22 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3 . Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4 . Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5 . Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh (rátaí seachtainiúla nua).

6 . Ranníocaí fostaíochta (leasú ar theorainneacha agus uasteorainn tuillimh).

7 . Ranníocaí roghnacha (leasú ar an uasteorainn ioncaim).

8 . Ioncam ináirithe — leasú ar an míniú.

9 . Scoil choinneála leanaí — míniú.

10 . Lia-chleachtóir cláraithe — leasú.

11 . Liúntas tuismitheora is baintreach — leasú ar an míniú.

12 . Liúntas réamhscoir.

13 . Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — teideal.

14 . Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

15 . Sochar breoiteachta — leasú.

16 . Sochar sláinte agus sábháilteachta — leasú.

17 . Sochar cuardaitheora poist — éilimh cheangailte.

18 . Sochar cuardaitheora poist — leasú.

19 . Liúntas cúraim baile.

20 . Sochar linbh — leasú.

21 . Forlíonadh luathchúraim leanaí — leasú.

22 . Ioncam seachtainiúil teaghlaigh — leasú ar an míniú.

23 . Liúntas leasa dall - leasú.

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

24 . Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990.

25 . Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004.

CUID 4

Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

26 . Míniú.

27 . Leasuithe ar alt 2 d’Acht 2000.

28 . Leasuithe ar alt 7 d’Acht 2000.

29 . An tAire d’aistriú ceart agus dliteanas áirithe.

CUID 5

An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine a Dhíscaoileadh

30 . Míniú.

31 . An Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh.

32 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

33 . Maoin áirithe a aistriú.

34 . Cuntais chríochnaitheacha.

35 . Imeachtaí dlíthiúla atá ar feitheamh.

36 . Fostaithe a aistriú.

37 . Caiteachais.

38 . Aisghairm.

SCEIDEAL 1

SCEIDEAL 2


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001

2001, Uimh. 19

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004

2004, Uimh. 21

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

An tAcht um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2007

2007, Uimh. 2

Na hAchtanna um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2000 agus 2007

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004

2004, Uimh. 3

Na hAchtanna um Chlárú Sibhialta 2004 agus 2005

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005

An tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine 1986

1986, Uimh. 14

An tAcht um Chomhairle 2000

2000, Uimh. 1

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995

1995, Uimh. 24

Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 go 2001

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Achtanna na bPinsean 1990 go 2008

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

An tAcht um Bainistiú na Státseirbhíse (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004

2004, Uimh. 33

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007

An tAcht Leasa Shóisialaigh 2007

2007, Uimh. 40

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007

2007, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008

2008, Uimh. 2

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006

2006, Uimh. 5

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, ACHT NA bPINSEAN 1990 AGUS AN ACHTA UM CHOMHAIRLE 2000, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ FHEIDHMEANNA AN BHOIRD UM FHAISNÉIS DO SHAORÁNAIGH, DO LEASÚ AN ACHTA UM CHLÁRÚ SIBHIALTA 2004, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN nGNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE A DHÍSCAOILEADH AGUS MAIDIR LENA SÓCMHAINNÍ, A DLITEANAIS AGUS A FOSTAITHE A AISTRIÚ CHUIG AN AIRE GNÓTHAÍ SÓISIALACHA AGUS TEAGHLAIGH, D’AISGHAIRM AN ACHTA UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE 1986 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[17 Nollaig, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

1 .— (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008 a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Codanna 1 agus 2 a léamh le chéile mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Chlárú Sibhialta 2004 go 2008 a ghairm de na hAchtanna um Chlárú Sibhialta 2004 agus 2005 agus d’alt 25 le chéile.

(4) Féadfar Achtanna na bPinsean 1990 go 2008 a ghairm d’Achtanna na bPinsean 1990 go 2008 agus d’alt 24 le chéile.

(5) Féadfar na hAchtanna um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2000 go 2008 a ghairm de na hAchtanna um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2000 agus 2007 agus de Chuid 4 le chéile.

(6) Tiocfaidh ailt 8, 22, 24, 26 go 29 agus Cuid 5 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Mínithe.

2 .— San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006;

ciallaíonn “ Acht 2007 ” an tAcht Leasa Shóisialaigh 2007;

ciallaíonn “ Acht 2008 ” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008;

ciallaíonn “Aire” an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

3 .— (1) Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 2(1) d’Acht 2007) trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal 1 a chur in ionad Chodanna 1 go 4 den Sceideal sin 2.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar cuardaitheora poist, an 25 Nollaig 2008,

(b) a mhéid a bhaineann sé le sochar breoiteachta, le sochar sláinte agus sábháilteachta, le sochar díobhála agus le haisce mhíthreorach, an 29 Nollaig 2008,

(c) a mhéid a bhaineann sé le sochar cúramóra, le pinsean Stáit (idirthréimhse), le pinsean easláine agus le híocaíocht dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar “íocaíocht iomchuí” in alt 178 den Phríomh-Acht, an 1 Eanáir 2009, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le pinsean míthreorach, le sochar báis faoi alt 81, 82 nó 83 den Phríomh-Acht, le pinsean Stáit (ranníocach), le pinsean baintrí (ranníocach), le pinsean baintrí fir (ranníocach) agus le híocaíocht chaomhnóra (ranníocach), an 2 Eanáir 2009.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

4 .— (1) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 3(1) d’Acht 2007) trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal 2 a chur in ionad Chodanna 1 go 3 den Sceideal sin 4.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le liúntas cuardaitheora poist, le liúntas réamhscoir agus le cúnamh feirme, an 24 Nollaig 2008,

(b) a mhéid a bhaineann sé le liúntas leasa forlíontach, an 29 Nollaig 2008,

(c) a mhéid a bhaineann sé le liúntas míchumais, an 31 Nollaig 2008,

(d) a mhéid a bhaineann sé le híocaíocht teaghlaigh aontuismitheora (seachas i gcás í a bheith iníoctha i leith baintrí nó baintrí fir), le liúntas cúramóra agus le híocaíocht dá dtagraítear i mír (b) nó (c) den mhíniú ar “ íocaíocht iomchuí ” in alt 178 den Phríomh-Acht, an 1 Eanáir 2009, agus

(e) a mhéid a bhaineann sé le pinsean Stáit (neamhranníocach), le pinsean dall, le pinsean baintrí (neamhranníocach), le pinsean baintrí fir (neamhranníocach), le híocaíocht teaghlaigh aontuismitheora is iníoctha i leith baintrí nó baintrí fir agus le híocaíocht chaomhnóra (neamhranníocach), an 2 Eanáir 2009.

Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh (rátaí seachtainiúla nua).

5 .— (1) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 228 (arna leasú le halt 4(1) d’Acht 2007) den Phríomh-Acht:

“228.— Faoi réir an Achta seo, beidh liúntas (dá ngairtear ‘ forlíonadh ar ioncam teaghlaigh ’ san Acht seo) iníoctha as airgead a sholáthróidh an tOireachtas i leith teaghlaigh más lú an t-ioncam seachtainiúil teaghlaigh ná—

(a) i gcás teaghlaigh nach bhfuil ach 1 leanbh ann, €500,

(b) i gcás teaghlaigh a bhfuil 2 leanbh ann, €590,

(c) i gcás teaghlaigh a bhfuil 3 leanbh ann, €685,

(d) i gcás teaghlaigh a bhfuil 4 leanbh ann, €800,

(e) i gcás teaghlaigh a bhfuil 5 leanbh ann, €920,

(f) i gcás teaghlaigh a bhfuil 6 leanbh ann, €1,030,

(g) i gcás teaghlaigh a bhfuil 7 leanbh ann, €1,160, nó

(h) i gcás teaghlaigh a bhfuil 8 leanbh nó níos mó ann, €1,250.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2009.

Ranníocaí fostaíochta (leasú ar theorainneacha agus uasteorainn tuillimh).

6 .— (1) Déantar alt 13(2) (arna leasú le halt 5(1) d’Acht 2007) den Phríomh-Acht a leasú i mír (c) trí “€52,000” a chur in ionad “€50,700”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2009.

Ranníocaí roghnacha (leasú ar an uasteorainn ioncaim).

7 .— (1) Leasaítear alt 29(1)(b) (arna leasú le halt 6(1) d’Acht 2007) den Phríomh-Acht trí “€52,000” a chur in ionad “€50,700”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2009.

Ioncam ináirithe — leasú ar an míniú.

8 .— Leasaítear alt 2(1) (arna leasú le halt 5 d’Acht 2006) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den mhíniú ar “ioncam ináirithe”:

“(a) ailt 140, 195, 216C, 231, 232 agus 233 d’Acht 1997, nó”.

Scoil choinneála leanaí — míniú.

9 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘scoil choinneála leanaí’ scoil choinneála leanaí de réir bhrí Acht na Leanaí 2001;”,

(b) in alt 2(3), trí “scoil choinneála leanaí” a chur in ionad “scoil cheartúcháin nó scoil saothair”, agus

(c) in alt 134(3), i mír (a)(ii) den mhíniú ar “duine árachaithe iomchuí” trí “scoile coinneála leana í ” a chur in ionad “scoile ceartúcháin nó scoile saothair”.

Lia-chleachtóir cláraithe — leasú.

10 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 99(2)(b),

(b) in alt 179(4)(c),

(c) in alt 224(2)(b), agus

(d) in alt 244(1)(b)(i)(II),

trí “lia-chleachtóir cláraithe” a chur in ionad “lia-chleachtóir”.

Liúntas tuismitheora is baintreach — leasú ar an míniú.

11 .— Leasaítear alt 137(2) (arna leasú le halt 19 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007) den Phríomh-Acht tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “tuismitheoir is baintreach”:

“ciallaíonn ‘tuismitheoir is baintreach’ baintreach nó baintreach fir—

(a) ar duine é nó í—

(i) i gcás baintrí, a bhfuil leanbh cáilithe amháin ar a laghad ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí léi ar dháta báis a céile nó a saolaítear a leanbh laistigh de 10 mí ó dháta báis a céile, nó

(ii) i gcás baintrí fir, a bhfuil leanbh cáilithe amháin ar a laghad ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí leis ar dháta báis a chéile,

agus

(b) ar duine é nó í—

(i) atá i dteideal deontas méala a fháil nó ag fáil deontas méala, nó

(ii) atá i dteideal, nó ag fáil, aon cheann díobh seo a leanas—

(I) sochar báis faoi alt 81,

(II) pinsean baintrí (ranníocach) faoi Chaibidil 18 de Chuid 2,

(III) pinsean baintrí fir (ranníocach) faoi Chaibidil 18 de Chuid 2,

(IV) pinsean baintrí (ranníocach) faoi Chaibidil 18 de Chuid 2 nó pinsean baintrí fir (ranníocach) faoi Chaibidil 18 de Chuid 2 de bhua Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71 an 14 Meitheamh 1971 1 ón gComhairle nó de bhua comhaontaithe fhrithpháirtigh faoi alt 287,

(V) íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora, nó

(VI) pinsean Stáit (neamhranníocach),

lena n-áirítear méadú i leith linbh cháilithe;”.

Liúntas réamhscoir.

12 .— Aisghairtear alt 144(5) den Phríomh-Acht.

Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — teideal.

13 .— (1) Leasaítear alt 172(1) (arna leasú le halt 17 d’Acht 2006 agus le Sceideal 3 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “tuismitheoir cáilithe”:

“ciallaíonn ‘tuismitheoir cáilithe’, faoi réir rialachán faoi alt 177—

(a) baintreach,

(b) baintreach fir,

(c) céile idirscartha,

(d) duine gan phósadh, nó

(e) duine ar cimíodh a chéile nó a céile i gcoimeád chun príosúin nó áite coinneála ar feadh tréimhse nach lú ná 6 mhí,

ar duine é nó í is tuismitheoir, leastuismitheoir, tuismitheoir uchtaíoch nó caomhnóir dlíthiúil linbh cháilithe amháin ar a laghad a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi leis an duine sin;”.

(2) Maidir le fo-alt (1), i gcás ina mbeidh teideal duine chun íocaíochta teaghlaigh aontuismitheora bunaithe roimh theacht i ngníomh an fho-ailt sin, ní bheidh feidhm aige ar feadh ré theideal leanúnach an duine sin chun íocaíochta teaghlaigh aontuismitheora.

Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

14 .— (1) Leasaítear alt 187 den Phríomh-Acht trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘ús morgáiste’ an chionmhaireacht d’aon mhéid is iníoctha ag duine le hiasachtóir morgáiste agus atá de thuras na huaire inchurtha síos d’ús is iníoctha faoi chomhaontú arna dhéanamh ag an duine sin leis an iasachtóir morgáiste chun airgead a íoc a úsáidtear chun aon-áit nó príomháit chónaithe an duine sin a cheannach nó a dheisiú, nó chun feabhas riachtanach a chur ar an áit chónaithe sin, nó chun iasacht eile a aisíoc a úsáidtear chun na críche sin ach ní fholaíonn sé ús is iníoctha i ndáil leis an gcomhaontú sin de bhua moille nó mainneachtana maidir le haisíocaíocht a dhéanamh faoin gcomhaontú sin;

tá le ‘ iasachtóir morgáiste ’ an bhrí a thugtar dó le halt 2(1) (arna leasú le halt 2 d’Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004 agus le Sceideal 3 a ghabhann leis an Acht sin) den Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995;”.

(2) Leasaítear alt 198 (arna leasú le halt 25 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2) trí “agus, faoi réir fho-alt (3E), méid íocaíochta den sórt sin” a chur in ionad “agus méid íocaíochta den sórt sin”,

(b) i bhfo-alt (3), trí “, (3E)” a chur isteach i ndiaidh “(3D)”,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3D):

“(3E) Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (1), (2) agus (3), agus faoi réir fho-ailt (3A), (3B), (3D) agus (4), i gcás ina ndéantar foráil le rialacháin faoin alt seo maidir le forlíonadh a íoc i gcomhair an méid cíosa is iníoctha ag duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe, forordófar leis na rialacháin an t-uasmhéid cíosa a bhfuil an forlíonadh sin iníoctha ina leith, ag féachaint d’imthosca teaghlaigh an duine a bhfuil an forlíonadh sin iníoctha leis nó léi agus do shuíomh áit chónaithe an duine sin.”,

(d) i bhfo-alt (5), trí “i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe” a scriosadh, agus

(e) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Gan dochar d’fho-ailt (2) agus (5), féadfar le rialacháin faoi fho-alt (1) na coinníollacha agus na himthosca ar fúthu atá an forlíonadh dá dtagraítear i bhfo-alt (5) iníoctha agus na tréimhsí a bhfuil an forlíonadh sin iníoctha lena linn a fhorordú.

(5B) Beidh méid forlíonaidh is iníoctha de réir fho-alt (5) teorannaithe don mhéid agus don ré a chinnfidh an Fheidhmeannacht a bheith cuí, ag féachaint d’imthosca teaghlaigh an duine lena mbaineann agus faoi réir na gcoinníollacha agus na n-imthosca ar fúthu atá an forlíonadh iníoctha agus faoi réir na tréimhse a bhfuil an forlíonadh iníoctha lena linn, de réir mar a fhorordófar.”.

(3) Leasaítear alt 199(1) den Phríomh-Acht trí na mínithe ar “ús morgáiste” agus “iasachtóir morgáiste” a scriosadh.

Sochar breoiteachta leasú.

15 .— (1) Leasaítear alt 41 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) go bhfuil ranníocaí cáilitheacha ag an éilitheoir i leith 104 sheachtain ranníoca ar a laghad sa tréimhse idir an t-am a tháinig sé nó sí faoi árachas agus an lá a n-éilítear an sochar ina leith, agus”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) I gcás éilimh ar shochar breoiteachta, agus i gcás ina dtosaíonn an tréimhse bhearnaithe fostaíochta i leith an éilimh sin ar an 5 Aibreán, 2004, nó dá éis, agus roimh an 5 Eanáir 2009, léifear fo-alt (1)(a) amhail is dá gcuirfí ‘52’ in ionad ‘104’.”.

(2) Leasaítear alt 44 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006) den Phríomh-Acht—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Más rud é—

(a) go bhfuil ranníocaí cáilitheacha ag duine i leith 260 seachtain ranníoca ar a laghad sa tréimhse idir an t-am a tháinig sé nó sí faoi árachas agus aon lá éagumais chun oibre, agus

(b) roimh an lá sin, go raibh teideal ag duine, i leith aon tréimhse bearnaithe fostaíochta (cibé acu atá, nó nach bhfuil, an lá sin san áireamh inti) le linn na tréimhse dar tosach an dáta atá 2 bhliain díreach roimh an lá sin, nó le linn na tréimhse dar tosach an 5 Eanáir 2009, cibé acu is giorra, chun sochar breoiteachta a fháil in aghaidh 624 lá,

ní bheidh teideal ag an duine chun sochar breoiteachta a fháil in aghaidh an lae sin mura rud é gur athcháiligh sé nó sí chun sochair tar éis an lae deiridh de na 624 lá sin agus roimh an lá sin.

(1B) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1A) maidir le haon éileamh ar shochar breoiteachta i gcás inar thosaigh an tréimhse éagumais chun oibre an 4 Eanáir 2009 nó roimhe.

(1C) I gcás duine a bhfuil feidhm ag alt 41(1)(c)(ia)(I) maidir leis nó léi agus—

(a) i gcás pinsean easláine, sochar cúramóra nó liúntas cúramóra a bheith á fháil ag an duine sin an 5 Eanáir 2009, agus

(b) i gcás inar thosaigh an tréimhse éagumais le haghaidh an tsochair breoiteachta dá dtagraítear in alt 41(1)(c)(ia)(II) ar an 4 Eanáir 2009 nó roimhe,

ní bheidh feidhm ag fo-alt (1A) maidir leis an éileamh ar shochar breoiteachta arna dhéanamh díreach tar éis an phinsin easláine, an tsochair cúramóra nó an liúntais cúramóra don tréimhse éagumais san éileamh sin ar shochar breoiteachta.

(1D) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1A) maidir leis an tréimhse éagumais in aon éileamh ar shochar míchumais más rud é, ar an dáta díreach roimh an éileamh, go raibh duine éagumasach chun oibre agus i dteideal sochar díobhála a fháil, nó ag fáil sochar díobhála, i leith tréimhse ar an 4 Eanáir 2009 nó roimhe.”,

(b) i bhfo-alt (3), trí “D’ainneoin fho-alt (1) nó, de réir mar a bheidh, fho-alt (1A)” a chur in ionad “D’ainneoin fho-alt (1)”, agus

(c) i bhfo-alt (4), i mír (b), trí “ag fo-alt (1) nó, de réir mar a bheidh, ag fo-alt (1A)” a chur in ionad “ag fo-alt (1)”.

(3) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 5 Eanáir 2009.

Sochar sláinte agus sábháilteachta — leasú.

16 .— (1) Leasaítear alt 53 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a)(ii)—

(i) tríd an gclásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (I):

“(I) go bhfuil ranníocaí cáilitheacha ag an éilitheoir i leith 104 sheachtain ranníoca ar a laghad sa tréimhse dar tosach an lá a tháinig sé nó sí faoi árachas agus dar críoch díreach roimh an gcéad lá a n-éilítear sochar sláinte agus sábháilteachta ina aghaidh, agus”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhochlásal (A) de chlásal (II):

“(A) go bhfuil ranníocaí cáilitheacha nó ranníocaí creidiúnaithe ag an éilitheoir i leith 39 seachtain ranníoca ar a laghad, sa bhliain ranníoca iomlán roimh an mbliain ranníoca iomlán deiridh roimh thosach na bliana sochair nó i mbliain ranníoca iomlán dá héis, ar lá di an chéad lá a n-éilítear sochar sláinte agus sábháilteachta ina aghaidh, nach mór 13 cinn díobh ar a laghad a bheith ina ranníocaí cáilitheacha, nó”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) I gcás éilimh ar shochar sláinte agus sábháilteachta, agus i gcás inar thosaigh an tréimhse saoire sláinte agus sábháilteachta i leith an éilimh sin ar an 5 Aibreán 2004, nó dá éis, agus roimh an 5 Eanáir 2009, léifear fo-alt (1)(a)(ii)(I) amhail is dá gcuirfí ‘52’ in ionad ‘104’.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 5 Eanáir 2009.

Sochar cuardaitheora poist — éilimh cheangailte.

17 .— Leasaítear alt 62 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) D’ainneoin aon ní atá i bhfo-alt (5), maidir le haon tréimhse—

(a) nach faide a ré ná 1 bhliain amháin, is é sin le rá—

(i) tréimhse fostaíochta faoi scéim arna riaradh ag an bhForas Áiseanna Saothair agus ar a dtugtar Fostaíocht Phobail,

(ii) tréimhse fostaíochta faoi scéim arna riaradh faoi choimirce an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus ar a dtugtar an Scéim Shóisialta Tuaithe,

(iii) tréimhse páirteachais i scéim arna riaradh ag an bhForas Áiseanna Saothair agus ar a dtugtar an Scéim Liúntas Fiontair,

(iv) tréimhse páirteachais i scéim arna riaradh ag an bhForas Áiseanna Saothair agus ar a dtugtar an Scéim Sealaíochta,

(v) tréimhse freastail ar chúrsa oiliúna arna sholáthar nó arna cheadú ag an bhForas Áiseanna Saothair,

(vi) tréimhse páirteachais i scéim arna riaradh ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh agus ar a dtugtar an Tionscnamh Eorpach um Sheirbhís Shaorálach, nó

(vii) tréimhse páirteachais i scéim arna riaradh ag an Aire agus ar a dtugtar an Scéim Greasachta Post Páirtaimseartha,

(b) tréimhse nach faide ná 2 bhliain a ré, ar tréimhse páirteachais í i scéim arna riaradh ag an Aire Oideachais agus Eolaíochta agus ar a dtugtar an Scéim Deiseanna Gairmoiliúna,

déanfar neamhshuim di nuair a bheifear, faoi fho-alt (5)(c), ag áireamh aon 2 thréimhse bhearnaithe fostaíochta nach bhfuil tréimhse is faide ná 26 sheachtain eatarthu mar thréimhse bhearnaithe fostaíochta amháin.”.

Sochar cuardaitheora poist — leasú.

18 .— (1) Leasaítear alt 64 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) ranníocaí cáilitheacha i leith 104 sheachtain ranníoca ar a laghad sa tréimhse ó theacht faoi árachas dó nó di go dtí an lá a n-éileofar sochar ina aghaidh,”,

(b) i bhfo-alt (1)(b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i):

(i) go bhfuil ranníocaí cáilitheacha nó ranníocaí creidiúnaithe aige nó aici i leith 39 seachtain ranníoca ar a laghad, nach mór 13 cinn díobh ar a laghad a bheith ina ranníocaí cáilitheacha, sa bhliain ranníoca iomlán roimh an mbliain ranníoca iomlán deiridh roimh thosach na bliana sochair ar lá di an lá a bhfuil an sochar á éileamh ina aghaidh, nó”,

(c) i bhfo-alt (2), trí “104” a chur in ionad “52”,

(d) i bhfo-alt (3), trí “104” a chur in ionad “52”,

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) I gcás aon éilimh ar shochar cuardaitheora poist, agus i gcás inar thosaigh an tréimhse bhearnaithe fostaíochta i leith an éilimh sin ar an 5 Aibreán 2004, nó dá éis, agus roimh an 1 Eanáir 2009, léifear fo-alt (1)(a) amhail is dá ndéanfaí ‘52’ a chur in ionad ‘104’.”,

agus

(f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) Féadfar a fhoráil le rialacháin go dtabharfar teideal chun sochair cuardaitheora poist, faoi réir na gcoinníollacha a fhorordófar, don aicme nó do na haicmí daoine a bheadh i dteideal an tsochair sin mura mbeadh nach bhfuil an ceanglas i bhfo-alt (1)(b)(i) arna chomhlíonadh, is é sin, nach mór ranníocaí cáilitheacha a bheith ann i leith 13 sheachtain ranníoca ar a laghad sa bhliain ranníoca iomlán deiridh roimh an mbliain ranníoca iomlán deiridh roimh thosach na bliana sochair ar lá di an lá a n-éilítear sochar ina aghaidh.”.

(2) Leasaítear alt 67 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006) den Phríomh-Acht—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Beidh éifeacht le fo-alt (1), i leith duine atá os cionn 18 mbliana d’aois agus a bhfuil ranníocaí cáilitheacha aige nó aici i leith 260 seachtain ranníoca ar a laghad, amhail is dá gcuirfí ‘312 lá’ in ionad ‘156 lá’.

(3A) Beidh éifeacht le fo-alt (1), i leith duine a bhfuil ranníocaí cáilitheacha aige nó aici, in aon tréimhse bhearnaithe fostaíochta, i leith 260 seachtain ranníoca ar a laghad sa tréimhse idir an lá a tháinig sé nó sí faoi árachas agus aon lá dífhostaíochta, agus a bhí ar an 15 Deireadh Fómhair 2008 ag fáil sochar cuardaitheora poist ar feadh níos mó ná 156 lá, amhail is dá gcuirfí ‘390 lá’ in ionad ‘156 lá’ ar feadh an chuid den tréimhse bhearnaithe fostaíochta sin atá fágtha.

(3B) Más rud é, maidir le duine lena mbaineann alt 64(1)(c)(ia)(I)—

(a) go bhfuil sochar cúramóra nó liúntas cúramóra á fháil aige nó aici ar an 15 Deireadh Fómhair 2008, agus

(b) gur thosaigh an tréimhse bhearnaithe fostaíochta le haghaidh an tsochair cuardaitheora poist dá dtagraítear in alt 64(1)(c)(ia)(II) ar an 14 Deireadh Fómhair 2008 nó roimhe,

ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir leis an éileamh ar shochar cuardaitheora poist arna dhéanamh díreach tar éis an tsochair cúramóra nó an liúntais cúramóra ar feadh an chuid atá fágtha den tréimhse bhearnaithe fostaíochta sin.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Beidh éifeacht le fo-alt (1), i leith duine atá os cionn 18 mbliana d’aois agus a bhfuil ranníocaí cáilitheacha aige nó aici i leith níos lú ná 260 seachtain ranníoca, amhail is dá gcuirfí ‘234 lá’ in ionad ‘156 lá’.

(4A) Beidh éifeacht le fo-alt (1), i leith duine a bhfuil ranníocaí cáilitheacha aige nó aici, in aon tréimhse bhearnaithe fostaíochta, i leith níos lú ná 260 seachtain ranníoca sa tréimhse idir an lá a tháinig sé nó sí faoi árachas agus aon lá dífhostaíochta, agus a bhí ar an 15 Deireadh Fómhair 2008 ag fáil sochar cuardaitheora poist ar feadh níos mó ná 78 lá, amhail is dá gcuirfí ‘312 lá’ in ionad ‘156 lá’ ar feadh an chuid den tréimhse bhearnaithe fostaíochta sin atá fágtha.

(4B) Más rud é, maidir le duine lena mbaineann alt 64(1)(c)(ia)(I)—

(a) go bhfuil sochar cúramóra nó liúntas cúramóra á fháil aige nó aici ar an 15 Deireadh Fómhair 2008, agus

(b) gur thosaigh an tréimhse bhearnaithe fostaíochta le haghaidh an tsochair cuardaitheora poist dá dtagraítear in alt 64(1)(c)(ia)(II) ar an 14 Deireadh Fómhair 2008 nó roimhe,

ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) maidir leis an éileamh ar shochar cuardaitheora poist arna dhéanamh díreach tar éis an tsochair cúramóra nó an liúntais cúramóra ar feadh an chuid atá fágtha den tréimhse bhearnaithe fostaíochta sin.”,

agus

(c) i bhfo-alt (5), trí “in aghaidh 234 lá, 312 lá nó 390 lá” a chur in ionad “in aghaidh 312 lá nó 390 lá”.

(3) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh an 1 Eanáir 2009.

(4) Ní bheidh feidhm ag an leasú a dhéantar le fo-alt (1)(b) i gcás éilimh ar shochar cuardaitheora poist más rud é go dtosaíonn an tréimhse bhearnaithe fostaíochta roimh an 1 Eanáir 2009.

(5) Measfar gur tháinig fo-alt (2) i ngníomh le héifeacht ón 15 Deireadh Fómhair 2008.

Liúntas cúraim baile.

19 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 186C (a cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2008)—

(i) i mír (a), trí “lia-chleachtóir cláraithe” a chur in ionad “lia-chleachtóir”, agus

(ii) i mír (c), trí na focail “mar a mhínítear in alt 3 d’Acht na Leanaí 2001” a scriosadh,

agus

(b) tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid 5 (a cuireadh isteach le halt 16(i) d’Acht 2008) de Sceideal 4:

Alt 186F.

“CUID 5

Méid an Liúntais Cúraim Baile

Is é atá i méid míosúil an liúntais cúraim baile, in aghaidh an linbh, ná €309.50.”.

(2) Maidir leis na leasuithe (arna ndéanamh le fo-alt (1)) ar alt 186C den Phríomh-Acht, agus ar Chuid 5 de Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht sin, meastar iad a bheith ar áireamh i ngach ceann de na forálacha sin le héifeacht ó Acht 2008 a rith, agus tiocfaidh gach ceann de na forálacha sin (arna leasú le fo-alt (1)) i ngníomh de réir alt 1(6) den Acht sin.

Sochar linbh — leasú.

20 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 219 tríd an bhfo-alt seo a leanas chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Chun críocha sochair linbh, is leanbh cáilithe (dá ngairtear ‘leanbh cáilithe’ sa Chuid seo) leanbh más rud é—

(a) go bhfuil sé nó sí faoi bhun 16 bliana d’aois, nó

(b) ar 16 bliana a bheith slánaithe aige nó aici go bhfuil sé nó sí faoi bhun 18 mbliana d’aois agus—

(i) go bhfuil sé nó sí ag fáil oideachas lánaimseartha, a ndéanfar na himthosca ina leith a shonrú i rialacháin, nó

(ii) go bhfuil sé nó sí éagumasach, de dheasca éiglíochta coirp nó meabhrach, ar é féin nó í féin a chothú agus gur dócha go mbeidh sé nó sí faoi éagumas amhlaidh go ceann i bhfad,

agus

(c) go bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, agus

(d) nach bhfuil sé nó sí ar coinneáil i scoil choinneála leanaí agus nach bhfuil sé nó sí faoi phríosúnacht nó faoi choinneáil i gcoimeád dleathach.”,

agus

(b) in alt 221 (arna leasú le halt 17 d’Acht 2006 agus le Sceideal 3 a ghabhann leis an Acht sin) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) D’ainneoin alt 219(1)(b), chun críocha fho-alt (1B) agus alt 221A, folóidh ‘ leanbh cáilithe ’ leanbh a bhfuil aois 18 mbliana slánaithe aige nó aici ach atá faoi bhun 19 mbliana, agus—

(a) atá ag fáil oideachas lánaimseartha, a ndéanfar na himthosca ina leith a shonrú i rialacháin, nó

(b) atá éagumasach, de dheasca éiglíochta coirp nó meabhrach, ar é féin nó í féin a chothú agus gur dócha go mbeidh sé nó sí faoi éagumas amhlaidh go ceann i bhfad,

agus

(c) a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, agus

(d) nach bhfuil faoi choinneáil i scoil choinneála leanaí nó nach bhfuil faoi phríosúnacht nó faoi choinneáil i gcoimeád dleathach.

(1B) Déanfar sochar linbh i leith linbh dá dtagraítear i bhfo-alt (1A) a íoc le duine atá cáilithe le haghaidh sochair linbh de réir leath an méid chuí atá leagtha amach i gcolún (1) nó i gcolún (2) de Chuid 4 de Sceideal 4, nó de réir leath an méid chuí arna chinneadh de réir fho-alt (2)(a) nó (2)(b).

(1C) Scoirfidh an íocaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt (1B) de bheith iníoctha ar an 31 Nollaig 2009.”,

agus

(c) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 221:

“Íocaíocht chúitimh.

221A.— (1) Faoi réir an Achta seo, beidh duine i dteideal íocaíochta dá bhforáiltear i bhfo-alt (2) i gcás leanbh cáilithe dá dtagraítear in alt 221 (1A) a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí leis an duine sin agus más rud é in aon seachtain—

(a) go bhfuil méadú i leith an linbh sin á íoc de réir alt 43(2), 43(3), 56(2), 56(3), 66(2), 66(3), 76(2), 76(3), 76(5), 81(5), 102(1), 102(2), 109(17), 112(2), 112(3), 113(5)(b), 113A(5)(b), 115(8)(a)(ii), 117(2), 117(3), 122(2), 122(3), 127(1), 142(1)(b)(ii), 146, 150(1)(b), 150(3), 156(1), 158, 161B(1), 161D, 174(1), 178A(3)(a), 181(1)(b)(i), 181(4), 197(b), 211(1)(b), 211(3), 215(1)(b) nó 216, nó

(b) go bhfuil forlíonadh ar ioncam teaghlaigh de réir Chuid 6 á íoc i leith teaghlaigh ina bhfuil leanbh dá dtagraítear in alt 221(1A).

(2) Faoi réir fho-alt (5), beidh méid seachtainiúil €15 iníoctha i leith linbh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) in aghaidh gach seachtaine nó cuid de sheachtain ina gcomhlíontar na coinníollacha—

(a) i bhfo-alt (1)(a), nó

(b) i bhfo-alt (1)(b),

go dtí an dáta a shlánaíonn an leanbh sin 19 mbliana d’aois.

(3) Faoi réir an Achta seo, beidh duine i dteideal íocaíochta dá bhforáiltear i bhfo-alt (4) i gcás ina bhfuil leanbh cáilithe dá dtagraítear in alt 221(1A) ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí leis an duine sin agus ina bhfuil an leanbh sin, in aon seachtain, ag fáil liúntas míchumais de réir Chaibidil 10 de Chuid 3.

(4) Faoi réir fho-alt (5), beidh méid €15 iníoctha i leith linbh dá dtagraítear i bhfo-alt (3) in aghaidh gach seachtaine nó cuid de sheachtain ina bhfuil an leanbh sin ag fáil liúntas míchumais go dtí an dáta a shlánaíonn an leanbh sin 19 mbliana d’aois.

(5) Is é an méid is iníoctha faoi fho-alt (2) nó faoi fho-alt (4) i leith linbh cháilithe a saolaíodh—

(a) in ilbhreith 2 leanbh, a bhfanann 2 díobh cáilithe, €22.50, nó

(b) in ilbhreith 3 leanbh nó níos mó agus—

(i) a bhfanann 3 ar a laghad díobh cáilithe, €30,

(ii) a bhfanann 2 ar a laghad díobh cáilithe, €22.50, nó

(iii) a bhfanfaidh duine amháin díobh cáilithe, €15.

(6) Ní bheidh ach méid seachtainiúil amháin iníoctha de bhun fho-alt (2)(a), (2)(b) nó (4).

(7) Chun críocha an ailt seo—

(a) féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a chinneadh cé leis nó léi a measfar leanbh dá dtagraítear in alt 221(1A) a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí,

(b) ní mheasfar leanbh dá dtagraítear in alt 221(1A) a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí le níos mó ná duine amháin, agus

(c) i gcás leanbh dá dtagraítear in alt 221(1A) a bheith ina chónaí nó ina cónaí i bhforas agus go ndéantar ranníocaí i leith chostas a chothabhála nó a cothabhála san fhoras sin, measfar an leanbh sin a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí leis an duine a gcinnfí, de réir na rialacha arna ndéanamh faoi mhír (a), é nó í a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí leis nó léi mura mbeadh sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí i bhforas ach, i gcás an leanbh a bheith tréigthe nó fágtha ag an duine a measfaí amhlaidh é nó í a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí leis nó léi, measfar an leanbh a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí le ceann an teaghlaigh ar duine de é nó í de ghnáth mura mbeadh sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí i bhforas.

(8) Scoirfidh alt 221(1A) agus an t-alt seo d’éifeacht a bheith leo an 31 Nollaig 2010.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2009.

Forlíonadh luathchúraim leanaí — leasú.

21 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4A (a cuireadh isteach le halt 28 d’Acht 2006):

“CUID 4A

FORLÍONADH LUATHCHÚRAIM LEANAÍ

Teideal chun forlíonaidh luathchúraim leanaí.

223A.— Faoi réir na Coda seo, déanfar íocaíocht mhíosúil (dá ngairtear ‘forlíonadh luathchúraim leanaí’ san Acht seo) a íoc de réir alt 223B le duine is duine cáilithe chun críocha Chuid 4, fad a bheidh sé nó sí cáilithe amhlaidh, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, i leith gach linbh cháilithe (de réir bhrí alt 219) go dtí cibé tráth a shlánaíonn an leanbh cáilithe 5 bliana agus 6 mhí d’aois.

Méid an fhorlíonaidh luathchúraim leanaí.

223B.— (1) Faoi réir an Achta seo, ní bheidh méid uasta an fhorlíonaidh luathchúraim leanaí is iníoctha faoi alt 223A i leith gach linbh cháilithe níos mó ná €1,104 in aon bhliain áirithe, agus beidh an méid sin iníoctha ina thráthchodanna míosúla comhionanna €92.

(2) Beidh an forlíonadh luathchúraim leanaí iníoctha i leith na míosa tar éis mhí bhreithe an linbh agus leanfaidh sé de bheith iníoctha go dtí an mhí ina slánaíonn an leanbh 5 bliana agus 6 mhí d’aois, agus an mhí sin san áireamh.

(3) Déanfar an forlíonadh luathchúraim leanaí a íoc in aghaidh na míosa mar riaráiste agus, maidir leis an íocaíocht deiridh, is íocaíocht í i leith na míosa ina slánaíonn an leanbh 5 bliana agus 6 mhí d’aois.

(4) Maidir le rialacháin a dhéanfar faoi alt 242(1)(a) agus lena ndéantar foráil maidir leis an tráth agus an modh chun forlíonadh luathchúraim leanaí a íoc, déanfar iad faoi réir toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Sláinte agus Leanaí a fháil ina leith.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2009.

Ioncam seachtainiúil teaghlaigh — leasú ar an míniú.

22 .— Leasaítear alt 227 den Phríomh-Acht sa mhíniú ar “ioncam seachtainiúil teaghlaigh”—

(a) trí mhír (e) a scriosadh, agus

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(f) aon ioncam de chuid duine ar leanbh é nó í i leith an teaghlaigh sin, nó

(g) aon ranníoc is iníoctha faoin gcáin ar a dtugtar tobhach ioncaim.”.

Liúntas leasa dall - leasú.

23 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid 1 de Sceideal 4 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad thagairt 5A:

5A Liúntas Leasa Dall

63.60

-

4.40

-

-

-

-

”.

(2) Aisghairtear alt 12(d) d’Acht 2008.

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990.

24 .— Leasaítear Acht na bPinsean 1990—

(a) in alt 43(1) (arna leasú le halt 37 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007 agus le Cuid 3 de Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ba):

“(bb) i gcás scéime iomchuí a thosaigh i ndiaidh an 22 Meán Fómhair 2005, tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis thosach feidhme na scéime, agus”,

(ii) i mír (d) (arna leasú le halt 29 d’Acht 2008), trí “scoireann an t-eisiamh d’fheidhm a bheith aige, agus” a chur in ionad “scoireann an t-eisiamh d’fheidhm a bheith aige,”, agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(e) d’ainneoin mhíreanna (a) agus (b), i gcás gach ceann de na scéimeanna iomchuí seo a leanas:

(i) Scéim Aoisliúntais Bhord na Móna (Comhaltaí) 1959;

(ii) Scéim Aoisliúntais Bhord Port agus Duganna Bhaile Átha Cliath d’Fhostaithe Neamhbhuanaithe 1990;

(iii) Scéim Aoisliúntais Bhord Port agus Duganna Bhaile Átha Cliath d’Oifigigh 1961;

(iv) Scéim Aoisliúntais Bhord Port agus Duganna Bhaile Átha Cliath d’Fhostaithe Bunaithe Ghrád A;

(v) Scéim Pinsean Chuideachta Phort Fainge;

(vi) Plean Aoisliúntais Chuideachta Chalafort Inbhear na Sionainne (Scéim Aoisliúntais Choimisinéirí Chuan Luimnigh d’Oifigigh 1962);

(vii) Scéim Aoisliúntais Cheantar Píolótaíochta Bhaile Átha Cliath d’Fhostaithe de chuid an Údaráis Píolótaíochta 1994;

(viii) Plean Pinsean agus Sochar Báis Chuideachta Chalafort Phort Láirge;

tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2009,”,

agus

(b) in alt 49(3)(b) (arna leasú le halt 37 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007), trí “alt 43(1)(d) nó 43(1)(e)” a chur in ionad “alt 43(1)(d)”.

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004.

25 .— Leasaítear alt 66 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004 i bhfo-alt (1) trí “leis an Aire agus” a scriosadh.

CUID 4

Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Míniú.

26 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “ Acht 2000 ” an tAcht um Chomhairle 2000.

Leasuithe ar alt 2 d’Acht 2000.

27 .— Leasaítear alt 2 (arna leasú le halt 2 den Acht um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2007) d’Acht 2000—

(a) sa mhíniú ar “comhlacht saorálach”, trí “seirbhís buiséadaithe agus comhairle airgid” a chur isteach i ndiaidh “ar a dtugtar de ghnáth”, agus

(b) sa mhíniú ar “seirbhís shóisialach”, trí “comhairle ar fhiacha pearsanta agus ar bhainistiú airgid” a chur isteach i ndiaidh “nithe a bhaineann le tomhaltóirí,”.

Leasuithe ar alt 7 d’Acht 2000.

28 .— Leasaítear alt 7 (arna leasú le halt 4 den Acht um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2007) d’Acht 2000—

(a) i bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c)—

“(ca) tacú le soláthar seirbhíse ar a dtabharfar the Money Advice and Budgeting Service, sa Bhéarla, nó an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid, sa Ghaeilge, chun comhairle a sholáthar do phearsana aonair chun fiacha pearsanta a bhainistiú, a sheachaint, a laghdú agus a urscaoileadh agus i ndáil le bainistiú airgid,

(cb) soláthar na Seirbhíse Buiséadaithe agus Comhairle Airgid a chur chun cinn agus a fhorbairt agus faisnéis a sholáthar i leith an tsoláthair sin,

(cc) faoi réir thoiliú an Aire, agus de réir fho-alt (1A), cúnamh airgeadais a sholáthar do chomhlacht saorálach i leith aon ní a bhaineann leis na feidhmeanna dá dtagraítear i míreanna (ca), (cb), (cd), (ce), (cf) agus (cg),

(cd) oideachas i leith bainistiú airgid a chur chun cinn agus a fhorbairt,

(ce) sonraí a bhaineann le soláthar na Seirbhíse Buiséadaithe agus Comhairle Airgid a thiomsú agus a fhoilsiú,

(cf) feasacht agus faisnéis a chur chun cinn agus a scaipeadh ar an bpobal maidir le soláthar na Seirbhíse Buiséadaithe agus Comhairle Airgid,

(cg) taighde a bhaineann leis na feidhmeanna dá dtagraítear i míreanna (ca), (cb) agus (cd) agus ar aon ní a iarrfaidh an tAire ó am go ham i ndáil leis na feidhmeanna dá dtagraítear i míreanna (ca), (cb) agus (cd) go (cf), a ghabháil de láimh nó a choimisiúnú,

(ch) comhairle, faisnéis agus cúnamh maidir leis na feidhmeanna dá dtagraítear i míreanna (ca) go (cg), agus cibé comhairle, faisnéis agus cúnamh i ndáil leis na feidhmeanna sin a iarrfaidh an tAire ó am go ham, a sholáthar don Aire,”,

(b) i bhfo-alt (1A)—

(i) i mír (a), trí “faoi fho-alt (1),” a chur in ionad “faoi fho-alt (1), agus”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) tacú le soláthar, cur chun cinn agus forbairt na Seirbhíse Buiséadaithe agus Comhairle Airgid faoi fho-ailt (1)(ca) agus (1)(cb) agus na bhfeidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-ailt (1)(cd) go (1)(cg),”,

(iii) i mír (b), trí “faoi fho-alt (1)(h), agus” a chur in ionad “faoi fho-alt (1)(h),”,

(iv) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) cúnamh airgeadais a sholáthar do chomhlacht saorálach faoi fho-alt (1)(cc),”,

(v) trí “faoi mhíreanna (a), (aa), (b) agus (ba)” a chur in ionad “faoi mhíreanna (a) agus (b)”,

(c) i bhfo-alt (1C)—

(i) trí “i míreanna (a) agus (aa) d’fho-alt (1A)” a chur in ionad “i mír (a) d’fho-alt (1A)”, agus

(ii) trí “i míreanna (b) agus (ba) den fho-alt sin” a chur in ionad “i mír (b) den fho-alt sin”,

(d) i bhfo-alt (1D)—

(i) trí “i míreanna (a) agus (aa) d’fho-alt (1A)” a chur in ionad “i mír (a) d’fho-alt (1A)”, agus

(ii) trí “i míreanna (b) agus (ba) den fho-alt sin” a chur in ionad “i mír (b) den fho-alt sin”,

agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1E):

“(1F) Le linn don Bhord na feidhmeanna a thugtar dó faoi fho-ailt (1)(ca) go (1)(ch) a chomhlíonadh, tabharfaidh sé aird—

(a) go háirithe ar sholáthar na Seirbhíse Buiséadaithe agus Comhairle Airgid do dhaoine ar ioncam íseal atá i bhfiacha iomarcacha nó a bhfuil an baol ann ina leith go dtiocfaidh siad chun bheith i bhfiacha iomarcacha, agus

(b) ar bheartas Rialtais, go háirithe ar bheartas maidir le huilechuimsitheacht shóisialta.”.

An tAire d’aistriú ceart agus dliteanas áirithe.

29 .— Leasaítear Acht 2000 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 25:

“An tAire d’aistriú ceart agus dliteanas áirithe.

25A.— (1) Más rud é, roimh an lá a thagann an t-alt seo i ngníomh, go mbeidh aon chonradh, comhaontú nó socrú déanta ag an Aire le haon duine maidir leis an duine sin do sholáthar seirbhíse ar a dtugtar de ghnáth seirbhís buiséadaithe agus comhairle airgid, agus go bhfuil an conradh, an comhaontú nó an socrú sin i bhfeidhm díreach roimh an lá a thagann an t-alt seo i ngníomh, féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí leis nó léi, faoina shéala nó faoina séala, na cearta nó na dliteanais dá chuid nó dá cuid a éiríonn faoin gconradh, faoin gcomhaontú nó faoin socrú sin a aistriú nó a shannadh chuig an mBord.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear le fo-alt (1) chuig an mBord, féadfaidh an Bord, an lá a thagann an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm, nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm i gcoinne an Bhoird ina ainm féin.”.

CUID 5

An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine a Dhíscaoileadh

Míniú.

30 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “ Gníomhaireacht ” an Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine.

An Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh.

31 .— Beidh an Ghníomhaireacht arna díscaoileadh ar thosach feidhme na Coda seo.

Cearta agus dliteanais a aistriú.

32 .— (1) Gach ceart agus dliteanas de chuid na Gníomhaireachta a éiríonn de bhua aon chonartha nó gealltanais (sainráite nó intuigthe) arna dhéanamh ag an nGníomhaireacht roimh thosach feidhme na Coda seo, beidh siad, ar an tosach feidhme sin, arna n-aistriú chuig an Aire.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear le fo-alt (1), tráth an aistrithe agus dá éis, féadfaidh an tAire, ina ainm nó ina hainm féin, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fheidhmiú nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fheidhmiú i gcoinne an Aire ina ainm féin nó ina hainm féin agus ní gá don Aire fógra faoin aistriú a thabhairt don duine a n-aistrítear a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas leis an bhfo-alt sin.

Maoin áirithe a aistriú.

33 .— (1) An talamh uile a bhí dílsithe, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, don Ghníomhaireacht agus gach ceart, gach cumhacht agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann leis an talamh sin, beidh siad, ar an tosach feidhme sin, gan aon tíolacadh nó sannadh, arna n-aistriú agus arna ndílsiú don Aire.

(2) Gach maoin seachas talamh, lena n-áirítear ábhair i gcaingean, a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina maoin de chuid na Gníomhaireachta, beidh sí, ar an tosach feidhme sin, arna haistriú chuig an Aire gan aon sannadh.

(3) Gach ábhar i gcaingean a aistrítear le fo-alt (2), féadfaidh an tAire, ar thosach feidhme na Coda seo agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fheidhmiú ina ainm féin nó ina hainm féin, agus ní gá don Aire fógra faoin aistriú a dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean.

(4) Maidir le haon airgead, stoic, scaireanna agus urrúis a aistrítear chuig an Aire le fo-alt (2) agus atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, in ainm na Gníomhaireachta déanfar, ar an Aire é sin a iarraidh, iad a aistriú isteach ina ainm nó ina hainm.

Cuntais chríochnaitheacha.

34 .— (1) A luaithe is féidir tar éis thosach feidhme na Coda seo, ach tráth nach déanaí ná bliain dá éis sin, cuirfidh an tAire faoi deara cuntais chríochnaitheacha na Gníomhaireachta a ullmhú, i leith bhliain chuntasaíochta nó cuid de bhliain chuntasaíochta na Gníomhaireachta dar críoch díreach roimh thosach feidhme na Coda seo.

(2) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir, cuntais arna n-ullmhú de bhun an ailt seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus, go díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip de na cuntais arna n-iniúchadh agus cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de na cuntais iniúchta sin agus den tuarascáil sin a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Imeachtaí dlíthiúla atá ar feitheamh.

35 .— Más rud é, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, go bhfuil aon imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh agus gur páirtí sna himeachtaí sin an Ghníomhaireacht, déanfar ainm an Aire a chur in ionad ainm na Gníomhaireachta sna himeachtaí, agus ní rachaidh na himeachtaí sin ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

Fostaithe a aistriú.

36 .— (1) (a) Faoi réir mhír (b), gach duine atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina fhostaí nó ina fostaí de chuid na Gníomhaireachta, sealbhóidh sé nó sí, ar an tosach feidhme sin, post neamhbhunaithe sa Státseirbhís.

(b) Gach duine atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina fhostaí nó ina fostaí téarma shocraithe de chuid na Gníomhaireachta, sealbhóidh sé nó sí, ar an tosach feidhme sin, post neamhbhunaithe mar fhostaí téarma shocraithe de chuid an Aire ar feadh ré a chonartha nó a conartha fostaíochta.

(2) Ach amháin de réir comhaontaithe chomhchoitinn arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, ní dhéanfar, maidir le haon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), coinníollacha luach saothair a thabhairt dó nó di ar thosach feidhme na Coda seo ar coinníollacha luach saothair iad is lú fabhar ná na coinníollacha luach saothair a raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh thosach feidhme na Coda seo.

(3) Beidh seirbhís roimhe sin ag duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ináirithe chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh atá iontu:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001;

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997;

(e) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001;

(f) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005;

(g) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007;

(h) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004;

(i) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006;

(j) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005;

(k) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

(4) Maidir le haon sochair aoisliúntais a dhámhfar do dhuine, nó i leith duine, dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus maidir leis na téarmaí a bhaineann leis na sochair sin, ní lú fabhar iad ná na sochair agus na téarmaí sin ab infheidhme maidir leis an duine sin nó ina leith díreach roimh thosach feidhme na Coda seo.

(5) Ar thosach feidhme na Coda seo, tiocfaidh íocaíochtaí pinsin agus dliteanais aoisliúntais eile na Gníomhaireachta i leith a hiarfhostaithe chun bheith ina ndliteanais de chuid an Aire Airgeadais.

(6) Déanfaidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) cibé dualgais a ghabháil de láimh a ordóidh an tAire ó am go ham.

(7) Beidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) faoi réir Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005 agus na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 go 2001 agus fostófar é nó í de réir na nAchtanna sin.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “ Acht 2004 ” an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004;

tá le “ Státseirbhís ” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004;

tá le “ conradh fostaíochta ” an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

tá le “ fostaí téarma shocraithe ” an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

ciallaíonn “ ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta ” ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an Aire chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair fostaithe, le coinníollacha fostaíochta fostaithe nó le dálaí oibre fostaithe;

tá le “ post neamhbhunaithe ” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004.

Caiteachais.

37 .— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh na Coda seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Aisghairm.

38 .— Aisghairtear an tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine 1986.

SCEIDEAL 1

Alt 3.

“CUID 1

NA RÁTAÍ SOCHAR TRÉIMHSIÚIL AGUS NA MÉADUITHE ORTHU

An cineál sochair

An ráta seach-tainiúil

An méadú i leith aosaigh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhoror-daithe faoi alt 183 (más iníoctha)

An méadú i gcás an duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d’aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

An méadú i gcás gnáth-chónaí a bheith ar an duine ar oileán amach ó chósta na hÉireann (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Sochar Breoiteachta, Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Díobhála agus Sochar Sláinte agus Sábháilteachta

204.30

135.60

26.00

2. Sochar Báis:

(a) pinsean is iníoctha le baintreach nó le baintreach fir (alt 81)

234.70

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith baintrí nó baintrí fir (faoi alt 81) a bhfuil aois inphinsin slánaithe aici nó aige

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir:

(i) ráta laghdaithe

113.50

143.00

7.70

(ii) ráta uasta

234.70

143.00

7.70

(c) pinsean is iníoctha le dílleachta

180.30

3. Pinsean Stáit (Ranníocach) agus Pinsean Stáit (Aistriú):

230.30

153.50

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith aosaigh cháilithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó

aici

52.80

4. Pinsean Easláine:

209.80

149.70

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil 65 bliana d’aois

slánaithe aige nó aici

20.50

méadú breise i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag aosach cáilithe

56.60

5. Pinsean Baintrí (Ranníocach), agus Pinsean Baintrí Fir (Ranníocach) agus íocaíocht dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar ‘íocaíocht iomchuí’ in alt 178:

209.80

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin

slánaithe aige nó aici

20.50

6. Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)

176.50

7. Sochar Cúramóra:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 102(1)(b)

221.20

26.00

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 102(1)(a)

331.80

26.00

CUID 2

Sochair Dhíobhálacha Ceirde — Aiscí agus Deontas

An Cineál Deontais

Méid

(1)

(2)

1. Sochar Míthreorach:

Aisce uasta

16,470

2. Sochar Báis

850

CUID 3

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil

(1)

(2)

100 faoin gcéad... ... ... ...

235.40

90 faoin gcéad... ... ... ...

211.90

80 faoin gcéad... ... ... ...

188.30

70 faoin gcéad... ... ... ...

164.80

60 faoin gcéad... ... ... ...

141.20

50 faoin gcéad... ... ... ...

117.70

40 faoin gcéad... ... ... ...

94.20

30 faoin gcéad... ... ... ...

70.60

20 faoin gcéad... ... ... ...

47.10

CUID 4

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

An cineál méadaithe

An ráta seachtainiúil

An méadú i gcás an duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar

An méadú i gcás an duine a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí ar oileán amach ó chósta na hÉireann (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre

204.30

7.70

12.70

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón duine

221.20

”.

SCEIDEAL 2

Alt 4.

“CUID 1

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh

An ráta seach-tainiúil

An méadú i leith aosaigh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhoror-daithe faoi alt 183 (más iníoctha)

An méadú i gcás duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d’aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

An méadú i gcás an duine a bheith ina ghnáth- chónaí nó ina gnáth-chónaí ar oileán amach ó chósta na hÉireann (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Liúntas Cuardaitheora Poist:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 142(1)(a)

204.30

135.60

26.00

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 142(1) (b)

204.30

135.60

26.00

2. Liúntas Réamhscoir

204.30

135.60

26.00

3. Liúntas Míchumais

204.30

135.60

26.00

4. Pinsean Stáit (Neamhranníocach)

219.00

144.70

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

5. Pinsean Dall

204.30

135.60

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

6. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Pinsean Baintrí Fir (Neamhranníocach) agus íocaíocht dá dtagraítear i mír (b) nó (c) den mhíniú ar ‘íocaíocht iomchuí’ in alt 178

204.30

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

7. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

204.30

26.00

8. Liúntas Cúramóra:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 181(1)(a)

330.80

26.00

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

27.70

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 181(1) (b)

220.50

26.00

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

18.50

9. Íocaíocht Chaomhnóra (Neamhranníocach)

176.50

10. Liúntas Leasa Forlíontach

204.30

135.60

26.00

11. Cúnamh Feirme

204.30

135.60

26.00

CUID 2

Méaduithe ar an bPinsean Stáit (Neamhranníocach) i leith duine amháin de lánúin i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an gcéile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil anmhéadaithe

Má tá acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara gan bheith níos mó ná €30.00

144.70

níos mó ná €30.00 ach gan bheith níos mó ná €32.50

143.00

níos mó ná €32.50 ach gan bheith níos mó ná €35.00

141.40

níos mó ná €35.00 ach gan bheith níos mó ná €37.50

139.70

níos mó ná €37.50 ach gan bheith níos mó ná €40.00

138.10

níos mó ná €40.00 ach gan bheith níos mó ná €42.50

136.40

níos mó ná €42.50 ach gan bheith níos mó ná €45.00

134.80

níos mó ná €45.00 ach gan bheith níos mó ná €47.50

133.10

níos mó ná €47.50 ach gan bheith níos mó ná €50.00

131.50

níos mó ná €50.00 ach gan bheith níos mó ná €52.50

129.80

níos mó ná €52.50 ach gan bheith níos mó ná €55.00

128.20

níos mó ná €55.00 ach gan bheith níos mó ná €57.50

126.50

níos mó ná €57.50 ach gan bheith níos mó ná €60.00

124.90

níos mó ná €60.00 ach gan bheith níos mó ná €62.50

123.20

níos mó ná €62.50 ach gan bheith níos mó ná €65.00

121.60

níos mó ná €65.00 ach gan bheith níos mó ná €67.50

119.90

níos mó ná €67.50 ach gan bheith níos mó ná €70.00

118.30

níos mó ná €70.00 ach gan bheith níos mó ná €72.50

116.60

níos mó ná €72.50 ach gan bheith níos mó ná €75.00

115.00

níos mó ná €75.00 ach gan bheith níos mó ná €77.50

113.30

níos mó ná €77.50 ach gan bheith níos mó ná €80.00

111.70

níos mó ná €80.00 ach gan bheith níos mó ná €82.50

110.00

níos mó ná €82.50 ach gan bheith níos mó ná €85.00

108.40

níos mó ná €85.00 ach gan bheith níos mó ná €87.50

106.70

níos mó ná €87.50 ach gan bheith níos mó ná €90.00

105.10

níos mó ná €90.00 ach gan bheith níos mó ná €92.50

103.40

níos mó ná €92.50 ach gan bheith níos mó ná €95.00

101.80

níos mó ná €95.00 ach gan bheith níos mó ná €97.50

100.10

níos mó ná €97.50 ach gan bheith níos mó ná €100.00

98.40

níos mó ná €100.00 ach gan bheith níos mó ná €102.50

96.80

níos mó ná €102.50 ach gan bheith níos mó ná €105.00

95.10

níos mó ná €105.00 ach gan bheith níos mó ná €107.50

93.50

níos mó ná €107.50 ach gan bheith níos mó ná €110.00

91.80

níos mó ná €110.00 ach gan bheith níos mó ná €112.50

90.20

níos mó ná €112.50 ach gan bheith níos mó ná €115.00

88.50

níos mó ná €115.00 ach gan bheith níos mó ná €117.50

86.90

níos mó ná €117.50 ach gan bheith níos mó ná €120.00

85.20

níos mó ná €120.00 ach gan bheith níos mó ná €122.50

83.60

níos mó ná €122.50 ach gan bheith níos mó ná €125.00

81.90

níos mó ná €125.00 ach gan bheith níos mó ná €127.50

80.30

níos mó ná €127.50 ach gan bheith níos mó ná €130.00

78.60

níos mó ná €130.00 ach gan bheith níos mó ná €132.50

77.00

níos mó ná €132.50 ach gan bheith níos mó ná €135.00

75.30

níos mó ná €135.00 ach gan bheith níos mó ná €137.50

73.70

níos mó ná €137.50 ach gan bheith níos mó ná €140.00

72.00

níos mó ná €140.00 ach gan bheith níos mó ná €142.50

70.40

níos mó ná €142.50 ach gan bheith níos mó ná €145.00

68.70

níos mó ná €145.00 ach gan bheith níos mó ná €147.50

67.10

níos mó ná €147.50 ach gan bheith níos mó ná €150.00

65.40

níos mó ná €150.00 ach gan bheith níos mó ná €152.50

63.80

níos mó ná €152.50 ach gan bheith níos mó ná €155.00

62.10

níos mó ná €155.00 ach gan bheith níos mó ná €157.50

60.50

níos mó ná €157.50 ach gan bheith níos mó ná €160.00

58.80

níos mó ná €160.00 ach gan bheith níos mó ná €162.50

57.20

níos mó ná €162.50 ach gan bheith níos mó ná €165.00

55.50

níos mó ná €165.00 ach gan bheith níos mó ná €167.50

53.80

níos mó ná €167.50 ach gan bheith níos mó ná €170.00

52.20

níos mó ná €170.00 ach gan bheith níos mó ná €172.50

50.50

níos mó ná €172.50 ach gan bheith níos mó ná €175.00

48.90

níos mó ná €175.00 ach gan bheith níos mó ná €177.50

47.20

níos mó ná €177.50 ach gan bheith níos mó ná €180.00

45.60

níos mó ná €180.00 ach gan bheith níos mó ná €182.50

43.90

níos mó ná €182.50 ach gan bheith níos mó ná €185.00

42.30

níos mó ná €185.00 ach gan bheith níos mó ná €187.50

40.60

níos mó ná €187.50 ach gan bheith níos mó ná €190.00

39.00

níos mó ná €190.00 ach gan bheith níos mó ná €192.50

37.30

níos mó ná €192.50 ach gan bheith níos mó ná €195.00

35.70

níos mó ná €195.00 ach gan bheith níos mó ná €197.50

34.00

níos mó ná €197.50 ach gan bheith níos mó ná €200.00

32.40

níos mó ná €200.00 ach gan bheith níos mó ná €202.50

30.70

níos mó ná €202.50 ach gan bheith níos mó ná €205.00

29.10

níos mó ná €205.00 ach gan bheith níos mó ná €207.50

27.40

níos mó ná €207.50 ach gan bheith níos mó ná €210.00

25.80

níos mó ná €210.00 ach gan bheith níos mó ná €212.50

24.10

níos mó ná €212.50 ach gan bheith níos mó ná €215.00

22.50

níos mó ná €215.00 ach gan bheith níos mó ná €217.50

20.80

níos mó ná €217.50 ach gan bheith níos mó ná €220.00

19.20

níos mó ná €220.00 ach gan bheith níos mó ná €222.50

17.50

níos mó ná €222.50 ach gan bheith níos mó ná €225.00

15.90

níos mó ná €225.00 ach gan bheith níos mó ná €227.50

14.20

níos mó ná €227.50 ach gan bheith níos mó ná €230.00

12.60

níos mó ná €230.00 ach gan bheith níos mó ná €232.50

10.90

níos mó ná €232.50 ach gan bheith níos mó ná €235.00

9.30

níos mó ná €235.00 ach gan bheith níos mó ná €237.50

7.60

níos mó ná €237.50 ach gan bheith níos mó ná €240.00

5.90

níos mó ná €240.00 ach gan bheith níos mó ná €242.50

4.30

níos mó ná €242.50 ach gan bheith níos mó ná €245.00

2.60

níos mó ná €245.00

Neamhní

CUID 3 Méadú ar phinsean dall i leith duine amháin de lánúin i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an gcéile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil anmhéadaithe

Má tá acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara gan bheith níos mó ná €7.60

135.60

níos mó ná €7.60 ach gan bheith níos mó ná € 10.10

133.90

níos mó ná €10.10 ach gan bheith níos mó ná €12.60

132.30

níos mó ná €12.60 ach gan bheith níos mó ná €15.10

130.60

níos mó ná €15.10 ach gan bheith níos mó ná €17.60

129.00

níos mó ná €17.60 ach gan bheith níos mó ná €20.10

127.30

níos mó ná €20.10 ach gan bheith níos mó ná €22.60

125.60

níos mó ná €22.60 ach gan bheith níos mó ná €25.10

124.00

níos mó ná €25.10 ach gan bheith níos mó ná €27.60

122.30

níos mó ná €27.60 ach gan bheith níos mó ná €30.10

120.70

níos mó ná €30.10 ach gan bheith níos mó ná €32.60

119.00

níos mó ná €32.60 ach gan bheith níos mó ná €35.10

117.30

níos mó ná €35.10 ach gan bheith níos mó ná €37.60

115.70

níos mó ná €37.60 ach gan bheith níos mó ná €40.10

114.00

níos mó ná €40.10 ach gan bheith níos mó ná €42.60

112.40

níos mó ná €42.60 ach gan bheith níos mó ná €45.10

110.70

níos mó ná €45.10 ach gan bheith níos mó ná €47.60

109.10

níos mó ná €47.60 ach gan bheith níos mó ná €50.10

107.40

níos mó ná €50.10 ach gan bheith níos mó ná €52.60

105.70

níos mó ná €52.60 ach gan bheith níos mó ná €55.10

104.10

níos mó ná €55.10 ach gan bheith níos mó ná €57.60

102.40

níos mó ná €57.60 ach gan bheith níos mó ná €60.10

100.80

níos mó ná €60.10 ach gan bheith níos mó ná €62.60

99.10

níos mó ná €62.60 ach gan bheith níos mó ná €65.10

97.40

níos mó ná €65.10 ach gan bheith níos mó ná €67.60

95.80

níos mó ná €67.60 ach gan bheith níos mó ná €70.10

94.10

níos mó ná €70.10 ach gan bheith níos mó ná €72.60

92.50

níos mó ná €72.60 ach gan bheith níos mó ná €75.10

90.80

níos mó ná €75.10 ach gan bheith níos mó ná €77.60

89.10

níos mó ná €77.60 ach gan bheith níos mó ná €80.10

87.50

níos mó ná €80.10 ach gan bheith níos mó ná €82.60

85.80

níos mó ná €82.60 ach gan bheith níos mó ná €85.10

84.20

níos mó ná €85.10 ach gan bheith níos mó ná €87.60

82.50

níos mó ná €87.60 ach gan bheith níos mó ná €90.10

80.80

níos mó ná €90.10 ach gan bheith níos mó ná €92.60

79.20

níos mó ná €92.60 ach gan bheith níos mó ná €95.10

77.50

níos mó ná €95.10 ach gan bheith níos mó ná €97.60

75.90

níos mó ná €97.60 ach gan bheith níos mó ná €100.10

74.20

níos mó ná €100.10 ach gan bheith níos mó ná €102.60

72.50

níos mó ná €102.60 ach gan bheith níos mó ná €105.10

70.90

níos mó ná €105.10 ach gan bheith níos mó ná €107.60

69.20

níos mó ná €107.60 ach gan bheith níos mó ná €110.10

67.60

níos mó ná €110.10 ach gan bheith níos mó ná €112.60

65.90

níos mó ná €112.60 ach gan bheith níos mó ná €115.10

64.20

níos mó ná €115.10 ach gan bheith níos mó ná €117.60

62.60

níos mó ná €117.60 ach gan bheith níos mó ná €120.10

60.90

níos mó ná €120.10 ach gan bheith níos mó ná €122.60

59.30

níos mó ná €122.60 ach gan bheith níos mó ná €125.10

57.60

níos mó ná €125.10 ach gan bheith níos mó ná €127.60

56.00

níos mó ná €127.60 ach gan bheith níos mó ná €130.10

54.30

níos mó ná €130.10 ach gan bheith níos mó ná €132.60

52.60

níos mó ná €132.60 ach gan bheith níos mó ná €135.10

51.00

níos mó ná €135.10 ach gan bheith níos mó ná €137.60

49.30

níos mó ná €137.60 ach gan bheith níos mó ná €140.10

47.70

níos mó ná €140.10 ach gan bheith níos mó ná €142.60

46.00

níos mó ná €142.60 ach gan bheith níos mó ná €145.10

44.30

níos mó ná €145.10 ach gan bheith níos mó ná €147.60

42.70

níos mó ná €147.60 ach gan bheith níos mó ná €150.10

41.00

níos mó ná €150.10 ach gan bheith níos mó ná €152.60

39.40

níos mó ná €152.60 ach gan bheith níos mó ná €155.10

37.70

níos mó ná €155.10 ach gan bheith níos mó ná €157.60

36.00

níos mó ná €157.60 ach gan bheith níos mó ná €160.10

34.40

níos mó ná €160.10 ach gan bheith níos mó ná €162.60

32.70

níos mó ná €162.60 ach gan bheith níos mó ná €165.10

31.10

níos mó ná €165.10 ach gan bheith níos mó ná €167.60

29.40

níos mó ná €167.60 ach gan bheith níos mó ná €170.10

27.70

níos mó ná €170.10 ach gan bheith níos mó ná €172.60

26.10

níos mó ná €172.60 ach gan bheith níos mó ná €175.10

24.40

níos mó ná €175.10 ach gan bheith níos mó ná €177.60

22.80

níos mó ná €177.60 ach gan bheith níos mó ná €180.10

21.10

níos mó ná €180.10 ach gan bheith níos mó ná €182.60

19.40

níos mó ná €182.60 ach gan bheith níos mó ná €185.10

17.80

níos mó ná €185.10 ach gan bheith níos mó ná €187.60

16.10

níos mó ná €187.60 ach gan bheith níos mó ná €190.10

14.50

níos mó ná €190.10 ach gan bheith níos mó ná €192.60

12.80

níos mó ná €192.60 ach gan bheith níos mó ná €195.10

11.20

níos mó ná €195.10 ach gan bheith níos mó ná €197.60

9.50

níos mó ná €197.60 ach gan bheith níos mó ná €200.10

7.80

níos mó ná €200.10 ach gan bheith níos mó ná €202.60

6.20

níos mó ná €202.60 ach gan bheith níos mó ná €205.10

4.50

níos mó ná €205.10 ach gan bheith níos mó ná €207.60

2.90

níos mó ná €207.60

Neamhní

”.

1 IO Uimh. L149, 5.7.1971, lch. 2