chur in ionad “ó fhostaí de chuid na Feidhmeannachta, lena n-áirítear fostaí de chuid na Feidhmeannachta a ainmnítear faoi alt 323,”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Féadfaidh oifigeach breithiúnachta aon chinneadh ó dhuine ainmnithe a athbhreithniú aon tráth, más rud é—

(a) go bhfeictear don oifigeach breithiúnachta go raibh an cinneadh earráideach—

(i) ag féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl don oifigeach breithiúnachta ón dáta a rinneadh an cinneadh, nó

(ii) mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta i ndáil leis an dlí nó leis na fíorais, nó

(b) i gcás ina bhfeictear don oifigeach breithiúnachta gur tharla aon athrú iomchuí ar na himthosca ó rinneadh an cinneadh,

agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo i dtaobh achomharc maidir le breith ó oifigeach breithiúnachta faoin bhfo-alt seo ar an modh céanna a bhfuil feidhm acu maidir le breith bhunaidh ó oifigeach breithiúnachta.”.

(c) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Níl feidhm ag fo-ailt (2) nó (2A) maidir le cinneadh a bhaineann le ní atá ar achomharc faoi alt 311 mura rud é gur i bhfabhar an éilitheora a bheadh breith oifigigh breithiúnachta faoi fho-alt (2A) nó an bhreith athbhreithnithe faoi fho-alt (1), de réir mar a bheidh.”.

Alt 311

(a) I bhfo-alt (1), “nó le cinneadh ó dhuine ainmnithe i ndáil le héileamh faoi alt 196, 197 nó 198” a chur isteach i ndiaidh “oifigeach breithiúnachta”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh ag oifigeach achomhairc ar cheist a tharchuirtear chuige nó chuici faoi fho-alt (1), ní bheidh air nó uirthi cloí leis na forais ar a raibh breith an oifigigh breithiúnachta, nó cinneadh an duine ainmnithe, de réir mar is gá sa chás, bunaithe, ach féadfaidh sé nó sí cinneadh a dhéanamh ar an gceist amhail is dá mbeadh cinneadh á dhéanamh uirthi den chéad uair.”.

Alt 312

An t-alt a aisghairm.

Alt 321

“ó dhuine ainmnithe” a chur isteach i ndiaidh “do chinneadh”.

Alt 322

An t-alt a aisghairm.

Alt 323

An méid seo a leanas a chur in ionad alt 323:

“Achomhairc i gcoinne cinntí áirithe.

323.—I gcás ina mbeidh duine míshásta le cinneadh ó dhuine ainmnithe ar éileamh uaidh nó uaithi faoi alt 200, 201 nó 202, beidh ábhar achomhairc ann in aghaidh an chinnidh chuig duine eile a cheapfaidh nó a ainmneoidh an tAire.”.

Alt 324

An t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 324:

“Athbhreithniú ar chinneadh maidir le teideal chuig liúntas leasa forlíontach.

324.—(1) Féadfaidh duine ainmnithe (dá ngairtear ‘an duine ainmnithe céadluaite’ san fho-alt seo) aon tráth—

(a) cinneadh ó dhuine ainmnithe eile maidir le teideal chuig liúntas leasa forlíontach a athbhreithniú más rud é—

(i) go bhfeictear don duine ainmnithe céadluaite go raibh an cinneadh earráideach—

(I) ag féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl don duine ainmnithe céadluaite ón dáta a rinneadh an cinneadh, nó

(II) mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta i ndáil leis an dlí nó leis na fíorais,

nó

(ii) i gcás ina bhfeictear don duine ainmnithe céadluaite gur tháinig aon athrú iomchuí ar na himthosca ó rinneadh an cinneadh,

nó

(b) breith ó oifigeach achomhairc a athbhreithniú, má fheictear don duine ainmnithe gur tháinig aon athrú iomchuí ar na himthosca is athrú a thángthas air ó rinneadh an bhreith,

agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo i dtaobh achomharc maidir leis an gcinneadh athbhreithnithe nó maidir leis an mbreith athbhreithnithe, de réir mar a bheidh, ar an modh céanna a bhfuil feidhm acu maidir le cinneadh bunaidh ó dhuine ainmnithe.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le cinneadh a bhaineann le ní atá ar achomharc faoi alt 311 nó 323 mura rud é gur i bhfabhar an éilitheora a bheadh an cinneadh athbhreithnithe.”.

Alt 325

(a) “duine ainmnithe” a chur in ionad “fostaí de chuid na Feidhmeannachta”.

(b) I míreanna (a), (b) agus (c), an leagan cuí gramadaí de “an duine ainmnithe” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “an fostaí de chuid na Feidhmeannachta” aon áit a bhfuil sé.

Alt 328

An méid seo a leanas a chur in ionad alt 328:

“Deimhniú ó oifigeach breithiúnachta, ó oifigeach achomhairc nó ó dhuine ainmnithe.

328.—Aon doiciméad a airbheartaíonn—

(a) a bheith ina dheimhniú ar bhreith arna déanamh ag oifigeach breithiúnachta nó oifigeach achomhairc faoin Acht seo, nó

(b) a bheith ina dheimhniú ar chinneadh arna dhéanamh ag duine ainmnithe faoin Acht seo,

agus a bheith sínithe aige nó aici, beidh sé ina fhianaise prima facie go ndearnadh an bhreith nó an cinneadh, de réir mar a bheidh, agus ar théarmaí na breithe sin nó an chinnidh sin, gan chruthúnas ar shíniú an oifigigh nó an duine lena mbaineann nó ar a cháil oifigiúil nó ar a cáil oifigiúil.”.

Alt 329

“ó dhuine ainmnithe” a chur in ionad “ó fhostaí de chuid na Feidhmeannachta”.

Alt 330

(a) I mír (b), “ailt 303 agus 311” a chur in ionad “ailt 303, 311 agus 312”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) duine ainmnithe, le linn cinntí a dhéanamh maidir le liúntas leasa forlíontach.”.

Alt 334

(a) I bhfo-alt (2)(a), “(seachas liúntas leasa forlíontach arna chinneadh ag an bhFeidhmeannacht)” a scriosadh.

(b) Fo-alt (3) a scriosadh.

Alt 335

(a) “duine ainmnithe” a chur in ionad “fostaí de chuid na Feidhmeannachta”.

(b) I mír (b), “(seachas liúntas leasa forlíontach arna chinneadh ag an bhFeidhmeannacht faoi Chuid 3)” a scriosadh.

(c) Mír (c) a scriosadh.

Alt 336

(a) I mír (i) “agus” a chur isteach i ndiaidh “sochair,”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (ii):

“(ii) leis an Aire, i gcás cúnaimh, sochair linbh, forlíonta luathchúraim leanaí, forlíonta ar ioncam teaghlaigh nó íocaíochta leantaí i leith leanaí cáilithe,”.

(c) Mír (iii) a scriosadh.

Alt 337

(a) I mír (a) “agus” a chur isteach i ndiaidh “sochair,”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) leis an Aire, i gcás cúnaimh, sochair linbh, forlíonta luathchúraim leanaí, forlíonta ar ioncam teaghlaigh nó íocaíochta leantaí i leith leanaí cáilithe,”.

(c) Mír (c) a scriosadh.

Alt 338

(a) I mír (a) “agus” a chur isteach i ndiaidh “sochair,”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) leis an Aire, i gcás cúnaimh, sochair linbh, forlíonta luathchúraim leanaí, forlíonta ar ioncam teaghlaigh nó íocaíochta leantaí i leith leanaí cáilithe,”.

(c) Mír (c) a scriosadh.

Alt 341

(a) Fo-alt (6) a scriosadh.

(b) I bhfo-alt (9)—

(i) “nó leis an bhFeidhmeannacht” a scriosadh aon áit a bhfuil sé, agus

(ii) “(de réir mar a bheidh)” a scriosadh.

Alt 342

“, nó i gcás liúntais leasa fhorlíontaigh arna chinneadh ag fostaí de chuid na Feidhmeannachta,” a scriosadh.

Alt 344

An méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “údarás inniúil”:

“ciallaíonn ‘údarás inniúil’, i ndáil le híocaíocht teaghlaigh aontuismitheora agus liúntas leasa forlíontach, an tAire;”.

Sceideal 6

Mír 4 a aisghairm.

SCEIDEAL 2

Leasuithe Foirmiúla ar Acht na bPinsean 1990

Alt 29(2).

An fhoráil dándéantardifear

(1)

An Leasú

(2)

Alt 2(1)

Sna mínithe ar “fostóir” agus “comhalta seachtrach”, “, i ndáil le” a chur in ionad “i ndáil le”.

Alt 3B(2)

(a) “prove,” a chur in ionad “prove” sa leagan Béarla.

(b) “signature,” a chur in ionad “signature” sa leagan Béarla.

Alt 26(2)

“iad:” a chur in ionad “iad.”.

Alt 37(3)(b)

“foirceanta;” a chur in ionad “foirceanta.”.

Alt 38(2)(c)

“chun críocha na Coda seo,” a chur in ionad “chun críocha na Coda seo.”.

Alt 43(1)

I mír (d), “d’fheidhm a bheith aige,” a chur in ionad “d’fheidhm a bheith aige.”.

Alt 44

(a) I mír (a)(v) “den Tríú Sceideal,” a chur in ionad “den Tríú Sceideal.”.

(b) “agus” a chur isteach roimh mhír (b).

Alt 50(2)

An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) a mhéid a shonrófar, beidh sáraíocht aige ar mhír 2(2) den Dara Sceideal agus ar mhír 4(b)(i)(I) den Tríú Sceideal, agus”.

Ceannteideal Chuid V

“i ndáil le Scéimeanna agus CBS-anna Iontaobhais” a chur in ionad “i ndáil le Scéimeanna”.

Alt 54

Fo-alt (6) a scriosadh.

Alt 56(6)(b)

“ní bheidh feidhm” a chur in ionad “Ní bheidh feidhm”.

Alt 58(2)

Míreanna (a) agus (b) (sa dara háit ina bhfuil siad) a athainmniú mar mhíreanna (i) agus (ii).

Alt 59A(1)

An mhír seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) gur duine é nó í atá, de thuras na huaire, faoi réir na srianta a fhorchuirtear le halt 150 d’Acht na gCuideachtaí 1990.”.

Alt 63(5)

“ón bhfostóir leis na hiontaobhaithe” a chur in ionad “ón bhfostóir. leis na hiontaobhaithe”.

Alt 94(3)(b)

“d’Acht na bPinsean (Leasú) 2002” a chur in ionad “den Acht seo”.

Alt 121(10)

Sa mhíniú ar “comhaltas”, “chun sochair fadseirbhíse;” a chur in ionad “chun sochair fadseirbhíse.” agus an míniú a athshuíomh idir na mínithe ar “fostaí eisiata” agus “scéim”.

Alt 126(1)

(a) Sa mhíniú ar “lá bunaithe”, “an 28 Aibreán 2003” a chur in ionad “an lá a thosóidh feidhm alt 5 d’Acht na bPinsean (Leasú), 2002”.

(b) Sa mhíniú ar “Conradh Blianachta Scoir iontaobhais”, “i bpolasaithe árachais saoil.” a chur in ionad “i bpolasaithe árachais saoil;” .

Alt 131

(a) I míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (2), “, de réir mar is cuí,” a scriosadh.

(b) I bhfo-alt (5), “an 13 Aibreán 1996 nó dá éis” a chur in ionad na bhfocal go léir i ndiaidh “a ndearnadh an gníomh ba chúis leis an ngearán nó leis an díospóid”.

An Tríú Sceideal

I mír 4(a)(i), “exercised” a chur in ionad “excercised” sa leagan Béarla.

An Ceathrú Sceideal

I dtagairt 30A, na sleachta i gcolúin (3) agus (4) a chur idir uaschamóga dúbailte.

1Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach L 56, 4.3.1968.